Cac mau don mon ky nang 1

38  Download (0)

Full text

(1)

Mẫu MĐ-1

(ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---..., ngày.... tháng.... năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

1. Thông tin về doanh nghiệp khiếu nại:

Tên doanh nghiệp khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)... ... Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):... ... Tên doanh nghiệp viết tắt:... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư)

số: ... Nơi cấp: …...Cấp ngày:.../….../...

Ngành, nghề kinh doanh:...

... Địa chỉ của trụ sở chính:...

... Điện thoại:...Fax: ... Email (nếu có):...Website (nếu có):... Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)... Quốc tịch:...

(2)

2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

Tên doanh nghiệp bị khiếu nại (ghi bằng chữ in hoa):... ... Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):... ... Tên doanh nghiệp viết tắt:... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư)

số: ... Nơi cấp: …...Cấp ngày:.../….../... Ngành, nghề kinh doanh:...

... Địa chỉ của trụ sở chính:...

... Điện thoại:...Fax: ... Email (nếu có):...Website (nếu có):...

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Họ tên:……… ……….………….. Địa chỉ:……… ……….………. Điện thoại:………..Fax nếu có):………. …………...

Email (nếu có):………...………...[1]

4. Nội dung khiếu nại:

………..

………..

……….…………. ………..………

5. Người làm chứng (nếu có):

Họ tên:……… ……….………….. Địa chỉ:………. Điện thoại:………..Fax (nếu có):……… ………....

(3)

6. Chứng cứ để chứng minh đơn khiếu nại là có căn cứ và hợp pháp:

……….

……… ……… ……… ………

7. Các thông tin khác cần thiết cho việc giải quyết vụ việc cạnh tranh (nếu có):

... ... ... ... ...

Doanh nghiệp khiếu nại xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo.

Nơi nhận: - Như trên; - ...

Kèm theo đơn: - ... - ...

(4)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày.... tháng.... năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI

VỤ VIỆC CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

1. Thông tin về cá nhân khiếu nại

Họ tên người khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)... ... Nghề nghiệp: ………..Ngày sinh:... Quốc tịch:... Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:... Nơi cấp: …...Cấp ngày:.../….../... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú của người nước ngoài):

... ... Chỗ ở hiện tại:... ... Điện thoại:...Fax (nếu có): ... Email (nếu có):...

2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

Tên doanh nghiệp bị khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)... ... Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):... ... Tên doanh nghiệp viết tắt:... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

Mẫu MĐ-2

(5)

... Nơi cấp: …...Cấp ngày:.../….../... Ngành, nghề kinh doanh:... ... Địa chỉ của trụ sở chính:... ... Điện thoại:...Fax: ... Email (nếu có):...Website (nếu có):...

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Họ tên:……….………...….. Địa chỉ:……….………...…. Điện thoại:………..Fax (nếu có):……….………...

Email (nếu có):…….………...………...1 Điện thoại:………..Fax (nếu có):………...

(6)

... ... ... ...

Bên khiếu nại xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo.

NGƯỜI KHIẾU NẠI (Ký tên)

Nơi nhận: - Như trên; - ...

Kèm theo đơn:

- ... - ...

(7)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản

THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công thương

1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa)... ... ... Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):... ...

Ngành, nghề kinh doanh:... ... Địa chỉ của trụ sở chính:... ... Điện thoại:...Fax: ... Email (nếu có):...Website (nếu có):... Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):...

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)

số:...

(8)

B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa)...

... ... Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):... ... ... Tên doanh nghiệp viết tắt:... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

Email (nếu có):...Website (nếu

có):... ...

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)

(9)

……….. ………...

……….. ………

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét, quyết định chấp thuận cho chúng tôi hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh này.

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ (Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định); - ...

(10)

PHỤ LỤC 2 – MẪU ĐƠN SỐ 04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản

lý cạnh tranh)

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):... ... ... Tên doanh nghiệp viết tắt:... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

Email (nếu có):...Website (nếu

(11)

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

... ...

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)

số:... Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):... ... ... Tên doanh nghiệp viết tắt:... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

Email (nếu có):...Website (nếu

có):... ...

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)

số:...

Nơi cấp: ...Cấp ngày:.../….../...5 2. Tập trung kinh tế mà các bên dự định tiến hành

(12)

……….. ………... ………

3. Giải trình tóm tắt về việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo Luật Cạnh tranh

……….. ………...

……….. ………

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Thương mại6 xem xét, quyết định cho chúng tôi hưởng miễn trừ đối với trường hợp tập trung kinh tế này.

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ (Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định); - ...

Kèm theo đơn: - ... - ...

6Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh

(13)

PHỤ LỤC 03

HỘI ĐỒNG CẠNH

TRANH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: ...

..., ngày... tháng... năm 20...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý vụ việc cạnh tranh

HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính

phủ về việc thành lập và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Hội đồng cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính

phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;

Căn cứ Quyết định số………ngày….tháng….năm 200… của Chủ tịch Hội đồng

cạnh tranh về việc thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;

Căn cứ kết quả phiên điều trần ngày.../.../..., tại..., dưới hình

thức……....theo Quyết định mở phiên điều trần số...ngày..../.../....và các thông

tin liên quan khác:

Hồ sơ vụ việc cạnh tranh (số, ngày thụ lý hồ sơ):

………..

Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh:

………..

Thư ký phiên điều trần:

………..

(14)

………..

Người phiên iịch (nếu có):

………..

Xét các tình tiết của vụ việc cạnh tranh có các bên liên quan và nội dung như sau:

I. Các bên liên quan:

1. Bên khiếu nại (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa) ...

Ngành nghề kinh doanh:...

Địa chỉ:...

Người đại diện hợp pháp của bên khiếu nại (nếu có):

Tên (ghi bằng chữ in hoa)...

Địa chỉ:...

Luật sư của bên khiếu nại (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa)...

Địa chỉ:...

2. Bên bi điiu tra:

Tên: (ghi bằng chữ in hoa) ...

Ngành nghề kinh doanh:...

Địa chỉ:...

Người đại diện hợp pháp của bên bi điiu tra:

Tên: (ghi bằng chữ in hoa)...

Địa chỉ:...

Luật sư của bên bi điiu tra (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa)...

Địa chỉ:...

3. Người có quyin lợii nghia ụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa)...

Địa chỉ:...

(15)

Tên: (ghi bằng chữ in hoa)...

Địa chỉ:...

Luật sư của người có quyin lợii nghia ụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa)...

Địa chỉ:...

II. Tóm tắt nội dung vụ việc: [6]

...

...

...

...

III. Các phân tích và nhận định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh:

1. Phân tích chứng cứ xác định hành vi vi phạm/không vi phạm pháp luật về cạnh

tranh:

...

...

...

2. Các phân tích khác:

...

...

...

3. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có):

...

... 4. Nhận định:

- Điều khoản của Luật Cạnh tranh bị vi phạm (nếu có):.…………..…...……..

- Giải quyết việc khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân/tổ

chức không vi phạm:...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức và hình

thức xử lý như sau:

(16)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư) số...

Cấp ngày...tại…..…...

Với các hình thức xử lý như sau:

Hình thức xử phạt chính:

[7]

- Cảnh cáo

- Phạt tiền với mức phạt là: ...% tổng doanh thu trong năm tài chính trước

năm thực hiện hành vi vi phạm (tức doanh thu năm 20….), tương đương với số

tiền:

Bằng số:…...………. đồng.

Bằng chữ:…...…...………...đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):

-...

- ...

Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

- ...

- ...

2.

...

[8]

Điều 2.

Không

xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức và

hình thức xử lý như sau:

1.

Tên: (ghi bằng chữ in hoa)...

Ngành nghề kinh doanh:...

Địa chỉ:...

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư) số...

Cấp ngày...tại…..…...

2.

...

[9]

Điều 3.

Trách nhiệm thi hành

1.

Cá nhân/tổ chức quy định tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định

này trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực pháp

luật. Hết thời hạn này, nếu bên phải thi hành không chấp hành Quyết định này thì

bị cưỡng chế thi hành.

(17)

2. Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có)

[10]

:

a) ………..có trách nhiệm thu hồi

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tước giấy phép (chứng chỉ hành nghề) do

mình đã cấp cho doanh nghiệp:………...………...

b) ………...……….có trách nhiệm tổ chức

thực hiện biện pháp buộc cơ cấu lại doanh nghiệp:………...……….……...

/buộc chia, tách doanh nghiệp:……….………..…...

/buộc bán lại phần mà doanh nghiệp:…………..………..……..đã mua.

Điều 4.

Nộp tiền phạt và phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Quyết định này gồm...trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

131 của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP.

(18)

[3]

Sử iụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức vi phạm; đánh số thứ tự

2,3,4…cho các cá nhân/tổ chức bị xử lý này; ghi rõ các thông tin nêu tại khoản

1 Điều 1

[4]

Sử iụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức không vi phạm; đánh số

thứ tự 2,3,4...cho các cá nhân/tổ chức không bị xử lý này; ghi rõ các thông tin

nêu tại khoản 1 Điều 2

[5]

G

hi rõ người phải nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh, số tiền và thời hạn nộp phí

[6]

Tóm tắt nội iung vụ việc cần đảm bảo các nội iung quy định tại khoản 3 Điều

131 của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP.

[7]

Chỉ ghi một hình thức xử phạt chính được áp iụng (cảnh cáo hoặc phạt tiền) .

[8]

Sử iụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức vi phạm; đánh số thứ tự

2,3,4…cho các cá nhân/tổ chức bị xử lý này; ghi rõ các thông tin nêu tại khoản 1

Điều 1

[9]

Sử iụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức không vi phạm; đánh số

thứ tự 2,3,4…cho các cá nhân/tổ chức không bị xử lý này; ghi rõ các thông tin nêu

tại khoản 1 Điều 2.

[10]

Sử iụng trong trường hợp ioanh nghiệp vi phạm bị áp iụng biện pháp xử

phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả như: thu hồi giấy chứng nhận

đăng ký kinh ioanh/tước các giấy phép/chứng chỉ hành nghề; buộc cơ cấu lại

ioanh nghiệp lạm iụng vị trí thống lĩnh thị trường, chia, tách ioanh nghiệp đã sáp

nhập/hợp nhất hoặc buộc bán lại phần ioanh nghiệp đã mua.

