HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONA. doc

Gratis

2
11
106
1 year ago
Preview
Full text

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM KALANGAN GURU BESAR SEKOLAH RENDAH DENGAN KEBERKESANAN SEKOLAH DI DAERAH KINTA UTARA

KASTURI TELAGAM A/P CHINNA THAMBI

BAB 1 PENGENALAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM KALANGAN GURU BESAR SEKOLAH RENDAH DENGAN KEBERKESANAN SEKOLAH DI DAERAH KINTA UTARA

1.1 Pendahuluan

  Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, pengetua atau guru besar sekolah harus dapat mempengaruhi seluruhwarga sekolah yang dipimpinnya melalui cara-cara yang positif dan berkesan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah seperti mana yang disarankan di dalam gaya kepimpinantransformasional. Keperluan mengadaptasikan gaya kepimpinan yang relevan dengan keperluan dan perubahan semasa dalam sistem pendidikan di sekolah khasnya adalah amat penting memandangkan kepadafaktor kecemerlangan sekolah adalah berkait rapat dengan keberkesanan kepimpinan guru besar dan pengetua di sekolah.

1.2 Latar Belakang Masalah

  Motif ianya dijalankan adalah untuk mewujudkan kakitangan awam yang menghayati nilai murni kepimpinan, mengamalkan perilaku Kepimpinan dan keberkesanan organisasi sering diperkatakan dalam ilmu tingkah laku organisasi kerana pemimpin dilihat sebagai satu mekanisme dalam menentukan hala tuju danpencapaian sesebuah organisasi (Stodgill, 1974 dan Bass, 1985). Keeratan hubungan ini mampu wujud apabila pengikut diberikan tugas danautoriti, halangan birokratik yang mampu menjejaskan keeratan hubungan pemimpin dan pengikut dihapuskan, latihan dan nasihat disediakan khasnya dalam proses membuat keputusandan penyelesaian masalah, serta komunikasi terbuka digalakkan supaya perkongsian idea-idea dan maklumat penting dapat dilakukan.

1.3 Pernyataan Masalah

  Sebuah sekolah A yang kurang dari aspek kemudahan infrastruktur di daerah ini yang enrolmen muridnya adalahseramai 250, dan purata murid yang menduduki peperiksaan UPSR adalah seramai 52 setiap tahun mampu menghasilkan keputusan yang yang sangat baik pada tahun 2012 denganpencapaian yang melebihi 50% juga pada tahun-tahun sebelumnya. Suatu perkara yang jelas dapat dilihat ialah gaya kepimpinan kedua-dua guru besar tersebut yang berbeza kerana guru besar sekolah A mampu membuktikan bahawa kemudahaninfrastruktur yang kurang lengkap juga boleh menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang melalui gaya kepimpinannya yang efektif iaitu gaya kepimpinan transformasional.

1.3 Objektif Kajian

  1.4.1 Objektif Umum Objektif umum kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk melihat hubungan antara antara gaya kepimpinan transformasional di kalangan guru besar dengan keberkesanansekolah di daerah Kinta Utara. Mengenalpasti tahap amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan guru besar sekolah daerah Kinta Utara mengikut dimensi pengaruh ideal, motivasiinspirasi, rangsangan intelektual, pertimbangan individu, ganjaran kontinjensi, pengurusan berkecuali dan Laissez-faire.

1.5 Persoalan Kajian

  Persoalan utama kajian adalah seperti berikut: b) Apakah tahap amalan kepimpinan transformasional guru besar mengikut dimensi- dimensi yang diukur?c) Apakah tahap keberkesanan sekolah mengikut dimensi-dimensi tertentu yang diukur?d) Adakah wujud hubungan yang signifikan di antara gaya kepimpinan guru besar dengan keberkesanan sekolah? Skop kajian hanya meninjau tahapamalan gaya kepimpinan transformasional di kalangan guru besar di sekolah tersebut serta sama ada wujud hubungan antara gaya kepimpinan transformasional di kalangan guru besar dengankeberkesanan sekolah di daerah Kinta Utara untuk merealisasikan impian sekolah yang lebih berkesan sehala dengan keperluan dan aspirasi negara yang menuju kepada negara maju.

