Soal UTS Al Qur’an Hadits Kelas 6 SD MI Semester 1 (Ganjil)

 23  274  5  2017-10-22 23:32:02 Report infringing document
I. Berilah tanda silang paada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang paling benar !1. Surat Ad Dhuha termasuk kategori surat a. Kauniyyah b. Israiliyyah c. Makkiyyah Madaniyyah d. 2. Di dalam harta kita ada .orang lain a. Kewajiban b. Milik c. Kepunyaan d. Hak 3. Sesungguhnya harta yang kita infaqkan akan a. bertambah b. berkurang c. sama saja d. hilang 4. Yang di maksud dengan “Muttafaqun ‘Alaih adalah a. Al Bukhori dan muslim Hizam b. Al Bukhori c. Muslim d. Ibnu 5. Salah satu kandungan Surat Ad Dhuha adalah a. Perintah berhaji b. Perintah bersilaturahmi c. Perintah menyayangi anak yatim d. Perintah beribadah 6. Turunnya Surat Ad Dhuha merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi Nabi Muhammad saw karena a. Sebagai obat penyakit c. Sebagai penghibur hati beliau yang gelisah b. Sebagai mukjizat beliau d. Sebagai senjata pamungkas 7. Lafal “bi ni’mati “artinya adalah a. Engkau menjadi puas b. Dengan Ni’mat c. Bukanlah d. Dia mendapatimu 8. Turunnya Surat Ad Dhuha merupakan .kepada Nabi Muhammad saw. a. Ujian Alloh swt c. Kasih sayang Alloh swt b. Penghormatan Alloh swt d. Musibah dari Alloh swt 9. Iri adalah perbuatan yang dilarang dalam islam. Namun, ada iri yang diperbolehkan yaitu iri kepada a. Orang kaya Dermawan b. Orang miskin c. Pedagang yang sukses d. 10. Pada dasarnya harta yang kita miliki adalah .a. Amanah dari Alloh b. Hasil usaha kita c. Pemberian orang tua d. Kebaikan dari orang lain 11. Maksud dari kata ‫ا اووللى‬ a. Akhirat b. Dunia c. Pertama d. Kehidupan ك مرب ب م‬ ما ومد مع م م‬ 12. ما‬ ك وم م‬ م‬ a. جى‬ س ل‬ م‬ b. ى‬ مقل ل‬ ي مغو لم‬ c.‫شى‬ d.‫دى‬ فمهم ل‬ 13. Alloh swt tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad saw. Lafal yang tepat untuk menunjukkan kata meninggalkan adalah.a. سجى‬ م‬ b.‫مقلى‬ ما ومد مع م م‬ c. ك‬ م‬ d.‫ت من وهمور‬ 14. Kita harus membaca Al Qur’an dengan fasih,fasih berarti.a. Baik dan benar b. Nyaring c. dilagukan d. Indah ل اا م‬ 15. جى‬ س م‬ ذا م‬ موا ل ملي و ا‬Arti ayat di samping adalah.a. Dan demi malam apabila telah sunyi larut b. Dan demi malam apabila telah datang c. Dan demi malam apabila semakin d. Dan demi waktu Dhuha 16. Terhadap orang yang meminta-meminta kita tidah boleh.a. Menghardiknya Mengasihinya b. Menolaknya c. Memberinya d. c. Tangan di bawah d. Tangan di 17. lafal ‫ا مل وي مد ب ال وعبل وميا‬mempunyai arti.a. Tangan kiri atas b. Tangan kanan 18. Seorang yang dermawan dekat dengan manusia,dekat dengan Alloh, dan jauh dari.a. Neraka b. Surga c. Ahirat d. Kebaikan 19. Orang yang bersedekah harus mendahulukan orang yang menjadi tanggungannya,maksud dari orang yang menjadi tanggungannya adalah.a. Anak dan istri b. Tetangga c. Teman d. Tamu 20. Harta orang yang kikir,di hari kiamat akan.a. dikalungkan keleher pemiliknya b. Akan binasa c. Menolong pemiliknya d. Sia-sia 21. Istri Nabi saw. Yang memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah adalah.a. Khodijah b. Aisyah c. Zaenab