PEMASARAN PADA PERUSAHAAN ROKOK PT "ONGKOWIDJOYO" DITINJAU SECARA FUNCTIONAL APPROACH Repository - UNAIR REPOSITORY

Gratis

0
3
128
10 months ago
Preview
Full text

  P E R P US T a K* A N „UNIV€RSITAS AIRLANGGA" S U R A B A J A

  

° F S 5A3ARAE PAHA P2 RUSAUAAI3 ROKOK

FT OSQKOUIDJOJO DITKTJAU SECARA PUTCIOZ3AL

APPROACH "

— M 1 L I K -

  Skripsi : Blajukan untuk nompo rlenglrapl tugaa - tu&as dan xBoaenuhl oyarat- syarat guna nonoza*

 • puh U jlan S a rja n a Eleonora!

  OXoh : m m ROSILAUATI Co* Fokok : 3 0 1 3 /PS Do con Poabliablng*

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

s m p&ragiTAB 0 3 D a^n s o a otao gigdft to h atan dan csao^&t

JS toloh dilirpatiSsn oLDh Tufcon Tanj Kafaa Baa Ir pada fcxd, cola

te a l dapat r ‘7iy*f^rt dan d rrip d in i yanj b crjeial t

■Pccacaxca pada psxussfescn robc& PT tagtoddjojo d ltta ja a cocaxa

ftaaytlcgal cpprcacb** SlojpaL Ini t e d n r?p p « a o t a q a so t m>- tuSt r-.-wir^p-t4 ^oiar Sarjsna Stewed Jurucan Fcm ntncn pada Fhhil- tao KfccTWirai tixdrondta& Airlands*. to ^ a n o g a 6 f l eten tortatacaya urcdnn yana dapat t a d

barltan carta tomnpnrm pcagotahaan tord, cate. t e d yafeln bah^a

c&rdpsi in i earth c-r^ at csdaifcaaa carta o d b J=uh d«Pi c=pann« Inipun titiaL tcrlcpac d ari cs^ala trtchjiy^p, tartcan corta pettsa- Jtfli d ari pdUnc^i plteh* Eaxc=a I ta csSah roloyahnja teed E ^stt— ruca ta r ln to sth teed ja s j cafclnrhdTlBn^a tepada 1

  1* Bapafc Dro. So* ftaratrm calalai docan pc=±dcbinj texd 5303 - tolnh cs&i. rsfivan& am tsoldai hoHraa ysng c za & t barfcaxca CB

ca r —MrTdnj teed daloo csaqplocaihm £crlpid in i.

2. BapaS Bro* Sc. J.B . Ecori ealnfcn docsn pcrJrjita pcaMidbins

  ]rj»^ J3JJJ t 9C3bSUB3Zk i iylw yt b in p 9t&3j^C j c b j p o to z^ i csz^at teoAnxsa eoMnjca totinteucm ^i tiri© cd lid .

  3, Bapafe daa Xbu Dossa FbloiLtao BftcaiaJ Uzdvsrcttaa Mifoaxga ja q j trJnh 1—MrMrrg teed cstdics* fsalccalnya. otuiSy b a i, 4« Pain tezacuaa poracitaen *x£oo& PT fe g ta d d jo to twrutaca Bqpotc R. Ariof Jusnsio dsn ftspat; Pisxvoto S. Hartcrjna cato- cal Dtxo&ud U dm KoordiintoT yanj tblhh bsrc?tHn rTrflre- l i

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  X D m 0t f t l litlX tI^U k>hltN V I^E A j |Q | MStg&t b n w m tojng& i tmrwomxaay* texgK d^pat ak rip si in i.

  4* ttrd n ta , ajah bm fe aarta m ud. feud, yang ttia h am bavHaa iVim ifflin m i l pMQgos&nftit nU qggi z q « d ta -c ita to a l, m g n l*

  ^ —0^ Tuban Tang Ss* —H^mhVan n t t w i t sep­ ta tta f lk hida^atSj*. dux mufoflaa —grin imdL fcrtatllran ini* Malang, JviU 1974

  P#nyuauru i l l

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISX Halooan

  KATA PBIIGAUTAR ............................... 1 1 DAFTAR ISX * ............. iv RSJDAOTLUA0 ............ 1 BAB I. HAL-HAX* YAEG PE'JT 1130 KBSGEBAI ROKOK . . . . .

  4 g X. Jonlc-Jcaifi rokok . . . . . . * . * • •

  4 g 2 * Slfat-aiTat lain darlpada rokok . . . .

  4 II. TIUJAUAU m m PERUSAHAAD . . . . . . . . . .

  7 g I. Sojarah Bcrdirinya « • . * • • « . . . .

  7 g 2 . Struktur Qrganlaaoiuya ........... ..

  8 g 3 . lokaal Porusahaan . •

  II g 4 * Proeoss P e n G o I o h a n ......................

  XI III. OFERATIOU PSRUSAHAAU ROKOK PT OSGHOtflDJOJQ. . 1 3 g 1 . Fungal Ponbollaa (buying). ........... .. 1 3 g 2 * Funjxsi Ppn.lualan.

  1 6 s 3 . ,Fungsi Pengolahon . * 1 0 g 4 . Fungsl Fonylnpanan (Storago) . . . . . . SO

  5 . Fungal Pongangkutan . . . . . . . . . . 2 1 g

  3 6 * Financing . ............................* 2 5 g 7 . Risk Hanagciaonfc . . ................ .. • 2 4 g O. Market Information dan Marketing Rosoarch. 2 5

  

IV. HASALAH-mSALAH JLAEJ DALAI4 MARKETIUG ROKGiC, . 2 7

g 1 . Coiapur t an^on Fotaorintnh . . . • • • • • 2 7

 • - g 2 . Pcngawaoon Pomorintoh torhndap rokok rokok tanpo pi to ......................... ' o A

  2 V, AHALI3A THEQB2 TI3 DARI FUUGSI KARiQSTIBG . . . 3 0

  A. Pongcrtian Marketing 3 0 B* Kothode-nethodo untuk ncnpolajori Ilarkat ing • • * * . . . * . . . . . . . . . T 3 4

  C. Marketing Function , ........... .. 3 7 iv

  H aloaan A i m

   Fenboliiin • • • * • • ........... .. . 4 0 a 2 2 Soiling • • • • « • • * * • • • * • • 4 9

   3 * Transportation • * * ............ * * 7 0 g 4 * S to p a g o • « * * » * • * • • • * • * • 7 4 £ 5 . Standardisation dan Grading * • • • * 7 7 g

  6 » Financing • * • * • • * • • • * ■ • * 6 1 g 7 * Harkotlng Rlate » * . » • • • * • • • 6 4

  £ 0 * Market Inf o m d t i o n 0 9

  

VI. KESIMPULAH DAH SARAH Ill

AFTAR SEPUSTAKAA1I ............... . ............. 1 2 3

  V ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

P E H D A H U L U A . *

n Fw ttA han

  Sabagtt iaana telab dikatohui ctengan adanyo parkaobangon dan pcrtaabuhan keadaaa tifcncBl, tam tam aaaudah ravoluai Industri. pada tahun 1738 la in Xintaa barangpun ik u t barfcaabang dangan pa - eatnya. KaXau dataflu orsng~orong puIa! warokok dcngan waXinting sartdlri oaka dangan adaaya paxkaBbangMi parinduatrian dan apcaiaXi aaal ticbttXXab peruoabaan-perusahaan rokok yang aorupetken hcea d u stri dan Xwabat Xaun dttigan adaxqra partecaebangtm takbnik indua - t r i dan Dakaiiaacl paruaahann yang dahuluoya haiiya oarupatean ham induatri ta d i barkfhnng oahingga oonjndi paruFtahaan-paruaahawi yang neapargunakaa aatiln'Mtdxi y&gg produk t i f , tenaga-tonaga akb~

  moxtpun

  11 yang affektdf sarta cawi-cara berprodtukai, organiaasi p— iiaran yang batuX-batoX a ffa k tlf.

  HdX-haX i n i aangatJah p an tin g ta ru re a a pada c a a t-a a a t i n i dioana poruaabaan aangalasd. bapyak p ersain g an b a ik aLab p eru aah a- aa-paruaahaan H aaicnal bo upon peruaabaoi-^erusahaan A aing, Karaca i t u a f f ia ia n a i k e rja d a la a baX barprodukai prcupua - e ffio ic n s i k a rja d alaa paoaaaran barang barua b a tal-b ettiX diparbft tik a a . Sabah toukac faonya fa k to r harga dan k w a lita a barang a a ja ~ yang aenyababkan auatu paniflahwan i t u au ccaas, ta ta p i fa k to r - f * i t o r paaaaaran Xalrmya alaftln y a a d v a rta o a i, panjuaXanoya yang o f - fla k tlf, rilmana dan bHaaaoA s u a ta barang i t a dib u tu b k aa. K acem a- 17 a i t a ik u t ju g a aansntukon keauccaaaan paaaaaran barang ta ra a - b u t.

  

1

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SfcXNl pGMdSSSEI feSXWQCMMQW CUfft

h

  M I

  I^ Q |||0 O K ^ tctflpft t ftfurt |IQ g )BMti d k te ffcfY ** k f ll ^

 • A^iwh a a t e t i s t f jHteMT d iy & ln iw riTO itn o ttU & il a m n ifllL SioiaNi M m U AbI— w N t im p— w m tm am g a*S* 3 o * » 71M * ft* iB iU ta tla M l l 0 ««M k m u

  D« SO QDBI *$pSQK£l o# Ccwiidity Apprwwh mmno^m%

  ItaNQi w fc l ôasto toteOatan p t e <Uds!q^i te tS p ■Cđằ* *

ta n tfb o t M ro tid b dUfrarib&niwg d n tn e ta p d s d l t a M i d n p a

  6 m

  Scxncwlo tt» c rlttc * l Approach Hant^ftrlal % roac3u

 • M a w l ■QBttOJMfa ABfiftXtt lftiwft> fc4#i>iMrt AflESKmCfa. £&&

  jpft% Iw utaagift BiQisBQ^ai / MPj^LMflcsii b ip ip n iM b p k q m k t o dKrtgirito a u l« tJa « (&ar la tfe» ««*w tlng). bm

  CbB M ta|K l to jo n ^ W I ^ fgftdk

  

A^Ofi ttMB^p^S^^SfcbflBdSMfc pHHHHUfBBi tOJRBi^^ flMS^SS^pk^^ bBSSHB *

mm mmyp&ml pmzwmtogm

p*d» t S&l ptnmSM D-ptnasfeM a bvnyafc » fliftESQfpl &B BD MtQfltiUM& WtffefftitQg MOttSl l& l flSflftlA BOttfft £03f ll fiVOMM ttUtfeBi&DflF *dKA% ICtttt IttJMDQilfcfln B |(S ff|tt *► pctatopetotifc taetf^dtagategr**

  M iip i «bj«ek p m lltta ft tana « k n w n jw W p * a M taun rttoafc "FT, QcMfc)t&4$o$BP te r a a a w a ite tin g ^ b i « U a t e l pcruM & ua vofcsfc &oUptxti H f^ ^ ^ intiiB **»[«< "I'f'V^ t lm jrcog sdete

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  3 pm m m xm

  t o p i u p n a M wrrta t e l F t. ChfitoOHi4$o$o cttap b•*

  « o r s ah m ^ i &A i n i t A M n p am an tat& v * u N igrf o b jsc ^ p n d l - t 3n M ; SvdSO^ESft MB0SCM& ttftth&Afr ^ M l ifeStt N Q gpB ft «* k n U b r a ? ittM M t^* t t a m t i m w yidhn M p e m n fo i

  ■n t a d gcrtM a FKOd ftw rn fn DJbmo pode £U ld nm wrtfc in i

 • **x%0 rth

  s i m M isfibodi i u i^ d n p n tnwytagimi <p**t&acttir»

  AAi^ i > Bnft ftl t fVyl ’Tg ^ k S d OBBfftfifllnCIi IfitH tlB V tfiltSttfiip l u y t w H w i y M a d u d

  HAJUHAL XAJIG FESTXKG M5HGEH&1 BCKGK 1 . ?«tig - Iffnia Rgtaft

  K ita aen g m al bensaceoHaacan rokok, a* Bokok buatan a e n d irl (n * lin t± n c a e n d lri) b« Bokok klepbak c . Bokok keeeeym d* Bokok K lobot

 • Bokok k ra te k d ap at d ib a g i p u la a ta s : 1, buatan tangan 2. d ib u a t dangan Basin f* Bokok s tg a r e t a ta u rokok putdh ada beroacaa-ciacaa p u la * 1* Rokok aig& ret dangan a ta u tanpa f i l t e r

  g , C a r u t u*

  UeXav^pw rokok bukanlah kcbutuhan p r i a a i r b ag ! aatd ap oran g , ta ta p i untuk aabagian orang / e a sy a ra k a t kablaaaan t* rokok ta k da - p a t dlMTangkan bahkan dlkurangi ataupun d ig a n tl dengan p ro d o ct la * in n y a. Karena i t u ta k d a p a t diaangca.l la g i untuk aabagian »afiyara - k a t rokok nerupakan kabutuban prinaixf* Sabaoaxnya k alau m e llh a t a i f a t d arip ad a rokok yang narupakcn kabutuhan p r l m i r ta d i panaintaan rokok a d a lsh in o la s tia . T etap i taro y ato tid a k , SaXain daripada i t a rokok raorupakan oaaoanal good#, eebingga p o in in taan rokok untuk capanjang ta ta n tid a k la h locrata*

  B A B I

2. Rokok s ig a r a t wmyan 3 * Bokok a ig o re t nentfaol.

2. S ifo t - s tta t la in tartgafla fatafc

4 ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

 • - £e& nfrnfe ocq yggai t&£&& * racaft Ird m s 2b

  tejfcao G lScllC , fcs$» to d -g a t cgjsgeac^cggro'ch tm te y fcStop - C £ t » c c ^ E S ste a n nSaaSqsa i o* | tgqj> faafy ftfcajfe esacpafcao psst^AjBsx^ y ^ y 6qq$&3c&

  

C32C&3 t ^ a C83^ £ C ^ PCTxft C& 33 r c £ t» 4£ £ ta tc y t o ftBp Cgftsfo*

c^a Colca pc3^ :'-^nn*3rtosr^ i# c=^% pc3?3 C a Jtofc* e£K£3£^3a

Ccacsa ita COcs h a n iH " ! t a t e t a ( rtd S ^ a « tef e a essay )

  

& r, *i,'za

Cfcrrara pa£a c sa t I ta fcx ^ £ s pcasa p a ^ to tssa rx£=& c $ j

&& tsssi* itu rac^g a p=3£35& P^Xa pc£a tsdlsottoLtK m

ca p ^ t o t o scixd, csfesfr ps£j c ^ ta t&$2S& frsatitea t e c s arc£a c = d H c ^ fc ^ s £&s& *s£ftM E£ta te te * ta csja c s s p a s ^ atc^psa c saf f if ls s ^ a teSaocasi fctfU

  U %teC£ r^T C W ^ l a t e i t ^ r~yc^sfr h s r e ss n t 3£ & £ ^ a $

scan rsrtsat ( ®c£a& t m i m p^sx£x }# fcaftsmo C>-

paft c=Ss£$ c r^ ttrl ( c a lia tla j c=s&s& )* Ecsesa I ta p sia c a -

e3a psaca nresfta b ^ y ja CUra^=c# h f U z z s a ties c r r t m » tats-#. p a a csSccai &

  2 » c ^ C o t i ^

2 i fcc^ssrja Cl jp^rib-scM I: cesC a <&sa cc^rJta fcssssa l£scgga.

c = C » ls£ c?£ k c s s s ttf t igsi* b a sc so ^ i csscfe* te ii tt£s£»

zsz$scz& trrtsa cti£ at5 aj canftlgfl* a . £^M»-!r*n h f t n i r “3 t r a n wg,^ ■ MrtVr»».

Sfftfif-t p c ^ cz^sapai c jJX itd fa t c=y=r£l j= a j C t e s ^ D O -

q£=3* is£afi ita c ^ r a p a i clibft fcsto fe ssao j« 3 tefeu 8c5c3&*

q bscaa* p ca£ £ c^ rs^ai- t i C t c a fflf ^ M a d= ^Jo-

O ptf^ t ficsesa itu ta*E& e=teala* t o r pcs^&cs? si& & n a y a

t 3j tttOS$6fll f^ rfft tSSP'CfiAi t fif -T-a t" j? 7T > ClSto'

f -* ii-^>< erf-ifft 1fesjss2safc» t a tea J ^ IrSfr « >Ht v

  6

  bairttot t

  V Marorai I ta w ash & Mmasm tegpaHaqg ps&t dn n a> ^fniw a m i* tatoor}*, id M ^

  q n t m b iw g fift&r **4fr a n y Jwtl rqfcofc Iftcfepfc

  r cfex& Soi Sfltib taM b tM tli*

  S saai «toiwl» 44» aw * m ii »am s - cn ug j«ag twffltu "fbwi t t t ? «faa m t a w d t / c a p tg rtw ito .

  Hoagm l taot* aarggid* ntodk wowmg «& lt* I r a m lUiMqpflng to ft*

  wftiwftftna1 «w* teS p o te rdtefc i t a i«tetr# Jt^p *tso«£**r M p a * * * sedbi isaft dMrlyttdi xvfia*. tfatUk twfefc | « $ m <aMwp «&ftflit»% jraog b*A*4» M epagmi 3 M jm g bwftwto ptfla* E tftja dftripmfc i t a w lslt m rtx * t sstlajp t e t a n vcfcoh i - p n i ^ l m M to tta

  OMOft acdLlft* oeflfc ukk ta h m m s s p to riM k su c a iu M i m a m cwo— gaoM tftdnfc (kp»t tete M M tti m U i H O aa^ai

  C flM R ZntO Atmmmn M M m M A M tU Ttm M S flls JbdL tfta»

  trifc U»p>tSi9 b a tK f w tefc U M <tap*t b*ti& - M f t ame* M U

  OM^PUGQMil H M 91 pMEKSthA^SB1**

  £&fet * i l f o l SnaOUih ■m jp ttm IrrtiT ltninin rctodfc* ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  Bfj} n txh jah m i chdh hsbsm & m i

  OtXm tlnjooan a m pmuM&aan Sul M staD n*»t*rlfcan gc»~ barm © ii^tat t

1. S tjs n h b«rdl*lxgn pabrttc rcfiaft "P#T* OqekaNltijcgo^*

  2* S trcfctar ffTgantflw ityau 3* k k is i E*xufl«te*

  A* $ * m m F>ngol.tfMru g a lc a & i& sritt^ ^O gm ai p«KJirlon pt&rlk In i td a h A lilftt •*£<& f a t e * 1%.? 4Uh ffsrast* dan narapt&un ei2Sk 3 ognpe tehees w as Wsraa -

  ■KlfiB Qi#*. Pnda w t i ta prtrmnti—n banye aaqpeggoaatan iMcpawr - «0}t fw e d*rl fiUtor*

  tc R f s ti fttnmaihcan In i w giul

  m t

  lu n g lm wfaingea dlae& ll-

  la a ta kspatagac uata& neaborik* feeped* d&pa i * ngio m lg^ntJrw i psnvahon Pada w U a ita to o & m km goAxn$ poniM tW ’ yang pads nalanp* Iw tmtaiWtaB Ai JflLan L*tfcol. Bou& jxjo W b k ^ s -

  l « d IcwoaoUn, PiMncCR d i Sslatihesre# M a(& bet In i H M

  tm rtm em zxG

  Itaroni tteU ilry a poratuM i Feaar ta t A *

  mAnte M BiM iyffW

pmAm Ammv&i

naM ng^ft «. ptxasftboctt tanfrtil l* ei 1» Jaloo Mjtf&.£oqg&aDO 75. titmi 5948 t Fmxtctaati Bcribpli lugt g o ^ & J*lar I v U d Sacglo-

  0 0 29*

7 ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tatixn 1951 * D id irik a n C&bapg d i B llta r* tafaoa 1952 * Pttxusahaan n o lo i Daafauat rftkok Slg& rat K retek dengon - cap s "Boeket" yang ta rn y a ta manponjrai pasaran yang I n teru tsB o didnorah Jenbep,

  as

  T atap i pada vakfcu i t u belu n ado p eraatu an a n ta ra p a ru - sahafln-paruaahaan rokok, aah irg g a ongkoo g ilir jg A o lin - tin g beluff aem pinyai keto n tu an uam * H al l n l meaii a bul - ken Bokelaaz'-Qf& elaar k o r ja , yang audah barang te n tu - a&ng&t nenjgikcn pom sahaan, Gana oenaaggtiXangi k a ru g l an-kerugian ta d i aaka tin b u lla h *CaparoB*

  Diacffpiog' Caporo i n i oanentukcn angkoe g ilin g Juga n » - ngadakan p eraatu an k&rja* d a la a persdntaan da v is a ceng k eh , a o b ri pada P « e rin ta h don X a ln -la in . Tahon 1956 1 F im a "Klein €d*n diubah a e n j o d i P*T. "R ian G ien. Tahun 1964 * Karena kclorarangan ta p p e t p e a b a li I« g i gadung d i J a la n Sukun 30.

  Tahun 1970 s Dan pada akbtrnya F .T . "Kion CSa* diubah n e n ja d l F«?«- "Ongkouidy ojt>n, 2 . g.truJ^^QrgMiigagto'.n*

  PaTusahasn Rokok P*T« “Ongkowidjojo’* dika& eal saorang D ira k - tor Utama yang d ib an tu o le h D ira k tu r X dan D irofctur H . Tug ob d a ri pada D ire k iu r U taaa adalah 1

 • 1 . Mangadaken pcobalign bahan-bahfin s tedbakai# congkah*

  sauce.

  2 . Hangadakon peroncnrman produks*.

  3 . Feaentuan k w a lita a d a r i pada rokok.

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  9

  %*** t e l G M to r X dao 3&a*£ar H •laXab t

  1, f tK s a te a a p u b ftl? cr>s» f r f l \ m lo in t e l p a 3a m n f c to r 0 % M *

2 , Hwg sia i l f l M s f e n i l tostw flap PvaaSx&tfc cdmXi^m *

  I J s s I i v d - m c & b q q p^jefe-pttftfc* ponftJW B azoMD b o r ^ JU Hn—riVnn ^ p a m A a p o n ^ w g a S lii ropat*

  U M b w i l n a itM p s tfe n i s m s Iw aaM m t a r | « f ta* tc* « g aa8 J * *

  «bb Wafcfipg J ita g n i yrewnfrmn ctSfetcttp A n «ttSilaB» Sea dlbtfttto fcocrdiiMita* i s i t e t e pttfe & «2«> ^ft4D t I M M #

  i i l l i , Pgcto&tihKs t e ypwowiiwi jn j* t* A * a fc ra l ( p a t c m a t o i M » - I # ) * ftcbw M t e l p* 2 * S t n s f c t a r C f c g s d M B i £ • ;* & t e d g w t a a f e s p a f t Q e s d t $ s i l a t «

  ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  10 QfcMB&R 1

  s m r n m m a s m A H f D irotetur P tan a | i

  | D trefctor I j

  X P ire k tu r IX 'XoarS&aEoF

  Per^&'&san F it* Ferburubfii P e rso n a lia

  Prodnkal {bendrol) ~

  " r

  I i r ~ r i □ CD d i

0 El m CD

  m * a c lin tip g • * gudang m t> ptt^gfpakin f ^ tftrinifltrcsl c * ptrojOTgan ovngkih g * d sto ck bahan kerfcac » eabsng B litiy i m h

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tt

  X l e s t a A i m ^ S m ^ Vmxfxsfosm

  Sc&aSt P*?* *tfe£ksildjq}o>'t rnqgBy mSn In jg ri yet® * ccc2i bsrpwss^sxassr* tessp frorlrtart 6 1 dssngt tafetact - ycsQ

  ysSrS. d i I i t e tottenA, S a ^ e m Z3, 61P 75# €9* Sefisn^ea Inin* V m

  tagflgtegt dl 4 olca St&si 3 0 dsaa W L o i G a t e t e n w ao6d& CcSkjqb 0 X4 tcy dl J b t a t ^ r .

  Ectoi calitafe U C ^ a i porttwjtswa ys^j c o ^ i s a t e s » t s s M ^ d lteacb i t t o &rt is^rrg tssseata^xs** tstqjd t o g a p atc a t o pa* do «sfctn ribeill CS£SBC*CP8C5B pazusabsso tldtffclrft dit o c w o bogdfcogg ten Q7C2c^<sczDt jcsj GSgcqnSraqfeca y g n ^ * ^ totapl p a r e s d K m * c sflwtH c c t o c c c d t e y jxr^T toltib 4 UlriJa=n Icbih ftsfca3n» Ecwssa ita>- C a S s q ra p te o p a tta e te e i t a s sac pa ftsrl la ita fcarwso t^ ft^ s a d ih c li $s£a te ? rd k -to -

  ®E& yasa bcsp=s»*-pcs5EKr $ £ a l dsri i C s & « Ca=paLcn, R^Ssro, K U r d c z A v j & z x i C^jttecssro* CteSoioso dsa Icto-lda dsaxh* cssglxa tMfcall dari v ft^wai I*xsvc££?to* Itaatoar dca KsdeeacBsap# c ± a cilaffi r a m * Ec&rea irmry ^ T i peda jsts t a c a M t e m r tsagtaJtoaEftca ts$2 l - prs"wfl1, c& feft c & e r, v c s s s & z m fiftfrcrcfao eatatt te a c a tesja l^tocd pa f n h p csnpsn -

 • tcecfc=a# «&£> b a tt tcafciU TrVrnr fas t en g a l l lcboctr t o t csga t

  tlncccd dlfcaSo- 4 * E ra ^ o n , t t e f e t e v

  Dalci p o w a igg scOi^t o I d p a i t r a a ^ s a y c q s dJfcn^cfcca *ria-

cs«ieate> caig tlh i Ics^aa td tto poreafcssp Sid t g gnata ^ pada *

  ts a llte * tencldb* OnficSS c c r^ tn Zcceriba? dss diporlu&cp *

  «?&ta 1 2 cental 14 j c v gstoiafcca iwSqft o s ^ b t h f e l m s ^ o i ( A d x %

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

k

  1 M m io i M m | | fto v o ta t© B U U ?) a o k tto r 8 o a y ftl t o | « * t m ffeaolirfii its* cw^fcih

  4 aa &&djata> onryirt ain^R fei - son ( U U m ) p ^ J x v « ^ U d i ■w jx tM tw w M a 6 ) n *

  Mmm&&m bara3U*> aeatfttft tad i dSpeicns hrtjn»»Wnff» (dlngsog) m m in pm m $m m rn

  4««aa * » «ijacrar nwyn1 Im^ae* BncQmatm oaagdh k m peyeaom a *U tu ffn fcire pate iM taap i h a l I f i iijgfavywy tww cwQfttlbfttfcm p ro w rtm a iwryiawtw jwe©* a} £antffe» *«**£& ^ w n D t H ^ n t e l i ^ n a ttn twwar auawt qam* 3 > fewaljtaa m 0 Sh«. tfestok W j i i h data* sttgaxl p w iw fc g f »

  f i p x i t t t I s t t h t l o p t i pad* o w ^ cih Xoar n e e a ri {Zm s ih e r ,

  fe*«ea*toE?2»

  par3m

Salata dari pad* ita gfoo W ^ > pagywctan Jog* tazgacAaqg jaqe

  l a waste pexctt&M«v n a tts l*aa d lr a c ta a r tln bmnr a ira ltg a&V Afcfctroya aoUOjb buherapc aaeaa tnafeafcaa dlcw^pcgff 4 angao wraea

  « « p la B n t» faarolcfr cat<fcg> t j ta iftaft&att aatalah i t a ftlra y n r Iagt»» ftj t gga a ta u

  Deo > anM \ awyarap ta d i dtttortw a awspad 1 h ta i 1 (24 Jan) bsvolah dJgtU rg enfcofc dyadlfcae rc&ok*

 • txX tm
cap m C 3

  XI3 o a n s a a y w F l^ a c c sssi O p s s c t & a i t t m s t ib o s a & $ a t k i t a t f t a s 0 it t c c * ! - yc2 5 d t ttr bm cMltnc* c* <£rstfcn<B ss£taa £3* tpEcaSte# c fcaycs o» o * t s G ^ o a t a t i o * # - #lu< ■■ahy».

  0 * gtsSt c s a ^ 'c s ::'A Ik* *5"|!gfei'A O gszstdca jpcrB5rfS3SB ftsX tzx&sfcsp l a 0 f is r i iia S is t& c ^ ** s s t t a i , t i t = 3 n a s it c H = s s * £ 3 f t = ^ d t a i * £ = a t o a d t s t e e * t . ftm ifrr-r*. P r ^ H r a f t t c f r y ) . f i ^ t o c c s jc iif a f a ri p t i t d X i c » f c ^ w t t s i t o b d a f t li t y a t t c s ^ feso, cckc11^ ecaa t o ZeioCcla t o ys rsrfntt to::an % | s 3 t c ^ o g j p p ^ » e ^ S S ii*

  C = & a p r-~ * rf llc n t f K ^ ^ f r a t x v ^ / k ^ r a ttb r fld ti d ic p s a & » £ 2 p sc= $ t e c c a c -ftSe^iaPt to tc c * c £ 3 * p^Seb$z& cswsfco» P r ^ r U o tr r f r r te j c x a & s & s t cssfca tsrfJL lcn y c rc t c r t c a t t i l f a c a a g if tc a yrn i $ LM & c= = a t a t c p i la r a a a t t t a ns a C f c S t e ® ^ fta is teto aao # c ^ a cszc ^ tc d l S ^ c a J ^ G bc?Safta cfesa T rtq g rrJ Ito * » fcscatfccfr yeaa bar b e d p d to . fe y c S t I d a 70 *3 c=Ep©bdb

  «

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

m fr s s v f t t t n f c f m *4 tan teflitafc jac&fea estate e a o a m tecits cajo# t o | na aopartl psfia c£Mf^eS2 aSr tni tqtcffiaa Daqpifc <Htoso Isa *&Sg£t *

  {QUtar)! f i ^ Q s jgribaltcn Carl UXtngl tcatyotc tn r s ^ l «• dari Occult* Scrfrfcaa teafc&ofe caspagffal sroca t o « cna jscsa c s » •

tfifcesi tsxsanyqi fcsaitcA jkssj Xdib ^oastfV Canaci ifaflch pcrttefliaa

t o cccsc-cccsg d ^ x ll.

  ItebdUca *> -r^ r*w dte& psgyfeffcjy ft&db tssflttJgaa - SQ j fcsro dipctik tf & C ^ Ic c s g g b c c a i t a p s n ^ a b l^ c ^ r a c = b a U t e - i to te ^ d o 3a Is a lc ^ a Js c » ir r c m r g j j j

  %&tm 4b c ip ^ m iu !%&& i d p@asKte=a fccru* cao ca ^ rn jjugfeiflsasa* te c a a Ic^aaS dasi jpcaylggtu^at teapsssp&stfsaoar jrctoi & ga»» Coro# ite&wcscjp n ^ p to c , ftarstcya» KlSpsS# OraaasRS* K stoo ft=a 3& lo4c&n» c=£x* pscfrpV.ea dSltg-aftxn psfla bctcrcpa I c e scnca* f e a lte fc * t ) Gaa£x tSddEi sda* esdtaagSxn pc^w llffl dttlr^.rftiini to*

 • cca brc& tj |q g a «a£tn pcofr^flurczsffa ta ito M isd a (fl^*

  y c rc t$ finlrrfr 2 fa V fli 1 fautoy 2 e S i^ o t o csbq^E&^ro)* 2} te e e s i. pgtqcgg* tan* tolcatsya ssssmrfe jo ^ ctficn * ctsa « j k s s j

c&a foil ergs jp rja tfte * c=s=u Otataaft t ssftate a

 • bero p rc3=ci2C3 p^ass&aai Itibih te e a r*

3) Eszccoal trcac-cct i d a y=nj teato&o pabrUt* cA» p&a *®Hij iw asssa p sstjtsS U .

  tertefc jtefoaam r S!tep4lcp t a l l d irt^rtsr t t e fcsrafllrfia oprJrah pcscOo is^alc ^ icaftrfm prfrrrt’tmg fctflrsasa gsfta isSa pcebollm till (ifrntrm te ffScss? te a «=plo* tottQ l cfti fcaXc^ya n r m il ls»!k>-*Bato toru ete*. tiUaaec®*

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

t5 J B ttX lto t A# 0* C d&zt 3ta& s-£c$*w I b c m p aS a G $2dJM 5itsl» i n i p n ^ i m ber& ssttaa fcafo PBCffOKffgt fcsgsiHta* to roaa ntoffo Ism ttw n t^ i^ a -* tasba ic fifllte ft ycac fldbcCbe^Q B* c p ^ s tr ^ te a U ts s A# «&& - a d a fca lo o y a d t c a ^ n r * C a rg o s i t a p a r o a k a s tt Xa&dh c s r i i c ees& a w & s* *

 • r ^ i ^ is a a catab tiap-Jfc&qp fcwcqjoos raatog-caolflg c^gpgngol

  hss&c&e&b tzztzt}a a Q

  Crttfncpa csea t e c s a ta ngtfgga cKgfco,

  tessfcfli D lr-trta r t f e » cjz&& &sx caran fafeas h u e * w w io ** J a t fs s t u=23£a p ^ i s t e a £ = » c s t o te sg te * crafeyyy d it w r i t e l a

  osMrcgo tfspafc esRcstasr pcsscgsfcsa to r t p=Aa barc^c t qggo&a&»

  Jtedi yc=c tem sesssqfj d a lo g^ebdXico la i c£&fih fitr-tta ra Bfes Q i jszq c s td c ^ fcoli c ^ c d t e ta & it& o l a nces qg b t s t c t e - p ccto lico *

  Sat e gts a cssccsaft Jfiscfca tc b te jg^ftaXlcn e ^ y a l 6 t c ^ y a bsncqg b$s C£z$fe 1 c itie s , totofd c3a fcnlcrya 2 otca 3 ta r i.