1.8 Definisi Operasional

1.8.1 Kepimpinan Transformasional

  Avolio (1992) yangmengukur tujuh dimensi kepimpinan iaitu dimensi pengaruh ideal, motivasi inspirasi, rangsangan intelektual, pertimbangan individu, ganjaran kontinjensi, pengurusan berkecuali dan Laissez- Menurut Mortimore ( 1991 ), keberkesanan sekolah didefinasikan sebagai sekolah yang pelajarnya meningkat lebih daripada apa yang diharapkan selepas latarbelakang mereka diambilkira. Di antara sebelas dimensi keberkesanan sekolah yang diutarakan oleh Mortimore (1995) ialah seperti berikutkepimpinan profesional, perkongsian visi dan matlamat, kewujudan budaya pembelajaran, penumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran, pengajaran bermatlamat, pengharapan yangtinggi, pengukuhan yang positif, pemantauan terhadap perkembangan, hak dan tanggungjawab murid, permuafakatan rumah-sekolah dan organisasi dinamik.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pengenalan

2.2 Konsep Kepimpinan dan Gaya Kepimpinan Kepimpinan merupakan suatu subjek yang menarik kepada semua golongan masyarakat

  Tujuan utama kajian ini ialah untuk melihat gaya kepimpinan guru besar dan hubungannya dengan keberkesanan sekolah dan bagaimana keadaanitu dibantu dengan melihat persamaan dan perbezaan keputusan berbanding dengan kajian yang terdahulu. Kajian-kajianlampau menunjukkan bahawa kualiti kepemimpinan pengetua memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan dan keberkesanan sesebuah sekolah (Hills, 1982; Powell, Farrar dan Abdul Shukor (2004) pula menyatakan pengurusan dan kepemimpinan pengetua adalah faktor utama yang akan menentukan keberkesanan sekolah serta akan menentukan bangun ataujatuhnya sekolah tersebut.

2.3 Teori- teori Kepimpinan

  Seorang pemimpin yang baik perlu mengetahui tentang teori, model dan konsep kepimpinan yang wujud. Dalam mengkajikepimpinan, berbagai teori dikemukakan seperti teori sifat, teori perlakuan, teori kontigensi, teori karismatik, teori X, Y dan Z, dan sebagainya .

2.3.1 Teori Trait

2.3.1.1 Teori Pendekatan Sifat ( Great Man Theory )

  Secara jelasnya, teori ini memberi perhatian kepada ciri- ciri peribadi fizikal dan psikologi yang unik yang membezakan pemimpin dengan pengikutnya(Northouse, 2010). Teori ini didefinisikan sebagai pola terpadu dari karakteristik peribadi yang mencerminkan berbagai perbezaan individu dan keberkesanan kepemimpin yang konsisten diberbagai kelompok dan situasi organisasi (Zaccaro, Kemp, & Bader, 2004).

2.3.1.2 Kritikan Dan Kesimpulan

  Banyak ciri-ciri yang dilihat sebagai ciri penting untuk menjadi pemimpin yang efektif adalah sifat-sifat khas yang maskulin. Tetapi dengan kemunculan banyak pemimpin perempuan yang mashyur , teori ini diakui sebagai teori dengan makna yang lebih luas.

2.3.2 Teori Tingkah laku

  Berdasarkan kepada teori tingkah laku, seseorang pemimpin dapat di bezakan dengan yang bukan pemimpin dengan berdasarkan kepada tingkah laku tertentu. Kepimpinan yang mengutamakan perhubungan manusia dan pada masa yang sama mengutamakan pengeluaran adalah lebih baik.

2.3.2.1 Grid pengurusan Teori ini telah dibangunkan Blake & Mouton (1964; dipetik dalam Northouse, 2010

Model ini memberi tumpuan kepada dua tingkah laku kepimpinan: keprihatianan terhadap

2.3.3 Teori Situasi

  Teori kepemimpinan situasi atau Teori Kontigensi adalah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Paul Hersey, penulis buku Situational Leader. dan Ken Blanchard, pakar dan penulis The Minute Manager, yang kemudian menulis pula buku Management of Organizational Behavior (sekarang sudah terbit dalam edisi yang ke-9).

2.3.3.1 Teori Kontigensi Fiedler ( LPC)

  Walaupun terdapat beberapa sokongan empirikal terhadap teori Fiedler ini, sebab- sebab mengapa tingkah laku kepimpinan berasaskan tugas adalah yang paling berkesan dalamsituasi yang melampau (iaitu menggalakkan atau tidak menggalakkan) adalah tidak jelas Gaya kepemimpinan yang tepat bergantung pula oleh tahap kesediaan atau kematangan individu atau kelompok sebagai pengikut. Oleh yang demikian, tingkah lakukepimpinan SI iaitu mengarah adalah sesuai kerana pengarahan yang tinggi akan Sehubungan dengan itu, tingkah laku kepimpinan S2 iaitu tingkah laku membimbing adalah sesuai digunakan kerana pengarahan yang tinggi diperlukanbagi meningkatkan kecekapan dan sokongan yang tinggi diperlukan bagi meningkatkan tahap komitmen yang semakin merosot.iii.

