LITERASI MEMBACA TAHUN 1 2010 SARINGAN 3

Gratis

0
0
14
9 months ago
Preview
Full text

  © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MANUAL

PENTADBIRAN INSTRUMEN

LITERASI MEMBACA

TAHUN 1

2010

  

SARINGAN 3

  ©

KANDUNGAN

Kaedah Pentadbiran

  2 – 5  Prosedur Pentadbiran Instrumen  Penggunaan Manual  Tatacara Pengisian Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI)

 Penetapan Murid Ke Program LINUS atau Arus Perdana

  Pentadbiran Instrumen 6 –12

   Konstruk  Arahan Guru  Tindakan Murid Lampiran Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI)

  

KAEDAH PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MEMBACA

PERKARA KAEDAH PENTADBIRAN Pentadbiran  Instrumen literasi membaca mengandungi 12 konstruk.

   Instrumen ini ditadbir secara lisan serta berterusan semasa waktu pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.  Instrumen ini ditadbir secara individu atau kumpulan kecil tidak melebihi tiga orang murid serta mengikut kesediaan murid.  Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk.  Setelah kesemua konstruk ditaksir, pentaksir boleh mengulang mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid.  Murid boleh memberi respons secara mengeja atau membaca terus.

 Dicadangkan murid duduk bersebelahan pentaksir ketika pentaksiran dilaksanakan.

 Pentadbiran instrumen ini haruslah dilakukan secara telus dan jujur.

 Kesemua konstruk hendaklah ditaksir dalam jangka masa yang telah ditetapkan.

  • (BPPI) yang baharu seperti dilampirkan dalam manual ini. (BPPI Saringan 1 hendaklah dikepilkan bersama borang baharu ini) Penggunaan Manual  Manual Literasi Membaca ini ialah panduan kepada pentaksir.

  Setiap konstruk yang dikuasai oleh murid hendaklah diisi dalam Borang Pelaporan Penguasaan Individu

   Manual ini mengandungi kaedah mentaksir 12 konstruk literasi membaca berserta skema jawapan.

 Manual ini menerangkan secara terperinci tentang cara mentadbir setiap konstruk.

 Pentaksir hendaklah membaca manual ini dengan teliti dan memahaminya sebelum mentadbir instrumen.

  © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  ©  Pentaksir perlu melengkapkan BPPI dengan nama murid, kelas dan tahun.

  5 a)5 b)8 a)5 b)8

  2

  3

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  10

  5

  10

  5

  2

  4

   

   

   

   

   

  3

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  6

  5

  1

  4

   Pentaksir perlu mencatat penguasaan murid bagi setiap konstruk pada ruang yang disediakan.  BPPI yang telah lengkap diisi hendaklah disimpan dalam fail peribadi murid untuk tujuan rujukan.  Jika murid bertukar ke sekolah lain, BPPI hendaklah dibekalkan bersama-sama murid.  Tahap penguasaan minimum bagi literasi membaca dan menulis adalah seperti yang berikut:

  4

  Cara Mengisi Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) KONSTRUK MEMBACA MENULIS SARINGAN 3 KUASAI TIDAK KUASAI PENGUASAAN SARINGAN 3

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  2

  5

  3

  4

  4

  4

  4

  4

   

  © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  5 a)5 b)8 a)5 b)8

  2

  3

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  10

  5

  10

  5

  4

  4

   

   

   

   

   

  3

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  6

  5

  1

  3

  Penetapan Murid ke Program LINUS atau Arus Perdana  Penguasaan konstruk dalam kedua-dua literasi membaca dan menulis diambil kira bagi menentukan sama ada murid memasuki Program LINUS atau mengikuti Arus Perdana.

  4

   Murid yang memasuki Program LINUS: - Tidak menguasai mana-mana konstruk 1 hingga konstruk 8.

