NOTA DAN LATIHAN TAJWID 2013

Gratis

0
0
22
1 year ago
Preview
Full text

  3 Hukum Nun Mati dan Tanwim

  Tanda Huraian Huruf nun yang bertanda mati ْن atau nun yang tiada tanda di atasnya ن.

  ْن \ ن

  Tanda tanwin ialah tanda baris dua,

  Baris dua diatas

  tanwin n tanda baca pd tulisan Arab untuk menyatakan bahwa huruf pd

  ًً

  akhir kata diucapkan dng bunyi an, in,

  Baris dua

  dan un;

  dibawah ًٍ

  Baris dua dihadapan ًٌ

  Hukum yang berkaitan dengan nun mati dan tanwin Hukum Bacaan huruf

  Izhar Halqi

  Terang ه ع خ ح غ أ

  ف ظ ط ض ص ش س ز ذ د ج ث ت Ikhfa Haqiqi

  Dengung

  ك ق Idgham maal ghunnah

  Dengung ن م و ي

  Idgham bila ghunnah

  Terang ل ر

  Iqlab

  Dengung ب

  Cara mengenal hukum

  

Semua ayat yang dimulai dengan nun mati ن atau huruf yang

mengandungi tanda tanwin kemudian selepasnya huruf-huruf diatas.

Ayat mestilah dilihat dari kanan ke kiri.

  Nun Mati Tanwin

  Contoh :

     

  Dari Dari kanan kanan

  3 Cara mengenal cara bacaan

  Tanda Bentuk Penerangan Cara Bacaan Nun mati Nun yang Baca dengan diatasnya tiada dengung tanda mati

  ن

  (telinga) Nun mati Nun yang Baca dengan jelas diatasnya ada tanda mati

  ْن

  (telinga) Tanwin Baris nya sama Baca dengan jelas panjang

  ًًٍ

  Tanwin Baris nya satu Baca dengan panjang satu dengung pendek

  ًًٍ

  3 Latihan

Huruf Izhar

Halqi

  Pilihan Jawapan

  ء ح خ ع ه غ ط

  3 Latihan

  Pilihan Jawapan

  

ذ د خ ح ج ث ت

ط ض ص ش س ز ر

  ن م ل ك ق ف ظ Huruf Ikhfa Haqiqi

  3 Latihan

Huruf Idgham maal

ghunnah

  Pilihan Jawapan

  ي ر ل م ن ت و

  3 Latihan Huruf Idgham bila ghunnah Huruf Iqlab

  Pilihan Jawapan

  ب ر ل م ن ت و

  3 Padankan dengan jawapan yang betul

  IZHAR HALQI

       

  IKHFA HAQIQI

    

  IDGHAM MAAL GHUNNAH

     

  IDGHAM BILA GHUNNAH

     

  IQLAB

     

  3 Pilih ayat yang mengandungi hukum

  1 Firman Allah S.W.T. :

  

      

    (ةبوتلا ةروس)

  Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut : A Idgham Maal Ghunnah B Idgham bila ghunnah C Izhar Halqi

  2 Firman Allah S.W.T. :

  

      

      

       

   

  (نونمؤملا ةروس)

  Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut : A Ikhfa Haqiqi B Idgham maal ghunnah C Izhar Halqi

  3 Firman Allah S.W.T. :

  

   

     

  3     

  

     

      

(ةبوتلا ةروس

  Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut : A Ikhfa Haqiqi B Idgham maal ghunnah C Izhar Halqi

  4 Firman Allah S.W.T. :

  

        

        

        

  Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut : A Ikhfa Haqiqi B Idgham maal ghunnah C Idgham maal ghunnah D Idgham maal ghunnah

  Hukum Mim Mati Tanda Huraian

  Huruf mim yang bertanda mati م atau mim yang tiada tanda di atasnya ْم .