(19)

PHỤ LỤC 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý

cạnh tranh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...,

ngày.... tháng.... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬP TRUNG KINH TẾ

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Công thương

7

1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế

A.

Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa)

... ...

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

...

Tên doanh nghiệp viết tắt:

...

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

Nơi cấp: …...

Cấp ngày:.../.../……...

Ngành, nghề kinh doanh:

... ...

Địa chỉ của trụ sở chính:

... ...

Điện thoại:...

Fax: ... ...

Email (nếu có):...

Website (nếu có):... ...

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):

... ...

7Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh

(20)

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):

...

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:

Nơi cấp: …...

Cấp ngày:.../.../...

B.

Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa)

...

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

...

Tên doanh nghiệp viết tắt:

...

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

...

Nơi cấp: …...

Cấp ngày:.../.../...

Ngành, nghề kinh doanh:

... ...

Địa chỉ của trụ sở chính:

... ...

Điện thoại:...

Fax: ... ...

Email (nếu có):...

Website (nếu có):... ...

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):

... ...

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):

... ...

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

...

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:

(21)

Nơi cấp: ...Cấp ngày:.../….../...

8

2. Tập trung kinh tế mà các bên dự định tiến hành

………..

………...

………

3. Giải trình tóm tắt về việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo Luật Cạnh tranh

………..

………...

………

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Thương mại

9

xem xét, quyết định cho

chúng tôi hưởng miễn trừ đối với trường hợp tập trung kinh tế này.

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực

và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN

TRỪ

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định);

- ...

Kèm theo đơn:

- ...

- ...

8Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế.

9Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh

(22)

PHỤ LỤC 04

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ CẠNH

TRANH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: ...

..., ngày... tháng... năm 20...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công điều tra viên vụ việc cạnh tranh

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

Căn cứ Điều 76 và Điều 78 Luật cạnh tranh

Căn cứ Quyết định điều tra sơ bộ số …………..của Cục trưởng Cục quản lý cạnh tranh, ngày………tháng……..năm………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công Điều tra viên:

1...Số hiệu... Nơi làm việc: ... 2...Số hiệu... Nơi làm việc: ... 3...Số hiệu... Nơi làm việc: ... tiến hành điều tra vụ việc cạnh tranh theo hồ sơ mã số: ...

(23)

Điều 3: Điều tra viên có tên trên đây, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CỤC TRƯỞNG

(24)

PHỤ LỤC 05 CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

NHÓM ĐIỀU TRA VIÊN VỤ VIỆC …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm …

BÁO CÁO ĐIỀU TRA

Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam (Luật Cạnh tranh);

Căn cứ Nghị định số …; Căn cứ Nghị định số…; Căn cứ Quyết định số …; …,

Nhóm Điều tra viên được phân công xin báo cáo kết quả điều tra vụ việc cạnh tranh mã số… như sau:

1. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC

Thông tin vụ việc Nội dung khiếu nại

Tóm tắt quá trình điều tra vụ việc

2. CÁC TÌNH TIẾT, CHỨNG CỨ ĐƯỢC XÁC MINH

2.1. Về các bên liên quan Bên khiếu nại

Bên bị điều tra

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan …

2.2. Xác minh, đánh giá về hành vi bị khiếu nại

3. KẾT LUẬN ĐIỀU TRA

(Trình bày ngắn gọn, cụ thể)

(25)

5. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ LÝ Căn cứ…

Nhóm ĐTV được phân công kiến nghị hình thức, mức độ xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh đối với Bên bị điều tra như sau:

5.1. Hình thức xử phạt chính

5.2. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả 5.3. Trách nhiệm trả phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Căn cứ quy định tại quy định tại Điều 93 Luật Cạnh tranh, Nhóm điều tra viên được phân công chuyển Báo cáo điều tra và toàn bộ hồ sơ vụ việc cạnh tranh mã số ... đến Cục trưởng Cục quản lý cạnh tranh để xử lý theo quy định của pháp luật./.

ĐIỀU TRA VIÊN

....

ĐIỀU TRA VIÊN

...

ĐIỀU TRA VIÊN

(26)

PHỤ LỤC 06

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ CẠNH

TRANH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: ...

..., ngày... tháng... năm 20...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý vụ việc cạnh tranh

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh; Căn cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;

Xét các tình tiết của vụ việc cạnh tranh có các bên liên quan và nội dung như sau: I. Các bên liên quan:

1. Bên khiếu nại (nếu có)

Tên: (ghi bằng chữ in hoa) ... Nghềnghiệp/Ngành nghề kinh doanh:... Địa chỉ:... Người đại diện hợp pháp của bên khiếu nại (nếu có):

Tên (ghi bằng chữ in hoa)... Địa chỉ:... Luật sư của bên khiếu nại (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa)... Địa chỉ:...

(27)
(28)
(29)

Nghề nghiệp/Ngành nghề kinh oanh:...

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in