  IfcS a t r t t n t c j ^ c S i y r ic fr t x m j » s » » t a ta s c a ^ t t a iM r b s n c a CSSSSj^JJ^SiitMi^SiH ^pwl?655d3i515i^^ ==tolicp yc=3 *lcta±h tecsx* t o d KAfiCtt&jcu

  E a l i d t a r o o C htgtcy t a s as s a * S b i^ s c a j c p cS a © e a £ - # ss& 7=53 d h rltrim f t t c s ± & a i£ £ r c a t o t e l t&r.pj&rp t o g : a a p t&£s£t •

  tci&c&i »■- pBgossfisa*

  <3&»

  l^ ajcsai ccawica d ari pcgjeal 3

  s t c s s G p sn o ab ea o M I S9&} l o c s n # csib psntsa *• fceen tlfta fe ta ^ c a r .tc 5 3 p=2a p^nJoaOU t& cssp ta Q I t a ta r d = p 3 t paX a g p x £g |

 • •m m

  

fifi=» to ^ a * Sa t e c H fe to g |s £ a te r J c a tts J U a c k flttttfa g cn ta r a pac%rt0 »

C ^ c a i tzr& iQ yxxa 4$td

  tefe^ tSltisaoa && toil tcx^cdl t=&a ft>c3a£«n *

  

psm sS & ^cn Xsffi* f c t t e ^ ^ c t e s I c jp & & tx ia fc srto lj* Bc3 »ncfc*» fcaas-

  catca to liw ay t=3c psx*£& tatfcSJU

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

E W ral nantraftflD t

  Scfccft cacjafiya l pcm grstcm y a c osrafca fla to cqgffl^cac* t t e Caften fato<ftnTm tarfieafco Qaffcaffagia t e ? ) pcrabatean tiiC 3*# ooO =rctaa js3±5 ?&& l o t s ca?0 *

  neccaCJl lafccv# £&q$£& t o pcaBuppgattr^ar y c in i Jtotejrq# t3a$i

  ffQ* /CS— t5Afegii A-g*

  IV"** N ftn te a 1 ila lo g tte * BaScpl <c a S p atfg ft ycsj p lte g tic s r cflafoai tb% cc* fe g frS o i pagBSsfom tO S rt’tcfr tx2co&& s> p a x to sc sa f c t o cdUixy poBigygycw Botafr csqfooa c^sr t2&& ts rdapsft cosoaresal t o e s

  C3 c=tcrc c=£a £=cxt£k C ^ p a la in ar.ogxTy =£ tar&sscft t o ^ cca *■ i ^ ? t o t o f i a ^ a t e s t a C2=$S52L vote fc s a a k s t e t e a l o r Xoar^yp* 8 c2a in t a i paflb ita psmedscsa fc z a cgrmtafcca texga JkS- jrs q n£nlss&* tpsM X o qss afr s s q jirflc n c=a£a t e a c=am a^» e sfcgt c ago£«rc4 C5tq pmtwtbssa c a c t r i a i j o £ s sskc££a iwffcSfc *

  

1) D£c££=a pagaltgif^at cpate& i&dlessSor dsm St tcrcsfctsfc ta —

ffcsa cq=;c/c£jte^S3p tfialra csacpflaSaa psafln n lray icy pa3a tSaftcgilcg- csSaCi pcqftsalca ta U 14nc»

  TcScgA

a) C q s s ^ a caicsc&s& paSo CssacSi t e s c ^ » In i te c c »*

  cc£nto ^ I r r ^ l c y t o s s b tamcsSwt* fy-rSf-A s

  G 3& a& ±za

  t ) ttagN&iqp t a l i pacoarV io i f t t o g i jo3a iftrflrm **

  2C7«

2) F c^U goo c ss arot to t^rcfrtrey ttfnsssya pssJxyarcn rtl lrtefccn *

cstsCc tiftp g^rrtrfix:# te£e©& je*5a wa££a w£s£s copd c=a <4 2 t& tss&Q* rd tzts,

  3) yftjaptfflfe ^ o a o tc tc p i c£a ta te y a vfittt a sq

  M l frfwalla vtibsk

  —rw ^Tng tn o p o r t M oSiii dnrgw «•

  ®®06®BbSi flNKttfi JMfifc p#fe3Pi»k# 4 ) tlM k H i M - Oft* 4

  & * q o k &* C h m & P toteitefilflft* < I— m T J H t i l t e t o pm a nw ft— n o& flftf a — * i ^ * i t m H u t <

  1 ) f iiy « i k a li i-mrirtiMii —qglrfd fcn n o r a « wtftfwwn y*»e • l u m at t avtfataqgi ifort ww»lwr» Dm! *&kOoodar i d ffijrcal I*

  tv M lf lr f « « t « t e l«i pt r n f w r U w te g * < B t o | ) t m m k w o U

SB' Ife taftCM O* l^&aEJpft EWtti3U6T *Jfry lllTB ka tKOBOMC*

2) k n o M BM BBM iaD tbBBflSl d l ^ i t i i t i a B ftftb acd fa ttik A * i Hje p M w *&•*£&& 7&Qf l i ^ a t a i w b g r v d p K ig a sv a n Jnao

  Gbaoaad dlgooatag} dXmaHoa c M lt rn*lfl,>,>fft*1*'* « aoat* friar*) aapt aac i d a t e p w t i t f w p ^ d l i w l r i —rah

  t w i t e t i

  17 Sabvtotara a$ft ptpgarw* t s i bcxpanAqpafe M m product - pVanrrtry led t m a d c ftalao M ato tfei c s m tim j« q | 3^lo jukni 4* *

  l a —m hw rtU ilia, tetacft tw aoa t « d w itw ^ tt w rtwt l iy * q m U d tffcaa * fw rgii, M ta protect sflaontag i d M ■mrtflna»fra fc*y*M» 4alas f i n p i paa$w&ao«

  f iK M b m i ^ u m j r f U d ift "ttaaftipB A N liio n F JM B iM M o firiL i t a Pt i a l h g U te n sl^ i — i M K t t i a n »— « "> «>ft

  4 A it M lfjat 3 tm d 4chbhi ag U b ii tafia saamaxxirfDaiadflfaiKi t a m *

  htaemgm

  t a n i t a b i m c ^ » n $ jaoe <ttproflodr wfiak ttag* garl ofla H W r f i tttltfn mm*

  Wasm b b c

  — ffefcek jw g H p n ftfts l iol*& i

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1*

  1 . Rokok k r» ta k s 1* Qapat s a* Oapat OSX, b« Oepet OSM. c . Oepet 06.

  2 * Boekat.

  3* Xayuaafl.

  4 * Babcrt Torbong.

XX. Hokok H o b o t ! Cap O epet.

  Juga nenganai pcaabungtosan eelcraa ini parusahaan tldak aala- In nangadakan pazubahan* Hal lid. karena porubahan bcntuk ataupun — varna etikot oeobawa pengaruh yang besar, oebab b a n y u k konsuncn Tang kurang parcaya dengan bentuk ataupun varaa etikot yang bam* Pula stparti yang telah kaad ter&ngkan batata aebagian baaw>- panghiaap rokok tldak nengerti taste dart pada rokok dan banyak dari Baraka tarmasuk golongan wbrond stated"* Untuk iw ttparkuat p eaasaran perusabaan awngadakan s a le s p ro - a c tio n d&ngan Ja la n

  3 a d v a rto n si, a lig lit, bioskop, ra d io , aaqgw la - kan p an ju al k a lilln g # apccs&r ahovt b alap sepoda so rte r, Bawapaqg - vandal-vandal pada karapan a a p i dan ju g a coupon bextoadiah* Untuk masa k in i paxusaham borpendapat bahva s a le s p rc e o tio n d a - x^an ja la n ad v artan ai kurong a f f ia ic n , karana i t a pezusahaan d a le o - nonajukan peoaaaran o c n g ik n ti nodo-caode « alea prom otion sokarang >4 aalnya s bioskop, coupon borbadiah* sponsor shotr dan la i n - l a in .

  3 . raaaei. Pangolahan (Grading & otandordising).

  

Untuk bfihan pcntah g rad in g , ssdangkan untuk haalX -

jad in y a dladakan ste n d a rd ia n e i. D alaa oengadakan grading bahan mezitah perusabaan nanggunakan b a s ls - "Q o a lita tiv e stan d ard 0. Dalsst h a l I n i g rad in g d lln k u k an bcrdasarkon

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

a s s s & o tcsiQgtdoo *£aa t e i b a r g e e * r« a a c cnfcuS c a m * fcfen tnrbntma oflaicft <s±^r te a CKo d e ^ a aoatu teMSftftSar^ t m e m t t r $ , t a t a p i l a Tca ^o a f e s d S ta g i f e s f c t a n Isssts* d i b = c i -& c c i ca q g, r o t fey a U t e J y a d a c a a c ^ c ^ r d fc o d a -te to t s m & t e l * cH&OiQftfc t 5 j |

  UtaD 0 13SCS7 l # c$9 tedUfceo Af D, C Css l^iii^fiS a $acda»

  sjd 3 d l e 5 D t e ^ » c & z g s s d ls c s i c s& S i t o c a e s a t s h i n i g a c o - B3 = C3E3EBKA ltfganftMaftfrm.

  

V ) N s a S a io p a e ftn illr a C a l l n l fc a r c sa d a «

j e t d ila ^ a T x n tc ^ jp K j ^ u n ^ a a t c ^ o a t i o a c ts w jx a g o U c a * y e n s r ^ T f r i l i t o t cg d a & o p t o g ca tg a g p w n h s n r c p l o t 2 } G&jyo p r j t e H c t i d a p a t d 4 p « s d a ^ ps&

  

3 ) S& esqpSxg i t s t e s y a a d ic d .’tfnuas u cta fllw g t p rw p rih a gft d sp o ft c a *

^cdtoaa pAaantoft txz&k den gnrfr-’ilr^sa Isoya dari peda ba - Tw>n fyr.4»,K tfid i. t'.ytw^’w w H n ltn w <ff-h"%rsati vgnr; w ( p ^ b a llc n p ad a faa y s fr p c q j o o l) * Pt o q yl i g p a rcsa fo c sa csrc* * e £ z n c ro d i rg catcS c tc f r a i c s c t e S i -

  2

  p s n » t e a ^ c S a s 3 s f< fiie = s i m tu te b s h a j j e d i* S ^ a r t a r a f s ^ c a t g& l a a t t j s d i o d a 3 yctarf. « 1 } c tc n flg y d b o stu ^ *

  a) stetiSsrd |srJUfr»

  9 ) c te sS b x d ts d U fc c s #

o * C t c ^ r r d te s fa fc I fctCafii c ^ t s ^ t e f o i fc cssx a f c a lc t j p j C Q #

  I M t I d c a t ^ e a sojpSsszi t e r t t i <pa a >, b a l i n i r ^ al c h ca tofis* r ^ r - 1g li* m .«dfce& # S d c ^ »

tk. Ctsndavd jnritcft • tla p ^ s p ps£s state* ta ric X jc ilc h rcfeofe »

j e r a J s c » t i c c H t e P p g g a # c s a gr a td cp -fcS a p b a l*

  « 3

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

so

w m m cap dan viadtayiR s Cop Oapot OGK# Oapet Q5H, ^

  Ocpat 0*, Cap Boofcefc, Cep Jtayooaa, Cup Qebot ^rbsne* Adaaya sfcandardiaaai dart barang/baall jadl ini ieapayai babarapa1 SUK

2 E&UQB&n yafcni 9

  

1 . Baqgaa adaqya &tetfaid bento* (faolat paqjacff) aksc pfrurtnhfran

paogaptitaB, aafc&gga tardapafc paqgbmtasi i s n ^ n d m poqg£o»*

  nates M «|» t ransport *

  

3 , Standard jcatlab aascdab$em lanrwiTan dalao imwhaH (yatfmlnya *

11 ^ pek tarirt tCfcfeO tetooe}#

3* Standard fcvalltoo * dagjgaa dibodat^awQ?* b a s il pro& akal a ta a «*

bobarapa fcw alltaa d a la a cap y«ag barb»da-bada a te n ram daH tao k o o m v i B rngaK a S&aXitaa a ta a i s i banm e d a x l cap yang to n * ta ro pada tic p - tia p faaqgfasa* Sabines* tem aaw n d a p a t ■■wfrafla tEcavfaaqgao a l beroqg yaqg a a ta t e d barang m 1> ^ l > J a d i- w k ta n o B M l waropafcap a la b o l d a r i to ra lita a b o r a s ^ ^ i m 'i

ta d i* Can bat toX wSem aowyrtftWrao pes^Joalan dan a d v c rta o a i.

  4 . fiB ^ n M m iaa a tm lttesa e a).

  UntaJt bafeao wectah paiuaahcan fest&a aMEcadafcan pt*yi»pona» ** taabakaa, k m c a dlaaggaieg pwuaabaaa aoobeli tabbalcaa ootcdt paraaflj aa& prodbiLtil yace laaa (& 2 ta lu n ), juga Mnpadafcan paribolian t o t e * kaa yacc baiu dip*tlk. Snfahal taatakau yang baxa d ip atik tak dapat** laneauag dlolah ( la n a dlsS#p» aswpai 2 ataa $ tabnn).

  Jadi alaaan parsaabaaa «BQgtt&&ao atoraea artalafr ¥ m a B y m p x rx w to m

  f) tfiatok baregjg aatalttf ”aeiaB* procooo* , 2 ) aasalibaja oporaUco. pamaabaan yang a£faktip* SalcncXan tmtaic babcn wmfeegi lala$r» * eanckib parasabata ho-

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

21 n i t a n f lid a k H k o a ra a d la t f i s n t ra ¥ n M w t

  3 M M i *7 h i f i a t l t . t k i w ix s i < tta a h a tt* n k u p f t h a rg a e a o g k lh M b O * a a d n f r w \ n t id c a a o d a p a t - t e x u « t i d t l f l i h a n k a r ( j «g k a v a k t u j i w w i 4 m d a l i -m y t id a k l a - i a m q

  im DB

  

X it^ U h n l n paraaabaan tld sk ang^K taD

fgx c—^dih*

  Fansaahaan J*y aanfadtakaB pabgrlapaaan m isk ja d i ftm na rofcok ttdak d ^ t t tacSUIa 3 m diataffan (te n d & t p o l l b U t ) lailaKgm arcan dan ta sta dapat bartahan anwpal 4 atau 5 btiLao, ta ta - p i « tiJ » t sedah w m jrtw l pm ft<hin n o n . Storm i t a Mtisqpm pax^- ■intaan rsfeok pada uakta sanal tak dapat dH ayaai sabqnftng*, p v u &

  Hmd tidak dapat iiig^W rM i rw y i^ M P Mtoaluanya g iw giMwmtti pqg xtatMB ta d i.

  Salaia <Saxi pada i t a faktor kanangan Jqga ttangbaafcat pamaahagi \n» tak dapat ®aL*jani oaELurah panajatw * pads aakto rofcck I t a x w l .

  prnxjim ptnm

  Parua«haao bangra ttgigartakm h> ril iad i pada uakta paaar-

  m m g l* hal in i karoo* "taxpakaa*.

  Gudaog jm g dipargmakei d a b paruaabaan m ttik o*oyis**o tea* Mom aalaln pxivata atomga <11 Jalan I«at. X d. Soaglaao 33 dan 61 , w a q

  U ^ Jalan doktn 30 Juga iMpyawa pada gnflang Bank ta c t Daya.

  Sailato bdaja g w k n , paroaahaan Jqga baroa — w ngigg b iaja fU T iirm m toKbakau^ang <H«i»riin oacar a ktawwfc karaoa aatiqp dua

  m

  bulan tgcfrakan taru diatapjdng. Hal in i adaSah m tok raaagStrtndari - taninaV i ?uagai l a i oarupakaa lu ig a l S a ri pada paranrtiftfltn jftlai k jang baxbubungan te g a s kagiatao-kaglataa jang parltt m tuk iiwtfnilaliTniin tg

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  22 «m c C alais* e a a ta J o ^ a rttSstdfcsn be£wa truusj^joeta t&co in i C T flig teto Ito a c tS lity fttynra barw ^^arci© tsS I o s ta p - ftnfrn&n to c igygfea tlflo p a n sK ta a a tf ltftta te n 4 ocga» tssro ta c$&» to f c s p i «t e < e a g t e g c a t a £ J c£ 2 1 & oassM jcS c t a i fcaaak a = r t lis s r# E a l tzd c rd te a fcM fiasc^teaattccea eo~ccpS fcrartifcati s

1) Qloya lo ^ th e tib tw

  a) fcdsSh oTffcsttp ta r a a * a* pK ^csytriteD t e g r a ta a & lc 5*2i e ^ r ib t o n v a isaratAsMUSs- t o t o p a t l o c e m y

  W ps a ^ W p ci c s s a c a tc r c s c ta ija S n « o* ta jsu jd tso n tn tr ^ leS>$h f lc a itito . K aran to rtrtrjrc ravJCTt&afr^ca flte te o pow rK tecB c s q s ^ t r e a t s& tqgal cicfe psapggtaftca teftfr o a & & t o ixapca t o g fcofcq, balli na is2 * b c 2 s » n rt S c f r (t e b e t e ^ «= s c & ib ) c s ^ B a s i l J c ^ o * nacGcnsl tofcpa teiacvarfe hatea i^Trtrja p rn sst o ycna earwig

  CBqq l o f l i i i f J« sa fe a d l J c d l t e a m o g m t p s ^ s t a c&fttib** £res&o c^ c a , c=£» jr a o c 5Q22e c «52 t£s&et tr o ttp c ^ t tiS alcb jxsnxsctesaf C&cajxs& antafc e^sK csa |c d s tatcd s JcaS) fia ti tecpafr yjMdtufc»fl poea gahw^i D5^; blacflte> hfcga pe2£«3££3 ttg» M ash *S«ccl# % tsssaa tc ^ l teflea ta i s ^ t£ 3C&3 ta&s& calcrafc p ss ta U * To ta ls eSa t c * i p a ia * & s & r c c s l i& a l& c & e ? *xvm & 8i& tasSofc f ^ f t j ^ g a q g & $ $ j% tjc p gfflpH 43b©b& lc ^ c o c c csecacM l o m f tirl vd^dl f ia rl tcegote ** I s U c o sla a p cso y aeto tca |« s u A ttstiscsaet i m r t o i cfrarih » < t a rt t e g r i b p ro f ia h cd pssga S pc& a t& s& ce slG?* c s t e y f c e s i ix trcoritffcxita * calsnjateya dart. v S k O c o e O j w to lofcniifflr to i ■fcransnrna eddW i tcsc **

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  23 CffBBsa eare& a P t o r e t E ! t Pcstcx^aaa CefcaS ^P«7* €k$£2x34J<ge° raru jstea P^?« Ttrfca&jp# t b f a ^t e o a c o3a l y s z c & c s m ':& i f t t e r^p a s s n n f c f t le s a S lrS Jfa ga c n c ^ O TO h t n fe roSlt# i i K'. » .

  V ntzU

  c s ^ s l £fco& csso t parua£tea> csc^bse&czi Tsnflal c a »

  i r l » c s t e s j t o p S n Jrrt m t o f t a f is O c n r n ^ a «s & & p ^ r c ^ a s n f & t a * -

  6

  to to C ^ fc a te g js tU ffito b tr c a r c ^ s i p r i l t i l l m te t o i w ofatoi csazxa

  Jtolcfo fcrofilt t e g gagg fcat&oactea* fia^cea Jar£t» vtftfca Pitm sj pyo£fcei 4=3 pjoccco posofoliaacTa, tfe&& &agyr*n:itlarai ptfofi&fe o l d ^cca |eicS2tes3i paccr eafc& cssa y ^ s <£=» toteae* jcsrcne taisa * opidbsac, tcto jd pwpagnatew ted o a i l l t c sp artl ps&> teav-~fl> to c q g p a ? t^ a i *©33 c2£& ppfiff.iTrvinya cftaleft gynt^n# Mdtenpoa s » k ^ S e d t f t o txftcfr Slfcstst^a to d lfa ft rrrjta su ^cScgft im tir^tean t&

  O b s s p ecit c=s&£&£c£23i Ito te ^csa cs&£i <^ siy tjC O ,t tc sd l Jc ai ©»* c t x M cst parelntest js s a Sees pa£a t;^£»«tt&&rf)Q2c»4i££a yesc » testcfta* £& ltd d l c c ^ s s t a t aa «d£fci f -M ycao pos&ga&o#

  & xz££x J<go crtfoSc $C3?l=vS®*3» psnreateai fcUsfr caqjfflflfnSap casta - ft*Tfa t t*w ISQStSBe tr.Br.jn d la ja jiB rt Krywr^A Ms«w-fe€h f* « tzbX

e aS d teitsa pro& isS $£££t rrv^ril rr^aft te s to s q fcsaroaa <s^ *

r e a r t^ ^ a sg’a tS te g= 3 $ 2 i£ » ts c ^ ytsc fcssa* pasastiirzsa tfcxteS psra tfBsftcc^teg oj^fa Tiftsa to sfllfc tdc33E$&» tlq p rsbsntqs* totepS c£a t a l e ^ fcalrat «£*£* csp l c ap a l 3 a itrn lic -

  S ^sag tes urStat esn ccted p td » 1 /^B 3 i psto isStei voSsafe « a a l cfcaci- poa c te g e gsrao tre=3 pagnrahrsa t£&£x ea£s£&& fcro itt psfc taC t, Bsscttss&ascn. tu?o$£b ye® d iia rite a psta ifiK&esalcar fllpsy**

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

p m fo rfttm

  f in v s aaflqp p tm M te n tl& » i n i afiatWn -

  «* a b O La o a o a t, m t e c ln jia a m b cd k t «K enfccfe fm sw fo m a c c m b i l fcaup t se^ao O ast adaqm « a b a io e a a ft M ,

 • aelfca »»nq»fcan oooa d o ri w e a i p t t i ^ n e n Inunni tw ilr? abaci to ffk tn l pate saboa baglcB d a rt pote pasts&e&MB* i h i i

  S M U ^

  pagow Tii) dagass* M i tirih aliy a iw ik a cdo faara aoai *

 • KWi! a a ta g fc n rorifco yang d itaoBcaqg «&4* pwtawtmwi wlfllah kusgo M t

  

f ) B n S Io p s z M S te o t M tj^ p p i m t o n w ap an p » i p « m « U

ymg m b a i m )M W f X {g '* Ti s o d t o l i f t f a q s t a r f l i r l n t a a «

  nM p^w^yij|uf%g ItgbafeBsaKi dm towoisltaB# b» I t e n n n ffin D (btiJi M m n i tia ia g a c m m m m

  » | M I

  pffto© tr c i—Inty s auguo t t t p te z o ^ M M f t e r t a to» atanpnn kcrana t g ^ i y * pwqrua«tatt)* 2 ) &««Db» t$&afc la te # * barang JadQU retook yafig taaOjOa* laaa tldak ta rja s l akan ar-rataed t a w t e (arena* tao ta ©i*

  mt&m

  t a&ifeafc bwrofcdh), «oto» roteofe-ccfccfc t®naabat b am i 61% vlk fcaabali jassaabaaB papadiB**^- a* I m u in w o f i n»*Jiv oarsMaiiL* m h m i kaa IwjaWao-teJaaiaD Urtasg*

  fe» XM^Zsgpa

  4

 • * m t & nxaag mfa&m*

  e# I t e g n pr^fc&afe^cafctck yaoc t i d a l «HX# a M i ^ i t i n t u l # t&m

  rofcefc tacpa p it* yw e ta q s^ ^ a Jae& Xablb raoHah*

3) Jtacdka paatoedttteBF faraMbaao Jar» s»M |$azv wwifc© « 3 « 9 i

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  25 Tra a f trrD ra n a a t U

  tad d fe t Xos% k i n u ru n m lu m k n d it j«da ap tix&aaaiflfiEyau Sadang-fcadaog ada p d a tfrrflaaalar ja»g »a- # aangguMan patimaweonjm, a tea ada talaqya Baraka ttd ilr dapat sailtraal hntan^butengagra. tbtric wangatauri atatipoa — >gawpgi saalko-caaUeo d l ataa» ptroiahm n

  t

 • b m M i tiodikiDaiioddM i aabaaal bH ikut

  

1 ) t t it u k nm gw ta firt m U c o p a ra a d la a a * B m a i a a i a w p M I a a q i

r o c a i k a b a k a ia o , d la rt a ta n ja g a w g m a ■ w g h t n d a g l p a o e u r t - p m

  ■ i , d ia h H w i p u l l t M w i a n ya n g cufcqp w i d e a a if it ilm la r l f ca x u - a a ta a i d m l a l n -l a l n , Sa d m g t a n u a t u k — gguga u g l ra a U co y myu m x lM i t ra m a a f rw n p a * d a t a k it t M Qga da k a n p M j b t l l a i ba vda a a x £ a o k M t t d i n d a s p a o g ^ la g a n ta La h a a w pa rtrlf run gta p la f a d b d a lm lw a n a t a p ro a a a ta g a p a - i v u a i t a v d a d t i a p -t l a p p a r t y b a n o g .

  2) tfatufc anguzaogi raaiko tidak lakuqya hairtl > d l paniaahaan • amgariaVan panjalld lk an d l daarafr daarah a » a yang ■anpaTaai

  pmxarvrmn

  p—i —ran baraag taraetoat, Pada lfw laaalar daaxab daarah ta d i ptajaaaa fcandaram fcalVling atau lacg - atng dLdataogkan aaLaagixl* Salato d ari pad* I t a peroatiw n Jue» ■anpaaaugumttam fe«dax& —% t agj n a j t t l m bdEsria d l m ain . d . Karfaat In fo u a tltn dsa Itertattag Beaaap&u

  tfe xfe a t In f o m a a t lc p pa -m a w ta a n d iw n y d Jig d ip a r & a b d a r i d a t a * d a t a r t P »«Tf r f t f r a a o d irf . ja c tg ta La h a d a (a u s b a r i n t a m ) Jo g a d ia s & £ t d a r i w rtm r~ m w b * r I m v (a x t a m ). Ta t a p i a a a n a l U n i p a n n a f t a m b a lt a q a h w a w p rn ya i a u a t u "b a g ia n

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

m & m M ag rnm m ttib V agm

  ante* ■wnilwlwn ixd* tn& tfe «y*M<Uj>ne** <a*fei Q *» te p M ta n in i Odtaaktor 1%

  wm synrtx* 6 m

  M m « M e o tita iM B tM ) p e i ^ a U i M pBQSflhiSH yang talcfc la in dm as«ny**y i t a w airH aiu lapo«s>^faxix» i t a o p ^

  4 1

  k rltlft-fc rltlk fta rl tfrila n lw r * « * v l k m n m 2 « ii3 C t tq |a • la s | ^ a pa£rtfe» i T i r j l i l l pal* U p O fw ^ v o n n t w wCt t e l

  4

  61

  liw n^i, ftilim n i t* rj« & waata tega»tt? a « p sw w a n h m c ^ trt atari

  roi— itch y p g laBgBoqg p d a fccoaaotc ataapgp pate g<ttbopg^oobcttp -

  ftatM Mift iBttfloft nroM taaci f nnrih ingeng MMBt&fasfelfctt) logo* M ac asrotortdog m iir o h ls&* mfca foaarKl t a t tJWUk bogltn aipaoting 1fc8D — aE&(M& fifctife $i*Bl pfeXVMNt)MD SH|0£h >hMfltir% OK$a3dfcSO tm fa w rw r l« V feer*it*t ila la h p a n assfeafclts x iM 0 G3v

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

i*» XV w w *

  twa*TATwm»iTrtn M tm wjoattia o

 • * Af ty ygf^g iTf f lf lf l E| f# Tift SHH& ISttW® 4a3dMI
 • m m b m c m c m * | A

    t a d

    1 MiMfctflc jrcfccfc wlsa1 t* AdHOT eaMxcr k o n o fMMfizxUh* & I m c v ^ i yeognw w j P w i r t i tf tr t» % iM H N lQ k "ftwpi

  • n

    K W » ■iqciiit a^ip imflua—ft ptotefctti p i3 a p s m t e i wgt&kkKi p i j i 0 ^ | friin fj ^Jm di Gm ncS4> fj^—*

  • m ta ik

    ■tt&WrfDtO ^ Ifty D^tgi >mi A pesSMtidlMIl m d

  • * t

    httL

    M ) u m t e m friril |« v flipero - IjAi ftMMS&otaii ytfTff vssispifeflB onbn* a ItKfc ifltjpOltmOBflF#

    (2 ), OariogkmU btittm m H ^ l£ U aw bil i rcftsdc fcxvtdk bes$» |» « »

    m a ^ m th BaX

    fa * » l& t* bay^aeO etdid b eg * b m lrd l (b l* *

    1

  • 1 ASmImIsIMI pGMMlMB S)lf)&£S% tynfarA a aqjual bug* £1*£m baz$* U nO rc^ w>1w pm b t l I n i H iA t t dalm ttefrgg-Sbta& i

    km

  flyhgA|MM| vbllBk MS9M&* ta d i tiM t MpgilHnKflH^ i d o l

    jrcaaa M ttptlag^ tags** ib fla tc £ » M ta*t*fc «w£t& ~ta**fc-$Kg * M L a m seelb *a«ptf»R M k o r ii&omJiwi io4u*t*y> «itai *

    

  S m C o a o i a o a £ * r lf t n f e i k Q ^ m & * & * f U i n i a ^ i t t t f c » • » *

    

  ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  h o i

    28

    d a ri t&Umna p cru n b u n M ^pil

    I njm p m t a v b u p i b n d K d « k » a v p k U i t k n ttibtitoym ba-

    igmk iTiwplogrtwnt, Lain babojw dmgm rokok putih, karm a pada m j i pumwha- m in i itaneginafrm tma£a m ain dm manyakan pnoaahM n yaog raXA Mka pm m tom b u ^ paa bmdnal h u m d ltM tt. Akm tidakLab b q i r ti b s te i loAcDjganD y**Mt w m b alah Bm Ctftai tad i amgakibatkm pm m tom b uga yang m u j i mja» karm a m tuk tia p -tla p d u n h f t w t e Bm Cukai aalala m n a ll- t i aawpal b i* p a "black narka^ mtxfe tiap~ ttap cap rokck. Tiap~tiap iirnfrn jf nmnyffy Mttioggi jaaraka d^M t im m tfto km b m d rd iwnafcoh ymg dftpat d lp atal, ftilaw na ta rdapat lnwrrtiTTiu paruaabam, satalah Bm Cufcai nmlnjaa^y* dm b m r 4 > m r AQab pv&&

    ma ro o o t,

    toknya |W T m rokok ta d i pasnxsabam dapat nm inta pma~ r a n texgt p ita . Karma I t a paiauLah bag! Jtewatm 0m Cukai pada i4 ap-ti*£> daerab rotuk am—yiatfrm in to barga ccan p d a ri tiap -ti* p - cap rokck, —^ " c r* bardaaartm info-info in i Dm Cukai dapat m cg»- cak aasgai dimnalmh kabmarm katavmgm parussham ymg baraqngteg an* lm g Mnyafcabkm admya black m itort ill iaa%ilnfl parumhesa, pm g- m «r jus* w r ti. miaaana pmgaftar aaom takm haxga Joalny* l a - b i t tlxvgi tidak akm aaogadakm ttodatam* tm lta n c a s ti- pmJueOm tidak akm naroaot. Ealau a a ^ a i baX in i ta rja d i parttsaba- m akm moagur atau amgadakm dropping.

    (3). Bmaaanan EU» f t * * * .

    Oalas prm uinn Kita Cukai/ftandroL paroaabam m ndapat k ra d it aalaaa 3 bi&m, ta ta p i w tuk In i Bm Ctficai zaaadnta jasdnm Bank, t o d j i Pada paruaabam mmgartaVnn pdnjamn Jangkn pmdak ( 1

  1. SfeOtmmst £**b«ag pada fttcfe walaiipon h rlm jatob v*tfcany» gas* - wmig—hU j«do«P yrag baro.

    pm & m ftm m

    „UNIVEBS!TAS AIRIAN6&A'’ S U R A B A J A ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    «• Cnfca

    1 1. ro p a rtl t a . KFO ti» m k

    karana fa » kok M ta&a* M

    M m ato& km

    fflraiih> M in i

    wmm

    a n p a ^ l b u p Jw tl

    m i a h aat» ha^atao yasg ate d a U i p i a a m *ofcok is! ialah t tiafcolnj* g&fc&fe-ftib& taapa pit*, 8 c|wk tanpa pita aoOah t o t f tai&a-*

    Im q

    k m

    tld ak aoad*pat

    3 J^darf, bauRga BaodroL* Jad i 4apafrtah ba&*ra

    m tabon), i t a jaciiam diperbanrt.

