Tooling catalogue 2012 VN

Gratis

0
8
422
2 years ago
Preview
Full text
ng dẫn t ng quát Đ u c p Monobloc Đ u c p Combimaster H th ng môđun Graflex® Đ u móc l H th ng môđun Graflex® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 13 Đ u móc l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 15 Thi t b b sung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 17 Máy Shrinkfit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 18 Ch t lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 - 20 Cân bằng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 22 Mã ký hi u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 25 Tiêu chu n côn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 29 Loại ph n đ u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 47 Đ u c p HSK-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 - 77 Đ u c p HSK-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 85 Đ u c p DIN 69871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 - 117 Đ u c p BT JIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 - 151 Hướng d n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 - 153 Đ u c p dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 - 157 Khớp trung gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 - 159 Bộ n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 - 163 Đ u c p Shrinkfit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - 164 Hướng d n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 - 172 Đ u c p dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 - 181 Khớp trung gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 - 188 Cán dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 - 217 Linh ki n k t n i và phụ ki n thay th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 - 219 T ng quát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 - 222 Đ u móc l thô, T ng quan phạm vi / Mã ký hi u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 - 227 Đ u dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 - 228 Đ uc p ......................................... 229 - 231 Hướng d n / Lắp ráp và v n hành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 - 236 Đ u móc l tinh, T ng quan phạm vi / Mã ký hi u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 - 245 Đ u dao / Dụng cụ / Đ u c p dao / Bộ dụng cụ . . . . . . . . . . . 246 - 264 Hướng d n / Lắp ráp và v n hành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 - 273 Đ u móc l tinh, loại hướng kính T ng quan phạm vi / Mã ký hi u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 - 278 Đ u dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 - 279 Đ uc p ......................................... 280 - 283 Hướng d n / Lắp ráp và v n hành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 - 285 Đ u móc l thanh Bridge, T ng quan phạm vi / Mã ký hi u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 - 294 Đ u / Thanh / Kh i / B đỡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 - 299 Hướng d n / Lắp ráp và v n hành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 - 304 H 9 - 11 12 - 12 HSK-A & E H Đ u c p Monobloc và Graflex® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đ u c p Combimaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIN T ng quan s n phẩm BT 7-8 Đ uc p Combimaster ................................................ H th ng môđun Graflex® Trình bày catalogue Đ u móc l 3-6 Thi t b b sung ................................................ Máy Shrinkfit M c l c chữ s ng dẫn EPB - N i dung 1 EPB - N i dung Liteline™, T ng quan phạm vi / Mã ký hi u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thi t b b sung 305 - 310 Đ u dao / Đ tựa hạt dao / Đ u c p dao / Khớp n i / Bộ n i. 311 - 320 Hướng d n / Lắp ráp và v n hành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 - 322 Hạt dao móc l , Mã ký hi u / C p độ ph / Hướng d n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 - 326 Hạt dao / Ch độ cắt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 - 331 Linh ki n khóa hạt dao và phụ ki n thay th . . . . . . . . . . . . . 332 - 332 Thi t b khóa k t n i và phụ ki n thay th . . . . . . . . . . . . . . . 333 - 337 Hướng d n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 - 348 ng tưới nguội HSK, chìa v n đai c kiểu ng và nút bít. . . . 349 - 349 Ch t rút. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 - 354 Nút bít thay th cho đ u côn ADB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 - 355 Đ u c p Shrinkfit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 - 356 ng lót thu nh , calip kiểm cho đ u c p dao th y lực . . . . . . 357 - 358 ng k p loại D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 - 360 Vòng bít loại D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 - 361 ng k p đàn h i ER với cán trụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 - 362 ng k p ER chu n và chính xác cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 - 364 Vòng bít ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 - 365 ng k p OZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 - 366 Bạc lót thu nh Morse Taper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 - 367 Đ u k p tarô với cán Weldon/Whistle Notch . . . . . . . . . . . . . 368 - 368 Đ u n i tarô thay nhanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 - 370 B đỡ lắp ráp, Tool Boy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 - 371 Thi t b làm sạch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 - 372 Bộ ph n khóa HSK và m t bích lắp, TF . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 - 380 Hướng d n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 - 389 Máy EasyShrink 15 và EasyShrink 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 - 393 Linh ki n và phụ ki n thay th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 - 398 SMG ................................................ 399 - 418 Sự công b về tính phù h p ................................................ 419 - 422 Máy Shrinkfit 2 EPB - M c l c chữ s - D ng c Lo i Trang Lo i 01B5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 01B5875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 02E93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 03E93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 03H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 337 05F5832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 05R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 397 20E93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 24H5095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373 501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 5450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 360 5880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 364 5883B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 90F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 337 90M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 335 337 935N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 935ND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 935NH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 950A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 , - , , , 6100 6101 6180 6181 6182 6183 - 5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 C.-391-0401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 C0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 CA5832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 E E0050 731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 E3414 5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 142 121 121 119 120 120 133 140 136 135 157 157 138 126 129 130 148 137 141 5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 142 122 122 119 120 120 134 140 157 138 128 129 130 148 137 141 295 - , , - , , , E3416 - B - - 210 210 213 212 213 212 C , BAS25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 255 BC 5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 BD 5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 5822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 BDA16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 BM 5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 6100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 6101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 BR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 BR2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 BR3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376 BS 5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 159 BSM 401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 217 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 215 .................................................. .................................................. .................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 .................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 BW A A724 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 A725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 312 A726 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 A729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 A731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 297 A731S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 298 A750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 231 A760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 247 250 A761 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 A762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 A763 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 A765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 251 A780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 311 A782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 A789X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 A790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 AFG0629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 Bộ dụng cụ loại Axiabore® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 264 Bộ dụng cụ móc l tinh hướng trục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 273 Trang - E3469 5023 5085 5524 5525 5545 5555 5556 5603 5675 5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 - 3 EPB - M c l c chữ s - D ng c Lo i Trang Lo i 584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 5842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 5865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 5873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 E9302 5023 5603 5675 5801 5820 5872 E3471 5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 5085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 5556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 96 5842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 5865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 5873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 62 5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 5865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 - E3476 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. 102 101 156 156 E3478 5545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 5842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 E4040 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 E9306 5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 5524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 64 5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 569 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 5865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 E4041 533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 143 123 125 140 151 E4469 533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 - E4471 5095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 109 543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 569 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 - E9341 E5766 533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 -144 E9301 4 149 123 125 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 E9304 - 5800 5801 5820 5821 Trang 5603 5675 5820 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5603 5675 5801 5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 E9342 EPB - M c l c chữ s - D ng c Lo i Trang Lo i 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 E9343 5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 5872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 E95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 354 EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 179 313 316 ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 ET3414 5260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 ET3416 5260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 ET3469 5260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 ET3471 5260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 ET4041 5283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 ET4469 5283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 ET4471 5283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 ET5766 5283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 ET9304 5260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 5283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 ET9306 5260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 5283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 EX9304 5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 EX9306 5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 - , - Trang STTCL16CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 T T20P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T5241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T5283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T5285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 370 368 369 Z Z847031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFAD05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFAG01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFAP01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFAR02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFAR03C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFAR07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 ZFAR08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFAR10D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 396 ZFCM07IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFM07IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFM07M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 ZFM07RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFM08IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZFS07IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , 396 395 394 398 395 396 395 395 398 394 394 397 394 390 392 393 390 397 - - M M211 M401 M402 M403 M409 M5023 M5085 M5260 M5283 M533 M536 M5524 M5525 M553 M5656 M569 M5834 M584 M5843 M5865 M5872 M5873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 318 320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 186 319 320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 , , - , - - - S SCGCL16CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 SSRCL16CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 STGCL16CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 STRCL16CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 STSCL16CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 5 EPB – M c l c chữ s - H t dao Lo i Trang Lo i C CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 329 CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 , S SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 T TC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 329 , W WB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 6 Trang EPB - Trình bày catalogue Catalogue H TH NG K P SECO là một ph n trong bộ MACHINING NAVIGATOR c a Seco. Tại đây bạn s tìm được các sản ph m dụng cụ trục và kỹ thu t ng dụng mới nh t trang b t t cho các máy công cụ c a bạn. Phạm vi sản ph m h th ng k p EPB được chia làm 7 dòng sản ph m: MONOBLOC - COMBIMASTER - GRAFLEX® - Đ U MÓC L THI T B B SUNG - MÁY SHRINKFIT - SECO-CAPTO™. M i chương về dòng sản ph m trong catalogue g m: - Các trang hướng d n v n hành, với thông tin kỹ thu t chuyên dụng. - Các trang về sản ph m với Mã sản ph m và kích thước chi ti t. - ch có trong chương đ u Móc l : Các trang hướng d n lắp ráp, hướng d n v n hành chính. D ng c Seco-Capto™ (đ u c p dao, m t bích, kh p trung gian và đ u c p quay) không thể hi n trong catalogue này nh ng là m t ph n c a catalogue riêng SECO-CAPTO™. MONOBLOC Các đ u nguyên kh i với 'côn cán r ng' HSK (HSK-A, HSK-E) và SA ’góc d c’ (DIN 69871, BT). Các loại ’Ph n đ u’ giữ t t cả dụng cụ phay, khoang, tarô và doa. Lưu ý đ u c p dao phay lắp cán Steadyline, với đ c tính giảm ch n, giúp các nguyên công phay di n ra lâu với năng su t cao. Đ u c p dao phay lắp cán Accu-Fit™, với một trục đ nh v giãn nở th y lực làm giảm thiểu độ đảo c a dụng cụ cắt. Đ u c p dao phay lắp cán có thể điều ch nh chiều dài chẳng hạn cho các máy đa trục. Đ u c p Shrinkfit, đ u c p dao th y lực loại D và đ u c p dao th y lực loại HSM ’Gia công T c độ Cao’ các loại sản ph m trong phạm vi MONOBLOC. COMBIMASTER Một giải pháp phay tiên ti n thay th cho đ u k p dao khóa cạnh bên và ng k p đàn h i. Lắp ghép m t bích trụ với ren tâm giúp dụng cụ nh hơn và d ti p c n, do độ c ng vững, chính xác và cân bằng tăng. Đ u Combimaster (đ u c p dao, khớp trung gian và bộ n i) được thể hi n trong catalogue này; đ u cắt Combimaster được thể hi n trong Machining Navigator Phay. GRAFLEX® H th ng môđun Graflex® d n đ u với đ c tính 'linh hoạt' mà không có 'nhược điểm'. Các kích thước dụng cụ thi t k theo yêu c u theo sát yêu c u c a nguyên công gia công có thể nhanh chóng được thi t l p từ các đ u c p dao tiêu chu n, khớp trung gian và cán. Đ u c p dao Graflex® và các khớp trung gian cũng được dùng để giữ toàn bộ phạm vi đ u móc l . EPB - Trình bày catalogue 7 EPB - Trình bày catalogue Đ U MÓC L Đ u móc l EPB , cho đường kính 0.3 đ n 2155 mm, đảm bảo năng su t và độ chính xác ’x p hạng' d n đ u. Đ u móc l thô có một cơ c u lắp ráp giúp điều ch nh đ ng thời đ tựa hạt dao. NanoBore™ là loại đ u móc l tinh AxiaBore™ nh nh t, đạt l th p còn 0.3 mm ở t c độ lên tới 30.000 rpm. Đ u móc l tinh AxiaLibraBore™ và Libraflex® có thể cân bằng được trang b một cơ c u cân bằng, nhằm đạt l có ch t lượng ở t c độ cao, lên tới 24.000 rpm. Các l lớn nh t lên tới 2155 mm được tạo ra bằng 'đ u móc l thanh Bridge'. Đ u móc l tinh Liteline và các đ u c p có trọng lượng nh thay th cho bộ ph n thay dụng cụ b hạn ch và các l nằm ngang dài. THI T B B SUNG Điều này cho th y các sản ph m được dùng k t hợp với các đ u c p chính (chẳng hạn như ch t rút, ng k p, đ u n i tarô, Shrinkfit - ng k p đàn h i - khớp n i tarô, cộng với chẳng hạn như b đỡ lắp ráp Tool Boy, bộ ph n khóa HSK). Lưu ý: ’Linh ki n’ và ’Phụ ki n thay th ’ được thể hi n trong bảng phụ c a các trang Sản ph m trong b t kỳ chương nào trong catalogue là các bộ ph n dùng để điều ch nh ho c n i các sản ph m được thể hi n trên trang đó (ví dụ chìa v n đai c, vít ch n đ u, nút bít kín). MÁY SHRINKFIT Tại đây bạn có thể chọn thi t b ’co rút’ dụng cụ chuyên dùng đáp ng nhu c u c a bạn. Máy Easyshrink® đạt các nguyên công ’co k p’ và ’co nhả’ c a t t cả loại cán dao (cacbit - kim loại n ng - thép - thép không g ). Easyshrink® 20 là một bộ thi t b môđun tạo nên dụng cụ thích hợp nh t cho bạn. Easyshrink® 15 là một thi t b gọn, d ti p c n công ngh Shrinkfit. 8 EPB – T ng quan s n phẩm Đ u c p dao Monobloc và Graflex® (t ng quát trang 1/3) Trang HD vận hành: Đ u c p dao lắp cán, Accu-Fit™ Đ u c p dao lắp cán Steadyline™ Đ u c p dao lắp cán (g m các đ u Axiaset*, Combi**...) Đ u dao phay, m t bích lắp trang 30 trang 31–32 trang 33-35 trang 35 trang 49 – trang 87 trang 119 – trang 50 – trang 88 trang 120 – trang 51–54 – trang 89–91 trang 121–123 trang 189–190 trang 55 – trang 92 trang 124 trang 191 Trang s n phẩm: HSK-A HSK-E DIN 69871 JIS (BT) Graflex® * Ch sản xu t Axiaset trong HSK-A ** Đ u c p dao phay lắp cán Combi ch có sẵn trong Graflex® Trang HD vận hành: Đ u phay đĩa Đ u c p dao khóa c nh bên, Weldon Đ u c p dao khóa c nh bên, Whistle Notch Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN trang 35 trang 36 trang 36 trang 37–39 trang 56 – trang 93 trang 125 trang 192 trang 57–58 – trang 94–97 trang 126–129 trang 193–194 trang 59–60 – trang 98 trang 130 trang 195 trang 61–64 trang 79–81 trang 99–100 trang 131–134 trang 196 Trang s n phẩm: HSK-A HSK-E DIN 69871 JIS (BT) Graflex® EPB – T ng quan sản ph m 9 EPB – T ng quan s n phẩm Cán Monobloc và Graflex® (t ng quát trang 2/3) Trang HD vận hành: Đ u c p Shrinkfit, lo i Khuôn mẫu Đ u c p Shrinkfit, lo i tr ng k p đàn h i chính xác lo i D Đ u c p dao th y lực trang 37–39 trang 37–39 trang 37, 40 trang 37, 41–42 trang 65 trang 82 trang 101 trang 135 – trang 66 – trang 102 trang 136 – trang 67 trang 83 trang 103 trang 137 trang 197 trang 68 trang 84 trang 104 trang 138 trang 198 Trang s n phẩm: HSK-A HSK-E DIN 69871 JIS (BT) Graflex® ng k p đàn h i ER Trang HD vận hành: ng k p đàn h i OZ ng k p mũi khoan đa năng Đ u c p cho Morse Taper (loại với chuôi dao/ với ren) trang 43 trang 44 trang 44 trang 44 trang 69 trang 85 trang 105 trang 139–140 trang 199 – – trang 106 trang 141 trang 200 trang 70 – trang 107 trang 142 trang 201 trang 71–72 – trang 108–110 trang 143–145 trang 202–203 Trang s n phẩm: HSK-A HSK-E DIN 69871 JIS (BT) Graflex® 10 EPB – T ng quan s n phẩm Đ u c p dao Monobloc và Graflex® (t ng quát trang 3/3) Trang HD vận hành: Đ u k p tarô thay nhanh (có/ không bù) Đ u k p tarô ER (không bù) Đ u n i côn (SA/ HSK) Phôi thanh tùy bi n trang 45 trang 45 – trang 46 trang 73–74 – trang 111–112 trang 146–147 trang 204–206 trang 75 – trang 113 trang 148 trang 207 – – trang 114–115 trang 149 – trang 76 – trang 116 trang 150 trang 208 Thanh kiểm tra Đ u c p mũi khoan điều ch nh đ c trang 46 trang 45 trang 47 trang 77 – trang 117 trang 151 – – – – – trang 209 – – – – trang 210–217 Trang s n phẩm: HSK-A HSK-E DIN 69871 JIS (BT) Graflex® Trang HD vận hành: B c pt i ngu i ph quay Trang s n phẩm: HSK-A HSK-E DIN 69871 JIS (BT) Graflex® 11 EPB – T ng quan s n phẩm Đ u Combimaster (t ng quát trang 1/1) Trang HD vận hành: Đ u k p Combimaster Kh p trung gian Combimaster, kh p n i và b c lót thu nh B n i Tr , Weldon và Morse Taper cho Combimaster B n i Graflex® cho Combimaster trang 152–153 trang 152–153 trang 152–153 trang 152–153 trang 154 trang 155 trang 156 trang 157 – – – – – – – – – – – – – trang 158 trang 159 – – – – – trang 160 trang 161 trang 162 – – – – – – – – – – – – trang 163 Đ u Combimaster Shrinkfit Đ u Combimaster trang 152–153 Xem Machining Navigator Phay trang 164 Xem Machining Navigator Phay Trang s n phẩm: HSK-A HSK-E DIN 69871 JIS (BT) Trụ Weldon Morse Taper Khớp n i Bạc lót thu nh Graflex Trang HD vận hành: Trang s n phẩm: L u ý: Các đ u và đ u c p Combimaster đ EPB – T ng quan sản ph m 12 c thể hi n trong Machining Navigator Phay EPB – T ng quan s n phẩm H th ng môđun Graflex® (t ng quát trang 1/1) Trang HD vận hành: Trang s n phẩm: Đ u c p dao (HSK-A, HSK-E, DIN 69871, DIN/CAT, JIS BT, DIN 2080, Điều ch nh được, M t bích lắp) Kh p trung gian (Khớp n i, Bạc lót thu nh , Khớp n i phóng đại, Khớp n i trụ) Đ u c p dao (xem chi ti t ở trang t ng quát về đ u c p Monobloc và Graflex®) Linh ki n và ph ki n thay th cho k t n i Graflex® trang 170 trang 171–172 trang 172 trang 167–169 trang 173–181 trang 182–188 trang 189–217 trang 218-219 EPB – T ng quan sản ph m 13 EPB – T ng quan s n phẩm Đ u móc l (t ng quát trang 1/2) Đ u móc l thô (loại A750..) Đ tựa h t dao cho đ u móc l thô Đ u móc l tinh lo i AxiaBore™ (loại A760 0.) Đ u móc l tinh lo i AxiaBore™, cân bằng đ c (loại A760 1.) trang 223–227 trang 226-227 trang 237–245 trang 237–245 trang 228 trang 229–231 trang 246 trang 247 trang 232–236 trang 232–236 trang 265–271 trang 265–271 D ng c móc l cho lo i AxiaBore™ D ng c móc l , OD-ti n và xẻ rãnh v i b n i đa ch c năng cho - Đ u AxiaBore™ Plus B d ng c lo i AxiaBore™ (loại A760..) Trang HD vận hành: trang 237-245 trang 237-245 trang 237-245 trang 272 Trang s n phẩm: trang 248–252 trang 253–262 trang 263–264 trang 273 Trang HD lắp ráp: trang 265–271 trang 265–271 trang 265–271 trang 272 Trang HD vận hành: Trang s n phẩm: Trang HD lắp ráp: EPB – T ng quan sản ph m 14 B móc l tinh h tr c (A780 00B) ng EPB – T ng quan s n phẩm Đ u móc l (t ng quát trang 2/2) Đ u móc l tinh, lo i h ng kính (loại A780xx) Đ u móc l tinh Libraflex®, lo i h ng kính, cân bằng đ c (loại A790xx) Đ tựa h t dao cho đ u lo i h ng kính (g m vát mép và móc l ngược) Đ u móc l thanh Bridge (g m Jumbo) trang 274–278 trang 274–278 trang 274–278 trang 286–294 trang 279 trang 280 trang 281–283 trang 295–299 trang 284–285 trang 284–285 trang 284–285 trang 300–304 Đ u c p và đ u móc l tinh Liteline™ H t dao dùng cho móc l Linh ki n và ph ki n thay th để khóa h t dao K t n i Graflex® cho đ u móc l , ph ki n thay th Trang HD vận hành: trang 305–310 trang 323–326 – trang 333–334, 336 Trang s n phẩm: trang 311–320 trang 327–329 trang 332 trang 335, 337 trang 321 trang 330–331 – – Trang HD vận hành: Trang s n phẩm: Trang HD lắp ráp: Trang HD lắp ráp: 15 EPB – T ng quan s n phẩm Thi t b b sung (t ng quát trang 1/2) i ngu i HSK và nút bít kín (g m khóa mở khâu ng n i) Ch t rút Nút bít kín cho côn ADB (phụ ki n thay th ) Đ u c p Shrinkfit v i cán tr Trang HD vận hành: trang 339 trang 339 trang 339 trang 340 Trang s n phẩm: trang 349 trang 350–354 trang 355 trang 356 Vòng bít lo i D ng lót thu nh , calip kiểm cho đ u c p dao th y lực trang 341 trang 341 trang 340 trang 343 trang 359–360 trang 361 trang 357–358 trang 362 ng k p ER (loại tiêu chu n và chính xác cao) Vòng bít ER trang 343 trang 344 trang 345 trang 345 trang 363–364 trang 365 trang 366 trang 367 ng t ng k p lo i D Trang HD vận hành: Trang s n phẩm: Trang HD vận hành: Trang s n phẩm: EPB – T ng quan sản ph m 16 ng k p OZ ng k p đàn h i ER v i cán tr B c lót thu nh Morse Taper EPB – T ng quan s n phẩm Thi t b b sung (t ng quát trang 2/2) Đ u k p tarô thay nhanh v i cán k t h p Weldon và Whistle Notch (có bù) Đ u n i tarô thay nhanh (có/ không có bộ giới hạn mômen) Thi t b làm s ch B đỡ lắp ráp, Tool Boy Trang HD vận hành: trang 346 trang 346 trang 347 trang 346 Trang s n phẩm: trang 368 trang 369–370 trang 372 trang 371 B phận khóa HSK, TF M t bích lắp khóa HSK, TF trang 347 trang 348 trang 373, 377 trang 374–376, 378–380 Trang HD vận hành: Trang s n phẩm: 17 EPB – T ng quan s n phẩm Máy Shrinkfit (t ng quát trang 1/1) Trang HD vận hành: Trang s n phẩm: Trang HD vận hành: Trang s n phẩm: Trang HD vận hành: Trang s n phẩm: EPB – T ng quan sản ph m 18 Máy EasyShrink® 15 B chọn lọc EasyShrink® 20 trang 381–383 trang 381–389 trang 390 trang 390 EasyShrink® 20 Môđun nung EasyShrink® 20 Môđun đỡ và làm ngu i B chuông làm ngu i bằng n c l nh trang 391 trang 392 trang 393 trang 391 trang 392 trang 393 Linh ki n và ph ki n thay th cho Easyshrink® 15 và Easyshrink® 20 Linh ki n thi t lập chiều cao Shrinkfit Linh ki n cho b chuông làm ngu i bằng n c l nh trang 383 trang 388–389 trang 386 trang 394–396 trang 396–397 trang 398 EPB - H ng dẫn t ng quát - Ch t l ng EPB - Hướng d n t ng quát - Ch t lượng 19 EPB - H ng dẫn t ng quát - Ch t l ng Ch t l ng Tri t lý đằng sau các sản ph m EPB dựa vào toàn bộ ch t lượng và áp dụng cho m i một đ u c p dao trong phạm vi c a EPB. Sự kiểm soát được thực hi n ở t t cả giai đoạn c a quá trình sản xu t theo chu n ISO 9001. • Các đ c tính c a v t li u - đ u c p dao SA và HSK 'c điển' = thép tôi, độ c ng bề m t 58 ± 2 HRC - Accu- Fit™, Shrinkfit và đ u c p th y lực = được chọn cho loại thép tôi để đạt hi u su t cao hơn, độ c ng 56 ± 2 HRC. • Độ chính xác côn - Côn SA theo chu n ISO 1947, c p dung sai AT3 - HSK theo chu n ISO 12164. • Dung sai hình học - độ đảo trực ti p được đo trên đ u c p và/ho c độ đảo được đo trên calip kiểm thể hi n trong catalogue. Kiểm soát độ đảo được thực hi n qua một đ u n i trục. • Hoàn thi n t ng quát - loại b ba via, xử lý bề m t đ c bi t ho c ôxít đen và khắc laser. • Khả năng tạo v t - đánh d u sản ph m riêng bi t liên quan đ n thông tin ch t lượng. • Cân bằng tinh ho c cân bằng trước được li t kê trong catalogue này cho m i loại đ u c p. Kiểm soát sự m t cân bằng kh i lượng dư được thực hi n bởi mô ph ng trên một trục chính. 