Amalan

Hindari Amalan yang Menghancurkan Nilai Puasa

... Universitas Muhammadiyah Malang Arsip Berita www.umm.ac.id Hindari Amalan yang Menghancurkan Nilai Puasa Tanggal: 2011-08-12 Ahmad Fathoni menyampaikan tausyiah tentang keutamaan puasa Dalam rangka menyambut datangnya bulan ramadhan yang penuh
 0  3  1

Pengaruh Amalan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Terhadap Akhlak Santri di Pondok Pesantren Suryalaya

... Keguruan 1.98703.1.003 TandaTangan ABSTRAKSI Aisyah Pengaruh Amalan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Terhadap Akhlak Santri di Pondok Pesantren Suryalaya Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai kepada Allah. Sebelum seseorang menjalankan amalan tarekat harus melaksanakan talqin atau bai'at, kemudian menjalankan amalan- amalan yang berada dalam tarekat tersebut. Amalan ... Pondok Pesantren Suryalaya selain sekolah dan mengaji kitab-kitab kuning juga melaksanakan amalan- amalan Tarekat Qadiriyah wa naqsabandiyah seperti talqin, zikir, khataman, manakiban dan riyadhah. Atas dasar itnlah maka penulis mengambil judul skripsi "Pellgaruh Amalan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Terhadap Akhlak Salltri di Pondok Pesantrell Suryalaya ... mengetahui amalan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. b. Ingin mengetahui akhlak santri di Pondok Pesantren Suryalaya. c. Ingin mengetahui apakah ada pengaruh amalan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah terhadap akhlak santri. 2. Manfaat PeneIitian Adapun manfaat penlitian ini adalah: a. Untuk memperkenalkan pesantren yang bernuansa tasawuf dengan pengamalan
 2  31  143

Bab 1- Keusahawanan: Teori, Proses, Amalan

... bersendirian, di bawah matahari. Mereka adalah usahawan! Joseph R. Mancuso, Center for Entrepreneurial Management 3 Bab 1.indd 3 7/9/2013 4:40:34 AM Keusahawanan: Teori, Proses, Amalan 4 Objektif 1. Untuk menerangkan kepentingan usahawan dalam pembangunan ekonomi 2. Untuk memperkenalkan konsep pinggiran keusahawanan di dalam individu 3. Untuk mengkaji ... ialah di Asia Pasiik. Kami menggunakan istilah politik dan ekonomi untuk mencorakkan ekonomi di pesisiran Lautan Bab 1.indd 5 7/9/2013 4:40:34 AM Keusahawanan: Teori, Proses, Amalan 6 Pasiik serta beberapa negara pulau dalam kawasan tersebut. Kawasan ini adalah luas dan berbagai-bagai – dengan kedinamikan ekonomi Hong Kong, Taiwan dan Singapura; teknologi ... persaingan sesuatu ekonomi. Proses ini menawarkan faedah kepada pengguna dengan menyediakan lebih banyak pilihan. Bab 1.indd 7 7/9/2013 4:40:34 AM Keusahawanan: Teori, Proses, Amalan 8 Jadual 1.1 Ukuran Keusahawanan NEGARA KADAR MEMULAKAN PERNIAGAAN 2005 (%) PENGANGGURAN 2004 (%) KADAR PERTUMBUHAN KNK 2005 (%) Thailand 20.7 1.9 7.3 New Zealand 17.5 3.9 2.1 China 13.7 4.4 0.9 Amerika
 0  3  20