    J&ta cukai dapat d ita rlo a . Untck - pccgnrgtatiarc hantfyal ijii dapat fltlateftan c&ah 2 « ^ l t u r y n g aartth dlafexl clah Ife* Ctdrart y x tel #*▼. P aatl &a» P J . Stem* lirfea - (yang aarapato® aaib i <3wi p e a pwralman k s s jw c ih lts r^ tti Bi* Co&ai} Qngko* tm ^ p o rt in i

    pM BCm m b

    Jan^ka tM&ta i n i aincteafc- ^ 9 «£« 10 b*rl iw o fiii

    Pada raaoya totfal Jadaan ltd 1 £* S$E33* b s & v ^ i perofismgi pada q k h ^ i

    to ta d i,

    7 % % I**

    oritoi ctmIeiI fcoljftHaa jasdjoan fl*t± p » m i 3wfi ntok

    jacg k it* * fiojM dI daa m zSapfttlm ta in S ari &•* Cafcai daarah (Stoabay*)

    p& xmmh§m TdkxM

    b«X in i t e n d*ce«a pag»gtojaaa

    2 « %%)ii'giiniif i j m d n m tafe dftrf. pwmiwhaio rokck £*og 1ain, *

    M s $a£& tiakta rotak M i jestem 0«fc t&tefe m m * lu p i antak prawwnag* s&ta* M i d dap»t rtfafiial tesgaa 2 c m

  • M I L I K - PERPUSTAKA AN

    

  ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

  k m t

    30

    2. B U y M«y> la la Mselyy* * b ii^ s aflnlrrtotragi, - S j t m t dan Ia in «*&*gslzya*

    S M W awyflnVyi p*DB»w»o te**»3ap roiccfc tcapa |&t* lu l Pwertoefcah

    taursag neapertwtifcan, «eMice* *3*op*l aa*t in i m ath baqrafc d£dap&- k s i ttfcdE«fQfcQk tin^N it<

    vm & m xmpkan wftmnym &K «BlihbirK )g ta stu PBro irttt« — 3B*t p*rt»*ik «o <U1gn poGgtjreaa $eoBV&&ih ini* aetdxsg* «*lab *«ta h—frmfrifl 4«

    « i Irra jrra P em sebj* d*p tt Mto n qgl W m daptfe fllhUengken*

    &2&U3& s c o r n s a u a tra s a i la B s a r a

    11 tl£dc c r-^ .^ ra l toccicg ^ za?

    h a l r q 3*

    VbnteotSnn Prin ^|O en fsnfl.pattH»foT Rlctoxd D. Xrtdn, la s , r<ntrw<l> SlMnoln I960*

    1. Ibaam t Cha ilc a F* P h illip s doa E^lfccrt J* frsissa i

  l^sfcatns t£Heb is often rofoxred to cs vd U t^ m tU o D fc w

  ir f t n r a 1 X 3 to ttlm te a a n t h a c o t i v i t i c a o c s s c s a * ? t o p 3 r m t e n d

  bio coods in tt& ta ste o f Ifflcrtfihfad con:ar.-.na cod In&astxlaX

  qxafOi caclKdta^ cfcy euek catlv itlo o co inoalvo a d c r t t f t o t

  in tho foro o f 0ood3* 1) 1 ^ t o t o P. P h illip s end Iteltw ri Iteassn,

    qysii o rti y=3*s a lin g bcrtcatcnicsa, l a t e c alias caileng^iat Ita ycaj peotfrsa mtflcfa p s ^ catlca dacor darlpsfia to fte irii ta d i c=ca -

  P jto o h to t eJaaa te= I fcotigSsa bct o q pa d ad alo i carfcotinci

    tid l tlfl^r

    r ^ ^ s n n A r*

    c a a l g ? rip a rt a Rsst e s t ia g t c r ± ^ »t be fce ra pa & £ £ ~ o l d * A t o t o t q p l <mlfi^apaa di d a l o B r ^ r i t a a d ^ f ln lc d t a d i p a ra c&

    B A D V

    r^ fflB s h a is tila h * p ^iflriira " ,

    fW v^n csjrta pcnyalch p sg iq 'colai oabaltaya k ita to tap tsacpECEtei id d lfth ooXicgra y a lta "catftotans*, Sen flidalen d r ^ d in i te s l -

    M to a r t! ysas tfttlnaa-ieaooQ, t o m ttfii tifcSc rg tftftrilta i t e l f f e

    Jo fraft-in Ittte sslD , fc&xcaa istU n h I ta ccad irl rannafrrp cq a ta psacprttoi y=aj Icaa, XotdStib in i bcrzcal t e l feqfraca ^ ts s ^ t y a ita c a tto t f e r y ) tato p i ta rd a caA ottn^ ita os& lpati oi^ynimol ftyiln pordai^pgm

    

  Xctllnh lia to tln a jvrtnlch m^rar uatu£i djtogjcgatfest beglta

  c&

    &# g^ragtjnn_TiiS»ting,

  31 ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    

  ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    3a 2* f t e r u t Ucjacn ^ t e J?*t v c o d s ts o f t£o cot?aw cppMod to m te sld ls

    IZa

    t o m a s ^ t l n tb a t vould n o t t e occccsaxy i f pooda i*kpo conferred ty thrfj* pardsesoro# 2)

    

  o c c t w

  3* te a s tft Eegfbasn 0* tedkgr# E Ctartt cad f ttd c* Q stft *

    tafiastSns cccwlcto o f thrca i ^ ± c fte c i ts c aofbro in t£sa esneflr

  • # g»fl c f f l t o s p w f f a f tg t2 s if dffsSfiid

    dlctrfeit& oa. 3)

    4 , Kestorot if lllte i i* tM to i

    bsrsttssro Kwtot&nj o r d istarttatica, ia psgftar-nco c f cat&* v l tt o t o t tite& t tfco JOLoa o f goods «=£ caxv&csa ffteo psato « csra to o tb s c tbb ox csmki# 4)

    5

    3

  • l^ x n z t P raf. Ifansai d a ri lartAps* ^^ss r tcsa H iitc-tlaa A cc» iat >*

    «o* s

    Sfca p3Tfteec=ssa of teusftiisar,j c s tlv ltic a directed t ouartb cs& la

    d & s t to tfca I t ^ c f gooto c d c s n t o t e i ir a te c r to em *

    s c i <sr tc=?« 5) CotaJah telto c sn o liti daftr& ri-dafiaiid diatoa tcd t# cata p s ^ x r t^ e x cs&at&tg £ g p t fcita igsyfea c=£acai teacifex* *

    1 ^ £ s t i a 3 c 5 1 1 p y tl e ^ a k c s r t o © te a p v c a t& sl m tE & r a K ^ a t a 2 » p o rp iiid a f csa t o x r ^ -f c c r c a a t o jz s a ^ Ja c a d a r i u ro g a rra t r ? Tg r &

    csa ctea indtotatial ussro* ta r v a f t ptOo pcnrilfharaga

    dfcr^aa dszl

  pss&a&oeea / psgrohsattaflra cscsxa ggps&a carte cssdytntesa « e a «<&

  ^ 3

    U V i ptesa titd lit^ p o ss^ sSca o t m ^ 9

    JSZo&lar

  • W te » cod Ecgr T A m l^gfefi&KL,, /jr^jpH c-g Apirmg^i, Scofb U gstan ftffillrftftig Cce^agr, Ctaa&sisCi*

    caso 19&*» b t a 6*

  • \kpfeax» D*XotsO^| JEtessa Ciwft cad h c d C+Clar t j £ tiM

    f tlf i. ofi Iffihrrtftfyfr Sho t e r i 2 t o Ccqpsjy, Cexr Xo^s *932* M U 4* JJJte S h d l t f l .^ a t o ^ r JM to tta tt, L iO c fid il,

  • ** Co, fateTflaa, Cca Xcrc^y, fc=X* 13*

    5>flsaa kyr B&a Oro'. &&&» fc^t&Hfl,gvftfrs Prarsatsac»**

    ftr*ffirgrsa Jc ta rta ?9&># fcal* If*

  • tte £C^L n *n ^ I ■ dSi&SB L-V!?1!^ pG^CtU&ZvSGl

    41

    3

    tc£=

    3

    £fc

    4

    r e la tin g rrrnrafaq> t e a c t a i ^ * te itta i t a <2 patfc&

    ca *

    parsaarfloft u tlli^ r , c srta $=23 psaUftg fcca u t i l i t y

    1, Eclca fz a g x e tte n jsrcCsattai

  zz rc sCxp

  p c a d p te a tteft* pteco t e

    D a a^t^rr.iaTT a ta iiV tc g ^ d i pa*» c a t parsS shsa / js s p W s a t^tt

    t o l p f a a va H a n t U i i t 7 «

    tarn: port to d tc= jo t t s r i m t a o tsa tccn p o t taU giv^aa to x flp talch pteco u t2 1 i^ v c a d a f a tesgcs s ts d i bsrua d c irp m caqsai padb sc a ts s » t tm sa^aa cs 3 »teftte a *

    «=& A iotrtbutica ( pcsgtt e a pigt i g )• fcOco fcal twnsszj bsruo

    & d

    t o d » pSfica titdliV tsrteoatrfi pajb is&tu procca g£&o£ -

    j t e ) Q ttX it? t e i pcacssaiea utU lV *

    pa to ssa s-te sc ^ / Jaeo - Jsss itu <3Htitmtctea« O l t o t f i f i j J i t a l~ ‘j rw*’lp ^ ’lfe!-ir* I^* rj3 n f ^| l4 »

    m jrrliirffi te a *•

    53

    t c^sfe cssa* pcia e sa t c?a £ a <S

    t>* Cq^ t r ^ lr ^ te ib a - trr^ n c a to c ~ ^ lic £ = a teecrg <Efe»

    j^xa gsrSg&i / pc rr^ rt. C l » C7=xd3t,

    

  < 0 6

    P C ^gesO stea

    M an tm tzxiQ to m ^ ta c o ss epa ^msHS^cs cga

    

  m & $&se&

    t o i t e s t a t e djatao fclfco b b Q psosss ra ito tia a ooccsste^g 2

    stefcsa ♦'wrta*t&S2 io o peart cdTprotet& Q V ấid a fcaloaya io tila h ita C ac® fiictsribctaaa t> tg l h al ia i iifcK k h t= pat fcsscaa dlete^batissi bascifbfc c to - tte* c^tantfasa o i t o tSaa basrcifbt t e a t e Isaseaa c aifcatSao o ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    

  ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    34 nyrytog pondapca* p e n o e m eearla pepyeMdlkw^ Kano* ita distribution tezgrtUfo i M ta i s p d dr lpft&i

  • - t A i ,

    ^

    srtm g*

  • b

    fiBtftrtrmffinflft ^ fe ftra ra irtlirt U&jm 3 tm k ta r utm m y*a& m m

    ftktivltas nark© tin e ado ♦ ««Gg ( K M I m j* a *

    1 ). B a s m g *t j*og dlsalailtaa

    2) o n % bt& n atau laafaaga y*«f wm jalanta^ 3} qftflar iHAilaw M ito tlng*

    t& m yz 3

    Kimmi Diktop uiana in lla h nafc» dlrtalai fwiwpwl/ijari **

    

  M U te ttS a g t e r d a p r t 3 a ppsoe cfc y a n c ® M t o £ -w a a in « f a n d iw a i t e i p f t

    fliatra* Dm pftalTglin bmSaaetigm 3 ftafctov i t a w m m i

    | 1 >

    ptiMbagbtft V1nw4W^ <d£WS3ft ^qflQ d u ip ld ft ^ «nfa]h wt

    Ary~r*mr* t . o tsa CUM WBnrtllWh CWfc* fUngal.

    OttlWi ^^pgTHtCll1 in i Mptifc pXOSAd tt^E leatfrtf aaittgut pakok-pokok fungrfzgra*

    Ja & w n a p e k m c&rm p e f c e t w e n y n g b a r t l t l l t t a S d k p a d a fts* g g l-t t o n g a i y a a * a ds d tim a m x t e t in g *

    preaoft

    H o ih o d * la d. r n ^ r y a l te u m tm g s a d t i »* o e o cn to sSe e i «t a n m o ~

  Ja3stiaBi frrrc*1,tifniTnTi pro*©4fcaro 4 ^ p td i (bet? i i

    tfc* cao&attng}* Cara t e l jrcmg akm kaad bahaa &Oew afcripai toad,

    m & m

    2* In n tltiytlcm l 6nrilgoig£ atau cars ssmslmsh l eaboga , ^dOlh vothate yang fccrtitSfe p o r ta l pada ^ntiagfraaribagft *

  • tegfe to fcS i / orcc

    £ca pdlitflte c£aag& m»^xo* Ecreaa Pcswr&atah C=pa% c sa c s^ U fca- M^teSOflO «T3ea4 ftTTltntRft £&)* CS=^flP tXlSgfr fctneca to s rtn tffr

    Ic a bstSjaaaKaam cftajajaSsa cuats* tafflcag aipeusasa# *£&2ac3» te s a . olcupaa fcoa&sisa <fc$at rssrtiift M a g ^ r r i x ^ r s ^ a h yoaj fclssapa

    63

    $»fc d lo s s te a uaC^t t£ aja£ £ £ a team ajKgsa (to ^ l pyo tesn )

    o t c u y a i uatssis p c s r r r ^ f l b ^b u t d ie c s y a (b c t £ i h o o s s a c a )* Scfrallteyx fcac* csaeEa ya^j in^to ccassat&sa lagggsa 4alm

    Siftu lia ta a 1*3x213 &spat ra rfljlh dlcs&cn^cca te n flilopsiga* csaaF* tah && ifcput rtn m trttS a dizfiqya cafoingffi cocas!

    vatc&oydm SsOaSa ftajpafo itu coxa In i fcoreuna bagi l^ d ^ a te s s s a

    4

    Js<

    spafc rapcxtsaifcX ategasa c cag s a t l te sta te * tu cteo»G 3s^ Ic ^ o ca & 3£A ir.ggpaffittttf1fcBa

    czc& &

    fa c to r trtm tg a *

    & n

    tectetzdtca eac^aK to*. E octitatien al c^^apacS> i a i issrqpctai a Xeh cata po£o£ peqyaH&ifcsa gym caXcpcsrtaa J-flarcnya m luren l a «bsH»$C23 d£ csgan& aC

    35 ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    

  tc& csv«5U L <tlM fc& S sh c a cS iig c o G in g I c S s g a « a t a £ d le ca tiS a ft & »»

    ic= slrya# Icjpsn^aago csagag* asra-cssa tssfissia 19a cshiocsa k ita fiajo i ts a ja to etera **SoP «nd 1& V 0 Ifca to t Sf iJ *

    jet# ta s & lte t d& bn pvaem mtikottoa* i d rag&cftrm J&xm?**

    lo a 62H bsssB©*fca®s*B otssgm Jae^-^ocC Cobs i a l cctOz^><a=iJ b srciftx t ooatcsSo, rtm rlfean c a ts p crcsta * torafcsfc cacam fcocCsritr £aa li& alui fro lic s io l catfc? typo tforl

    la in lln ta a te e n s yang fccjfpcsos£p

    

  3

    fc pato caoSao<»sSno m fci sa a ta i pcgntaaiaa. Sofii Badhrfto» easm M a tililta d l d u rl bcssaaoca in te r- pale© fitcsaa jcsfcagUa* fcssa* a^tS sitoo dtodbcc^sa dco^ca

    6

    to tr

    3 U*| i

    2

    3

    cd b sc> te

    5

    b

    3

    c

    3

  5 S daripetfa c a y ilg jt csvtea le& ac* && fc&il'ih o -

    

  ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    36 tia o ym

    P la c in g ifei ca*a mmflafth a u to lw » ft|» fc& l*WO' sj&tab teotoijB&saEBdB ^Vlmi pMFSotiUtt. *

    VM » Satneprtoe itan teh p d w t intwpj£a*»* X anm a w ^ i s tb i •

    I s q o k i &&

  • t n i i f h i dlriiii'lfl eS stijiie t nitw it i l l ■ iis a io a n aH ftft.
  • b o im i m i

     ^f ^ Pj pneykMmi jtacQMt 4 l lfc1ff%‘***Ifi,T tMdWsiJr jQSft ^ tigtidfcetkwi pftn£B&Qn”psx\Awban < k to ktdudckscMtodu&lNti laeto* * filX,<,^?lBT1lfT!»

     3 » S c g rtU tK ./ g a a n til r tta tr if tittm flC Tnitgi

   • MA& imftnftiiMn y*ja iwiqwaiAftI t e # K t » ^ a l m «p»

     ac&tam

     isjfi jw g tw ja d i M l «**ta tusm g In ta n tti 4 o ii

     ^O&SOfS&d^

     SBP$Sfi£0K| fug i g q t i tpy*iTFt*- s & lp a tl M m fMrtn tarlpfcta V ngHwi %VlBBi JIEBI30HBB U|X QHDISK^PlDb' JBByBIWpBJEBBB^BBJU^HHDBpS ®

     ?m m

   • Serine te&i b#ru* aeeculao# t» W » l yoo* m m flfti fcrhai <W hwrsngwbcppi 7*B€ W W b# Appcoaotk i» i bvagtik wtgnfcan wrirtii

     «• tldak cooak mfefc pwgBrwlna pofcofc^pofccfe n u M n i kaxseai ap ** prooch && tw&a&a i —wntlijjUnm yw twktaaHgMfesfo** ootar» b«p£ hm u m

     ^

   • fipwn^ ifn*> t^**n jn*Vi y*if ip 7*08 pfiojMtt Amw,m' n i^atahaflB .y^-iilMfl‘[fjgw

     !»««& onallaB tn i twin ro ts* M ate pogrtU ttkan ( fenrnvttfrtSen )

     4 mb aoaXiaa j u i pesHWB* h m i

     M a ta pfNftwiuMi »

     VUrtfr gapp t t tsnN&ufe d te tm «4i nH « * pSBbMbWMi ¥*>ir^mrt3i0fl. tMQXfc ***^ ¥11 eibfl(pi te r ik a l t 1* Trotdtottlaaal « p p m b . 2. foonmlfi tbaarlticaX % e o e ^ 9

     

   ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

     37 Ksm & x & X

     3* £psaPoedi»

     l>m fpte Shnoglfcteal to-m arfu

     f o lta «aj» pes& fesaa *cao tiSyrgfrma &&£ csfeafr saoocfl

     tsad» Dales h al io l fcanxs djfccaEatfea pesspScasEsi d U c ^ sa ^ ^ 5 5 3 3

   c=o te& icaF cccSsataj "prloo c a U n f £alssc= sa < a fe te qs

     i isald tx stild b ^ n U ai t o te & t# prarftaagga & a pssTrtrrtsay o

     

   cassa aa$3x*0 ctorticatcrt* tees£2sKC=a f c to ba&agal *320

     cs^s^^fcsgpa*

     ScOeSa tesSpad^ ita tsptepat paSSo t£ a

     c=3 d t e uafcattaa j=33 datitejsa &*& coiafc CfTrtn.1 te n c s te s t *

     Cara pcnslsftsn *nl *ttnsrf?ai ^Ksaascrtail ita

   tcyfl^pt pals «Sto 132Eta*£aa ieSifc &jQ3acd3" jts c «c3 c fa ? c= c> -

     wrt fw V fft»fl wgg^>ttimL!iiiA» w*^ift1flntv fv. 14Ntf^<S»> j*WH&",S^3Li^r*n A p m H / l y rraaVA f i c^ i tifc M o ts a d t e l c3S=a*££3&# csc& -

     c sd pafcssaCs^a te» la ta ctegyfega* o p ^ ^ ^ p xxsh ©otcSStii fclto ns=XiU flteitaa» esfe* C^xst.

     U ta c t e ^ t a te&sa caainsHSSteg qpgs Kssi* tad i

   few csatu lcp=*33i ycac tortcrrtn, csgggsp «*&& r^tssys l cszrtu *

   U sflffte ci±drapo % w te a costa tccM csoi cstara fcggcoaax y *

   3

   psvcd!l «to*C3. ficgcaa tic> .tlc > csca it» ircffgpal tol/x=£=3>-fc=3tf

   cates £s» fr^ iifr-T^rigflfcra csto cppjcssa atca farfrflncft c^w raft

   c=3a $=^j c£=a fcita 0£K&=3 f e lp pssfrteTi ta c e » te 3 ta& tajK * g « P a f c f t f t v : Jt i n c f e n *

   • tes& ateb r tr r ^ i

     Ksxfaotlas itesrtica tc i ftjjo t feita asrae±an cd£S3& « ^ p la - y e a s

     os& a, t M f c u d » t e s t a t e aU fitatei c=3ta Jaca jk=js tfst»-

     

   ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

   p m

     r i k n wlMQOTteB tmrwng / d u i iirartnMi k» *

     ICBQWBB*

     6 > f i a l «l m a u r a t Bay t u r n 0 * T a c m X f X k l i h «

   • A m jo r q p eo lsllst ao tM tjr pwrfVirMirt la

     DmriA

     Hm w nusut S te v d 4 ftxfc* * * B m >

     

   A a p S ^ » f B i p Tw t a f iw n ( — i t o t f c ^ ? i d r i i h — r u r t i n i f c u f t

   • a k i|S ilto 4 (i|U ta ft |M | bsM pQ |in g <Sa»2a*eB o s tli

     xmm ^ ^ » ip t durlpftdft y)

     JtuiAg-M stng pnusiiM B MnAlikl M 2kvtto|

     m & tim

     l« 0| tldak s « . Bal In i t*r*entaac jftd* « lfftt d u iacd*

     f | m jtssg ^tti— i t t t i jnU j^kgniuD pT ivttfotft

     4 ^ ^ ^ 1 in n d iri, E*Uin teS ptdta i t a ft» 45A-*tng*l tm * jnog dtpantdn*k«Q m td k « •-

     p m r ih a m w a Jufis teifeodaf.

     RtaftUfiBi pftdi popuaetaMB rrmflrrrgfln+fln * paeor&qpczm / c to ^ i p dtptxtM tH m d lb n d is |ta B iSsGgpn psyyinpiEiei p m m

     f

     hs*B sohok ip u rte « Atsapan ta d n ^ ta d B B i i n w i

     pjg«<ri»« caodixl BtwOmra t adoBgtt wodbl ?BQg tir to tM M a^b^b» Intk p tr o n b B X i im wif^ M |W f t A U k n saX i2 n t a m l v t S Q i •

     1

     y « e *d«t# ftoffw al ttlmrtffliwrt dauti toaga&*ftapflBl mactofctag M «►* m b m

     i* u f ig>VnH tiiU c t u d u i t stifctai Mfadfttan IM fli n t u i »•«> fi|p u a Clftzk ood h i d 6 # Q ask# a .

     g l^ bnlw n t4*

   • A IM dr# Dwid A Bawwao^

     Ikltmmn P teOanwrn Stxkfcr Q i*« ftflwwn 25,

   • « m rMtOMs o r eurtruw aco* <#s * o e » t 1912 8) ««■»- k

     4L

     Q a &

     lO & iptam D* Tora&cy, &jgpm

     f W ^ M 1,w w 73f

     t* th a w M H » b t n a d i r o f i

     su Q * a m * »r t f l s n C h m i o r . i M U i p e a n d z x u tm r t Jf* t e t

     1XX* fttrtl tls» H w 0 1 te» U i p *

     IX* > te p i <t a $p*3i tw#ee*«MOB Am peqptgafepfc,

     L ftc ttsi xnribcflBvan

     ffflongfcm & O m 3 t*flK» *

     S i l f l i l M f l l i i l t a l a u l i l S ^ fflm t t gtr*"ffr

     n e t d m p*r* tertaoe «nH 1K a|| eSafibcpn &ta* dale* tw tay m

     « * t &1i«ept«tfttlaa# « . StioflswMMl'MtB. 10}

     5 . ysttKKsssis 6* B,Sjfe tstcEog 7# tta fc rt iafboMttOft { I ta m fw T lB>*ilnn «

     C# r* c ttlte ttn f te t le n a «

     B# IHnoUco « f ftp tetiL 3qpf£y a 3* tsaoapcjrtottoo 4 . £%»«#•

     &» ftie stim o f Rpciaaojpi t 2* M a s

     RXtetSog jraw* db ax U m ofrfc p m ptnamang t e «*& S iM o M a i* t* U w lfllw rt paean* D» Stetf&w ftop o i Qa*fc t e l Itart £* Gta&s

     ^ k | i

     IHffrirtfri jtaj i h n m

     5 itiBS^e etoSBfflgtote Jtjnwx d elm tains?* •n sstio m il Z & m ets Of Mufert DUtrfj y t lorf1^ ^ te p e o d ^ a i 130 jftn ffl ywog neutiUi dapat 4 n <Uj*ytow Is^U

     M m s

     ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA aad F rtd £«. Qosfe* up -

   • tfeanspasrtottsn k . Siort**
    • * SlucUStawi && pad*

     5* Pw ^alilaa ( gr*4teg • d iitf n g * i t n M i a t t o ) 6 ,

     ftrfid fll y « g dlbtrlfcm <£U& 2*roap «£■&& » fQ xx& m £ *

     1 1* £M£Utf&

     40

     l«*i rtitwrnh M a&2ak &ngsl-£teig8& pcwuxarBQ d a ri wftfl tbaortiiaqy* twcUamdam IfltealfllmsS £*ro«© t&rodUmrcyo*

     m

     Qa34» i;wtmti«wfi tflwfta taXaft tap& u m itan fregs& '& g& l yiawaaim a m ftfguwhBB Sckcfe FT# Cfc^kOKidJojo mouxut aw # paatirtofcsra £s* tool

     8 « X e w a e ^ t t i p to w r ( M S b i i * i a f i » t t e > ^

     < ffBflno&ng ) 7* l u i l o ( s i * * b * n ln | ) 12\

     Tw txitQ m m

     3* foogytfwitap 4« ftwy3n?wwtt

     ft, Bqyin* b*

     ^ FlM£X)tUfl&* p|Q |tS|x4lB ( « ABBHfeSUtBg 3 2* ( —«*M»ig - d iatrib e ting )

     flingm K M U k tti I* t t e f i A p t 90&»&uk rfn g y * rr* i» i33afa * i O ^ B im ro i wHiui^5iC0B0 ft

     d tsa ttsy a m m

     0, H u to t ixi&mt&m*

     8M Slit*lB tb i ^ f in H n e i o f ib ttp x tee t e lft i i« Stw digffilw tlcn n d grading b* Fln*x$3cs e» B&fc t?Ortng , v«x

     gftpa&sftX nqptA? *

     fh o eo isss& Y totz

     a*

     $ * n sxm

     Jt& U p » 4 a§ C e lte r tJ Dctiob, fff• gifr: ttnliin* «*2& t&toftUmJiio, f f l d t , 3 v am a 22# ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

     yen

   • faifigl

     fcaXi ew edalali Itingai paeg d ip trtiftw m tok m - aU U tl baxaog panwdiam t a d pso&tcal

     w m ^an ta x m m

     d»* 13 ^ WLca k&ta ttn jan d if ln iil difttaa* M ta 8 « m TMwftaflaftiai tf p t * padhaHwri otoa a i t ; paatoaaxao mfefe dtprodateirt 2 . parthnTJ.nn rotate ^ S & n m r,

     Sadaa£a* «l£U oa Gcbulta iwafcigl p w M lra a tas t ^ 1 f to* M A i kgr fstaH axa n i l ilxQiMUDg addflStlN* VtD.

     2 . Ftureharing t$y iiwfcwtJrtal end tusaiaaea or&B&jat&qaa fixr

     V9» In t£ » ir opttaU m a* I ta w ourut TouoXcgr adalth aefeeg&i b*rikut

     1* Sbw* as* U m iw » ite to m asd o tte r frisslaeaa la^rara ubo pertibRss aw astK d«l«f «ap|flis»# p a ri nod a^rip— if Jtar ^ a n I s th o ir om gparattauu

     2w tfcato ar» t&a addSaefiB, uboleaaloxv and ro ttU a ra i t e tony asrclMDdlaa fttf* 3* Thor* la tha uLt&aat* ccn » a* r ifco boya ft# h la ova tsoa«

     Dolm hal Sal Toaalqy iabih aaapsrfnei trp e pee6*llm , t at api pa» da

     tim&majn

     a&alah o » rtangm SdxflLte yang wnlhagS p « N lia » aa» atrnsft tajueziaya. mtufe proddkal ds& >ooa«Btri» Om tw togeo d a ri pareorclwi aaagaaa l M n n lfltaiil M l port**! i«a t partis k ita totaZid h a |iit8 i> fe i|iita o ip > h h fnog t areafexy A t e * ita g s l panfoaVSarC

     13W d f fcalaaaa 3& U )

     KU33* <1* Sahcltn® «?Q d t . nalaiam 127* ^ W “» » D* foariUy* C la it , on halnnon 392* ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

     a m m

     t e t e A n pvdi p ia i p m ix B « i to wnsga

     tm m ymrfmm t mm

     41o r tm liagtatici ta d i a ftla b pm H to*

     flft t n t l i y tMGttR* ItMBltttM it aFfymtfW ftHffll 4ffl

     M m penbatrta, aar ta bSXaema tagrnj^m w ift Ia4 i g W tl?

     ^iT._ n r nu> jmcibAmd pcntadlm SOIL b o v d M iitR

     3

     m ag

     t a i

     < m

   • «epyw p**Ju«X9a a m i yw « «9en i m i t e 1*83x1 u n i t imwbiihi Butafrt rM jm tliri * ■« t e i t nirili—

     n a f if f M & J& O l 3 | f M H t n t t p s e jm t e k d t o s w y a o g « t a i d ilH n f f m t i t a u f tta p o r t o ^ i , fo* BegdwAm p a rtim p pnn>»1«n t* d i flita p iulcm t£ntfc*t j«oa <ir t '* o * Q n g M ^ t i i r t u k K B | i H g ^ g i i ilpgpniff

     $/tttEXffObE&d*

     H f lw n

     pw fnflU m

   6 U * m

     U£afc

     rta s w teit Biy a poi» 8&4g*t W » l j « |

     M i t t AUS a & m M B C & t s t a n ^ e ^ p i t K t u i k t s d d p s d f c p u K u * r *

     liaei tihI ■M i'fc111 ■ M fli hAccAM f U ta f t t t t *■—1 1)# AmLth iw M lfaB toxgntaog pwte M kta pwNa&nn (aeton q|* p » t jM ^ n lA fc tx p oefcio t e d l l e a s t t t a Q i }9

     2)f l^ tB E ^ In ttibedt jifniinVtinn . 3)*

     V m rt& m ts/m

     uatcng nsgtoym juC ab p^wh^lifn yso* tiom r, Xmta%gtt* p«tfboXii»i yaog b ssw r * ,^aq*p|.

   • *Mrta&8m a titm e*X±**i7 c m

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

     2) Stsefc

     « 2ift isntsak o a lk . Ml QCflBHS^ WMlKty0M! feSliflMMl iBBXpfc &&£& Hflffil M0dlittt& SlOdMA* to i jMat uug pada kwmtita*

   • t n i M fis t^ g r t *A a

     o f « t o d ; I s « c & & C

     w * 16) o f ) ©. ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

     /

     t& eSX te a c m

     ja3m

     aacS&a&toi&m

     ts&gs* t£o$a

     pm&Ssopm sm

   • C ^ a t tmaotidEsm jadHfib pn^OX^n 7003 polincr cSwcpia*

     CatcOafc fclta c s c p tc ta l cscso* b u alltso * fcssatitexo c z & S a »

     js s g x i c ^ S a p r i d l i e s t o i t e h a ^ s t o jw g CtpesSstssa r a t i i pjt>-

     C a r ti ts&a e&soju&^xt d a t e txqga&assi p crfaaim c W ) csscaurl eadfcsr - a cto r c ^ 52y* ^ S s s csaja to ftsa tu^ao io l p=^t£5j b o «te * gffnfctgfcsa pa& p cy g ro to v ^ f^ a^ Io * a* i s c t o 1ssagadfrtea ccssaat o t ad k g te a e te 5 » b dft&sgcd te&ing? b* A p a ^ iA e t a esdtsS i ceesra Icncssa^ p o p ps s glift qtafeab os»

     IcOui $ia£saSaca2 M a 3c23n£a£i psmssdaass fcp o t cacflxfrt psrc&£i y c a j sss* fccjada

     I r tib C a d cato pcajusl* Stases* I ta sp scak aca aito d ^ C sa pafia p ^ o ^ T Za c£=a r o ia f f r o * fcso ceascafcstpa tt^UQS o ta S a h d i e t e d te&&& M to t o l i d o - fi£3^CSS2SQ t ?.T? tSffll. f.y™jjaw^rr^ Q g j t ~fyrll c t o .

     C r r ^ t r -r t r 4 f r r r l n " t

     EC53£sa£^S5» Cfcflcfli t t» A d s h p sd b & to w & K f t o g c = = s i^ £ s s p e ^ a ttl o s ^ n d d E t po» frwwm it*‘'<i ^ efca dicceuest* ? , <V*^» y « g »^S1> r* p r ^ n ta te f e g f

     <&£» cSttglo capdlctqyim 3# WUv^Wcyo y=asa scilatSp IcM h ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

     

   ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

   w m yp tM m Sm pm t& m *

     m rt» mfefe i

     XMrtangBST* «ML»b i 1# FvabeOi tid d t tw rpntuoc gad* e a e ra g

     2* jjM M tm pidft K b n ^ i y y jflfay | | A p t M O jptatei p n l f l t e n n paiMP«

     w m & k& M tkm

     3# AdK^ft p itB d a p i M p*r* w g y liiy nawb Xp-

     Wt* h«»Uate|«A / Uftflneuia A MwlttMBrt tiEiin^ttfiA i 1 m \m

     4* tWbtiLSjeo yw * djUtejatan peria b i i » ^ a sqppiinr latolfc &cap j m & t e l aM n m «5$aiear*

   • ^ I s i d i t « H lff ^ O ^ H W w f t l A a n l^ n m w fc « m w k !4 » H'lflrflllTI

     5 t u g d B rtp a f l* k * »& t > d j b i r i i a a ota fe a a o r o g e ^ U s r * wrm&Hh m m

     & t e - c tr» p fc ^ a illt S ta tu tm tx ^ a p n u M iten *

     a a m g r n i i ] m i ^ f £ f e k to s^£ & k ta f t a r t a n t Q ^ j a l a i s 6 bs£ jm n» fe ite Jt*e* fWrterrvffefctor dltm yb m i in ^ an flm til psnwfaBtft d*- 1 — t w c t l d h s a g g X la tv t * M u d s i l l )w q p « D a t e h s l i n i t w t x g n h a p t e n & h a t a u p gaeutiteh d lp o t c o ^ fttff 131 t a »* ik a rl3 .it t t g p o o ja o la a *

     2» Sao^pirts* / daOivmgr £ n « m « t

     imagm% maptfXAx&+

     I* t a t t o / 4» foraaaralwi H tte i b ra n s £ lts x te i d » ^ oootot&gn ( fe*»

     i ^ n i p cru s a g a s a l® M h s n cw n tla g f ra n * »1 M & rf p a i3 a o a * t a p p rtw fri te rp t 7*og fced l i . j b

     5* Cassia* *

     £ d tto i t o o3U*h o g g ller*

     

   ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

     45 p & m eta sa

     Ad asbatfTjfcaa po3a posSlltot trssrr^gptoQ bqgr Pa& v o te sue «8aa d ie te d bqptoeE* pottffiaten ffitoaspfagy pcSllhaQ © £ 2 3 nyr!r:h la re p e a t ta c c a ^ peSa prrtlfift o ta to b crfcn&aS, pcsca tsso* t^b eeA

   • "!!»«?"> >rgg¥i^C^ n-r*ft*r «3fcn W*><^ jn<K

     2d^ tc c il c ^ a p ^ c s ^ Q pcsu ^ a c n cxsTsgi r-Z A fl psssa* £ 1 t e a p &d ts J a flrJ i ycaa cofcote ceaCo ca»J=a3l *#351 tsnff^ga to*

   C33^& ^3 p ^ r ilto g peag c y ite te» cssnflrth ita c s tc s te s i *

     C S ^tel .te l titC53lS5»

     J q q $ri=5d ufia fa ta g a yrrV>1im dapat dttlnfrntoi cacasa tacs«*0» Eatefitixp te ccaa procMtfi, ta*ca* txs& s& sX

     BccfacQdto f»laani poj aat o In i co d tan tm ^ sw

     P M t e s a *

     1, i'torRKfeai tiifeft pes9ba ccagafctesi p a g c ju to ( q

     c ^ l t e g ) | c s g te i t o dcss& c*

     2. &&£& tscaspo^ IcSdfc cascfe 6Sbeadfc<5» <L^ya pcrfrallrgt cato» ^ pot=al-pot=ai. 3* Cteraa -catcCt tn ry ^ o tsSt pss&B ocng^U si fu a^d pcqyicjsxg* -

     IS33 i.s'-'te j pmrfLitutauT^ x c 3 c » c^=%»:

   casta fcaattoadtaa pro&Ed icMfa texrJrsSa ( trfy& ra y ssj bam

     M fJiMIt ^ tu n 4 l p-^i"g ffliff jBfaaAi^nl }.

     tu z & i 4» flcc3ft» cvsnt» M laap Aagpat iKfcasssct* Sc& agsa mfe£t pedbtitisa toeesg tnt e ta i Ininnga# pcrossasaea £>* patcgagafcte* pcc^bolto gapata Isaccuaj pwfci protocca, ta & » v h

     w ^ H ^ i #ni: ■■»■. "jwii»ft4 m lfl fftM to A b ttr^a I f ^ P W I M I I I W

     t* ^caj*a w bta daai vony lobsb acgat*

     

   ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

     47

     2 2* t e p lab ib

     a w tm r

     I m n i t a d ilw wwrtHh » M b a r ffQ fli1 prmmiftMii t o t BflogeotiLSsA / ascan | y*yy dlbatDfctaBSQW^ •sbdb c n

     pto& M tstitom

     pjrtftnlian mtdfc aosto £«&* t« rta (3^»t tao* tufe pwrtmlinn 4*oie p ro M jf« e Ift&zgra. n j n tt»Q»ai ptt3QT«lidtk»D I 1* Caide fttaa atandbrd

     m s »

     H i M i M I <tep»* dSsewAm vntsft b s a s tt^ is v ^ m s q (

     flc la l *a*t» t3ng •tandasdsgm M ah *&u fatflfflnyp t» tA

   • * tMirtM>iiitaA * w g>^ m t e r t i i l / m i Im ftM l A ft 1 a4 n » 1 » 4 ft )_

     

   W*

   2 t CU^SIil*! oitoljxpo otek p iled l i s t .