20 EPB - H ng dẫn t ng quát - Cân bằng Ch t l ng cân bằng cho m i đ u c p EPB đ 1 = Cân bằng tinh, 2 = Cân bằng trước. c thể hi n trên trang S n phẩm ở c t cân bằng: 1 = Ch t l ng cân bằng tinh: Đ u c p EPB thích hợp cho các ng dụng HSM được cân bằng t i đa đ n e = 3 g.mm/kg cho các đ u c p có kh i lượng M ≥1 kg ho c t i đa U = 3 g.mm cho các đ u c p <1 kg. Đ u c p HSK cân bằng tinh ≤HSK50 được cân bằng t i đa đ n e = 1 g.mm/kg cho các đ u c p có kh i lượng M ≥1 kg ho c t i đa U = 1 g.mm cho các đ u c p <1 kg. Ví dụ: Cân bằng tinh một đ u c p BT 40 n ng 2 kg t i đa đ n e = 3 g.mm/kg nghĩa là sự m t cân bằng kh i lượng dư cho phép U có thể t i đa là 6 g.mm. Cân bằng tinh một đ u c p HSK-E40 n ng 0,7 kg có nghĩa U t i đa có thể đạt là 1 g.mm (t c là t i đa e = 1/0,7 = 1,43 g.mm/kg). 2 = Ch t l ng cân bằng tr c: Đa s các đ u c p EPB được cân bằng trước t i đa đ n e = 30 g.mm/kg cho các đ u c p có kh i lượng M ≥1 kg ho c t i đa U = 30 g.mm cho các đ u c p <1 kg. H u h t các đ u c p cân bằng trước có thể yêu c u cân bằng tinh, vui lòng gửi yêu c u. 1 = Cân bằng tinh, nguyên công riêng lẻ 2 = Cân bằng tr c, nguyên công tiêu chuẩn Ch t l ng cân bằng G: Thay vì dùng e ho c U để xác đ nh ch t lượng cân bằng, có thể dùng G và n từ tiêu chu n ISO 1940. Đơn v c a e là g.mm/kg ho c μm M i liên h giữa G và n liên quan đ n e được thể hi n trên biểu đ từ tiêu chu n ISO 1940. Xem thêm thông tin ở trang k ti p. ISO 1940 Đơn v c a n vòng/phút EPB - Hướng d n t ng quát - Cân bằng 21 EPB - H ng dẫn t ng quát - Cân bằng Cân bằng dư U: U [g.mm] là k t quả c a kh i lượng không cân bằng m [g] và khoảng cách c a nó đ n trục quay r [mm]. Giá tr và hướng cân bằng dư U được đo bằng máy cân bằng. Cân bằng dư U tạo nên lực ly tâm F [N] hoạt động trên các bộ ph n quay. Chẳng hạn như lực này s tạo một hi u su t âm lên tu i thọ có ích c a các bạc đạn trục máy. Vi c cân bằng là quá trình cải thi n sự phân b kh i lượng c a một v t rắn, để giảm U và lực tác động F c a nó tới một m c độ có thể ch p nh n. Cân bằng có thể đạt được bằng các phương pháp khác nhau: thêm kh i lượng (ví dụ cân bằng bánh xe hơi), loại b v t li u (các đ u c p EPB), ho c lợi dụng sự bù trừ có thể thi t l p (ví dụ các vòng cân bằng trên đ u móc l EPB). Sự m t cân bằng đ c trưng e: e còn được gọi là độ l ch tâm không cân bằng: e [g.mm]/[kg] ho c [μm] là khoảng cách đ n trọng tâm được offset liên quan đ n trục quay c a đ u c p. Cân bằng giảm e, nói cách khác là, đưa trọng tâm về càng g n trục quay càng t t. Ch t l ng cân bằng G: Tiêu chu n ISO 1940 đã thi t l p G là đơn v đo ch t lượng cân bằng c a các bộ ph n quay. G là t c độ ti p tuy n c a trọng tâm liên quan đ n trục quay. G = ch t lượng cân bằng mm/s e = sự m t cân bằng đ c trưng g.mm/kg ho c μm ω = t c độ rad/s U = sự m t cân bằng kh i lượng dư, (U = e x M) g.mm M = kh i lượng c a đ u c p dao kg n = rpm m = kh i lượng không cân bằng g r = khoảng cách giữa kh i lượng không cân bằng và trục quay tính theo mm Lưu ý: G phụ thuộc vào n, M, U: Không thể xác đ nh G mà không tham khảo t c độ quay. Đ i với đ u c p dao nên dùng e và U để xác đ nh ch t lượng cân bằng: – e ho c U có thể được dùng chung cho t t cả đ u c p, trong khi đó G phải được biểu th dựa theo n riêng. – có thể d dàng tính e từ U, bằng một máy cân bằng, chia cho kh i lượng M c a đ u c p. Xem trang trước biểu đ ISO 1940 để bi t m i liên h giữa G và n liên quan đ n e. 22 EPB – H ng dẫn t ng quát – Mã ký hi u E= Đ u c p Monobloc ho c đ u c p Combimaster (EM = đ u c p Loại côn Graflex®) đuôi Kiểu đ u Kích cỡ ng n i Chiều dài chu n đo Những d u phân cách c a mã ch để tạo sự d dàng khi đọc các mã sản ph m. Chúng không tạo thành một ph n c a mã khi đ t hàng. Lo i côn đuôi HSK-A, ISO 12164-1 Form A Lo i có s n 9301... 9302... 9303... 9304... 9306... HSK-A32 HSK-A40 HSK-A50 HSK-A63 HSK-A100 Monobloc Combimaster Graflex® [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ HSK-E, DIN 69893 Form E Lo i có s n 9341... 9342... 9343... HSK-E32 HSK-E40 HSK-E50 Monobloc Combimaster [ [ [ [ [ [ Monobloc Combimaster Graflex® Các kích cỡ HSK khác và các Forms (B,C,D,F) khi yêu c u. DIN 69871, g m DIN/ CAT T ơng thích h Mét Lo i có s n 4464... Côn DIN cỡ 30, Form AD ho c A. 4469... 4466... 3469... 3476... Côn DIN cỡ 40, Form AD ho c A. Côn DIN cỡ 40, Form AD ho c A với c m t bích ph n đ u tương thích kiểu CAT. Côn DIN loại 40, Form ADB. Côn DIN cỡ 40, Form ADB với với c m t bích ph n đ u tương thích kiểu CAT. 4470... Côn DIN cỡ 45, Form AD ho c A. 4471... 4468... 3471... 3478... Côn DIN cỡ 50, Form AD ho c A. Côn DIN cỡ 50, Form AD ho c A với c m t bích ph n đ u tương thích kiểu CAT. Côn DIN loại 50, Form ADB. Côn DIN cỡ 50, Form ADB với c m t bích ph n đ u tương thích kiểu CAT. Graflex® [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ Form A = không tưới nguội xuyên. Form AD = tưới nguội xuyên tâm. Form ADB = tưới nguội xuyên tâm và m t bích (với hai nút bít thay đ i được trong m t bích). EPB – Hướng d n t ng quát – Mã ký hi u 23 EPB – H ng dẫn t ng quát – Mã ký hi u BT JIS B 6339 Lo i có s n Monobloc Combimaster Graflex® 4040... Côn BT cỡ 30, Form AD ho c A. [ 4041... 3414... Côn BT cỡ 40, Form AD ho c A. Côn BT cỡ 40, Form ADB [ [ [ [ 5766... 3416... Côn BT cỡ 50, Form AD ho c A. Côn BT cỡ 50, Form ADB. [ [ [ [ [ Form A = không tưới nguội xuyên. Form AD = tưới nguội xuyên tâm. Form ADB = tưới nguội xuyên tâm và m t bích (với hai nút bít thay đ i được trong m t bích). DIN 2080 Lo i có s n Monobloc 0040... 0050... Combimaster Côn DIN 2080 cỡ 40. Côn DIN 2080 cỡ 50. Graflex® [ [ ANSI CAT H Inch* Lo i có s n 2502... 2504... Côn ANSI CAT cỡ 40, Form ADB. Côn ANSI CAT cỡ 50, Form ADB. Monobloc Combimaster Graflex® [ [ [ [ [ [ *Đ u c p dao và đ u c p ANSI CAT h Inch được thể hi n trên một catalogue riêng, vui lòng gửi yêu c u. Form ADB = tưới nguội xuyên tâm và m t bích (với hai nút bít di chuyển được trong m t bích). Mô tả ph n đuôi c a Seco-Capto™ , xem Machining Navigator Seco-Capto™. L u ý: D ng c Seco-Capto™ (đ u c p dao, m t bích, kh p trung gian và đ u c p dao quay) không thể hi n trong catalogue này nh ng là m t ph n c a Machining Navigator Seco-Capto™. 24 EPB – H ng dẫn t ng quát – Mã ký hi u Kiểu giữ ph n đ u dụng cụ 5545 5555/5556 5525/5524 5521/552 X....5525 553 569 5656/5657 584 5842 5843 5603 5801 5800 5872 5834 5675 5450 5873 5085 506 536 533 5283 5260 5865 543 5095 5023 586 6100/6101 BSM 5820/5821/5822 401 C Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ u c p dao phay lắp cán, Accu-Fit™. u c p dao phay lắp cán Steadyline™ u c p dao phay lắp cán có kênh tưới nguội xuyên (5524 = bề m t nh ). u c p dao phay lắp cán, c điển (552 = bề m t nh ). u c p dao phay lắp cán, Axiaset™ u c p dao phay lắp cán Combi u c p dao phay, lắp m t bích. u c p dao phay đĩa. u c p dao khóa cạnh bên, Weldon. u c p dao khóa cạnh bên, Weldon ngắn. u c p dao khóa cạnh bên, Whistle Notch. u c p Shrinkfit, loại DIN. u c p Shrinkfit, loại cho Khuôn m u. u c p Shrinkfit, loại trụ. ng k p đàn h i chính xác loại D. đ u c p dao th y lực. ng k p đàn h i ER. ng k p đàn h i ER, với cán trụ. ng k p đàn h i OZ. Đ u k p mũi khoan đa năng. Đ u c p Jacobs. Đ u k p dao Morse Taper với chuôi dao. Đ u k p dao Morse Taper với ren. Đ u k p taro thay nhanh có bù hướng trục. Đ u k p taro thay nhanh cho taro đ ng bộ. Đ u k p tarô ER cho tarô đ ng bộ. Đ u n i côn SA. Đ u n i côn HSK. Phôi thanh tùy bi n. Thanh kiểm tra. Đ u c p mũi dao điều ch nh được. Bộ c p tưới nguội phụ quay. Đ u c p dao Combimaster. Đ u c p dao Graflex®. Đ u c p dao Seco-Capto™. Lưu ý: DIN 69882 xác đ nh các đường kính t ng quát c a một s kích cỡ đ u c p HSK-A cho các loại 5525, 5521, 553, 584, 5843, 5603, 5834 và 5675. Đ u c p EPB phù hợp chu n DIN 69882 được đánh d u ở các trang Sản ph m bằng một d u hoa th . Chi ti t giao hàng M i mã hàng được giao chung với t t cả chi ti t đi kèm, được thể hi n ở các trang Sản ph m được gọi là ’Phụ ki n thay th ’ (ví dụ vít khóa Weldon). ’Linh ki n’ (ví dụ đai c bít ER) và ’Thi t b b sung’ (ví dụ ng k p ER) không đi kèm theo hàng, vui lòng đ t hàng riêng. L cạn cho các bộ ph n tải dữ li u N u chưa có trên sản ph m, có thể yêu c u tạo các l cạn dùng cho bộ ph n tải dữ li u và gắn bộ ph n tải dữ li u vào, vui lòng gửi yêu c u. 25 EPB – H ng dẫn t ng quát – Chuẩn côn HSK-A, các kích th ISO 12164-1 Form A/ DIN 69893 Form A t ơng thích c chuẩn ** Kích th HSK Mã hàng prefix d1 d10 d2 t i đa d4 HSK-A32 HSK-A40 HSK-A50 HSK-A63 HSK-A80 HSK-A100 E9301... E9302... E9303... E9304... E9305... E9306... 32 40 50 63 80 100 24 30 38 48 60 75 26 34 42 53 67 88* 17 21 26 34 42 53 c theo mm d5 d9 f1 f2 f3 l1 26,5 34,8 43,0 55,0 70,0 92,0 21,0 25,5 32,0 40,0 50,0 63,0 20 20 26 26 26 29 35 35 42 42 42 45 16 16 18 18 18 20 16 20 25 32 40 50 l2 l4 l5 3,2 5,0 3,0 4,0 6,0 3,5 5,0 7,5 4,5 6,3 10,0 6,0 8,0 12,0 8,0 10,0 15,0 10,0 b1 b2 b3 h1 h2 7,05 8,05 10,54 12,54 16,04 20,02 7 9 12 16 18 20 9 11 14 18 20 22 13,0 17,0 21,0 26,5 34,0 44,0 9,5 12,0 15,5 20,0 25,0 31,5 Các đ u c p c a EPB HSK-A có m t l h ng kính xuyên qua côn để k p bằng tay, t ơng thích v i HSK-C. Lưu ý: Các kích thước chu n được áp dụng cho t t cả đ u c p thể hi n ở các trang Sản ph m. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. * Lưu ý: HSK-A100 có d10 t i đa 88 mm theo chu n mới nh t ISO 12164. ** V trí l cạn gắn bộ ph n tải dữ li u được coi là tiêu chu n trên t t cả HSK-A63/80/100. HSK-E, các kích th c chuẩn DIN 69893 Form E v i ng t Kích th HSK Mã hàng prefix d1 d2 d4 d5 HSK-E32 HSK-E40 HSK-E50 E9341... E9342... E9343... 32 40 50 24 30 38 17 21 26 26,5 34,8 43,0 i ngu i có ren b sung c theo mm d9 d10 t i đa f1 f2 f3 l1 l2 21,0 25,5 32,0 26 34 42 20 20 26 35 35 42 16 16 18 16 20 25 3,2 4,0 5,0 L u ý: Thi t k HSK-E m i nh t c a EPB có ren để lắp các ng t i ngu i ho c nút bít từ lo i HSK-A (thực hi n theo qui tắc Vào tr Ra tr c). Về các nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. EPB – Hướng d n t ng quát – Chu n côn 26 c EPB – H ng dẫn t ng quát – Chuẩn côn DIN 69871-A/AD/B/ADB, các kích th DIN 69871 Form A, AD, B và ADB/ NF-E 62-540/ ISO 7388 Kích th D ng côn Form có i ngu i xuyên Mã hàng prefix DIN30 A/AD E4464... DIN40 DIN40 AD/CAT40 DIN40 ADB DIN40 ADB/CAT 40 A/AD A/AD A/AD/B A/AD/B DIN45 DIN50 DIN50 AD/CAT50 DIN50 ADB DIN50 ADB/CAT50 t c chuẩn c theo mm D4 D5 l1-0.2/0 M d1H7 d9 e1 e2 max t t1 b j 31,75 45 max 44,30 50,00 47,80 M12 13 – – – 16,4 19,0 16,1 15,0 E4469... E4466... E3469... E3476... 44,45 50 max 44,45 44,45 44,45 50 max 44,45 44,45 56,25 56,25 56,25 56,25 63,55 63,55 63,55 63,55 68,40 68,40 68,40 68,40 M16 M16 M16 M16 17 17 17 17 – – 4 4 – – 27 27 – – 5 5 22,8 22,8 22,8 22,8 25,0 25,0 25,0 25,0 16,1 16,1 16,1 16,1 18,5 18,5 18,5 18,5 A/AD E4470... 57,15 63 max 75,00 82,55 82,70 M20 21 – – – 29,1 31,3 19,3 24,0 A/AD A/AD A/AD/B A/AD/B E4471... E4468... E3471... E3478... 69,85 80 max 69,85 69,85 69,85 80 max 69,85 69,85 91,25 91,25 91,25 91,25 97,50 97,50 97,50 97,50 101,75 101,75 101,75 101,75 M24 M24 M24 M24 25 25 25 25 – – 6 6 – – 42 42 – – 7 7 35,5 35,5 35,5 35,5 37,7 37,7 37,7 37,7 25,7 25,7 25,7 25,7 30,0 30,0 30,0 30,0 D1 D3 Đ u c p loại ADB có hai nút bít di chuyển được trong m t bích, để nh n di n t t cả kiểu tưới nguội xuyên A, AD, ho c B. Về các nút thay th và ch t rút, xem trang 350-355. DIN/ CAT xác đ nh các đ u c p này thuộc phạm vi DIN 69871 có đ c tính kiểm soát đường kính D3 trong chu n CAT (ch tương thích với CATERPILLAR ANSI B5 50. Tính phù hợp ANSI-CAT đ y đ b giới hạn bởi sự điều ch nh khía V và ren ch t rút h mét). L u ý: Các đ u c p phù h p v i ANSI-CAT (v i ren ch t rút h inch) đ c thể hi n trên m t catalogue riêng bi t, vui lòng gửi yêu c u. 27 EPB – H ng dẫn t ng quát – Chuẩn côn BT JIS-A/AD/B/ADB, các kích th c chuẩn JIS B 6339/ BT v i t Kích th i ngu i xuyên A/AD/B/ADB c theo mm D ng côn Form có t i ngu i xuyên Mã hàng prefix D1 D3 D5* l1 M dg e1 e2 max e d1 t b y BT30 A/AD E4040... 31,75 38 46 48,4 M12 – – – 22 12,5 16,3 16,1 2 BT40 BT40 ADB A/AD A/AD/B E4041... E3414... 44,45 44,45 53 53 63 63 65,4 65,4 M16 M16 – 4 – 27 – 5 27 27 17,0 17,0 22,5 22,5 16,1 16,1 2 2 BT50 BT50 ADB A/AD A/AD/B E5766... E3416... 69,85 69,85 85 85 100 100 101,8 101,8 M24 M24 – 6 – 42 – 7 38 38 25,0 25,0 35,4 35,4 25,7 25,7 3 3 Thi t k tưới nguội xuyên B c a đ u c p ADB được ch tạo theo chu n DIN 69871 Form B. Đ u c p loại ADB có hai nút bít di chuyển được trong m t bích, để nh n di n t t cả kiểu tưới nguội xuyên A, AD, ho c B. Về các nút thay th và ch t rút, xem trang 350-355. * Đ u c p BT EPB có đường kính ph n đ u vượt quá đường kính D5, được sản xu t với các đường kính thoát như sau: BT30 = ∅ 45 mm t i đa x 3 mm; BT40 = ∅ 62 mm t i đa x 8 mm; BT50 = ∅ 98 mm t i đa x 12 mm. Điều này tương thích với chu n BT JIS cho phép đường kính tự do tại ph n đ u c a côn. 28 EPB – H ng dẫn t ng quát – Chuẩn côn DIN 2080, các kích th c chuẩn DIN 2080/ NF-E-60-024/ ISO 297 D ng côn Mã hàng prefix Kiểu (D) D1 D5 l1 M e d1 t b a DIN(2080) 40 DIN(2080) 50 E0040... E0050... 2 1 44,45 69,85 63,0 97,5 93,4 126,8 M16 M24 10 12 17 26 22,5 35,3 16,1 25,7 1,6 3,2 Kích th c theo mm DIN 2080 ch có loại đ u c p dao Graflex®. Lưu ý: Về các ch t rút để chuyển DIN 69871 và đ u c p BT sang đ u c p DIN 2080, xem trang 354. 29 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p dao phay lắp cán, Accu-Fit™ Accu-Fit™, Lo i 5545 Tăng tu i thọ dụng cụ và giảm thiểu độ đảo bằng đ u c p dao phay lắp cán th y lực - Accu-Fit™ mới c a EPB cung c p sự k t n i t t nh t giữa dao phay và máy công cụ. Đạt độ chính xác ch tạo ở một trình độ mới. Cân bằng tinh đ n 3 g.mm/kg, Accu-Fit™ là sự lựa chọn t t nh t cho các ng dụng t c độ cao và gia công các v t li u khó. Khi c u ki n tự đ nh tâm, cân bằng c a dao và đ u c p đã lắp được duy trì trong su t nguyên công. Tiêu chuẩn: Các tính năng c a trục đ nh v và then truyền động theo chu n ISO 3937, nhưng với đường kính ngoài m t đỡ lớn hơn chu n ISO (theo h u h t các dao mới nh t, cho độ c ng vững t i ưu). Các dao phay thích h p: Cho các dao phay với dung sai l đạt được và khía V d n động theo chu n ISO 2780 (L H7 : Đường kính 22 ho c 27 mm: 21μ; đường kính 32 ho c 40mm: 25μ), nhưng với khả năng đường kính ngoài m t đỡ lớn hơn chu n ISO, xem ph n đường kính ngoài c a các đ u c p. Thi t k TruCentre™ c a đ u c p Accu-Fit™ , chi ti t Thi t k TruCentre™ đang chờ duy t c p bằng sáng ch c a chúng tôi g m một trục đ nh v th y lực giãn nở để giữ dao phay lắp cán một cách chính xác, loại b khe hở và giảm thiểu độ đảo. Lực k p giữa dao và đ u c p được bảo đảm hơn bằng một bu-lông tâm. Tr c đ nh v L dao phay Tr c đ nh v giãn nở Pittông Khoang giãn nở Đai c bín kín D u th y lực Tr c đ nh v Đ u c p chuẩn c a nhà cung c p khác Đ uc p TrueCentre™ th y lực Accu-Fit™ Các đ c tính khác Đường kính ngoài m t đỡ lớn, gi ng loại 5525/5521. Các kênh tưới nguội xuyên trong trục đ nh v , gi ng loại 5525/5524. Độ đảo trực ti p c a trục đ nh v với vòng kiểm được lắp so với m t côn ngoài t i đa 5 μm. Linh ki n: Khi dao không có các kênh tưới nguội xuyên, có thể thay bu-lông tâm đ u chữ th p chu n bằng một bu-lông tâm đ u chữ th p có các kênh tưới nguội xuyên thể hi n trong ph n Linh ki n. Điều này s phun tưới nguội trực ti p về phía ph n đ u c a dao. EPB - Hướng d n t ng quát - Loại ph n đ u 30 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p dao phay lắp cán, Steadyline™ H th ng gi m rung Steadyline™ đã đ c c p bằng sáng ch Một bộ h p thụ dao động tích hợp làm giảm rung động ngay khi chúng được truyền bởi dụng cụ cắt đ n thân đ u c p. Điều này ngăn chúng truyền dọc thanh, làm hạn ch độ u n c a bộ n i dao phay. Đ u c p dao phay lắp cán Steadyline™ cung c p độ c ng động lực lớn hơn g p ba l n so với đ u c p nguyên kh i tương đương. Những đ u c p này sẵn sàng sử dụng, và đem đ n các lợi ích về giảm rung b t kể kiểu nguyên công phay, s răng c a dao ho c v t li u phôi. Tăng năng su t Đ u c p dao phay lắp cán giảm rung Steadyline™ cho phép các bộ ph n n i dao phay dài hơn, điều ki n cắt cao hơn nhiều, với ti ng n khi v n hành nh hơn và n đ nh t i ưu. Lợi ích chính là tăng năng su t, cải thi n độ bóng bề m t và tu i thọ c a trục máy và dụng cụ dài hơn. Đ u c p dao phay lắp cán Steadyline™ chu n có thể gia công t m với dài hơn 5xD với t c độ cắt bằng với các bộ n i ngắn, do đó làm tăng chiều sâu cắt ap lên tới 3 l n so với các đ u c p dài c điển: t c độ loại b phoi có thể tăng đáng kể ! Về các bộ lắp ráp dài hơn, vui lòng gửi yêu c u. Về các điều ki n cắt khuyên dùng, xem trang Hướng d n lắp ráp. Các đ c tính Lo i: Đ u c p dao phay lắp cán Steadyline™ loại 5555 hình trụ và 5556 hình côn giúp tăng độ c ng vững. Ph n đ u cho các dao phay có then truyền động được thi t k với m t đỡ lớn và ngu n tưới nguội nhiều kênh xuyên trục đ nh v . Đ đ o: Độ đảo trực ti p c a trục đ nh v so với m t côn ngoài t i đa 5 μm. Cân bằng: Các đ u c p được cân bằng tinh (xem ph n ch d n 1 c a cột cân bằng ở các trang Sản ph m). 31 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p dao phay lắp cán, Steadyline™, h ng dẫn vận hành chính Trang này tóm lược các hướng d n được giao cùng với đ u c p, như ph n thông tin sơ bộ. Đảm bảo sử dụng t i ưu đ u c p dao lắp cán Steadyline™, hướng d n v n hành chi ti t được giao cùng với đ u c p nên được tuân th . Lưu ý: H th ng giảm rung tích hợp sẵn sàng sử dụng, b t kể kiểu nguyên công phay, s răng trong dao ho c v t li u phôi. Lắp đ t dao phay Do có thể đạt được các điều ki n cắt cao, bộ ph n k p dao phay trên đ u c p Steadyline™ phải được thực hi n như sau: - Bu-lông tâm v i chiều dài thích h p: Để sử dụng t i ưu, bu-lông tâm phải được đưa qua kh i m t sau c a dao phay (E) (xem bảng). - Mômen si t bu-lông tâm: Áp dụng mômen si t bu-lông tâm khuyên dùng (xem bảng). d1 (mm) 16 22 27 32 40 M (mm) 8 10 12 16 20 E min (mm) 3 6 8 12 17 E max (mm) 4 8 10 16 22 Mômen si t (Nm) 30 40 60 80 108 Điều ki n cắt và nhi t đ t i đa khuyên dùng Đ m b o không bao gi v t quá s vòng/phút c a đ u c p (thể hi n rõ trên đ u c p và đ c kê trong b ng). - Điều ki n cắt quá cao có thể gây rung động cho bộ lắp ráp dao phay, điều này s ngăn bộ giảm ch n hoạt động đúng cách và làm gãy dụng cụn, đ u c p dụng cụ, máy cũng như phôi: thi t l p điều ki n cắt để không b rung động. Các điều ki n cắt t i ưu, chọn quy trình: 1. T c đ cắt Vc và b c ti n f: chọn giá tr trung bình khuyên dùng cho dao và hạt dao. 2. Chiều r ng cắt ae và chiều sâu cắt ap t i đa là các tham s để tinh ch nh. Có thể tăng chúng trong phạm vi khuyên dùng cho dao và hạt dao, khi chưa rung động. C N TH N: ngược với cách sử dụng c a các đ u c p dài c điển, gia công không thể n đ nh do có thêm lực hướng kính (chẳng hạn như do tăng bước ti n). Đ m b o thân đ u c p Steadyline™ không bao gi v d1 (mm) 16 22 27 32 40 32 RPM t i đa Nhi t đ vận hành 8 000 8 000 6 000 4 000 3 000 80°C t quá nhi t đ t i đa khi đang ở 80°C. EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p dao phay lắp cán, Axiaset™ B phận tăng năng su t đa tr c Đ u c p dao phay lắp cán Axiaset™ được thi t k để d dàng thi t l p hai ho c nhiều hơn bộ lắp ráp dao phay (đ u c p dao phay lắp cán + dao phay) ở cùng chiều dài để đạt các nguyên công đ ng nh t từ các trục c a trung tâm gia công đa trục ho c các đ u đa trục. Axiaset™ đem đ n một phương th c độc đáo, kinh t , d dàng và hi u quả cho các dụng cụ đa trục để chạy đ ng thời t t cả trục cũng như dùng cho các ng dụng phay m t chính xác, t i đa hóa năng su t. Các đ u c p dao phay lắp cán Axiaset™: lo i X....5525 Dựa vào m t b lắp ráp g m hai b phận: • Ph n đ u với đ u c p dao phay lắp cán được th ng nh t là loại 5525 (m t đỡ lớn, nhiều kênh tưới nguội xuyên trục đ nh v ) được trang b với một vòng thi t l p chiều dài. • Ph n đuôi với độ côn trục. Khi quay vòng thi t l p, ph n đ u được đ y ra kh i (ho c kéo vào) ph n đuôi: ch d ch chuyển, không quay. Bộ lắp ráp được khóa bởi hai vít đ nh c u và một chìa v n d n động. Phạm vi điều ch nh chiều dài 3 mm (±1,5 mm từ chiều dài trung bình). Độ đảo trực ti p c a trục đ nh v so với m t côn ngoài t i đa 20 μm. Điều ch nh bằng một vòng vi c p (bước 0.02 mm), b đỡ bi được d n hướng. Linh ki n: Khi dao không có các kênh tưới nguội xuyên, có thể thay bu-lông tâm đ u chữ th p chu n bằng một bu-lông tâm đ u chữ th p có các kênh tưới nguội xuyên thể hi n trong ph n Linh ki n. H ng dẫn vận hành Lắp ráp m t dao phay lắp cán lên m t đ u c p Axiaset™: Đ t dao phay lên đ u c p Axiaset™, và si t bu-lông (1). 1 4 3 Thi t lập hai b lắp ráp Axiaset™ (I) và (II) t i cùng m t chiều cao: 1. Thi t l p bộ lắp ráp (I) (đ u c p Axiaset™ + dao phay lắp cán) đ n chiều dài A yêu c u (xem ph n ở trên). 2. Vít khóa (2) và (3) đã si t, dùng một bộ thi t l p trước đo chính xác điểm cao nh t tại lưỡi cắt c a bộ lắp ráp (I). 3. Xác đ nh lưỡi cắt cao nh t c a bộ lắp ráp (II). 4. Dùng lưỡi cao nh t này làm điểm tham khảo, thi t l p bộ lắp ráp gi ng v y (II) với cùng chiều dài A (I). A ± 1,5 mm Thi t lập chiều dài lập trình (chiều dài A): 1. Mở vít k p (2) và (3) ch xoay hai vòng. 2. Dùng vòng thi t l p (4), thi t l p bộ lắp ráp tại chiều dài A yêu c u bằng một bộ điều ch nh trước ho c vạch chia độ trên vòng (1 khoảng tăng = 0.02 mm theo chiều dài). Lời khuyên: để thi t l p chính xác chiều dài A, trước tiên hãy giảm chiều dài A khoảng x p x 1/2 vòng quay, sau đó tăng nó đ n chiều dài A yêu c u. 3. Si t nh cả hai vít k p (2) và (3) (t i đa 10 Nm). 4. Si t ch t cả hai vít k p (2) và (3) (25 Nm). 