AMALAN YANG TETAP MENGHASILKAN PAHALA

... Al-Lail/92: 4) Berdasar ayat ini, amalan manusia dibedakan dalam 2 (dua) hal yaitu : 1. ‘Immâ lillâh, yaitu: amal yang dikerjakan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhânahu Wa Ta’âla. 2. ‘Immâ lighairihi, yaitu: amalan yang dikerjakan bukan karena Allah Subhânahu Wa Ta’âla.. Amalan seperti ini adalah amalan yang dilakukan oleh orang yang ... amalan yang dikerjakan bukan karena Allah Subhânahu Wa Ta’âla.. Amalan seperti ini adalah amalan yang dilakukan oleh orang yang memiliki obsesi rendah. ‘Immâ lillâh, adalah: amalan yang dimiliki oleh orang memiliki obsesi tinggi yang mengejar kemuliaan. Dan ini hanya dilakukan oleh orang yang memiliki iman yang teguh dan kuat mencari kemuliaan disisi ... yang baik (surga), maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.” (QS Al Lail/92: 5-7) Adapun untuk orang-orang yang memiliki himmah rendah, yang 7 mengerjakan amalan bukan karena Allah Subhânahu Wa Ta’âla, tapi karena nafsu dan keinginan dunia maka Allah memberikan ancaman padanya. Allah Subhânahu Wa Ta’âla berfirman: ْ َ َ ْ ْ َ َ
 0  3  8

Hubungan antara amalan agama islam dengan gaya kepimpinan jurutera muslim di negeri Melaka.

... berkaitan amalan agama Islam vii 1.9.2 Kajian literatur berkaitan gaya kepimpinan 45 1.10 Kerangka Kerja Konseptual 57 1.11 Signifikan Kajian 58 1.12 Definisi Operasi Kajian 59 1.12.1 Amalan agama Islam 1.12.2 Gaya kepimpinan 1.12.3 Jurutera Muslim 59 60 61 1.13 Kesimpulan 62 BAB II AMALAN AGAMA ISLAM 2.1 Pengenalan 64 2.2 Amalan ... Pearson di antara Amalan Agama Islam (Akidah) dengan Gaya Kepimpinan Demokratik 215 4.88 Keputusan Ujian Korelasi Pearson di antara Amalan Agama Islam (Ibadah) dengan Gaya Kepimpinan Demokratik 216 xxi 4.89 Keputusan Ujian Korelasi Pearson di antara Amalan Agama Islam (Akhlak) dengan Gaya Kepimpinan Demokratik 217 4.90 Model Summary Amalan Agama ... semua perkara. Dalam konteks masyarakat Islam di Malaysia, amalan agama lazimnya dirujuk sebagai pelaksanaan dan pengamalan agama seseorang Muslim dalam kehidupannya. Tanpa amalan agama Islam, individu Muslim itu hidup tidak bermakna ibarat pokok yang tumbuh subur tanpa berbuah. Betapa pentingnya amalan agama Islam kerana dengannya dapat mencorakkan keperibadian
 0  3  24

Impak perlaksanaan amalan persekitaran berkualiti 5S di Institut Teknikal Jepun Malaysia.

... Pelaksanaan Amalan SS 13 2.4.1 Kepentingan Pelaksanaan Amalan SS Kepada Organisasi Awam 14 2.4.2 Kepentingan Pelaksanaan Amalan SS Kepada Industri 14 2.S Kepentingan Penjimatan Ruang Dan Masa Dalam Amalan SS 14 2.6 lmpak Pelaksanaan Amalan SS 16 2. 7 Pelaksanaan Amalan SS di Malaysia 18 2.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Amalan ... Oleh Kakitangan JMTI S6 4.7 Faktor-faktor Penentu Kejayaan Pelaksanaan Amalan SS Di JMTI 87 4.8 Ringkasan Faktor Kejayaan Pelaksanaan Amalan SS Mengikut Pengkelasan S8 4.9 Faktor-faktor Penentu Kegagalan Pelaksanaan Amalan SS Di JMTI 4.10 Ringkasan Faktor Kegagalan Pelaksanaan Amalan SS Mengikut Pengkelasan 60 Vll 88 SENARAI NAMA SINGKATAN SING.KATAN PENERANGAN ILJTM Institusi ... Keluasan Dihadkan 55 GrafRingkasan Faktor Kejayaan Pelaksanaan Amalan 5S Mengikut Pengkelasan 58 4.10 Faktor Penentu Kejayaan Pelaksanaan Amalan 5S Di JMTI 59 4.11 Ringkasan Faktor Kegagalan Pelaksanaan Amalan 5S Mengikut 4.12 Pengkelasan 60 Faktor Penentu Kegagalan Pelaksanaan Amalan 5S Di JMTI 61 VI SENARAI JADUAL JADUAL TAJUK MIS 2.1 Keterangan
 0  3  24

Penilaian Amalan Instruksional-Penyeliaan P&P Di Kalangan Pensyarah.