  Contoh: KONSTRUK MEMBACA MENULIS SARINGAN 3 KUASAI TIDAK KUASAI PENGUASAAN SARINGAN 3

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  4

  3

  2

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  2

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  5

   

  ©  Murid yang memasuki Arus Perdana: - Menguasai konstruk 1 hingga konstruk 8. Contoh:

  5

  3

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  10

  5

  10

  5 a)5 b)8 a)5 b)8

  5

  1

  5

  6

  5

  5

  5

  5

  5

  4

  3

   

   

   

   

   

  2

  1

  KONSTRUK MEMBACA MENULIS SARINGAN 3 KUASAI TIDAK KUASAI PENGUASAAN SARINGAN 3

  4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  4

  4

  5

  4

  4

  3

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  1

  3

  4

  4

  4

  4

   

  © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  

PENTADBIRAN INSTRUMEN

TUGASAN (KONSTRUK) ARAHAN GURU TINDAKAN MURID 1) Keupayaan menamakan huruf vokal dan konsonan.

  Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membaca huruf vokal dan huruf konsonan yang ditunjukkan.

  a) Menunjukkan huruf vokal kepada murid dan minta murid menamakan huruf tersebut. (murid boleh menamakan atau membunyikan huruf vokal tersebut)

  b) Menunjukkan huruf konsonan kepada murid dan minta murid menamakan huruf tersebut.

  a) Menamakan huruf vokal yang ditunjukkan oleh guru.

  b) Menamakan huruf konsonan yang ditunjukkan oleh guru. i e o u a i e o u a k d s g r m h t p f k d s g r m h t p f

  2) Keupayaan membunyikan Menunjukkan suku kata terbuka dan

  Membunyikan suku kata terbuka

  suku kata terbuka. meminta murid membunyikan suku yang ditunjukkan oleh guru.

  kata terbuka yang ditunjukkan. Penerangan gi k ma u gi ma k u

  Keupayaan menguasai kemahiran membunyikan suku kata terbuka. so pe so pe

  Meminta murid membaca

  3) Keupayaan membaca

  Membaca perkataan suku kata

  perkataan suku kata perkataan suku kata terbuka. terbuka yang ditunjukkan oleh guru. terbuka.

  Penerangan kaca jeti kaca jeti

  Keupayaan menguasai kemahiran membaca perkataan suku kata terbuka. pil u ser upa pil ser u upa lokasi lokasi

  ©

  4) Keupayaan membunyikan Menunjukkan suku kata tertutup dan

  Membunyikan suku kata tertutup suku kata tertutup. meminta murid membunyikan suku yang ditunjukkan oleh guru. kata yang ditunjukkan. bis bis

  Penerangan t u t t u t

  Keupayaan menguasai lom lom kemahiran membunyikan suku ker ker kata tertutup. cah cah

  5) Keupayaan membaca

  Membaca perkataan suku kata Menunjukkan perkataan suku kata

  perkataan suku kata tertutup yang ditunjukkan oleh guru.

  tertutup dan meminta murid tertutup. membaca perkataan yang ditunjukkan. ekor ekor

  Penerangan otak otak jarum jarum

  Keupayaan menguasai kemahiran membaca perkataan suku kata tertutup. rehat rehat cubit cubit kantin kantin

  © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  6) Keupayaan membaca

  Menunjukkan perkataan yang Membaca perkataan yang

  perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’

  mengandungi suku kata tertutup

  mengandungi suku kata dan meminta murid membaca ‘ng’ yang ditunjukkan oleh guru. tertutup ‘ng’. perkataan yang ditunjukkan. belang belang potong potong

  Penerangan

  nangka nangka

  Keupayaan menguasai kemahiran membaca perkataan

  tingkap

  yang mengandungi suku kata

  tingkap

  tertutup ‘ng’

  ung kemb ung

kemb

  7) Keupayaan membaca

  Membaca perkataan yang Menunjukkan perkataan yang

  perkataan yang

  mengandungi diftong yang mengandungi diftong dan meminta

  mengandungi diftong.

  ditunjukkan oleh guru. murid membaca perkataan tersebut. g ulai g ulai hi hi

  Penerangan jau jau kaloi kaloi

  Keupayaan menguasai kemahiran membaca perkataan pantai pantai yang mengandungi diftong. sila sila u u

  ©

  Menunjukkan perkataan yang

  8) Keupayaan membaca

  Membaca perkataan yang

  perkataan yang mengandungi vokal berganding

  mengandungi vokal berganding dan meminta murid membaca

  mengandungi vokal yang ditunjukkan oleh guru.

  perkataan tersebut.

  berganding.

  la uk la uk b uih b uih

  Penerangan maaf maaf

  Keupayaan menguasai siap siap kemahiran membaca perkataan yang mengandungi vokal ti up ti up berganding.