2 B o trì H th ng thi t l p được bôi trơn để giữ tu i thọ lâu hơn. Trong quá trình c t giữ, giúp bảo v đ u c p Axiaset™ không b ăn mòn. 33 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p dao phay lắp cán 34 Lo i: 5525, 5524, 5521 và 552 – Các đ u c p cho dao phay có then truyền động. Loại 5525 và 5524 có các kênh tưới nguội đ nh hướng xuyên trục đ nh v . Tiêu chuẩn: Loại 5525 và 5521: Các tính năng c a trục đ nh v và then d n động theo chu n ISO 3937, nhưng với đường kính ngoài m t đỡ lớn hơn chu n ISO (theo h u h t các dao mới nh t, cho độ c ng vững t i ưu). Các loại 5524 và 552, ISO 3937: Đ ng kính ngoài m t đỡ nh thích h p cho chẳng h n nh dao phay đĩa lo i B. Các loại 5525 và 5521 với ∅ 40 có 4 l có ren theo chu n DIN 6357 cùng với bu lông khóa tâm. Đ đ o: Độ đảo trực ti p c a trục đ nh v so với m t côn ngoài t i đa 5 μm. Cân bằng: Xem các trang Sản ph m. Linh ki n: Khi dao không có các kênh tưới nguội xuyên, có thể thay bu-lông tâm đ u chữ th p chu n bằng một bu-lông tâm đ u chữ th p có các kênh tưới nguội xuyên thể hi n trong ph n Linh ki n. Điều này s giúp phun tưới nguội trực ti p về phía ph n đ u c a dao. 5524/5525 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p dao phay lắp cán Combi Lo i: 553 – Cho dao có then d n động ho c dao có chìa v n d n động bằng cách di chuyển vòng d n động. Tiêu chuẩn: DIN 6358. Đ đ o: Độ đảo trực ti p c a trục đ nh v so với m t côn ngoài t i đa 5 μm. Cân bằng: Không thích hợp cho cân bằng do vòng d n động di chuyển được. Đ u c p dao phay, lắp m t bích Lo i: 569 – Cho dao phay m t đường kính lớn. Cung c p một m t đỡ lớn và khóa an toàn khi sử dụng 4 vít theo chu n DIN 2079. Khả năng truyền mômen cao nhờ vào chìa v n d n động lớn. Tiêu chuẩn: DIN 6357/DIN 2079. Đ đ o: Độ đảo trực ti p c a trục đ nh v so với m t côn ngoài t i đa 5 μm. Cân bằng: Xem các trang Sản ph m. Đ u c p dao phay đĩa Lo i: M5656, 5657 – Dao phay đĩa được giữ bằng một trục c p dao trượt có thể điều ch nh được trang b với một chìa v n d n động. Đ u c p dao và dao phay đĩa được khóa bằng một vít kéo. M t bích k p ph n đ u nh cho phép ti p xúc t i ưu. Tiêu chuẩn: Thích h p nh t cho ví d nh dao phay đĩa c a Seco Lo i A. Cân bằng: Xem các trang Sản ph m. 35 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p dao khóa c nh bên, Weldon Lo i: 584 – V trí dụng cụ được gắn là m t phẳng c a cán dao và không thể điều ch nh được. Phương cách khóa cung c p khả năng truyền mômen cao. Các kích thước l ∅ 16, 20, 25, 32 và 40 mm có m t trước được mài (Cán Seco Weldon và m t bích t ơng thích). Tiêu chuẩn: DIN 1835-2 Form B/ISO 5414-1. Cán dao: Weldon DIN 1835-1 Form B/ DIN 6535 Form HB. Đ đ o: Độ đảo trực ti p c a l đ n m t côn ngoài là 3 μm. Dung sai l giảm trên ∅ 6 đ n 18 mm là +1 đ n +5 μm và trên ∅ 20 và > là +1 đ n +7 μm. Cân bằng: Xem các trang Sản ph m. Đ u c p dao khóa c nh bên,Weldon ngắn B sung: Đ u c p dao Weldon ngắn ∅ 20 & 25 mm trong DIN50 và BT50 (tr c đó ch có ∅ 32 mm). Lo i: 5842 – Ngắn, cho phép độ c ng vững t i đa. Kích cỡ l ∅ 16, 20, 25 và 32 mm có m t trước mài (Cán Seco Weldon và m t bích t ơng thích). Tiêu chuẩn: Có thể tương thích với DIN 1835-1 Form B/ISO 5414-1 nhưng không tiêu chu n. Cán dao: Weldon DIN 1835-1 Form B/ DIN 6535 Form HB. Đ đ o: Độ đảo trực ti p c a l đ n m t côn ngoài là 5 μm. Dung sai l giảm trên ∅ 6 đ n 18 mm là +1 đ n +5 μm và trên ∅ 20 và > là +1 đ n +7 μm. Cân bằng: Xem các trang Sản ph m (1 = Cân bằng tinh; 2 = Cân bằng trước). Đ u c p dao khóa c nh bên, Whistle Notch 36 Lo i: 5843 – Gi ng Weldon, nhưng có vít được vát 2° để khóa dụng cụ vào một vít ch n đ u có thể điều ch nh. ∅ 16, 20, 25 và 32 mm có m t trước mài. Một vít si t ch t được c p cho vít ch n đ u. Tiêu chuẩn: DIN 1835-2 Form E. Cán dao: Whistle Notch DIN 1835-1 Form E/ DIN 6535 Form HE. Đ đ o: Độ đảo trực ti p c a l đ n m t côn ngoài là 3 μm. Dung sai l giảm trên ∅ 6 đ n 18 mm là +1 đ n +5 μm và trên ∅ 20 và > là +1 đ n +7 μm. Cân bằng: Xem các trang Sản ph m (cân bằng với v trí k p ở giữa c a vít). EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p, thi t k cho HSM Công ngh HSM (Gia công T c độ Cao) đem đ n sự cải thi n ch t lượng và năng su t một cách đáng kể. Đ c bi t ba loại đ u c p EPB đáp ng t t cả yêu c u c a HSM: Đ u c p Shrinkfit ng k p đàn h i lo i D Đ u c p dao th y lực • Cân bằng: Các đ u c p thích hợp cho nguyên công HSM được cân bằng tinh là loại tiêu chu n. • Độ chính xác: Độ đảo t i đa ở 3 x d là 3 đ n 5 μm. Xem bên dưới. • C ng vững. • Mômen truyền cao. Đ u c p Shrinkfit ng k p đàn h i lo i D Đ u c p dao th y lực Các đ c điểm chính Đ u c p Shrinkfit Chính xác độ đảo + + + (3 μm) + + + (5 μm) + + + (3 μm) Ch t lượng cân bằng tiêu chu n + + + (cân bằng tinh) + + + (cân bằng tinh) + + + (cân bằng tinh) Mômen truyền +++ ++ +++ Vòng/phút t i đa ph n đ u lên tới 45 000* lên tới 100 000* lên tới 40 000* C ng vững +++ ++ + (tránh lực hướng kính) Khả năng đạt được +++ + + Thi t b b sung C n dùng máy Shrinkfit C n dùng ng k p và dụng cụ nén Khuyên dùng calip kiểm k p Linh hoạt + (khớp n i) + + + ( ng k p) + + ( ng lót) Đường kính cán và dung sai thích hợp - t i đa. 3, 4, & 5 mm: h5 - 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32 mm: h6 (khuyên dùng h5) Các loại có sẵn Loại 5603, 5801 và 5800 + = T t, ++ = R t t t, +++ = Tuy t vời ng k p đàn h i lo i D ng k p 1 đ n 20 mm theo các bước 0,5 mm: h8 Loại 5872 và LIBRAFLEX® 5872 Đ u c p dao th y lực 3, 4 và 5 mm: với ng lót - 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 và 32 mm: h6 Loại 5834 * Chi ti t xem các trang dưới đây. Các đ u c p thích h p cho HSM khác Đ u c p dao phay lắp cán đã chọn (g m t t cả Accu-Fit™), Weldon và ng k p đàn h i ER được cân bằng tinh là tiêu chu n, xem các trang Sản ph m. T t cả đ u c p dao Combimaster được cân bằng tinh là tiêu chu n. ’Libra’ đ u móc l Graflex® có thể cân bằng được sản xu t cho móc l tinh ở s vòng/phút cao, và h u h t các đ u c p dao Graflex® được cân bằng tinh là tiêu chu n. 37 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p Shrinkfit Một đ u c p Shrinkfit làm vi c k t hợp với một đ u nung đ c bi t chẳng hạn như EasyShrink®. Dụng cụ đ nh v l hơi nh hơn so với cán dụng cụ. Nung đ u c p mở l này lên, cho phép dụng cụ được lắp vào. Khi đ u c p nguội, l co rút xung quanh dụng cụ tạo sự k p đ ng tâm và c ng vững. Kích thước l ∅ 3 mm đ n 32 mm. ví dụ: ∅20, gia nhi t từ 20°C đ n 270°C, tăng 250°C: Thép: 0,020 x 11 x 250 = + 55 μm Cacbit: 0,020 x 6 x 250 = + 30 μm Giãn nở nhi t: Khoảng 11 μm/m/° cho thép và thép không g Khoảng 6 μm/m/° cho cacbit và kim loại n ng Đ u c p Shrinkfit lo i DIN, lo i 5603, có sẵn loại Monobloc, Combimaster, Graflex® và Seco-Capto™ Loại 5603 có một góc đ nh 4,5°, một vít ch n đ u có ren trong (vít ch n đ u được giao cùng với đ u c p) và 4 l cân bằng có ren, theo chu n DIN 69882-8. Vít ch n đ u có ph n đ u và đuôi hình lục giác và một kênh tưới nguội có rãnh trước. Lưu ý: Khi dùng các thanh ch n c a máy Shrinkfit Easyshrink® để thi t l p chiều dài dụng cụ, không c n vít ch n đ u. Chu n DIN 69882-8 cũng xác đ nh kích thước t ng thể c a một s kích cỡ đ u c p Shrinkfit HSK-A loại 5603 (được đánh d u bằng một d u hoa th ở các trang Sản ph m): cho các đ u c p loại 5603 khác, chu n này ch áp dụng cho kiểu dáng ph n đ u, ren cho vít ch n đ u và vít ch n đ u được giao cùng với đ u c p, và 4 l cân bằng có ren. Các đ u c p loại 5603 có đường kính 3 đ n 5 mm cũng như các đ u c p cực ngắn đều không có ren cho vít ch n (không kèm vít ch n) cũng như không có l cân bằng có ren, do thi u khoảng tr ng (xem thông tin ở các trang Sản ph m). Các đ u c p loại 5603 c a Combimaster và c a Seco-Capto™ không có các l cân bằng có ren. M t b vít cân bằng cho các đ u c p Shrinkfit lo i 5603 có s n trong ph n Linh ki n (Mã s n phẩm 90ZQ01) Bộ vít đó bao g m các vít cho các kh i lượng khác nhau, để gắn vừa vào các l cân bằng có ren c a đ u c p Shrinkfit loại 5603. Vít cân bằng cho phép đ u c p Shrinkfit và bộ lắp ráp có thể cân bằng tinh ch nh khi sử dụng máy cân bằng thích hợp. Các vít cân bằng phù hợp nghĩa là chúng phải được v n vào cho đ n khi ngừng lại trong các l có ren, với một mômen bằng 1 Nm. B thi t lập vít ch n đ u v i ph n đ u l c giác có s n d i d ng Linh ki n, xem các trang về máy Shrinkfit. Thi t l p v trí vít ch n đ u bằng cách tính kích thước dụng cụ thực t được co-k p. Về các chi ti t ng dụng, xem thông tin ở các trang Hướng d n v n hành máy Shrinkfit. B n i thi t lập vít ch n đ u cho các đ u c p lo i 5603 Đ u c p Shrinkfit cho ngành Khuôn mẫu, lo i 5801 có sẵn loại Monobloc và khớp n i trụ (xem ph n Thi t b b sung). Thi t k góc đ nh dài và nh 5°/3, ph bề m t ngoài. Được thi t k để phù hợp với ng dụng Khuôn m u. Đ u c p Shrinkfit lo i tr , lo i 5800 có sẵn loại Monobloc Kiểu dáng ngoài hình trụ kh e, ph bề m t ngoài. 38 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p Shrinkfit (ti p theo:) Đ u c p Shrinkfit, lo i ph n đ u 5603 5801 5800 5801 Các lo i cán d ng c và dung sai cho đ u c p Shrinkfit Cán dao: Cán trụ DIN 1835-1 Form A/ DIN 6535 Form HA. Dung sai cán: ∅ 3 đ n 5 mm t i đa h5, cán dụng cụ phải là cacbit ho c kim loại n ng (ví dụ Densimet). ∅ 6 đ n 32 mm t i đa h6, cán dụng cụ có thể là thép, thép không g , cacbit ho c kim loại n ng. Dùng h5 cho ∅ 6 đ n 32 mm cho phép mômen k p t i thiểu an toàn hơn. Đảm bảo tuân th chiều sâu co rút t i thiểu l3 thể hi n trong các trang sản ph m cho m i đ u c p khi lắp cán dụng cụ vào đ u c p. Đ đ o: Độ đảo t i đa khi đ t calip kiểm tra tại 3 x d (d = đường kính l ) so với m t côn ngoài ho c cán là 3 μm. Độ đảo trực ti p c a l đ u c p so với m t côn ho c cán t i đa 3 μm. Cân bằng: Đ u c p Shrinkfit được cân bằng tinh là tiêu chu n, ngoại trừ các khớp n i Shrinkfit, được cân bằng trước. S c ch u nhi t: Các đ u c p Shrinkfit Epb được làm từ thép ch u nhi t đảm bảo c u trúc, hình học và sự n đ nh kích thước sau các chu kỳ gia nhi t c a Shrinkfit. Nhi t độ cho phép t i đa là 400°C. Mômen truyền đ n cán dụng cụ (Nm), đ u c p Shrinkfit 5603 K p ∅ (mm) Mômen truyền tĩnh t i thiểu (Nm) H th ng k p Shrinkfit Vòng/phút t i đa* 6 8 10 12 14 16 18 20 25 32 18 35 65 110 150 200 250 320 500 550 45 000 45 000 40 000 40 000 38 000 38 000 35 000 35 000 32 000 30 000 * S vòng/phút t i đa cho các đ u c p được trang b với h th ng k p này thường b hạn ch bởi loại và kích cỡ ph n côn đuôi c a đ u c p. 39 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u ng k p đàn h i lo i D chính xác cao Lo i: 5872 – Giải pháp thay th cho đ u c p dao th y lực và Shrinkfit thích hợp cho gia công t c độ cao. Tính linh hoạt t t là k t quả c a khả năng lắp l n c a các ng k p ( ng k p loại D có sẵn từ ∅ 1 đ n 20 mm, xem ph n Thi t b b sung). Tiêu chuẩn: Không có chu n. Cán dao: Cán trụ DIN 1835-1 Form A/ DIN 6535 Form HA. Kích thước k p chuyên dụng trên đường kính danh nghĩa. Các ng k p có các bước tăng 0,5 mm. Dung sai cán: Dung sai h8. Đ đ o: Độ đảo t i đa khi đo bằng ng k p và đ t calip kiểm tra tại 3 x d so với m t côn ngoài là 5 μm. Cân bằng: Cân bằng tinh là loại tiêu chu n. Ngu n t i ngu i xuyên: Để tưới nguội trực ti p đ n cán dụng cụ, có hai giải pháp: – bít kín bằng một vít ch n đ u được côn lõm trong ph n Linh ki n (cho các cán không có rãnh) – bít kín bằng một đai c bít (trong ph n Linh ki n) và một vòng bít (trong ph n Thi t b b sung). Các đai c bít hơi dài hơn các đai c chu n, xem các chiều dài li t kê ở các trang Sản ph m. L u ý: Đ u c p loại D là hàng tiêu chu n không kèm vít ch n đ u. Không khuyên dùng vít ch n đ u cho t c độ trục máy cao, ví dụ hơn 10 000 vòng/phút. Vít ch n đ u phải được đ t hàng riêng, xem ph n Linh ki n. Mômen si t khuyên dùng cho đai c khóa S Mômen si t t i đa** H th ng k p lo i D Vòng/phút t i đa* 14 15 Nm 100 000 M20 x 1,0 24 40 Nm 60 000 M28 x 1,0 32 70 Nm 40 000 M34 x 1,0 38 80 Nm 30 000 Kích cỡ ng k p đàn h i Ph m vi d mm D L1 M D10 0,5-6,0 15,7 14 M12 x 0,7 D16 0,5-10,0 27,0 19 D24 1,0-16,0 36,0 22 D29 2,0-20,0 42,0 25 * S vòng/phút t i đa cho các đ u c p được trang b với h th ng k p thường b hạn ch bởi loại và kích cỡ ph n côn đuôi c a đ u c p. ** Chìa v n kiểm mômen thích hợp không có sẵn ở EPB. Khi được yêu c u chúng tôi có thể thông báo nhà cung c p thích hợp. Kh năng truyền mômen tĩnh cho cán d ng c (Nm) Đ ng kính (mm) 40 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p dao th y lực Lựa chọn t t cho Gia công t c độ cao và chính xác cao. Không khuyên dùng khi các lực hướng kính cao có liên quan do độ c ng vững hướng kính c a nó th p hơn. Một pittông bên trong tạo áp su t d u th y lực vào một khoang xung quanh l đ u c p. Áp su t cao này dùng để k p đều 360° quanh cán dao. Dao cắt được giữ với độ chính xác tuy t vời. L có một rãnh xoắn nơi có thể gom bụi, d u ho c d u bôi trơn khi chúng vô tình còn sót lại trên cán dao. Khóa nén phải được hoàn toàn si t ch t. XIN L U Ý: KHÔNG BAO GI KHÓA Đ U K P MÀ KHÔNG Đ T M T D NG C VÀO. Lo i: 5834 DIN 69882-7 xác đ nh kích thước t ng quát c a một s kích cỡ đ u c p dao th y lực HSK, tham khảo các trang Sản ph m. Đ i với các loại và kích cỡ đ u c p dao th y lực khác, chu n này ch được áp dụng cho ph n đ u. Cán dao: Trụ DIN 1835-1 Form A/ DIN 6535 Form HA, ∅ 6 đ n 32 mm và Weldon DIN 1835-1 Form B/ DIN 6535 Form HB, ∅ 6 đ n 20 mm. Cán tr Weldon Weldon Whistle Notch OK OK KHÔNG KHÔNG ∅ 6 mm – ∅ 20 mm ∅ 25 mm – ∅ 32 mm Dung sai cán: t i đa h6. Đ đ o: Độ đảo t i đa khi đo một calip kiểm tra tại 3 x d so với m t côn ngoài là 3 μm. Cân bằng: Cân bằng tinh là loại tiêu chu n. K p ∅ (mm) 6 8 10 12 14 16 18 20 25 Mômen truyền tĩnh t i thiểu (Nm) 20 30 40 70 100 120 140 170 200 Nhi t đ vận hành 10-50°C t Áp su t i ngu i t i đa 70 bar H th ng th y lực RPM t i đa* 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 25 000 * S vòng/phút t i đa c a các đ u c p được trang b với h th ng k p này thường b giới hạn bởi loại và kích cỡ m t côn đuôi c a đ u c p. Để đạt khả năng truyền mômen t i đa, cán và l dụng cụ phải sạch và khô. Bàn chải làm sạch phù hợp được thể hi n trên trang Thi t b b sung 372. 41 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u c p dao th y lực (ti p theo:) Calip kiểm, xem ph n Thi t b b sung Để kiểm tra áp su t v n còn hi u quả chúng tôi khuyên bạn kiểm tra đều đ n các ng c p bằng calip thích hợp, đã thể hi n trong chương Thi t b b sung. Tóm tắt h ng dẫn kiểm tra đ u c p dao th y lực, dùng m t calip kiểm: Gắn calip kiểm vào ng c p. Si t vít k p cho đ n khi bạn không thể xoay calip kiểm. Sau đó có thể thực hi n t i thiểu quay h t ba vòng khóa nén, trước khi si t hoàn toàn (2,5 vòng cho ∅ 6 mm và ∅ 8 mm). Điều này s xác đ nh rằng phạm vi k p là c n thi t. Lưu ý: Các hướng d n kiểm tra chi ti t nằm trong bảng hướng d n v n hành được giao chung với đ u c p dao th y lực. ng lót thu nh cho đ u c p dao th y lực, xem ph n Thi t b b sung Các ng lót thu nh cho đ u c p dao th y lực hoạt động như một ng k p từng ph n cho phép k p được nhiều loại và kích cỡ cán hơn (xem bên dưới). Độ đảo với ng lót t i đa là 5 μm tại 3 x d. Cán tr 42 Weldon Weldon Whistle Notch ∅ 6 mm – ∅ 20 mm ∅ 25 mm ∅ 6 mm – ∅ 25 mm EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u ng k p đàn h i ER Lo i: 5675 - cho sự linh hoạt t t nhờ vào khả năng lắp l n c a các đ u c p. Phạm vi k p c a ng k p ER lên tới 1 mm. Tiêu chuẩn: ISO 15488. Cán dao: Cán trụ DIN 1835-1 Form A/ DIN 6535 Form HA. Đ đ o: Độ đảo t i đa khi đo bằng một calip kiểm tra tại 3 x d so với m t côn ngoài là 10 μm. Cân bằng: Xem các trang Sản ph m (1 = Cân bằng tinh; 2 = Cân bằng trước). Mômen si t khuyên dùng cho đai c khóa Kích cỡ ng k p đàn h i D L1 M Mômen si t t i đa ER16 ER25 ER32 ER40 32 42 50 63 18 21 23 26 M22 x 1,5 M32 x 1,5 M40 x 1,5 M50 x 1,5 48 Nm 57 Nm 72 Nm 83 Nm Ngu n t i ngu i xuyên: Có hai khả năng phun tưới nguội xuyên trực ti p đ n một (các) kênh tưới nguội c a cán khi lắp vào ng k p đàn h i ER: – áp dụng m t trước lõm c a vít ch n đ u gắn ng k p đàn h i ER lên cán dụng cụ (cho các cán không có rãnh) – dùng một đai c bít, trong ph n Linh ki n, và một vòng bít, trong ph n Thi t b b sung. Các đai c bít hơi dài hơn các đai c chu n, xem các chiều dài li t kê ở các trang Sản ph m. Các kh p n i ng k p đàn h i ER, với cán trụ, Thi t b b sung. Lo i: 5450 – những khớp n i ng k p đàn h i này có một cán trụ, dung sai h5. Chúng có thể được dùng khi vùng ti p c n hạn ch , yêu c u t m với dài ho c để giữ những dụng cụ nh . Các khớp n i có các kích cỡ ER08R, ER11R, ER16R và ER25R được trang b với các đai c khóa giảm đường kính. Đ đ o: Độ đảo t i đa khi đo bằng một calip kiểm tra tại 3 x d so với cán trụ là 15 μm (18 mm với ng k p nh nh t ER08). Cân bằng: Xem các trang Sản ph m. Tiêu chuẩn: ISO 15488. Cán dao: Cán trụ DIN 1835-1 Form A/ DIN 6535 Form HA. Mômen si t khuyên dùng cho đai c khóa Kích cỡ ng k p đàn h i D L M Mômen si t t i đa ER08R ER11R ER16R ER25R ER32 12 16 22 32 50 11 12 18 20 23 M10 x 0,75 M13 x 0,75 M19 x 1 M30 x 1 M40 x 1,5 10 Nm 20 Nm 30 Nm 38 Nm 72 Nm 43 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u ng k p đàn h i OZ Lo i: 5873 – Linh hoạt nhờ vào khả năng lắp l n c a các ng k p. Đai c khóa loại b đỡ bi. Tiêu chuẩn: DIN 6388. Cán dao: Cán trụ DIN 1835-1 Form A/ DIN 6535 Form HA. Đ đ o: Độ đảo t i đa khi đo bằng ng k p và calip kiểm tại 3 x d so với m t côn ngoài t i đa là 15 μm, xem các trang Sản ph m và Hướng d n v n hành ng k p OZ - Thi t b b sung. Cân bằng: Xem các trang Sản ph m. Mômen si t khuyên dùng cho đai c khóa Kích cỡ ng k p đàn h i D L1 M Mômen si t t i đa OZ32 72 33,5 M60 x 2,5 140 Nm ng k p mũi khoan đa năng Lo i: 5085 – Thi t k nh gọn một bộ ph n, cho phép quay trục CW ho c CCW. Thực hi n k p bằng một vít vào bên hông và c u ki n truyền động. Tiêu chuẩn: Không có chu n. Cán dao: Cán trụ DIN 1835-1 Form A/ DIN 6535 Form HA. Đ đ o: Độ đảo t i đa khi đo một calip kiểm tra tại 2,5 x d so với m t côn ngoài là 40 μm cho các đường kính từ 2 mm. Không đảm bảo chính xác độ đảo cho các đường kính th p hơn 2 mm. Cân bằng: Xem các trang Sản ph m. Đ u c p cho Morse Taper Lo i: 533 – Đ u c p cho Morse Taper có ren, và được trang b với một vít kéo. Tiêu chuẩn: DIN 228-2 Form C. Lo i 536 – Đ u c p cho Morse Taper với chuôi dao. Một s kích cỡ có thể được trang b một vít kéo lùi để giữ Morse Taper có ren, (Hình 1); một s bộ n i Graflex® yêu c u một vít kéo lùi và một ng lót kéo lùi (Hình 2). Các bạc lót thu nh Morse Taper thích hợp cho đ u c p loại 536, xem Thi t b b sung. Tiêu chuẩn: DIN 228-2 Form D. Đ đ o: Độ đảo trực ti p c a Morse Taper so với m t côn ngoài t i đa 5 μm. Cân bằng: Xem các trang Sản ph m. Hình 1 44 Hình 2 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Đ u k p tarô thay nhanh Lo i: 5283 – Cho sự bù ăn dao hướng trục khi n i và nén giúp bảo v tarô không b vỡ. Thể hi n ở đây. L u ý: ng c p lo i 5283 cũng có s n lo i cán có ph n đuôi k t h p Weldon/Whistle Notch, xem ph n Thi t b b sung. Lo i: 5260 – Không bù hướng trục. H u h t các máy trên th trường hi n nay có một lựa chọn chu n cho tarô đ ng bộ. Tiêu chuẩn: Không có chu n. B n i: Bộ n i tarô, có ho c không có bộ giới hạn mômen, xem Thi t b b sung. Cán dao: DIN 374/376, DIN 371, ISO R529, PIPE. Cân bằng: Cân bằng trước, không thể cân bằng tinh. L i khuyên lắp ráp cho b n i tarô: Đ y bộ n i tarô vào ng c p cho đ n khi nó được khóa tự động. Để tháo ra, nh n ng lót trước c a ng c p để mở và tháo bộ n i tarô. Đ i với kích cỡ 4, kéo ng lót đ ng thời mở bộ n i tarô. ng k p tarô ER Lo i: 5865 – Cho tarô đ ng bộ c ng, với ng k p ER, đem đ n sự linh hoạt, và k p tarô chính xác. H th ng k p vuông dựa trên hai m c p truyền động, đuôi dao vuông tarô được k p giữa các m c p, trong khi đó cán trụ được k p vào ng k p ER. Tiêu chuẩn: Không có chu n. Cán dao: T t cả cán tarô trụ đều có ph n đuôi vuông. Cân bằng: Xem các trang Sản ph m. Ngu n t i ngu i xuyên: Bằng cách dùng một đai c bít, trong ph n Linh ki n, và một vòng bít, trong ph n Thi t b b sung. Các đai c bít hơi dài hơn các đai c chu n, xem các chiều dài li t kê ở các trang Sản ph m. Đ u c p mũi khoan điều ch nh đ c Lo i: BM/6100-6101 – Các đ u c p này cho phép các mũi khoan SECO Perfomax™ được offset hướng trục từ tâm. Có sẵn cho loại cán khoan R7, ISO 9766, ∅ 25, 32 và 40. ng lót thu nh có trong ph n Linh ki n. Tiêu chuẩn: Không có chu n. Đ đ o: Offset được điều ch nh bằng cách quay ng lót bên trong c a đ u c p và sau đó khóa lại. • Điều ch nh +0,8 to -0,3 mm trên đường kính. • Các vạch chia độ điều ch nh có khoảng tăng là 0,05 mm trên đường kính. • Điều ch nh hướng kính t i đa cho các mũi khoan được thể hi n trong Machining Navigator Gia công l . Cân bằng: Không thích hợp cho cân bằng do quay ng lót. 45 EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u Phôi thanh tùy bi n, có s n lo i Monobloc và Graflex® Lo i: 5023 – M t côn/m t bích và k t n i Graflex® được tôi c ng và mài. Độ bền kéo c a ph n trụ trước là 120 đ n 130 daN/mm² không được tôi và khách hàng có thể tự gia công. Xử lý nhi t theo sau không được khuyên dùng. Tiêu chuẩn: Không có chu n. Được sử dụng cho dụng cụ đ c bi t (sản xu t theo yêu c u). Cân bằng: Không được cân bằng. Thanh kiểm tra, có trong Monobloc Lo i: 586 – Thanh kiểm tra được dùng ch y u cho vi c kiểm tra độ chính xác và thi t l p các trục máy và bộ thi t l p trước dụng cụ. Tiêu chuẩn: Không có chu n. Tính chính xác: Độ đảo trực ti p giữa ph n đ u và m t côn t i đa 5 μm. Giá tr đo lường được sắp x p vào bảng dữ li u đi kèm và ch ng nh n độ chính xác. 46 Các giá tr đường kính và s đo chiều dài được khắc laser lên m i thanh kiểm tra. Các v trí đo được khắc d u bằng tia laser. Được giao trong một hộp an toàn. Lưỡi vát trước có thể được dùng để thi t l p trước quang học. EPB - H ng dẫn t ng quát - Lo i ph n đ u B c pt i ngu i ph quay cho mũi khoan, có trong Graflex® Đ i với các máy không được trang b tưới nguội ‘xuyên trục’, những bộ c p tưới nguội phụ này s giúp phun tưới nguội xuyên mũi khoan. Các bộ c p tưới nguội phụ được gắn với ph n đuôi c a Graflex® kích cỡ 5 ho c 6. Các bộ c p tưới nguội phụ có sẵn cho 5 loại ph n đ u: Lo i BSM/6180-6182: cho các cán khoan Loại 5, chẳng hạn như mũi khoan được hàn kín (Whistle Notch có b c tương thích). Lo i BSM/6181-6183: cho cán khoan Loại 7, ISO 9766 (Weldon tương thích). ng lót thu nh có sẵn, xem ph n Linh ki n. Lo i BSM/5872: cho ng k p chính xác loại D dùng cho cán khoan trụ Loại 1 (phải dùng vòng bít và chúng có sẵn trong ph n Thi t b b sung). Lo i BSM/6100-6101: cho các mũi khoan Perfomax™ với cán Loại 7, có thể điều ch nh +0,8 đ n -0,3 mm trên ∅. Lo i BSM/401: cho các môđun c a h th ng môđun c a Graflex®. B c p t i ngu i ph th công: K t n i với ng d n hướng dung d ch làm nguội phải được thực hi n th công sau m i l n thay đ u c p. Các b c p t i ngu i ph cho vi c thay đ i d ng c tự đ ng: Bộ c p tưới nguội phụ có một ng n i có thể tháo lắp và nén được. ng này n i với c p dung d ch làm nguội gắn trên giá trục chính máy trong quá trình thay dụng cụ tự động. Trước khi sử dụng, ng n i phải được thu ngắn theo chiều dài c n thi t. Đ nh hướng c a ng phải được thi t l p thẳng hàng với v trí c a . Về các chi ti t ng dụng, chẳng hạn như quy trình thu ngắn ng, tham khảo bảng hướng d n kèm chung với bộ c p tưới nguội phụ. Các ng n i thay th cũng được sản xu t, cùng một ng n i thích hợp cho t t cả bộ c p tưới nguội phụ thể hi n trong catalogue: Mã sản ph m: EU9023001. N u chưa được lắp vào máy, c p dung d ch làm nguội phải được sắp x p và gắn vào. Các có trong ph n Linh ki n: Mã sản ph m E99000. L u ý ng d ng: (cũng được đánh d u trên thân c a bộ c p tưới nguội phụ): Áp su t c p tưới nguội t i đa: 20 bar (240 psi). Đừng bao giờ kích hoạt bộ c p tưới nguội phụ khi không có dung d ch làm nguội. T c độ t i đa: 4000 ho c 6000 vòng/phút, tùy vào kích cỡ bộ c p tưới nguội phụ (thể hi n ở các trang Sản ph m). Dung d ch làm nguội được lọc t i đa 40 μm. Cân bằng: Không thích hợp cho cân bằng. 47 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A 48 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5545 – Đ u c p dao phay lắp cán, Accu-Fit™ HSK-A/ ISO 12164-1-A • Với trục đ nh v th y lực giãn nở. • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Kích th D ng côn d1 mm c theo mm Mã s n phẩm A D1 D2 L l1 l3 Cân bằng 22 27 32 E9304 5545 2250 E9304 5545 2760 E9304 5545 3260 50 60 60 48 60 78 48 53 53 101 113 116 24 34 34 19 21 24 1 1 1 1,10 1,45 1,75 22 27 32 E9306 5545 2255 E9306 5545 2750 E9306 5545 3250 55* 50 50 48 60 78 48 60 78 124 121 124 26 21 21 19 21 24 1 1 1 2,40 2,60 3,10 HSK-A63 HSK-A100 * Chiều dài A (55) trên loại 5545 dài hơn trên loại 5525 (50). Linh ki n Ph ki n thay th Khóa nén (5) Cho d1 22 27 32 Chìa v n bu-lông Bu-lông, lo i có t ngu i xuyên (4) i Bu-lông (1) Then/ Vít cho then (2) S H04-4 H04-4 H04-4 4 4 4 5812210 5812712 5813216 5802210L 5802712L 5803216L 5802210 5802712 5803216 16C2101111 16C2121214 16C2141421 951D0416 951D0508 951D0516 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 49 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5555/5556 – Steadyline™, đ u c p dao phay lắp cán gi m rung HSK-A/ ISO12164-1-A Kiểu 1 (Lo i 5555) Kiểu 2 (Lo i 5556) • Với khả năng giảm ch n, sẵn sàng sử dụng. • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A D1 D2 D3 L l1 l3 Kiểu α° Cân bằng HSK-A63 16 22 22 27 E9304 5555 16160 E9304 5555 22210 E9304 5556 22260 E9304 5555 27260 160 210 260 260 38 48 48 60 – – 53 53 – – 63,3 – 209 261 311 313 134 184 234 234 17 19 19 21 1 1 2 1 – – 1,9 – 1 1 1 1 2,40 3,60 5,52 6,63 22 22 27 27 32 40 E9306 5555 22210 E9306 5556 22260 E9306 5555 27260 E9306 5556 27320 E9306 5555 32330 E9306 5555 40350 210 260 260 320 330 350 48 48 60 60 78 89 – – – – – – – 65 – 82 – – 279 329 331 391 404 424 181 231 231 291 301 321 19 19 21 21 24 27 1 2 1 2 1 1 – 1,9 – 2 – – 1 1 1 1 1 1 4,88 6,94 8,06 12,07 14,90 19,30 HSK-A100 d1 40, g m 4 l có ren trên m t phẳng đỡ theo DIN 6357. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu-lông (1) Cho d1 16 22 27 32 40 5811608 5812210 5812712 5813216 5814020 5801608 5802210 5802712 5803216 5804020 Then/ Vít cho then (2) M L* 8 10 12 16 20 16 18 22 26 30 16C2080810A 16C2101111 16C2121214A 16C2141421A 16C2161621D 950D0312 950D0416 950D0516 950D0516 950D0616 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Các bu-lông tâm này gi ng các bu-lông tâm đã giao trong l n đ u kèm hàng: kiểm tra xem chiều dài L có thích hợp cho dao phay đã sử dụng không, xem hướng d n trong các trang Hướng d n v n hành c a catalogue ho c trong bảng hướng d n V n hành được giao cùng với các đ u c p. 50 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5525/5524 – Đ u c p dao phay lắp cán, v i kênh t i ngu i xuyên HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Trang 1 c a 2 Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A D1 D2 L l1 l3 * Cân bằng HSK-A63 16 16 16 22 22 22 27 27 27 32 32 40 E9304 5525 1650 E9304 5525 16100 E9304 5525 16145 E9304 5525 2250 E9304 5525 22100 E9304 5525 22160 E9304 5525 2760 E9304 5525 27100 E9304 5525 27160 E9304 5525 3260 E9304 5525 32100 E9304 5525 4060 50 100 145 50 100 160 60 100 160 60 100 60 38 38 38 48 48 48 60** 60 60 78 78 89 38 38 38 48 48 48 53 53 53 53 53 53 99 149 194 101 151 211 113 153 213 116 156 119 24 74 119 24 74 134 34 74 134 34 74 34 17 17 17 19 19 19 21 21 21 24 24 27 27 E9304 5524 2760 60 48** 48 113 34 21 d1 40, g m 4 l có ren trên m t phẳng đỡ theo DIN 6357. ** Đường kính D1 trên loại 5524 nh hơn trên loại 5525. * * * * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,90 1,35 1,75 1,10 1,80 2,65 1,45 2,30 3,65 1,75 3,25 2,10 1 1,25 * Phù hợp cho DIN 69882-3. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu-lông, lo i có t ngu i xuyên (4) i Bu-lông (1) Then/ Vít cho then (2) Cho d1 16 22 27/5525 27/5524 32 40 5811608 5812210 5812712 5812712 5813216 5814020 5801608L 5802210L 5802712L 5802712L 5803216L 5804020L 5801608 5802210 5802712 5802712 5803216 5804020 16C10810164 16C11012206 16C11214243 16C127 16C2141421 16C2161621 950D0312 950D0416 951D0516 951D0512 951D0516 951D0616 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 51 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5525/5524 – Đ u c p dao phay lắp cán, v i kênh t i ngu i xuyên HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Trang 2 c a 2 Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A D1 D2 L l1 l3 * Cân bằng HSK-A100 16 22 22 22 27 27 27 32 32 32 40 40 40 E9306 5525 16100 E9306 5525 2250 E9306 5525 22100 E9306 5525 22160 E9306 5525 2750 E9306 5525 27100 E9306 5525 27160 E9306 5525 3250 E9306 5525 32100 E9306 5525 32160 E9306 5525 4060 E9306 5525 40100 E9306 5525 40160 100 50 100 160 50 100 160 50 100 160 60 100 160 38 48 48 48 60** 60 60 78 78 78 89 89 89 38 48 48 48 60 60 60 78 78 78 88 88 88 167 119 169 229 121 171 231 124 174 234 137 177 237 71 21 71 131 21 71 131 21 71 131 31 71 131 17 19 19 19 21 21 21 24 24 24 27 27 27 27 E9306 5524 2750 50 48** 48 121 21 21 d1 40, g m 4 l có ren trên m t phẳng đỡ theo DIN 6357. ** Đường kính D1 trên loại 5524 nh hơn trên loại 5525. Ph ki n thay th Bu-lông, lo i có t ngu i xuyên (4) i Bu-lông (1) Then/ Vít cho then (2) Cho d1 16 22 27/5525 27/5524 32 40 5811608 5812210 5812712 5812712 5813216 5814020 5801608L 5802210L 5802712L 5802712L 5803216L 5804020L Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 52 * * * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,74 2,50 3,24 4,10 2,64 3,72 5,10 3,08 4,92 7,20 3,70 5,68 8,54 1 2,60 * Phù hợp cho DIN 69882-3. Linh ki n Chìa v n bu-lông * 5801608 5802210 5802712 5802712 5803216 5804020 16C10810164 16C11012206 16C11214243 16C127 16C2141421 16C2161621 950D0312 950D0416 951D0516 951D0512 951D0516 951D0616 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 552 – Đ u c p dao phay lắp cán, bề m t nh - ISO 3937 HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Đường kính m t trước nh D1 theo ISO 3937, thích hợp cho dao phay đĩa Seco Loại B. Kích th D ng côn d1 mm c theo mm Mã s n phẩm A D1 D2 L l1 l3 Cân bằng E9304 552 1650 E9304 552 2250 E9304 552 3260 E9304 552 4060 50 50 60 60 32 40 58 70 32 40 53 53 99 101 116 119 24 24 34 34 17 19 24 27 1 1 1 1 HSK-A63 16 22 32 40 Linh ki n 0,85 0,95 1,45 2,10 Ph ki n thay th Chìa v n Bu-lông, lo i có t ngu i xuyên (4) i Bu-lông (1) Then/ Vít (2) Cho d1 16 22 32 40 5811608 5812210 5813216 5814020 5801608L 5802210L 5803216L 5804020L 5801608 5802210 5803216 5804020 16C116 16C122 16C13201 16C2161613 950D0308 951D0410 950E0512 951D0616 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 53 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5525 – Axiaset™, đ u c p dao phay lắp cán • • • • HSK-A/ ISO 12164-1-A Một khoảng điều ch nh chiều dài 3 mm. Cho ví dụ các ng dụng nhiều trục. Độ đảo trực ti p t i đa 20 μm. Với nhiều kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Kích th D ng côn d1 mm c theo mm Mã s n phẩm A* D1 D2 L l1 l3 Cân bằng 16 22 27 EX9304 5525 16080 EX9304 5525 22080 EX9304 5525 27090 80 80 90 38 48 60 60 60 60 129 131 143 54 54 64 17 19 21 2 2 2 1,70 1,75 2,00 22 27 32 40 EX9306 5525 22090 EX9306 5525 27100 EX9306 5525 32105 EX9306 5525 40125 90 100 105 125 48 60 70 89 60 70 70 85 159 171 179 202 61 71 76 96 19 21 24 27 2 2 2 2 3,30 4,10 4,25 6,40 HSK-A63 HSK-A100 d1 40 g m 4 l có ren trên m t phẳng đỡ theo DIN 6357. * Danh nghĩa (điều ch nh được ± 1,5 mm). Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu-lông, lo i có t ngu i xuyên (4) i Bu-lông (1) Then/ Vít cho then (2) Cho d1 16 22 27 32 40 5811608 5812210 5812712 5813216 5814020 5801608L 5802210L 5802712L 5803216L 5804020L 5801608 5802210 5802712 5803216 5804020 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 54 16C2080810 16C2100911 16C2121214 16C2141421 16C2161613 951D0312 951D0410 951D0512 951D0516 951D0616 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 569 – Đ u dao phay, lắp m t bích – DIN 6357/ DIN 2079 HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn d1 mm c theo mm Mã s n phẩm A D1 D2 L l3 f M mm Cân bằng E9306 569 6075 75 129 88 165 40 101,6 M16 2 HSK-A100 60 6,85 Ph ki n thay th Then/ Vít (2) Cho d1 60 16C35060 951D1225 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 55 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5657 – Dao phay đĩa • Với một trục c p dao trượt điều ch nh được. • Thích hợp nh t cho dao phay đĩa c a Seco Loại A. Kích th D ng côn d1 Mã s n phẩm 22 27 32 27 32 40 50 60 c theo mm A D1 L l1 l3 l4 Cân bằng E9304 5657 2290 E9304 5657 27120 E9304 5657 32150 90 120 150 35 42 48 122 152 182 64 94 124 0-12 0-15 0-24 4 5 6 2 2 2 1,10 1,70 2,50 E9306 5657 27120 E9306 5657 32155 E9306 5657 40190 E9306 5657 50235 E9306 5657 60255 120 155 190 235 255 42 48 58 72 90 170 205 240 285 305 91 126 161 206 226 0-15 0-24 0-30 0-32 0-40 5 6 7 8 8 2 2 2 2 2 3,00 3,80 5,40 7,80 13,40 Tr c c p dao có chìa v n (1) Vít cho (1) HSK-A63 HSK-A100 Ph ki n thay th Cho d1 22 27 32 40 50 60 S 565722 565727 565732 565740 565750 565760 19C565722 19C565727 950D1690 19C565740 19C565750 19C565760 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 56 8 10 14 17 19 19 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 584 – Đ u c p dao phay lắp cán, Weldon – DIN 1835 Form B/ DIN 6535 Form HB HSK-A/ ISO 12164-1-A Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (Seco-Weldon tương thích). Trang 1 c a 2 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 * Kiểu Cân bằng 65 65 120 65 120 80 120 80 80 120 80 80 120 110 110 25 28 28 35 35 42 42 44 48 48 50 52 52 63 72 90 97 152 90 152 105 152 105 105 152 112 112 152 142 142 30 30 30 39 39 44 44 44 47 47 47 49 49 54 58 47,5 47,5 102,5 45,5 100,5 58 98 58 56,5 96,5 56,5 55,5 95,5 86,5 86,5 * * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HSK-A63 6 8 8 10 10 12 12 14 16 16 18 20 20 25 32 E9304 584 0665 E9304 584 0865 E9304 584 08120 E9304 584 1065 E9304 584 10120 E9304 584 1280 E9304 584 12120 E9304 584 1480 E9304 584 1680 E9304 584 16120 E9304 584 1880 E9304 584 2080 E9304 584 20120 E9304 584 25110 E9304 584 32110 Cân bằng 1, với cán bằng thép. * * * * * * * * 0,85 0,60 1,15 1,00 1,40 1,25 1,70 1,30 1,00 1,85 1,35 1,45 2,10 2,25 2,55 * Phù hợp cho DIN 69882-4. Ph ki n thay th Vít khóa (1) Cho d 6 8 10 12-14 16-18 20 25 32 S l 951C0610 951C0810 951C1012 951C1216 951C1416 951C1616 951C1820 951C2020 ng 1 1 1 1 1 1 2 2 S 3 4 5 6 6 8 10 10 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 57 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 584 – Đ u c p dao phay lắp cán, Weldon – DIN 1835 Form B/ DIN 6535 Form HB HSK-A/ ISO 12164-1-A Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (Seco-Weldon tương thích). Trang 2 c a 2 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 * Kiểu Cân bằng 80 80 80 80 80 100 160 100 100 160 100 160 100 160 120 25 28 35 42 44 48 48 50 52 52 65 65 72 72 80 130 130 130 130 130 150 210 150 150 210 150 210 150 210 170 27 30 39 44 44 47 47 47 49 49 54 54 58 58 68 62,5 62,5 60,5 58 58 76,5 136,5 76,5 75,5 135,5 76,5 136,5 76,5 136,5 90,5 * * * * * * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HSK-A100 6 8 10 12 14 16 16 18 20 20 25 25 32 32 40 E9306 584 0680 E9306 584 0880 E9306 584 1080 E9306 584 1280 E9306 584 1480 E9306 584 16100 E9306 584 16160 E9306 584 18100 E9306 584 20100 E9306 584 20160 E9306 584 25100 E9306 584 25160 E9306 584 32100 E9306 584 32160 E9306 584 40120 Cân bằng 1, với cán bằng thép. Vít khóa (1) 6 8 10 12-14 16-18 20 25 32 40 S l 951C0610 951C0810 951C1012 951C1216 951C1416 951C1616 951C1820 951C2020 951C2020 ng 1 1 1 1 1 1 2 2 2 S 3 4 5 6 6 8 10 10 10 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 58 * * * Phù hợp cho DIN 69882-4. Ph ki n thay th Cho d * * 2,35 2,40 2,50 2,60 2,65 3,00 3,80 3,10 3,10 4,05 3,60 5,10 3,85 5,70 5,50 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5843 – Đ u c p dao phay lắp cán, Whistle Notch – DIN 1835 Form E/ DIN 6535 Form HE HSK-A/ ISO 12164-1-A Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Whistle Notch d 16, 20, 25 và 32 với m t được mài. Trang 1 c a 2 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 min-max * Kiểu Cân bằng 80 80 80 90 100 100 110 110 25 28 35 42 48 52 63 72 112 112 112 122 132 132 142 142 30 30 39 44 47 49 54 58 40-50 41-50 40-49 40-48 47-59 45-58 50-57 47-54 * * * * * * * * 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 HSK-A63 6 8 10 12 16 20 25 32 E9304 5843 0680 E9304 5843 0880 E9304 5843 1080 E9304 5843 1290 E9304 5843 16100 E9304 5843 20100 E9304 5843 25110 E9304 5843 32110 0,90 0,95 1,05 1,35 1,60 1,75 2,25 2,55 * Phù hợp cho DIN 69882-5. Ph ki n thay th Vít ch n đ u (5) Vít khóa (1) Cho d 6 8 10 12 16 20 25 32 S l 951C0610 951C0810 951C1012 951C1216 951C1416 951C1616 951C1820 951C2020 ng 1 1 1 1 1 1 2 2 S 3 4 5 6 6 8 10 10 S 19L0816 19L1016 19L0816 19TLR1016 19L1020 19L1020 19L1020 19L1020 4 5 4 5 5 5 5 5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 59 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5843 – Đ u c p dao phay lắp cán, Whistle Notch – DIN 1835 Form E/ DIN 6535 Form HE HSK-A/ ISO 12164-1-A Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Whistle Notch d 16, 20, 25 và 32 với m t được mài. Trang 2 c a 2 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 min-max * Kiểu Cân bằng 100 110 120 120 48 52 65 72 150 160 170 170 47 49 54 58 45-53 53-58 56-66 52-57 * * * * 1 1 2 2 2 2 2 2 HSK-A100 16 20 25 32 E9306 5843 16100 E9306 5843 20110 E9306 5843 25120 E9306 5843 32120 3,00 3,10 4,10 4,55 * Phù hợp cho DIN 69882-5. Ph ki n thay th Vít ch n đ u (5) Vít khóa (1) Cho d 16 20 25 32 S l 951C1416 951C1616 951C1820 951C2020 ng 1 1 2 2 S 6 8 10 10 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 60 S 19L1012 19L1020 19TLR1030 19TLR1016 5 5 5 5 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN – DIN 69882-8 HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 1 c a 4 Kích th D ng côn d mm c theo mm Mã s n phẩm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm * Cân bằng 6 E9301 5603 0670 70 21 26 86 50 22 37,5 34-44 M5 * 1 0,29 6 8 10 12 16 E9302 5603 0680 E9302 5603 0880 E9302 5603 1080 E9302 5603 1290 E9302 5603 1690 80 80 80 90 90 21 21 24 24 27 27 27 32 32 34 100 100 100 110 110 60 60 60 70 70 22 26 31 34 39 37,5 37,5 42,5 47,5 50,5 44-54 44-54 39-49 44-54 41-51 M5 M6 M8x1 M10x1 M12x1 * * * * * 1 1 1 1 1 0,41 0,41 0,48 0,50 0,54 6 6 6 8 8 8 10 10 10 E9304 5603 0680 E9304 5603 06120 E9304 5603 06160 E9304 5603 0880 E9304 5603 08120 E9304 5603 08160 E9304 5603 1085 E9304 5603 10120 E9304 5603 10160 80 120 160 80 120 160 85 120 160 21 21 21 21 21 21 24 24 24 27 27 27 27 27 27 32 32 32 112 152 192 112 152 192 117 152 192 54 94 134 54 94 134 59 94 134 22 22 22 26 26 26 31 31 31 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 42,5 42,5 42,5 44-54 84-94 124-134 44-54 84-94 124-134 44-54 79-89 119-129 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M8x1 M8x1 M8x1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,83 0,99 1,15 0,83 0,99 1,15 0,90 1,10 1,35 HSK-A32 HSK-A40 HSK-A63 Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n * * Phù hợp cho DIN 69882-8. Ph ki n thay th B vít cân bằng Vít chìm Cho d 6 8 10 12-14 16-18 20-32 * S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR05165 19BDR06165 19BDR08165 19BDR10165 19BDR12165 19BDR16165 2,5 3 4 5 6 8 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 61 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN – DIN 69882-8 HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 2 c a 4 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm 90 120 160 90 120 95 120 160 95 120 100 120 160 115 160 120 24 24 24 27 27 27 27 27 33 33 33 33 33 44 44 44 32 32 32 34 34 34 34 34 42 42 42 42 42 53 53 53 122 152 192 122 152 127 152 192 127 152 132 152 192 147 192 152 64 94 134 64 94 69 94 134 69 94 74 94 134 89 134 94 34 34 34 34 34 39 39 39 39 39 41 41 41 47 47 51 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 52,5 52,5 52,5 58,5 58,5 62,5 44-54 74-84 114-124 44-54 74-84 46-56 71-81 111-121 46-56 71-81 49-59 69-79 109-119 58-68 103-113 59-69 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M16x1 M16x1 M16x1 M16x1 M16x1 M16x1 * Cân bằng * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HSK-A63 12 12 12 14 14 16 16 16 18 18 20 20 20 25 25 32 E9304 5603 1290 E9304 5603 12120 E9304 5603 12160 E9304 5603 1490 E9304 5603 14120 E9304 5603 1695 E9304 5603 16120 E9304 5603 16160 E9304 5603 1895 E9304 5603 18120 E9304 5603 20100 E9304 5603 20120 E9304 5603 20160 E9304 5603 25115 E9304 5603 25160 E9304 5603 32120 Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n Vít chìm Cho d 12-14 16-18 20-32 S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR10165 19BDR12165 19BDR16165 5 6 8 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 62 * * * * * * Phù hợp cho DIN 69882-8. Ph ki n thay th B vít cân bằng * 0,91 1,10 1,35 0,96 1,20 0,98 1,20 1,43 1,15 1,43 1,18 1,45 1,80 1,78 2,54 1,72 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN – DIN 69882-8 HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 3 c a 4 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm 85 120 160 85 120 160 90 120 160 21 21 21 21 21 21 24 24 24 27 27 27 27 27 27 32 32 32 135 170 210 135 170 210 140 170 210 56 91 131 56 91 131 61 91 131 22 22 22 26 26 26 31 31 31 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 42,5 42,5 42,5 49-59 84-94 124-134 49-59 84-94 124-134 49-59 79-89 119-129 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M8x1 M8x1 M8x1 * Cân bằng * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HSK-A100 6 6 6 8 8 8 10 10 10 E9306 5603 0685 E9306 5603 06120 E9306 5603 06160 E9306 5603 0885 E9306 5603 08120 E9306 5603 08160 E9306 5603 1090 E9306 5603 10120 E9306 5603 10160 Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n * * Phù hợp cho DIN 69882-8. Ph ki n thay th B vít cân bằng Vít chìm Cho d 6 8 10 * 2,19 2,32 2,47 2,19 2,32 2,46 2,27 2,44 2,66 S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR05165 19BDR06165 19BDR08165 2,5 3 4 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 63 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN – DIN 69882-8 HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 4 c a 4 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm 95 120 160 95 100 130 160 100 105 130 160 115 160 120 24 24 24 27 27 27 27 33 33 33 33 44 44 44 32 32 32 34 34 34 34 42 42 42 42 53 53 53 145 170 210 145 150 180 210 150 155 180 210 165 210 170 66 91 131 66 71 101 131 71 76 101 131 86 131 91 34 34 34 34 39 39 39 39 41 41 41 47 47 51 47,5 47,5 47,5 47,5 50,5 50,5 50,5 50,5 52,5 52,5 52,5 58,5 58,5 62,5 49-59 74-84 114-124 49-59 51-61 81-91 111-121 51-61 54-64 79-89 109-119 58-68 103-113 59-69 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M16x1 M16x1 M16x1 M16x1 M16x1 M16x1 * Cân bằng * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HSK-A100 12 12 12 14 16 16 16 18 20 20 20 25 25 32 E9306 5603 1295 E9306 5603 12120 E9306 5603 12160 E9306 5603 1495 E9306 5603 16100 E9306 5603 16130 E9306 5603 16160 E9306 5603 18100 E9306 5603 20105 E9306 5603 20130 E9306 5603 20160 E9306 5603 25115 E9306 5603 25160 E9306 5603 32120 Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n Vít chìm Cho d 12-14 16-18 20-32 S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR10165 19BDR12165 19BDR16165 5 6 8 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 64 * * * * * Phù hợp cho DIN 69882-8. Ph ki n thay th B vít cân bằng * * 2,28 2,42 2,64 2,34 2,35 2,54 2,72 2,53 2,56 2,80 3,11 3,09 3,83 3,01 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5801 – Đ u c p Shrinkfit, lo i dành cho ngành Khuôn mẫu HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (3 μm ở 3xd). Kích th D ng côn d mm Ký hi u c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 l5 Cân bằng HSK-A40 3 3 4 6 8 10 E9302 5801 0370 E9302 5801 03100 E9302 5801 0470 E9302 5801 0670 E9302 5801 0870 E9302 5801 1080 70 100 70 70 70 80 9 9 10 12 16 18 15,99 22 16,99 18,50 22,22 25,83 90 120 90 90 90 100 50 80 50 50 50 60 13 13 15 26 30 32 – – – 40 44 45 25 25 25 32 36 38 1 1 1 1 1 1 0,24 0,30 0,29 0,29 0,34 0,51 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10 12 12 16 E9304 5801 03100 E9304 5801 03140 E9304 5801 04100 E9304 5801 04140 E9304 5801 05100 E9304 5801 05140 E9304 5801 06100 E9304 5801 06140 E9304 5801 08100 E9304 5801 08140 E9304 5801 10120 E9304 5801 10160 E9304 5801 12130 E9304 5801 12170 E9304 5801 16150 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 120 160 130 170 150 9 9 10 10 11 11 12 12 16 16 18 18 20 20 24 21 28 22 29 23 30 23 30 27 34 32 39 36 43 43 132 172 132 172 132 172 132 172 132 172 152 192 162 202 182 74 114 74 114 74 114 74 114 74 114 94 134 104 144 124 13 13 15 15 18 18 26 26 30 30 32 32 34 34 38 – – – – – – 40 40 44 44 45 45 46 46 52 25 25 25 25 25 25 32 32 36 36 38 38 40 40 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,80 0,90 0,80 0,95 0,80 0,95 0,80 1,00 0,85 1,10 1,00 1,30 1,10 1,45 1,40 6 8 10 12 14 16 E9306 5801 06160 E9306 5801 08160 E9306 5801 10180 E9306 5801 12180 E9306 5801 14180 E9306 5801 16200 160 160 180 180 180 200 12 16 18 20 22 24 33 37 42 44 46 51 210 210 230 230 230 250 131 131 151 151 151 171 26 30 32 34 34 38 40 44 45 46 48 52 32 36 38 40 40 45 1 1 1 1 1 1 2,40 2,50 2,80 2,90 3,00 3,35 HSK-A63 HSK-A100 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 65 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5800 – Đ u c p Shrinkfit, lo i tr HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (3 μm ở 3xd). Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 Cân bằng 70 70 75 75 75 80 80 85 95 105 20 24 28 32 34 36 40 42 48 59 – – – – – – – – – 53 102 102 107 107 107 112 112 117 127 137 44 44 49 49 49 54 54 59 69 79 26 30 32 34 34 38 38 42 44 52 40 44 45 46 48 52 54 58 65 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HSK-A63 6 8 10 12 14 16 18 20 25 32 E9304 5800 0670 E9304 5800 0870 E9304 5800 1075 E9304 5800 1275 E9304 5800 1475 E9304 5800 1680 E9304 5800 1880 E9304 5800 2085 E9304 5800 2595 E9304 5800 32105 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 66 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00 1,05 1,15 1,20 1,45 2,05 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5872 – ng k p đàn h i chính xác lo i D HSK-A/ ISO 12164-1-A Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (5 μm với ng k p ở 3xd). D ng côn Ph m vi d mm Mã s n phẩm Kích th c theo mm Kích cỡ lo i D A D D1 L l1 l2 M mm Kiểu ␣° Cân bằng HSK-A32 0,5-10 E9301 5872 1660 D 16 60 27 – 76 40 23,3 M5 1 – 1 0,25 0,5-10 E9302 5872 1660 D 16 60 27 – 80 40 23,3 M6 1 – 1 0,35 0,5-6 0,5-6 0,5-10 0,5-10 0,5-10 1-16 1-16 2-20 2-20 2-20 E9304 5872 1060 E9304 5872 10100 E9304 5872 16100 E9304 5872 16130 E9304 5872 16160 E9304 5872 24100 E9304 5872 24130 E9304 5872 29100 E9304 5872 29130 E9304 5872 29160 D 10 D 10 D 16 D 16 D 16 D 24 D 24 D 29 D 29 D 29 60 100 100 130 160 100 130 100 130 160 15,7 15,7 27 27 27 36 36 42 42 42 – 25,5 – 41 46,5 – 48 – – 53 92 132 132 162 192 132 162 132 162 192 34 74 74 104 134 74 104 74 104 134 18 18 23,3 23,3 23,3 26,3 26,3 29,7 29,7 29,7 M6 M6 M8 M8 M8 M18x1,5 M18x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M22x1,5 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 – 5 – 5 5 – 5 – – 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,80 0,90 1,00 1,40 1,60 1,10 1,70 1,25 1,60 2,05 1-16 2-20 2-20 E9306 5872 24160 E9306 5872 29100 E9306 5872 29160 D 24 D 29 D 29 160 100 160 36 42 42 52 – – 210 150 210 131 71 131 26,3 29,7 29,7 M18x1,5 M22x1,5 M22x1,5 2 1 1 5 – – 1 1 1 2,70 2,50 3,08 HSK-A40 HSK-A63 HSK-A100 Về ng k p loại D, xem trang 359–360. Linh ki n Ph ki n thay th Vòng nén Cho kích cỡ Côn/lo i D HSK-A32 D 16 D 10 D 16 D 24 D 29 Đai c bít kín (4) Vít chìm S 03D587216A 03D587210A 03D587216A 03D587224A 03D587229A 19B5870510 19B5870610 19B5870812 19B58718 19B58722 2,5 2 3 3 3 08B587216BE 08B587210BE 08B587216BE 08B587224BE 08B587229BE Vòng bít (3) L S 25 20 25 28 31 24 14 24 32 38 01B587216..* 01B587210..* 01B587216..* 01B587224..* 01B587229..* Nút đậy (1) 08B587216 08B587210 08B587216 08B587224 08B587229 L S 19 14 19 22 25 24 14 24 32 38 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về vòng bít loại D, xem trang 361. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 67 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5834 – Đ u c p dao th y lực HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D1 L l2 l4 A1 min-max M mm * Cân bằng HSK-A63 6 8 10 12 14 16 18 20 25 32 E9304 5834 0670 E9304 5834 0870 E9304 5834 1080 E9304 5834 1285 E9304 5834 1485 E9304 5834 1690 E9304 5834 1890 E9304 5834 2090 E9304 5834 25120 E9304 5834 32125 70 70 80 85 85 90 90 90 120 125 26 28 30 32 34 38 40 42 58 64 50 50 50 50 50 50 50 50 53 53 102 102 112 117 117 122 122 122 152 157 23 24 34 40 40 46 48 47 78 83 38 38 42 47 47 50 50 52 58 61 32-42 32-42 38-48 38-48 38-48 40-50 40-50 38-48 62-72 64-74 M5 M5 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 * * * * * * * * * * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,45 1,80 1,85 12 16 20 25 32 E9306 5834 1295 E9306 5834 1695 E9306 5834 20105 E9306 5834 25110 E9306 5834 32110 95 95 105 110 110 32 38 42 58 64 50 50 50 70 70 145 145 155 160 160 40 46 48 50 50 47 50 52 58 63 48-58 45-55 53-63 52-62 47-57 M10 M10 M10 M10 M10 * * * * * 1 1 1 1 1 2,10 2,50 2,80 3,50 3,70 HSK-A100 Về ng lót thu nh , xem trang 357 và calip kiểm, xem trang 358. Linh ki n Vít ch n đ u (1) Khóa nén (3) Cho côn/d HSK-A40 HSK-A63/6-8 HSK-A63/10 HSK-A63/12 HSK-A63/14-20 HSK-A63/25-32 HSK-A100/12 HSK-A100/16-32 * Phù hợp cho DIN 69882-7. Ph ki n thay th S H04-4 H04-4 H04-4 H04-4 H04-4 H04-4 H04-4 H04-4 4 4 4 4 4 4 4 4 19LS0516A 19LS0512A 19LS0820T 19LS1016A 19LS1016A 19LS1020A 19LS1020A 19LS1020A Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 68 Vít nén (2) S Æ 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 S 950AF0810008 950AF0810008 950AF0810008 950AF0810008 950AF1010010 950AF1010010 950AF0810008 950AF1010010 4 4 4 4 4 4 4 4 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5675 – ng k p đàn h i ER – ISO 15488 HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo t i đa 10 μm ở 3xd. Kích th D ng côn Ph m vi d mm Mã s n phẩm c theo mm Kích cỡ A D D1 L K min-max * Cân bằng HSK-A32 0,5-10 E9301 5675 1660 ER 16 60 32 32 76 30-36 1 0,25 0,5-10 1-16 E9302 5675 1660 E9302 5675 2570 ER 16 ER 25 60 70 32 42 32 34 80 90 30-34 – 1 1 0,40 0,50 0,5-10 0,5-10 1-16 1-16 2-20 2-20 3-26 E9304 5675 16100 E9304 5675 16160 E9304 5675 25100 E9304 5675 25160 E9304 5675 32100 E9304 5675 32160 E9304 5675 40120 ER 16 ER 16 ER 25 ER 25 ER 32 ER 32 ER 40 100 160 100 160 100 160 120 32 32 42 42 50 50 63 32 32 42 42 50 50 53 132 192 132 192 132 192 152 30-44 30-44 38-53 38-53 43-53 43-53 50-65 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,35 1,20 1,80 1,40 2,20 2,25 1-16 1-16 2-20 2-20 3-26 E9306 5675 25100 E9306 5675 25160 E9306 5675 32100 E9306 5675 32160 E9306 5675 40120 ER 25 ER 25 ER 32 ER 32 ER 40 100 160 100 160 120 42 42 50 50 63 42 42 50 50 63 150 210 150 210 170 38-46 38-46 43-46 43-46 50-65 1 1 1 1 1 2,95 3,55 3,00 3,87 3,15 HSK-A40 HSK-A63 * * * * HSK-A100 Về ng k p ER, xem trang 363–364. Về khớp n i ER, xem trang 362. * * Phù hợp cho DIN 69882-6. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Đai c bít kín (4) Cho Côn/Kích cỡ ER 16 ER 25 ER 32 ER 40 * Vòng bít (3) Nút đậy (1) L 03B587516 03B587525 03B587532 03B587540 08B587516IC 08B587525IC 08B587532IC 08B587540IC 22,5 25 27,5 30,5 Vít ch n đ u (2) L 01B587516..* 01B587525..* 01B587532..* 01B587540..* 08B587516X 08B587525X 08B587532X 08B587540X 18 21 23 26 S 19B58711 19B58718 19B58722 19B58730 3 3 3 3 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về vòng bít ER, xem trang 365. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 69 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5085 – ng k p mũi khoan đa năng HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo t i đa 40 μm ở 2,5xd. Kích th D ng côn c theo mm Ph m vi d mm Mã s n phẩm A D L Cân bằng 1-13 E9304 5085 13 110 43 142 2 2,00 2.5-16 E9306 5085 16 134 56 184 2 3,50 HSK-A63 HSK-A100 Linh ki n Khóa v n Cho Ph m vi d 1-13 2,5-16 S H06-4 H06-4 6 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 70 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 536 – Đ u c p dao Morse Taper v i chuôi dao – DIN 228-2 Form D HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn MT Mã s n phẩm c theo mm A D L Cân bằng HSK-A63 1 2 3 4 E9304 536 1100 E9304 536 2120 E9304 536 3140 E9304 536 4160 100 120 140 160 25 32 40 48 132 152 172 192 2 2 2 2 0,90 1,15 1,45 1,90 1 2 3 4 E9306 536 1110 E9306 536 2120 E9306 536 3150 E9306 536 4170 110 120 150 170 25 32 40 48 160 170 200 220 2 2 2 2 2,50 2,80 3,00 3,60 HSK-A100 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bạc lót thu nh Morse Taper, xem trang 367. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 71 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 533 – Đ u c p dao Morse Taper v i ren – DIN 6364 Form B/ DIN 228-2 Form C HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn MT Mã s n phẩm c theo mm A D L M mm Cân bằng HSK-A63 2 3 E9304 533 2110 E9304 533 3135 110 135 32 40 142 167 M10 M12 2 2 1,15 1,40 3 4 E9306 533 3145 E9306 533 4165 145 165 40 48 195 215 M12 M16 2 2 3,00 3,60 HSK-A100 Ph ki n thay th Vít (1) Cho Côn/MT HSK-A63/2 HSK-A63/3 HSK-A100/3 HSK-A100/4 Vòng (2) S 19B53310252 19B081240 19B081240 19B5331635 6 8 8 12 Vít (4) S l 02B53302 02B53303 02B53303 02B53304 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 72 Bi (3) 901B03 901B04 901B04 901B04 14 15 15 20 Vít (5) ng – 950A0504 950A0504 950A0504 950T0408 950T0508 950T0508 950T0508 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5283 – Đ u k p tarô thay nhanh có bù h ng tr c HSK-A/ ISO 12164-1-A • Dùng khớp n i và nén. • Áp su t tưới nguội xuyên t i đa 15 bar. Cho b n i tarô D ng côn Ph m vi tarô Mã s n phẩm M3-M12 M8-M20 M3-M12 M8-M20 Kích th c theo mm Kích cỡ d1 mm Nén Kh p n i A D1 L Cân bằng ET9304 5283 2L ET9304 5283 3L 2 3 19 31 7,5 12,5 7,5 12,5 120 155 39 59 152 187 – – 1,60 2,30 ET9306 5283 2L ET9306 5283 3L 2 3 19 31 7,5 12,5 7,5 12,5 125 165 39 59 175 215 – – 3,50 4,50 HSK-A63 HSK-A100 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về đ u n i tarô thay nhanh, xem trang 369–370. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 73 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5260 – Đ u k p tarô thay nhanh cho tarô đ ng b HSK-A/ ISO 12164-1-A • Không bù. • Áp su t tưới nguội xuyên t i đa 50 bar. Cho b n i tarô D ng côn Ph m vi tarô Mã s n phẩm M3-M12 M8-M20 M3-M12 M8-M20 M14-M33 Kích th c theo mm Kích cỡ d1 mm A D1 L Cân bằng ET9304 5260 2 ET9304 5260 3 2 3 19 31 90 115 32 52 122 147 2 2 1,05 1,80 ET9306 5260 2 ET9306 5260 3 ET9306 5260 4 2 3 4 19 31 48 95 120 155 32 52 73 145 170 205 2 2 2 2,40 3,15 4,65 HSK-A63 HSK-A100 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về đ u n i tarô thay nhanh, xem trang 369–370. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 74 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5865 – Đ u c p tarô thay nhanh cho tarô đ ng b ER – DIN 6499 HSK-A/ ISO 12164-1-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Không bù. Kích th D ng côn Ph m vi tarô Mã s n phẩm M5-M30 M12-M33 c theo mm Kích cỡ A D D1 L l2 A1 Cân bằng E9304 5865 32130 ER 32 130 50 63 162 37 73,5 2 1,70 E9306 5865 40115 ER 40 115 63 63 165 – 52,5 2 2,80 HSK-A63 HSK-A100 Về ng k p ER, xem trang 363–364. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Đai c bít kín (4) Cho Kích cỡ ER 32 ER 40 Vòng bít (3) Nút đậy (1) L 03B587532 03B587540 08B587532IC 08B587540IC 27,5 30,5 H th ng dẫn đ ng (5) L 01B587532..* 01B587540..* 08B587532X 08B587540X 23 26 S 90T586532 90T586532 5 5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. ** Về vòng bít loại ER, xem trang 365. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 75 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 5023 – Phôi thanh tùy bi n D ng côn d1 mm Mã s n phẩm HSK-A/ ISO 12164-1-A Kích th c theo mm A L l1 l2 d10 Cân bằng HSK-A40 40 E9302 5023 40150 150 178 130 36 34 2 1,50 63 E9304 5023 63250 250 290 224 54 53 2 5,50 63 95 E9306 5023 63250 E9306 5023 95250 250 250 308 308 221 221 78,5 78,5 63 88 2 2 6,50 12,00 HSK-A63 HSK-A100 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 76 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-A Lo i 586 – Thanh kiểm tra HSK-A/ ISO 12164-1-A • Có hộp bảo quản và bản ghi kích thước. Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A L l1 Cân bằng HSK-A63 40 E9304 586 40250 250 282 224 – 2,85 50 E9306 586 50320 320 370 291 – 6,50 HSK-A100 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 77 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-E EPB – Đ u c p Monobloc HSK-E 78 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-E Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN HSK-E (v i ng t i ngu i có ren*) • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 1 / 3 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm Cân bằng 45** 45** 50** 50** 15 15 21 21 – – – – 61 61 66 66 25 25 30 30 13 15 26 26 – – 33 33 – – – – – – – – 1 1 1 1 HSK-E32 3 4 6 8 E9341 5603 0345 E9341 5603 0445 E9341 5603 0650 E9341 5603 0850 0,17 0,17 0,22 0,22 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. ** Đ u c p cực ngắn, vít ch n đ u không có ren và l không có ren cho vít cân bằng và bạc lót ti p xúc làm nguội chuyên dùng loại ’5603 cực ngắn’, xem trang 398. Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. 79 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-E Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN HSK-E (v i ng t i ngu i có ren*) • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 2 / 3 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm Cân bằng 50** 50** 50** 70 50** 70 55** 80 60** 85 65** 90 15 15 21 21 21 21 24 24 24 24 27 27 – – – 27 – 27 – 32 – 32 – 34 70 70 70 90 70 90 75 100 80 105 85 110 30 30 30 50 30 50 35 60 40 65 45 70 13 15 22 22 26 26 31 31 34 34 39 39 – – 31 37,5 31 37,5 36 42,5 41 47,5 46 50,5 – – – 34-44 – 34-44 – 39-49 – 39-49 – 41-51 – – – M5 – M6 – M8x1 – M10x1 – M12x1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HSK-E40 3 4 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 E9342 5603 0350 E9342 5603 0450 E9342 5603 0650 E9342 5603 0670 E9342 5603 0850 E9342 5603 0870 E9342 5603 1055 E9342 5603 1080 E9342 5603 1260 E9342 5603 1285 E9342 5603 1665 E9342 5603 1690 ** Đ u c p cực ngắn, vít ch n đ u không có ren và l không có ren cho vít cân bằng và bạc lót ti p xúc làm nguội chuyên dùng loại ’5603 cực ngắn’, xem trang 398. Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n Ph ki n thay th B vít cân bằng Vít chìm Cho d 6 8 10 12 16 S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR05165 19BDR06165 19BDR08165 19BDR10165 19BDR12165 2,5 3 4 5 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. 80 0,26 0,26 0,30 0,41 0,30 0,41 0,34 0,49 0,35 0,52 0,39 0,54 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-E Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN HSK-E (v i ng t i ngu i có ren*) • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 3 / 3 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm Cân bằng 55** 55** 55** 80 55** 80 60** 85 65** 90 70** 95 70** 15 15 21 21 21 21 24 24 24 24 27 27 33 – – – 27 – 27 – 32 – 32 80 80 80 105 80 105 85 110 90 115 95 120 95 29 29 29 54 29 54 34 59 39 64 44 69 44 13 15 22 22 26 26 31 31 34 34 39 39 41 – – 32 37,5 32 37,5 37 42,5 42 47,5 47 50,5 47 – – – 44-54 – 44-54 – 44-54 – 44-54 – 46-56 – – – – M5 – M6 – M8x1 – M10x1 – M12x1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HSK-E50 3 4 6 8 8 8 10 10 12 12 16 16 20 E9343 5603 0355 E9343 5603 0455 E9343 5603 0655 E9343 5603 0680 E9343 5603 0855 E9343 5603 0880 E9343 5603 1060 E9343 5603 1085 E9343 5603 1265 E9343 5603 1290 E9343 5603 1670 E9343 5603 1695 E9343 5603 2070 34 0,47 0,47 0,51 1,06 0,51 1,06 0,55 1,13 0,56 1,14 0,59 2,30 0,65 ** Đ u c p cực ngắn, vít ch n đ u không có ren và l không có ren cho vít cân bằng và bạc lót ti p xúc làm nguội chuyên dùng loại ’5603 cực ngắn’,xem trang 398. Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n Ph ki n thay th B vít cân bằng Vít chìm Cho d 8 10 12 16 S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR06165 19BDR08165 19BDR10165 19BDR12165 3 4 5 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. 81 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-E Lo i 5801 – Đ u c p Shrinkfit, lo i dành cho ngành Khuôn mẫu HSK-E (v i ng t i ngu i có ren*) • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (3 μm ở 3xd). Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 l5 Cân bằng HSK-E40 3 3 4 4 6 6 8 10 E9342 5801 0360 E9342 5801 03100 E9342 5801 0460 E9342 5801 04100 E9342 5801 0660 E9342 5801 06100 E9342 5801 0860 E9342 5801 1060 60 100 60 100 60 100 60 60 9 9 10 10 12 12 16 18 13,2 22 14,2 23 16,2 24 20,2 22,2 80 120 80 120 80 120 80 80 40 80 40 80 40 80 40 40 13 13 15 15 26 26 30 32 – – – – 40 40 42 42 – 25 – 25 – 32 – – 1 1 1 1 1 1 1 1 0,25 0,30 0,25 0,35 0,25 0,35 0,30 0,35 3 4 6 8 E9343 5801 03100 E9343 5801 04100 E9343 5801 06100 E9343 5801 08100 100 100 100 100 9 10 12 16 21 22 23 27 125 125 125 125 74 74 74 74 13 15 26 30 – – 40 44 25 25 32 36 1 1 1 1 0,50 0,50 0,55 0,60 HSK-E50 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. 82 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-E Lo i 5872 – ng k p đàn h i chính xác lo i D HSK-E (v i ng t i ngu i có ren*) Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (5 μm với ng k p ở 3xd). D ng côn Ph m vi d mm Mã s n phẩm Kích th c theo mm Kích cỡ lo i D A D D1 L l1 l2 M mm Kiểu a° Cân bằng HSK-E32 0,5-10 E9341 5872 1660 D 16 60 27 – 76 40 23,3 M5 1 – 1 0,25 0,5-6 0,5-6 0,5-10 0,5-10 1-16 E9342 5872 1050 E9342 5872 1090 E9342 5872 1660 E9342 5872 16120 E9342 5872 2470 D 10 D 10 D 16 D 16 D 24 50 90 60** 120 70** 15,7 15,7 27 27 36 – 25 – 34 – 70 110 80 140 90 30 70 40 100 50 18 18 23,3 23,3 26,3 M6 M6 – M6 – 1 2 1 2 1 – 5 – 3 – 1 1 1 1 1 0,25 0,35 0,35 0,70 0,45 0,5-10 0,5-10 1-16 E9343 5872 1660 E9343 5872 16120 E9343 5872 2470 D 16 D 16 D 24 60** 120 70** 27 27 36 – 39,5 – 85 145 95 34 94 44 23,3 23,3 26,3 – M8 – 1 2 1 – 5 – 1 1 1 0,55 1,00 0,65 HSK-E40 HSK-E50 ** Đ u c p cực ngắn, không có ren cho vít ch n đ u. Về ng k p loại D, xem trang 359–360. Linh ki n Ph ki n thay th Vòng nén Cho kích cỡ Côn/ lo i D HSK-E32/1660 D 10 D 16 D 24 Đai c bít kín (4) Vít chìm S 03D587216A 03D587210A 03D587216A 03D587224A 19B5870510 19B5870610 19B5870812 19B58718 2,5 2 3 3 08B587216BE 08B587210BE 08B587216BE 08B587224BE Vòng bít (3) L S 25 20 25 28 24 14 24 32 01B587216..*** 01B587210..*** 01B587216..*** 01B587224..*** Nút đậy (1) 08B587216 08B587210 08B587216 08B587224 L S 19 14 19 22 24 14 24 32 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. *** Về vòng bít loại D, xem trang 361. 83 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-E Lo i 5834 – Đ u c p dao th y lực HSK-E (v i ng t i ngu i có ren*) • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. Kích th D ng côn d mm c theo mm Mã s n phẩm A D D1 L l2 l4 A1 min-max M mm Cân bằng E9343 5834 1285 85 32 42 110 40 47 33-48 M8 1 HSK-E50 12 0,90 Về ng lót thu nh , xem trang 357 và calip kiểm, xem trang 358. Linh ki n Ph ki n thay th Vít ch n đ u (1) Khóa nén (3) Cho côn/d HSK-E50/12 S H04-4 4 19LS0816A Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 84 Vít nén (2) S Æ 3 3 S 950AF1010010 4 EPB – Đ u c p Monobloc HSK-E Lo i 5675 – ng k p đàn h i ER – ISO 15488 HSK-E (v i ng t i ngu i có ren*) • Độ đảo t i đa 10 μm ở 3xd. Kích th D ng côn Ph m vi d mm Mã s n phẩm c theo mm Kích cỡ A D D1 L K min-max Cân bằng HSK-E32 0,5-10 E9341 5675 1660 ER 16 60 32 32 76 30-36 1 0,25 0,5-10 1-16 E9342 5675 1660 E9342 5675 2570 ER 16 ER 25 60 70 32 42 32 34 80 90 30-34 – 1 1 0,40 0,50 0,5-10 1-16 2-20 E9343 5675 16100 E9343 5675 25100 E9343 5675 32100 ER 16 ER 25 ER 32 100 100 100 32 42 50 32 42 42 125 125 125 30-44 38-50 43-50 1 1 1 0,50 0,70 0,75 HSK-E40 HSK-E50 Về ng k p ER, xem trang 363–364. Về khớp n i ER, xem trang 362. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Đai c bít kín (4) Cho Côn/Kích cỡ ER 16 ER 25 ER 32 Vòng bít (3) Nút đậy (1) L 03B587516 03B587525 03B587532 08B587516IC 08B587525IC 08B587532IC 22,5 25 27,5 Vít ch n đ u (2) L 01B587516..** 01B587525..** 01B587532..** 08B587516X 08B587525X 08B587532X 18 21 23 S 19B58711 19B58718 19B58722 3 3 3 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về nút bít HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. ** Về vòng bít loại ER, xem trang 365. 85 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 86 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5545 – Đ u c p dao phay lắp cán, Accu-Fit™ DIN 69871-ADB • Với trục đ nh v th y lực giãn nở. • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Kích th D ng côn c theo mm d1 Mã s n phẩm A D1 D2 L l1 l3 Cân bằng 22 27 E3469 5545 2235 E3469 5545 2745 35 45* 48 60 48 50 122,4 134,4 16 26 19 21 1 1 1,05 1,45 22 27 32 40 E3478 5545 2235 E3478 5545 2740 E3478 5545 3250 E3478 5545 4050 35 40 50 50 48 60 78 89 69,85 69,85 69,85 69,85 155,7 162,7 175,7 178,7 16 21 31 31 19 21 24 27 1 1 1 1 3,30 3,50 4,00 4,10 DIN40 ADB DIN50 ADB/ CAT50 * Chiều dài A (45) trên loại Accu-Fit™ 5545 dài hơn trên loại c điển 5525 (35), thể hi n ở trang k ti p. Linh ki n Ph ki n thay th Khóa nén (5) Cho d1 22 27 32 40 Chìa v n bu-lông Bu lông, lo i có t ngu i xuyên (4) i Bu lông (1) Then/ Vít cho then (2) S H04-4 H04-4 H04-4 H04-4 4 4 4 4 5812210 5812712 5813216 5814020 5802210L 5802712L 5803216L 5804020L 5802210 5802712 5803216 5804020 16C2101111 16C2121214 16C2141421 16C2161621 951D0416 951D0508 951D0516 951D0616 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 87 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5555/5556 – Steadyline™, đ u c p dao phay lắp cán gi m rung DIN 69871-ADB Kiểu 1 (Lo i 5555) Kiểu 2 (Lo i 5556) • Với khả năng giảm ch n, sẵn sàng sử dụng. • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A D1 D2 D3 L l1 l3 Kiểu α° Cân bằng DIN40 ADB 16 22 22 27 E3469 5555 16160 E3469 5555 22210 E3469 5556 22260 E3469 5555 27260 160 210 260 260 38 48 48 60 – – 50 50 – – 63,2 – 245,4 297,4 347,4 349,4 141 191 241 241 17 19 19 21 1 1 2 1 – – 1,9 – 1 1 1 1 2,60 3,74 5,64 6,77 22 22 27 27 32 40 E3471 5555 22210 E3471 5556 22260 E3471 5555 27260 E3471 5556 27320 E3471 5555 32330 E3471 5555 40350 210 260 260 320 330 350 48 48 60 60 78 89 – – – – – – – 66 – 79,5 – 79,5 330,7 380,7 382,7 442,7 455,7 475,7 191 241 241 301 311 331 19 19 21 21 24 27 1 2 1 2 1 1 – 2 – 1,7 – – 1 1 1 1 1 1 5,39 7,58 8,60 12,34 15,20 19,60 DIN50 ADB d1 40, g m 4 l có ren trên m t phẳng đỡ theo DIN 6357. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu lông (1) Cho d1 16 22 27 32 40 5811608 5812210 5812712 5813216 5814020 5801608 5802210 5802712 5803216 5804020 Then/ Vít cho then (2) M L* 8 10 12 16 20 16 18 22 26 30 16C2080810A 16C2101111 16C2121214A 16C2141421A 16C2161621D 950D0312 950D0416 950D0516 950D0516 950D0616 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Các bu lông tâm này gi ng các bu lông tâm đã giao l n đ u kèm hàng: kiểm tra xem chiều dài L có thích hợp cho các dao phay đã sử dụng không, xem hướng d n trong các trang Hướng d n v n hành c a catalogue ho c trong bảng hướng d n V n hành được giao cùng với các đ u c p. 88 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5525/5524 – Đ u c p dao phay lắp cán, v i kênh t i ngu i xuyên DIN 69871-ADB • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Trang 1 / 2 Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A D1 D2 L l1 l3 Cân bằng DIN40 ADB 16 16 22 22 27 27 32 40 E3469 5525 1635 E3469 5525 16100 E3469 5525 2235 E3469 5525 22100 E3469 5525 2745 E3469 5525 27100 E3469 5525 3250 E3469 5525 4050 35 100 35 100 45 100 50 50 38 38 48 48 60* 60 78 89 38 38 48 48 50 50 50 50 120,4 185,4 122,4 187,4 134,4 189,4 142,4 145,4 16 81 16 81 26 81 31 31 17 17 19 19 21 21 24 27 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 2,56 1,05 2,18 1,60 3,55 1,75 2,05 27 E3469 5524 2735 35 48* 48 124,4 15,9 21 2 1,13 d1 40, g m 4 l có ren trên m t phẳng đỡ theo DIN 6357. * Đường kính D1 trên loại 5524 nh hơn trên loại 5525. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu lông, lo i có t ngu i i Bu lông (1) Then/ Vít cho then (2) Cho d1 16 22 2745/5525 27100/5525 27/5524 32 40 5811608 5812210 5812712 5812712 5812712 5813216 5814020 5801608L 5802210L 5802712L 5802712L 5802712L 5803216L 5804020L 5801608 5802210 5802712 5802712 5802712 5803216 5804020 16C10810164 16C11012206 16C127 16C11214243 16C127 16C2141421 16C2161621 950D0312 951D0416 951D0512 951D0516 951D0512 951D0516 951D0616 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 89 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5525/5524 – Đ u c p dao phay lắp cán, v i kênh t i ngu i xuyên DIN 69871-ADB • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Trang 2 / 2 Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A D1 D2 L l1 l3 Cân bằng DIN50 ADB 16 22 22 22 27 27 27 32 32 32 40 40 40 E3471 5525 16100 E3471 5525 2235 E3471 5525 22100 E3471 5525 22160 E3471 5525 2740 E3471 5525 27100 E3471 5525 27160 E3471 5525 3250 E3471 5525 32100 E3471 5525 32160 E3471 5525 4050 E3471 5525 40100 E3471 5525 40160 100 35 100 160 40 100 160 50 100 160 50 100 160 38 48 48 48 60* 60 60 78 78 78 89 89 89 38 48 48 48 60 60 60 78 78 78 80 80 80 218,7 155,7 220,7 280,7 162,7 222,7 282,7 175,7 225,7 285,7 178,7 228,7 288,7 81 16 81 141 21 81 141 31 81 141 31 81 141 17 19 19 19 21 21 21 24 24 24 27 27 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,80 3,00 4,75 5,15 3,20 5,10 6,10 4,00 6,40 8,40 4,10 6,60 8,70 27 E3471 5524 2740 40 48* 48 162,7 20,9 21 2 3,08 d1 40, g m 4 l có ren trên m t phẳng đỡ theo DIN 6357. * Đường kính D1 trên loại 5524 nh hơn trên loại 5525. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu lông, lo i có t ngu i i Bu lông (1) Then/ Vít cho then (2) Cho d1 16 22 27/5525 27/5524 32 40 5811608 5812210 5812712 5812712 5813216 5814020 5801608L 5802210L 5802712L 5802712L 5803216L 5804020L Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 90 5801608 5802210 5802712 5802712 5803216 5804020 16C10810164 16C11012206 16C11214243 16C127 16C2141421 16C2161621 950D0312 950D0416 951D0512 951D0512 951D0516 951D0616 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 552 – Đ u c p dao phay lắp cán, bề m t nh - ISO 3937 DIN 69871-AD • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Đường kính m t trước nh D1 theo ISO 3937, thích hợp cho dao phay đĩa Seco Loại B. Kích th D ng côn d1 mm c theo mm Mã s n phẩm A D1 D2 L l1 l3 Cân bằng 16 22 27 32 E4469 552 1644 E4469 552 2244 E4469 552 2744 E4469 552 3260 44 44 44 60 32 40 48 58 32 40 48 50 129,4 131,4 133,4 152,4 25 25 25 41 17 19 21 24 2 2 2 2 1,05 1,15 1,30 1,80 22 27 32 40 50 E4471 552 2244 E4471 552 2744 E4471 552 3244 E4471 552 4044 E4471 5521 5050 44 44 44 44 50 40 48 58 70 120* 40 48 58 70 80 164,7 166,7 169,7 172,7 181,7 25 25 25 25 31 19 21 24 27 30 2 2 2 2 2 3,05 3,15 3,40 3,75 4,20 DIN40 AD DIN50 AD * DIN50 AD với d1 50 là loại 5521 (m t đỡ lớn) thay vì loại 552 (m t đỡ nh ). Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu lông, lo i có t ngu i xuyên (4) i Bu lông (1) Then/ Vít (2) Cho d1 16 22 27 32 40 50 5811608 5812210 5812712 5813216 5814020 – 5801608L 5802210L 5802712L 5803216L 5804020L – 5801608 5802210 5802712 5803216 5804020 5805024 16C116 16C122 16C127 16C132 16C140 16C2181831 950D0308 951D0410 951D0512 951D0514 951D0616 951D0616 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 91 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 569 – Đ u c p dao phay, lắp m t bích – DIN 6357/ DIN 2079 DIN 69871-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn d1 mm c theo mm Mã s n phẩm A D1 L l3 f M mm Cân bằng E4471 569 4070 E4471 569 6070 70 70 89 129 201,7 211,7 30 40 66,7 101,6 M12 M16 2 2 DIN50 A 40 60 Ph ki n thay th Then/ Vít (2) Cho d1 40 60 16C34040 16C35060 951D0616 951D1225 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 92 5,15 7,70 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5657 – Dao phay đĩa • Với một trục c p dao trượt điều ch nh được. • Thích hợp nh t cho dao phay đĩa c a Seco Loại A. Kích th D ng côn c theo mm d1 Mã s n phẩm A D1 L l1 l3 l4 Cân bằng 22 27 32 E4469 5657 2265 E4469 5657 2765 E4469 5657 3290 65 65 90 35 42 48 133,4 133,4 158,4 45,9 45,9 70,9 0-12 0-15 0-24 4 5 6 2 2 2 1,20 1,30 1,90 27 32 40 50 60 E4471 5657 2765 E4471 5657 3280 E4471 5657 40100 E4471 5657 50160 E4471 5657 60180 65 80 100 160 180 42 48 58 72 90 166,7 181,7 201,7 261,7 281,7 45,9 60,9 80,9 140,9 160,9 0-15 0-24 0-30 0-32 0-40 5 6 7 8 8 2 2 2 2 2 3,20 3,60 4,50 6,40 10,70 DIN40 A DIN50 A Ph ki n thay th Tr c c p dao có chìa v n (1) Vít cho (1) Cho d1 22 27 32 40 50 60 S 565722 565727 565732 565740 565750 565760 19C565722 19C565727 950D1690 19C565740 19C565750 19C565760 8 10 14 17 19 19 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 93 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 584 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Weldon – DIN 1835 Form B/ DIN 6535 Form HB DIN 69871-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (SecoWeldon tương thích). Trang 1 / 3 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 Kiểu Cân bằng 50 120 50 50 50 50 63 120 63 63 120 100 100 25 25 28 35 42 44 48 48 50 52 52 63 72 118,4 188,4 118,4 118,4 118,4 118,4 131,4 188,4 131,4 131,4 188,4 168,4 168,4 30 30 30 39 44 44 47 47 47 49 49 54 58 32,5 102,5 32,5 30,5 28 28 39,5 96,5 39,5 38,5 95,5 76,5 76,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DIN40 ADB 6 6 8 10 12 14 16 16 18 20 20 25 32 E3469 584 0650 E3469 584 06120 E3469 584 0850 E3469 584 1050 E3469 584 1250 E3469 584 1450 E3469 584 1663 E3469 584 16120 E3469 584 1863 E3469 584 2063 E3469 584 20120 E3469 584 25100 E3469 584 32100 Ph ki n thay th Vít khóa (1) Cho d 6 8 10 12-14 16-18 20 25 32 S l 951C0610 951C0810 951C1012 951C1216 951C1416 951C1616 951C1820 951C2020 ng 1 1 1 1 1 1 2 2 S 3 4 5 6 6 8 10 10 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 94 0,90 1,20 0,95 1,00 1,15 1,15 1,30 2,10 1,30 1,35 2,30 2,25 2,60 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 584 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Weldon – DIN 1835 Form B/ DIN 6535 Form HB DIN 69871-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (SecoWeldon tương thích). Trang 2 / 3 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 Kiểu Cân bằng 63 120 63 120 63 120 63 120 63 63 120 160 63 25 25 28 28 35 35 42 42 44 48 48 48 50 164,7 221,7 164,7 221,7 164,7 221,7 164,7 221,7 164,7 164,7 221,7 261,7 164,7 30 30 30 30 39 39 44 44 44 47 47 47 47 45,5 102,5 45,5 102,5 43,5 100,5 41 98 41 39,5 96,5 136,5 39,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DIN50 ADB 6 6 8 8 10 10 12 12 14 16 16 16 18 E3471 584 0663 E3471 584 06120 E3471 584 0863 E3471 584 08120 E3471 584 1063 E3471 584 10120 E3471 584 1263 E3471 584 12120 E3471 584 1463 E3471 584 1663 E3471 584 16120 E3471 584 16160 E3471 584 1863 2,71 2,95 2,75 3,05 2,85 3,30 2,95 3,55 2,95 3,00 3,80 4,40 3,00 Ph ki n thay th Vít khóa (1) Cho d 6 8 10 12-14 16-18 S l 951C0610 951C0810 951C1012 951C1216 951C1416 ng 1 1 1 1 1 S 3 4 5 6 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 95 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 584 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Weldon – DIN 1835 Form B/ DIN 6535 Form HB DIN 69871-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (SecoWeldon tương thích). Trang 3 / 3 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 Kiểu Cân bằng 63 120 80 120 100 120 130 52 52 65 63 72 80 100 164,7 221,7 181,7 221,7 201,7 221,7 231,7 49 49 54 54 58 68 78 38,5 95,5 56,5 96,5 76,5 90,5 95,5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DIN50 ADB 20 20 25 25 32 40 50 E3471 584 2063 E3471 584 20120 E3471 584 2580 E3471 584 25120 E3471 584 32100 E3471 584 40120 E3471 584 50130 Ph ki n thay th Vít khóa (1) Cho d 20 25 32 40 50 S l 951C1616 951C1820 951C2020 951C2020 951C2425 ng 1 2 2 2 2 S 8 10 10 10 12 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 96 3,20 4,15 3,80 4,80 4,60 6,40 7,35 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5842 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Weldon ngắn DIN 69871-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (SecoWeldon tương thích). Kích th D ng côn d mm c theo mm Mã s n phẩm A D L l1 l3 A1 M1 mm M2 mm Kiểu Cân bằng 20 25 32 E3469 5842 2035 E3469 5842 2560 E3469 5842 3275 35 60 75 50 50 72 103,4 128,4 143,4 15,9 40,9 55,9 48 54 58 10,5 36,5 51,5 M16 M18x2 M20x2 – – M14 1 2 2 2 2 2 1,00 1,60 1,70 20 25 E3471 5842 2035 E3471 5842 2560 35 60 52 65 136,7 161,7 15,9 40,9 48 54 10,5 36,5 M16 M18x2 – M14 1 2 2 2 2,75 3,25 32 E3478 5842 3260 60 72 161,7 40,9 58 36,0 M20x2 M14 2 2 3,50 DIN40 ADB DIN50 ADB DIN50 ADB/ CAT50 Ph ki n thay th Vít khóa (1) Cho d 20/E3469 20/E3471 25/E3469 25/E3471 32/E3469 32/E3478 Vít khóa, gi m (2) S l 951C1614 951C1616 951C1814 951C1820 951C2020 951C2020 ng 1 1 1 1 1 1 S 8 8 10 10 10 10 S l – – – 950A1416 950A1410 950A1416 ng – – – 1 1 1 S – – 6 6 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 97 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5843 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Whistle Notch – DIN 1835 Form E/ DIN 6535 Form HE DIN 69871-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Whistle Notch d 16, 20, 25 và 32 với m t được mài. Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 min-max Kiểu Cân bằng DIN40 ADB 8 10 12 14 16 20 25 32 E3469 5843 0850 E3469 5843 1050 E3469 5843 1250 E3469 5843 1450 E3469 5843 1663 E3469 5843 2063 E3469 5843 25100 E3469 5843 32100 50 50 50 50 63 63 100 100 28 35 42 44 48 52 63 72 118,4 118,4 118,4 118,4 131,4 131,4 168,4 168,4 30 39 44 44 47 49 54 58 10-20 5-20 -2-20 -2-20 8-18 6-16 36-46 32-42 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,95 1,00 1,15 1,15 1,30 1,35 2,25 2,60 10 12 14 16 20 25 32 E3471 5843 1063 E3471 5843 1263 E3471 5843 1463 E3471 5843 1663 E3471 5843 2063 E3471 5843 2580 E3471 5843 32100 63 63 63 63 63 80 100 35 42 44 48 52 65 72 164,7 164,7 164,7 164,7 164,7 181,7 201,7 39 44 44 47 49 54 58 18-33 8-20 8-20 8-18 6-16 16-26 32-42 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,85 2,95 2,95 3,00 3,20 3,80 4,60 DIN50 ADB Ph ki n thay th Vít ch n đ u (5) Vít khóa (1) Cho d 8 10 12-14 16 20 25 32 S l 951C0810 951C1012 951C1216 951C1416 951C1616 951C1820 951C2020 ng 1 1 1 1 1 2 2 S 4 5 6 6 8 10 10 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 98 S 19TLR1030 19TLR0830 19TLR1030 19TLR1030 19TLR1030 19TLR1030 19TLR1030 5 4 5 5 5 5 5 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN DIN 69871-ADB • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 1 / 2 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm Cân bằng 80 120 160 80 120 160 80 120 160 80 120 160 80 120 80 120 160 80 120 80 120 21 21 21 21 21 21 24 24 24 24 24 24 27 27 27 27 27 33 33 33 33 27 27 27 27 27 27 32 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 42 42 42 42 148,4 188,4 228,4 148,4 188,4 228,4 148,4 188,4 228,4 148,4 188,4 228,4 148,4 188,4 148,4 188,4 228,4 148,4 188,4 148,4 188,4 60,9 100,9 140,9 60,9 100,9 140,9 60,9 100,9 140,9 60,9 100,9 140,9 60,9 100,9 60,9 100,9 140,9 60,9 100,9 60,9 100,9 22 22 22 26 26 26 31 31 31 34 34 34 34 34 39 39 39 39 39 41 47 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 42,5 42,5 42,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 52,5 52,5 44-54 84-94 124-134 44-54 84-94 124-134 39-49 79-89 119-129 34-44 74-84 114-124 34-44 74-84 31-41 71-81 111-121 31-41 71-81 29-39 69-79 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M8x1 M8x1 M8x1 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M16x1 M16x1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DIN40 ADB 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 14 14 16 16 16 18 18 20 20 E3469 5603 0680 E3469 5603 06120 E3469 5603 06160 E3469 5603 0880 E3469 5603 08120 E3469 5603 08160 E3469 5603 1080 E3469 5603 10120 E3469 5603 10160 E3469 5603 1280 E3469 5603 12120 E3469 5603 12160 E3469 5603 1480 E3469 5603 14120 E3469 5603 1680 E3469 5603 16120 E3469 5603 16160 E3469 5603 1880 E3469 5603 18120 E3469 5603 2080 E3469 5603 20120 1,00 1,14 1,30 0,99 1,13 1,28 1,05 1,28 1,48 1,04 1,25 1,46 1,08 1,33 1,08 1,31 1,55 1,21 1,60 1,18 1,58 Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n Ph ki n thay th B vít cân bằng Vít chìm Cho d 6 8 10 12-14 16-18 20 S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR05165 19BDR06165 19BDR08165 19BDR10165 19BDR12165 19BDR16165 2,5 3 4 5 6 8 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. 99 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN DIN 69871-ADB • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 2 / 2 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm Cân bằng DIN40 ADB 20 25 E3469 5603 20160 E3469 5603 25100 160 100 33 44 42 53 228,4 168,4 140,9 80,9 41 47 52,5 58,5 109-119 43-53 M16x1 M16x1 1 1 1,97 1,64 6 6 8 8 10 10 12 12 14 16 16 18 20 20 25 25 32 E3471 5603 0680 E3471 5603 06160 E3471 5603 0880 E3471 5603 08160 E3471 5603 1080 E3471 5603 10160 E3471 5603 1280 E3471 5603 12160 E3471 5603 1480 E3471 5603 1680 E3471 5603 16160 E3471 5603 1880 E3471 5603 2080 E3471 5603 20160 E3471 5603 2590 E3471 5603 25160 E3471 5603 3290 80 160 80 160 80 160 80 160 80 80 160 80 80 160 90 160 90 21 21 21 21 24 24 24 24 27 27 27 33 33 33 44 44 44 27 27 27 27 32 32 32 32 34 34 34 42 42 42 53 53 53 181,7 261,7 181,7 261,7 181,7 261,7 181,7 261,7 181,7 181,7 261,7 181,7 181,7 261,7 191,7 261,7 191,7 60,9 140,9 60,9 140,9 60,9 140,9 60,9 140,9 60,9 60,9 140,9 60,9 60,9 140,9 70,9 140,9 70,9 22 22 26 26 31 31 34 34 34 39 39 39 41 41 47 47 51 37,5 37,5 37,5 37,5 42,5 42,5 47,5 47,5 47,5 50,5 50,5 50,5 52,5 52,5 58,5 58,5 62,5 44-54 124-134 44-54 124-134 39-49 119-129 34-44 114-124 34-44 31-41 111-121 31-41 29-39 109-119 33-43 103-113 29-39 M5 M5 M6 M6 M8x1 M8x1 M10x1 M10x1 M10x1 M12x1 M12x1 M12x1 M16x1 M16x1 M16x1 M16x1 M16x1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,76 3,09 2,75 3,09 2,82 3,19 2,80 3,28 2,85 2,83 3,37 3,08 3,00 3,79 3,60 4,57 3,34 DIN50 ADB Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n Ph ki n thay th B vít cân bằng Vít chìm Cho d 6 8 10 12-14 16-18 20-32 S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR05165 19BDR06165 19BDR08165 19BDR10165 19BDR12165 19BDR16165 2,5 3 4 5 6 8 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. 100 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5801 – Đ u c p Shrinkfit, lo i Khuôn mẫu DIN 69871-ADB/ CAT K t h p • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (3 μm ở 3xd). Kích th D ng côn DIN40 ADB/ CAT40 d mm 3 3 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 Mã s n phẩm E3476 5801 0380 E3476 5801 03140 E3476 5801 0480 E3476 5801 04140 E3476 5801 0680 E3476 5801 06140 E3476 5801 0880 E3476 5801 08140 E3476 5801 1080 E3476 5801 10160 E3476 5801 1280 E3476 5801 12170 c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 l5 Cân bằng 80 140 80 140 80 140 80 140 80 160 80 170 9 9 10 10 12 12 16 16 18 18 20 20 15 26 16 27 17 30 21 32 23 38 25 41 148,4 208,4 148,4 208,4 148,4 208,4 148,4 208,4 148,4 228,4 148,4 238,4 60,9 120,9 60,9 120,9 60,9 120,9 60,9 120,9 60,9 140,9 60,9 150,9 13 13 15 15 26 26 30 30 32 32 34 34 – – – – 40 40 44 44 45 45 46 46 25 25 25 25 – 32 – 36 – 38 – 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,06 1,20 1,10 1,25 1,10 1,25 1,20 1,35 1,25 1,55 1,30 1,75 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. 