 0  2  2

Kefahaman, kesedaran dan amalan etika kerahsiaan dalam kalangan pekerja-pekerja awam dan swasta suatu perbandingan : kajian kes dalam Polis Diraja Malaysia hospital dan kakitangan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).

... UTeM 100 XL 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 Model SummaJy Amalan Etika Kerahsiaan Analisis V arians Amalan Etika Kerahsiaan Sumbangan Faktor Kesedaran Terhadap Amalan Etika Kerahsiaan Dalam Penjawat A warn 101 101 101 Ujian Kesamaan Varian Kefahaman, Kesedaran Dan Amalan Etika Kerahsiaan Dengan Faktor Pekerjaan 107 Ujian Robust Test ofEquality ofMeans terhadap Kesedaran dan Amalan Etika Kerahsiaan ... Uj ian Normaliti Amalan Etika Kerahsiaan 93 4.8 Boxplot Amalan Etika Kerahsiaan 94 4.9 Normal Probability Plot Amalan Etika Kerahsiaan 94 4.10 Plot Kebarangkalian Normal Bagi Regresi Faktor Kefahaman Dan Kesedaran Ke Atas Amalan Etika Kerahsiaan Plot Reja Lawan Nilai Diramal Bagi Regresi Faktor Kefahaman dan Kesedaran Ke Atas Amalan Etika Kerahsiaan 103 Min ... Kerahsiaan 89 4.9 DeskritifUjian Normaliti Amalan Etika Kerahsiaan 92 4.10 Ujian Normaliti Amalan Etika Kerahsiaan 92 4.11 Ujian Box's M 96 4.12 Korelasi Pearson Antara Kefahaman, Kesedaran 4.13 Dan Amalan Etika Kerahsiaan 97 Nilai Collinearity Tolerance Antara Pemboleh Ubah Bersandar Kefahaman Dan Kesedaran Kepada Amalan Etika Kerahsiaan Dalam Kalangan
 0  6  24

Prinsip Amalan Perniagaan Islam.

 0  4  10

KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN FIQIH DALAM MEMOTIVASI SISWA UNTUK MENINGKATKAN AMALAN IBADAH SHALAT Kompetensi Guru Pendidikan Fiqih Dalam Memotivasi Siswa Untuk Meningkatkan Amalan Ibadah Shalat Fardhu (Studi Empiris Di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Pe

... dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardu dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardhu? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Fiqih dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardhu di SMA Muhammadiyah ... untuk meningkatkan amalan sosial dan kegiatan yang dapat ibadah meningkatkan nilai-nilai ibadah shalat fardhu, serta kompetensi dan kompetensi mendeskripsikan upaya-upaya guru di pendidikan dalam Surakarta untuk membimbing dan sudah terarah fiqh memotivasi dalam siswa SMP Muhammadiyah sudah sangat meningkatkan amalan ibadah shalat untuk fardhu ... 2015 Pembimbing I, Drs. Zaenal Abidin, M.Pd. Pembimbing II, Drs. Mohammad Yusron, M.Ag ABSTRAK KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN FIQIH DALAM MEMOTIVASI SISWA UNTUK MENINGKATKAN AMALAN IBADAH SHALAT FARDHU (STUDI EMPIRIS DI SMA MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015) Ratna Irawan, G 000090165, Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas
 0  3  14

KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN FIQIH DALAM MEMOTIVASI SISWA UNTUK MENINGKATKAN AMALAN IBADAH SHALAT Kompetensi Guru Pendidikan Fiqih Dalam Memotivasi Siswa Untuk Meningkatkan Amalan Ibadah Shalat Fardhu (Studi Empiris Di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Pe

... dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardu dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardhu? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Fiqih dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardhu di SMA Muhammadiyah ... Kompetensi guru, Motivasi dan Peningkatan Amalan Shalat Fardhu vii KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Kompetensi Guru Pendidikan Fiqih dalam Memotivasi Siswa untuk Meningkatkan Amalan Ibadah Shalat Fardhu (Studi Empiris ... Pendidikan Fiqih, Memotivasi Siswa untuk Meningkatkan Amalan Ibadah Shalat Fardhu (Studi Empiris Di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2014 / 2015) ....................................................................................... 41 B. Upaya Guru Fiqih dalam Memotivasi Siswa untuk Meningkatkan Amalan Ibadah Shalat Fardhu (Studi Empiris di SMA
 0  2  13

PENDAHULUAN Kompetensi Guru Pendidikan Fiqih Dalam Memotivasi Siswa Untuk Meningkatkan Amalan Ibadah Shalat Fardhu (Studi Empiris Di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2014 / 2015).

... 40. 3 1. Bagaimana kompetensi guru pendidikan fiqih dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardhu di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta? 2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh guru pendidikan fiqih dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardhu di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta? C. Tujuan Penelitian Tujuan dari ... mendeskripsikan kompetensi guru pendidikan fiqih dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardhu di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 2. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan fiqih dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardhu di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. D. Manfaat Penelitian 1. ... siswa untuk meingkatkan amalan ibadhah shalat fardhu. 4 b. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk semua pihak. 2. Manfaat Praktis a. Bagi peneliti Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan apabila nantinya berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya dalam hal memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardhu
 0  3  4

manual kod amalan kesetan rev 5

... PELANCONGAN 1.0 PENDAHULUAN KOD AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PERSEKITARAN (SHE) UNTUK SEKTOR PENGANGKUTAN BAGI INDUSTRI PELANCONGAN Kemalangan-kemalangan yang mengakibatkan kerugian yang besar dari segi nyawa dan wang ringgit sering berlaku terhadap pengangkutan awam dan secara khususnya termasuk juga kenderaan pelancongan. Kod Amalan Keselamatan, Kesihatan ... dan persekitaran, kenderaan dan perkara-perkara lain yang ada hubungan secara langsung atau tidak. Kod Amalan Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran (SHE) ini adalah tertakluk di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA). Kewujudan Kod Amalan ini adalah untuk memperincikan aktiviti pekerjaan selamat dan tidak membahayakan kesihatan semua ... kereta sewa dan pandu akan menguatkuasakan Kod Amalan SHE ini kepada semua pengusaha pelancongan yang memiliki kenderaan pelancongan. Beberapa seksyen dan peraturan di dalam Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan (APKP) 1999 telah pun menggariskan perkara-perkara penting seperti mana yang terdapat dalam Kod Amalan SHE. Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan
 0  0  40

nilai nilai murni amalan kita

... yang maju, berbudi, penyayang, menghormati, bijaksana dan pelbagai nilai baik (Sumber: Buku Nilai Bersama Dalam Amalan Budi Bahasa dan Nilai-Nilai Murni, terbitan KPK) Nilai-nilai Murni Amalan Kita ii PENGENALAN Nilai-nilai murni merupakan amalan baik yang perlu ada pada setiap insan supaya segala tindakan dilihat tidak menyimpang daripada norma sosial ... antara izikal dengan spiritualnya. Peradaban bangsa Malaysia boleh retak seandainya amalan murni budaya bangsa dipinggirkan. Hal ini mungkin sahaja terjadi sekiranya rakyat dalam keadaan tidak celik budaya. Nilai-nilai Murni Amalan Kita 1 Sebagai satu bangsa, rakyat Malaysia perlu kepada amalan etika yang luhur, budaya kerja cemerlang, adab dan adat terpuji, ... tidak boleh meninggalkan aspek budi bahasa dan amalan nilai-nilai murni kerana kita semua perlu sedar akan signiikan nilai murni sebagai lambang keperibadian bangsa Malaysia. 2 Nilai-nilai Murni Amalan Kita MATLAMAT ♦ Mendedahkan dan menanam erti pelbagai nilai murni dan nilai budi bahasa; ♦ Menggalakkan penghayatan dan amalan nilai-nilai murni di kalangan
 0  0  35