2.3.3.3 Teori Laluan-Matlamat ( Path Goal Theory )

  Teori yang terlebih dahulu dari laluan matlamat menyatakan bahawa pemimpin efektif adalah pemimpin yang bagus dalammemberikan ganjaran pada orang bawahan dan membuat ganjaran tersebut dalam satu kontigen dengan pencapaian subordinat terhadap tujuan tertentu. Perkembangan awal teori laluanmatlamat menyatakankan empat gaya perilaku spesifik dari seorang pemimpin meliputi direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi pencapaian dan tiga sikap bawahan meliputi kepuasankerja, penerimaan terhadap pimpinan, dan harapan mengenai hubungan antara input dan ganjaran.

2.3.4 Pandangan-pandangan Mengenai Kepimpinan

  Lakukan pendekatan yang bersesuaian dengan mereka serta mengadakan komunikasi yang bijak dan terbuka . Umumnya , orang akan menilai seorang pemimpin itu baik atau buruk dari kemampuannya membina semangat pasukan , sifat karismatik , intelektual dan profesionalisme ,serta ketekunan dan keputusan berani yang dia ambil dalam menghadapi pelbagai cabaran .

2.4 Gaya-gaya Kepimpinan

Seorang pemimpin seharusnya mampu mengamalkan gaya kepimpinan yang bermakna dan bertepatan di organisasi yang ditadbirnya demi kepentingan bersama juga untuk untuk

2.4.1 Model Kepimpinan Top-Down

  Corak pentadbiran ini didapati mempunyai kelebihankerana tidak lentur kepada masalah peribadi, mempunyai penetapan tugas dan fungsi yang jelas dan dapat mengelakkan pembaziran akibat dari perubahan pucuk pimpinan. Arahan- arahan yang datang dari superdinat kerapkali tidak dipersoalkan oleh pihak subordinat dan pihakperlaksana arahan kerana arahan berkenaan dianggap datang dari pembuat dasar atau polisi yang tertinggi.

2.4.2 Gaya Kepimpinan Transaksional Dan Transformasional

  Poemimpin transformational ini boleh dikatan mempunyai integrity yang tinggi, berlaku adil, mempunyai objektif yang jelas, mengkehendaki standard pencapaianhasil yang tinggi, memberi galakan, sokongan dan menghargai apa yang dilakukan oleh ahlinya serta sentiasa bersama ahli organisasi serta memimpin pengikut melihat apa yang bolehdilakukan diluar kemampuannya dan yang diminati. Senario sebelumnya adalah pemimpin menggerakkan pengikut di luar prestasi mereka dalam kadar yang segera demi kepentingan diri mereka (Erkultlu, 2008) Kepimpinan transformasional juga adalah proses suatu di mana seseorang yang terlibat dengan orang lain dan mewujudkan sambungan yang meningkatkan tahap motivasi dan moraldalam kedua-dua pemimpin dan pengikut.

iii. Beretika

  Mereka sentiasa berusaha untuk mempengaruhi orang lain ke tahap yang lebi tinggi dalam menilai dan menghayati kesedaran. Sebagai kesimpulan, pemimpin yang baik adalah mereka yang boleh menyesuaikan diri dengan gaya kepimpinan dan nilai serta keperluan pengikutnya, bersesuaian dengan objektiforganisasi, keperluan tugas dan tanggungjawab dan persekitaran luaran dan ini akan lebih memberi keupayaan kepada pemimpin untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif.

2.4.3 Gaya Kepimpinan Instruksional ( Kepimpinan Pengajaran )

2.4.4 Konsep Kepimpinan Pengajaran & Model

  Ianya bertujuan untuk menyeragamkan amalan pengajaran yang berkesan, peranan pengetua atau guru besar untuk mengekalkan harapan yang tinggi kepada guru-guru dan pelajar-pelajar,menyelia pengajaran bilik darjah, menyelaras kurikulum sekolah, dan memantau kemajuan pelajar (Barth, 1986). Mereka telah mengariskan fungsi kepemimpinan pengajaran sebagai:(i) model yang berperanan bagi menjana visi dan idea kepada tindakan (ii) pemimpin yang meransang guru-gurunya untuk mencapai kecemerlangan(iii) pemimpin yang membantu guru-guru menjadi pembuat keputusan yang bijak (mengenal pasti dan menyelesaikan masalah) dan memberi tunjuk ajar dalam hal-hal pengajaran.

2.4.5 Gaya Kepimpinan Distributif

  Ini termasuk budaya sekolah yang terbuka, pihak atasan melakukan penyeliaan dan pemantauan yang diperlukan, memberipenghargaan dan pengiktirafan kepada para guru yang melaksanakan tugas dengan cemerlang. Peranan pengetua yang terlibat dalam kepemimpinan distributif banyak bergantung kepada staf sekolah dan keadaan di sekolah yang merangkumi struktur organisasi dan rutinharian, alatan dan bahan ( Spillane, 2004 ).

2.5 Justifikasi Pemilihan Gaya Kepimpinan Transformasional ?

  Hasil ini berbentuk pencapaian dalam bidang akademik dan bukan akademikseperti kelakuan dan disiplin pelajar yang baik, kendiri dan sikap pelajar-pelajar yang baik, kepuasan kerja guru dan keadaan sekolah yang bersih dan ceria. Keberkesanan sekolah bolehdiukur melalui proses iaitu proses pengurusan dan pentadbiran sekolah efektif, pengwujudan iklim budaya sekolah yang positif untuk pengajaran-pembelajaran, hubungan yang mesra antarapihak pengurusan sekolah dengan guru, guru dengan guru dan guru dengan pelajar, dan guru dengan ibu bapa.

2.6.1 Konsep Sekolah Cemerlang atau Sekolah Berkesan

  Istilah Sekolah Cemerlang atau Sekolah Berkesan mempunyai maksud yang sarna, iaitu di Amerika Syarikat dan di United Kingdom bagi sekolah cemerlang, ia menggunakan istilahsekolah berkesan (effective school), manakala di Malaysia menggunakan istilah sekolah cemerlang yang bermaksud sekolah yang dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar iaitudaripada pencapaian akademik yang rendah meningkat kcpada pencapaian akademik yang tinggi. Mengikut Hussein Mahmood (1993) sekolah cemerlang bukanlah sekolah yang established atau sekolah primer tetapi sekolah yang dapat menghasilkan pencapaian akademik yang tinggi, kurang menghadapi masalah disiplin dan mendapat kepercayaan di kalangan masyarakat dan guru-guru merasa puas hati bekerja.

3.0 Teori Dan Model Sekolah Berkesan

  Sekolah yang berkesan ialah sekolah yang dapat memberi kesan dan pengaruh dalam mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar, kegiatan kokurikulum, pengurusan murid yangbaik, pentadbiran dan pengurusan disiplin yang cekap dan teratur (Eby, 2004).  Berdasarkan kajian sekolah cemerlang seperti di atas, didapati faktor utama atau input utama yang mempengaruhi sekolah cemerlang ialah kepemimpinan pengetua/guru besar yang marnpan,iklim sekolah yang kondusif, guru-guru berdedikasi mengajar, pelajar yang bermotivasi untuk belajar dan keadaan fizikal sekolah yang sempurna dan lengkap.

3.1 Jenis Model Sekolah

  3.1.6 Model Organisasi Pembelajaran Kesan kepada perubahan yang berlaku dan halangan-halangan dalaman kadangkala tidak dapat dielakkan, maka dengan itu sesebuah sekolah adalah dianggap berkesan jika ia dapatmenambahbaik dan mengadaptasi kepada persekitaran yang berubah. 3.1.8 Model Pengurusan Kualiti Keseluruhan Menurut Bradley (1993), Cuttance (1994), Greenwood dan Gaunt (1994), Murgatroyd dan Colin (1993) dalam Cheng (1996), konsep dan amalan pengurusan kualiti keseluruhan disekolah merupakan ‘senjata’ utama untuk memperbaiki kualiti pendidikan dan meningkatkan sekolah berkesan.

4.0 Justifikasi Pemilihan Model Sekolah Berkesan Mortimore ( 1995 )

  Setelah meneliti dan membaca contoh-contoh kajian lepas, jurnal-jurnal berkaitan kerkesanan sekolah saya mendapati Model keberkesanan Sekolah Peter Mortimore ( 1995 ) lebih jelas danmenyeluruh berbanding dengan model-model lain kerana ianya lebih mudah untuk difahami kerana kesebelas dimensi yang yang dinyatakan adalah lebih mudah difahami. Justeru, saya mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahawa dengan berpandukan model ini saya akan dapat membuat satu kajian yang berguna kepada semua pihak di masa hadapan.