101 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5800 – Đ u c p Shrinkfit, lo i tr DIN 69871-ADB • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (3 μm ở 3xd). Kích th D ng côn DIN40 ADB/ CAT40 d mm 6 8 10 12 16 20 Mã s n phẩm A D L l1 l3 l4 Cân bằng E3476 5800 0685 E3476 5800 0885 E3476 5800 1085 E3476 5800 1285 E3476 5800 1690 E3476 5800 2095 85 85 85 85 90 95 20 24 28 32 36 42 153,4 153,4 153,4 153,4 158,4 163,4 65,9 65,9 65,9 65,9 70,9 75,9 26 30 32 34 38 42 40 44 45 46 52 58 1 1 1 1 1 1 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. 102 c theo mm 1,15 1,20 1,25 1,30 1,45 1,55 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5872 – ng k p đàn h i chính xác lo i D DIN 69871-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (5 μm với ng k p ở 3xd). D ng côn Ph m vi d mm Mã s n phẩm Kích th Kích cỡ lo i D A D D1 c theo mm l2 M mm Kiểu ␣° Cân bằng 163,4 75,9 113,4 25,9 198,4 110,9 118,4 30,9 228,4 140,9 128,4 40,9 18 – 23,3 26,3 26,3 29,7 M6 M8 M8 M18x1,5 M18x1,5 M22x1,5 2 1 2 1 2 1 5 – 5 – 5 – 1 1 1 1 1 1 1,10 1,05 1,35 1,05 1,40 1,10 181,7 181,7 26,3 29,7 M18x1,5 M22x1,5 1 1 – – 1 1 2,90 2,95 L l1 DIN40 ADB 0,5-6 0,5-10 0,5-10 1-16 1-16 2-20 E3469 5872 1095 E3469 5872 1645 E3469 5872 16130 E3469 5872 2450 E3469 5872 24160 E3469 5872 2960 D 10 D 16 D 16 D 24 D 24 D 29 95 45 130 50 160 60 15,7 27 27 36 36 42 25,8 – 42,3 – 50 – 1-16 2-20 E3471 5872 2480 E3471 5872 2980 D 24 D 29 80 80 36 42 – – DIN50 ADB 60,9 60,9 Về ng k p loại D, xem trang 359–360. Linh ki n Ph ki n thay th Vòng nén Cho kích cỡ lo i D D 10 D 16 D 24 D 29 Đai c bít kín (4) Vít chìm S 03D587210A 03D587216A 03D587224A 03D587229A 19B5870610 19B5870812 19B58718 19B58722 2 3 3 3 08B587210BE 08B587216BE 08B587224BE 08B587229BE Vòng bít (3) L S 20 25 28 31 14 24 32 38 01B587210..* 01B587216..* 01B587224..* 01B587229..* Nút đậy (1) 08B587210 08B587216 08B587224 08B587229 L S 14 19 22 25 14 24 32 38 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về vòng bít loại D, xem trang 361. 103 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5834 – Đ u c p dao th y lực DIN 69871-ADB • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. Kích th D ng côn d mm c theo mm Mã s n phẩm A D D1 L l2 l4 A1 min-max M mm Cân bằng 6 8 10 12 14 16 18 20 25 E3469 5834 0680 E3469 5834 0880 E3469 5834 1080 E3469 5834 1280 E3469 5834 1480 E3469 5834 1680 E3469 5834 1880 E3469 5834 2080 E3469 5834 2595 80 80 80 80 80 80 80 80 95 26 28 30 32 34 38 40 42 58 50 50 50 50 50 50 50 50 50 148,4 148,4 148,4 148,4 148,4 148,4 148,4 148,4 163,4 23 24 34 40 40 46 48 47 60 38 38 42 47 47 50 50 52 58 42-52 42-52 38-48 33-43 33-43 30-40 30-40 28-38 37-47 M5 M5 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,40 1,40 1,30 1,30 1,30 1,40 1,40 1,40 1,90 12 20 25 32 E3471 5834 1280 E3471 5834 2080 E3471 5834 2595 E3471 5834 3290 80 80 95 90 32 42 58 64 50 50 70 70 181,7 181,7 196,7 191,7 40 47 50 50 47 52 58 63 33-43 28-38 37-47 27-37 M10 M10 M10 M10 1 1 1 1 5,00 5,40 4,00 5,70 DIN40 ADB DIN50 ADB Về ng lót thu nh , xem trang 357 và calip kiểm, xem trang 358. Linh ki n Ph ki n thay th Vít ch n đ u (1) Khóa nén (3) Cho d 6-8 10 12 14-32 S H04-4 H04-4 H04-4 H04-4 4 4 4 4 19LS0520A 19LS0820A 19LS1020A 19LS1020A Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 104 Vít nén (2) S Æ 3 3 5 5 3 3 5 5 S 950AF0810008 950AF0810008 950AF0810008 950AF1010010 4 4 4 4 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5675 – ng k p đàn h i ER – ISO 15488 DIN 69871-ADB • Độ đảo t i đa 10 μm ở 3xd. Kích th D ng côn Ph m vi d mm Mã s n phẩm c theo mm Kích cỡ A D D1 L K min-max Cân bằng DIN40 ADB 0,5-10 0,5-10 1-16 1-16 2-20 2-20 E3469 5675 1670 E3469 5675 16120 E3469 5675 2570 E3469 5675 25120 E3469 5675 3270 E3469 5675 32120 ER 16 ER 16 ER 25 ER 25 ER 32 ER 32 70 120 70 120 70 120 32 32 42 42 50 50 32 32 42 42 50 50 138,4 188,4 138,4 188,4 138,4 188,4 30-44 30-44 38-68 38-68 43-77 43-77 1 1 1 1 1 1 1,00 1,10 1,05 1,30 1,10 1,35 3-26 E4469 5675 4070 ER 40* 70 63 50 138,4 50-69 1 1,25 0.5-10 0,5-10 1-16 2-20 2-20 3-26 E3471 5675 1670 E3471 5675 16120 E3471 5675 2590 E3471 5675 3290 E3471 5675 32150 E3471 5675 40100 ER 16 ER 16 ER 25 ER 32 ER 32 ER 40 70 120 90 90 150 100 32 32 42 50 50 63 32 32 42 50 50 63 171,7 221,7 191,7 191,7 251,7 201,7 30-44 30-44 38-69 43-117 43-121 50-81 1 1 1 1 1 1 3,05 3,15 3,15 3,20 3,60 3,55 DIN50 ADB Về ng k p ER, xem trang 363–364. * Đ u k p ER40/A70 là loại AD (E4469) không có tưới nguội xuyên m t bích, thay vì loại ADB (E3469). Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Đai c bít kín (4) Cho Kích cỡ ER 16 ER 25 ER 32 ER 40 Về khớp n i ER, xem trang 362. Vòng bít (3) Nút đậy (1) L 03B587516 03B587525 03B587532 03B587540 08B587516IC 08B587525IC 08B587532IC 08B587540IC 22,5 25 27,5 30,5 Vít ch n đ u (2) L 01B587516..* 01B587525..* 01B587532..* 01B587540..* 08B587516X 08B587525X 08B587532X 08B587540X 18 21 23 26 S 19B58711 19B58718 19B58722 19B58730 3 3 3 3 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. ** Về vòng bít loại ER, xem trang 365. 105 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5873 – ng k p đàn h i OZ – DIN 6388 DIN 69871-ADB • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn Ph m vi d mm Mã s n phẩm c theo mm Kích cỡ A D D1 L K min-max Cân bằng DIN40 ADB 4-32 E3469 5873 3290 OZ 32 90 72 50 158,4 65-75 2 1,75 4-32 E3471 5873 3273 OZ 32 73 72 72 174,7 65-95 2 3,15 DIN50 ADB Về ng k p OZ, xem trang 366. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Nút đậy (1) Vít ch n đ u (2) Cho Côn/Ph m vi DIN40/4-32 DIN50/4-32 L 03B587332 03B587332 08B587332 08B587332 33,5 33,5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 106 S 19B58727 19B58735 3 3 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5085 – Đ u k p mũi khoan đa năng DIN 69871-ADB • Độ đảo t i đa 40 μm ở 2,5xd. Kích th D ng côn c theo mm Ph m vi d mm Mã s n phẩm A D L Cân bằng 1-13 E3469 5085 13 96 43 164,4 2 1,35 2.5-16 E3471 5085 16 112 56 213,7 2 4,00 DIN40 ADB DIN50 ADB Linh ki n Khóa v n Cho Ph m vi d 1-13 2,5-16 S H06-4 H06-4 6 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 107 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 536 – Đ u c p dao Morse Taper v i chuôi dao – DIN 228-2 Form D DIN 69871-AD • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Được thi t k để hợp với một vít kéo-lùi thể hi n trong ph n Linh ki n. Trang 1 / 2 Kích th D ng côn c theo mm MT Mã s n phẩm A D L Cân bằng 1 2 3 4 E4469 536 150 E4469 536 250 E4469 536 370 E4469 536 495 50 50 70 95 25 32 40 48 118,4 118,4 138,4 163,4 2 2 2 2 0,90 0,95 1,05 1,25 1 2 3 4 5 E4471 536 145 E4471 536 260 E4471 536 365 E4471 536 495 E4471 536 5105 45 60 65 95 105 25 32 40 48 63 146,7 161,7 166,7 196,7 206,7 2 2 2 2 2 2,70 2,85 2,95 3,10 3,30 DIN40 AD DIN50 AD Về bạc lót thu nh c a Morse Taper, xem trang 367. Linh ki n Vít kéo-lùi Cho Côn/MT DIN40/1 DIN40/2 DIN40/3 DIN40/4 DIN50/1 DIN50/2 DIN50/3 DIN50/4 DIN50/5 S 950D0640 19B5371035 950D0640 950D1060 950D1250 19B5371660 - 5 8 5 8 10 14 - Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 108 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 536 – Đ u c p dao Morse Taper v i chuôi dao, dài – DIN 228-2 Form D DIN 69871-AD • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Được thi t k để hợp với một vít kéo-lùi thể hi n trong ph n Linh ki n. Trang 2 / 2 Kích th D ng côn MT Mã s n phẩm c theo mm A D L Cân bằng 135 155 180 32 40 48 236,7 256,7 281,7 2 2 2 DIN50 A 2 3 4 E4471 536 2135 E4471 536 3155 E4471 536 4180 3,10 3,55 4,05 Về bạc lót thu nh c a Morse Taper, xem trang 367. Linh ki n Vít kéo-lùi Cho MT 2 3 4 S 950D10100 950D12100 19B53716110 8 10 14 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 109 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 533 – Đ u c p dao Morse Taper v i ren – DIN 6364 Form B/ DIN 228-2 Form C DIN 69871-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn c theo mm MT Mã s n phẩm A D L M mm Cân bằng 3 4 E4469 533 370 E4469 533 495 70 95 40 48 138,4 163,4 M12 M16 2 2 1,00 1,35 4 5 E4471 533 470 E4471 533 5100 70 100 48 63 171,7 201,7 M16 M20 2 2 2,95 3,30 DIN40 A DIN50 A Ph ki n thay th Vít (1) Cho Côn/MT DIN40/3 DIN40/4 DIN50/4 DIN50/5 Vòng (2) S 950D1240 19B5331635 19B5331635 19B5332040 10 12 12 12 Vít (4) S l 02B53303 02B53304 02B53304 02B53305 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 110 Bi (3) 901B04 901B04 901B04 901B04 15 20 20 29 Vít (5) ng – – 950A0504 950A0504 950T0508 950T0508 950T0508 950T0508 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5283 – Đ u k p tarô thay nhanh có bù h ng tr c DIN 69871-A • Với khớp n i và nén. Cho b n i tarô D ng côn Ph m vi tarô Mã s n phẩm M3-M12 M8-M20 M3-M12 M8-M20 M14-M33 Kích th c theo mm Kích cỡ d1 mm Nén Kh p n i A D1 L Cân bằng ET4469 5283 2 ET4469 5283 3 1-2 2-3 19 31 7,5 12,5 7,5 12,5 70 100 39 59 138,4 168,4 – – 1,15 1,85 ET4471 5283 2 ET4471 5283 3 ET4471 5283 4 1-2 2-3 3-4 19 31 48 7,5 12,5 20 7,5 12,5 20 70 100 140 39 59 84 171,7 201,7 241,7 – – – 2,95 3,80 5,70 DIN40 A DIN50 A Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về đ u n i tarô thay nhanh, xem trang 369–370. 111 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5260 – Đ u k p tarô thay nhanh cho tarô đ ng b DIN 69871-ADB • Không bù. • Áp su t tưới nguội t i đa 50 bar. Cho b n i tarô D ng côn Ph m vi tarô Mã s n phẩm M3-M12 M8-M20 M3-M12 M8-M20 M14-M33 Kích th c theo mm Kích cỡ d1 mm A D1 L Cân bằng ET3469 5260 2 ET3469 5260 3 2 3 19 31 75 95 32 52 143,4 163,4 2 2 1,10 1,70 ET3471 5260 2 ET3471 5260 3 ET3471 5260 4 2 3 4 19 31 48 75 95 125 32 52 73 176,7 196,7 226,7 2 2 2 3,15 3,70 4,90 DIN40 ADB DIN50 ADB Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về đ u n i tarô thay nhanh, xem trang 369–370. 112 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5865 – Đ u c p tarô ER cho tarô đ ng b – DIN 6499 DIN 69871-ADB • Không bù. • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn Ph m vi tarô Mã s n phẩm M5-M20 M5-M30 M5-M30 M12-M33 c theo mm Kích cỡ A D D1 L l2 A1 Cân bằng E3469 5865 2585 E3469 5865 32125 ER 25 ER 32 85 125 42 50 42 63 153,4 193,4 – 37 39,5 68,5 2 2 1,80 1,90 E3471 5865 32105 E3471 5865 40110 ER 32 ER 40 105 110 50 63 63 63 206,7 211,7 37 – 48,5 47,5 2 2 3,25 3,60 DIN40 ADB DIN50 ADB Về ng k p ER, xem trang 363-364. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Đai c bít kín (4) Cho Kích cỡ ER 25 ER 32 ER 40 Vòng bít (3) Nút đậy (1) L 03B587525 03B587532 03B587540 08B587525IC 08B587532IC 08B587540IC 25 27,5 30,5 H th ng dẫn đ ng (5) L 01B587525..* 01B587532..* 01B587540..* 08B587525X 08B587532X 08B587540X 21 23 26 S 90T586525 90T586532 90T586532 3 5 5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về vòng bít loại ER, xem trang 365. 113 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 543 – Đ u n i côn SA – DIN 69871-BT-CAT DIN 69871-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn Cho côn Mã s n phẩm c theo mm A D L M mm Cân bằng 70 120 70 98 179,7 234,2 M16 M24 2 2 DIN50 A 40 DIN 69871/BT/CAT 50 DIN 69871/BT/CAT E4471 543 4070T E4471 543 50120T 3,60 6,10 Ph ki n thay th Vít (1) Cho ..4070T ..50120T Vòng (2) S 950E1670 19B172490 12 17 Vít (4) S l 02B54240 02B54250 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 114 Bi (3) 901B04 901B05 20 24 Vòng đ m (5) ng 950A0505 950A0806 15B54240 – EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5095 – Đ u n i côn HSK DIN 69871-AD • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn Cho HSK-A/C c theo mm Mã s n phẩm A D L Đ c trang b m t b phận tham chi u TF E4471 5095 6340 40 70 141,7 24H509563 Cân bằng 2 DIN50 AD HSK-A/C63 2,80 Linh ki n Khóa v n Cho HSK-A/C63 S H05-4 5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 115 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 5023 – Phôi thanh tùy bi n DIN 69871-ADB Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A L d2 d10 l1 l2 Cân bằng DIN40 ADB 63 E3469 5023 63250 250 326,4 10 50 231 85 2 6,75 63 95 E3471 5023 63315 E3471 5023 95315 315 315 424,7 424,7 21 21 63 80 296 296 61,5 61,5 2 2 10,50 19,30 DIN50 ADB Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 116 EPB - Đ u c p Monobloc DIN 69871 Lo i 586 – Thanh kiểm tra DIN 69871 • Có hộp bảo quản và bản ghi kích thước. Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A L Cân bằng DIN40 40 E4469 586 40330 330 398,4 – 3,75 50 E4471 586 50330 330 431,7 – 6,90 DIN50 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 117 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS 118 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5545 – Đ u c p dao phay lắp cán, Accu-Fit™ BT JIS B 6339-ADB • Với trục đ nh v th y lực giãn nở • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Kích th D ng côn c theo mm d1 Mã s n phẩm A D1 L l1 l3 Cân bằng 22 27 E3414 5545 2245 E3414 5545 2745 45 45 48 60 129,4 131,4 18 18 19 21 1 1 1,15 1,35 22 27 32 40 E3416 5545 2255 E3416 5545 2755 E3416 5545 3255 E3416 5545 4055 55 55 55 55 48 60 78 89 175,8 177,8 180,8 183,8 17 17 17 17 19 21 24 27 1 1 1 1 3,95 4,15 4,40 4,70 BT40 ADB BT50 ADB Linh ki n Ph ki n thay th Khóa nén (5) Cho d1 22 27 32 40 Chìa v n bu-lông Bu-lông, lo i có t ngu i i Bu-lông (1) Then/ Vít cho then (2) S H04-4 H04-4 H04-4 H04-4 4 4 4 4 5812210 5812712 5813216 5814020 5802210L 5802712L 5803216L 5804020L 5802210 5802712 5803216 5804020 16C2101111 16C2121214 16C2141421 16C2161621 951D0416 951D0508 951D0516 951D0516 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 119 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5555/5556 – Steadyline™, đ u c p dao phay lắp cán gi m rung BT JIS B 6339-ADB Kiểu 1 (Lo i 5555) Kiểu 2 (Lo i 5556) • Với khả năng giảm ch n, sẵn sàng sử dụng. • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A D1 D3 L l1 l3 Kiểu α° Cân bằng BT40 ADB 16 22 22 27 E3414 5555 16160 E3414 5555 22210 E3414 5556 22260 E3414 5555 27260 160 210 260 260 38 48 48 60 – – 60 – 242,4 294,4 344,4 346,4 133 183 233 233 17 19 19 21 1 1 2 1 – – 1,3 – 1 1 1 1 2,60 3,83 5,50 6,95 22 22 27 27 32 40 E3416 5555 22210 E3416 5556 22260 E3416 5555 27260 E3416 5556 27320 E3416 5555 32330 E3416 5555 40350 210 260 260 320 330 350 48 48 60 60 78 89 – 64 – 80 – – 330,8 380,8 382,8 442,8 455,8 475,8 172 222 222 282 292 312 19 19 21 21 24 27 1 2 1 2 1 1 – 1,9 – 1,9 – – 1 1 1 1 1 1 6,17 8,08 9,24 12,89 15,20 19,80 BT50 ADB d1 40, g m 4 l có ren trên m t phẳng đỡ theo DIN 6357. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu-lông (1) Cho d1 16 22 27 32 40 5811608 5812210 5812712 5813216 5814020 5801608 5802210 5802712 5803216 5804020 Then/ Vít cho then (2) M L* 8 10 12 16 20 16 18 22 26 30 16C2080810A 16C2101111 16C2121214A 16C2141421A 16C2161621D 950D0312 950D0416 950D0516 950D0516 950D0616 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Các bu-lông tâm này gi ng các bu-lông tâm đã được giao l n đ u kèm hàng: kiểm tra xem chiều dài L có thích hợp cho các đ u dao phay đã sử dụng không. Xem hướng d n trong các trang Hướng d n c a catalogue ho c trong bảng hướng d n V n hành đi kèm với đ u c p. 120 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5525/5524 – Đ u c p dao phay lắp cán, v i kênh t i ngu i xuyên BT JIS B 6339-ADB • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Trang 1 / 2 Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A D1 L l1 l3 Cân bằng BT40 ADB 16 16 22 22 27 27 32 40 E3414 5525 1645 E3414 5525 16100 E3414 5525 2245 E3414 5525 22100 E3414 5525 2745 E3414 5525 27100 E3414 5525 3250 E3414 5525 4050 45 100 45 100 45 100 50 50 38 38 48 48 60* 60 78 89 127,4 182,4 129,4 184,4 131,4 186,4 139,4 142,4 18 73 18 73 18 73 23 23 17 17 19 19 21 21 24 27 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 1,50 1,15 2,00 1,35 2,55 1,60 2,10 27 E3414 5524 2745 45 48* 131,4 18 21 2 1,30 d1 40, g m 4 l có ren trên m t phẳng đỡ theo DIN 6357. * Đường kính D1 trên loại 5524 nh hơn trên loại 5525. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu-lông, lo i có t ngu i i Bu-lông (1) Then/ Vít cho then (2) Cho d1 16 22 27/5525 27/5524 32 40 5811608 5812210 5812712 5812712 5813216 5814020 5801608L 5802210L 5802712L 5802712L 5803216L 5804020L 5801608 5802210 5802712 5802712 5803216 5804020 16C10810164 16C11012206 16C11214243 16C127 16C2141421 16C2161621 950D0312 950D0416 951D0512 951D0512 951D0516 951D0616 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 121 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5525/5524 – Đ u c p dao phay lắp cán, v i kênh t i ngu i xuyên BT JIS B 6339-ADB • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Trang 2 / 2 Kích th D ng côn d1 Mã s n phẩm 16 22 22 22 27 27 27 32 32 32 40 40 40 27 c theo mm A D1 L l1 l3 Cân bằng E3416 5525 16100 E3416 5525 22100 E3416 5525 22160 E3416 5525 2255 E3416 5525 2755 E3416 5525 27100 E3416 5525 27160 E3416 5525 32100 E3416 5525 32160 E3416 5525 3255 E3416 5525 40100 E3416 5525 40160 E3416 5525 4055 100 100 160 55 55 100 160 100 160 55 100 160 55 38 48 48 48 60* 60 60 78 78 78 89 89 89 218,8 220,8 280,8 175,8 177,8 222,8 282,8 225,8 285,8 180,8 228,8 288,8 183,8 62 62 122 17 17 62 122 62 122 17 62 122 17 17 19 19 19 21 21 21 24 24 24 27 27 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,80 4,70 5,10 3,95 4,15 5,30 6,30 6,80 8,80 4,40 7,10 9,10 4,70 E3416 5524 2755 55 48* 177,8 28 21 2 4,05 BT50 ADB d1 40, g m 4 l có ren trên m t phẳng đỡ theo DIN 6357. * Đường kính D1 trên loại 5524 nh hơn trên loại 5525 Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu-lông, lo i có t ngu i i Bu-lông (1) Then/ Vít cho then (2) Cho d1 16 22 27/5525 27/5524 32 40 5811608 5812210 5812712 5812712 5813216 5814020 5801608L 5802210L 5802712L 5802712L 5803216L 5804020L Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 122 5801608 5802210 5802712 5802712 5803216 5804020 16C10810164 16C11012206 16C11214243 16C127 16C2141421 16C2161621 950D0312 950D0416 951D0512 951D0512 951D0516 951D0616 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 552 – Đ u c p dao phay lắp cán, bề m t nh - ISO 3937 BT JIS B 6339-AD • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Đường kính m t trước nh D1 theo ISO 3937, thích hợp cho dao phay đĩa Seco Loại B. Kích th D ng côn d1 mm c theo mm Mã s n phẩm A D1 L l1 l3 Cân bằng 16 22 27 E4040 552 1640 E4040 552 2240 E4040 552 2740 40 40 40 32 40 48 105,4 107,4 109,4 18 18 18 17 19 21 2 2 2 0,50 0,60 0,75 16 22 27 32 40 E4041 552 1652 E4041 552 2252 E4041 552 2752 E4041 552 3252 E4041 552 4060 52 52 52 52 60 32 40 48 58 70 134,4 136,4 138,4 141,4 152,4 25 25 25 25 33 17 19 21 24 27 2 2 2 2 2 1,10 1,20 1,40 1,60 2,20 22 27 32 40 E5766 552 2263 E5766 552 2763 E5766 552 3263 E5766 552 4063 63 63 63 63 40 48 58 70 183,8 185,8 188,8 191,8 25 25 25 25 19 21 24 27 2 2 2 2 3,95 4,15 4,40 4,70 BT30 AD BT40 AD BT50 AD Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu-lông, lo i có t ngu i xuyên (4) i Bu-lông (1) Then/ Vít (2) Cho d1 16 22 27 32 40 5811608 5812210 5812712 5813216 5814020 5801608L 5802210L 5802712L 5803216L 5804020L 5801608 5802210 5802712 5803216 5804020 16C116 16C122 16C127 16C132 16C140 950D0308 951D0410 951D0512 951D0514 951D0616 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 123 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 569 – Đ u c p dao phay, lắp m t bích – DIN 6357/ DIN 2079 BT JIS B 6339-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn d1 mm c theo mm Mã s n phẩm A D1 L l3 f M mm Cân bằng E5766 569 4070 E5766 569 6080 70 80 89 129 201,8 221,8 30 40 66,7 101,6 M12 M16 2 2 BT50 A 40 60 Ph ki n thay th Then/ Vít (2) Cho d1 40 60 16C34040 16C35060 951D0616 951D1225 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 124 5,40 8,10 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5657 – Dao phay đĩa • Với một trục c p dao trượt điều ch nh được. • Thích hợp nh t cho dao phay đĩa c a Seco Loại A. Kích th D ng côn d1 mm c theo mm Mã s n phẩm A D1 L l1 l3 l4 Cân bằng 22 27 32 E4041 5657 2270 E4041 5657 2775 E4041 5657 3290 70 75 90 35 42 48 135,4 140,4 155,4 43 48 63 0-12 0-15 0-24 4 5 6 2 2 2 1,30 1,50 2,00 27 32 40 50 60 E5766 5657 2785 E5766 5657 32100 E5766 5657 40120 E5766 5657 50145 E5766 5657 60180 85 100 120 145 180 42 48 58 72 90 186,8 201,8 221,8 246,8 281,8 47 62 82 107 142 0-15 0-24 0-30 0-32 0-40 5 6 7 8 8 2 2 2 2 2 4,10 4,55 5,50 6,40 11,00 Tr c c p dao có chìa v n (1) Vít cho (1) BT40 A BT50 A Ph ki n thay th Cho d1 22 27 32 40 50 60 S 565722 565727 565732 565740 565750 565760 19C565722 19C565727 950D1690 19C565740 19C565750 19C565760 8 10 14 17 19 19 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 125 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 584 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Weldon – DIN 1835 Form B/ DIN 6535 Form HB BT JIS B 6339-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (SecoWeldon tương thích). Trang 1 / 3 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 Kiểu Cân bằng 50 120 50 120 63 120 63 120 63 63 120 63 63 120 90 100 25 25 28 28 35 35 42 42 44 48 48 50 52 52 63 72 115,4 185,4 115,4 185,4 128,4 185,4 128,4 185,4 128,4 128,4 185,4 128,4 128,4 185,4 155,4 165,4 30 30 30 30 39 39 44 44 44 47 47 47 49 49 54 58 32,5 102,5 32,5 102,5 43,5 100,5 41 98 41 39,5 96,5 39,5 38,5 95,5 66,5 76,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 BT40 ADB 6 6 8 8 10 10 12 12 14 16 16 18 20 20 25 32 E3414 584 0650 E3414 584 06120 E3414 584 0850 E3414 584 08120 E3414 584 1063 E3414 584 10120 E3414 584 1263 E3414 584 12120 E3414 584 1463 E3414 584 1663 E3414 584 16120 E3414 584 1863 E3414 584 2063 E3414 584 20120 E3414 584 2590 E3414 584 32100 Ph ki n thay th Vít khóa (1) Cho d 6 8 10 12-14 16-18 20 25 32 S l 951C0610 951C0810 951C1012 951C1216 951C1416 951C1616 951C1820 951C2020 ng 1 1 1 1 1 1 2 2 S 3 4 5 6 6 8 10 10 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 126 1,00 2,30 1,05 2,35 1,10 2,40 1,15 2,45 1,15 1,25 2,55 1,30 1,35 2,65 2,20 2,65 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 584 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Weldon – DIN 1835 Form B/ DIN 6535 Form HB BT JIS B 6339-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (SecoWeldon tương thích). Trang 2 / 3 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 Kiểu Cân bằng 63 80 80 80 120 80 35 42 44 48 48 50 164,8 181,8 181,8 181,8 221,8 181,8 39 44 44 47 47 47 43,5 58 58 56,5 96,5 56,5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 BT50 ADB 10 12 14 16 16 18 E3416 584 1063 E3416 584 1280 E3416 584 1480 E3416 584 1680 E3416 584 16120 E3416 584 1880 3,80 3,80 3,95 4,00 4,90 4,05 Ph ki n thay th Vít khóa (1) For d 6 8 10 12-14 16-18 S l 951C0610 951C0810 951C1012 951C1216 951C1416 ng 1 1 1 1 1 S 3 4 5 6 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 127 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 584 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Weldon – DIN 1835 Form B/ DIN 6535 Form HB BT JIS B 6339-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (SecoWeldon tương thích). Trang 3 / 3 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 Kiểu Cân bằng 80 120 100 120 105 120 130 52 52 65 63 72 80 100 181,8 221,8 201,8 221,8 206,8 221,8 231,8 49 49 54 54 58 68 78 55,5 95,5 76,5 96,5 81,5 90,5 95,5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 BT50 ADB 20 20 25 25 32 40 50 E3416 584 2080 E3416 584 20120 E3416 584 25100 E3416 584 25120 E3416 584 32105 E3416 584 40120 E3416 584 50130 Ph ki n thay th Vít khóa (1) Cho d 20 25 32 40 50 S l 951C1616 951C1820 951C2020 951C2020 951C2425 ng 1 2 2 2 2 S 8 10 10 10 12 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 128 4,10 5,20 4,80 5,40 5,15 6,60 7,20 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5842 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Weldon ngắn BT JIS B 6339-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (SecoWeldon tương thích). Kích th D ng côn d mm c theo mm Mã s n phẩm A D L l1 l3 A1 M1 mm M2 mm Kiểu Cân bằng 20 25 32 E3414 5842 2035 E3414 5842 2560 E3414 5842 3265 35 60 65 50 62 62 100,4 125,4 130,4 8 33 38 48 54 58 10,5 36,5 41,5 M16 M18x2 M20x2 – M14 M10 1 2 2 2 2 2 1,05 1,65 1,75 20 25 32 E3416 5842 2044 E3416 5842 2544 E3416 5842 3260 44 44 60 48 57 72 145,8 145,8 161,8 6 6 22 48 54 58 19,5 20,5 36 M16 M18x2 M20x2 – – M14 1 1 2 2 2 2 3,55 3,45 3,40 BT40 ADB BT50 ADB Ph ki n thay th Vít khóa (1) Cho d 20/E3414 20/E3416 25/E3414 25/E3416 32/E3414 32/E3416 Vít khóa, gi m (2) S l 951C1614 951C1616 951C1817 951C1820 951C2014 951C2020 ng 1 1 1 1 1 1 S 8 8 10 10 10 10 S l – – 950A1412 – 950A1008 950A1416 ng – – 1 – 1 1 S – – 6 5 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 129 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5843 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Whistle Notch – DIN 1835 Form E/ DIN 6535 Form HE BT JIS B 6339-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm. • Whistle Notch d 16, 20, 25 và 32 với m t được mài. Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D L l3 A1 min-max Kiểu Cân bằng BT40 ADB 20 25 32 E3414 5843 2063 E3414 5843 2590 E3414 5843 32100 63 90 100 52 63 72 128,4 155,4 165,4 49 54 58 6-16 26-36 32-42 1 2 2 2 2 2 1,35 2,20 2,65 20 25 32 E3416 5843 2080 E3416 5843 25100 E3416 5843 32105 80 100 105 52 65 72 181,8 201,8 206,8 49 54 58 23-33 36-46 37-47 1 2 2 2 2 2 4,10 4,80 5,15 BT50 ADB Ph ki n thay th Vít ch n đ u (5) Vít khóa (1) Cho d 20 25 32 S l 951C1616 951C1820 951C2020 ng 1 2 2 S 8 10 10 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 130 S 19TLR1030 19TLR1030 19TLR1030 5 5 5 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN BT JIS B 6339-AD • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 1 / 4 Kích th D ng côn d mm c theo mm Mã s n phẩm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm Cân bằng E4040 5603 0680 E4040 5603 0880 E4040 5603 1080 E4040 5603 1280 E4040 5603 1680 80 80 80 80 80 21 21 24 24 27 27 27 32 32 34 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 58 58 58 58 58 22 26 31 34 39 37,5 37,5 42,5 47,5 50,5 44-54 44-54 39-49 34-44 31-41 M5 M6 M8x1 M10x1 M12x1 1 1 1 1 1 BT30 AD 6 8 10 12 16 0,58 0,57 0,63 0,62 0,64 Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n Ph ki n thay th B vít cân bằng Vít chìm Cho d 6 8 10 12 16 S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR05165 19BDR06165 19BDR08165 19BDR10165 19BDR12165 2,5 3 4 5 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. 