     Bfetbodt Utrti dspst {ttffooafcoo ts&Xmm *1 digttfe Mqpac* c«7S& s i peejaB& MBngwafti toWMB^gpiaett torag^mygqpyfc* Miaeft

     m is t isb eiF d fa B t« u 3 - XnflDaO^QOA o f 6BBDil#a mm

     «& ywftiifll tldtic aoagaaal jwrjdfcfc **ra«faat *&»&$* ooe pm duct* b* tdliM R i fedft «ifiQBKg| In a litM i n t b ttltA B iM i a tla s *U p-W«p jpx&eda / wtMa K M b g a t boal><tnat*a, i t s #

     4« la*5*ctfc» o f «w h it«**

     P if f f ite w tck to m g to q a i yang W tit n m n n /d to a m p M i

     aaaeENsm * b tm m texcng mbs*

     Adapula pembagian method© penyeleksian aebagai berikut s 1 . by inspection 2 * b y sample

     1 7 ) 3 * b y description*

     Dalam roemilih methode diatas perusahaan akan aenjalankan raethoda s\a na yang paling effektip untuk peiusahaannya, karena suatu nethode yang cocok untuk pembelian suatu produk belum tentu effektdp untuk produk yang lain* Sebab maeing-oasing methode mempunyai segi kele - mahan dan keunttmgan* Misalkan methods inspection : memakan biaya yang mahal tetapi ba­ rang dapat dipilih secara lebih teliti. Karena ita methode ini hanya digunakan untuk barang-barang y a n g m e - oerlukan penyeleksian yang teliti, sedangkan untuk barang-barang - yang sudah tertentu kwalitasnya Kilsftlkan kertas pembelian cukup b e x dasarkan diskriptdon saja, 4* P e ria n iia n dengan p en lu al dan sv a ra t^ g u a ra t penverahanl

     Bilamana ketdga persoalan diatas sudah dipecahkan maka lang- ka h terakhir dari fungsi pembelian adalah perundingan pembelian - yang akan diadakan* Perundingan ini meliputd macam, kwantitas, kwa- litas, tmitu, kredit yang diberikan, potoogan harga, ongkos pengang- kutan serfs jangjca vaktu penyerahan dan lain-lain.

     4S

     1 7 ) 9 'C h arles F* P h illip s and D e lb e rt J . Duncan, op c i t . halam -

     aa 26* ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

     

   ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

   m

     BlXaaona pwtoaXI dan p sajn al aofeh aepyatujuinya aaka dlbuatXah pa*w peabelleo* M liw m p e rja a jia a in i d ltn lla anka dlaabut trafc JneX b a ll1** Stan aatalah kcotrak t a i dltanria tw y n i# aaka pmj& aX *a$£b (HDQrecratdcaa barang. Ban p etiseli oataXob I t a nwnarik sa ba -

     Tangs?*

     apakah aaauai a«tgsn parJanjUEU BiXaaana kw alitaa baxang -

     ym§ d i t i r l a i la b ib rmadah te ip a d a p c rja » ji« i| dladatan jx&a p m * dlngas, adoalnya * potoigan h a r p .

     SataXah te r r a s d l t t f j a t s i jm b c d i b d t i i j m s r l a u n b a — wmgwn&sm sn ag , t e i bartiaaarkoa sw eat i n i pcnJu&X d a p a t raw fn ta poabayw ui p o - de k a a ir . Qsn dangsn dia«rahkRE®jra barang-bftraag pada b ag ian fitadenff artai sd aaalX ah sudah fo n g ai p a b n lle n ,

     Zm

     § a*allFlf- Pada xsmmy* didaXan lita ra tu x -lita ro tu r parbatdeo la b lh xabfean looped* fuogaI peo^olan daxlpada ffcngai-ftwgai lainqya*

     Alaao*»-*lAaan wwiflftpa fta g s i in i labUh dlptxfeatlkaci adalah £eXas, kg petm fungai-fiaigai X&lsnya tidafelah bararfci hjllaaapa psnjnaXao tldak Xnncar / v c « t,

     Kinalksn fang*! pssftnllrcn targTntuwg pad* poojualaa atau bax&pen pCQ J-uaSan yang *tan datang* Karena i t a dcn^an Ifioaxnya ftiofial p aaju al- ea in i akan iiengakibatkBn adanya pandspatan d a rt b a a ll panjottlaa sa -

     hingga ktiuntungaa,dapat tiU ealicsr **rta corn* blaya dapat dibcyax V Weroiru* Tba C o d tteo cn D tifinittoas o f Aaarinaa ftaxkatlng A#-. sed atlo n , «aka paogsrtljsa funnel pcajualsa adalab cafea^i barifeut $

     S ailin g la tba paraocaX o r iaparaonal p r o m s o f as& sting aod / o r peroaa<iing & prospective cocteesr to bqy a coroodity oar aas vlea » to n o t favourably tapes an id®* th o t baa caeswreisa. oigoi£L

     

   ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

     50 cm bm

     can to t

     p m eesrtilm

     ftoi ggkm panJusOan m x in t 0r* Saroao Wirodtlhar - djo adalafa aabagal b a rlta t i PaojaaUn bo rarti aencaxl p u n p«sinat aoaa&ta barang twwrfl *

     d m

     prodakai Ixpadjnyt ham# ditawarfcan dar^ao »apc»p* i hax^a yang *- 19)

     Wawang I n d ii^ n d n g poojoalan tidak oanjadl p e m l a te rlstd a w a - M k jtte li dan b n l i t t t te n o e *®at d ireto l W t t a s d lp w tn n U xdi pat kofeanogan akan barnng teraabot, aafrk^ca kadudfcksn atpraajoal * - M t kzmt (aallara-oarfeat). T«fc*p1 ftllarwTa kaAifaftan aipnwhali yazc-

     titxog

     taiat (h a y w w xtot? tsafca kspeotizgaa *1 paojtmlan batal-4*ftal - dirasakan* m w

     I * P

     I

     rriitilm * I*i$fc*h parta*a dalm aec^aljDkan ftajgai peajualaa artalah bod

     rupm

     oipUinm pw hnll. Calcn paekali hara&Lah d lta rlk eedrolkian «#- Mngga Baraka w t n membutuhtewi produk taraabut, aatolah I ta Mflw ta

     dam

     hanai dlpafcaak«i urrtak Ingin awnlHfrj aktoinaya aalakaanalana k» -* iogtBiQ tadi*

     Ammnft t

     W i 2 aatod# d&sar untuk iwnanguh creatioo - parw ral so lic ita tio n .

   • idmitifliKe* C*ra yaag am* jny^ akan dl^unakan artalah ta rg a n ta s pad* w o n pro * dak jmng d iju a l. HioaUcsa antuk ccneaoer good* dewnfl craaticn to h tik w W a a o I Taylor and Bqjr t Sbaw, i r , < fo.dt, . halaw n 119* t9 W . Saroao Wirodiharajo, revolt- - halaaaft 23*

     

   ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

     S t

   • cgr* dtUlwfcgi ia« « D —jfrraitniH in «Swat*pH> Pno iw n g irg it

     tfdksM

     etgtUdbMCI MZGKNiMI COBlaM* _ MW Mtaggh {MWW^,

     a e f lU te lts ttc e i M M c t a f t M w m amsm w m fa fe ddU C a m t a l p a d * M K f i a u ^ I w y i l i ^g n t w V a n oofca ii M B O d p t a * Imd p e n d ttb w ( # — infl e w t i m ) * T>umfcwrK»D jM f p rtn a lf& a l

     innannitgn c m M in lrfi t *Umg|» ptrw rm t esgfcqflt rtwyw d i m - pmb§Xivf

     c a lc t t

     fc la iT r &f*fe t aerei taec p jag m a a tis pwihall Oscy o Ntatt&«*

     9Un M u w c a O i ■&*£* t o Isln-lK Sn* Harafca a » tc «p —■N irllm i eooScb v tc c ^ i

     i^irr"m ^wyf^tT fir t j <8SfvS3Mtp •SpottbtiLt **<>*

     m t o te a m s tsttfcrateifc* 8 # 3 a i0 a » kmzagim p e « M K cwrm S ul » ltfa h »

   • - jw a g f t i l t l n i i l i w ) t a r t o p a c t f o a lt i to rf c* 6 * a pa da t o >rwh ya o g a ocqpt»«*
    • «**»»»» *

     Ad * * * tl* £ p g < «p * t £ 5 & a £ fe & fl& 3 »n • e f tm pd t w rif c a t *

   A t ? ss& £ fta sa c f r a h f »«O M & f* m m u t* ttm a cd px& m & iaa <o£ -

   o k t i •vj) i T»*»j *oo^# « r am S o te tp an ^ f

     I d a f t factoarapa a iri% b ilk d w c « tttHtwcy gurfhara p u r

     fci i * j a | i| M | M a xsa B adM tx£L»

   • * 9 lm

     pwrii^rfTCTmi— bwrtwafcttag t e l a d w ta a a i iMftln TBopd*j»t *

   • lauran t t » b |^ » jrwjg t t U M u n o^di pw«wawm

     %mm ibaiym *4 uKM**ix&m

   • dw U taal Ixd |q ^ e tid a i e ^ M « . jraOB &£&* P*fc iftljLitifc fittg&dalcail &MM&3 iNti|£l&3l '|||*— tf**"**** .$-

   1) QUfft |H V

     19

     G U u & n u b m r a l a t l f

     Xa toih reoS tiu

     2 ) 8 * 0 * ur M is m w iQ 6 i»t f g o f t f t 6 »p «* d S p w t o t l k n laopa&& Q*

     fecntsMn stcv m XsMl* 3)

     V*pmt

     fflj a lc a can

     m fttiM t

     W b e e ^ iiM tti Mfctaggi1 cam M n j |

   • M U tas&Ifc*
   • 4

      ) M w M , U btti «>Mi <m »Utfsa Mttsm b a rte ll-te ll

      tofstaa t e i i

      bflBHBg GsQE»*i IMOQiUEIIt p«r9GOal fconfrft 3» « i«C«Qfli p«& pcoC^ ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      pVSMQi3L mmmivpiAmf jpm * fn h iA — *wfar«^ fMBMN#** m

      S«3l BtH m

      pa^gwtaUp Salaa r m o t lo p la w d» « i prtft ( iM f lU ii« | I n m i S v n t l i b f «3a&& e e l * c« ta «0 * i l u i »

      m U ttotom p mtm l i m

      prooafciaa dm a S m tts b v wmn ydta* ontok BttdatkitfcaD p tja iS ia stag octok oanarlk l-iiai#an p n n ^

      m U m

      #& m * &anm$

      p p ir m iin g g* b&azga a m ^ tsn O « 6 H ^ at|« 5) Sttfcqfc hat i f i p i vaOla aflwMiapa l d«yt fecsjaqpa *AmX*x Im m *

      T& xkl

      f ^ y Mitl^ i fnj[ ,g§tlq[ W lf 4&8aPilESft

      ) c<l m pwball 7 *cfi y«CQ-a^o a&vartlelQe tak fiapat l«g$ nOB iwnrtnrong am A w oatnft aa?*ldnfcan paM U arcgrau

      3) S arlagtoll tS u f to a d dttaywlwn ta * lta « ^ i U m tS M «d*» ay* p « i « d carafcaefe, 4

      r a ) tile a d i tcntafc yapp 3*r«X3G t e ^ t a eaXcn pw huM ,

      1} Vate dapat aK tfiw b ygfeaasM a^ g rtn i^ riwp j w c b w ytfriln ta x ja d l

      XaaeoeiaMBvnietenBW *

      W C»PC% tMBSVrUBRO KgaWJBOpiTI ■WTaffHHn ?*£(> Jlffttfl •*

    • Yflaot1na»

      A i ^ d ^ n g i L n t a e i l M i n t ( — m a ra t R x l l l l p e a n d f t a c a i )21 ^ s

      AdvartLaSng ju tf c n a th* t o e t l a i «C ia tu p M tin g the v n t - aatlatyteg qaalftflaa

      33 2 1 ^Cha*0 * a P , I M U lp a a n d D aiU w rt J . f ta e a n , o p . h a l a -

      Ui

      1. dafirrtng tha objactlTaa to ba tc c o ^ U d i; 2 . d a t a w rin in g t o i t a t h a w a a a g a * 1 1 1 b a d ir e c t e d . 3 . darrfdlng qpcs tha appeals to ba ttaed. 4* praparing tha actu al advartlam m ta abd taattagL th a ir a£fas -

      naada a>d d w b w qf m iia a r a . ' ttxtuk wapeexaab aoatu p ajg aa adw rtaoal jaog a ffa k tif aanam i - Cha&aa 7 . PM llipa adalah baxdaaartan pada l a ^ i B M a ^ h d l bauah ifii J23^

      2 2 )

      tanaa a t tha

      I n

      aar^ica, product*, o r idaaa

      o t

      S a p a rt L a pa ym ag tiitoa ta loa n C* H , Sa od* g* b a f cu i s

      1« K a t a ta dalas M |a A a iiU c B b i n d i p u an n « 2. llanhantn ma^Tiliaia baxang-basaog d l paaaatan.

      tldak aao g n al par* ta n a a w d a ri baalX pcodufcnj*. far* - aa I t a ad v artU ag binuQah a a ftilV li r^pa aaMpgga M gnm fcat aa- ngm al p ro * * yang tia d s a r tls la ti* ta d i, wagaaa maaftntitfrim dan a* ifM w y MBdodNBg M nka tn tak ia ^ liU s ja *

      p to b a a m

      AdsarttaSog m p a k a ft pvsgbMbapg aotasa pndtaMD d h s itcB aaa^ k a n ^ a t

      6 . Mwtiarlkan gwharni j n g ^ a lia MDgcad prcdik jang ditaiauv ion ■latfJcafi daogan M^ggUMlnn iB td ^ n ^ aatdngga aaljR^pm aabggmakaQ atiLaanan pwMLL dapat sngaoaX p ^ * tadi*

      a ria a m ^ i , M e nbe a tnk Tt w H riH -Tvn jh ^ ^ «o t a u d i l d i l a i n i f c H b a u M b a ru d » a p H h a a l ja n g b a ru d a r i p ro duk o ya *

      fiiira irth in paru-

      vm

      4» HwgiTalajftwi Jalan bagi wl»wan dala*

      3

    • * lM a tttt peajyalan Mndapatkaa pODTaltar— «n jw g aaanal.

      6%-695- ^ C .H . Sawja** » .D ., A d w tlln g Thwnr « 4 , ftw tte t» K i- ch ard D. Ir v in I n c ., Bceawood, T llla a la , 195% fral aa f t 5 . ^ C h a r t a a P . F h U lip a a n d D u n ts m , S B U J & & * * f ta la r a n 6 9 6 *

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    5* c&oortflcr 14» caSin to carry tbo gavortlclna csssacc. 6* ftaoHHrg «*pco ti» ccaant tl» cSvOTtlolj^ ^pprcpw cticn.

    • 7* ccrralcttq c os3S o o cn d ifist^ oU. ftSvaitidflcr e ffogte to ugMGjCgflh tbo d sd red c o l*

      /S^T-Stank

      Sotesto porosctesa tacaaterrgicn csU a yeas c£e» dtcnrrdrgn ca ts ^ d c lo t d 9 c rte sd i9 a c&q tcrIc£Ub €rfrralq tens? dlpssbdfctbcsi b >

      $rr2z+ £x fisaa yxxcj cpc^3,fi!i te d d l &£g&h csaa cSreTfccanI i ta d ltq jtt t s s c s x A C se t p zx & x c zr p &

      fc=n n ic ^ rg a 3 U lrica tet&tD, Ju d cii e tc i bcas* t e c s tcaSaft^ i g^lcra por^^c^ Can txi.rvnltda iaffaznssl c s c ^

      c d p s ^ O t&2i csar TOtta b « o a > to r dapat t& t c t c fccfje c^scs'a I^Lgalkaa w stei dsarsh oaalh batjjdi: pcrtMfefo ye^j fcata Ism tf tafc fispat dSc&t^ccn csdlo korai ctew cqjalcty tcicpl** dcpcit dc^joi ca& l tosMHtc ctca p lo la l rsdio* fttoata pain cassfc ln t~ banyaK f=T,.T,SCT fZS® CZZ&ictfZGl $22t3*&£Lm t c 3 i . KcrtOa i t a * p d l l h a rcctto tem ralrt fccpat* cdArcqe dvcrftcsal tfiSl - c=^ori£=a pcsritctatcn psqjtsatei yc^j c ^ a f ^ a ..

      flqldn t o ! pcSa fsc&ssa p cs£^£t b n s> |« c a fit*

      pdMrfcra* Kasfcefo ycgj l efrih c^x o u ^flgfrca fccrcca cilpallaa dalca cao* Ca dsarch yen? c a r i^ f c ^ a pege ja u sa 2 cfcsa Xo&£h cas2±a c£rortc23if ccdio cmnferh ycB

      3 cssccsfeca^xa ertbafr &£C3££sb» oabcb WU 2 f;>* triayu yccc fcsnss flttoV aA ca uriSsd c=3t©-ccdia ta 2 i aflnlrh borbc&i.

      Alct-olctykcdia cdT358tao4fi3 dqpat fliftTcgiflfrxolVin M b ^ d b32l££& * 1* tospc^cso

      2* J^gctfsra

      ^ fi) OeaarsX e ^ s t o

      t ) Clcas

      tieesaa’o c ^ t a d l Txdb jcam dlo o) ftetianSital cad ffgotasrtnsal Jaaxoto f ) Fcm e ^ c s ta s UsMo

      3* 4« T M f i c o

      5* Dlroct c a ll

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    5 5

      6* rmiiccg

      t t ) BtUXboa rdi b > * 3 * a 7 » Ca r aasda

    • } OfefaMS «

      a ) f m

      b i fcaaaa aed iw w ta

      Sla Kl£ lf ca a & f li U k a i n r t n d **>* l u ^ p s l 4 1 d n d l *y*f** rp ma&& a t a — t a d o w a -o a so t a d i Jqga a Igm nfrnru Stfbaaqpa w -

      d ta i f t l l l t f l l l yW® Iffjtlg ^ [i»yj|t fllEMk dUMMb" M U w l w

      1* S £ > t e v t fca&er ra nga f ra n w t t a a dva xta oe l yone a s s ize 4 t c o a t a 6 o o a - d la M walucfoQi A t e t m l f w ^ lo c a l (o ftva vtona l ya nc fla nntY p vyp i ba iapry a t n t a l a i ) (t o Ja p s dog* 6 o o lf i^Es l da a ra b pwnoarnroa y v v X o - a a | U a l | i i ^ a g t i ntfrnf ta a td& a a Stifcoba* a a d ia fctf d ig Bia *

      2 mm f a n flCUb va t a ila r* l o a a t n iy ilw a n Jnrflw M w w irri na nw i aft Iwbaa * - y a g U r t i l < t I w lm a la M oafca f l t o iw rt f t t h a a a t t o y w a i tmA&s&x m e a ftm aigBQB^aa & p U ± ria c i a ca wt lo t a * aa oa ya cc P d t t m toaaa? f i t e «®ato «o l 4 c 8 i I rw a w i f m e fctta t a jc u flfcnra t k a t a r | a y t M b lia a l i W « m s af c y n ry a i t o w f c a t jpat a gi m e tera & ffe* n— I n aaX* k a ra na a a e cfipe i p e ia t e a B y a o o t i ^ a a q N t i s t i h t t laaflonatiag* a a te gk a n m o 6 1 t— pa t tnapafc U 3 n h g ^ a oanotg w l da a ra b a t r a t ^ g l * m s M f t A l f t a l « k c s

      M i a i d &£pxtx&aa oatek parflrtftlaft m e t % f t a oaSta f s l t m ih b

    • V

      I I | I &

      jEtiodUS® pffln 1 |^ p nafi&a tasn d t t t * tesSeca ftftlnaar* 57#

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      56

      gonakaa untuk sanjual bame$ ataapun ja sa T iry aingbln haagra ada - ataa barlaku pada m V m t y n g alogkat* Kakoaraneac/Wl aawfran p « g fo o a n aadlo ip i lalah s Madia 1 st hanya w—p u y n l "d ^ n Im ja ” f a n m o c t l n S ^ i k m ogacg bfaay* aaabaca aorat k&bar ta d i 1 h a rl vqja den

      )

      aodah tak akan dtb&ea lagl* l^ g l pal* parla dlpariatlkcn raarllng bablta, k & n n imtuk onog*«na^ yang haxus bakarja pada pagl b u l ^ aaraka tak akan wqpuaqyal bo&yak vaktu untuk aaafraoa aaluruh l a l ao- raft kabar ta d i, pada pacl b a rl, toaka peaaaonrcn advartansi aalnloi - vadla in i parla dtiparhatlksn vaktu peaarbltan aum t kabar ta d i,

      2« BvifitoEl* Hadla lid lab lh coook 4Jgnnaknft untuk «eley«ni advartetud - ywg b aralfat regional dim naalocal* Korana aiwlf n lid la b lh eenarlk- dan ■a^cnyai "jaogka vakta Mxkip yang Xafcdh Isma, saka dacra kaxja -

      ym& dibarlktn Joga lafcdb la m dlba&dlx^kon dengan aorat kabar.

    • Dl AaarUca jaajalab-«ajalah khoaoa beeqyak dltartattkan * rtmdfcan VaMQva Kagaslna*, Pam Hcgaalnaa# Sport % fis jiu a .

      y e c e

      fiartnnglran d l Indow ds aaJnlnVatyjolafc ada Baaih b e ra lta t onus,

      m a m

      ada pula aajalabHpajaloh yanc barolfafc ”c«ak Jcbaeua*. Ada&ya - p—hflftlan 7*a^ khnmta d ari najal&h amoyobabkain paaakalan aadia In i — lablh dapat dlaraftkafl kspada kooauBtr ynpg đônjadi tajtuat odvartaDel

      aadlm i fXcodfcZft -

      k ita . Tatapi in i aaspsQrad lmlwwihan Takol k t^ n g dlbaradlngkan daqgm aum t kebar, koraoa onfcuk —fiawafig a d w ta o s l - «a1a1n1 aadla ita harus eeooflcea bab&ropa tsaoggu aabalm oajalah ta ­ d i ditarbitkan. Jadl stadia la l tak dspat dJgunakasi untuk barang atxn

      m rm rlvi

      ja sa yang team panjaalafln daogan aegara* Rj^dlo

      Paaaaangan •dhwrtmsL a a la la i r adio d l Tndoaaala d a p it 4 ftk it| kan barn* InrsMi —1— M BEX tldak w n f r tih n i

      I a n b

      ifclan. Bam U bm pB tnhun baraaTang paaaiangan afaartaaal —la in ! paaannan pa - warear A m U r M |» t y y r ililr . Ik l i n i adalah fraraui pada M kte jmtg Xaapan radio baoya diriH W d a b kota.

      Can Trr-a*ry\ dangan a&jmj* radio txanalat&r jm g r a la tlf lat&h ao- rah dm p tik iit tammg^kSaikm d l Maua ptloaolc M d llk i radio* Badio aahagal aadia advartaaai dapat mmyaViy daarah ?«ng t a l i na itu ^C atqja adalah lo ca l, lag iccai dan naalooal. flalafa d a ri pa- da jmgffMmm uadi a in i dapat aatyakqp daarah jmtg luaa, aartia in i jqga dapat d itarix a olah aaq ran k at yang but* hniuf. Ctn V g iw a r 14 dak nanarlulrnn uaktu jang B m w rotuk "Maangkap* a d m ta n a i jaog - diwlwiil (ja d l lafcdh p rak tls), aahtagga sotMT bokarja dapat pula - aandangatfitan apa j«ae dilYUmkaa tad i,

      Sal yang paaln d iingat adalah vaktn aLaxan, k am a"daja k ar- janja" adcflah alagkat aalain d a ri pada i t a tafaaik aeafctuakqi n ja jqga panting* Miaalkan palalnl lagn jsng s n a kata'-fcatoospa la ri* a i ffujim atau v y —p produk ta r tn tu , atau p slalu l aaadlaara dan la in -la in , ftilaaarai Ingu-Jagu ta d i madab d iin g at dan anak dlliangar salat krninaar akan f r t a a aa* daigan lagn ta d i j*ng b a ra rti Jug* ta rt* a n akan protak jang dllkUrikacu D tw pteg i t a paxlu pula untak nac& l i h atat&cn alaraa, k a a a baqyaknj* paamcnr-jfcarA T tldak a m erang « h

      ^ > aiaran pada 1 atatlan . P ilih la h a taticn a tm jmag p&

      lin g bszgak acnatang'a,

      f f a O a via i d i I n d o w r t a a c b a g o l m a d ia a d v a r t m a i a a onga k a n b a l

      57 ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    • yo yvog haras dUnloorfem tia g e i, aadangkan dipalosak-pdoeok belua dapat ttenaagkap eiaran talo v iai in i aaka pcngiklanan iwTaXai t*le*& « i baCLuB bagita baxtoMdl, S»auqggulgqr» s td ia ltd.

      « f

      D ire c t B a ll S ill bagyck d jja lm k tta d l M q o m U y ak n i dlndakcm yg % faU -ao b ll yang d ib a ri to lic c x i, gaabar*gaabaxy Dan o b b il-a o td l y m g - d ib e ri ta U c c a -'ta lia c n liad © erine k a li ju g a bokan a i l i k paiuaahoan- yang baraangtootan* *

      control lad d istrib u tim , diraot to selected indi'tflduala1’ ^

      fca»* Ijy

      prceaaoad

      op

      panaanent vrlttaaa, printed

      In

      Icrikcn olah ^advertiser fceitoadap knnanwrr yang ditaja* D irect adrortlalng A a^odatica xteaberiken d e fla te ! dnrl pad* - d ira st a a il sata^ai *a TOhicl® fo r tre z m a ttli^ an Adrarfcisar1* * aaasaga

      sabaik-balk rcra* Dlraot MIX in i nempeksn a la t wivartanai yaag 1angsoqg dJJs,

      d ap at diguaakao a a c a ra

      b tim

      o k tip i n i

      f

      g«i aodla yone

      yang paling taxuj karaBa.saaqpsd saafc in i boxers d l kota-feota bw tr - dan seomgeb Tang dapat wBOsag

      a a r ih ta rfa a ta s saftdng

      tol«nri*i

      « i* ra n

      aekali s*st in i

      Sprang

      aauyun kstarsagon-fcsta ranges yang fliptrlntam ocidi^aja leb&h nsdeb ditaogksg* dao diipgat*

      apa t i a c i

      dan

      #

      aaiUlnt gasfcar-gcsfoar

      patw g u k

      kartna ae lo lal nadla led ascara depot dibarikaa petonjok -

      vm m ta km a l a t *br«rt«rai yang •ffe k tip

      ,kap e ia n o tdonrisl* Dm SMngiagat Id

      Sl£fi&L2h£L* ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    • t- 3* JEmgfca wrtetu bafearjsua I n t .

      raaaarcb and aaxtott aaw y a, ' te d a -jo c ia d lsso t s a il s Salain d ira c t a a il

      231 t a d i t t f U b b a b a ra p a a a t t a a d v a r t o o s l ga n g

      p mh n t& tim r d«z t^iarcrk-triliaen ta d i.

      g dikaiLtaazkm ta d i bang* aata k a li aaja pada uaktu pw aaengn ato a paoartxltm

      y m

      Iw utan r a la tif aabab b iaj*

      kaU - lin g , d ira c t s a il jqga dapat d ija iM ta i d a n g i p fiwyal i poota i^p ot tear, caHenSar, sanoninrtrra, fcataLogos cocpcna d n 1Mn-3alTi b a itd c. Cara-cara in i aw ing digaankap d l Xndcpaala karaoa b iy a gang dilos~

      m M X

      dljtiantom daiga> n« %j<igun»tan

      ta x

      m

      5. To aaeora,action IR a tin gtteqpaet tgr n a il (otbar tb n an - ccdar or paraanal coatact). «y\ 6* To c a n y

      4* To obtain aetoal osdam through tba n i l ta o ll o riw sailin g )

      to M a g tba pro^paat to yen 3* To daU w r back g ran d , sal** o r yih lio ra la tlm a M ango to cuatcMTi proqpset% « |iU g r« n o r o t e y r t i l group,

      2 m

      1. To a n t e B on a fttte tli» in rm m l ccntacta

      Solain d m isdft i t a to g m m d a ri pada QSx«ot n i l jar o r at B n y * Boka'a artaZUh t

      1. Maocaknp daaxah yang lima* 2. t a a n i advvrtK al dapat —lgmtrcflL a d n r t n ^ t a itta p « •

      (tis a e y * fcandanaan jmog aattap - baxl nnndar wwit i r d l J d « aiealnya * t u , colt* taxi)* Advartanai MlSOl lwli^4w| 4w4 MBgXS^al M (1 lOMltUS^BWkSQQtQDfBt

      tom dm m sxym

      Daogm paravtujuan aipanfHIr Hndataan pw nnlm n ■waapaikin to ll* - ap/g—frtr-gaatoar pada

      26 W y Hate,

    • ** »bdttt PU »ct K ail. tl» R*porUr - e f O in c t K ail A dtw tU ing, Ootobw 1951, faalaMnSS - 4p. ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    GO wmr&m d m t t tm n b tm & sm

      dSfOMlun M t» & bobwwpo aoflU exM< ~ l«3«t

      fm tm r

      Stcv* 9i«n * gftfwpin taUflen-febKUtfn yaq^ ftLpaaons pado ton « bdk «&«2£c& d ^ p « x pOTQcPwi l t d —o U rU

    • - C M M p o « t* r i p o at«ar*p q * ter y a n g d lp B W r ^ jA L a o n a 7 »

      aSngnn t ^ a t fiw%inti ywg Hantfbiyii m in S sv AIU * i*h fcsaSiMWEi s to jp n titifetiSB fec&Jw

      F « ttU ih « 3 t tiwwu.'irt ix& y v s g M » M n t m t u t t *

    « U a tS & fep ii * # 2 i» tz& fttgmnfcwru w«kta

    t p » o t e lit o 1 c m yafcE& m & jsa t f t f il ta ftm su acd u pomtae MBftifi aad Z lootrie Oiaptqp.

