Thuy Trang va Minh Trang Qua Trinh Tai Hoa Nhap

16  Download (0)

Full text

(1)

QUÁ TRÌNH TÁI HÒA NHẬP CỦA DU HỌC SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRỞ VỀ TỪ CÁC KHÓA HỌC TRAO ĐỔI NGẮN HẠN

Thạc sĩ Nguyễn Thùy Trang

Sinh viên Phạm Thị Minh Trang

(2)
(3)

Đ T V N Đ

Giáo d c xuyên qu c gia ụ => ch t lấ ựơng giáo d c, h p tác ụ

kinh t chính tr ...ế

Năm 2013: 53.500 SV Vi t Nam theo h c nệ ước ngoài (UNESCO, 2016)

Năm 2016: 18.722 SV h c t i Hoa Kỳ ( 9ọ th/SV qu c t ), 8.293 ố ế

SV VN t i Hàn Qu c (7,8 % SV qu c t ), Ký k t H p tác Giáo ạ ế ế

(4)
(5)

MÔ HÌNH LÝ THUY T

Mô hình lý thuy t đế ường cong W

(6)

S C VĂN HÓA NG

ƯỢ

C TRONG

MÔ HÌNH “LÝ THUY T Đ

ƯỜ

NG CONG W”?

Ch y u DHS nào cũng tr i qua th i kỳ s c văn hóa

ủ ế

ng

ượ

c (SVHN) khi v n

ề ướ

c (La Brack, 2003).

Là giai đo n r t ph c t p và mang tính quy t đ nh đ n

ế

ế

hi u qu c a quá trình THN nh ng ch a đ

ả ủ

ư

ư

ượ

c chú tr ng

(Adler, 1981) trong khi vi c v

ượ

t qua giai đo n này

khó

h n r t nhi u

ơ

so v i v

ượ

t qua s c văn hóa xuôi khi các

(7)
(8)

VĂN HÓA D Y& H C B N QU C GIA

Ọ Ở Ố

Mora-Bourgeois (2000)

đã khẳng định mối

(9)
(10)

PH

ƯƠ

NG PHÁP NGHIÊN C U

Hoa Kỳ

5 tháng

Hàn Qu c

10 tháng

(11)
(12)

K T QU VÀ TH O LU N

Giai đoạn 3: “Sốc văn hóa ngược”

Cảm xúc tiêu cực về VN

Giai đoạn 4: “Tái hòa nhập”

Tốc độ tái hòa nhập khác nhau

(13)
(14)

M T S NGU N THAM KH O

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). London and New York: Talor & Francis Group.

Gullahorn, J. T., & Gullahorn, J. E. (1963). An extension of the U-curve hypothesis. Journal of Social Issues, 14, 33-47.

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture. Retrieved February 2nd 2017 from http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/contents.html

Hofstede, G., Hofstede G.J. and Minkov M. (2010). Cultures and organizations: Software of the Mind (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Le, A. (2014). Vietnamese international student repatriates: An exploratory study. Unpublished doctoral dissertation. University of Nebraska-Lincoln, Nebraksa, USA.

(15)
(16)

C M N

Ơ

TH Y CÔ

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in