  Membaca perkataan yang

  9) Keupayaan membaca Menunjukkan perkataan yang

  mengandungi digraf dan mengandungi digraf dan konsonan

  perkataan yang

  konsonan bergabung yang bergabung dan meminta murid

  mengandungi digraf dan ditunjukkan oleh guru.

  membaca perkataan tersebut.

  konsonan bergabung.

  langit langit

  Penerangan b unyi b unyi khabar khabar

  Keupayaan menguasai kemahiran membaca perkataan yang mengandungi digraf dan seny um seny um syarat syarat konsonan bergabung.

  © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  10) Keupayaan membaca Menunjukkan perkataan yang Membaca perkataan yang perkataan berimbuhan mengandungi imbuhan awalan berimbuhan awalan dan akhiran awalan dan akhiran. dan akhiran. Meminta murid yang ditunjukkan oleh guru.

  membaca perkataan tersebut. Penerangan bersorak bersorak Keupayaan menguasai melihat melihat kemahiran membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. bal bal utan utan terpilih terpilih harapan harapan

  Menunjukkan ayat mudah dan

11) Keupayaan membaca

  Membaca ayat mudah yang minta murid membaca ayat

  ayat mudah.

  ditunjukkan oleh guru. tersebut.

  1. It

  1. It u kamera. u kamera.

  Penerangan Keupayaan menguasai

  2. K ucing suka minum susu.

  2. K ucing suka minum susu. kemahiran membaca ayat mudah .

  3. Abang membeli petai dan

  3. Abang membeli petai dan d d urian. urian.

  4. Mereka sedang meny usun

  4. Mereka sedang meny usun b uku di atas meja b uku di atas meja

  ©

  Menunjukkan petikan dan meminta Membaca petikan dan menjawab

12) Keupayaan membaca

  murid membacanya, kemudian soalan yang dikemukakan oleh guru

  dan memahami bahan mengemukakan soalan secara lisan. secara lisan. rangsangan.

  Ini ikan.

  Ini ikan.

  Penerangan Ini ikan emas.

  Ini ikan emas.

  Keupayaan menguasai Ika n e m a s ini b e rw a rna jingga.

  jingga.

  kemahiran membaca dan

  Ikan emas ini berwarna memahami bahan rangsangan. Badannya cantik dan berkila u.

  Badannya cantik dan berkila u. Ikan emas hid up di dalam air.

  Ikan emas hid up di dalam air.

  1. Ini ikan apa?

  1. Ini ikan apa?

  2. Apakah warna ikan ini?

  2. Apakah warna ikan ini?

  3. Di manakah ikan ini hid up?

  3. Di manakah ikan ini hid up? ©

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU (BPPI)

  5

  10

  5

  2

  3

  5

  5

  5

  5

  6

  5

  5

  5

  5

  10

  5

  3

  3

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  2

  3

  5

  5

  5

  5

  5

  6

  5

  5

  6

  10

  5

  3

  3

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  ©

  KONSTRUK MENULIS SARINGAN 1 KUASAI TIDAK KUASAI PENGUASAAN SARINGAN 1 MEMBACA MENULIS KUASAI TIDAK KUASAI SARINGAN 2 PENGUASAAN SARINGAN 2 PENGUASAAN SARINGAN 3 SARINGAN 3 PENGUASAAN KESELURUHAN MEMBACA MENULIS KUASAI TIDAK KUASAI KUASAI TIDAK KUASAI MEMBACA

  10

  5

  6

  5

  5

  5

  10

  5

  12 NAMA MURID : ________________________________________________ KELAS:_______________ TAHUN :

  11

  9

  5

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  a b

  5

  5

  6

  5

  5

  5

  5

  10

  5

  2

  3

  5

  5

  5

  5

  5

  6

  5

  5

  5

  10

  5

  3

  3

  5

Dokumen baru

Download (14 Halaman)
Gratis