      ItM pggpai pff&ovlp y en: «cm $cs^aa p o g tsr hm&* $ « £ * » •

      iwfctn l*bih a&gfe&t* £&&&£&?& painted & m alactxic tni* j w m i

      Hinilrw *&«£Up * ■■n^warm matto iftfllaj* a w w r t - M » I t t d l wrtHrtfefle-

       a u a ta u ta ta g * yssa* b sd k • c o c m it C olnl t * - 9&mx9%*ayiupcA

      1 ) M «* r l k p* * t)a t& a a d a s i o rn cf r< g g n g y w c 2 n »t » m i t k 2 ) «

      tw ta hM |a ananik d n fcw itltw yace M t * 4«rl b a w c f « t diyeaaitaDe

      

    3 ) t ta m g * a o f s t a k la r ^ w r tifttiV g i p e r o K d w o y c a e m m *

    kmw,mtm

      oailtg i hr w n| i

    • f* ck daft cup a o a tu prodult ngrep& tap eeltib eaft* m a t s
    • tfvK PUod* 8 e \a in jrih aaqpogyat l l a g r m l i d A

      J* liittw fi tSS*

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      61

    • parlindungan terbadop kaxusaksn*
    • aasndahkan p cq jaalan acaran * ■erodahkan ukuran d a l tm p e r- hltungan* « wmndafakan tra n s p o rta tio n .
    • eem dahkan pecyi^pfinatu Maka pak d sn cap d a ri ouatu prodak akan naebaatu gw rdrgkatkan pattf u - a la n , Su&ta prodak yang m aedllkl cap akan manyebcbkan konauoen paqgft n a li produk ta d i tariw dap prafcak^produk la in n y n , sah iaeg e kcnsuman - takmakan a a la h B ceb eliry a. S aln in d a ri pada i t a a u a tu pak dan cep - yang k a lih a tc in y a im narlk dan lu x akan nogrababken kcoaosan ta r ta r i k pada prodak te d i, walaapun pada a a a t i t a o arek a tid a k w n fta lin y a , ta p i aerek a akan B angincat prodak tad i*

      K lM

      8 Madia i n i rtignrwfrra uzrtok nelaytm i advartefaai yang a ifa tn y a -

      lo c a l ataupon n aaio n al dan madia i n i banyak a4g»w*v*ri d i Indonesia* Kauntungan penggunaan media i n i ia la h t Dapat oocara langsung swsabcritesn keteraxtgan ataap u n p e ta n ju k - m nlaloi gm bar-ganber# Dalaci raapei^unakan to d ia i n i aab ag ai a l a t ad v * rtc o * i hnndalnya p a rlu d ip ex h atlk an kefci&a&axvfeegaotaran kgnwnaafn -

      £ U a saao atan ( ja d l apekoh yang Datapuuya i baryak penggeaar d id a a ra h - te rse b u t dan digedung aanakah koamraen yang k ita to ja ta d i a a n c o to n ).

      P ule handaknya 4il£^afc bahwa te b n ik *«nbawakcnnya asn g at p e n tin g , k a ra n a rek lac* yang ta rla U i banyak k ata-k at* » y a korapg mandapat p a rtia - tio n pancntan« B uatlah reklrcaa ta d i o e n ik a t dan niwifih d iin g a t t Ada 2 sa to d a d alo a p«nggunaan f U a i n i t

      ) th e a tr ic a l (nem pokan £ U a yang pendak)

      1

      2)

      tm

      a th e a tric a l (rorupafcan crodbar yang ditunju&fcon colsm 45 - 90 dotllO* Tcntcnya cathoto th eatrical yanj lcbih comrlk^ to tq p l bloyanya 1q bib tlicc^* *23dia*eadla diatao adslah untufc cam i0canj tonaikcn poafoalon atou untob cansiptakan poxcintaaa (docand crcation).

      F i p ^ .f r m r c

      colcnjutnya catoloh dsoand crcatlon odalnh csncart pcs^U , frflea caret haruo dltontaten pcraoarcn pcnjnalanqyag prod dak £pa ycsC diinjktoV frttasaBa product tad i dtbutcStan, c o

      I I t o

    • c a tits pcrfrolinn baealcsro dan lain-laln*

      Kolen dales dfcsaoi crcatlon ta d i produoai ta iilriite tt usaha - n a te wttuli pcryienran barai^myu don&m Jalnn m agodatei ed - TO rtlcin^ ca)m ootorang pozlu uatuk csrdfrlrlam bogoicaoab&h &S83& littte a baxcnj-baittftf 3tenat tolrih diprodoair d a rt prodacen fco konso- ccev to c a a a a t a ad ro rtio tej ynnci c ffo k tif akan porcuca knlraa tfc> dak d icartal db^an pcnyaluron jantf laitsay dan coratcw B ila fconca- ts a asfflff In jtn t r ^ o l i pro&k ta d i tidab dapat ccqporolctaja d i pa carcn afcsa rcnjakibat£cn feonsnn cancori prodab yanff la in , Xar©~ m ita caacat pontin^ untuk «g=rfi«i caluxtm d lstrib a o i namftah ya«3 ofccn dl£U£atan» cabob pcailihan caluran in i tdk dapat ditorcqa ten uatuk c e a n porusahsan don xmtub cs=m b a sil produkoi* tiozsm t

      P h illip end ttam n eda 3 0 90 fc poteok dalcn csnantutam policy ca • Isran diotadbuoi.

      1. 1 b typo or tend o f o u tlo t o r o u tlets to to usod, 2. fta

      m r fts r

      o f oatloto to ba 3* tip coc^sa ratio n to bo profidbd to such en&Bta and to bo m ealvad frc a tte a . 2d)

      6 2 ^ q p iO o o P. P hillipo and D elbert J . Duncan, pp.-cfo, feal#

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      63 Dalae wwrtHh aalar&a d ictrlb u ai pexua&b&an dapat nangadalQBa *4£raa$ m taapm

      aaxkatlng* “in d irect nazfcati»g”. Hal in i texgantuog pada 1m** MJakaanam paxuaabaan I ta a e o liri. QUmona pemaofcnan aengad&kan - in d irect aarfe©tl«E b a ra rti batea paroaahaon harua w ^cuaakan peiwv- ta ra (aMdlman)*

      m

      A ajddlartgi la * individual o r a tow rtniw coooazn oparatiqg batwaea tha pcrodoaaft end tha o ltio a ta conmaae r o r io fc a tria l «aa**% Daogm d iib u t lirtafctnoom idrtHaaaa In i p t m a t e fllhadapfran pod* - babarapa liMLtatlaoa*

      kcptafe

      1. Adaryo kaadtaroc daTaa yang tniVaaa Aangaa p n b A l,

      2. Bisya penjoaltti yone lab ih baaar* 3. flty aii paraotara ye^g tidofc dapat s e x u a l barangr&B aeanal - dujgan p n a ta a l yaqg dilnglTfcan oleh ptr^usnha.

      Tatapl d lam rlng ifcu panjtmlan aa ta ln l perentara |oga aoBjxaiyai »agl fcaant*ingn » Karan* dMigan wal.a1.nl parantara in i prodak dapat taxjoaX dalaa daarah ym*g laaa eehfcg’ga tldak nroartohatt jooeka vakta y&og - lossu Djmrydrrg Ito fcate^kadca^ <xgkoa paryfoal nn/raslko/aenjadi Ifc rtDgczi*

      Xorasa banyafczgrn noejm aa-lnrao d iatrib u a l dan panm tara yang**

    • da aaka yang awnjadl per&oalan bagl profoaflti aflalah p « d lAharv galnr atk d l i ti i b o i i tp , Hal in i adalah taz^actang poda h ary rw i nwran b&L dan m tok aa&boat kaputusati afomnala di*tribati<*i yat^ m a yaog d i^ gonakan eam fbetarer haiuolafa barpodcocn poda tnJTojmasi yang kooplit dan ta U tl* Ctaaa ttaraantrtrmn paraoolan i s ! naka protoaan tarlabdh dtfnilii h a m iqft ijgadakan * *nalian product*

      u lla a postal

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    b b 6 * A m m t Barooo ffnrf* pi^M cd t e teiv o s | V | A <(fr* AjAii 2 gdtflpgflB t

    • Iixfcwtrial 0oo9s m m d

      «* WCTTlWWWrffK CflMCBp«Sw $9009

      P M

      «st*m 3ofee&£«& goote d n W amftntttwi OoBw^ptltin geod> d*p«t 4 iti« Jaa t o t 3 mflat pgpaaocap, 1. l^iedloqfDD pcabell * M A i iatetrU E L g fttti p o M U q n l AOah «* p«qpa»<4» l o t o t a l , »«d«igkm *emtaxtax«A co m »vtlco foodi p m fconwawn tw rttfd r*

      jm tibnM m %

      2* ftijoio Tn3u»trick foo&t dl baXi catofe dfgimfaw 4a t a pafoonae pro&fcsi, tw m iM »xw ^ tanw 0 ©1 ontofc KWHHryfcJ, ta to tn h a y ^ ir * ^ Xwgaaqg CLUto teWPtiBEBe

      3* Car* f — T t t t & n H m pWMirmin <ttU hrt pn£a #■&&* 4 lb » n b Sul * c u m 2 a?) issssBUUf c m

      I ~ T t w l i i w 1 1 6 .

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    m o

      Ad* 4 paaoaaree t a* ftpot o aa lsceoore l» penuBhcan tatastx i* b, ProAwin ka Qrooir* groeiv fca pemsohMR Industrie

      & $ta

      e* Rrot o » ka Agon, ke Paruaehoen in tao tri*

      f Ho&m m

      a* In Aga^* Agsn ka OyOatr G ro d r ka paxuaabaao in - daatad* O m 3 o o c d s

      ^

      m a^A cnssD cacawpncw P r o d a a a n

      A_ A J □ *“

      I q x

      X& H

      { QarteLr j

      A

      I S Q p t r r* d a 6 8 e ^ t fa a g - a c a n o | a e a ra x i

      1

      ianK M oymg terck h ir

      Ada 5 «a ra p a w ia m i i

      a* ftroiaam laneeune ka kaflftaawn#

    b* f t ro & s a a k a pa fia gsng a c a re n , poOa ga oe a e a w o k a k a m a m * .

      

    »* P r o a o M i k a g r o o lr * g r o s i ? k a pe d* * * ng • « « » » pe da ge o g «

    ac t y p k a b m a i i n >. h m lm m

       177*

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    €6

      4* to ' to pflflWgfllW jW^'iBltTp M W to toowMii*

      «• P ro to n to « « to fe ttd ri |» t f f to y dwgiftg w aft

      psdtiyKg •CEftfBH to ' lGQnBQMD» D* ttgncsrit3&& j& Ston n lp im titotafSbusi* ttMBpSm

      l i n graftal |«r3a oribok HKegefcetel to il! an ftoaer# to m e f t e t o o

    • * ec* o a sgd f ca te i i

      f * w^ 'l^ ii tovMctiooi y m «u | l s ^ wAi«»»

      $* yiWKUdCB B 9 U S9«

      2> yrfitiHwi'kwhinieMn p awNli cn k x » M *

      84U& 4 sri pad* ita profemo Joga ta rte itw pnte pMtmgraiM»**£fe& *

      flQMB *

      bgym m t

      » * t o « • U » po tj«M>X anfi —■m o f «p pgflflaot qbr

    • S n m r *?* t t a r *
     • t o r o t o ttagr 2to» *

      

    « t o to t&MQr aw loU ilSr t o vast* p r a to i w U a s fto t

    SffXHsgn I ta jaoOa Otpahad <£L*k proftiaeft gem wcrtcrtakan toXorda • MUftlfo H i

    • toatooU iatt» *

       mmmosmm **&*> sw u m m

      r roaagt ao&9* & 1 atcap rtro « 1 m > **■£»£&

    • o«ta bexnog* toXm «rt& topanem toxtcg yw« Ai2£t%tg$fc toSL moo* • * "**

      «1 tfwtwn toy^ flrww yvtg ja to n ftk I ta ,

      A I a m a i a l fiajfft 4 ita g i «ts*a * ffoiitom i ittc w sgg (i»tlco»l taking «*»tiw*3 1

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      67 H f f l o w i l p a ra M a n zm i£m x (a a c rt la n a l ta g& n c v o t t v i i )* a i a h b

      I t t i a t f l tuviac aoUiMi s M b a iijn iw ia dld*auelan t i f t i ]tafli» d u n m tuk aaaU ttdnja* MiwtTMB t aasaogaryt yaog ingfai a a a iill aagpata te n m iq f tta g f t t» -

      X«b ruaak. Sapata jm g akm dibaUaya bum s ta u t daa t i l l , f — ^ —**«— s Alaaaa y t i i l l i faum a tardcraig elah * nafaa M ]ft, m e h q

      K I U

      $ im o w m a a llh a t d l auata tdko^ a a llh a t p td i aajalah jaoft te f iR fH b u w « r t W jm g b t v k m 41 hittx v i* I* a t e « » • b a ll M jiU h tad i ata* d m v n n tltn il b v & g sotLiM .

      flMMOMM Cftdft AM izi «

      yang tartm tcu O il In i artalah parting N b ig ii aoata paralapaci tntu k saadUSUan teepet-teepat panfoalan jaog dapat aaaarik pate ken a awan .

      jm og

      fUctov-faktcr a o ^ iW f R i d l U i b « 1} Latak d a ri t a p i t p n j a l n i t s a n d ir l ^ ttg itz it^ g ii, 2) Sarvica* dan Irih ijrta n iw a l p a jo ti. a a id iri.

      X i m i t a «fiir « t1 a p a Jt^ U o dapat aoccw i tn io i a a a M tail^w l tad l aahipge* kcnwaan dapat aanjadi langganan jaag tatap . m a u m b Salaia aat&va-aotlv* yatfaftiUn pasOu dipacbatlkan pula k»U>*

      M I aaakmli (buyio* XftnoA dangao dSJaatatabga m q

      M ctor in i ia « ttU k » produaaa tsto k a a a iilh w f i i t i dalaa u a b i c*j*i tn jiw paruoahaan. I^yalirttkun i n i fe w tta r pada i

      y m g

      a . Colqigan hanng aanafcah d jp tlih Vnnaraan (apakab ta ia a- auk cam niancs good* tfnofgdag goods atarifcah ap o d al tar gooda). ftnactuaD d iatrib u si da^an aanglkot a g tatac la sbaga psrpsaaran ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      b ). f f if liB t t Tt t t f W B M t t o l«

      w ep u y m l

      ta sk ta a n d lstx lb a tim dangan eaoglkut s s rtsfcan aabanjsk noog Idn Is tfic a p o p sssn n daiigaii tojuan sg sr proMc tarssb sr si lw i 4 « ^| ajs*

      M ia s baH i n i ada 3 ksbljtiM anssi j » g d sp st d ly d lih s

      S tijd a d a ri pads M l s « p s s s r dm io a liM parody paaO* dipsxfasttkan d ish yr oifraan d i l n sasrtHTi sa liirw dlstrU bostojB pamwahaan jig a % hadsyfcan psds J « U h craog/bsdao gaog d i l t a t ssrta& an d a la a salam n d lstrlb u slcg rs.

      i i 4gt Xdi>4il&«

      IMISI m St&U *■***» ) M M n l4ttl «Wlr—■* »aWMl1»aw { m

      sUCfct jw g I s ttiw s - saftfngga baagr* jiartbalt m g m ^ b m g i—tosarlpj* id usings i ■dbdl, lasnjrl * s d n Xaizwlain. b ). Waktu paatoaiHan sapaojaeg tshopf fcanos IrsMsasan ina«haH ta r gao ling pads w H u wslrta amg ts rts tttu ■dsslsgrs lsbaran»Hatal

      % scld .V gocga - adalsft I s m g jmng

      6 8

      autsnQNi dlbaDdSflgkaai d s g B pfcdMfc^pffodulc * la in sisal^y* b sm y pacab-balah* sapstu.

      4 b

      I m i

      ! im i | i

      Shopping goods * ysknl baapang-baraog ywg d lb a li sata&sh d O p ir t^

      Cmwnlansa goods • aflslafr tsraag frapw'lqsn yang ssttsp is&tu fauus ta rs s il* 41 t u M f t panjoalsn r t i l B g i s % b m , rqkefcy u n t U b u r.

    • b t n s l i a < H rt*ibu
    • SaObactlvs d istrib u tim
     • S x s M f i d is trib u tio n
     yang

      tarteo tu

      "epaciaT ty

      gcmgldc.

      S aluran i n i digunakan urrtuk p en ju alan barer® -barang lu x mlaaXnya | m obil, Xanazi «a dan la in -la in * S at* lah portiaabngao-pertiBabejTgan d ia ta a d lp e rh a tik a n , naka p a e ild h - an salu ran d ia tr ib u a i ju g a taig an tu x g pada baberepa fa k to r t

    t ) la ra k a n ta ra produsm dan kanauaesn. Makin ja u h jarak n y a nekJ.n

    panjcng ftsluxan yang barua d itaB ju h o leh t o r f l p ro d ak si ta d i*

    2 ) S if a t d a r i produk i t u a e « d ir i, d a a lk a n untuk produk yang o a -

    p a t ruaak (p a ria h a b la ) s a lu ra a d istrifc u stlry a baro a a a a in g k a t-

      ego — lcngan lambaga s a jn , dianna tw tok tia p - tia p daorah ta la h dltentukas>- v ho lasalar* H al I n i an&uk ne& gatasl p araain g sn anfcara m aalug-B astng- w faalaoalar.

      a

      Adalah pecyalursn barang daogan soqggunakan a a ta e ta u

      c ). radaelTB flinfoaiartiant.

      Tujuan pokok d a r l d ia tr ib u a i l a i trial afr aaab erlk an kwam^gklniai kope- da r a a a lla r uzrtuk aooporoleb, aaopartabaakan ata u aao parbeaar p e n ja - a la n dan kountungannya , aehijagga oarcka d ap at b o k arja aabaik-toaitagra d a ls n s& njajekan barengnora &una ucnaikkan p c a ju a la n .

      gooda*

      golcs^&n

      aaja* karena e i f a t borcng-barang

      

    d . D iperlukan eaiw -cara yang k h a n * d a la a p*ngbungkasan p e a a lib a

    ra a n , p**jgengkuto& dan parlakunn B alsaju tp y a’. « \ e . fiaraagnya taroeouk d a la a

      aarrica)*

      p a» - joalanrjya ( a f t a r s a ilin g

      aaaadah

      o« Barangr^a n a a a rlo k a i p a ro lih a ra a n bexupa a a rv ic e

      js a a yang iefciaeva.

      acm arlukan - c a rs panjqalan iatioaw a* Sabab-a«batnya tarlefcak pada *

    a* B iasaiya baxga le b ih tln g g i dong an b a ig a J a n is barong ran g *£

    rupa yang ta rd a p a t d ip aaaren .

    b , C ara-cara p anjualanrya yang ceoerlukan kacakapan dan p e a b a ri-

    an

      taraabut

      6 9 ^^Saroco *?irodihard3 o» ffQ clfc. ■ halassan 17&... ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      70 M m m v m t w m a & x k m 3 ) T U lw rr m o M iIo d I w q b t&s flsk*

      I 4ttnbtlB M i po4^MQg p w t m * m

      i ) XoodUl k m o o a d n fctAAA— w i m m m * tkrftak n c M d a * m a b a m } » | t a l i to n d iil k n o p n | i d n k w t h A M v Q i «■

      I H

      ddiM BMdlih «>«—1 d l s t r i t e t i s i Q i t 3« XnUEfldftfiLflfr

      m rv & ik m

      Im a p o rtB tlc n eelah p td t pacaa d t-

      u t a f tn c H 4m& m b |)V «ie (jtqnrtnal " o r A t). in f ify J a M ^ tijpPodkfest t t n Mrtrildii d iid ik M i9 i • *

      A tn p n jwiJodLEB pn3n ^p t ufc m j& U te i fasm ^ /

      Xtrotok. tm p * t

      ta d l to j « g t n t n t a M qpn p td i m fe goaf tw tw tiy

    • m iM^gMi l i l a pwrtPitMn p « rtu d te lp te k m *p3L*c« B tU iti* - m s r u m i j a m

      4 atlM O J MOPSptflkn A v i U l ^ t e t i n tk ttU ty m m m f m m d tn iliih f * « « I s« 8 « itfc u tin

    0 B « ,

      Qg) 'bMPBMflMIMM d i^ M |i>yy ^ lnifaii MiRgtfdEM1 fTftliflf

      Mfc dA M M U fttUtaD |g y Q |(

      4MNE92& fftMT* w i t T

      fitL kttB pM3dME|g M ba^d « rta* » » ■tnrtaWBn t e n c f - t e M t d c rl a ria tw p a t to t M |t t l i t e , poop*igtofe*

      < U m »

      «o t o * wmtnlcMn w le h « sta A fctor M M o to te jwrturtbAMi pft-

      A t e MWMntriagi ln to « i M rta j « 5 - m to*m

      tar*u*crt*tl*i 41 t a a b U r—tw i Jqg* p * ln dSgdkftxte* n ^ d i t o ate, a l t t paqpng*

      Ibtufc |s ^ m ^ b b (m t o M M M M

      kutaa jw g 4ap at <Uf*rpjn*SaiD, telfc otiLalxd dm xm t, « i r rn q p n udcxt^

      41m m pegepBWB tf U t penM adktttm i t »

    • m m p v y t i m g l mwg l

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    W m ik m btMKSkmu

      A n K m n ita delaB paw vU^n r« « e a -

      aoM» l U H l i t ponEawgto tip protoae© ta rn s M m «lak«i yilihBB* «H»* 2nd « l * t r w fg ig ^ ir tflp n n a lw h |M Q g WLraqjr# g m r t o n ttik p t o f t d t f f t t . D12w«h in i t o d fcwifcoo twnpy q»c»cnw * U t jm eapgtoiacu

      1# flci t T taU o i &8K«ie* ***© la ^ ih to y Xlfe dan 3&

    • > M i7 » i I w p id it0 % IC^qqg ««rtx«c * te ra k .

      tv ffc$a& rwf^trghfit vagdta v x x e profc& In rw a <5eya» « i^ o tq « 7 » 9 baa*r. o« s u p ttf i Y9&M&* w a n niwn<

      

    au BMfcfe Mqgwgkut Joe&db yang gwUklt k&wqg «£flefctp* t o *

    m p a d * u wj t y a J n s la h ys*qg 1 f s r t x x $ ( t a m y * flm X K im ). b» ffiwfflarwa fea sa & to r ja e S n *

      «* Ctafcufc Janfc n o g tifetat Wlang - d3nb(va) b

      w fcta parcirtntfgv* U bili item d il’wyiittngfeap flqagm 4

      X & p» HB« ^ to tas jan e la in alaBlny* tm h .

      A. Faaciricw i ts k dapat m p a i fccptilcebl&"$*da*«3^ tag m ta % to * p ete j i t a r Issroto if d y n g ata* &*la> btiL izd jfltse daqpPft t a s t e w teroobar traiH to^c poaeapgteta% p a w dsn l«ii>CU2iw A l«t pcncanglaitcaa in i-

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    la h yeng p alin g banyak digunakan d i In d o n esia, h a l in i k aran a adaijya pertinbancen-^rtim ban^Q n dibavah i n i . a* Untuk ja ra k yang d ek at Jangka waktu pengirim an oepat* b . Karena daya angkutijya tid a k b a g itu b e sa r, oaka u n tu k p© - n&angkatan Juialab yeng k e c il ad alah a ff« k tif* c* Produk yang diangkut le b ih ts r ja n in kaaaanannya. d* P en g iriaan d ap at ssm pal kotanpet-teapafc paloeok yang ta k - nangkin d ic a p s i oleh k a rs ta ap&.

    • » Lobih f le x ib le . Kabuiukanjaya t Untuk pezgangkutan dalana ju a l ah yang b e sa r kurang c f f c k t if a.

      karene dcya angkut te rb a ta o . t b . Tak ada c e rtic o yang k o a p U t, a&oalnya kaoar pdadiw gin — dan la in - la in , sefcisgga pei^angkntan produk yang periafaa - b la untuk ja ra k ja u b ta k ounekin dilakaan ak an .

      Biaya tra n s p o rt r e la tip nahal* c.

      3. SfliuamJEiBa*

      S alnran fdpa i n i h&nya d ap at dipexgonakaa untuk produk-produk tarfcentu c a ja fidsalnya wtqyak ta n a h , g a s alam , banain a ta iip m a ir* 8 . Pcnganglaitan d i* ir .

      1 * Fangapgkutan k ap al le u t * Pen-jengkutan dangart k ap al i n i ncopanyai kebaikan«k©baikan »o- bagai b e rik u t £ a* B icya r e l a t i f randah. b . Daya engkut b eear. c . M w P ilrt aerv io e tra n s p o rta tio n ytcng kceiplit;.

    • c a p a t. Ataupun untuk barang-barang y ai^ b e r n iia i tin g g i, karcna pe - ngangkutan a n la lu i paaawat mocaakan b isy a yang ^ahaX* S atalo h d iu ra ik a n kabaikcn dan koburukan a l a t « l l a t p&ngaogkutan d ia - t a s
     • Melunskan p asaran d a r i parishat*!* goods*

      over d a r t n o d al yang d iin w a a ta si d a la a p araed iaan d itin g k o t- kan, kolobihan m ang gudang dan pcreurongan b iay a pcngavasan /peaaliharm an.

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      "bend t o mouth baying* dalaea p o litik penbaliannyai

      

    cwrdka d a p a t

    aengodakan

      an yang baaar, knrcna

      4

      iw ongkinkan pengusaha eenguiaax pasanqra le h ih t o l l t i .

      aaMngga

      P arsiap an produkoi a m p a i b a s il a k h ir dlpazpandafc v a k tu a y a ,-

      3*

      2 * aiam iunkan ▼ dnaa r a ta - r a ta barang p e rsa d ia a n , sa h ii^ g a tu r n

      1

      yanan pengangkutan yang cep o t aesxm zt Trunan C« B j g h w r *

      32 I

      dibawah ir d akan koad b arik an baberapa keuntungan d a r l p a id

      aaka

      Paaovat udana t

    P«aowat udara aebagai a l a t paagangkutan harya dlgurakan untuk

    barang-barcug yang cep at ru sak aehiagga memorlukan pen, iriiaan yang

      73 c - EsaganrJMian tftM m *

      Sedangkan kebuxukannya odalah ? jongka wakfcu p en g irln an Icaaa* A la t pengangkutan i n i baryak ddgunakan aLeh p ara im port e a r - dan •x p o rte u r, te ta p i k ap al yang a n ta r p u laa juga baiyak digu, nakan alo h p ro d u sa n /v h o le sa le r/g ro a flir. 2 , Pangcr^kutan d lsungni * Karona kaadaan sungai Bengal d i In d o n esia karang ijenungkinkan maka pengangkutan pal al.ni su n g ai o a slh taxtoatas*

    • * P ara d a a le r aaopunn penguaaha ta k p e rln oangadakan p a n a d la -

    V;'*'

    • ^ ^ tja a n C. B lghaa, M exril* J .R o b e rt, tran an cg rtatiq n raf lf « i- n la a and t> r b 8 I « . aacond a d itio n , Bor Torfc T cpocto - Landco, McGiw- H ill Book Coapasor, Ine* 1952, halaan n 6«
    • B m ta xmJom

      I 4* fttflFMB* Boraaoa * i m

      

    1 « U n t u k b o rin g * b a ro a g ja q ^ it ih a f f t t t e n a t o m a o r t a d n d it f in a

    I a n o a p a n je n g t a h u n a im in g * pro duSi * p io d a k p e rt e u t ian * 2 , Sa toa likrg* ada p u la ba rsng - ba ra z& ja n g d ip f t t a i / d i b c li aoofe a wnalffon d m d lp n x ia a t r eacava t o ra t u r, o ia a la ya i Cfe rla tm a t o ja .

      74

      6* W cacpiiy itu a d t pula barang * bcurang ^sng nwmt'hflwm poopi**

      4 . M u b pca a b a lia n ya n g b o a a r o a m n gld n Jtn n a da x$ & q u a l i t y t t a • o o o it d m b S a ja t r a n a p c r t ya n g r w l a t i f la irgf a . K u n a i t o a d a - t a la iQ f t p u f c b a a c r w f c r i i p ic d o o i n e la b it o i Ju c£ U h ya n g d if cu tyf o t e n , U n t u k t o la M h a n i n i pa > 3 a dla rtftfca n a to ra e a * % Ada t a i Q i f • b o n tn g ?a n g o w w la t e n i p t o i o l a t o r a g t f o c i l i t l a a t n b o S m d a p a t d ia rt f k a t te a pa a a ia n m la n ln y a bQ& h-bua fe e a a a o & r # t o j t m n d a n t i M f l f a ,

      dlal^pon untuk aca^flakan fca^ga ta rt» - dap poxubohaa hotga*

      hutang

      |« Kartring • fcadang

      gal in i i

      fa a & n

      tm

      o f tlm u tility . Can dlbnaoh in i afem feaal h«rttaB * alaflftiwflfiaan dSadgfamgw

      m

      aa*i n m k dengaa aOat * e la t iona han n gwtar eng d e ri tatxuaakaa dan M U U M a p w e d le e s diatapon w ty k tea* 32) w u m l a a a a da ta ngp p a da e a a t f c a s a o g -b u a n g 3a * wa g d$ pa qro3 Lik". Fucg*i u to a dm atone* odaM* untuk mnpesualtam iqpply dan amend m lrin i ciaatS

      rWl*^ J lll lgnrt1nn yggy ^tttEA <»!*>* |

      d t r t y r i m cqppl/.

      trasuportattafe fungal Steam y in i w r e n tan A xH tkn

      ^ i d « i d A, Duddy, Efcvid i . fiw na^ rp hnlc—n 99* ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      75

    panan M belvn d ap at d ip ro d u a ir *d«a2nya teabakau, cheese.

      

    7 . S sbagai a la sa n yang to ra k h ir barang-barang dialnpan o la h p ro -

    chiaer untuk am dapatkan harga p asarsn yang le b ih nengtm tung * S torage ada 2 nac*a yakni 3 a . P riv a te a to rag e. b« P ublic a to rig e (P u b lic Ikrebousea) yang d ap at d ib a g i p u la a ta s

      6 Iffpi «

      1 . G eneral Hercbondiee w arehouses, 2. Bonded warehouse*. 3* S p e c ia l coooodity w arehouses. 4 . Household goods end fu rn ifu re warehouses* 5 . F ie ld o r cu sto d ian w arehouses.

      . Cold sto ra g e o r re fr ig e ra te d w arehouses.

      6 Fungsi sto ra g e i n i pen tin g pule karcna sto ra g e berbubungan dm gcn -

      tra n s p o rta tio n , fin a n c in g , d ftstrib u td o i dan p ric e s tr u c tu r e , t e n s B Q g t e f f i a :

      Su&tu gudang yang leta& nya s tr a ta g is sudah barang te n tu atom laemudabkan tra n d p o rta tic n , sehingga aangurongi b ia y a tra n s p o rt. S e - pec& elian bahan b a s il b x a i (teriifttoni) yang d ib e li pada p a ra

      AwfAr&n p e ta n i oo&erluksn fta tg si par^yirapanaa aebelum d a p a t d ia o g k u t, karana b a s il-h a B il p e rta n ia n i n i b aru s dikunpulkan dsthulu sehingga raenjadi su a tu p a r ta i yang besar* s

      Hubungaiirara dengan financing

      ^G hazfljes F P h illip s and D e lb e rt J .D n c a n , cjL-fiii** h a la o -

    • an 667 — 668*

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    Qgmn&*xmg

      yang nonitlpksn baraagnya pads gudang akaa m m -

      pe m rtom m

      riaa bukti barang* Dokti paoerisaaa gudang in i dapat dfipaVal aabagai jaeeln ei d a b sipft n ilik mtufc aoodapatkan pdbnjaam pada Bank* a a f r ttn tu n *

      Suatu gudang dtatribat&on oazup&kan aa ttu ro n tai ywog panting* dalas ssngfca d ia ttib u a i, terana fiudao,; diatarlbuai In i jnanqpatai aa - tagm taaglaila^tangkulek, padagang besav yang nanavaztcan Jaaa dia - tribualpya kapado paaguaah^fingtiaala pabrlk* Dangsi adanya gnftgtg - d iatribaal in i p a n pengaaaa dapat jaccy iapan barang/prodijfcjya diaa- na dan dapat aangadakan panjiialcnrya dangm o ^ a sa ip taaga fflftltri - par* ttn ^ n la k i ta d i.

      Adaqya a to ra e a akan m enatabilkan haxga, Q al i n i j d a o ta x l i - b a t pada b a ra o ^ b a ra n g yang d lh aatlftan e a c a ra * mrn\mm$ aadanckan penggonaearaRi sapaajang tah an . B * 1 w n a untok barang-baxang i n i t i - dak djMfciftan panyiapanan, naka pada a a a t aualnnya borang ta d ! akan * roodab n ilaln y * # ttfealik o y a pftda vaktu - tld a k s o a in ” harya barang ta d d i ak m nanlngfcat &mjan fearaa* diadakecnya kenalkan y « ig tin g ^ i

      Tatapi dan&» paiytoyaaan bar&a da­

      

    d jba ta a j* d e ta in pgpylffipanan n e n a ta b ilk a a borga b aran e-b arm g «ai

      p a t

      e ia e n , ftaagai |n g a aan su ran g i te a n a p o rta tlm peqyinpanan in i coots. K anoa danean aw ^ganakao p riv a t* a to n p o i tmsin&m p u b lio -

      atorcga

      usrahouaaa, pxodom i d ap at aloxfecn baw i^-bG rsm grya pada paaakot amy

      d itan paVtaqpadt ita d istrib u tio n costqya afeon ro la tu r reodah. Xarana itn *

      

    ( lo c a l J a d i doogan taxsadiany* b aran c-b aran s

    aataopat uauarg).

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      fteg a1 panpiapancii in i aerqpa&m yw « £•«£«&$ £$$& & & m se ria tin g p m H .

      5 5. gtmtenttartlm and Qrrtiir*

      fifrnA —l«—4 «<fa1att ukoran VKQff < w »t ditO liaft ItflDb jttog eseepuDQ/ml n lls i yang te ta p . Ufcuran i t a disobut delee aatasa n t a jw g t t n tir i» o lr l durfpudi te m g . Stooftp daid l i d paaUqg artfcy a l a w n tarp a atandird drflan aarfeattag ndalah cufcar xwtak ponandatan h a i l m i i c p a ra tia i. 3tanda*dlaa«i i n i odftlah untuk em penudth Ju al - tr ill don untuk oaaoagah pa • oytspciflia wmsanai oxta ? « i flitwiVauten d a t e tn a M M Its* * » Standard dapat dlidbaasfeaa pada i tftetw v wura^ r^pa l a i H s ia n g tetoatw ngji, bontrik, bcrat* t a l toeben aalngnga, tanpak alroja* m tangqy% amUagm p ta jm s earn in g dan pada ta M m i i dar**

    • * £ \

      pada oaauM naar diatao*-^ te»flny s G ts a M la M l daa gradlt^f iwinyatan ab tlv ltafl m Baling hiiPhiVnvHmL tWHwa «toD wTWitm n eutn nMUMnnuui A»4na da etaadav^ u k a i w r tlib ban*ng deOa» taOMpote^tt&oapdk acty il iiflHuww f M o a . baaav ludL iU s dan la in M baialzca*

      l a t a etegfllfilcaei in i s td iy dlbabun^kan doapo taiU fltasA m ~ n

    f*—TfHg < n ^ **T

      ^V an g k y K£s% ^ qlty. balaiwrn 133-

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    7 8 t

      Maourat Agosv

      " D idalaa s im p lifik a s i k ite aomusatkan parfaatian k ita torhadap barang-barang yang ingdn k ita hilangkan (aingkirfccn) sedang pada sta n d a rd ie a si k ita assamatfam perfaatian k ita terhadap barang-barang- yang akan k it* ainpan dan «kan k ita knaprilkan "

      B aala Panantuan Stam dardiaat*™ .

