Hướng dẫn đăng ký tham dự cho sinh viên

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

H

ƯỚNG

DẪN

ĐĂNG

THAM

DỰ

' O

RACLE

A

CADEMY

V

IRTUAL

S

TUDENT

D

AY

'

DÀNH

CHO

SINH

VIÊN

:

1. Tạo một tài khoản cá nhân trên Oracle Academy t ạ i đây

2. Chọn “Create Account" để bắt đầu tạo tài khoản (hoặc sử dụng username và password để đăng nhập nếu bạn đã có sẵn tài khoản, và đi đến bước 3). Lưu ý:

a. Company Name: Điền tên trường bạn đang học b. ZIP/Postal code: Điền 00000

3. Sau khi tạo tài khoản Oracle, bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn click vào một đường link xác nhận (verification link). Click vào đường link đó. Bạn không thể tiếp tục việc đăng ký cho đến khi click vào đường link để xác nhận địa chỉ email của mình.

4. Sau khi xác nhận email, truy cập vào đây và chọn "Register for Individual Membership" (Không chọn “Register My Institution”)

5. Tìm và chọn tên trường mà bạn đang theo học. Nếu không tìm thấy tên trường của bạn, liên hệ với Minh.Ngoc@asu.edu

6. Điền thông tin liên lạc cá nhân của bạn. Lưu ý:

a. Chọn “Use institution address” để dùng địa chỉ của trường b. How did you hear about Oracle Academy: chọn “Vietnam…” 7. Chọn “Next” và Chọn "Accept" cho 'Oracle Academy Individual

Membership legal agreement'. 8. Ấn “Submit Registration”

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in