HD Dang ky du thi truc tuyen D1 nam 2017

Teks penuh

(1)

Tr ng i h c Ngo i ng Khoa Sau i h c

H

NG D N

NG KÝ D TUY N ÀO T O SAU

I H C

C NG THÔNG TIN TUY N SINH SAU

I H C

(

t 1 n m 2017)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hình 3. Thông báo ng ký tài kho n thành công trên c ng thông tin TSS H

Hình 4. Thông báo vào email c a thí sinh thông tin tài kho n ã ng ký thành công

Trong email thông báo ng ký tài kho n thành công, thí sinh có th th y tên ng nh p mà mình ã t o (là s% CMND/CCCD c a thí sinh). Thí sinh c$n kích vào ư ng link cung c p trong email kích ho t tài kho n nh+m kh2ng nh v i h th%ng a ch0 email c a thí sinh ã t o là a ch0 email h p l và thí sinh ang s& d'ng a ch0 email ó.

B c 3: ng nh p tài kho n

1) Thí sinh quay l i trang ch c a C ng thông tin tuy n sinh sau i h c

(

http://tssdh.vnu.edu.vn/

)

và kích vào nút “ ng nh p” truy c p vào

c&a s ng nh p (xem hình 5);

2) Nh p s% CMND/CCCD c a thí sinh vào ô “Tên truy c p” và m t kh u vào ô ti p theo.

(7)

N u tài kho n thí sinh ã nh p h p l , h th%ng s1 cho thí sinh truy c p vào trang chính c a thí sinh (hình 6).

L y l i m t kh u b! quên

Trư ng h p thí sinh quên m t kh u, kh i t o l i m t kh u, thí sinh kích vào nút Quên m t kh u trong c a s ng nh p, khai a ch email ã dùng

t o tài kho n và kích vào nút “T o m t kh u m i” (hình 7). N u a ch email

c a thí sinh h p l , thí sinh s nh n ư c thông báo “M t kh u m i ã ư c g i n email …” nhưhình 8.

Hình 5. Giao di n ng nh p tài kho n c a thí sinh

(8)

Hình 7. Thí sinh nh p a ch0 email ã ng ký khôi ph'c l i m t kh u

Hình 8. Giao di n thông báo g&i email t o m t kh u m i thành công

Thí sinh vào email cá nhân c a mình nh n m t kh u m i mà h th%ng g&i v. như hình 9 và kích vào ư ng link bên dư i m t kh u m i hoàn t t quá trình i m t kh u như hình 10. Sau ó thí sinh kích vào nút Quay l i ng nh p ng nh p vào h th%ng.

N u thí sinh quên c a ch email ã dùng t o tài kho n ho c g p s

c không th kh i t o l i ư c m t kh u thì thí sinh liên l c v i ơn v ào t o

(9)

Hình 9. Giao di n thông báo m t kh u m i t i email cá nhân c a thí sinh

Hình 10. Giao di n thí sinh hoàn t t vi c khôi ph'c m t kh u

i m t kh u

(10)

Hình 11. Giao di n i m t kh u cho thí sinh

Hình 12. Giao di n i m t kh u m i cho thí sinh Thí sinh nh p:

1) M t kh u c4: là m t kh u thí ã t o lúc ng ký tài kho n (ho5c là m t kh u mà h th%ng g&i v. email c a thí sinh khi thí sinh quên m t kh u như hình 8)

2) M t kh u m i: Thí sinh nh p m t kh u m i (M t kh u ph i chưa ký t ch- s% và ch- cái, ít nh t 6 ký t và nhi.u nh t 15 ký t )

3) Xác nh n l i m t kh u m i: Thí sinh nh p l i m t kh u ã nh p / trên ô

M t kh u m i

4) Kích vào nút Ghi nh n c p nh t m t kh u c a thí sinh vào h th%ng. H th%ng s1 thông báo khi ghi nh n thành công như hình 13

(11)

Hình 13. Giao di n thông báo i m t kh u thành công

B c 4: C p nh t thông tin cá nhân

Trong giao di n ã ng nh p (hình 14), t i menu trái, thí sinh kích vào ch#c n ng “C p nh t thông tin cá nhân” s&a i, b sung các thông tin cá nhân còn thi u như hư ng d7n dư i ây:

(12)

Hình 15. Giao di n c p nh t thông tin cá nhân c a thí sinh

1-7. C p nh t l i (n u c$n) các thông tin ã khai khi t o tài kho n; 8-9. B sung thông tin v. dân t c và tôn giáo;

10. )nh thí sinh: thí ch n 1 nh th* 4x6 ( ã scan màu thành file nh và lưu dư i các nh d ng ư c ghi chú trong m'c 10 hình 15. Thí sinh kích vào nút Ch n nh t i nh t( máy tính lên, ho5c ch n nút Xóa nh

xóa nh n u nh t i lên chưa úng.

(13)
(14)

B c 5a: ng ký d tuy n ào t o th c s#

Trong menu trái, thí sinh kích vào ch#c n ng “ ng ký d tuy n th c s ” truy c p vào c&a s tương #ng như hình 17.

(15)
(16)

B c 5b: ng ký d tuy n ào t o ti n s#

Trong menu trái, thí sinh kích vào ch#c n ng “ ng ký d tuy n ti n s ” truy c p vào c&a s tương #ng như hình 19.

(17)
(18)
(19)

Hình 21. Phi u ng ký d thi th c s

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :