PERAN PEMERINTAII DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BUNGO.

Gratis

0
0
16
2 years ago
Preview
Full text
PERAI{ PEMERINTAH OAERAH DALAI{ PEtlEAl'lGUl{AN PENDIDIKAII Dl KABUPATEI'I BUNGo UNIVERSITAS ANDALAS D(d lsg &4 Kcbijrki obmd n dtu wjib y4 be@do4a rw& sb& Per4eo Mdnd (sPM F]rl{l3Jekqjrhtsnd;fu Prrry,e Miiind (sPNt &Dd djjodilo dFi nqrkqsstu @k !r1M wiibrya ib'.rLJ''igljtsNid(rVr4ddi'ud ftb]nhn Fdidib ddffi, p!y: nqLt, sPM. "reriF&i'j!rp yru o sc!! Fr Ldtu 06) , tuio sis!. F pn Aisk! lutos s*dd rrrsi ydtu 131.3r du tugkr 0 r6b sn!. prt bLd (21 . tuio.r$a y4 rhh F Nro (rrt, N Pdus s&dd (0.11tt, b edl{jae sllMA hdibbr is!F @ cr4), o2,5) d4 egkn Putu sckdd (0,r%), sqa'sa F& indibrq b u pd sou jcojss erw trlral s Fydoe@ F i d pe Fbj'@ 2@?1003 b!!s d nd okh Lmb4a 6u NM (9.I) dri (0$%), !!d! jeiids sMPNqi irdiker da 04), !6b & r7). d j!d4 sD, sw, sM tu {dupeD Buso $bil N5?rd,r, ,Pdldful$k',36%fu jdiklsPMFgli'g|dFE4duya o,or I ' (r) n"--'rpile-re sw ?drFrd M;ibd p@didk (Foias !M! r'v<Mgrlhfle1'b'oD$'.{'i p d{@ mtrrtditu dds blgj N src ji{as sdbr esoi d4o roFrDd*ddk(b egido ybcdFr*h (Rcs!l) (ir!, p iFunt. vni Perdidiko rtEcbu jugi ncochofti p.d! r&drghr (eedlua h.rckrld o.trlDPua! kosii!, , datr keqsjibaD k(odslo sp.n ud. ko,itubnr ud 4rdtogkedehehd! ga tr ![u Pc^didik{n, r rl khiiaka! pq$rquner oJ Niux4tr e) Fahshr! ndu. rcl diinpr.he 4iko dmsu, (a) neid tu3dr gd kdinlr^ redidih4 (b) nendapkan nindin$si ddin n.gr4 G) ieidorons {r^ tlbllli€oftob) !!tuk odakub BDg Dirik (p@vin5i ejems Pd d ka, d!$ eir yog Laruar $ir, (dl ddin sos;rhali kcbijsku pqdidik8i d*ar schis kbij r n{iadi, ir bkk rr.d4i hidos $shr da, pdnik, €bpi jue nojadi |dniFi rsr (dK) rh Ditkoo' re L 30'62%, tuil@b riru ,,16% d@ MoaFlN Fi! s% Bqitu ju4 aFie f( Fo@jo tebm dd D.e e Fqii F*M qaL roe Eqdjd s!ru PdaFqbFigF!aF@y!l]JBgdd'% BqAo!dJJ!'hgb'FbFddu d!!'jdmiuMLJEdJFd Fdsbh d&i srid ,4.6% Fe 6d 2002 'djrdi $rib 95,6% tsdr dule'sgl'dl6iLbih*dildeis'de'iigldrvid,yfu,6,6 Fen4d'biu,@fudibrqln@.Ebui@dFbnl&us,33 hsrd Pdjsj!6i M@i (FM .rd 4hif rinsi, yd sk jqj4 F ee?3 % dihliol.hAFMs*ohMd.i$lPfu.F4banfoqd's%e d bin{ujtu rd$Fstu blls seob Ik Fig h.hdr rurojtu Fiidib F& jbjrg ybs l.biri nssi nash rbtr Fdd sduilbF dda rse *m. j{e nsdilkle hrhu b4d pcmeog{m ! didre wji6 ehj& e bh, F& du, .0d {uDra$ Njib bdsjo, dw, r 6 rdo&d MoiDr dituitu dd APM, (DiEhGr PSMP dirbbb dd ! FdjhdiKJuPdoBu@sbisi R4.s Enhpo rosk M.issh (RPjM) krqdln 3u@ ,0061011 d da $khh yes nd* sbrd ndh bFlq r). Pq$re ruruo l{g wr{ju'b rc jojdg pdidjbrgbbiblbgimdMddi rl $jdd s&ord belm n.mriu 3@a FDddih s*ni 6!ra rrpEh& dd pds da dde bbtun@ rg 4odl 4t $jtu *krrh ndrh uu &b hjn 1). 5). smba"dlF Fddfu ldg sui o. r.enFbn egi $nbedlF Fdidiku 1. Mdd k$hrlln o!fu bb oui b4s!qltrbpktstrdtrsd*d'lh ud ndejuk Foddih !l F6iri6 lus iiEdlri k{d! e) v6ih,q&pd *n'nLrh hArrdi tun@hh r*emFd kd' sejaro &ru d yi h: &4u snecd &mkdis| bbiitu Dged4siEEidiokd.F'de'ib h.rb4ai &cd &kn mhjd,ikd Mk do cNaj PfrdidibN6bdsesjbdki p{3bE! pdid.ig undlnaln yoq b{hku. (Psrr r 0)i sd,nsiui! rBelei@'iy. 