VN dan NH

Top PDF VN dan NH:

CISG 1980 VN

CISG 1980 VN

2. Nếu Quốc gia phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt hoặc gia nhập Công ước này sau ngày gửi văn kiện phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt hoặc gia nhập thứ mười thì Công ướ c này, tr ừ các Ph ần đượ c b ảo lưu, có hiệ u l ực đố i v ớ i Qu ốc gia đó, trừ quy đị nh t ạ i kho ản 6 Điều này, vào ngày đầ u tiên c ủ a tháng ti ế p theo sau khi k ế t thúc th ờ i h ạ n mườ i hai tháng k ể t ừ ngày g ửi văn kiệ n phê chu ẩ n, ch ấ p thu ậ n, phê duy ệ t ho ặ c gia nh ậ p. 3. N ế u Qu ố c gia phê chu ẩ n, ch ấ p thu ậ n, phê duy ệ t ho ặ c gia nh ập Công ướ c này đồ ng th ờ i là Qu ố c gia thành viên c ủa Công ước liên quan đế n Lu ậ t Th ố ng nh ấ t v ề vi ệ c Giao k ế t H ợp đồ ng Mua bán Hàng hóa Qu ố c t ế t ại La Hay ngày 01 tháng 07 năm 1964 (Công ướ c Giao k ế t La Hay 1964) ho ặc Công ước liên quan đế n Lu ậ t Th ố ng nh ấ t v ề vi ệ c Mua bán Hàng hóa Qu ố c t ế t ại La Hay ngày 01 tháng 07 năm 1964 (Công ướ c Mua bán La Hay 1964) thì Qu ốc gia đó phải cùng lúc bãi ước các công ước đó bằ ng cách thông báo cho chính ph ủ Hà Lan.
Baca lebih lanjut

32 Baca lebih lajut

Tooling catalogue 2012 VN

Tooling catalogue 2012 VN

Chu n DIN 69882-8 cũng xác đ nh kích thước t ng thể c a một s kích cỡ đ u c p Shrinkfit HSK-A loại 5603 (được đánh d u bằng một d u hoa th ở các trang Sản ph m): cho các đ u c p lo ạ i 5603 khác, chu n này ch áp d ụ ng cho ki ể u dáng ph n đ u, ren cho vít ch n đ u và vít ch n đ u đượ c giao cùng v ớ i đ u c p, và 4 l cân b ằ ng có ren.

422 Baca lebih lajut

Solid end mill catalogue 2012 VN

Solid end mill catalogue 2012 VN

Dòng sản phẩm JC bao g m phạm vi rộng các dao có m c độ chuyên môn hóa cao đ áp ng nhu c ầ u đặ c bi ệ t c a nh ữ ng v ậ t li ệ u composite đ a d ạ ng. Các dao này đ ợ c thi ế t k ế cho vi ệ c lo ạ i b các s ợ i b ị gãy và tách l ớ p c ũ ng nh cải thiện bề mặt ngoài c a cạnh phôi.

298 Baca lebih lajut

Turning catalogue 2012 VN

Turning catalogue 2012 VN

-MF3 Loại hình học bẻ phoi có góc tr ớc d ơng dành cho gia công thép không gỉ trung bình khó. MF3 c ũ ng dành cho gia công thô nh ẹ cho thép t ơ ng đ i m ề m, "dính" và thép không g ỉ khó gia công khi chiều sâu cắt bị giới hạn. MF3 cũng có thể đ ợc dùng cho gia công tinh gang. Ph ạ m vi gia công: f = 0,2–0,4 mm/vòng, a p = 1,0-4,0 mm.

652 Baca lebih lajut

Threading catalogue 2012 VN

Threading catalogue 2012 VN

Để đơn giản việc chọn dụng cụ và các tham số cắt Seco giới thiệu phần mềm Thread Turning Wizard, giúp b ỏ b ớ t vi ệ c l ậ p trình và cách tính ph ứ c t ạ p. Ph ầ n m ề m Wizard chọn đầu cặp và hạt dao tối ưu, xác định các thông số vận hành tốt nhất và sau đó tải thông tin về máy CNC. Các kiểu lấn dao xuất phát dựa trên sự kiểm tra tốt dung sai của Đường kính ngoài/Đường kính trong cho biên dạng đã chọn. Bán kính đỉnh của h ạ t dao t ươ ng đố i nh ỏ và có th ể b ị gãy n ế u nó quá t ả i. Ph ầ n m ề m Wizard mi ễ n phí và có th ể t ả i v ề t ạ i www.secotools.com.
Baca lebih lanjut

126 Baca lebih lajut

Milling catalogue 2012 VN

Milling catalogue 2012 VN

 Dao phay xoắn c gia công t ng quát chỉ dùng cho phay biên trong s ả n xu ấ t h ỗ n h ợ p đ i v ớ i t ấ t c ả v ậ t li ệ u ngo ạ i tr ừ thép không g ỉ . Đế t ự a c đị nh, b ướ c khít  Lo ạ i h ạ t dao XO...0903  Kích c ỡ h ạ t dao 09 mm  a p t i đ a 16-47 mm

626 Baca lebih lajut

Holemaking catalogue 2012 VN

Holemaking catalogue 2012 VN

Độ n định c a ng dụng là quan trọng để đạt tu i thọ dụng cụ và độ chính xác l t t nh t. Kiểm tra điều ki n trụcmáy, đ gá và cách gá k p c a chi tiết để đảm bảo độ n định và c ng vững t i đa. Đ i ề u ki n không n đị nh có th ể gây s ự gãy v ỡ d ụ ng c ụ .