5.0 Kajian lepas Mengenai Kepimpinan Transformasional

  Hasil pemerhatian beliau serta reaksi responden membawa kepada dapatan bahawa amalan Kajian Sabarinah (2000) dan Nursuhaila (2007) di tiga buah sekolah di Batu BerendamMelaka mengenai tingkahlaku kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan tahap motivasi guru membawa kepada dapatan bahawa gaya kepimpinan mengarah dikesan sebagai gaya yangdominan berbanding dengan kepimpinan transformasional berdasarkan kepada instrumen LBDQ yang digunakan terhadap responden. Tucker dan Lewis(2004:78) mendefinisikan kepemimpinan transformasional sebagai pola kepemimpinan yang dapat memotivasi perkerja dengan cara membawa pada cita-cita dan nilai-nilai tinggi untuk Howell dan Avolio (1993) menunjukkan kepimpinan karismatik, kepimpinan intelektual, dan kepimpinan pertimbangan individu adalah dikaitkan dengan kawalan fokus dalaman yanglebih tinggi dan berupaya menjangka prestasi unit perniagaan untuk jangka pendek (satu tahun kehadapan).

6.0 Kajian Lepas Mengenai Sekolah Berkesan

  Malah, kepemimpinan sekolah juga perlu memberi penekanan kepada usaha ke arah mewujudkan iklim yang kondusif dalam pengajaran dan pembelajaran, penjagaan persekitarandan keceriaan sekolah, peralatan sekolah yang sempurna, pelaksanaan kurikulum yang cemerlang bagi melengkapkan pelajar dalam menghadapi peperiksaan awam dan mewujudkanhubungan yang mesra dengan komuniti dan persatuan ibu bapa untuk membantu pihak sekolah. Jika diteliti, kajianWeber ini agak berbeza dengan kajian yang telah dijalankan oleh Coleman, Campbell,McPartland, Weinfield, dan York, (1966) yang mana Coleman dan rakan-rakannya mengkaji sekolah di mana pelajarnya terdiri daripada keluarga yang mempunyai taraf sosio ekonomi (SES)yang rendah, tetapi telah memperolehi keputusan dalam peperiksaan yang hampir sama dan lebih tinggi daripada purata pencapaian negara.

7.0 Kerangka konsep kajian

  Gaya kepimpimnan transformasional guru besar dilihat daripada aspekPengaruh Ideal, Motivasi Inspirasi, Rangsangan Intelektual, Pertimbangan individu, GanjaranKontinjensi, Pengurusan Berkecuali, dan Laissez-faire yang menggunakan teori Avolio Dan Bass( 1992 ). Penentuan pembolehubah keberkesanan sekolah di tetapkan melalui teori modelMortimore (1995) di dibuat berdasarkan min skor responden terhadap tahap keberkesanan sekolah yang dirasai pada gaya kepimpinan transformasional guru besar.

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

  Instrumen soal selidik mempunyai item yang terdiri daripada tiga bahagian iaitubahagian A merupakan demografi responden, bahagian B merupakan tingkah laku kepemimpinan guru besar iaitu daripada tujuh aspek manakala bahagian C pula adalah melihatkeberkesanan sekolah yang membuat penilaian terhadap 11 faktor keberkesanan sekolah seperti yang dinyatakan oleh Mortimore (1995) dalam Seminar Sekolah Berkesan di Malaysia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan instrumen yang telah dikenal pasti mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang telah diuji.

3.3 Populasi, Sampel Dan Tempat Kajian

  Seramai 260 orang guru yang mengajar di 15 buah sekolah yang dipilih secara rawak terlibat dalam kajian ini. Ciri-ciri sampel adalah guru-guru sekolah rendah yang terlatih dan tidakmemegang jawatan di dalam bidang pentadbiran sekolah seperti guru PK Pentadbiran, PK HalEhwal Mud, dan PK Ko- Kurikulum kerana kajian ini berkaitan dengan hubungan amalan gaya kepimpinan transformasional guru besar dengan keberkesanan sekolah.

3.4 Instrumen Kajian Dan Justifikasi Pemilihan Instrumen

  3.4.2 Bahagian B (Soal Selidik Pelbagai faktor Kepimpinan (MLQ) - Borang 6S ) Bahagian B mengandungi 21 item yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang gaya kepimpinan guru besar berdasarkan pandangan guru iaitu sama ada guru besar tersebutbenar-benar mengamalkan gaya kepimpinan trnsformasional yang merangkumi tujuh dimensi. Jumlah skor ini akan mengenalpasti gaya kepemimpinan yang diamalkan oleh guru besar sama ada tinggi atau rendahbagi dimensi kepemimpinan yang diukur.