      

    S tandard d ap at k ita b a g i a ta s bsnaacaa-aacan b a s ic , ta ta p i

    s i s yang s e rin g k a li digunakan dalam M arketing a c tiv ity ada 3 je n ia s

    • Q u an tity stan d ard
    • S tandards o f s is e and Measurement - Q u ality sta n d a rd .

      guant&tff atapflart.

      

    Suatu barang/produk yang diperdagangkan pada mamxpm - taccapa

    n y ai q u a n tity sta n d a rd . Yang tonaasuk dala* q u a n tity stan d ard i n i ja Esfc : Standard be r a t m isalnya : k ilo g ra n , to n , k id n ta l dan la i n ssbagai~ pya* S tandard ju a la h m iealnya : d o sin , gross* ko d i dan la in - la in . S tandards o f S jg s and M aasureaan^.

      

    Cham ping q u a n tity sta n d a rd ada p u la prodak yang g - f o l E* -

    standard I n i.

    • M isalnya stan d ard s o f s is * s b a ju , so p a tu , to p i oeopun y ai n co ar

      m

      3 ta u kode yakni n o , 1 , 2 , ataupun S f L (S o tO l, M edina, U irge) ♦ Ssdongkan tfeasurenant t adalab stan d ard u k u ran , uapaaaqya s a n , -

      35}

      A .neet« o f sta n d a rd is a tio n «m» S im H B -

    • aataoH r In d u s tria l S tan d ard izatio n Hsw York^ American S tandards A ssociation l 92S&k
    h e c ta re dan la in - la ln .

      9 m X ttr

      fftmforiU

      Penantuan q u a lify stan d ard ad alah yang p o lin g s u l i t , teruteroa untuk cansuner goods. Karcna d id a la a j&enantukan k w a lita s au atu pro - duk a a tia p in d iv id u tid a k la h sajaa. L eb ih -lab ih b il a produlfr-produk - yang dibaadingkan m q*anyai k o a lita a yang b a o p lr a o ta ra f. H iaalkan : Seaaarang yang audah nanyukai sabun Lux, orang la in belun tc n tu senang nenggunakan sabun ta d i. la le b lh auka wenggunakan sabun D ia l, Bagi orang p artao a q u a lity sta n d a rd aab ra Lux ad alah tin g g i, - sodangbxsn b ag i orang ka 2 Aabim D ia lla h yang nacciiliki q u a lity a ta n - dard yang le b ih tin g g i. Karena i t u untuk m nentukan q u a lity stan d ard d a ri cmamor goods ad alah su k a r.

      Ar^t/k«mmaan atandardinafli dan grading m a ltin g .

      1 . Merupakan d aaar E th ik d a r i pada p cm iag aan . S ta n d a rd ia a a i

      da-

      la a dunla pardagangan aeaberikan d aaaiv d asar a th ik dal am a a - ngadakan tra n a a k si-tra n a a k a i perdagangan.

    Karena harga bukanlah merupakan jan in an d a r i pada k v a lita a ba

    rang# nflka deagan diadakannya a ta n d a rd isa s i dsn grading s u tu - d a ri pada barang d ap at d ik sta h o l/d itsn tu ik a n .

      2 . Penghematan d id a la a pangangkutan.

      

    S tan d ard iaaai d id a la * penbungkucan ndaeQnya : p o ti, toog-tong

    kranjang dan aabagainya d ap at xsaUndungl barang d a r i k eru sak -

    an dan aeep erlan car peanaatan a e rta pcngheoatan ruangan.

    G rading m ngakibatkan pangheoatan b iay a angkutan, karena ba ~

    rang-barang yang aaaa szutupya d ap at daXaa 1 ruang

    an . Dangctn a ta n d a rd isa si pordagangan d ap at d ija la n k a n tonpa ~ adanya barang ta d i aocara p h y sic , barang-barang ta d i —

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    CO

      besadft p p c n t r ^ a r a o lao^^ i t e ftgr pfl

      cgrafeasDapa t e S a l t te c = 3 0 0 ^ 3 3 yssyj r c l n t i f rcs& Su 5* P te a a tte a cate* Asa p czte& d la^ a b x p «

      Dcncsa a Jtcya © iotfo psacateae® cuta m o M b at£ szt sdsn^a t» - m tiEdnao n ila i-n U o i d a rl pada tesailtso yc=cj b e n s ^ e x a c s e d ari ooatu b w a g dalca eatu pass? tfln c p l ^£3 psrbo

    • &a3a*poafectf3sa fcar(p to rt- c a ti x s t ta y an s e ssa pads C acar

      y caj t a t e d> teg 5»

      4« ttaasarG agl i c s ^ a d=a d = p at c s s te a to psr.bcxtojaca* ycna csn^pofcsa lasshs m tc& o cn ^o rsn ^l tos££» dapofc • TkA^njr f l i j a t e a i t e n a a c&aTQ cteseted ieaejU M g g a pcas a t e a ca»

      tu 43ari fearsas dajH t dlpc® pm bai olxih cfcolcsalcr, rtrtailar** ec&scsi pftdwian dalaa ps^boXtcxngra* cchincs* iw fia t 3fc& taocra tacaag l oifotw t & p at d jp c a to d l. 3cXala ta r l pada i t a

      c s a ta c a to ps©£i£t j r a j t e t e a a l b a in d a p a t crrr^wtlTOOjp (Si *

    p sro lc ta g a p to jaraav p g ftjisrsi xxzaz otaa fccrsac-baxsafl ta d i*

    Eoreo a ia is c a tu £ sjp c = * c a ta priao3uc^j5tia* 5 * Rscpypssadah psagaaato {csb^cai esg^cace&)#

      tfea^sn o&aaore c a p to e li pads tfisj^ ttap torcna J«S

      3 tss^xaqyai

      tsxta yssoj c a » prrfrali Xcfelh ix=hh c£acsrftiya» Bcmam stSb* torao*fcarcn£j 3n s tidah dapat C3C£*» dspca&tea catu,

      TQfQ

      3

      ctah pr.ribffli # t=&a < h te fcai ic i s= ti/c£p jc a ^ tzurtora «* pada tara#aCTga rasnyafcm jsaim n catraya* frcB^ascafcan fe

      1 aga»togya pcelboXtm <£ji ^en juaiaru

      Earooa eteQFa Dfcra&rdicaiiA dan gpadiocj c s ta & £ « Eeaoafe*

      

    Ic n peribcdlcn n t » pseJssaXsa Ada b c a o ^ d s a uatuC: m a tn da «

    Iso lo sp d o tto «4oa caqplo *033 u^afcsa bicya*

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    61 ?«iabataaaa peaftkaian standardisation. Standardisation tmtuk konannaer goods aensjunyai lixsitatian, ~ hal ini karena 3

      

    1. Penentuan quality standard konsuser goods sukar ditentukan aft

    perti yang telah kani jelaekan eebelunsnya*

      

    2. Sering berubabrya corek ragsua dan uarna eerta banyatajya aacaia

    raacan barang yang baru untuk aenenuhi solera para pembeli,

    nyebabkan aukamya penontuan standardization. 5 6. Staaasiag. Peobiayaan oerupakan ftaigai m a o dari pada aaaua kegiatan per dagangan, F^igsl Ini asat aulit dim jsengandiang aepek-ajjpek yang sa - ngat

      

    1 m s dan mendalea, DaXan fimgoi ini nrgicakup rjaaaalsh solvabi3i

    tae, liquid!taa, ccneari dan sangurua laodal “uang beserta kre&it, pan berian kredlt yang dapat dipertsogguog jawabkan. Perlu pula untuk — BCfnperhatdkon bentuk dan eiffct perusahaan yang oaalng-iaasing meaarlu kan care pesobiayacn yang kfcas,

      361

      s Fungsi ini dapat d£bag& ataa

      2 persoalan 1 , fin a n c in g o f b u sin ess in te r p r is e .

      The 2 . financing of conauaer.

      Tetapi dalaia akripai ini karel batasi pada "The financing of bu&aioess interprise” aaja, knraua casual dengan judul akripsi kami yang o m - jo y o * bahaa aariceting operation dari Parusabacn Rokok P. T. Ongkovi

      Smsmmsa flafla *

      V m g g m & m funds dari auatu perusabaan dapat dibagi ataa 2 kepen «

      tdngan*

      b u m 0 Tgualey* op c i t . , halaoon 446 a . vBxtok pasblajaan parinansnt dsn Jsntfjn poniasqg, b* ostok p m Miiyimn Jazgka psadsk* Ad, «• Pswftflaynu.Ti psaaans&t in i t*n»M k i t i x m d «M it% Jaw cto i? dan account vscatntbte pads tingfcat ra ta - ra ta yang randafc •

      Peafcdajtton nntuk In i fciasazg* ditutop dangan nodal p ssd lik - te id if l ditasfcah dangan p lajaw n J*ng dUxraastasikan, Ad* b, Paafeiayaan Jtzgka peadik in i te raaaoV * biajai tw N tm taracs odanya pesamn im id a n til, parsdntsan u resi-iy parflam u a k tM ttf* & U jt untuk in i rMastrfl d a ri

      mm

      ta r w te m ( « -

      t u n l « o b » m )•

      Qyabar - acsfcer jwifrnfl airman * Swahar i^ b w p eab i« ^m d a p tt d M l d v ^ s s 4 i t l t n *

      1, By tha uMd o f invastad c a p ita l and loqg taaa bcrrawir®, 2, Through sh o rt tax* borrovlj^ fro t banka and — H i t fin an cial in a tita tia is ,

      3, Ihroctfh tha ttso of fa cto rs and o ther t?psa o f acconnt

      m m S m

      tils financing, 4, by peat gpsrrtng pajaont thron£i tbs lass o f qpso account c n « c it, 37)

      Paafciajraan a a la la l pananaot inw stsw nt in i adalah b asis t a i l pada paafbslanjaon suatu parusahaan. Kodol jnng diinnmstasSkan blab para peadlik dan pinjaasn jangte panjang in i digpm kan VQ tuk m sblay ai paoba lln n gedang-#Bdang> B asin-oaain dsn pcrlaqg ta pan aarta parol* tan ( aqpctipaont ) d ari perusahaan ta d i, Calain darlpada itu paraanw it Marking

      capi

      Ltal Jtrga dlpnTTtlah d ud roots? penfrolanjaan in i, uaUupun banpak parusaha&n j«ng targanturg P»da abort tone Dank Loans dan cm S iV

      £2 fatOaM»468. ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      83 E xtension by su p p lie r.

      Ad. 2s Bank Loanau Bank lo a n s i n i biaeanya digunakan untuk moKbioyai se a so n a l - peaks o f b u sin ess nisalz^ra : p eraediaan d ia ta s n o rn a l a ta u -

    acco u n t re c e iv a b le . Q alaa m a r k e tin g o f raw m a te ria ls , automo­

    b ile s dan la in - la in m anufactured sunber p eab elan jaaa c ie lo lu i-

    bonk lo a n s i n i pen tin g a rtd n y a . Jangka vaktu pinjam an sin g k a t yak n i a n ta ra 30 sainpai 120 b a r i, akan- te ta p i pinjaoon in i d ap at d ip erb ah aru i dengan a la e a n ;

      

    1, Untuk a s s b e ri kessapatan/aeaaun^cinkan perusahaan d a la a asn g as

    b i l keuntungan d a ri cash d isc o u n t d a r i s u p p lie rs , dimana pada uouicnya jum lah cash d isc o u n t i n i lebxh b e sa r daripada in t e r e s t yang d ib ay ar pada Bank.

    2 . Untuk Bereungkintoi/oomitup p e ra in ta sn a ta u kebutubsn w orking-

    c a p ita l yang n a ik berfaubung adanya se a so n al expansion. Xdang-kadang a da p u la bcntuk k ro d lt bank yang dinenakan "D oasstdc ** Banker* s Acceptances* s Xala& k r e d it yang tri-dak la n g su n j. M ioalnya- seorang g ra in s e rc b s n t d ap at raengadaksn p in jan an pada Bazik dengan s® nyerahkan "n eg o tiab le i& rebpuse receipt*1 (tan d a torim a barang o lo h - gudang) kepada Bank ccbagai Janina n a ta a k ro d itq y a .

      Ad. 3 i Account R ed raw * WmwA^g :

      S e la in Bank lo a n s; account re c e iv a b le fin a n c in g juga oerupa^ lean e x te rn a l so u rces fin a n c in g . Seorang b u ssin e ss in tf ijp r is e - untuk BMsperqleh k red itn y a kadang-kadang raengguaakan fin a n c in g i n i , kaiw ia bank tid a k b e rsa d ia ©eeibcrikaK k re d ltn y a b e rd a sa r kan alfisan -alasan to r te n t^ . M isalnya :

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    8 4 a. Jangka yaktu pinjomn terlalu aingkat.

    b. Eesiko penvboyaran dari kradlt yang diberikan pada penis aha an kurang neyakinkan Bank dan lai&-loin. Account receivable ini raerupakan aara pftabelanjaan dari pengusaba-pft ngusaha dan pedagang besar dangan cengguoakan penjualan dari piutang piutangnya (account receivable)«

      Balam b a l i n i perusahaan d ap at beifcubungan dengan au atu blfeo pecba - la n ja a n yang aengusahakan tero ed ian y a dana-dana b a g i perusahaan da - Dengan Qalcn n e a b e li fa k tu r-fa k tu r a ta u p iu tan g -p iu tan g n y a. gang, Dan BxsEfrerikan uang suka atau pin^asan-pinjanan dangan nen^anbil ea- tu at penyerahan dari pada porkiraao-poridxaan tersebut cebagai Ja- niaan* Ad 4 , Open. Account C re d it . Kredlt yang unusa dipakai dalaa transakai perdagangan'. Sredit m ea p n ini diberikan oleh produsen kepada langganan-langganarmya yang nyai naisa balk dan dlanggap sebagai *jaoa* a tag penjnal/m-penjualan» i qy». Panjuolan i n i berdaaaikan )»percayaan a ta s nan« b a ik dan frfflraro- piian-ken»icnuan a ip e s b e li yang saerupakan jam inan penbayaran k re d itn y a . Biasanya bilaraana k r e d it yang d ib erik an i t u d ib a y a r s e b d m tatopo - nya, akan d ib e ri potcngan harga.^ J a d i c a ra -c a ra 1 aan p al dengan 3 toe rupakan fraaber peobclanjaan yang d iterjm a o leh perusabaan, sedangkan Open Account C re d it aerupakan k r e d it yang d ib e rlk a n o la b perusahaan~ kepada langgancnnya* ■S. 7. SiiteiiaeuSiak.

      Reoiko dapat diartikan aebagal ketidak paetian atau keaungkin £ an adanya kerugion, keruaakaa ataupun angkoa^ Resiko ini roerupakan

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    85 fu n g si uauB d a r i i « n a uaxfeeting o p a ra tio n . 3sbah-«abab tiabulnra Risiko i Dalast aktirotas-aktivitas aarketing terdapat bsxvacao-asMi - riaiko. Akan tstapi riaiko-risiko ini dapat dlgolongkan atas 3 ssbab*

      

    1* T^oas ris k s re s u ltin g txxm changes in a a x k st condition*

    • * Ihosa resulting antirely or laigaly fron natural causss,

      2

      38)

      « arising partially or wholly out of tbs haaan slastect

      3 Segsngksn paabagian rssiko asnurut Cuddy A. Rsvsan ^ 1 . Kstldak psstian karena adanya faktor-faktcr ala®* 2 * Cstiiafc ssaromaiffi organis&si psngangkutan dan slat kaotmikasi*

    3* Kstldak aampnar. did&ltp ■erewlkm kstf adien-kaj adlcn mais da-

    tang* m n p i m

      

    4* Kstldak didalan nsranalkan arus tingkah laku stannsia-

    yang Akan dilakukannya. Doles peabahasan asbab-asbab rasiko k a d akan asngannt pcBbsgtsn dari fo o sisr* 1 , Rink A risin g fro a chxneinr marfcat C q n d lticn a. fiaalko i n i d ap at d ib a g i p u la a ta s s

    • Tiffs r is k ~ F lo es r is k
    • R isk o f c c B p s titio u

      Safeagian bssar rssiko dales narkating results karaia adoqya Cfcoktua- si barga dissbabkan c&ah bsxubabnya sarkst condition* Tfoyi Risks. Ad«*ya parbadaan vaktu antara osat penbsllan daogan saat pss\a ksian akan aminbulksn rssifco^ Karena adaccra fluktoasi basga M k a - psrbadaan vaktu ini akan awdiabuHcan koxuglan etanpun ksuutungan* ^R ay fcu m , 0 . T ^ is ls y , fiugsna C lark , h al mnn 468.

      ^ D u d d y , A* RoVaan , h alaaan 1 4 7 1 4 $ *

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    86 dari pada itu barang-barang yong aaopunyai turn cnror yang law

      S alaln

      y w a g bat jqga warmnggigTg tiioa riaka basar,

      EJj^e rUfciV

      riaka tlmbul karena partoedaaa haiga dari barang-barang-

      Flaca

      yang sana pada t« S 5 *t-taopat yang barlainan* ttisa lk a n * Saorang aangadakan p eg b elicp au atu barang d l t wmjuxt yang - bexhaxga tin g g i* a e te la h barang i t o d ian g k u t k atao p o t la in untuk d i~ ju a l haxga d itaaip at i t a le b ih rendah, Akan ta ta p i pada eaafc i n i k ar* na aqjunya kcanniknai h a l i n i ja ra n g ta r ja d l .

      Placa risk lain yang timbal adalah pada peailihan lokaoi par^- uaahaan, atau teapat-^ecipfitn untuk pomiagaan niaalnya tcko-toko, 1 t«l atay go&ang. pada vaktu dipilihnya, toqpat-tospet tadi -

      tyingkin

      aeiupakan tac^at-tfflapot yang otratqgis, tatapi dengan adanya kejadi- tak dapat diranalkan lebih daholn nangakibatkan

      an-k*jadian jnang ta a

      pat-taeapat tadi

      karcng a ffe k tif,

      B j d W r f Paraaingan oerupakan hal yang normal dari poda paaar,. Raaiko- parsaingan aarupakan aalah oatu reaiko yang hazua ditanggrag dLah - buatinaaa intaipriaa. Karma sukar untak Earamalkan apa yang akan di karjakan aLah aalngannya, ditsaaa yang akan dataog^. H^ealkan : nenga- nai aatoda papjualannya, sttnganal pcrtoqg*n haisja yang diberikannya - dan lain-JLaln adal ah eukar ditcntukanX

      2* M u teL S iflk r

      Bisiko Ini timtulkaraeia faktor-fafctor a X m idanlnya cu~

      ©oal

      

    «ca, yang oarupakan faktor yang panting bagi paxdagaogan barapg^barang

    partecian* Sjdangken gt£ 2 pa busai diet banjlr aarufcaken aabab-oababn — riaiko yang dapat maeapengamhl distribuoi^

      aland ah ataa

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      87 Ren dl e a sin g i ta untuk baraogwbarsng cepat rue»k (psrltfw ffli foods) faktar^faktor « l t t soring wwyntiWrnn kszusaksn.

      9. a

      Q S)SVB

      33A IMUVUGD SBBff llUBBZl flOLs&Xfttltk JkAfcLfth *

      w m b o tx a ,

      adaas* peqggel^>an ue«g c&ah pefeerja* d e b pekerja atau m a g In ar, ted debts ( piutaog ragu-onagu ) paregpofriTy T nw itln d u i tanaga a to ll yang fleagat toexpengalaawzv in d u stria l dapresla^ parang, Juga edanja peratunm paaerintah Tans e*n7ebabkan bentuk perpojafc* a s y»ng baru dan 1aln-3aln. 3c7mnya ita w ^ ttb B tto a resiko per*

      C elaln d a ri pada rasito -raaik o d iataa ada pula resiko yang diaahabkan k s m i targantur-gnya proses produksi atau d is trit^ e i d ari business in tex p rise kapada ©rang lain*

      Kiaalkan t Padagaflg pengecsr apakmh dapat safes* ( oaspardah ps - n»nfciannya d a ri pedagang basal? sedaxgkan pedagang be - ear ju#& tergantuag pada axatbttr-eusber baban aentab dan eeh«ga1rsya«

      Ada 2 approach untuk nengurwngi resiko s

      1. Uatha sencegab kaJadlaiv-tajadiaB yang naasyebobkan tta h a liq a rasiko ta d i aiaalaya * disediakannya peralaton guna nanadmi kan kebakaran.

      2. H6fl*esettem re&iko jn»g ada pada orang la in atoa badan la ­

      m*wn&ptQf

      in yang nan rasiko ta d i, Hl aalte n aasuransi*

      1 fra M fo rta ;

      Msygadakon tlndakan penoagahan d a ri aabab~eebab resiko ada- le h c a n yang tanas d&pakaf. Tetapi tldoV season resiko dapat dicegah atatiplflS. Aw y|« M1W

      Pibawah tn i ada beberspa cam untuk noacagah atappun ttangutttngi i&

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      a) P«3gurang«n reaiko olsh individual ■amiga-sact.

      ftLaal decgan nongadakan gedung yang tah an a p i a ta u MMporleng 'kepi, iadung dtogon a l a t - e l a t pee wdtiai kobakaran* Untuk siengu - anion, ran g ! peneurian t diadakan penjega a la r * , dan id —-Id a* l a i n , s le a la y s tanbok d ilc n g k a p i dang an kawat b e rd u ri dan la in la in 7 Benyrik o«ra yaog d ap at digtuiakgn untuk nencagah ra a ik o , k arana h u sw aX«scct d m n a tu r a l causaa i d * Sadaz^kan untuk Mogvuwgi p rica flu o to n tio r in d iv id u a l mmm, gcaont haxua ttttTcartnVtm p en ju alen yang e ffe k tip dan haru a lae* punyai fceayak psngalcpsan tw ataa^ m arkat.

      PaojoauLan yang affektip : Miaalken diadakannya advertising B£ d— flrtgm rupn, echingga pcnbafi tak akan aawbcli pada penjual tain. P«ngatahuan tent eng oaifcat > Diadakannya narket infer - tiao* Migalkan M i a oonufooturer yakni r a t aatorial akan m - rdngk&t ia harus mengadakan peabelian dalnm jualah yang nel#—

    b|hi naroal, aebalikxgra tdlacnana haxga ccndacg untuk torun -

    #• p cab alian dilakokan sacukupgra eaja* Akan tatapd. dangan berto»bah konploxnjra naricat c o n d itio n a n - tu k zwnentuksn secoanya i t u barfcanbah au k ar.

    b) Collactiva Acticn fcgr ooapctitox*,

      

    S *l*in a a tia p in d iv id u a l aanagaaaant napgadakon uoaha gona m d

    evgah m upun oeggurangi ra e lk o caka te rd a p o t p u la o snha b a rq i a a d a i i p a ra c o o p a tito r untuk sancagoh atanpan aengurangi i « - aik o dsngan aea^adakan auatu p a rje n jia n artanlny a penantuan -

    harg a aebingga d a la a p®raaingGH ta rd a p o t k a a ta b ila n h a i ^ ^

      SHI ffctog «id Dividing Biflk^

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      89 S e la in c a ra X untuk oencegah dan aengarangi re sik o yak n i - mm ngadakan tiad ak an proven t± f # maka c a ra ke JX in i y ak n i aanggoser atau.

      ■assbagl re s ik o ja g a d ap at *aangtxrangi m D co* Kisalkan : Aaauransl. Dengan asngaaaaranai gedung, equipaant, peroa- diacn raw aaterial, txrnah atoapun rcncana panjualan seorang aanagan- msnt akan aendapatkan aasara&si unfcuk aslindungi kerugian-kerugicn - yang mingkin terjadi, Selain dari pada itu reaiko dapat pula dika - rang! dangan Hedging. Hedging adaleh suata peri»beng«i reaiko fcaxu - gian pada aalah aatu m n c a t transaksi dongon aengadakan tranaakal yang aama aacara texus aanerus atau ncngadakan transakal yang aabalikqya (berla^anan), sefcingga dengan deaikian suatu kerugian pada aalah aa- tu Btacaa tranaakei akan dapat difcutup dengan diperalehnya keuntungan pada transakal yang lain Hedging i n i aaxupakan su a tu c a ra daltsa none eg oh re s ik o jaxtgka pen - Jang yar^ digonnkan dibidang b a s il bund*

      5 . 8 , Market Inform ation.

      Fungoi i n i m e lijx iti pengtzoqpulexi dan p e n ila ia n fa k ta -fa k ta dan ge j a la -g e j a la yang tiiab u l s e k ita r axus barang-barang d in a e y a ra k a t. M arket in fo rm atio n i n i aengandung p e rk ira a n dan texkaan aaogenal k e - aungkinan p eq ju alan , keterangan-keterangan te n ta n g barang apa yang - d ap at d itatfark cn , bagaimana perfcenabangan b arg e d ap at tflnaiktoai dan^- banyak l ^ i h al~ h al atxmpun a o sa la h ta t a n ia g a yang d ap at dipecahkan

    • *°\>ua4y» David A„ A B«vzan> op cft,t. f faalaraan 159*

      9 0 dexgan in te ip re a ta a d dan p e n ila itfi d a r i pada k etereu ^an paaaran yens d ip e ro le h .

      Kaxcna

      i t u fu n eei "o a ritst in fo n aaticci" i n i uerupekan aa - l&h a a ta pokok yai^; m a t p en ticg didaXan M arketing* Oram mufcat Inftownfctian.

      Mengenai togonw a a a rk o t ln fo rn a tio n dapaULah k ita a ra ik a n s a b ag s! b ax lk n t : Dengan diolakarjnyfc naxfcat in f o ra a tio n a k tiv ita a - a k ti t i t a* : m arketing d ap at dironcanaken le b ih d ab u lu , u ia a ln y a a k tiv ita a p o o b eliso dan p en ju alan , aehingga re a ik o d a p a t dlkurcK&i dan k e ru g i- an d ap at d ip e rk e c il* Juga potaberinn k r a d it p e n ju a la n , p eraed iaan dan l a in - la in d a p a t d lta k a lr let& h dabulu. Karena i t a a a rk a t in fo rm atio n norupakcn basic/pedom aa dalam aengadakan buaoinass d e c is io n s.

      Market Information, ini daoat dibagj ataa

      3 lan/rkah dcaar t 1« C ollection.

      2* CoBMonicated and diasaa& nated t o t h o s e who have nead t t / t Ada 3 ftoaber yaag d ap at dlwaMI gona in fo ro a tia n i n i s 1) In te rn a l S^arcee * atrsber in te r n yang d iam b il d a r i c a ta tc n -c a ta t 2 ) E x te rn a l Soqcrcae * auab ar a x te rn yang b e ra a a l d a r i lu a r paxuaaba-

      D alca a k rlp a l i n i ke?al haigra akan m cneenbil Bumber-ouiaber yang MB­

      it*

      3* In te rp re te d and W idely u se d .^ 1 ^ t* CrflJfgM on : <r . an pexuoahaan a e n d iri. an a is a ln y a 2 0 iro P a o a rin ta h , Badnn-fladiwi S o sial*

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    3) Harkafctng H«e**rch Pragrm.

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    9 t punyai bubungan dang an perusabaan rbkok a a ja yak n i 3 I n te rn a l Source* dan Marie* tin g A ^earo b R rqgraa. In te rn a l Sources!;

      Sebagai somber yang ear^gat panting dalaa market information - adalah cataAan-catatan yang ada dldalora peruoahaan Itu scndlrl texo- taaa sales record, Anallea yang diaabil dari sales roc or ini Mass - nya diaebut sales analysis. Sale* analysis ini oerupakan euabar yang pertaaa yang dapat dlerbil karana aangandung hal-fcal yang panting - dan ■arsenal fcenyatara-tegrataan yang ada dalaa currant operation* Bahkan dalsa perusahaen-perusaheen yang kocil nerupekan ectu-satunya dari intamal sources^ Salas analysis ini banyak maabantu dalaa aeng gariskan suatu parsoalan yang baius dipecahkan oleh perusabaan* AEpipBOhrBDsrPnch. Srd-os Analvalw.

      Ada beber&pa approach yang digunakan untok s a le s an aly o ia i n i , b Adalah an alio a d aii. e a la s record su a tu perusabaan yang a cup ro d u s ir le b ib d a r i s a ta nsccza produk atau untuk s a ta macem produk d l - p ro d u c ir d a la a benaacan-jnacaa k w a lita a , model, okuran.

      Dengan dladalamnya product a n a ly s is d a r i s a le s reco rd I n i managas»nt aanantukan produk yang yang fclranya p a lin g d a p a t p«na^ah o en g u n tu n g - kanA urang aenfratung-fcan* Dibawab i n i akan k&sti. b e rik a n s u a tu ecntoh yang oederfaaiyu HLsalkan auatu poiuaaheaa Rdkok aen g h asilk an beberapa k w a lita a rokak A, B dan Qv B a ri pertfualan untuk tia p 1000 bungkoa r*kok d ip e ro le h - catataaiH satatan sebag ai b e z lk u t *

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      92 Jm d*

      Hat Coat of Gross Operating

      Nat P ro fit produk Salas good a d d p ro fit Xzpcnaa

    • k 45.000 4 1.500 3500 1 0 0 0 ,- ♦ 2500 1 1 0 0 ,- B 4 8.500 4 3.000 + 5500 + 4400

      40.000 1 0 0 0 ,- ♦ 500 C 41*500 ♦ 1500 124.500 3 1 0 0 ,-

      T otall 35.000 ♦10500 ♦ 7400

      J a d i berflesaricsn u n a llsa d ia ta a dnpatloh d ite n tu k a n fcacuxtong cn b e rslh urrtuk p anjualan prodak B lo h yang p a lin g wanguntungkaa. 2. T « m i t o r l « l «t«i Osog-raifaicwl Analwlti.

      Approach I n i p a lin g so rin g digimaltcn d ala» aanganifli sa s a le s - re c o rd , cebab bcrdacarkcn a n a lis a i n i r a te o f a&l* d a r i b asin g nan - ain g daerah pcnjualan d ap at d a k e ta tn i, sehingga management d a p a t n o - ngukur petiju alan didaorah sanakah yang p a lin g b e sa r dan d id a a ra h « a* nakah yang p a lin g n in ia a l* S e rin g k a li approach i n i d ik o cb in asi dengan p ro d u ct annljrai a ta u do­ * ng cn fo k to r-fc k to r la in ry a . H iaolkan fcombinasi dangan su a tu badget ~ penjualan* D ari t o t a l p cn ju alan su atu perusahaan ter& y ata ta rd a p a ta - kakuarar^an sebanyafc $ 60*000 d a r i budget p an ju alan yang taX ah d ita n fai^cnn, Untuk oaopcroleb katerangon lebih la n ju t B angeaai epa dan d i -

    yang meoye&eS&an takurengen p en ju alo n ta d i produsen nembanding-

    partfualan tia p - tia p p ro d u ct lin e dengan budget, oaka i a -

      

    L 2 l

      su n d ap at

    • gsabaraai s a b ^ a i berikat ^
    • ^C x4*p, Biabaxd D# McGrw-aUX S a iio a - in A dvertising and S e llin g S te n a rt Heaaisroon B r i t t , Consul tin g 6 d l — tear# halaraan 143*

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    9 3

      Product I4m Over Budget Ondar ftidgat

      t 0 24.000 3 3 .0 0 0

      2 $ 93.000

      4 6 .0 0 0 $ 33.000 C 93.000 Ja fli d a ri Jo a la h 5 60.000 in i dapat d ito itiik a n babwa product lin e -

      \ 2 »*ayebaJ& » under budget $ 93.000 ;

    8 Product lirvo 1, 2 dan 3 manga

      bakfcan over budget $ 30*000 Und©r budget $ 60.00CC Dengsn dikotahoinya kekuraqgaa d a r i p ro d u ct lin e 2 , nako pcruoaha- on d ap at penyol.idiki le b ih l&zg u t halC hal yartg nenyababkan ©enuiun nya o azet p en ju alan d id acrah ta d i.

      3. CustcQQr AnnlYBig.

      

    A nalyse i n i banyetft dignnak«n o leh pexusabaan yang menpunyai

    p a a b e li yang te rb e ta a (e g e n /g ro ssir yang te rb a ta a )* Karena d a ri eq^-tiap cootuiacr d ap at d lk e ta n u i s

    • fx *quensl order*

       jualah barang yang dibali. -

    • produk H m yeag digvtiiokaaT T atap i d alg a p«u32guaaan *jfcalysa-analysa d ia ta a handninyo d ik a ta h u i d a b u ^ S B fc a H i^ i^ « p a k * & annXiaa ta d i d ib u a t, karena oaine-aaB ing appi^ach I tu oanjcvab pertaj^yaan-partanyaan yang berbsda*

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    %

      Misalfeya p roduct e n a ly e is beifcubungan dangm p ertenyaan s Apa yarjg - akan d iju a l {«toat i s so ld ? )!

    • is<TmcVin t e r r i t o r i a l a n ly sia bexiuhungan dangeot uher* i s s o ld . D*>- e a sto n sr a a ly s is w njaw ab ie rta n y a a n i who i s sold* S e is in d a r i pada i t u untuk nandapatfean jtffabnn vhm i s a d d - d ap at digunakan tin s a n a ly sis y a itu su a tu c n a lis a d a r i pada vak tu - p e n jaalan . Dan term aaok dalara a n a lia a i n i ad alah se a so n a l dan tre n d - a n a ly s is . Xarana i t a a& rin£ fc a li^ n iialifla-attalisa i n i digunakan a e c a - r a bsrsaaaH M M , biaesnya t e r r i t o r i a l a n a ly sis digunakan se c a g a i approach yang p e rta a a y ak n i untuk ■e n y e lid ik i daerah itanaksh y« jg a srln k a n s n a ils a lebdh la n ju t.

