2 S.K.Pengelola Perpustakaan

Gratis

0
2
2
5 months ago
Preview
Full text

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN

  KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GUMPUENG MESJID Nomor: 421.2/ 02 / SD /2018

  Tentang: PENUNJUKAN KEPALA UNIT PERPUSTAKAAN

  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , KEPALA SD NEGERI GUMPUENG MESJID Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan pelayanan perpustakaan di

  Sekolah Dasar Negeri Gumpueng Mesjid perlu ditetapkannya penunjukan Kepala Unit Perpustakaan.

  2. Penunjukan yang dimaksud dituangkan dalam Surat Keputusan. Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990,

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,

  2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Th.1993,

  3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/93,

  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/0/1995, Tanggal 8 Maret 1995.

  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan.

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo.

  9. Keputusan Rapat Dewan Guru SD Negeri Kuripan tanggal 13 Juli 2013.

  MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Penunjukan Kepala Unit Perpustakaan Kedua : Menunjuk guru yang namanya tertulis pada lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Unit Perpustakaan.

  Ketiga : Menugaskan guru yang namanya tertulis pada lampiran Keputusan ini untuk mengelola perpustakaan. Keempat : Guru yang ditunjuk agar melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah. kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai. Keenam : Apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

  Ditetapkan di : Tong Peuria Tanggal : 2 Januari 2019 Kepala Sekolah TEUKU ERWAN SYAHRIAL, S.Pd NIP. 19821112 200604 1 006 Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Gumpueng Mesjid Nomor :421.2/ 02/ SD /2019

  GURU YANG DITUNJUK SEBAGAI KEPALA UNIT PERPUSTAKAAN

  

Nama Lengkap, NIP Gol. Jabatan Guru Jenis Guru

Gelar Ruang

  • MAULIDA, A.Ma

  Guru Guru Honorer Tong Peuria, 02 Januari 2019 Kepala Sekolah, TEUKU ERWAN SYAHRIAL, S.Pd NIP. 19821112 200604 1 006

Dokumen baru