  ْم \ م

  Hukum yang berkaitan dengan nun mati dan tanwin Hukum Bacaan huruf

  Izhar Syafawi

  

Terang

س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ا ق ف غ ع ظ ط ض ص ش ي ه و ن ل ك

  3 Ikhfa Syafawi Dengung ب

  Idgham mislain

  

Dengung

م

  Cara mengenal hukum

  

Semua ayat yang dimulai dengan mim mati م kemudian selepasnya

huruf-huruf diatas. Ayat mestilah dilihat dari kanan ke kiri.

  Mim Mati

  Contoh :

   

  Dari kanan Cara mengenal cara bacaan

  Tanda Bentuk Penerangan Cara Bacaan Mim mati Mim yang Baca dengan diatasnya tiada dengung tanda mati

  م

  (telinga) Mim mati Mim yang Baca dengan jelas diatasnya ada tanda mati

  ْم

  (telinga)

  

Latihan

Huruf Izhar Syafawi

  3 Pilihan Jawapan ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص

  

ض ط ظ ع غ ف ق

ك ل م ن و ء ي

Latihan

  Huruf Ikhfa Syafawi

  3 Pilihan Jawapan و ت ن م ل ر ب

Huruf Idgham Mislain

  Padankan dengan jawapan yang betul

       

  3 IZHAR SYAFAWI

  IKHFA SYAFAWI

  IDGHAM MISLAIAN Pilih ayat yang mengandungi hukum

  1 Firman Allah S.W.T. :

  

      

    (ةبوتلا ةروس)

  Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut :

  3 A Izhar Syafawi

  B Ikhfa Syafawi C Izhar Syafawi

  2 Firman Allah S.W.T. :

  

      

      

       

   

  (نونمؤملا ةروس)

  Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut : A Izhar Syafawi B Izhar Syafawi

  3 Firman Allah S.W.T. :

  

   

     

    

     

      

  (ةبوتلا ةروس

  Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut : A Izhar Syafawi

  4 Firman Allah S.W.T. :

  

        

        

  3         

  Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut : A Izhar Syafawi B Izhar Syafawi

  Hukum Mad Huruf Mad ialah :

  ي و ا

  Hukum yang berkaitan dengan mad ialah Hukum Cara Huraian bacaan Huru Penerangan cnth f

  Huruf alif yang

  ا

  bertanda mati

  ْا َ_

  sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas Huruf wau

  و و ُ_

  yang bertanda

  Panjang 2

  Mad Asli mati

  harkat

  sebelumnya ada huruf yang berbaris di hadapan Huruf ya yang

  ي ي ِ_

  bertanda mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah Huruf wau

  و و َ_

  yang bertanda

  3

  mati sebelumnya Mad Lin ada huruf yang berbaris di atas

  Panjang 2

  Huruf ya yang

  harkat ي ي َ_

  bertanda mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas

  Huruf MAD Panjang 4/ 5 bertemu dgn ءآش

  Mad Wajib Muttasil

  harakat HAMZAH dlm satu kalimah.

  ء Mesti ada tanda panjang. Di bawah tanda panjang ada huruf mad. Huruf hamzah tiada rumah (alif) Huruf MAD

    bertemu dgn Panjang 4/ 5 HAMZAH dlm dua

  Mad Jaiz Munfasil harakat kalimah.

  أ Mesti ada tanda panjang. Di bawah tanda panjang ada huruf mad huruf hamzah ada rumah (alif)

  Pertemuan antara 

   huruf MAD huruf

  Panjang MAD ARID LISSUKUN yg dimatikan krn

  2/4/6 harakat wakaf.