131 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN BT JIS B 6339-ADB • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 2 / 4 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm Cân bằng 90 120 160 90 120 160 90 120 160 21 21 21 21 21 21 24 24 24 27 27 27 27 27 27 32 32 32 155,4 185,4 225,4 155,4 185,4 225,4 155,4 185,4 225,4 63 93 133 63 93 133 63 93 133 22 22 22 26 26 26 31 31 31 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 42,5 42,5 42,5 54-64 84-94 124-134 64-64 84-94 124-134 46-59 79-89 119-129 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M8x1 M8x1 M8x1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BT40 ADB 6 6 6 8 8 8 10 10 10 E3414 5603 0690 E3414 5603 06120 E3414 5603 06160 E3414 5603 0890 E3414 5603 08120 E3414 5603 08160 E3414 5603 1090 E3414 5603 10120 E3414 5603 10160 Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n Ph ki n thay th B vít cân bằng Vít chìm Cho d 6 8 10 S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR05165 19BDR06165 19BDR08165 2,5 3 4 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. 132 1,17 1,27 1,41 1,16 1,26 1,40 1,23 1,38 1,60 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN BT JIS B 6339-ADB • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 3 / 4 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm Cân bằng 90 120 160 90 120 90 120 160 90 120 90 120 100 24 24 24 27 27 27 27 27 33 33 33 33 44 32 32 32 34 34 34 34 34 42 42 42 42 53 155,4 185,4 225,4 155,4 185,4 155,4 185,4 225,4 155,4 185,4 155,4 185,4 165,4 63 93 133 63 93 63 93 133 63 93 63 93 73 34 34 34 34 34 39 39 39 39 39 41 41 47 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 52,5 52,5 58,5 44-54 74-84 114-124 44-54 74-84 41-51 71-81 111-121 41-51 71-81 39-49 69-79 43-53 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M16x1 M16x1 M16x1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BT40 ADB 12 12 12 14 14 16 16 16 18 18 20 20 25 E3414 5603 1290 E3414 5603 12120 E3414 5603 12160 E3414 5603 1490 E3414 5603 14120 E3414 5603 1690 E3414 5603 16120 E3414 5603 16160 E3414 5603 1890 E3414 5603 18120 E3414 5603 2090 E3414 5603 20120 E3414 5603 25100 1,21 1,37 1,58 1,26 1,44 1,24 1,43 1,66 1,39 1,69 1,37 1,67 1,81 Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n Ph ki n thay th B vít cân bằng Vít chìm Cho d 12-14 16-18 20-25 S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR10165 19BDR12165 19BDR16165 5 6 8 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. 133 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN BT JIS B 6339-ADB • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. • Kèm một vít ch n đ u. Trang 4 / 4 Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 A1 min-max M mm Cân bằng 100 160 100 160 100 160 100 160 100 100 160 100 100 160 110 160 110 21 21 21 21 24 24 24 24 27 27 27 33 33 33 44 44 44 27 27 27 27 32 32 32 32 34 34 34 42 42 42 53 53 53 201,8 261,8 201,8 261,8 201,8 261,8 201,8 261,8 201,8 201,8 261,8 201,8 201,8 261,8 211,8 261,8 211,8 62 122 62 122 62 122 62 122 62 62 122 62 62 122 72 122 72 22 22 26 26 31 31 34 34 34 39 39 39 41 41 47 47 51 37,5 37,5 37,5 37,5 42,5 42,5 47,5 47,5 47,5 50,5 50,5 50,5 52,5 52,5 58,5 58,5 62,5 64-74 124-134 64-74 124-134 59-69 119-129 54-64 114-124 54-64 51-61 111-121 51-61 49-59 109-119 53-63 103-113 49-59 M5 M5 M6 M6 M8x1 M8x1 M10x1 M10x1 M10x1 M12x1 M12x1 M12x1 M16x1 M16x1 M16x1 M16x1 M16x1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BT50 ADB 6 6 8 8 10 10 12 12 14 16 16 18 20 20 25 25 32 E3416 5603 06100 E3416 5603 06160 E3416 5603 08100 E3416 5603 08160 E3416 5603 10100 E3416 5603 10160 E3416 5603 12100 E3416 5603 12160 E3416 5603 14100 E3416 5603 16100 E3416 5603 16160 E3416 5603 18100 E3416 5603 20100 E3416 5603 20160 E3416 5603 25110 E3416 5603 25160 E3416 5603 32110 Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n Ph ki n thay th B vít cân bằng Vít chìm Cho d 6 8 10 12-14 16-18 20-32 S 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR05165 19BDR06165 19BDR08165 19BDR10165 19BDR12165 19BDR16165 2,5 3 4 5 6 8 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. 134 3,72 3,90 3,71 3,90 3,78 4,06 3,76 4,04 3,81 3,76 4,10 3,95 3,90 4,43 4,35 5,10 4,19 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5801 – Đ u c p Shrinkfit, lo i Khuôn mẫu BT JIS B 6339-ADB • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (3 μm ở 3xd). Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D3 L l1 l3 l4 l5 Cân bằng 90 140 90 140 140 90 140 90 140 90 160 90 9 9 10 10 11 12 12 16 16 18 18 20 19 27 20 28 29 21 30 25 34 27 39 29 155,4 205,4 155,4 205,4 205,4 155,4 205,4 155,4 205,4 155,4 225,4 155,4 63 113 63 113 113 63 113 63 113 63 133 63 13 13 15 15 18 26 26 30 30 32 32 34 – – – – – 40 40 44 44 45 45 46 25 25 25 25 25 32 32 36 36 38 38 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BT40 ADB 3 3 4 4 5 6 6 8 8 10 10 12 E3414 5801 0390 E3414 5801 03140 E3414 5801 0490 E3414 5801 04140 E3414 5801 05140 E3414 5801 0690 E3414 5801 06140 E3414 5801 0890 E3414 5801 08140 E3414 5801 1090 E3414 5801 10160 E3414 5801 1290 1,05 1,20 1,10 1,25 1,25 1,15 1,30 1,25 1,40 1,45 1,60 1,65 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. 135 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5800 – Đ u c p Shrinkfit, lo i tr BT JIS B 6339-ADB • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (3 μm ở 3xd). Kích th D ng côn d mm c theo mm Mã s n phẩm A D L l1 l3 l4 Cân bằng E3414 5800 0675 E3414 5800 0875 E3414 5800 1075 E3414 5800 1275 E3414 5800 1685 E3414 5800 2085 75 75 75 75 85 85 20 24 28 32 36 42 140,4 140,4 140,4 140,4 150,4 150,4 48 48 48 48 58 58 26 30 32 34 38 42 40 44 45 46 52 58 1 1 1 1 1 1 BT40 ADB 6 8 10 12 16 20 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. 136 1,10 1,15 1,20 1,25 1,40 1,50 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5872 – ng k p đàn h i chính xác lo i D BT JIS B 6339-ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (5 μm với ng k p ở 3xd). D ng côn Ph m vi d mm Mã s n phẩm Kích th c theo mm Kích cỡ lo i D A D D1 L l1 l2 M mm Kiểu ␣° Cân bằng BT40 ADB 0,5-6 0,5-10 1-16 1-16 2-20 E3414 5872 10100 E3414 5872 16160 E3414 5872 2455 E3414 5872 24160 E3414 5872 2963 D 10 D 16 D 24 D 24 D 29 100 160 55 160 63 15,7 27 36 36 42 25,4 46,2 – 54,7 – 165,4 225,4 120,4 225,4 128,4 73 133 28 133 36 14 23,3 – 26,3 29,7 M6 M8 M18x1,5 M18x1,5 M22x1,5 2 2 1 2 1 5 5 – 5 – 1 1 1 1 1 1,15 1,40 1,10 1,45 1,15 1-16 2-20 E3416 5872 24100 E3416 5872 29100 D 24 D 29 100 100 36 42 – – 201,8 201,8 62 62 26,3 29,7 M18x1,5 M22x1,5 1 1 – – 1 1 3,85 3,90 BT50 ADB Về ng k p loại D, xem trang 359–360. Linh ki n Ph ki n thay th Vòng nén Cho kích cỡ lo i D D 10 D 16 D 24 D 29 Đai c bít kín (4) Vít chìm S 03D587210A 03D587216A 03D587224A 03D587229A 19B5870610 19B5870812 19B58718 19B58722 2 3 3 3 08B587210BE 08B587216BE 08B587224BE 08B587229BE Vòng bít (3) L S 20 25 28 31 14 24 32 38 01B587210..* 01B587216..* 01B587224..* 01B587229..* Nút đậy (1) 08B587210 08B587216 08B587224 08B587229 L S 14 19 22 25 14 24 32 38 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về vòng bít loại D, xem trang 361. 137 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5834 – Đ u c p dao th y lực BT JIS B 6339-ADB • Độ đảo t i đa 3 μm ở 3xd. Kích th D ng côn d mm Mã s n phẩm c theo mm A D D1 L l2 l4 A1 min-max M mm Cân bằng BT40 ADB 6 8 10 12 14 16 18 20 25 E3414 5834 0690 E3414 5834 0890 E3414 5834 1090 E3414 5834 1290 E3414 5834 1490 E3414 5834 1690 E3414 5834 1890 E3414 5834 2090 E3414 5834 25105 90 90 90 90 90 90 90 90 105 26 28 30 32 34 38 40 42 58 50 50 50 50 50 50 50 50 70 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 170,4 23 24 34 40 40 46 48 47 50 38 38 42 47 47 50 50 52 58 52-62 52-62 48-58 43-53 53-53 40-50 40-50 48-58 47-57 M5 M5 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,65 1,65 1,55 1,50 1,50 1,50 1,50 2,20 2,30 12 20 25 32 E3416 5834 12105 E3416 5834 20105 E3416 5834 25110 E3416 5834 32115 105 105 110 115 32 42 58 64 50 50 70 70 206,8 206,8 211,8 216,8 40 47 50 50 47 52 58 63 58-68 53-63 52-62 52-62 M10 M10 M10 M10 1 1 1 1 4,80 6,50 4,90 6,80 BT50 ADB Về ng lót thu nh , xem trang 357 và calip kiểm, xem trang 358. Linh ki n Ph ki n thay th Vít ch n đ u (1) Khóa nén (3) Cho d 6-8 10 12 14-32 S H04-4 H04-4 H04-4 H04-4 4 4 4 4 19LS0520A 19LS0820A 19LS1020A 19LS1020A Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 138 Vít nén (2) S Æ 3 3 5 5 3 3 5 5 S 950AF0810008 950AF0810008 950AF0810008 950AF1010010 4 4 4 4 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5675 – ng k p đàn h i ER – ISO 15488 BT JIS B 6339-AD • Độ đảo t i đa 10 μm ở 3xd. Trang 1 / 2 Kích th D ng côn Ph m vi d mm Mã s n phẩm c theo mm Kích cỡ A D D1 L K min-max Cân bằng ER 16 ER 25 60 65 32 42 32 42 108,4 113,4 30-45 38-68 1 1 BT30 AD 0,5-10 1-16 E4040 5675 1660 E4040 5675 2565 Về ng k p ER, xem trang 363–364. Về khớp n i ER, xem trang 362. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Đai c bít kín (4) Cho Kích cỡ ER 16 ER 25 0,55 0,65 Vòng bít (3) Nút đậy (1) L 03B587516 03B587525 08B587516IC 08B587525IC 22,5 25 Vít ch n đ u (2) L 01B587516..* 01B587525..* 08B587516X 08B587525X 18 21 S 19B58711 19B58718 3 3 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. ** Về vòng bít loại ER, xem trang 365. 139 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5675 – ng k p đàn h i ER – ISO 15488 BT JIS B 6339-ADB • Độ đảo t i đa 10 μm ở 3xd. Trang 2 / 2 Kích th D ng côn Ph m vi d mm Mã s n phẩm c theo mm Kích cỡ A D D1 L K min-max Cân bằng BT40 ADB 0,5-10 0,5-10 1-16 1-16 2-20 2-20 3-26 E3414 5675 1670 E3414 5675 16120 E3414 5675 2570 E3414 5675 25120 E3414 5675 3270 E3414 5675 32120 E3414 5675 40100 ER 16 ER 16 ER 25 ER 25 ER 32 ER 32 ER 40 70 120 70 120 70 120 100 32 32 42 42 50 50 63 32 32 42 42 50 50 63 135,4 185,4 135,4 185,4 135,4 185,4 165,4 30-45 30-45 38-68 38-68 43-77 43-77 50-73 1 1 1 1 1 1 1 1,10 1,15 1,20 1,30 1,25 1,40 1,90 3-26 E4041 5675 4075 ER 40* 75 63 63 140,4 50-72 1 1,90 0,5-10 1-16 2-20 2-20 3-26 E3416 5675 16120 E3416 5675 2590 E3416 5675 3290 E3416 5675 32150 E3416 5675 40100 ER 16 ER 25 ER 32 ER 32 ER 40 120 90 90 150 100 32 42 50 50 63 32 42 50 50 63 221,8 191,8 191,8 251,8 201,8 30-44 38-68 43-117 43-121 50-84 2 2 2 2 2 3,20 3,30 3,35 3,70 3,90 BT50 ADB Về ng k p ER, xem trang 363–364. * Đ u k p ER40/A75 là loại AD (E4041) không có tưới nguội xuyên m t bích, thay vì loại ADB (E3414). Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Đai c bít kín (4) Cho Kích cỡ ER 16 ER 25 ER 32 ER 40 Vòng bít (3) Nút đậy (1) L 03B587516 03B587525 03B587532 03B587540 08B587516IC 08B587525IC 08B587532IC 08B587540IC 22,5 25 27,5 30,5 Vít ch n đ u (2) L 01B587516..* 01B587525..* 01B587532..* 01B587540..* Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về vòng bít loại ER, xem trang 365. 140 Về khớp n i ER, xem trang 362. 08B587516X 08B587525X 08B587532X 08B587540X 18 21 23 26 S 19B58711 19B58718 19B58722 19B58730 3 3 3 3 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5873 – ng k p đàn h i OZ – ISO 6388 BT JIS B 6339-ADB • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn Ph m vi d mm Mã s n phẩm c theo mm Kích cỡ A D D1 L K min-max Cân bằng BT40 ADB 4-32 E3414 5873 3290 OZ 32 90 72 63 155,4 65-75 2 1,75 4-32 E3416 5873 3290 OZ 32 90 72 72 191,8 65-86 2 3,30 BT50 ADB Về ng k p OZ, xem trang 366. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Nút đậy (1) Vít ch n đ u (2) Cho Côn/Ph m vi BT40/4-32 BT50/4-32 L 03B587332 03B587332 08B587332 08B587332 33,5 33,5 S 19B58727 19B58735 3 3 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 141 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5085 – Đ u c p mũi khoan đa năng BT JIS B 6339-ADB • Độ đảo t i đa 40 μm ở 2,5xd. Kích th D ng côn c theo mm Ph m vi d mm Mã s n phẩm A D L Cân bằng 1-13 E3414 5085 13 104 43 169,4 2 1,45 2,5-16 E3416 5085 16 131 56 232,8 2 5,00 BT40 ADB BT50 ADB Linh ki n Khóa v n Cho Ph m vi d 1-13 2,5-16 S H06-4 H06-4 6 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 142 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 536 – Đ u c p dao Morse Taper v i chuôi dao – DIN 228-2 Form D BT JIS B 6339-AD • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Được thi t k để hợp với một vít kéo-lùi thể hi n trong ph n Linh ki n. Trang 1 / 2 Kích th D ng côn c theo mm MT Mã s n phẩm A D L Cân bằng 1 2 3 4 E4041 536 150 E4041 536 250 E4041 536 370 E4041 536 495 50 50 70 95 25 32 40 48 115,4 115,4 135,4 160,4 2 2 2 2 0,95 1,00 1,10 1,30 1 2 3 4 5 E5766 536 145 E5766 536 260 E5766 536 365 E5766 536 495 E5766 536 5105 45 60 65 95 105 25 32 40 48 63 146,8 161,8 166,8 196,8 206,8 2 2 2 2 2 3,50 3,65 3,65 3,80 3,80 BT40 AD BT50 AD Về bạc lót thu nh Morse Taper, xem trang 367. Linh ki n Vít kéo-lùi Cho Côn/MT BT40/1 BT40/2 BT40/3 BT40/4 BT50/1 BT50/2 BT50/3 BT50/4 BT50/5 S 950D0640 19B5371035 950D0640 950D1060 950D1250 19B5371660 - 5 8 5 8 10 14 - Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 143 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 536 – Đ u c p dao Morse Taper v i chuôi dao – DIN 228-2 Form D BT JIS B 6339-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. • Được thi t k để hợp với một vít kéo-lùi thể hi n trong ph n Linh ki n. Trang 2 / 2 Kích th D ng côn MT Mã s n phẩm c theo mm A D L Cân bằng 135 155 180 32 40 48 236,8 256,8 281,8 2 2 2 BT50 A 2 3 4 E5766 536 2135 E5766 536 3155 E5766 536 4180 Về bạc lót thu nh Morse Taper, xem trang 367. Linh ki n Vít kéo-lùi Cho Côn/MT BT50/2 BT50/3 BT50/4 S 950D10100 950D12100 19B53716110 8 10 14 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 144 4,00 4,50 4,85 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 533 – Đ u c p dao Morse Taper v i ren – DIN 6364 Form B/ DIN 228-2 Form C BT JIS B 6339-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn c theo mm MT Mã s n phẩm A D L M mm Cân bằng 3 4 E4041 533 370 E4041 533 495 70 95 40 48 135,4 160,4 M12 M16 2 2 1,10 1,35 4 5 E5766 533 470 E5766 533 5100 70 100 48 63 171,8 201,8 M16 M20 2 2 3,50 4,15 BT40 A BT50 A Ph ki n thay th Vít (1) Cho Côn/MT BT40/3 BT40/4 BT50/4 BT50/5 Vòng (2) Bi (3) S 950D1240 19B5331635 19B5331635 19B5332040 10 12 12 12 Vít (4) S l 02B53303 02B53304 02B53304 02B53305 901B04 901B04 901B04 901B04 15 20 20 29 Vít (5) ng – – 950A0504 950A0504 950T0508 950T0508 950T0508 950T0508 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 145 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5283 – Đ u k p tarô thay nhanh có bù h ng tr c BT JIS B 6339-A • Với khớp n i và nén. Cho b n i tarô D ng côn Ph m vi tarô Mã s n phẩm M3-M12 M8-M20 M3-M12 M8-M20 M14-M33 Kích th c theo mm Kích cỡ d1 mm Nén Kh p n i A D1 L Cân bằng ET4041 5283 2 ET4041 5283 3 2 3 19 31 7,5 12,5 7,5 12,5 70 100 39 59 135,4 165,4 – – 1,10 1,85 ET5766 5283 2 ET5766 5283 3 ET5766 5283 4 2 3 4 19 31 48 7,5 12,5 20 7,5 12,5 20 80 105 140 39 59 84 181,8 206,8 241,8 – – – 4,00 4,50 6,10 BT40 A BT50 A Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về đ u n i tarô thay nhanh, xem trang 369–370. 146 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5260 – Đ u k p tarô thay nhanh cho tarô đ ng b BT JIS B 6339-ADB • Không bù. • Áp su t tưới nguội t i đa 50 bar. Cho b n i tarô D ng côn Ph m vi tarô Mã s n phẩm M3-M12 M8-M20 M3-M12 M8-M20 M14-M33 Kích th c theo mm Kích cỡ d1 mm A D1 L Cân bằng ET3414 5260 2 ET3414 5260 3 2 3 19 31 80 100 32 52 145,4 165,4 2 2 1,25 1,90 ET3416 5260 2 ET3416 5260 3 ET3416 5260 4 2 3 4 19 31 48 85 110 143 32 52 73 186,8 211,8 244,8 2 2 2 4,25 4,55 5,60 BT40 ADB BT50 ADB Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về đ u n i tarô thay nhanh, xem trang 369–370. 147 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5865 – Đ u c p tarô ER cho tarô đ ng b ER – DIN 6499 BT JIS B 6339-ADB • Không bù. • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. D ng côn Kích th c theo mm Kích cỡ lo i D A D D1 L l2 A1 Cân bằng E3414 5865 2595 E3414 5865 32110 ER 25 ER 32 95 110 42 50 42 63 160,4 175,4 – 37 49 53,5 2 2 2,00 2,15 E3416 5865 32120 E3416 5865 40130 ER 32 ER 40 120 130 50 63 63 63 221,8 231,8 37 – 63,5 67,5 2 2 3,35 3,80 Ph m vi tarô Mã s n phẩm M5-M20 M5-M30 M5-M30 M12-M33 BT40 ADB BT50 ADB Về ng k p ER, xem trang 363–364. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Đai c bít kín (4) Cho Kích cỡ ER 25 ER 32 ER 40 Vòng bít (3) L 03B587525 03B587532 03B587540 08B587525IC 08B587532IC 08B587540IC 25 27,5 30,5 H th ng dẫn đ ng (5) L 01B587525..* 01B587532..* 01B587540..* Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về vòng bít loại ER, xem trang 365. 148 Nút đậy (1) 08B587525X 08B587532X 08B587540X 21 23 26 S 90T586525 90T586532 90T586532 3 5 5 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 543 – Đ u n i côn SA – DIN 2080-DIN 69871-BT-CAT BT JIS B 6339-A • Độ đảo trực ti p t i đa 5 μm. Kích th D ng côn Cho côn c theo mm A D L M mm Cân bằng 70 120 70 100 179,8 234,2 M16 M24 2 2 Mã s n phẩm BT50 A 40 DIN 69871/BT/CAT 50 DIN69871/BT/CAT E5766 543 4070T E5766 543 50120T 4,30 6,75 Ph ki n thay th Vít (1) Cho ..4070T ..50120T Vòng (2) Bi (3) S 950E1670 19B172490 12 17 Vít (4) S l 02B54240 02B54250 901B04 901B05 20 24 Vòng đ m (5) ng 950A0505 950A0806 15B54240 – Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 149 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 5023 – Phôi thanh tùy bi n BT JIS B 6339-ADB Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A L d2 l1 l2 Cân bằng BT40 ADB 63 E3414 5023 63250 250 323,4 13,5 223 85 2 6,55 63 95 E3416 5023 63315 E3416 5023 95315 315 315 424,8 424,8 20,5 20,5 277 277 130 130 2 2 10,50 19,00 BT50 ADB Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 150 EPB – Đ u c p Monobloc BT JIS Lo i 586 – Thanh kiểm tra BT JIS B 6339-A • Có hộp bảo quản và bản ghi kích thước. Kích th D ng côn d1 mm Mã s n phẩm c theo mm A L Cân bằng 330 395,4 – BT 40 40 E4041 586 40330 3,75 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. L u ý: Đ i với BT50, dùng thanh kiểm tra DIN50 (E4471 586 50330). 151 EPB – Combimaster – H ng dẫn EPB – Combimaster – Hướng d n 152 EPB – Combimaster – H ng dẫn Gi i pháp phay theo môđun cho dao kích cỡ vừa D ng c Combimaster đ t sự ti p cận t i u và ph n nhô ra ngắn nh t. n đ nh, chính xác và cân bằng được cải thi n so với bộ lắp ráp c điển, chẳng hạn như Weldon ho c ng k p đàn h i. Khớp n i và bạc lót thu nh chiều dài dụng cụ t i ưu. Môđun: Đ u c p dao Graflex®/ Combimaster cũng như Seco-Capto™/ Combimaster (Machining Navigator Seco-Capto™) cho phép bạn dùng các h th ng h n hợp. Combimaster với ph n đ u c a Shrinkfit cũng được sản xu t để giữ các dụng cụ nh . Ch t l ng cân bằng H u h t các đ u dao được cân bằng tinh. Xem các trang Sản ph m. Đ u Combimaster, mã ký hi u Kích cỡ Kiểu ph n đ u c a ren n i Combimaster Chiều dài đo Kiểu ph n sau Những d u phân cách c a mã ch để tạo sự d dàng khi đọc các mã sản ph m. Chúng không tạo thành một ph n c a mã khi đ t hàng. Đ u c p dao Combimaster, các lo i ph n đ u 5820 5821 5822 Côn hoàn toàn Trụ và côn ph n đ u* Trụ hoàn toàn * Ngoại trừ khớp n i Morse Taper và Trụ Loại 5821, xem hình dạng đ c trưng ở các trang Sản ph m. Đ u Combimaster Lưu ý: Đ u Combimaster được thể hi n 't t cả theo nhóm' và ,cho 'm i dòng dao' trong Machining Navigator Phay. Các mômen si t k t n i Combimaster khuyên dùng Kích cỡ ren n i Mômen xoắn si t ch t Kích cỡ chìa v n lắp ráp (mm) M06 M08 M10 M12 M16 10 Nm 25 Nm 40 Nm 60 Nm 80 Nm 9 11 15 19 26 153 EPB - Đ u c p dao Combimaster Lo i 5820-5821 – Đ u c p dao HSK-A HSK-A/ ISO 12164-1-A EPB - Đ u c p dao Combimaster Kiểu 1 (5820) Kiểu 2 (5821) Da = Du Kích th D ng côn Kích cỡ ren n i c theo mm Mã s n phẩm A L l1 la Da lu Du M D5t β° Kiểu Cân bằng M6 M10 E9302 5820 0645 E9302 5820 1050 45 50 65 70 25 30 15 25 13,5 23 10 10 11,7 19,7 6 10 11 18,5 10,2 6,3 1 1 1 1 0,3 0,3 M6 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 E9304 5820 0660 E9304 5820 0860 E9304 5820 0885 E9304 5820 1060 E9304 5820 1085 E9304 5820 10135 E9304 5821 1060 E9304 5820 1260 E9304 5820 1285 E9304 5820 12110 E9304 5820 12135 E9304 5821 1260 E9304 5821 1285 E9304 5820 1660 E9304 5820 1685 E9304 5820 16110 E9304 5820 16135 E9304 5820 16185 E9304 5821 1685 E9304 5821 16110 E9304 5821 16135 60 60 85 60 85 135 60 60 85 110 135 60 85 60 85 110 135 185 85 110 135 92 92 117 92 117 167 92 92 117 142 167 92 117 92 117 142 167 217 117 142 167 34 34 59 34 59 109 34 34 59 84 109 34 59 34 59 84 109 159 59 84 109 25 25 50 25 50 100 25 25 50 75 100 25 50 25 50 75 100 150 50 75 100 14,5 18,5 20 23 24,5 27,5 18,5 28,5 30 31,5 33 23,5 23,5 35,5 37 38,5 40 50 30,5 30,5 30,5 10 10 15 10 15 20 10 10 20 25 30 10 20 10 20 25 30 35 20 25 30 11,7 15,7 15,7 19,7 19,7 19,7 18,5 24,7 24,7 24,7 24,7 23,5 23,5 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 30,5 30,5 30,5 6 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 11 13,5 13,5 18,5 18,5 18,5 18,5 23 23 23 23 23 23 30 30 30 30 30 30 30 30 5,3 5,3 3,5 6,3 3,9 2,8 – 7,2 5 3,9 3,4 – – 6,9 5 3,9 3,4 4,5 – – – 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 2,1 1,0 1,1 1,3 M8 M10 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 E9306 5820 0885 E9306 5820 1085 E9306 5820 1285 E9306 5820 12110 E9306 5820 12135 E9306 5820 12185 E9306 5820 1685 E9306 5820 16135 E9306 5820 16185 E9306 5820 16235 85 85 85 110 135 185 85 135 185 235 135 135 135 160 185 235 135 185 235 285 56 56 56 81 106 156 56 106 156 206 50 24,5 50 29 50 35 75 38 100 41 150 42,5 50 42,5 100 49 150 50 200 55 15 15 20 25 30 30 20 30 35 35 15,7 19,7 24,7 24,7 24,7 24,7 31,7 31,7 31,7 31,7 8 10 12 12 12 12 16 16 16 16 13,5 18,5 23 23 23 23 30 30 30 30 7,2 7,6 9,7 7,6 6,6 4,2 10,2 7 4,5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7 3,0 2,5 3,0 3,4 4,2 HSK-A40 HSK-A63 HSK-A100 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít kín HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 154 EPB - Đ u c p dao Combimaster Lo i 5820 – Đ u c p dao HSK-E HSK-E (v i ng t i ngu i có ren*) Kích th D ng côn Kích cỡ ren n i c theo mm Mã s n phẩm A L l1 la Da lu Du M D5t β° Cân bằng M6 M8 E9341 5820 0650 E9341 5820 0850 50 50 66 66 30 30 25 25 14,5 18,5 10 10 11,7 15,7 6 8 11 13,5 5,3 5,3 1 1 0,2 0,2 M6 M8 M10 E9342 5820 0650 E9342 5820 0875 E9342 5820 1075 50 75 75 70 95 95 30 55 55 25 50 50 14,5 20 24,5 10 15 15 11,7 15,7 19,7 6 8 10 11 13,5 18,5 5,3 3,5 3,9 1 1 1 0,2 0,3 0,3 M6 M8 M10 M12 M16 E9343 5820 0655 E9343 5820 0855 E9343 5820 1080 E9343 5820 1280 E9343 5820 1680 55 55 80 80 80 80 80 105 105 105 29 29 54 54 54 25 25 50 50 50 14,5 18,5 24,5 30 37 10 10 15 20 20 11,7 15,7 19,7 24,7 31,7 6 8 10 12 16 11 13,5 18,5 23 30 5,3 5,3 3,9 5 5 1 1 1 1 1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 HSK-E32 HSK-E40 HSK-E50 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về nút bít kín HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 155 EPB - Đ u c p dao Combimaster Lo i 5820-5821 – Đ u c p dao DIN 69871 DIN 69871-ADB/ CAT K t h p h mét Kiểu 1 (5820) Kiểu 2 (5821) Da = Du Kích th D ng côn DIN40 ADB/ CAT40 DIN50 ADB/ CAT50 Kích cỡ ren n i Mã s n phẩm A L l1 la Da lu Du M D5t β° Kiểu Cân bằng M6 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 E3476 5820 0660 E3476 5820 0860 E3476 5820 0885 E3476 5820 1040 E3476 5820 1060 E3476 5820 1085 E3476 5820 10135 E3476 5821 1060 E3476 5820 1240 E3476 5820 1260 E3476 5820 1285 E3476 5820 12110 E3476 5820 12135 E3476 5820 12185 E3476 5821 1260 E3476 5821 1285 E3476 5820 1640 E3476 5820 1660 E3476 5820 1685 E3476 5820 16110 E3476 5820 16135 E3476 5820 16185 E3476 5821 1685 E3476 5821 16110 E3476 5821 16135 60 60 85 40 60 85 135 60 40 60 85 110 135 185 60 85 40 60 85 110 135 185 85 110 135 128,4 128,4 153,4 108,4 128,4 153,4 203,4 128,4 108,4 128,4 153,4 178,4 203,4 253,4 128,4 153,4 108,4 128,4 153,4 178,4 203,4 253,4 153,4 178,4 203,4 41 41 66 21 41 66 116 41 21 41 66 91 116 166 41 66 21 41 66 91 116 166 66 91 116 25 25 50 5 25 50 100 25 5 25 50 75 100 150 25 50 5 25 50 75 100 150 50 75 100 14,5 18,5 20 19,7 23 24,5 27,5 18,5 24,7 28,5 30 31,5 33 42,5 23,5 23,5 31,7 35,5 37 38,5 40,5 43,5 30,5 30,5 30,5 10 10 15 5 10 15 20 10 5 10 20 25 30 30 10 20 5 10 20 25 30 35 20 25 30 11,7 15,7 15,7 19,7 19,7 19,7 19,7 18,5 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 23,5 23,5 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 30,5 30,5 30,5 6 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 13,5 13,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 23 23 23 23 23 23 23 23 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5,3 5,3 3,5 0 6,3 3,9 2,8 – 0 7,2 5 3,9 3,4 4,2 – – 0 7,2 5 3,9 3,6 2,9 – – – 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,6 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2 1,4 1,6 2,1 1,2 1,4 1,6 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 E3478 5820 1295 E3478 5820 12145 E3478 5820 12195 E3478 5820 12245 E3478 5820 1695 E3478 5820 16145 E3478 5820 16195 E3478 5820 16245 E3478 5820 16295 95 145 195 245 95 145 195 245 295 196,7 246,7 296,7 346,7 196,7 246,7 296,7 346,7 396,7 76 126 176 226 76 126 176 226 276 50 100 150 200 50 100 150 200 250 35 41 42,5 47,5 42,5 49 50 55 59,5 20 30 30 30 20 30 35 35 35 24,7 24,7 24,7 24,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 12 12 12 12 16 16 16 16 16 23 23 23 23 30 30 30 30 30 9,7 6,6 4,2 3,8 10,2 7 4,5 4 3,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,3 3,6 3,8 4,0 3,4 3,8 4,3 4,9 6,0 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 156 c theo mm EPB - Đ u c p dao Combimaster Lo i 5820-5821 – Đ u c p dao BT JIS BT JIS B 6339-ADB Kiểu 1 (5820) Kiểu 2 (5821) Da = Du Kích th D ng côn Kích cỡ ren n i Mã s n phẩm c theo mm A L l1 la Da lu Du M D5t β° Kiểu Cân bằng BT40 ADB M6 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M16 E3414 5820 0660 E3414 5820 0860 E3414 5820 08110 E3414 5821 0860 E3414 5820 1060 E3414 5820 1085 E3414 5820 10135 E3414 5820 10185 E3414 5821 1060 E3414 5820 1240 E3414 5820 1260 E3414 5820 1285 E3414 5820 12110 E3414 5820 12135 E3414 5821 1260 E3414 5821 1285 E3414 5820 1640 E3414 5820 1660 E3414 5820 1685 E3414 5820 16110 E3414 5820 16135 E3414 5820 16185 60 60 110 60 60 85 135 185 60 40 60 85 110 135 60 85 40 60 85 110 135 185 125,4 125,4 175,4 125,4 125,4 150,4 200,4 250,4 125,4 105,4 125,4 150,4 175,4 200,4 125,4 150,4 105,4 125,4 150,4 175,4 200,4 250,4 33 33 83 33 33 58 108 158 33 13 33 58 83 108 33 58 13 33 58 83 108 158 25 25 75 25 25 50 100 150 25 5 25 50 75 100 25 50 5 25 50 75 100 150 14,5 18,5 21,5 14,5 23 24,5 27,5 37 18,5 24,7 28,5 30 31,5 33 23,5 23,5 31,7 35,5 37 38,5 40,5 50 10 10 20 10 10 15 20 20 10 5 10 20 25 30 10 20 5 10 20 25 30 35 11,7 15,7 15,7 14,5 19,7 19,7 19,7 19,7 18,5 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 23,5 23,5 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 6 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 11 13,5 13,5 13,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 23 23 23 23 23 23 23 30 30 30 30 30 30 5,3 5,3 3 – 6,3 3,9 2,8 3,8 – 0 7,2 5 3,9 3,4 – – 0 7,2 5 3,9 3,6 4,5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,7 2,1 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 E3416 5820 1295 E3416 5820 12145 E3416 5820 12195 E3416 5820 1695 E3416 5820 16145 E3416 5820 16195 E3416 5820 16245 E3416 5820 16295 95 145 195 95 145 195 245 295 196,8 246,8 296,8 196,8 246,8 296,9 346,8 396,8 57 107 157 57 107 157 207 257 50 35 100 41 150 42,5 50 42,5 100 49 150 50 200 55 250 59,5 20 30 30 20 30 35 35 35 24,7 24,7 24,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 12 12 12 16 16 16 16 16 23 23 23 30 30 30 30 30 9,7 6,6 4,2 10,2 7 4,5 4 3,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,8 4,1 4,3 3,9 4,3 5,0 5,4 6,1 BT50 ADB Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 157 EPB - Kh p trung gian Combimaster Lo i BS/5820 – Kh p n i EPB - Khớp trung gian Combimaster Kích th Kích cỡ cán Combimaster Kích cỡ ren n i M6 M8 M10 M12 M16 M6 M8 M10 M12 M16 Mã s n phẩm A M2 M1 D5m D5t SW Cân bằng BS006 5820 0625 BS008 5820 0830 BS010 5820 1035 BS012 5820 1240 BS016 5820 1640 25 30 35 40 40 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 11 13,5 18,5 23 30 11 13,5 18,5 23 30 9 11 15 19 26 2 2 2 2 2 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 158 c theo mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 EPB - Kh p trung gian Combimaster Lo i BS/5820 – B c lót thu nh Kích cỡ cán Combimaster Kích cỡ ren n i M8 M10 M10 M12 M16 M16 M6 M6 M8 M10 M10 M12 Kích th c theo mm Mã s n phẩm A l1 Da lu Du M2 M1 D5m D5t SW β° Cân bằng BS008 5820 0625 BS010 5820 0635 BS010 5820 0830 BS012 5820 1035 BS016 5820 1060 BS016 5820 1240 25 35 30 35 60 40 14 22 17 24 49 29 13,5 18,5 18,5 23 30 30 6 6 8 8 8 8 11,7 11,7 15,7 19,7 19,7 24,7 8 10 10 12 16 16 6 6 8 10 10 12 13,5 18,5 18,5 23 30 30 11 11 13,5 18,5 18,5 23 11 15 15 19 26 26 6,4 12 8,8 5,9 7,15 7,2 2 2 2 2 2 2 0,1 0,1 1,0 0,1 0,2 0,2 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 159 EPB - B kh p n i Combimaster Lo i BD/5820-5821-5822 – Kh p n i tr , thép, kim lo i n ng ho c cacbit EPB - Bộ khớp n i Combimaster Kiểu 1 (5820) Kiểu 2 (5821) Kiểu 3 (5822) Da = D5t Kích th Tr Cán Dm Kích cỡ ren n i 12 12 14 14 16 16 16 18 18 20 20 20 20 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32 40 40 40 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 Mã s n phẩm BD012 5822 0660 BD012 5822 0695E BD014 5822 0860 BD014 5822 0895E BD016 5822 0865 BD016 5822 08105E BD016 5821 08105E BD018 5822 1070 BD018 5822 10125E BD020 5822 1075 BD020 5821 1040D BD020 5821 10110 BD020 5821 10110D BD025 5822 1280 BD025 5822 12180E BD025 5821 12185E BD025 5821 12185 BD025 5821 12185D BD032 5820 12100 BD032 5820 12240 BD032 5822 1695 BD032 5821 16100 BD032 5821 16100D BD032 5821 16145D BD032 5821 16240 BD032 5821 16240D BD040 5820 1690 BD040 5820 16135 BD040 5820 16230 A L la Da lu Du M D5t β° Kiểu Cân bằng 60 95 60 95 65 105 105 70 125 75 40 110 110 80 180 185 185 185 100 240 95 100 100 145 240 240 90 135 230 105 140 105 140 113 153 153 118 173 125 90 160 160 136 236 241 241 241 160 300 155 160 160 205 300 300 160 205 300 – – – – – – 50 – – – 25 65 65 – – 85 85 85 65 145 – 65 65 110 145 145 65 110 145 – – – – – – 14,5 – – – 18,5 18,5 18,5 – – 23,5 23 23 31 31 – 30 30 30 30 30 39 39 39 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 25 30 – – – – – – 25 35 35 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 24,7 24,7 – – – – – – 31,7 31,7 31,7 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 11 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 18 18 18,5 18,5 18,5 18,5 23 23 23 23 23 23 23 30 30 30 30 30 30 30 30 30 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4,5 1,6 – – – – – – 5,2 2,8 1,9 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. D = kim loại n ng, E = cacbit. 