      D alaa h a l i n i yang p e rln adalah aenggariakan probXe* yang d i - h ad ap i, ssfc&ngga p e a d lih sn analisa-enafl-iaa ta d i sd a la h te p a t.

    • « k ttin g ftm aBfc Eraegaa.
     • Sshagai smaber in fo m a a i yang la in d ap at d ia s b il a e la lta l n a rk a tin g re se a rc h , karena in fo n a a a i yang d ip e r d e h a a la lu i a n a ll n*- a n a lia a d a ri in te rn a l so u rces kumng lengkap* O slae h a l i n i perusaha an d ap at osngadakan re se a rc h s e n d iri a ta u n acd n ta p erto lo n g en o ran g - la in (m arketing-research agencies)* H arkatiz^ re se a rc h d ap at cMriafSn-s^4V«w aab ag ai b a rlk n t i "M arketing re se a rc h in th a sy ste m a tic , o b je c tiv e , and exhaus­ tiv e search fo r and stu d y off th a f a c ts Jbelevant to any profclea i n - th a f ie ld o f K ark atin g * ^^ H allh at pada d e f ln ie i d ia ta s iaarketing re se a rc h wecpunyai acope yang yakni a e lip u ti a k tiv ita s r© search yang berhubungan dengon

      lu aa, aecua

    • 3W d . halvoan %

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    95 xstaxfeatiqs v ark .

      P a n o litia n t o t s nl« g a i t a s o lip u ti k a ^ e tc n -k a g ia tc n la o s yong- ytsag dapat d tb a g l doJca

    1 ) , Rasaach Bangezud produk dan ja s a yang cancakup ant& ra la in *

    a* P a n o litia n kedudokan produk d i poaanm* b« Ekonoesic re sea rc h r& aalnya : ▼ alana ln d u o trl* c . Sikop kcmoucisn tertaadap produk tc d i* h j j d . Sobob-aabab k otidck puaaan p a ra leaggcncD yfiQg k in i send

      B alk an pcoaValan produk ta ra a b u t. a* Peabehaasa caqgeoal psnggm nan c a a a ot&arong dan o a a a do - pan*

    f . P c rd la la n to A ad ap produk aalogan atcuptm In n o v atio n .

      « P e o lla ia n kasha!1 taxfeadap produk dot cicp.11 fifcfl olirrim ni s i product U na* h . P c a o litic n m ugcnni pcabungkuaan*

      )« Scaaarch caagcnai oathodo p so ju alcn dan policgr p e n ju o lan *

      2 a . P qw Jita.cn den paxjgukuraa untuk casin g -c a sin g d io ra h p c n ja , aPLen ( t e r r i t o r i a l v a ria tio n s)* b* Paatlnfaunn fecahaM w ilayafa-w ileyah p e n ja a le n k areaa adcnya paxKaaarafr-paggeaaraxt d ip a a a ra u c . Paabahasan caqgonai pcxqrebaran produk, d» Rsagukor a ta k fcifitafl aaorapg p e n ju a l, a g o a tc u p cn y alu r - cecora in d iv id u il.

    , o , P cnU alan taitoadcp n ato d a-cato d a penjBalcaa yens fcarpakai.

    3 ). P c n a litic n p s i^ e n s l paaaran* a . A ttaliea csngonal boaaxcya p aaaran . b . A nalica csngencd koacrpatan-feaacapatan dan p o tensi-pofcensi ponjuolon n sn u ru t p o b e g ic n v ila y a h . a . Anaiyaa nengcxuii a i r i - c i r i cu atu p asaren akan prodok-pro - duk ta rte n tu * d« S tu d i cangenal kacaadamngcai paaaran c a n a iu t kaaukaan dan - kcacspucn kcnawaaa*

    a . S tu d i c w ^ a a a l £ ak t£ r~ £ ak tar akcocoi ye»g csapongortiM

    valim o dan keaasqpatan-feaaaapatan p an ju alan .

    f . P aqyalid ik an cangenai pergosarao d jd n la a a i f a t paaaran*

    g* S tu d i cangcnai perubahsn-porubahoi d id a la a p an tin g q y a a r t l h a rb c sa l golaqgcn le q ^ c n c n , Sadangkcn catoda«gatoda yang digunakan d a le s Marfcating E eaearch i n i - ada 4 *

    • cathoda survayV
     • oathoda obaarvasi*

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    • V otbofe Mfttamla

      Ekapm rim n

      H itbodi *

      ta a a ja d a la a j u n f i n l r r ^ p n t m t a t t s r d a p a t U t b e n p a f a r l u i #

      XOQ t t t o p l p a d * d a a a rn y* r o t t e d * e p a y »n g g lg n n n lw p d a p a t d i gcrtcn gta n d iA n t a x * w 1 < h a a t a f c a t a g o ri d u t o s .

      y B to a tito a z *

      S b lm o s t h o d i I n i I n f o r o a v i d i p m l a h dBpga a Ja la a mapg a ja

    t a n p o rt ix & M i> * p «? t a ig «a E i d a r i m m b**-m cm b*r ym og ba ra a ngte oton* Zfe

      1m aathoda 1M a te 9 langfcah fe m r t

      1. Menyuocn partasywawpaTtanpnan eedeeaMsn rapo wahlngsa ihp&t diporolah taatoxfea&uMcotGnmgaa yanc l«n<fcn> dan eonaat atau dnoan oaahuat q o w tifam iio com - touotlon*

      2. Headapatkan jmiahaiwjcmaban ata* pertaisiBaiM?***11®?®®** y u i| d^>at dJUfcakao i t n lU m w y ffwJjQqi ptrtonoX ln tin l« v . m a e i

      3 . M ^ O

      I I jftM>t»n»}m«batt ta d i —Mnggw ■aodapattao |A»

      fo o a n i yang dlpevftrian* Hattuda in i poqpanya i o«si tebaikon dan Vfrtaaohan, . Kabaitao dar&pada n ittin li in i »y^^Ah t

    • * D a c ia n e a tfcoda I n i d ip a rd a f a ta a ta ra j^a n -f a a ta jR a n ga n ya n g

      IwMh dakat d u io fid i iiw*>a^nnBhtti> a a ll w dft« t p n Mthoda w fto d i l* lru

    • Dapat dlpan&ah tetersncan-lw tom sfiatt dianna ywaa lo la

      3K&S bfidon te rc a ta t, Kalaraahaavtol oaahaanya aatom la in i

      « B olL in f ornaoi yong diporolali aansat toi© ratar* pod* to m

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    9 7 poan raapondoot dan san g at sutyiaktip*

    • Kadang-kadang d&laa jav&ban ta rd a p a t k asalah an -k esalah an , - karana fa k to r acnunia aebagai fa k to r yang varL abla a aapcng a

      ruhi proa as survey,

      T atap i cathode i n i maiupakan aathode ynng p alin g a a rin g dlgunaknn - dan p e n a litia n i n i d ap at rtllakiikftn »acara b eru lm ^-u lan g a ta u d ll a lp kan oacarc "on© sh o t survey" .

      Hfttwa>,ot>««naat»

      Methods l i d hanya cakednr a a n g ik u tl p e rie tiw a ~ p e rie tiw a yaog- aedang b e rja la n , kaaaudien swoangkop dam a a n c a ta t p e rla tiv a -p e ria tJw a ta d i, kadamg-kadang dlgunakaa p u la a la t- o la t nekanis untuk asqghltiuqg dan VMUCatst k ejed ian -k ejn d ian yang d iik u tiiq ra ta d i . Jo d i d ala* aathoda i n i penguapulan fa k ta le b ih obyaktip dibandingkan daqgan »efcbods sunray*

      Akan ta ta p i aathoda i n i hanya d ap at a o n c a ta t dan aanghitung * barapa jtsalah ortog yang aeqgadakao peebeliazV per^ualan d ia u a ta to k o , barapa barang yang te r ju a l dan la in -la in * ta ta p i ta k d ap at diganakan untuk aandapatkan in fo im a si aengapa narcka aexobeli a ta u nengapa

    • * r«ka a a q ju a l.

      Karana i t a aathoda i n i ta k d ap at digunnkan untuk aeodapatkan- in fo z tta a i yang langkap tratuk aaricstin g d e c is io n s.

      ftrtawftt MgtanJj.

      Hathoda ini aebanamya dapat diartikan aebagai aathoda oboar- Tasi yapg EMpggunakan Besliwaeain aabagal alat untuk mancatat dan 9& i^aoati suatu paxistlva. Dengan nathoda ini catatn-catatan yang dlbji at la b ih teliti dan tetapi aethod© ini dapat - tkriX etfislen, hanya digunakan untuk aencatat gejala-gojala yang tengolong dalasa satu ja-

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    9 8 c it aaja.

      Matftoda EkBPeriaBP.

      Method* I n i bam d ap at d ija la n k a n e a te la h d a ta p r i a a ir dlpaarw o lah b alk s f tla lu i aurvey, o b serv asi otaupun aak an in . 3 « te la h d lp a r - d a b d a ta -d a ta yong d ip erln k an ket«ranga»^»t«rB ngegi/lnforjaaoi-diifor

    • a s i ta d i d ia n a lia a den d ita k c irk a n k esi^ p u lan ^ asim p u lan a a r ta paag cohen-peaacahaam ya* V^tbods «kfiperitJ*n Tft7rHii\;klnkfin p e n ila ia n d a x i- pada k aaiapulan t a d i , dan method® i n i borguna untuk saeuelakan i3B^Z±- k a a i d a ri pada d a ta y a n £ diperoi<4i e o b a liu m y a ta d i* Karena i t u a * tb a

      da isai a&rup&kaB p s i^ u jis n ata u v-crfcif±]sa£i see o ra ila ja lu

      P erlu p u la d lin g a t babua untuk ttemecohkan au atu persjoalan tld a k cukup hanya dangon mroggujjakeii £«ilah £ a ta saetho&e d ia ta s* ta ta p i aebaiknya digunak*n daa a ta u ls b ih c a ra sa k a lig u s, Karena k ^^ ah an ^k elw aah n n - d a r i sa tu sethoda d ap at d itu to p dang on ra th o d a yaag l a i n , aal.aln d a­ r i pada it u pertim bangan p ra k tia $ m Goal b i« ?a ju g a cmapvngtuxibi pft

      n ilib an oatbode apa yaqg k lrtsry a so su e i antu k /ligurutkan*

      Sss^iliqg aaropakan sutitu unsur yong positing dalesa tata rri.aga# ađôunggubr^Q eaapLiajg tennaauk dalcm bidang statictik. Sealing uanuju kagaabaraxi uoua yang berkisar pada jusilab yang kecil ichwal-ichwal (ysitu dlaabut saaple) ttsr^cnai ciri-ciri yang tardapat dalaa eiasalah kwaluruhari^^ Tujuan aa&pling adalah »cnarik sekelaspok yang rdatif kocil yang - aecera eetoliti-talitinya incs/alaii kdenpok yang labih boaar yaqg — ^^ Sarooo Wirodihardjo, go cit.. halaaian 233. baraangkutan* SaqpUxjg i n i adalah p ra tin g untuk aengadalMn a a ik e tin g re a a a rc h kairft oa daaagan aonpling akan aesiidahknn k ita aandapatkan gacbaran se c a r* - kaaaluRihan# aebab untuk aengadakan re se a rc h d a r i Bacua/seXutuh - obyek yang k ita tu ju tid a k la h uw gki}« H lealk tti k ita in g in m angetabul berapa proaenkah d a r i paatSudok k o ta —

      Surabaya yang aangbisep rokok O epet. TJntuk k ep erlu an I n i ta k nungkln k it a aananjaken pad* a e tia p w aiga k o ta Surabaya. H al I n i d ap at k ita pexm dah dongan aangad&kan aampllng* Suatu aaap lin g yaog b a ik bam s aew pm hl 2 a y a ra t a u tla k *

      1) Pepganflalan (rd e a b ili'ty )

      2 ) P ang-vakilan (r^x reB en tativ ca)* Ad* 1 , Pengandalan* A rt! pengcadalsn d ap at d i l l h a t d a r i ecntc& yang b e z ik n t. H laalkan 105f d a r i penrinrtnk d l Indonesia aa&ur^gguhz^a acnghi - sap rokok O epet. K ita lo g in aangadakan aurvay dan aenanyakan- pada 10 orang saja* k a d i kanuogklnenaya aeorang d a r i m ereka- naoghisap rokok O epet, aungkin k ita akan aend ap at 3 orang a ta u ta k ada sana a e k a li. T a ta p i b ila k ita oangaxabll contoh pada -

    1000 orang, kargrotaan yang aasungguhnya le b ih d a p a t d ic a p o i.

      Ad. 2* Pangwakilan.

      Sahabungan dang an contoih d la ta a ariaalnya d a la o aangmfrU. s a a - p le aangesabil orang-orwng yang ada d l Madura a a |a # aaka taagiln nya akan uancezirdnkan u n i’v erse yeng tid a k t e l i t i , walaujxm - aai^xLe d iiw h n d a lm ju a la h yang b a s e r. Karana I t a hendaknya- sasnple yong d iarab il b m a r-b m a r d ap at mewaki l l u n iv e rse , d an -

    untuk i t u oaraple design diausun dangan aenggunakan iieto d e p i -

      9 9

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA lih an pangaaat«i dalaaa rangka proeadur aaapling. Ada 2 aatoda talak ai penffasatan : 1 ).

      P robability S alacticn s a* Unraatrickad Bandcn S election (Salakai aaeukargra dan tak ta r - bataa)* b . Raatrickad Rendon S alacticn (S alaksi aan*Vnnya dan d ib ataai - adaalqya s Salakfli S ia tin a tia ).

      2 ) . Judgawct S alactica s Salaksi yapg bardaaaxfcan panilaian ( non - probability S election).

      Sadangkan paobagiao prosadur Saapling adalah aabagai boriknt :

      1 ).

      Proeadur ta k tarb ataa (U nrastrickad Procadara) : ■atill 1h oaapla - d a ri aalaruh ordvaroa tanpa nenbataaiqya# 2 ). Proaadur taxfcatas (Kastrickad Procedure) s aanple d ip ilih d a ri - aabqgifft onlverae, aiaalnya : Proaadur barlapi* (e tra tifia d - proeados#). Matoda Stwpling yang aeiing a*e»*T»v«n dalaa Marketing Research s

      1)« Handcat aaapling * P ilihan eaiaple aacara aeaukanya yang baraandar kan pvta probability th a o ri, ja d l aetiap bag lan dalaa urdver- aa meapunyai kwainekinrai yang aaaa untuk d ip ilih *

      2)*

      Area p robability sawpling

      aaaplirv;, hanya daarahAap*ng«n d a ri oana catsaan-aatuan ta d i- d ip ilih adalah tarb ataa. 3 ). Judgment Saapling » Hatoda in i bersandi pada aalakai yang ta rta n tti (tld a k aasukapym) balk oang«iai daerah easjpla oaapun sa tu - an-aatuan aaiapla« aato&eHBetoda sampling d ia ta e merupakan auatu cara pendlihan - aanple yang dapat mwakSli univaraa (agar aaopla-sanple ta d i rapre -

      100

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    3 Satuan-aatuan d ip ilih a e p erti randon

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    t o t f t& vn a a k a ■ ona rnfflrun M B & ,

      aakarer^ p*rlu untuk persoalan ra h a b ili-

      mmpXa

      tgr (paGgas&CUn) yakni barapakah Junlah yong dibatohlcan «ga2>* OTS>HnK w wroM eysrat rfrtiahfclity. G*banarnar» i'i—oc riiuarya ttn & *

      «nk daXaa tddaz^ a ta tio ttk , ta p l diboJah tad akan dib arik w a e d lk it- aLasan ta&taqg janQ,gh «e£L®* yong dibctuhktfi danea© suatu oaatch. m saU W k ita login mqgQSasr ^esukaan-a akan ooata aaxk S ig arat d l - Surabaya. J&ta ham s dapet rteneiriwigirnlM n barapa proaankah orang * o m e yarjg wnyukni tadl^ tdaalkan 30ft fcalaa eawTdnlryo ragu~raga p at dlaribil patokaa SCfc. Safcalah I ta texts* ddt^ntukan pola "Kasalah- an yang diporbotLahkaa" wlaalkan rtflicfofil 5^.

      Satalah I ta dapat dlllhaft pada ta b al yana d ita a t cOah t J3. Blrcw© £ - "Tha uaa of S t a t i s t i c ! XeegnlcgiM in C ertain Froblaaa o f -

      Maztatiaog ft«9*axc3f Harvard ttnlvaraity sabagal barlkut

    • * ^ S a r o a o V J i r c d l h a j x S j o * g & J l l f c t * h n l n n n n 2 4 3

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      A a

      ? i I H

    8 N U *

      ta <S <3 ^ » xi mu

      «■ «S*

      m

    8 IA W.

      w m b aw

    • «

      as H s J S g s ar

      a 8

      of %i »• ea

    • * am

      a « b o o *» $ * R

      § a se ts

      < >

      £

      2 «* 4 < <>

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    103 t a l i b a t k o lc a o t w 7 0 ^ , M d a n g k m p m o t ^ t - D a la a h a l i n i k i p o in t * o f te r r o r a U o v a b la 5 » a d a j«a & a b a a a pLa ya o g d lb u tf ck a n a d* * la b 323.

      Saaaugguixnya paafcahasaa i n i a ssih t&rfeataa pada prirreip-prinaip qmna

    • aanganid ■aapLing tanpa aoopcibattkan kaartaan-kaartonn kbusoa jm ng ada d a t e panalitAaa-swiM liti** te ta dc«a« Bagrak aagl-«agl d alaa - ox&Taraa ya&g waayhatikm auatu penal itic n aanjadl aangst kcoplax. Earaoa I t a parlu tntoak nalwlniVnn 4 tahap dalaa aangadakan wwpU «

      1} HanatuWfr betaa-bota* onlvcnw itinaaw akssi d lta rlk araipla* 2) Hatgnaaan a&ata bentuk aagtMjgg jw c **eual donga* tu ju an penal t y an* bantuk I ta nallpatfcl i

    • « aetad* pAIlhan oanpla b* proaadur aaapl* O. bOMSQl a « ^

      3) Haadllh par««aata*--pcqB<»atan snog a**0 aaU putl aiaqila yang *a - aanggutaya# oaoara sadaedklaa rapa satdngg* aaraka dapat dihar^>- kan akan wanannM pcrlncian-pazinclan yang ditotapksn d alra boa *• tuk naapla,

      4 ) Hangaachkan « n ta tf j n ^ t m t l M nxttakm ba£s/a eucta gmnpla 4 a p at dlpeadang aawng ta le h aeeaoohi paxinsl£&-paxin&lfln mooganal- IntpTOTttting pacgcndalfvn dan a ifa t paqgv&kHon* HrnAat laforftatiflft.

      Satalah data-dAta diperolah, oaka lcngkab aalaTjatny* ia la h - m

    • d ltln g d tab u latin g , Dalaa a d itirg iz d d ata-d ata to d i dUcorcfcat - dan dSaodtoktid# aeMisgga oaaua katam ogan ywne dlpojfolah d a ri b c r-

      &aga£«bagal onog ataa agao ta d i dlausun aecnra banar dan a ta a dasa r

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    m m m 1 0 4

      7 WB untuk saaua fcotcgorl jovabon aarcpn. Sadar^kao tab u la tin g - adaUfe prosas patyatuan j awabs»-J cctf&ban yang aarupa don aanjTiwlahfcm oya dangan cara yang t o l l t l dan ta rs tu r. w a a a v a m , Dan aatelah data yang kaaar dixu&ua ram jadi suatu fek a da­ t a ta d i boros diviflgfcsaaun dsn d lb ltaze aabdngga a r t ! dan babaqE«Bgm dax^an pdfaofc paraoalsB aaojadl J a in * D alai h a l i n i a lp a ty a lid ik h a- ru s dqpat saj^alah data-data ta d i ecidjqgga dapat dlperolah kaainpul- p m & iL e & w i an dan in ta rp ra a ta a l. ftgos— lad. ada 4 lanjfrafr * w m c Y t t r tp c m

      1. kabao data 2. asqyusun data 3. paqggunam akiirciwikuran s ta tis t! * 4 * in t a r p r a a t e a l. ad. i . Sate* ada 2 laaftMan dalcn p e rila la n awngaotd. M p flH sp d k A c u r* an data *

    • kaaffrnwfum apakeh d ata I t a wnsanc dtozepuUteo aadsadkien xj* pa adt& vga aaaucd dengen karty'atasK
    • * kasafcwaaaan cgMfrrii ■faqiln yarip d le a b U m m im M a y a ra t-s y a -

     w et pangand a la p d an p ep g u ak ilsn c l j i - c i r i tm lw ro a .

      Balk data d i^ M l d ttri data p rieed r dsn lobjh-JaM h d a ri dafca M inn d ar Daxus U tdh daholn d iu ji kabanamsqya yofcni bggai»aaakah oara ~ pengmpulsm^a, d a d Jonltk banpa aawplt dan dazcaa ftatods panga -

      y m e

      aatan yaqg bflgoiaana. lorana I ta saato jrasrtraaa—n strata baxu- dspat dipertdtungkan b Jla eaapLa-acMpIa audah tastax^xil* ATI m i d ata td t dapat anm uM ayarat-ayayafc d ia ta a *aka * a n t l a balkacctjdangan yaqg afcan laaribana k ita pada in ta rp ttsste a l yemg t l - dak tepafc.

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    105 ao«r pcnjujisca ad« J& *

    34 Poybsndiflgsn ciri-ciri dari pada paapla

      3 RS® tim & m taleh colcscd ita toaktarl^tik lusraktoriofcik ycqg di- fcnnfltTTK eCLch date tolch kita k»tdhui s&bslusqya

      lingfksc^^t TOdvtsrsH* 3il& ktot^t^sW£*4tm?tidMaajifc3k «««»^ calca fcabc&wrfoi data dapat dijcaie.

      

    ApaMl* dota-^ntn yeag dlpcrdlefa tel&h dihoroksi ssdcoikica

    pa sohlncgo dqpat x sza e a a h 1 fc&b&i&r&i scporti ycng tsloh dl» h s d im too, a£k* ^aW-dtf&n tail ysrag taratur cudanaisqra harus o*ta=dMa» rttpa m h X n % ca ssasuqgkislczm dan caaqdaMtan atofc wansJilK Isa* t tflnymlsn. ttatuk M i uda 4 lt<rgkah>-ljg^kati jraqg jsciiu dljalig&ezi - osa^alougfcHXi data t3Xi (oleftglfioatlflo)

    • caribnat &H&x@ (c ro c s tafaofi ortiqo?
     • aengabch. *jrsgkft-er*

      2 kii c a ll W atea pcraimfcage ntca ratio* - canjrajifce&i data dalcp bcntak tnbol.

      Bntuk oenjalaofom bcga&asm&eh Xis^jfa^lsEtgkah yc^g driliga p©- data ini dicrabiX ©oata contaii dtiri ervty oleb pciusahoam. m -

      gsoQUL Cmpot Swospar 9

      loggia pwn&afoasn in i csncestdi aaqpio eiso oobcjjynh 5469 dm tossyi*'- to d ari junlch 54^9 y a c Tsrcr^ni carpot eraopor sdaloh 2016 don 3370 m t*

      &c7^gRa&k&n vqcbiu& clesnara, oodsi^cn d ari jualah-tfuolali diatom MI? dcpfct dit^gtJUgl ?

      793 yca^ tt=PE&ai ciapat mrocper «$3&# 2052 Tacata cXb&b&t d@a 1210

      ceasfcal daa*4agBQnu Dari janlah sterska f&zig diint&xviev i&£ dibogi atcs 3 kolos ?

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    A * B a r d a a a r k a n I n c o m e l e v e l

      106 D a n d e r l d a t a - d a t a y a n g d i p e r o l e h a e b e l u s a a y a m a k a d i s u s u n t a b a l « • - C * B e r d a s a r k a n S e c t i o n * B , B e r d a s a r k a n C i t y S i z e l a m p e r s e n t a g a a t a u r a t i o d a n d i s a j i k a n d a l a s i b e n t u k t a b e l s e p e r t e L D a n d a r i c r o s s t a b u l a t i o n d i b a v a b a n g k a a e l i n y a d a p a t d i r u b a h d a - p e r t i d i b a w a h i n i * ( l i h a t h a l s m a n b e r i k u t ) h a l a m a n 1 0 7 . D e K g e n d i j a d j k a r a y a d a t a m e n j a d i t a b a l y a n g t e r s u s u n i n i m a k a h a l d i h a l a a a n 1 0 7 d a n 1 0 8 b e r i k u t i n i . i n i a k a n m e m u d a h k a n p s r j y e l i d i k m a ^ g o la h d a t a l e b i h l a n j u t . i n i d a p a t d i h i t u n g d e p g c n t e l i t i b e a a n \ j r a " r a n g e 1* , c o n c e n t r a t i o n 3 . P o r a r c u n a a n u k u r a n - o k u r a n s t a t i s t i k .

    B i l a m a n a t a b e l - t a b e l s u d a h t e r s u s u n , m a k a d a r i t a b e l - t a b e l

    g a l a p e r h i t u n g a n n y a g u n a in a n g u k u r k e r y a t a a n - k e n y a t a a n d a r i d a t a d i s e l i o i k i . J a d i d i a i n i d i b u a t u k u r a n - u k u r a n a t a t i e t i k d e n g a n s e - d a n l a i n - l a i n y a n g b e r g u n a n n t i i k m e m e c a b k a n p f e r s o s l a n l ' y a n g i n g i n v - \ l a h : C a r a - c a r a y a ia g s e r i n g d i g u n a k a n d a l n a p r o a s s u k u r a n s t a t i s t i c a d a p y a n g t e l a h t e r s u s u n t a d i .

    - P e n a k s i r a n b e a a r a y a p a r b e d a a n ( a p p r a i s i n g s i g n i f i c a n c e o f

    - U k u r a n p e n c a r ( m a s u r e s o f d i s p e r s i o n } - Rata-rata (average) - U k u r a n k o r e l a s i ( m e a s u r i n g c o r r e l a t i o n ) . d e f f e r e n e e ) * 4* In terp restaai.

      777 109

      246

      2,052 1 3*270 t

      clftso trs I 1,218 1

      0 « « m 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fo U L

      t

      <x&& n e o m

      JwMt- I elw raiTi « d I

      1 0 2

      40

      78

      I f 238 t

      76 106

      146

      160

      310

      290

      

    2 0

    1 0 2 m

      79ft

      TkTKL a

      2 2 2 293 263 t 262

      1 J 256

      1 544 399 f

    • 282 t

      426

      I

      334 f 531 t 619 1 1*150

      f 102 t 232 i

      424

      1

      271

      1

      153

      !

      100

      544 t 933 400 I

      } 152 I 274

      334 ! 616

      1 720

      1,004 t 262 I 453

      I 369 ! 715 f

      1 491

      173 1 381

      1 1*302 1 (

      902

      r

      259 t

      1 214 t 120 t

      I*»«th& n 10,000

      a t i

      Ho

      Barth C entral B art and tfest Sooth o*ntr*l Kamtattk-P«si£L$

      U m t

      &a*t Booth Control

      A tlantic Sooth A tlantia

      S*ctl<n |m TSiwTwwi

      C*

      25*001 - 100.000 10,001 • 25,000

      I Xot*Z*» f O tfptft I

      500.001 « * <n*r 100.001 - 500.000

      1 b . o itp sis#

      Loutr Hiddi*- Lcw... .........

      JU looas* Im iL i Hlddle-

      omp&*

      T o td

      u m c * I S *

      N dcr

      107

      to ta l t C«rp«t

      I f iiu i t a u lb - I i n qr>* I

      I

      503 f 1*613 I

      223

      3

      I 423

      679 *1 422

      402 1 522 1 120 1 170 i 290 1 135 I

      I

      m

      1*335 I

      454 f

      786 463 842

      t *r* t 5ar r f i t

      491

      276

      1,203 I 722 |

      1*652 i 1.230 t

      t»646 f

      1,099 t 2,139 I

      535 1

      I I

      f 5*469 1 2,016

      61 I 153

    63 I Vaocem

      569 1 552 *

      261 i

      m

      I H 9 1 215 f 364 SSdb«r diepetdl d « r l tio tim HUX S * rl* ft l a A 6rortA *ijie halwawn 42 9 .

      D*n d a ri cro w tabol*ticD d la ta a angk* aalinya dapat dirohab d a ltn p trse n b ^ v «taa r a tio d m a^ i in ^ECtok to b sl w p c rtl «mrt1wnn berikut Izdv ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      SKRIPSI

    PEMASARAN PADA PERUSAHAAN ROKOK....

    LILYA ROSILAWATI

      I

      4 9 .2 t

      C axpat jnraaip a ra p lo a vaeucoi elAmiflipn <

      I 585 4 7 .2 t 3 .4 ! 4 3 .8

      1 4 3 .8 4 9 .2 ! 9 3 .0 S ig h

      3*4

      4 7 .2 l

      37 .5 t 5 9 .8 A, In cc o e L ev el t 585

      1 T o ta l nsanpla. I .5*469 3 6 .9 t 1 4 * t 2 2 .3

      Vaemn* olateBtara c n ly # t T o ta l ! Vacuun te la a n a ra t * t

      I t c c ly * ! ! t f f

      9 3 .0 tfpp«r trlrtflla 1 1.099 4 4 .7

      I ! flwwp* ! 1 a ra

      1 T o ta l c a rp e t tu m p *

      V

      I view s t

      M ujar Stfaplft c a l l s t I 16 o f ! I n t e r -

      3 1 0 S ! P ro p o rtio n o f resp o n d en ts in te rv ie w a d i n aach t e*11. c m ir a a n a d f le d d e fic its

    • IV % ! G oipet

    • 9 .3 * 3 5 .4 4 6 .5 1 8 4 .9 L o tn r
    • 2,139 3 6 .7 ! 1 0 .0 ! 1 8 .7 4 2 .2 ! 6 0 .9 Low 1 1*646

    23.1 J 1 7 .6 t

    • 2 9 .8 B . C ity S is *
    • 1,335 16*6 t 7 ,6 ! 9*0 30,1
    • 39,1 W est E a rth C e n tra l S a s t and Vteat

      I4MS th a n 10.000 t 342 30*8 t 1 2 ,6 1 18*2 3 2 ,2 » 5 0 ,4 C* Secticr*

      38*9 t 6 5 ,9 Sumhar d ia a b il d a r i h a lm m 430

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    SKRIPSI

    PEMASARAN PADA PERUSAHAAN ROKOK....

    LILYA ROSILAWATI

      1 6 9 ,6 Mount a in - F a s if ie J 552 47*6 1 2 0 ,5 t 27*0

      65*5 S outh c e n tr a l I 569 46*2 t 2 2 ,5 1 23*7 4 5 ,9

      1 443 4 5 ,8 1 18*7 t 27*1 38*4 t

      1 15*1 t 32*9 3 9 ,4 1 71*3 S o u th A tla n tic t 454 2 4 ,0 ! 10*6 ! t3*4 33*7 I 47*1 B a a t N orth C e n tra l

      20*3 4 6 ,1 t 66*4 m d d U A tla n tic t 1*613 48*2

      Bav E ngland t 503 3 5 ,8 1 15*5 t

      J 59*0

      I 1,652 4*»1 ! 1 8 .8 t 22*3

      I 722 3 1 ,6 1 10*5 t 21*2 37 ,9

      1 1 4 ,2 f 2 7 ,6 32 ,6 I 60*2 10,001 - 25.000

      5 8 .5 25*001 - 100.000 ! 1,023 4 1 ,8

      1 2 1 .3 3 7 .2 i

      I 13 .0

      100,001 - 500.000 t 1*230 3 4 .3

      ! 1 8 .8 t 2 2 .3 4 3 .3 1 6 5 .6

      4 3 .3 ! 6 5 .6 500,001 and o r a r f 1*652 41 .1

      10.5 1 9 .3

      C a l m dalsa to e Q ix b m - to s s X tfo a i ysqg dahalo hanyaloh

      i— eofita pofcaorSaan matemtlg ycnc banriX at bentlc^-ulaxc* n a-

      tea Idol a ecgm Hah pada ca*tu kogiotan yc»c oomrlukea d*grn cipfca,

    poottdLrsn eaartta fcacardcsoi yoas tdnsffi untuk depot oeotnat Infcccrpro*-

    taal dari bani3-4mail p & u j a m yna$ dtoaktu

      

    Sertngtwli intarproatoai ffig g rtia d eltas CTialinaj to tcp l hal in i ti~

    dnhlnh to ia r , 1) S bjaca mstUs® * c szyrse pl tfcca den c c c b o tc a i pC T f^m vpcnaaaan e o -

    M ugga r ^ J c r tl cu ctq d a to yc^s tc r a ta r* tcereason d c a 'la b J h b a r

    tX%tm JTadi tujcumnya e&alch laecpotfcilcb j&ra&a ocqscnai hul-hal yaaff por- la kite t^jdiki/rtCTasn-^ncuasn y z x Q diporolah,

    Sadrsyfttcn tujofin lutorprc^tcsi crtrrtch c=£9*aLoh jcvabcn csegcaal

    c p cafrcttdnya naossn-ra^uscn todi dan cpa ysmg haz\m ditoatftftca

    lobih log at dapcer* waway-nui&iin ita*

      2 ) lDtcexpz«

      3 tfi

      9 i cszupafccn kalnqjcrtcn dari aanlloa,

      3) A*^14»n earopokcn h al ycBg bojuLc^x-ulxug d ito tftfstzi cglnUct pro*

      

    »o9 csfcesxis, Estodo-cotod* tortcsita ssdsqgtesa intcxyrcotcai ada -

    1th ksgiiifcea yaq$ casarlntcoi degm c ip ta, tayssrjxign ecnarifc 1aato *

    pulen pczcnunaan legifca den pczsTCteJTctoi yts^; fcertctrufcfcip. t o a ^ lf i p ^ L rens , ^ i ^ ^ £ a k g g l , l c ^ c g ai .tori, b b b c t 3afr*mra~ taair&alrfr t 4 4

      a) t e a b t o apcich data; yens kltq jgrojch todi endoh tote® do n tfcjw UhiadJOj SBJ&fe» fcal*269 *- 270?