  2

  1 Huruf mad berada di nombor dua daripada belakang dalam perkataan.

  Apabila tanwin  terletak dihuruf

  Panjang 2 MAD IWAD akhir kalimah dan harkat menghentikan bacaan

  MAD SILAH TAWILAH Selepas Panjang 2 huruf ha َأ ~

  ُهَذَلِخ ,ُهَل harkat

  أ ه ialah huruf hamzah MAD SILAH QASIRAH Selepas

    Panjang 2 huruf ha harkat ialah selaian huruf hamzah

  Berdetak ط د ج ب QALQALAH SUGHRA Huruf sederhana

  ق QALQALA اَيِقَلَخ ِذَقَل

  H ini mati di tengah

  3 ayat

  Berdetak ط د ج ب QALQALAH KUBRA Huruf sederhana

  ق QALQALA H dimatik an mati kerana wakaf

  

Nyatakan Huruf

  

bunyi huruf selepas

  ل LAM LAM tidak

  bertasydid sabdu

  Huruf Sembunyi

    selepas LAM kan bunyi

  ل bertasydid huruf LAM

  Latihan Huruf QALQALAH

  3 Pilihan Jawapan ب ط ل ج ن د ق

  Padankan dengan jawapan yang betul

   

  MAD LIN

   

  MAD SILAH TAWILAH

    

  3 MAD SILAH QASIRAH

  MAD WAJIB MUTTASIL MAD JAIS MUNFASIL Padankan dengan jawapan yang betul

   

  QALQALAH SUGHRA

   

  QALQALAH KUBRA

    

  3 ALIF LAM SYAMSIAH

  ALIF LAM QAMARIAH Pilih ayat yang mengandungi hukum

  1 Firman Allah S.W.T. :

                             

  Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut : A Mad Wajib Muttasil B Mada Jaiz Munfasil C Qalqalah sughra

  2 Firman Allah S.W.T. :

        

  3     

  Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut : A Mad Wajib Muttasil B Mada Jaiz Munfasil C Qalqalah sughra

  3 Firman Allah S.W.T. :

                                    

   

  Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut : A Mad Silah Towilah B Mada Lin C Mad Wajib Muttasil D Mad silah Qasirah E Qalqalah Sughra F Mad Lin

  3

Dokumen baru

Tags

Al Quran Dan Tajwid Ilmu Tajwid Nota Sejarah Dan Tingkatan Nota Dan Pendidikan Dan Islam Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Tajwid Thursday May 30 2013 Nota Bmm 3108 Catat Dasar Dasar Ilmu Tajwid Pdf Catatan Tajwid Sederhana Nan Praktis Nota Elektronik Tingkatan Nota Keuangan Rapbn
Show more

Dokumen yang terkait

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KELAS X
0
0
13
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ACEH
0
0
20
UNIVERSITAS GUNADARMA TAHUN 2009 PENDAHULUAN - PERANCANGAN SISTEM TERINCI OUTPUT DAN INPUT
0
0
15
INFORMATIKA DAN KOMPUTERISASI AKUNTANSI
0
0
24
STRUCTURED ENGLISH DAN PSEUDOCODE
0
0
9
ANALISIS DAN PERANCANGAN ALGORITMA
0
0
60
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2010 KATA PENGANTAR - MAKALAH BANK SYARIAH KLPK 4
0
0
23
TUGAS MATA KULIAH AGAMA ISLAM MAKALAH dan PRESENTASI “NIKAH SIRI” Disusun Oleh : Levina Lailani Suprapto 15308013 Huliska Bilqis 15308020 Asri Cipta Indah Oktaviana 15308025 Vika Febiani 15308039 JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUN
0
0
11
ALJABAR DAN TRIGONOMETRI MENUJU
0
1
88
EDARAN BERSAMA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL NOMOR : 4271354 NOMOR : 159 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN TATA TERTIB MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) PELAJAR SD, SMP, SMASMK TI
0
0
11
MERANCANG NASKAH DAN STORYBOARD
0
0
27
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENDIDIKAN NONFORMAL
0
1
12
ANALISIS UJI KOMPARASI SISTEM OPERASI PADA ANDROID DAN BLACKBERRY
0
0
10
ARRAY DAN RECORD.pdf (567Kb)
0
0
33
PENGULANGAN DAN PEMBACAAN DATA
0
0
12
Show more