'ddidiks'dgbeEuhbigis'jip r Majah rddily. d.i. gu $'nP 'ar4 i.3ro yons bensL r rj dipshkh wiuk hdjinir 6dogs !iy! podidikeiy,igbcnNiu" (pi3d 4 j ay4 MenjaDii lse t; rsdco@ye rejib bdajer n;inr bDF nen{rsd bhyr (Pad je,rjmg xcbt,Lin pa& qa dorcni deBh Dendidik'r (Psal 44 j ,*oa bdLryajjb.i Dosdin yus b{bajs ksDggda ,n 34 ay4 2); k! del n*ydet r.buP Fdid rokal". sejar& sato d.igu Le,6jibd &o P@s&ut &{d drhr@bo &e" kh4id.ladEdoglapi (Ps'l 20 uid4,undoq Nonor r 3 rahun zoD. 4aDeka kebinku di kDdogi di lu.NoDq r3 T$u! k6cb 200r). Bobieii L*aj$ broe [nu dlah^yd (Psd ,0 puqid &qd n'gr direnesd ddan unda *h $r wn !!jib pLnfituh neiush pdetr.nf esd 13) dm $hh sdu !ss!i wljib penqinth Bqbei rs& de keftjibe €B€bu (6!/g!r. scncn"a k.cop:iri pbgrm \tib b.bj& Dir.len rsdidib! Dr!!r dm Meied Fr*leu pro$ b.hjI n{gaj& oBM) d sar nod& tshyea niddi (sPM). B@j'I ei r@E M\!n6dJFfi3taddo@hpDpdfusgd5htgisud diklji dd didri, E& pod tr ii hlrekd no@Lsi sj!!h n@ FdjAnrllaebmcnMb Fraiaio-Fhlau kFe nsrdd r Drd rdin ds wso Psr00 Miiidln Njib d4 (sPM) w dl*siikb rqi:hFndtrfud&daB biou (sPM) *e mqndi stu jdou n6Fe' Fg bbddmF diLFn &Dq Fn6d M ePd dijdre *bei bjd lru ddm idrroeetu utus qihir& lFi.lnibid&!d&iqfu| rdri 2003 prd!jaj4 rd;d* sM d4rid qrooya nsih ,. EL haik oLh aihd sPM. Hd id lsk tus Fnrs@ id'krq bfu tu rub jsqa da rebijtu F rda Fd.jtoj4 icr!''a.trF.did.! rtu i',36 % rDjog swnr1 tu 7, c4ia hsh Pdshd Md % $iik 6.{ % joio4 jeddg sMd/sMwA (NM) Fd! sDrMr, GFjo srM jtiilig pdino $ess ee,r FEq jqjsc pmdidib smturtr ?9.@ p!ls, nius hh* sFr- aPrl Ni* jhjfs sD $dd D{apr t4a 6gb ud jeijes sm 6 sNrA/s rcn&e pdylqgwi pqd bhh Fhj@ sery srr %, *s pda jojo4 sD, sMp. sDNr spM, s6 tu sM 4072003 PrE{dd bhi ru fuFlfidFgd&nmAedj | (sPM dsbr FMh Fdd* d kb!tsb tu@, yds: crd 4d 6d!h dhdifikiFJidib,&ieys i sPM rtu Fodd o, ybs dijd*a dtu tshybb (sPMt L6jhdjiEnlde!d!FdigkrhdoksieggafuudL4iah duFo@di&sdoFDigt'b d4b s|e Pdqe@ tu Fdidtu (Fioib uh. Flstu 2'lofupdonBl€gh@Fd.Flu@fuFm.fue6Fiinsr.b 4!h!PdFdsrad Frl*l3lmFi{sLabMl6*cl$biE8a im@ydluljflais4diy4dirrfu bb}fusy4&l@slDellM4sD' krii (BK|r) bsi iM ybs dd* d b@ opetuiod sD, sMP, sM 6 SMr(. rd (Bos) tunftr Muo (BOMM) nuhijhjdg 5'jbembrigki@b&!noddps DiFduk$ FElniu rebil roja 6brr lMFqlnsi Fhy,eleididesdd44s!'!dt k{rqd ^en ld), (en), rddd,@ , !bb, sFruldh Bno xdiei MhlA &En.@n ?.da&\ dd F&hq ffd .b,@i, tuk!4Lifijqean' Mqtobr Penri@ Pfudbn erF& kb!@rc B.ie e00o, ic@q Plnhw biv, ,aa620D '@e cb,aidi, syrddri, (2tr) ,vqtu dq !, tuttbz towt tu4 r4r ,1k d Pcddb (xzrM Kq6rybn c.tui ^,ttt^), cbtt\ttu Darn4 ^t n sdldd. LliEmq @Lea't),bqq Pqd (tet\ Ptudtld adioan. (2&5). xd,n td4aitu <1993). Pddrdb! eFr'd rdddibr Pt@ks d r4,lo!, tunrja tudr MwM Yoed4 L@nn rowb Me@h rod, pds 6*@ Er ftu.ryaJEawt ldorl c@r} tuwM tud Ptutu' &ld N@!d, (2@), kfuq9fuP.lqaanfud3'k4 D.Frds rodrdki N{brr 1?06), Pe 'Pt@r.6.6'@r.Fd}@9