3.4.3 Bahagian C ( Soal Selidik Keberkesanan Sekolah )

  Bahagian C merupakan soal selidik keberkesanan sekolah yang diubah suai daripada versi School effective Questionnaire: Teachers/ Staff Version yang dialih bahasa sendiri olehpengkaji dengan bimbingan Penyelia mengikut kesesuaian kesebelas faktor yang diuji oleh pengkaji. Kaedah-kaedah statistik yang digunakan ialah taburanfrekuensi kekerapan, min, peratusan dan lain-lain lagi untuk menerangkan data-data yang dikumpul dan mengenalpasti gaya kepimpinan guru besar dan keberkesanan sekolah.

3.7 Analisis Data

  Dapatan analisis dipaparkan dalam bentuk jadual yang menunjukkan kekerapan, min dan peratusan. Kaedah deskriptif yang menunjukkan kekerapan, min dan peratusan di gunakan untuk taburan demografi iaitu jantina, umur, pengalaman mengajar, sebagai guru kelas, mengajar kelaspeperiksaan dan sesi persekolahan.

3.7.2 Kaedah Korelasi

  Najib (2003), nilai 0 bermakna tahap kebolehpercayaan yang sangat rendah dan nilai yang hampir kepada 1 ialah tahap kebolehpercayaan yang sangat tinggi. Jadual 7 : Nilai Korelasi Dan Interpretasi Skala Pekali Korelasi Skala Pekali Korelasi Interpretasi 0.00 – 0.20 Korelasi yang sangat lemah0.21 – 0.40 Korelasi yang lemah, rendah0.41 – 0.70 Korelasi yang sederhana 0.71 – 0.90 Korelasi yang tinggi, kuat0.91 – 1.00 Korelasi yang sangat tinggi, sangat kuat(Sumber : Rowntree, 1981 dalam Mohd.

Dokumen baru

Aktifitas terkini

Download (106 Halaman)
Gratis

Dokumen yang terkait

ANALISIS HUBUNGAN STATUS EKONOMI DENGAN KEJADIAN GANGGUAN SALURAN PERNAFASAN PADA PEKERJA TAMBANG BELERANG DI KAWAH IJEN, BANYUWANGI
9
158
23
HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT DEPRESI PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANDANWANGI MALANG
35
202
19
HUBUNGAN IMPLEMENTASI PERAWAT TENTANG PATIENT SAFETY DENGAN RESIKO CEDERA PADA INFANT DAN TODDLER
33
251
22
HUBUNGAN ANTARA STRES DAN PERILAKU AGRESIF PADA REMAJA
11
81
2
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TENTANG DESAIN KEMASAN PRODUK DENGAN INTENSI MEMBELI
9
119
22
HUBUNGAN SELF EFFICACY DENGAN KESIAPAN KERJA PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
12
130
19
HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP INOVASI PRODUK DENGAN LOYALITAS MEREK
2
79
2
BEBAN KERJA MENTAL, SHIFT KERJA, HUBUNGAN INTERPERSONAL DAN STRES KERJA PADA PERAWAT INSTALASI INTENSIF DI RSD dr. SOEBANDI JEMBER
11
89
97
HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DENGAN KINERJA TENAGA KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN
6
90
18
HUBUNGAN ANTARA KONDISI EKONOMI WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C DENGAN AKTIVITAS BELAJAR DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2010/2011
1
90
15
HUBUNGAN ANTARA KONDUKTIVITAS, TDS (Total Dissolved Solid) DAN TSS (Total Suspended Solid) DENGAN KADAR Fe2+ DAN Fe TOTAL PADA AIR SUMUR GALI
11
142
80
HUBUNGAN ANTARA KONSUMSI MAKANAN DENGAN PERUBAHAN KADAR HEMOGLOBIN PADA ANAK SEKOLAH DASAR (SD)
2
82
23
HUBUNGAN TEKANAN ANGGARAN WAKTU (TIME BUDGET PRESSURE) TERHADAP PERILAKU DISFUNGSIONAL STAF AUDITOR
1
63
13
HUBUNGAN PEMANFAATAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN DAN SIKAP SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR
25
126
93
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KUBULIKU JAYA KECAMATAN BATU TULIS KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
12
76
69
Show more