RPH Pendidikan Kesihatan Tahun 3 - Sumber Pendidikan 19. Amalan Positif

... Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif. 1. 2. Aktiviti 3. 4. EMK BBM Penilaian P&P Refleksi Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Sesi soal jawab: i) Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang
 0  0  1

RPH Pendidikan Kesihatan Tahun 3 - Sumber Pendidikan 20. Amalan Positif

... Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif. 1. 2. Aktiviti 3. 4. EMK BBM Penilaian P&P Refleksi Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Sesi soal jawab: i) Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang
 0  0  1

rph dst 3 2.1.5 3 amalan baik menjaga gigi

... 3 Darjah Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia. Fokus pembelajaran Standard Pembelajaran 2.2.1 Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Menyatakan sekurangnya 3 amalan baik menjaga kebersihan gigi. Elemen Merentas Kurikulum Kemahiran Berfikir, TMK, Kreativiti dan inovasi ABM gambar gigi, buku aktiviti, slide pembelajaran, laptop, video Aktiviti
 0  0  1

Unit 4 ( Amalan Hidup Sihat )

... Bahasa Pengisian Kurikulum Nilai Murni EMK BBM Penilaian Refleksi Kemahiran Menbaca AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN Amalan Hidup Sihat 2.4 2.4.1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. 1. Murid membaca teks yang mengandungi ... PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh Masa Kelas Aspek Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur AMALAN KESIHATAN DAN KEBERISHAN Amalan Hidup sihat 1.3 1.3.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya ... 4 Tarikh Masa Kelas Aspek Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Nilai Murni EMK BBM Penilaian Refleksi Kemahiran Menulis AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN Amalan Hidup Sihat 3.4 3.4.1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Menulis perkataan berimbuhanpinjaman dengan ejaan yang tepat secara imlak 1.
 0  0  6

Unit 19 ( Pekerti Mulia Amalan Kita )

... Mendengar dan Bertutur POTRET MALAYSAI Pekerti Mulia Amalan Kita 2.5 2.5.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 1. Murid membaca dan memahami teks dan gambar 2. Murid menyatakan amalan baik dalam bahan 3. Murid bercerita tentang program ... 4 Tarikh Masa Kelas Aspek Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Nilai Murni EMK BBM Penilaian Refleksi Kemahiran Mendengar dan Bertutur POTERET MALAYSIA Pekerti Mulia Amalan Kita 1.4 1.4.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara ... 4 Tarikh Masa Kelas Aspek Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Nilai Murni EMK BBM Penilaian Refleksi Kemahiran Mendengar dan Bertutur POTRET MALAYSIA Pekerti Mulia Amalan Kita 3.3 3.3.4 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. 1. Murid meneliti gambar dan membina
 2  12  5

PERUBAHAN SOSIO-EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP AMALAN MERANTAU DI KALANGAN NELAYAN1

... lama. Sekarang ini, amalan merantau telah mengalami perubahan, khususnya di kalangan komuniti nelayan. Perubahan amalan merantau itu berkait rapat dengan perubahan sosio-ekonomi terhadap keluarga nelayan. Amalan merantau di kalangan lelaki dalam komuniti nelayan sangat unik dan berbeza dengan amalan merantau yang dilakukan oleh kaum lelaki petani. Amalan merantau ... mempengaruhi amalan adat perpatihmatrilineal Minangkabau, khususnya amalan merantau kaum lelaki yang bekerja sebagai nelayan. Di kalangan kaum lelaki nelayan di kelurahan Purus kota Padang memperlihatkan perubahan sosio-ekonomi telah memberikan dampak kepada amalan adat perpatih-matrilineal Minangkabau, terutama amalan merantau. Selama ini, amalan merantau ... kepemilikan alat pengangkutan seperti motosikal, kereta, dan pembinaan kedai-kedai ikan di sepanjang tepi pantai. Perubahan sosio-ekonomi telah berdampak kepada amalan adat tempatan, iaitu amalan merantau. Amalan merantau saat ini tidak lagi dijalankan dalam jangka masa yang lama, akan tetapi dalam jangka yang pendek, wilayah rantau yang dekat, tidak membawa
 0  0  9

Dokumen yang terkait


Feedback