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    110 ibypOtilSOiS jr'lHffo irttft tCQtlflUfll 80b&»

      g sI Xcndfisea* jts tQ

      b) Horns dindnfrrai pcsrtfeabcagcn a ta s d ata diporciLch to - t o ^ G P^otcrraogca i t a cufcup pentdoj* ralcqjutxgm K&xua d io g i os» cuxufc on to D pcsxtlzymysu c ) Data 41plTJ.h, dlttnbezo d ta cccartt s te tis tlp I ta bazus dttcrepacg dc» dtilfcupea dsqg&B jn la o plM rcn Icglfca.

    d) KcslrqtiltiytoatigpuZm c*bcf»ci kupaoon d&ataa tadi tnaapya bs(

      3 Lcp~

    p a il 2 bnglfgi, ycitu aommit ingnksl sabogisl ta&icn parfcoa un -

    tuk w q m o iU h p o rb q ^ ii^ & n o n .

      

    X m rtlcn pcrbcndta g c a a n m I t a onlnftirt d e & ftsi djrtTiihSittn bo t o i » -

    txxQ taxd.

      Irtmson p<2u& porocalcnqyn.

      c ) Hcs^rolcaaDtcn pcnU cdxa Xofcdh la ijtx t dcnccR c a s ^ rito a ocgaXo t o -

    c uqgfciyugW.tr* nyfflr to m fccoacatca d o t k accn d ag cn d a le s defca dssQ oa

      baittiStixiESOd te s t.

      ini

      Dm cqtolish ccoaczcni a d o a a i caka buatlch suatu Xcparaa c o ^ c m i hasU -teoll. peDQfolidikm den fcealsgpctiUa yt3*j depot k ita tm rik d a r i h a- d m g ll earrap tc d i, bezrtute lspornn i t a barus tcrafcor don fllgtcaotds Xcporaa in i csrupc^an euatu kungl ycQj tcrpcafciic bo^i presicpln p e n t- a&haan ycog1 fftBnm c sa ^ a jl ucal-usul yens dSnajutesn d a lm Xsjxscran tcd i*

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      BAB YI

      ttS S m U B

      DAH SiBJS Dacgan a a n ja d u i a te a w y lii tetaimTnan-tekcopaa0aa t e t t w ti - tUEQM m ito ja q f dapat te a l b rjk a n dalaa paatalaian akripai In i, ta lk w ngw ij p n k tik aaspm tb»ori d a ri bab-toab jwag a ) n -

      4 Vwtt 4 t »4 te a l fBM^MFiten ^ ngaa taogal p m r a i d a ri ix m ite im retook

      PT Qqgtowldjojo, XaabqptOan jw p d ^ a t te a l bcrU aa ltd a im te a l taten ten t^ c uta&a pate arvarQjih paabaXiwn dsn panjualan, wOm^ton nxxtnk fm gad -

      jm sg

      A sval ptvaaunn la in a m tand alnggtxjg « o u t g aria baaam pi m

      M M A

      fialalw >ah 4n< —w w A ilaw Var i»«1»in d a ri j^T*p-

      s i t e a l* a a t e d ^ g m n A u u i l a n d S r l f e u d a t e n fm rw m fm w t o k a a a - b t r i l r o a m a m n c n y sa g b a rt i a h Tip n d w y n f t a p d ^ i f a l p m m j u y c la h pe ro a a f cM tt r o b k P T Q o g k o v ld jo jo * H ivf ch w t o f t n n - m m a ya n g d a p a t t e a l b n d t e n i n i d a p a t fa a * a a n£ a a t b a g i p n o a l a n - j u g t m z ^ u t a a .

      I 1. Kaari^wftan tertapnlan XaaiqpulAa-kaaiBcailan jaqg dapat te a l aafcdl d u l p n tab a nan, - te a l j*^g berbcibsBgzsa daqgaa ftsagsMtanf&L ij—naniun p an ah H D *©-

      wmbagpl

      kok FT Ot^gkovldjojo adalah b arik a t s

      sL U t-* 3 £ * t

      1. Rotate aaagxngal jeag ktnm a d tta n tia g te a dsogaa p ro - dafeproftdc lafesgw, texana i a . Maxopatea kabatafcan p r ia d r vnttik aotegim a&a&aratet*

      b. Sabaglan basar ecnauaar rckok btaten a b li tantm g ta a ta d a ri p* da rokok, tevaaoa i t a pwriT*t*n tagte dap ta s ta nofeDk adalah • -

      111 m a t auhj*ktdT. e* S a q p t a & lt untuk M i n t t2U p-tiap batang rokok

      wmnnrryni

      m

      \ m

      jaqg b ato l-b atu l u , 2, PeiusBfcMD rokok PT O ^toirtdjojo Mrapakan labour IntanaLia ln * n ti7» aaM up^ t t t jpakan M b w aq^Lcgnant jaxg ctikep te« y r,

      3 , O ctal jang diparcOah Pw w rintah aanyalam a t f w panghudlan P a- aartetalv feum t I ta adaoja "itfeok tu t* p ita* w rtifln m p w p - w a n f jir J n ta h la b ib dlpaxfeatat^ aabab retook trap a p ita *nl aa- gqpakin aalab aato paqtfhnbat t w jm n Paruanfcaaa* Hal In i baxa*- t l pvfla M Qpflnnil xangftwanan Pt—rAntwlu 4 , 1talas aanjtflmilgm ftm gal PaabaHan dapat d lta rlk baali^mlim-taia ij pdlan t a . P w inllan bafcaa-fraban baka di1akriton a wp n tu jaan w tafc l* ag - auqg dgpro&u&r, banj* aabagtan k a a ll aaja untuk d iju a l fcaafca-

      1 1 .

      b. D tiaa — iwntnlnn pw ftalijm

      t i& k

      4 l t a i t e a a ta a auatu aq g p v - «n tartjaM h ta ta p i paahaljim dilatahan M l

      — \m

      W rtb» to r Utaan. aazmaa pax&a nntdk n w ^ flrtin parthtf 1wn M raktnr XV* t m Mftakutan paabtdlan. babaa (tw b d w ^ as% tab) tex p ita bancbrol M 3«tna paraadiaan aaodakatl paraadiaaa b ii^ oa<toc*an k artaa a iW i nntdk >Dgka u&kta jang ip lc 3*- na.

      112

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    • . Paabttlian dilatatem pada babaxapa auppl la r («U » ^w aad buy ~ iHg)« d . Panyalakalaa babaa baku (taabakau) bard&oaxten in a c tio n o f aach lta% kauraa ^aatfiallin taaibnkrin tld ak ro d tii dan mwi*1n te a a a ta jaatQ iin tm a x tlT ii

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    113 m

      

    «• P—hallfm ringfculi (Hlolmton w itoM p»n&tu% teaja artact

    t .

      aa h a d l fla> laagm qg pods, p—11 I t, S«dn%kaa bataatoan u u ttt- Q u n t raatn jaran a W ih : 1°. BlAja tw w p o rt tttu v g u n g olah p m a A u n .

      2*. F « M im m u i k n d lt dacyin jaaD > M ktn jm g t n s m -

      w&oam <2 atoggu, 1 bulan, 1#5 bulon, 2 bulftn dm laia-O ain).

      3*\ Us* ada to w % jtan wvtuk mndqpetkm caah dLacooat*

      5* Q atsjc ftm g a l p e n $ o a 2 a a d l t u i k toadaf*flaT Y -*aa1napulaii aaibai - g a l b a r ife n t i

      a . Pitkfak jeqg d ija a l bwnwnua wncnm to*Oitat» ja d i paraaahw i - jwmfolfirftan dlw rsififiatlQ D a ta s prodataai*.

      b. Paojnalan dilaM can pada daarob-Aajmh yang taraabar* o# Panjualac untuk gapaajaqg talma tiifck aam ta, ta n m daXw aa-

      ta

      tatoan ada aaaa-aaaa pao^aalaa tdinggl dan aaaa-aa aa paojoal- aa ranrhhi <L tfntafc dwwnrt craatlon paroaahaan maigginata a cax» ad - w rtdJdng. Sadragtaa aadla advartiatag jang dSguoataa ad J ah -

      msSX

      radio, fil% apaasor aboM, coqxm tfrta d ia ly d lra c t gatotl aoM l aoM I calandar daa Outdoor P oatar.

      ymog

      «• Saltm tn dlatcH m al disooalaa adtiafa aataajal b arlk u t * 19, Prodacaa —- Agaa — B atai3ar — Bcafepaag Pangacar — Ion*>-

      ■an* 2*. Procfaaan —* Igea — fta ta ila r — Tcnanaan, 3°. Prodaaan walalxd aa&as gixa — Kccaunan.

      Jad i dla3rd pam aahw i nangguoalna 3 p an atax a dalaa aangaJn r- lorn barang-taraag budX produksdnya,

      t

      # Dari pacggclct^an ta tiflH m a a g V m ^aai aanjadi ccmwniaoca -

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    114

      (ka

      good* f » d l ipw iA llsr gooH B l i f c f c A w f V

      o o b m S m o i i ^ h i

    ta a gaoift M M S b te i&to « n r f 4 1 M -

      tat&otv

      ftttc*MDdc6eF jjmg vndM nm iff^ p N A t t n dU rtlik ttlw i 2 ^ m M a k

    • * P M iW U B n w M ■ b c u d b i I m M w m i T H l l l l i l l l t e d a Z M f l M

      1 'QHB SIQHt^DftW 29WVEBSBi

      2® - t&Xfafc ^HQAQMflM BflflfeflOLSflBBBSfc ■■*

      m m a ( t e a t ****** 41 Q t e i t n tv M » t)« J°* H aotM uvl p iijB iiT au rl p ro a* ® eo i* Unpwr aM f paqNd p m u q w ym s 2m% M a tu n g fu fit Juritafc g raft*

      p f» a a nriEc^B fln g rt IweqmIu

      m & M k

      $• filftHjH it ig m tm iM it p w ^ m U n q i s

    • 1*» Tjw u iiaifcto a c o a p % twng* m frnj to amg m — wmti&ri

     «M# flttn M M MaMM «DMfl.

      2*. n ffw rtw ii tt* ) t w iiM rtlan w fc <j*cqwit» txm dX t 9*. m i t t h filM i «&Ojft flw iM d .

      6» F H p tfK litt ( ln v 9 Q tM fld ^ i i ^ n i d n p ft M C |p n iK t n k *

      w m itrx tim M aU ik tn M r A d u l la a r.

      7« £MMi&Uf& fliM pA ini jaKQrls^tBKi m tafc t s M t t 9&jfc *3^0 i n t A* tM tlA l p r y fefl&tt 4S|rf*%Sfe t t t ^bp(l ^(|j<^ffc law Bf |£ x o b m b anrfqp>n dOwi jteffi> ig»to jnqg * P * 3 *

    b» EMI ta otootfl t i i pcodci^f te n m tiriiA ln w s^pslM flK m l»

      I m s l l i t n lB S i p«zum2mci aMptdfc* In s ptHfesUflii t n M n pft& M kto p u w jh ^i lu p iQ i

      w m dtiu

      115

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      m pX/tJk cain ja pendxxtaaa refcofc.

      b. S h iftin g and Jfevidtag Riofc j A saareasl SabaSttzc^ tifluzRBli * kaodaraan dan asaonm si psgaual* 11* Kax&at Znfocn&t&oti s fuogsi i n i s a s ih aangat kurang dipaxtetttozi

      

    a . P r a w n t i w E f f o r t s t d ia d n lw n p s n ja a a w t t s s t d is a d ia k a n «3 La t~

    s l a t pe ga d ua lt »la t a x «% v i k t a p a n f rttlia Ti ba fca a ba lsa t a Ja h d k - pa r t d t u q g t o n p ro s a f tta * a p sn q ra in tM V

      Dus nntufc nsteguiaagl raalkt>-rsslko in i paruaabaan w w n ftib a *

      d* B atural BUfe

      loacailaktaa pasaw ai dan l a n d M w

      10. Baaiko PWRMBhem adalab * a . Tiaw fiiefc (r*eiko susut* teftitetaqjt buqpa)* b. Risk o f G cqpatitim » rsslk o tldUc Xa3amj» b a s il o l M d . c . B an s E lssvnt s raaiko psxfcroditan fc&rsm bad dfrbt, paocurlao,

      Account C n d it bagi para 'janggaimn - H3B, —dw^iten ja i^ B « k ta M l t b irtb ift saaoai d n p n

      Sadmgkaa b aa il Jodi d ia l^ n 1 a m " t u p i t e 1

      G pm

      %ff|y iMgwwii|t« g ^ p i pSBiba240S& pitft* P m w haaa aanjiflanban

      

    9* **oM — u llr l tiig a m le n m ta k bdaga ja n e p w a a w o t* p $ s

      b. Standard M lt& s (Q uality Standard). c . StaPdarft JuaELsh (Q uantity Stwadard).

      1 b dliw m - solnat lAka. (M rog jang dSgum lw w la in p rim ta otocae* i^ga natlyi wi pofe Bank Dud. Daja. Standardisation pscnMtoaan ada 3 * a . Standard Ukttnm dim Swathe.

      ymbx

    • * KabaJauwn, so al cm ca yang T w ry m M baton baku (tasbakau, Mflgkab}.

      £23322 cc2rra in i p c s ts a te a

      t t t s n

      ncncnriL ls te r.a s3 t o g a a s $ - O srslra O tfr^ a ta in tcsn C a a^22d,t cr£a

      3

      l c c y r ^ a i £a£a * Crt» £ss± t o r . f t s i y=^j <Es»t 1 = 1 c ^ l l t t n tzc=a lr2»4r*> y=st

      d

      tr^rCa Ss& t= A cCza g^2c35£^3 rrrittra c = ^ a l t ^ T s i £sa

      t= Z £ xC za

      <21 ctscv 1* rc z c r^ v n c n .y t r a XcLssr Snfcsssto j= ^ j r . , ; . ' ^ ta ccpjs tc = c a t= s£# csfci & a n pc rs fc ^ a )a=^p J= al sx = £ ^p t cfc>-

      IcaccpsssP ^ z l p r a tis te a . 2. firte ite i C x i £ tc = i pcnX U ea p c d a c te = ri= 3 d c ^ Pa c s ^ i q£ttafr i o . t a c r t o tl£ ^ r c r ^ s t i r a psgcsdflacn b d l d to * r-4^ ^ 4 pgr^*-*^frgj-a «

      fr.rszzz ? 2 3 v r r S to scs£fc te s s s to t o lrt> 3 a ta .

    • t±£&
    • t£ £ d rcrr.*7^> fci^cp. £ ^ = 3 C a p = ^ l t e a »
    • U s^ £ 3 Q ^ its l tfjM i t ^ t o t ps£a jg K ^ a a a 5=^3 b » « U C s a p g R ra to i e ^ j ^ J r r i y A flfr n ps£a t ^ s e^ a c ^ i l o -

      (d i^ = c $ c=£a prgiKafcare tt£ & *=£* 1 p lt^ r a ^ Css pr s u r * ^ c^srtT r l^ ,^ rj" ^ s;rL ifc s^ p & » j= 5 l^ in 0 4 <gstc3 p ^ V lls n Id * e . r^ o tb ri ; a a a t t e e s c tf r f e tte a p s s s rS s n I c ta i O - p a t c=agp*=glec5l=a &33C& c te S a itito tle a t o cred isa t sacsa psarerfryji ta& gcat e o c a ra c s a ^ ta il e s te c^ y y a t a (oc™ 31o) ^ z i j^ artn i-p artai fcscll»

      ts s s s a

      c ^ i z p i tg fea team b b c ^ v “*^n fccH ttiU I t s ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    • xali snog aaatng^malBg parailntaan jc n ts prwJbk jv y bartad&-bada, b . Daqgan dllaladninpyx nida apraad d istrib u tio n aacara extaosl-vs, rakst pouaiK B baxstag am jadi

      Harass tabus parum hagi tLdak baxaoksud **alanapnr daarah pacfralaxsapa*. d* Mengmal madia ad w rtiaio g yaog dSgamkaa peiusatiaan aalnln tqft

      117

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      d. dapat d ian tar flwupsi ka taopot tujuan taraM ilr. 5 , Bangan diadakanrya ffnagsl staadaxtils&jKi saka parcutthaan dapat a s -

      U b S h tlm xX ta * .

      e .

      cgen dapat nambantu p artti> l» » dangan a* 6 ag ar faatemgnya. aebaltsa ^atah w&ktenpi. 4, Pangar^fkutan darym tru k wannwiyal kamtaageiwlwttntuxjgsn taw o a a r a , Istd h capat.

      ro ko k reamX

      Hgeaualkem dwngaa salem aassjarakat pada aaat-saat ia l nya qxnsor show, coqpon berfeadiah das lalT ^lain . a . Sifikt k ra d lt yw^ dUbsxDaa pada agsn actelah daxltiL at aafatasga pada m ktu rokok aapi agsn —mfcpat taa’lqiqBLran tarfcadap bu- taagig*, sabalikaya pada vaktu

      caLffliri salas g irl* ta ta p i paojualan Izsl ada- Xab t t u paraatujuaa agan ^ang barsaagkataa. Hal in i w a ^ k i - b atiaa

      Casngan

      dm rawrttfrihtom kfiuwOTan isw tuk nendBpatfaumgia, c . Ifalaupun paruaahasa rcngprltlgm partfuaOnn jaag laagsung isspada kcT .m n

      1m m

      M gl 3»- m t upgan sabafal b arikut i a . Earam paruaabaan aetijalanktn <SM*ra±ftcaticD, aeJn p w i i m b a sil Industrinja dapat —m ratd paraintaan untuk tlagx-tlap <fc

      mm&nny*!

      poojualan jagg dilakaaaatea psraanhaan

      TvacaL

      3*

    • * g m

    b. Imbih ts r ja a tn .

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    i t a r e n f l n a t t a a p B e c b t e n c tz n & s tiX e a s X *

      rio O te a *

      a # G B B G ±& = n c c s d t e a t p c q f f a g & g te a

      few ■ w«» p r^v^K^ra* (c^^E B g) e * p c q c £ e s t a to ta g p -fc S ssa g c r ^ c f llr a £ 3 g e r if s a ls a .

      

    C u n p a tc c & r o t t £ 3 c n s ^ a f c S z a p c r o e a E s a n ft2 & 3 p s E s s e d -

    a t e f e = £ c i g a g f lc d S a c f r r a t a p c s a E s t e s a t t e i Z t y a i t o c r . y p ^ r t ^ a *

    c u t a d = a j s s s j S o r e r *

      2 a l f a d c t e a r a r f s » f c p c ^ s s a s c a * f e s t o t o

      aju

      1

      7 * t e t o s s ^ Q a f t a a i I ^ g ^ s t e n s c d f c o a « 3 t f lr lx f l, p c r u f c r a c *

    d & c g f ii^ ir f g n ^ T n h in p c a c ix r o iE p a r e e d b tr tr a ta g n j &z&2=zz$>~

    pruxzfcc? p s v o f f l H t o i c s c gfrc c a a o c s & s s c ^ o l a t g c ^ a C n t o -

      tfiSaaan-^ irrfrx ra sfn g gasagsh p crearto h j t o ^ tW a a g lca

      a t a o t o l c b t a d b a t a t o ^ o l f c a - t o s S l K ^ / f c s a i t a o ^

    t c = s £ » £ = * d F d l s t e s a c s i f t ^ c t ^ C ^ c t t & s f c a t S x Q P c r c r r a t r a y c a t o 6 1

    trr-rfr i a l tssX fc s x d te a teOn t o ^ ^ a f r J g y ^ f f g g s ^ t a n t e c a t e o c a l i a t e l I s a d r p a f l c a v t e d £ 1 o t c o * 1* C c r s c ic a j s a s t t c f c a l f c m s a t g s t o p r r V M c n p oau r t e i e M f lf t *

    a * G a xcaa t a £ i £ <flp<fctl= g n g a p e r c a S te a a c c ^ g a S t £ = a t a c U c a lc a r d ,

      2

      e if c a p c g t r s f c s a c t f t o r t s it u f t r o l a j c ^ l < tib S tib p a z c & st& sa p c £ a .

      ,wn>i|.«Pt <!*fn4

      

    b» Sjjcta iwrttfllrm jamx. i U i M s a s t u Q s o a E = £ £ a t i ysgesSaaca*

      1 ■ *-■ — r ^ ^ wyVn^ ’MjjMr ^ w it vn

      i y r l t t t o c a p g ic o t r e a d > a $ g K o sic a fc* * *

    c , P c n y a lc fr c lc a to te m fcftlai ( t o i t e n ) t a r o s t e r t a p i t a ii s g p e t S ^

    cu c t cseh i t o yssa rraaton M pja dsn t o p y=tt3 *»ctp* d. S elaia d ari pack i t s ta n n a paafraMwn

      tm to & m

      barus filUkrthm pM tm tm m ka bax^anaia r o la tlf la b ih aabal. a« p«d&jpsusa dUnkritem oebalvR jatuih waktwj^a. d a ri Jbae

      U uakta k ra d lt jang dibarikan pagnaaftMm tdUtok ganckqmt to - w ^xtrm m tdk nacktopattan ca*i d lsccm t. 2* Kara$U»-tow*jgifln d a ri fttfjgai panjualaxsge nflflah aatag ai barikuts a , D ljtim flcm oa d iw re ific a tic n « t u produfczge dm p m a u w u s * - jeqg turaabar pad* bafearapa gaorah wanariVilntVmi pam nbaen tft rua b«f*uvb«r*ir a n a l i t i cap w n ite h dan d&azoh rnmVah y o n g paling Mogoatapgfcaa ata u jaog knrang eeoguntungiaui.

      b. Syctaa k rv d lt ja»g diberikaa olah paarusabaagi ftton senEu^guz^g - nudko ya ttft baaar, k a n m k sv d it di t e r t t e tm v& m & m n. to p e s cajaaa (qpon accoont c ra d it), la g ! pula katantoaa jt& c ^ m fcta k ra d lt jkz^ koxacg ta ^ ia (fKodbLa) akaa ■noggaagga l i qcd d ita a parusabftaa. o« fivstara peaojxialaa jaag tl& k — tai^gvt a Ian inangalrtfr^fc ten prodak raraayuk. d l a a ta d*arah data kakarangsn d l ctaarrafa ** d, AdKrqw ”b&*ck m rte t* d a ri baxga rokok kxetak yang bavetda d l t t i i bajtgfc h ^ wii n e n p ljU a tb n bagl Vfii" m wil karana

      ■arete tife k aendepatten auatu fcargs jang tertantu^ aabab bw v fa aawTan akan dlt*itu$an d a b para pts^aoar.

      3. Pangangtaitao nal&lsd tra k fwirmaVTAlfan jang r a l a t i / oabalP 4* W.d*k dipaxbatdtennya fungal Maxfeat Isfc sa a tlc n xaanyobabfcan t o ­ r e ^ effiaiannya. paroaabaea dalasi sw ijalanten peareaxaa b&rewgaga.

      1 2 . S u v h b m i u

      teigan pangatabucm dan townft^mau te a l yang taxtxxtao ra te d l- ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    120 ta X to a tb cSra t a s l c c d lH t c e z c o -c sc a js s q boato Sg c a * -

    f t p p Hc3C3ta3s3 C^crattex Carl pcrcxisxa rc£=£: f2 C ^sul4$ojo -

    j c s a C v & t t e e s n t e a t p c s c x i t i m j s n s fer g s s g f t a f c u

      1 . Cggga ha g o t a a ps£a Cata-data ta e l t3»*tc!=2a j&caa Ic to acyfca p c^ 2 te = 3 £ a ag o ra 5=53 c£=s> f i l t e r <E£r£Si

      (pXczc ^ j

      paafcxtitna ck 3 o C w i p ^ c & a tea so££t to *

      

    CaLasa ^ czata plraateg galea isr'te atay pr& sflnn £ a p » *

    d t r f j = £ a l t ' ; : ~ ,^ t c c a t a c c s g a c a P c & a l t o y P c a jm 2 r m t e i p r o -

      C M cscsxa o U t e i caja* 5=203 <tttifaraten otao csata ccptea -

      p rrv fita t js=c tcgfcatft*

    C ir c a n C ^ » c £ i E a a p t o n t a g 3 r d p w e s a f c x a C ^ a t c ^ i t f e n p q

    dfipftrw paiacgQ i G b t e ^ g m taag ag aica C t e t— r-rrrCsl 03to<-

      C% &t

      x& psxcjirtcaa, ccfrtrQp. jo £ t ra£ tu ¥&a& ts s a l posc^at e p c r fln g s ttl r r f lis s S i p s a c t e t e c a t r ^ i .

      2 . Ub££e c sr^ g a i psaftg&ao 3333 ca to c iister'n fq p d l d c?ctna p c x o

      

    f c x a c ^ c z i t e £ t p p c r t ^ c x j p a j j I c o j s s g p o f i x L a a a r a ( d -

    o l l a n t ila s t t e n a g a c c u p c a h afca > W 6h ) b c n a a te o a p a t c ^ h s s a^

      Cx£=z

      f c a c g a ortfTBi gaga ps im y sgj: IrpaCa n3nr~^n fe* cgca» t& s l*

      

    t s a * D t l o q p t e a c a l c c r ^ a c c ^ t e y a t c = ^ t o t a p i i l t a r i t e * t a -

    d d e » a i C ^ n j c S a h p s n j m l / x v g a , t s £ g £ f c s a f e a g i p a i o C £ = a

    • c s t a tsvcp^ W ascjo c^ca d=pat iaai?yjfial

      d&bSZi ff?5^

      cssptag p arcel

      

    Cl ita ataoga tajjpt- la l csaffetebtsn $eaa isa til <&

    £ £ 1 t c i l r f l n l c s a d l « s a > t a g r c c r e f t ( f a u c s a t & £ & t e ) c = c c ^ $ < ~

      5 4

      3 te rte fflft 41 x aita & ci«b Cm t s t e ^ » » A1 £ sx cb la te a jp .

      3 . Kscccaasl cctila afts&rtlc&c*

      

    a . UstSUxsa psrasflnaa ractinjaa fr^ te a i KSflfo otocrtdeSiOTP <^Q

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    121

      fc=h rac220 <2atilc3 ccd ia t s g l tapeft r a g e s a ! casasiaaga t a c s *

    • - oa'tea tal p c w e s t a s * b d s a i s s^fifea m t a rossseSi

      b. t e ^ j a ceaeixtpS ps£a tssbatocqga f c » j= ^ j e te f ltte a c rrtgCi c^vcyt l cicfr d l C3^5$o ps5es±52a r^ tfite T ’sa c ^ s s t i s ^ tQ X1^ Igg&cgaM agA c ^ lfti p » c ± £ 3 C ? 3 t p ^ a c ^ C & > t e r fa £ » € ^ c a Cota n s$ p c ^ t ic p ir ^ 5 a te d E = » t s ft n t= -

      3cbp*le& , t

      ttteOxjcp * i r , t s : j to g a istb£i « £ to a o tey .T t o ta E ts ito - ; c i p n ^ t r ; : - i‘c

      3 t e a c t c a torf'Traca* & 3

      3

      te a r a t e Xa lsa ya 5053 t e s t e r t cg t n fliC r a c=s£>c= Cx t o ­ la * $ s « M s i F t Q n ^ iirtilW o c ft r t ic j* CM ysscta t Icttth c= ^ p - faSL C=a c ^ S i ^ t p3Q&&po£ £ E tra&*

      4» Ootcft r ^ js ag t e C l ta r iQ lca 5=353 c= ^ 3Sn tfcCssEL toa eca psgcs ^ a ca trryjgatm jp£a fcdRTcja dfrsrrh t e gsa J >

    • £0 pgo&Ci ta Kto a p a p=aec=ta=a G s p & t e a t e s t e d C s i pa£ a -

      

    pscSa st n a lj^ o C a t s s it e s S a l e r a s e s * flSgcgc&O q

      5

      2

      5

      3

      1

      o t a areCtica js e s G S * £

    • = i c fls o t ica fr £ x p et o t X to tg t o m rirg x a c te g is^tfrnlrry ecs* C 73& £X cr^ fll p a to ^ tr tfr ^ ca ta ito a t t m t pcaflttu

      5 - U a c s s a t c f l t a s a t f c & z l t e a c x =

      2 C 3 £ a s p g r r r c s r tr r tt £ $ £ t p s f la * ta@Q rito a a l c ^ v fe s m pe£» c s s a g a r tito a n flic t r ifr g j t o c =a r r flr fta i ^ gsa S s l crtn ft WSSIi gfrVte£i crm ga?—1 d a t a t a ^ d i r flr t ilt n I 3

      

    fc a a p ^ t t e S a c a a f ly qysfesfc aS n im ffe fc to c c sft la te * c s g ic a

    ten

      l= i pcgM rifrsgaa n t a . G jI && g ga ass^ P c^JUg t o a pcs^» matery* c-u.3iri»

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    122

      4> taltag n bU m w i yaniw rtw i w u p il r t i M utating te -

      

    amreh ym* XtWi ta n tffc t U«W y 93 m w iiH rtH ii m f w * <a

    ( « A

      3 * « l*fe£l» T w ^ r y w M n — tin— - anrtmi w f » 3

      ptdcam d ilM flKijAssiM& n f tr ttm jK M o n *

      

    ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

    DATOAH HSP35TAEAA3 Agooa, F*G* , topal Agpoota o f Standardisation Sjginll-

      an d

      flcation. jEaustrlaX atim^ardtsatjlon ao» Itoifc' Aaerxoa iitandarda Aosociation 1029, Cborlca P, Phillips and Dolbort J # Duncan, flarScotinft Prln

    clploa and flotbodoo. Bichard D* Irwin, inc liooowood f

    g o I ^ .

      m liS f s V

      Crips, Bi chard D, r^airiteotlnn Hosoarchu HcQtcuj Bill Sorico

      5 i n Advert! oin£jond U>llin( iitonart Ifondoroon Britt Consulting Editor* Eduard A* Paddy, David A* Bovscm* IZarkofclnft nn. Institutio­ I . nal Approach Bnhaoon Binalrc2cn iitiiiy CXub* Itonry Hals©, How to think about Piroct Kail* !£he Bo porter o f Diroct liaii AdvortiQinc* Octobor 1051. Fang 2&a, Basil, Harkotinn suatu Ponpantar* PT Pcaba -

      ngunan J a k a rta ,

      Hayburn P. Toualcy, Eucoao Clark and Prod B« Clark, Prlnci

    pica o f H a r k o t l n ^ Tho Hacnlllnn Coapany, Dew Y o r k ,

      1962*

      Santiago C O ( H u D « ) , Advartlfflnn ghoory and Practico* El - chard Dm Irvin Jixlnolo, 195S. Sarooo Uirodlhardjo, Fokok-polvok Tata Hlana, PT Probanfluo* an, Jakarta, 1903 Uoldon J. Taylor and Boy T* Sbau Jr#, Harkotlrm Into (rratod

    Analytical Approach, couth tfoatarn i ^ l i c h i j ^ Conpaijy#

    Cincinnati, Ohio XU0l«

      Uillioza J* Shultz, Oatllno of Karkotlnr- litlo field, Adasa Patoraon, 31cu Yoraoy*

      Co, 123

Dokumen baru

Tags

Quot Kerja Tahun Quot Tradisi Pada Masyarakat Karo Jangan Jadi Dosen Quot Pohon Pisang Quot Kebijaksanaan Perluasan Pemasaran Pada Pt Welco Repository Unair Repository Diet Sehat Ala Jepang Quot Nihonfu No Dietto Quot Carok Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Repository Unair Repository Marketing Kayu Jati Pt Giriwono Repository Unair Repository Masalah Perkosaan Repository Unair Repository
Show more

Dokumen yang terkait

KEBIJAKSANAAN PERLUASAN PEMASARAN PADA PT. WELCO Repository - UNAIR REPOSITORY
1
1
16
KEBIJAKSANAAN PERLUASAN PEMASARAN PADA PT. WELCO Repository - UNAIR REPOSITORY
0
0
103
USAHA UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PADA PERUSAHAAN CAT MATARAM SURABAYA Repository - UNAIR REPOSITORY
0
0
9
USAHA UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PADA PERUSAHAAN CAT MATARAM SURABAYA Repository - UNAIR REPOSITORY
0
0
116
KEGIATAN RISET - PBIA SARAH DALAM P.T. PERUSAHAAN BIR INDONESIA Repository - UNAIR REPOSITORY
0
0
9
KEGIATAN RISET - PBIA SARAH DALAM P.T. PERUSAHAAN BIR INDONESIA Repository - UNAIR REPOSITORY
0
0
80
PERANAN PEMASARAN PERUSAHAAN PENGALENG IKAN, KHUSUSNYA U.D "SUMBER YALA" MUNCAR Repository - UNAIR REPOSITORY
0
0
71
PERANAN PROMOTION PADA P.T FAROKA S.A Repository - UNAIR REPOSITORY
0
0
9
PERANAN PROMOTION PADA P.T FAROKA S.A Repository - UNAIR REPOSITORY
0
0
71
MASALAH SALURAN DISTRIBUSI BAI PRODUK-PRODUK PT INDOCORN SURABAYA Repository - UNAIR REPOSITORY
0
4
103
BEBERAPA MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI DITINJAU DARI SEGI HUKUM Repository - UNAIR REPOSITORY
0
0
88
PENERAPAN INTERNAL CONTROL SISTIM PENJUALAN PADA PERUSAHAAN PETERNAKAN BABI P.T. X DI JAKARTA Repository - UNAIR REPOSITORY
0
1
104
PERANAN SISTIM PENJUALAN SEBAGAI ALAT INFORMASI. BAGI MANAGEMENT PERUSAHAAN ROKOK NV. "X" DI SURABAYA Repository - UNAIR REPOSITORY
0
1
106
MASALAH PERKOSAAN Repository - UNAIR REPOSITORY
0
0
43
PERJANJIAN ARISAN Repository - UNAIR REPOSITORY
0
0
73
Show more