Dokumen baru

Dokumen yang terkait

ANALISIS PENENTUAN SEKTOR PRIORITAS DAN PERANANNYA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
0
4
16
ANALISIS PENENTUAN SEKTOR PRIORITAS DAN PERANANNYA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
0
4
16
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN ENDE
0
6
37
KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM MEMBUAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATU
1
24
1
PERAN BADAN PENGAWASAN DAERAH (BAWASDA) KABUPATEN BLITAR DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI WILAYAH KABUPATEN BLITAR
0
3
1
PERAN CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN
0
6
2
AKUNTABILTAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENATAAN TATA RUANG KOTA
0
9
12
PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PARIWISATA DAERAH PESISIR DI KABUPATEN PESISIR BARAT
0
7
46
PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
0
0
14
PERAN PENDIDIKAN DALAM PENYULUHAN AGAMA DI MASYARAKAT Munawiroh
0
0
11
RENCANA STRATEGIS SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM USULAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DI BAPPEDA KABUPATEN SUBANG
0
0
8
PERAN PEMERNTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK HUBUNGAN KERJA
0
0
15
PERAN MANAJEMEN ASET DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
0
0
19
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH Oleh : R. Didi Djadjuli Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis Abstrak - PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
0
0
14
PERENCANAAN KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
0
0
17
Show more