d. Fatimah 22. ة‬ ف م‬ ق ب‬ من و ا‬ ي ال و ب‬ مفا ل وي مد ب ال وعبل وميا ه ا م‬terjemahan lafal disamping adalah.a. Tangan diatas lebih baik dari pada tangan di bawah c. Tangan di bawah adalah penerima b. Pemberi lebih baik dari pada penerima d. Tangan diatas adalah pemberi 23. Tangan dibawah adalah penerima lafal yang tepat untuk terjemahan berikut adalah.a. ة‬ ف م‬ ق ب‬ من و ا‬ ي ال و ب‬ مفا ل وي مد ب ال وعبل وميا ه ا م‬ b. سا اءىل مةا‬ س و‬ ي ال م‬ موال ب‬ فملي ه ا م‬ س و‬ سا اءىل مةا‬ ي ال م‬ موال ب‬ فملي ه ا م‬ c. فملى‬ س و‬ ا مل وي مد ب ال وعبل وميا م‬ خي ورر ا‬ ن ال وي مد ا ال ب‬ م م‬ d. فقر ع مل مي وها‬ مت م م‬ مرومه ب ب‬ ة‬ ف م‬ س و‬ ا مل وي مد ب ال وعبل وميا م‬ ق ب‬ من و ا‬ خي ورر ا‬ ن ال وي مد ا ال ب‬ ي ال و ب‬ فملى مفا ل وي مد ب ال وعبل وميا ه ا م‬ م م‬ 24. Hadits diatas diriwayatkan oleh.a. Bukhori Khottob b. Bukhori muslim c. Abdulloh bin Umar d. Umar bin 25. Cara membersihkan harta yang kita miliki adalah dengan.a. Dicuci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. b. dibelanjakan c. dizakati d. ditabung II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar Sebab turunSurat Ad Dhuha berkaitan dengan.Akhlak kita terhadap anak yati sebaiknya.Arti kata “Al munfiqotu” dalam hadits keutamaan memberi adalah.Tangan diatas lebih baik dari pada tangan di bawah maksudnya adalah.Arti dari Fatratul Wahyi adalah.ومد مع م م‬adalah.Persamaan dari kata ‫ك‬ Persamaan dari kata ‫قمملى‬adalah.Shadaqoh yang baik adalah shadaqoh yang.Surat Ad Dhuha ayat 6 menunjukkan masa lalu Nabi Muhammad saw sebagai .Maksud dari Surat Makkiyah adalah surat yang.III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar Tulislah Surat Ad Dhuha ayat pertama Sebutkan Shadaqoh dengan perbuatan Sebutkan tiga hal yang menghilangkan pahala amal sholeh Sebutkan perbuatan yang dilarang kita lakukan terhadap anak yatim sebagaimana tercantum dalam Surat Ad Dhuha (minimal 2) Tuliskan Ari dari hadits berikut سا‬ س و‬ ي ال م‬ موال ب‬ فملي ه ا م‬ ئلةام‬ ة‬ ف م‬ ق ب‬ من و ا‬ ي ال و ب‬ مفا ل وي مد ب ال وعبل وميا ه ا م‬ فملى‬ س و‬ ا مل وي مد ب ال وعبل وميا م‬ خي ورر ا‬ ن ال وي مد ا ال ب‬ م م‬ Kunci Jawaban Quran Hadist Kls UUTS 6 Rum I /Pilihan ganda 1.C 2.D 3.A 4.A 5.C 6.C 7.B 8.C 9.D 10.A 11.C 12.B 13.C 14.A 15.A 16.A 17.D 18.A 19.A 20.A 21.A 22.D 23.B 24.B 25.C Rum II /Isai 1. Kekosongan turunnya wahyu 2.Melindungi 3.Yang memberi 4.Tangan di atas (yang memberi) tangan di bawah (yang meminta) 5. Masa kekosongan turunnya wahyu ‫ت ممرك م م‬ 6. ك‬ 7. ض‬ ا مب وغم م‬ 8. Disembunyikan 9. Seorang yatim 10.Surah makiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah RUM III /Uraian 1. حى‬ ض م‬ موال ض‬ _ 2. Memberi sedekah, senyum kepada saudara, menyingkirkan duri di jalan ,beramal soleh dll 3. Riya, Hasad, Takabur 4. menghardik anak yatim Sewenang-wenang 5. Tangan di atas (orang yang memberi) lebih baik dari tangan di bawah (orang yang meminta )
Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis
123dok avatar

Berpartisipasi : 2016-09-17

Dokumen yang terkait

Soal UTS Al Qur’an Hadits Kelas 6 SD MI Sem..

Gratis

Feedback