499 Baca lebih lajut

May Monthly Report Digest Risks Prudently NHKS Monthly Report (English)

May Monthly Report Digest Risks Prudently NHKS Monthly Report (English)

This report and any electronic access hereto are restricted and intended only for the clients and related entities of PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. This report is only for information and recipient use. It is not reproduced, copied, or made available for others. Under no circumstances is it considered as a selling offer or solicitation of securities buying. Any recommendation contained herein may not suitable for all investors. Although the information hereof is obtained from reliable sources, its accuracy and completeness cannot be guaranteed. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, employees, and agents are held harmless form any responsibility and liability for claims, proceedings, action, losses, expenses, damages, or costs filed against or suffered by any person as a result of acting pursuant to the contents hereof. Neither is PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, employees, nor agents are liable for errors, omissions, misstatements, negligence, inaccuracy contained herein.
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

Iklim yang Lebih Kondusif

Iklim yang Lebih Kondusif

This report and any electronic access hereto are restricted and intended only for the clients and related entities of PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. This report is only for information and recipient use. It is not reproduced, copied, or made available for others. Under no circumstances is it considered as a selling offer or solicitation of securities buying. Any recommendation contained herein may not suitable for all investors. Although the information hereof is obtained from reliable sources, its accuracy and completeness cannot be guaranteed. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, employees, and agents are held harmless form any responsibility and liability for claims, proceedings, action, losses, expenses, damages, or costs filed against or suffered by any person as a result of acting pursuant to the contents hereof. Neither is PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, employees, nor agents are liable for errors, omissions, misstatements, negligence, inaccuracy contained herein.
Baca lebih lanjut

15 Baca lebih lajut

NH Korindo Sekuritas Indonesia

NH Korindo Sekuritas Indonesia

This report and any electronic access hereto are restricted and intended only for the clients and related entity of PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. This report is only for information and recipient use. It is not reproduced, copied, or made available for others. Under no circumstances is it considered as a selling offer or solicitation of securities buying. Any recommendation contained herein may not suitable for all investors. Although the information here is obtained from reliable sources, it accuracy and completeness cannot be guaranteed. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, respective employees, and agents disclaim any responsibility and liability for claims, proceedings, action, losses, expenses, damages, or costs filed against or suffered by any person as a result of acting pursuant to the contents hereof. Neither is PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, employees, nor agents liable for errors, omissions, misstatements, negligence, inaccuracy arising herefrom.
Baca lebih lanjut

5 Baca lebih lajut

NH Korindo Sekuritas Indonesia

NH Korindo Sekuritas Indonesia

This report and any electronic access hereto are restricted and intended only for the clients and related entity of PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. This report is only for information and recipient use. It is not reproduced, copied, or made available for others. Under no circumstances is it considered as a selling offer or solicitation of securities buying. Any recommendation contained herein may not suitable for all investors. Although the information here is obtained from reliable sources, it accuracy and completeness cannot be guaranteed. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, respective employees, and agents disclaim any responsibility and liability for claims, proceedings, action, losses, expenses, damages, or costs filed against or suffered by any person as a result of acting pursuant to the contents hereof. Neither is PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, employees, nor agents liable for errors, omissions, misstatements, negligence, inaccuracy arising herefrom.
Baca lebih lanjut

5 Baca lebih lajut

NH Korindo Sekuritas Indonesia

NH Korindo Sekuritas Indonesia

This report and any electronic access hereto are restricted and intended only for the clients and related entity of PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. This report is only for information and recipient use. It is not reproduced, copied, or made available for others. Under no circumstances is it considered as a selling offer or solicitation of securities buying. Any recommendation contained herein may not suitable for all investors. Although the information here is obtained from reliable sources, it accuracy and completeness cannot be guaranteed. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, respective employees, and agents disclaim any responsibility and liability for claims, proceedings, action, losses, expenses, damages, or costs filed against or suffered by any person as a result of acting pursuant to the contents hereof. Neither is PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, employees, nor agents liable for errors, omissions, misstatements, negligence, inaccuracy arising herefrom.
Baca lebih lanjut

6 Baca lebih lajut

NH Korindo Sekuritas Indonesia

NH Korindo Sekuritas Indonesia

This report and any electronic access hereto are restricted and intended only for the clients and related entity of PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. This report is only for information and recipient use. It is not reproduced, copied, or made available for others. Under no circumstances is it considered as a selling offer or solicitation of securities buying. Any recommendation contained herein may not suitable for all investors. Although the information here is obtained from reliable sources, it accuracy and completeness cannot be guaranteed. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, respective employees, and agents disclaim any responsibility and liability for claims, proceedings, action, losses, expenses, damages, or costs filed against or suffered by any person as a result of acting pursuant to the contents hereof. Neither is PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, its affiliated companies, employees, nor agents liable for errors, omissions, misstatements, negligence, inaccuracy arising herefrom.
Baca lebih lanjut

5 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...