CV

Gratis

0
2
1
3 months ago
Preview
Full text

  • Ti p c n môi tr ng làm vi c th c t nh m có ế ậ ườ ệ ự ế ằ thêm kinh nghi m, phát tri n b n thân.

  • C g ng h t s c đ trong th i gian s m nh t ố ắ ế ứ ể ờ ớ ấ tr thành nhân viên chính th c c a công ty.
  • Sinh viên năm 2 - H c vi n Kĩ thu t M t Mã ọ ệ ậ ậ Chuyên nghành : An toàn thông tin.

  NGUY N GIA HÀO Ễ Sinh viên

  Ngày sinh : 09/08/1999 Gi i tính : ớ

  Nam Đi n tho i : ệ ạ

  0969334318 Email : Đ a ch : ị ỉ

  • C b n HTML/CSS, JavaScript/JQuery, ơ ả Responsive, Bootstrap.

  Biên Giang, Hà Đông, Hà N i ộ

  GitHub :

  M c tiêu ngh nghi p: ụ ề ệ

  ệ ể ả

  ở ứ ủ

  H c v n: ọ ấ

  

K năng: ỹ

- L p trình căn b n.

  ậ ả - C b n ngôn ng l p trình C. ơ ả ữ ậ

  

Dokumen baru

Download (1 Halaman)
Gratis

Tags