160 c theo mm 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0,2 0,6 0,3 0,4 0,3 0,7 0,5 1,7 1,4 0,9 2,0 0,9 1,5 0,9 0,9 1,9 2,5 1,7 3,7 1,4 1,8 2,6 EPB - B kh p n i Combimaster Lo i BW/5821– Kh p n i Weldon DIN 1835-1 Form B Da = Du Kích th Cán Weldon Dm Kích cỡ ren n i 20 20 25 25 32 M10 M10 M12 M12 M16 Mã s n phẩm BW020 5821 1030 BW020 5821 10102 BW025 5821 1245 BW025 5821 12115 BW032 5821 1645 c theo mm A L la Da lu Du M D5t Cân bằng 30 102 45 115 45 80 152 101 171 105 25 97 40 110 40 18,5 18,5 23,5 23,5 30,5 10 20 20 30 20 18,5 18,5 23,5 23,5 30,5 10 10 12 12 16 18,5 18,5 23 23 30 2 2 2 2 2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 161 EPB - B kh p n i Combimaster Lo i BC/5820-5821 – Kh p n i Morse Taper DIN 228 Form A Kiểu 1 (5820) Kiểu 2 (5821) Da = Du = D5t lu = la Kích th Morse Taper kích cỡ T Kích cỡ ren n i 2 M D5t β° Kiểu Cân bằng 17.780 18,5 10 18,5 – 2 2 0,20 20 15 60 15 23.825 19,7 23.825 23 23.825 23 23.825 30 10 12 12 16 18,5 23 23 30 1,26 – – – 1 2 2 2 2 2 2 2 1,00 0,27 0,43 0,26 30 53,5 93,5 93,5 31.267 24,7 31.267 30 31.267 30 31.267 30 12 16 16 16 23 30 30 30 2,64 – – – 1 2 2 2 2 2 2 2 2,10 0,76 0,98 2,20 Mã s n phẩm A L la Da lu M10 BC020 5821 1060 60 124 55 18,5 55 3 3 3 3 M10 M12 M12 M16 BC030 5820 10100 BC030 5821 1220 BC030 5821 1265 BC030 5821 1620 100 20 65 20 181 101 146 101 95 15 60 15 23 23 23 30 4 4 4 4 M12 M16 M16 M16 BC040 5820 12100D BC040 5821 1660 BC040 5821 16100 BC040 5821 16100D 100 60 100 100 202,5 162,5 202,5 202,5 95 53,5 93,5 93,5 30,5 30 30 30 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 162 c theo mm T Du EPB - B kh p n i Combimaster Lo i BM/5820 – B n i Combimaster Graflex® Cán Graflex Kích th Kích cỡ d mm Kích cỡ ren n i 5 28 M16 c theo mm Mã s n phẩm A l1 D la Da lu Du M D5t β° Cân bằng BM050 5820 1640 40 20 50 15 35 10 31,7 16 30 18,25 2 0,6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 163 EPB - Đ u c p Combimaster Shrinkfit Lo i BS/5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN Combimaster EPB - Đ u c p Combimaster Shrinkfit • Kèm một vít ch n đ u. Kích cỡ ren n i Shrinkfit d mm M16 M16 M16 M16 6 8 10 12 Kích th Mã s n phẩm A l1 l3 l4 D D3 D5m M T BS016 5603 0665 BS016 5603 0865 BS016 5603 1070 BS016 5603 1270 65 65 70 70 54 54 70 70 22 26 31 34 37,5 37,5 42,5 42,5 21 21 24 24 27 27 30 30 30 30 30 30 16 16 16 16 M5 M6 M8x1 M10x1 Ph ki n thay th Vít chìm Cho d 6 8 10 12 S 19BDR05165 19BDR06165 19BDR08165 19BDR10165 2,5 3 4 5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. 164 c theo mm A1 t i thiểut i đa 29-39 29-39 29-39 24-34 SW Cân bằng 26 26 26 26 2 2 2 2 0,3 0,3 0,4 0,4 EPB – H th ng môđun Graflex® – H ng dẫn EPB – H th ng môđun Graflex® – Hướng d n 165 EPB – H th ng môđun Graflex® – H ng dẫn M t ph m vi hoàn ch nh các môđun, thích h p cho t t c lo i máy và t t c nguyên công gia công Phay Khoan Tarô Đ c bi t Móc l H th ng môđun cho sự linh ho t và hi u qu Linh ho t: Dụng cụ với các chiều dài và đường kính khác nhau có thể nhanh chóng được lắp ráp với nhau, khi c n thi t. Môđun Graflex® chẳng hạn như đ u c p dao và đ u móc l , cũng như dụng cụ cắt có thể được gắn trên t t cả loại máy, bằng vi c chuyển đ i ch một loại đ u c p dao Graflex® cơ bản. Các môđun Graflex® thích hợp dùng cho phay, khoan, tarô, doa và móc l . Năng su t: K t n i c ng vững và chính xác, làm cho các bộ Graflex® có thể được dùng trong các điều ki n gia công gi ng nhau do có cùng kích cỡ đ u c p Monobloc. Phạm vi rộng các môđun cho phép kích thước dụng cụ đáp ng g n nh t nguyên công gia công yêu c u, giúp đạt điều ki n cắt t i ưu. T t cả đ u c p dao cơ bản, khớp n i và bạc lót thu nh , các đ u c p dao chính và t t cả đ u móc l đều có khả năng tưới nguội xuyên. Phay công su t cao với H th ng Môđun Graflex® : t c độ loại b kim loại 432 cm3/phút 166 EPB – H th ng môđun Graflex® – H ng dẫn K t n i Graflex® (đã được c p bằng sáng ch ) Trục đ nh v dài và k t n i bề m t, k t hợp với ch t lượng sản ph m c a EPB, làm ch được t t cả yêu c u về gia công, như độ bền và chính xác trong phay cũng như móc l . Ti p c n vít khóa theo hướng kính = d sử dụng. Áp su t ti p xúc bề m t cao có thể tự khóa k t n i trong khi gia công = c ng vững tăng. Graflex® là một thương hi u được đăng ký c a Seco–EPB. Tr c đ nh v dài / K t n i bề m t Hai vít khóa đ nh c u Kh p trung gian (không bắt bu c) Đ u c p Graflex Rãnh then Then Vít khóa K t n i Graflex® thay th sử dụng một then riêng thể hi n trong catalogue chương Liteline. 167 EPB – H th ng môđun Graflex® – H ng dẫn Quy trình lắp ráp Graflex® 1. Lắp ráp đ u c p dao Graflex® và môđun bằng cách dùng then để đ nh hướng d dàng. Si t vít khóa đ nh c u đảm bảo rằng m t trái c a then ti p xúc m t trái c a rãnh then (Hình v 1 & 2). 2. Mômen xoắn gia công mạnh chẳng hạn như trong quá trình móc l có thể tạo ra chuyển động quay nh c a trục đ nh v so với l , gây ra sự d ch chuyển nh cho bề m t ti p xúc c a vít đ nh c u. Điều này d n đ n k t quả là sự k t n i b sung khả năng tự khóa, c ng c sự c ng vững c a h th ng (Hình v 3). 3. Đ i với nguyên công liên quan cắt gián đoạn chẳng hạn như phay công su t cao, có thể si t vít khóa được c p trong then để tránh các chuyển động quay nh và ngăn khả năng tự khóa (Hình v 4). Lưu ý: Về quy trình lắp ráp ’t i ưu’, xem trang ti p theo. * *Hình v 1, 2, 3 và 4 được nhìn từ m t trước như khi lắp ráp thông thường ví dụ như khi sử dụng b đỡ lắp ráp Tool Boy. 168 Không đ *c k p * Tự khóa * K p thông th * ng Gá k p cho gia công gián đo n EPB – H th ng môđun Graflex® – H ng dẫn Quy trình lắp ráp Graflex® t i u m t trái m t trái 1. Lau sạch các bộ ph n được lắp ráp và đ t màng ch ng ôxi hóa lên. 2. Lắp các bộ ph n vào đảm bảo rằng m t trái c a then ti p xúc m t trái c a rãnh then. 3. Si t nh vít A 4. Si t nh vít B K p bình th Gá k p cho gia công gián đo n, ví d móc l gián đo n, phay công su t l n ng cho các v t cắt liên t c 5. Vít ’Mômen xoắn’ A (các giá tr th p). 6. Vít ’Mômen xoắn’ B (các giá tr th p). K t n i Graflex®, kích th 5. Vít khóa ’Mômen xoắn’ C. 6. Vít ’Mômen xoắn’ A (các giá tr cao). 7. Vít ’Mômen xoắn’ B (các giá tr cao). 8. Kiểm tra kỹ vi c si t vít khóa c và mômen khóa khuyên dùng K t n i Graflex® tự đ nh tâm, vì v y ít c n thi t kiểm tra vi c áp dụng mômen khóa. Thông thường không yêu c u kiểm tra mômen xoắn. Bảng này cho bi t các phạm vi mômen xoắn khuyên dùng, ưu tiên độ chính xác lắp ráp (các giá tr th p) ho c độ c ng vững/công su t lớn (các giá tr cao). Các mômen xoắn khóa k t n i Graflex khuyên dùng Kích cỡ Graflex d mm D mm l mm Vít đ nh c u (A) & (B) Giá tr th p – Giá tr cao Vít khóa then (C) 0 08 16 12 1,5 – 2 Nm — 1 11 20 13 1,5 – 2 Nm — 2 14 25 16 2,5 – 4 Nm — 3 18 32 20 5 – 8 Nm 0,4 Nm 4 22 40 24 13 – 20 Nm 0,7 Nm 5 28 50 30 17 – 25 Nm 2 Nm 6 36 63 40 23 – 35 Nm 4 Nm 7 46 90 50 40 – 60 Nm 8 Nm Cân bằng các môđun Graflex® T t cả đ u c p dao cơ bản ngoại trừ cỡ 7 được cân bằng tinh làm tiêu chu n cho sự tương thích t i ưu với các đ u móc l được dùng ở t c độ cao. Các khớp trung gian Graflex® và đ u c p dao được cân bằng trước. Trên các trang Sản ph m, ch t lượng cân bằng m i môđun Graflex® được ch rõ trong cột cân bằng. Đ ng thời xem 'T c độ t i đa cho đ u móc l Graflex®’ ở trang Hướng d n lắp ráp. Các khớp n i Graflex® chính và các bộ n i có thể được cân bằng tinh theo yêu c u, vui lòng gửi yêu c u. K t n i Graflex®, Linh ki n và Ph ki n thay th Linh ki n (chìa v n khóa) và phụ ki n thay th (bộ g m hai vít đ nh c u ho c các bộ then) được t p trung lại trên trang 218 và các trang 335-337 (đ u móc l ). 169 EPB – H th ng môđun Graflex® – H ng dẫn Đ u c p dao Graflex® - Lo i EM..., ER..., M409... Các đ u c p dao Graflex® cơ b n đ c s n xu t cho t t c lo i tr c máy HSK, SA và Seco-Capto™* - Lo i EM... Các đ u c p dao ch y u có 3 loại chiều dài (ngắn, vừa và dài). T t cả đ u c p dao ngoại trừ cỡ 7 được cân bằng tinh làm tiêu chu n, xem cột cân bằng ở các trang Sản ph m. * Đ u c p dao Graflex với côn trục Seco-Capto™ được thể hi n trong Machining Navigator Seco-Capto™. Đ u c p dao Graflex® điều ch nh đ c - Lo i ER ...401... ER…401… Điều ch nh góc và hướng kính có thể loại b độ đảo tại lưỡi cắt c a dụng cụ (ví dụ dao doa) trong b t kỳ đ u c p dao Graflex® như đ u c p dao th y lực, Weldon, ng k p đàn h i. Thi t lập: Để điều ch nh đường tâm c a dụng cụ cắt, 4 vít (1) có vai trò điều ch nh góc và 4 vít (2) điều ch nh hướng kính. Bộ lắp ráp được khóa bởi 4 vít (3). M t bích lắp c a Graflex® - Lo i M409... Các môđun Graflex® có thể được khóa an toàn trên trục chính máy, không b ảnh hưởng bởi độ chính xác côn và ch c năng khóa c a trục chính. Được thi t k để thích hợp cho đ u trước trục chính loại DIN 2079. 170 EPB – H th ng môđun Graflex® – H ng dẫn Kh p n i Graflex® - Lo i M402... Khớp n i có cùng kích cỡ Graflex® tại m t trước (l Graflex®) và tại m t sau (cán Graflex®). Có sẵn nhiều chiều dài khác nhau: ngắn, vừa và dài. M i: Kh p n i r t dài đ c bi t thích h p cho vi c lắp ráp t i u các đ u khoan theo môđun Perfomax® SD 600. B c lót thu nh Graflex® - Lo i M403... Bạc lót thu nh có kích cỡ Graflex® nh hơn tại m t trước (l Graflex®) so với m t sau (cán Graflex®). B c lót thu nh Graflex® dài Khi được dùng với đ u móc l Graflex®, bạc lót thu nh Graflex® dài cho t l chiều dài móc l và đường kính khoảng 4xD. B c lót thu nh Graflex® cực dài, lo i cacbit – Lo i M403...C... Ph n khớp n i được sản xu t bằng cacbit. Bạc lót thu nh cực dài được sử dụng với đ u móc l tinh cho t l chiều dài móc l và đường kính khoảng 7xD. R t c ng vững nhưng cũng d gãy, không thích hợp cho các ng dụng công su t cao. Chiều dài móc l t i đa được li t kê trong các trang Sản ph m (lu). Các chiều dài khác có thể sản xu t theo yêu c u, vui lòng gửi yêu c u. B phóng đ i Graflex® - Mã s n phẩm M40356 và M40367 Các bộ phóng đại có thể gắn môđun với k t n i Graflex® lớn cỡ 6 ho c 7 trên các đ u c p dao với k t n i t i đa cỡ 5 ho c 6. 171 EPB – H th ng môđun Graflex® – H ng dẫn Các kh p n i tr c a Graflex® – Lo i M401… Các kh p n i tr c a Graflex®, lo i thép Cán trụ, có dung sai h5, có thể được k p trong b t kỳ h th ng k p nào thích hợp, bao g m đ u c p Shrinkfit. Thích hợp cho móc l dài thô ho c tinh. Chiều sâu móc l t i đa được li t kê ở các trang Sản ph m (lu). Các khớp n i này có một kênh tưới nguội 'xuyên'. Các kh p n i tr c a Graflex®, cacbit lo i M401…C Các khớp n i Graflex® với cán trụ bằng cacbit thích hợp cho các t l chiều sâu móc l tinh và đường kính lên tới khoảng 9xD Cán trụ có dung sai h5 có thể được k p trong đ u c p Shrinkfit, ho c b t kỳ h th ng k p thích hợp khác. R t c ng vững nhưng cũng d gãy, không thích hợp cho các ng dụng công su t lớn. Các chiều dài móc l t i đa được li t kê trong các trang Sản ph m (lu). Các khớp n i này có một kênh tưới nguội 'xuyên'. Đ u c p dao Graflex® – Lo i M5525…, M584…, vv. Các đ u c p Graflex® được sản xu t với các loại ph n đ u chính gi ng như đ u c p Monobloc. Các đ u c p khoan và bộ c p dung d ch làm nguội phụ quay ch được sản xu t với k t n i Graflex® cho sự linh hoạt cao. Lưu ý: Bộ n i Graflex® với ph n đ u c a Combimaster, xem chương Combimaster. 172 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i EM – Đ u c p dao HSK-A HSK-A/ ISO 12164-1-A EPB – Đ u c p dao Graflex® L Graflex D ng côn Kích cỡ d1 mm 2 Kích th c theo mm Mã s n phẩm A L l1 D1 Cân bằng 14 EM9302 401 1440 40 60 20 25 1 0,25 3 5 18 28 EM9303 401 1850 EM9303 401 2870 50 70 75 95 24 44 32 50 1 1 0,40 0,85 2 3 4 G5* 5 5 6 6 14 18 22 28 28 28 36 36 EM9304 401 1445 EM9304 401 1850 EM9304 401 2255 EM9304 401 2860 EM9304 401 28100 EM9304 401 28140 EM9304 401 3670 EM9304 401 36120 45 50 55 60 100 140 70 120 77 82 87 92 132 172 102 152 19 24 29 34 74 114 44 94 25 32 40 50 50 50 63 63 1 1 1 1 1 1 1 1 0,69 0,80 0,90 1,00 1,60 2,25 1,25 2,25 3 4 G5* 5 5 6 6 6 7 7 7 18 22 28 28 28 36 36 36 46 46 46 EM9306 401 1855 EM9306 401 2260 EM9306 401 2865 EM9306 401 28110 EM9306 401 28150 EM9306 401 3675 EM9306 401 36120 EM9306 401 36160 EM9306 401 4685 EM9306 401 46160 EM9306 401 46240 55 60 65 110 150 75 120 160 85 160 240 105 110 115 160 200 125 170 210 135 210 290 26 31 36 81 121 46 91 131 56 131 211 32 40 50 50 50 63 63 63 90 90 90 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1,90 2,10 2,30 3,00 3,60 2,60 4,50 4,90 4,20 6,00 8,00 HSK-A40 HSK-A50 HSK-A63 HSK-A100 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít kín HSK, ng tưới nguội và chìa v n đai c kiểu ng, xem trang 349. 173 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i EM – Đ u c p dao DIN 69871-AD DIN 69871-AD Kiểu 1 L Graflex D ng côn Kích cỡ d1 mm 5 6 Kích th Kiểu 2 c theo mm Mã s n phẩm A l1 l2 D1 D2 L Kiểu Cân bằng 28 EM4464 401 2855 55 35,9 20 50 45 102,8 2 1 0,60 36 EM4470 401 3645 45 25,9 – 63 63 127,7 2 1 1,75 DIN30 AD DIN45 AD Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 174 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i EM – Đ u c p dao DIN 69871-AD DIN 69871-ADB Kiểu 1 L Graflex D ng côn Kích cỡ d1 mm 1 2 2 3 3 4 4 G5* 5 5 6 6 11 14 14 18 18 22 22 28 28 28 36 36 2 3 3 4 4 G5* 5 5 6 6 6 7 7 7 14 18 18 22 22 28 28 28 36 36 36 46 46 46 Kích th Mã s n phẩm Kiểu 2 c theo mm A l1 l2 D1 D2 L Kiểu Cân bằng EM3469 401 1190 EM3469 401 1435 EM3469 401 1490 EM3469 401 1835 EM3469 401 18100 EM3469 401 2235 EM3469 401 22100 EM3469 401 2840 EM3469 401 2880 EM3469 401 28120 EM3469 401 3660 EM3469 401 36120 90 35 90 35 100 35 100 40 80 120 60 120 70,9 15,9 70,9 15,9 80,9 15,9 80,9 20,9 60,9 100,9 40,9 100,9 – – – – – – – – – – 25 85 20 25 25 32 32 40 40 50 50 50 63 63 20 – 25 50 32 50 40 50 50 50 50 50 158,4 103,4 158,4 103,4 168,4 103,4 168,4 108,4 148,4 188,4 128,4 188,4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,90 0,83 0,95 0,80 0,95 0,80 1,05 0,80 1,55 2,10 1,35 2,85 EM3471 401 14100 EM3471 401 1835 EM3471 401 18110 EM3471 401 2235 EM3471 401 22120 EM3471 401 2840 EM3471 401 28100 EM3471 401 28140 EM3471 401 3645 EM3471 401 36100 EM3471 401 36140 EM3471 401 4650 EM3471 401 46120 EM3471 401 46200 100 35 110 35 120 40 100 140 45 100 140 50 120 200 80,9 15,9 90,9 15,9 100,9 20,9 80,9 120,9 25,9 80,9 120,9 30,9 100,9 180,9 – – – – – – – – – – – 15 85 165 25 32 32 40 40 50 50 50 63 63 63 90 90 90 25 80 32 80 40 80 50 50 80 63 63 80 80 80 201,7 136,7 211,7 136,7 221,7 141,7 201,7 241,7 146,7 201,7 241,7 151,7 221,7 301,7 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2,85 2,80 2,90 2,80 2,95 2,85 3,80 4,25 3,10 4,10 5,15 4,25 6,60 10,50 DIN40 ADB DIN50 ADB Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 175 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i EM – Đ u c p dao DIN-AD/ CAT K t h p h Mét DIN 69871-AD/ CAT T ơng thích h Mét Kiểu 1 L Graflex D ng côn DIN40 AD/ CAT40 DIN50 AD/ CAT50 Kích cỡ d1 mm 6 5 6 7 Kích th c theo mm Mã s n phẩm A l1 l2 D1 D2 L Kiểu Cân bằng 36 EM4466 401 3660 60 40,9 25 63 44,45 128,4 2 1 1,40 28 36 46 EM4468 401 2840 EM4468 401 3645 EM4468 401 4665 40 45 65 20,9 25,9 45,9 5 10 30 50 63 90 69,85 69,85 69,85 141,7 146,7 166,7 1 1 2 1 1 2 2,90 3,05 3,75 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 176 Kiểu 2 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i EM – Đ u c p dao BT JIS-AD BT JIS B 6339-AD L Graflex D ng côn Kích th Kích cỡ d1 mm 3 5 18 28 c theo mm Mã s n phẩm A l1 D1 L Cân bằng EM4040 401 1835 EM4040 401 2850 35 50 13 28 32 50 83,4 98,4 1 1 BT30 AD 0,45 0,65 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 177 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i EM – Đ u c p dao BT JIS-AD BT JIS B 6339-ADB Kiểu 1 L Graflex D ng côn Kích cỡ d1 mm 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 11 14 14 18 18 22 22 28 28 28 36 36 2 3 3 4 4 5* 5 5 6 6 6 7 7 7 14 18 18 22 22 28 28 28 36 36 36 46 46 46 Kích th Mã s n phẩm Kiểu 2 c theo mm A l1 D1 D2 L Kiểu Cân bằng EM3414 401 1190 EM3414 401 1440 EM3414 401 1490 EM3414 401 1840 EM3414 401 18100 EM3414 401 2245 EM3414 401 22100 EM3414 401 2845 EM3414 401 2880 EM3414 401 28120 EM3414 401 3650 EM3414 401 36120 90 40 90 40 100 45 100 45 80 120 50 120 63 13 63 13 73 18 73 18 53 93 – – 20 25 25 32 32 40 40 50 50 50 63 63 – – – 63 – 63 – 63 – – – – 155,4 105,4 155,4 105,4 165,4 110,4 165,4 110,4 145,4 185,4 115,4 185,4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,98 1,10 1,00 1,40 1,10 1,45 1,10 1,55 2,10 1,10 2,80 EM3416 401 14110 EM3416 401 1845 EM3416 401 18120 EM3416 401 2250 EM3416 401 22140 EM3416 401 2855 EM3416 401 28100 EM3416 401 28140 EM3416 401 3663 EM3416 401 36100 EM3416 401 36140 EM3416 401 4665 EM3416 401 46120 EM3416 401 46200 110 45 120 50 140 55 100 140 63 100 140 65 120 200 72 7 82 12 102 17 62 102 25 62 102 27 82 162 25 32 32 40 40 50 50 50 63 63 63 90 90 90 – 70 – 70 – 100 – – 100 – – 100 – – 211,8 146,8 221,8 151,8 241,8 156,8 201,8 241,8 164,8 201,8 241,8 166,8 221,8 301,8 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3,80 4,00 4,10 3,85 4,20 3,75 4,10 4,70 3,80 4,50 5,45 4,15 6,75 10,75 BT40 ADB BT50 ADB Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 178 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i EM – Đ u c p dao DIN 2080 DIN 2080 Kiểu 1 L Graflex D ng côn Kích cỡ d1 mm 6 4 5 6 6 7 7 Kích th Kiểu 2 c theo mm Mã s n phẩm A l1 D1 D2 L Kiểu Cân bằng 36 EM0040 401 3650 50 – 63 – 143,4 2 2 1,00 22 28 36 36 46 46 EM0050 401 2230 EM0050 401 2835 EM0050 401 3640 EM0050 401 3680 EM0050 401 4645 EM0050 401 46120 30 35 40 80 45 120 14,8 19,8 24,8 64,8 29,8 104,8 40 50 63 63 90 90 78 78 – – – – 156,8 161,8 166,8 206,8 171,8 246,8 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,75 2,90 3,25 3,85 3,30 7,00 DIN(2080)40 DIN(2080)50 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 179 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i ER – Đ u c p dao điều ch nh đ c DIN 69871-AD và BT JIS B 6339-AD • Có thể điều ch nh góc xoay và hướng kính. L Graflex D ng côn Kích cỡ d1 mm 5 Kích th c theo mm Mã s n phẩm A l1 D1 D2 Cân bằng 28 ER4469 401 2890 90 20 50 76 2 1,60 6 36 ER4471 401 36100 100 25 63 95 2 4,10 5 28 ER4041 401 2890 90 20 50 76 2 1,70 6 36 ER5766 401 36100 100 25 63 95 2 4,50 DIN40 AD DIN50 AD BT40 AD BT50 AD Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 180 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M409 – M t bích lắp DIN 2079 • Thích hợp cho lắp trên ph n đ u trục loại DIN 2079. L Graflex Kích cỡ tr c Kích cỡ d1 mm 6 36 7 46 Kích th Mã s n phẩm c theo mm D3 A l1 D1 D2 Cân bằng M409 40 36 88,88 40 12 63 100 – 1,90 M409 50 46 128,57 50 15 90 150 – 7,50 SA40 SA50 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 181 EPB – Kh p trung gian Graflex® Lo i M402 – Kh p n i EPB – Khớp trung gian Graflex® Cán Graflex L Graflex Kích th Kích cỡ d mm Kích cỡ d1 mm 0 0 8 8 0 0 1 1 11 11 2 2 Mã s n phẩm A D Cân bằng 8 8 M402 000 M402 001 30 50 16 16 2 2 0,05 0,10 1 1 11 11 M402 110 M402 111 30 50 20 20 2 2 0,05 0,10 14 14 2 2 14 14 M402 220 M402 221 30 50 25 25 2 2 0,10 0,20 3 3 18 18 3 3 18 18 M402 330 M402 331 40 60 32 32 2 2 0,25 0,40 4 4 4 22 22 22 4 4 4 22 22 22 M402 440 M402 441 M402 444 40 60 200 40 40 40 2 2 2 0,40 0,60 1,95 5 5 5 5 28 28 28 28 5 5 5 5 28 28 28 28 M402 550 M402 551 M402 552 M402 554 50 75 100 250 50 50 50 50 2 2 2 2 0,75 1,15 1,55 3,90 6 6 6 6 36 36 36 36 6 6 6 6 36 36 36 36 M402 660 M402 661 M402 662 M402 664 60 90 120 300 63 63 63 63 2 2 2 2 1,95 2,20 2,90 7,20 7 7 7 7 46 46 46 46 7 7 7 7 46 46 46 46 M402 770 M402 771 M402 772 M402 774 60 90 120 300 90 90 90 90 – – – – 2,90 4,50 5,80 14,60 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 182 c theo mm EPB – Kh p trung gian Graflex® Lo i M403 – B c lót thu nh Cán Graflex L Graflex Kích cỡ d mm Kích cỡ d1 mm 1 11 0 2 2 14 14 3 3 3 Kích th c theo mm Mã s n phẩm A l1 D D1 Cân bằng 8 M403 10 30 22 20 16 2 0,10 0 1 8 11 M403 20 M403 21 30 30 19 19 25 25 16 20 2 2 0,10 0,10 18 18 18 0 1 2 8 11 14 M403 30 M403 31 M403 32 30 30 30 16 16 16 32 32 32 16 20 25 2 2 2 0,15 0,15 0,20 4 4 4 4 22 22 22 22 0 1 2 3 8 11 14 18 M403 40 M403 41 M403 42 M403 43 30 30 30 30 13 13 13 13 40 40 40 40 16 20 25 32 2 2 2 2 0,25 0,25 0,25 0,20 5 5 5 5 5 28 28 28 28 28 0 1 2 3 4 8 11 14 18 22 M403 50 M403 51 M403 52 M403 53 M403 54 40 40 40 40 40 20 20 20 20 20 50 50 50 50 50 16 20 25 32 40 2 2 2 2 2 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55 6 6 6 6 6 6 36 36 36 36 36 36 0 1 2 3 4 5 8 11 14 18 22 28 M403 60 M403 61 M403 62 M403 63 M403 64 M403 65 40 40 40 40 40 45 14 14 14 14 14 19 63 63 63 63 63 63 16 20 25 32 40 50 2 2 2 2 2 2 0,95 1,00 1,00 1,00 1,05 1,10 7 7 46 46 5 6 28 36 M403 75 M403 76 50 55 24 29 90 90 50 63 – – 2,15 2,35 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 183 EPB – Kh p trung gian Graflex® Lo i M403 – B c lót thu nh dài • Về bộ thu nh cực dài, xem trang sau. Cán Graflex Kích cỡ d mm 5 5 5 5 5 L Graflex Kích th Kích cỡ Mã s n phẩm A l1 D D1 Cân bằng 28 28 28 28 28 0 1 2 3 4 8 11 14 18 22 M403 50 070 M403 51 080 M403 52 100 M403 53 120 M403 54 150 70 80 100 120 150 50 60 80 100 130 50 50 50 50 50 16 20 25 32 40 2 2 2 2 2 0,50 0,60 0,75 1,05 1,65 6 6 6 6 6 36 36 36 36 36 1 2 3 4 5 11 14 18 22 28 M403 61 090 M403 62 110 M403 63 120 M403 64 150 M403 65 190 90 110 120 150 190 64 84 94 124 164 63 63 63 63 63 20 25 32 40 50 2 2 2 2 2 1,10 1,25 1,50 2,10 3,30 7 46 6 36 M403 76 230 230 204 90 63 – 6,60 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 184 c theo mm d1 mm EPB – Kh p trung gian Graflex® Lo i M403 – B c lót thu nh cực dài, cacbit • Ph n khớp n i được sản xu t từ cacbit. • Thích hợp cho chiều dài móc l tinh lên tới ’lu’ với đ u móc l loại A780 ho c A790. Cán Graflex L Graflex Kích th c theo mm Kích cỡ d1 mm Ph m vi đ u C ∅ mm Mã s n phẩm A l1 l2 D2 D D1 lu Cân bằng 28 28 28 0 1 2 8 11 14 18-23,5 23-31 30-40 M403 50C150 M403 51C180 M403 52C220 150 180 220 95 120 155 35 40 45 32 36 41 50 50 50 16 20 25 130 160 200 – – – 0,80 1,15 3,40 36 36 1 3 11 18 23-31 39-51 M403 61C180 M403 63C280 180 280 120 205 34 49 36 49 63 63 20 32 160 270 – – 1,75 3,90 Kích cỡ d mm 5 5 5 6 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 185 EPB – Kh p trung gian Graflex® Lo i M403 – B phóng đ i Cán Graflex L Graflex Kích cỡ d mm Kích cỡ d1 mm 5 28 6 6 36 7 Kích th Mã s n phẩm A D D1 Cân bằng 36 M403 56 55 50 63 2 0,95 46 M403 67 80 63 90 – 2,80 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 186 c theo mm EPB – Kh p trung gian Graflex® Lo i M401 – Kh p n i tr , thép • Thích hợp cho chiều dài móc l lên tới ’lu’ với đ u móc l loại A780 ho c A790. • Cán trụ dh5 với dung sai h5, tương thích cho Shrinkfit. L Graflex Cán dh5 14 16 20 25 32 Kích th Kích cỡ d1 mm Ph m vi đ u C ∅ mm 0 0 1 2 3 8 8 11 14 18 15-18,5 18-23,5 23-31 30-40 39-51 Mã s n phẩm M401 14 08 M401 16 08 M401 20 11 M401 25 14 M401 32 18 c theo mm L L1 D1 lu Cân bằng 120 120 150 150 150 155 185 190 195 215 14 16 20 25 32 110 137 140 139 155 – – – – – 0,15 0,20 0,35 0,55 0,90 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 187 EPB – Kh p trung gian Graflex® Lo i M401 – Kh p n i tr , cacbit • Thích hợp cho chiều dài móc l tinh lên tới ’lu’ với đ u móc l loại A780 ho c A790. • Cán trụ dh5 với dung sai h5, tương thích cho Shrinkfit. L Graflex Cán dh5 14 16 20 25 32 Kích th Kích cỡ Ph m vi đ u C ∅ mm Mã s n phẩm L L1 D1 lu Cân bằng 0 0 1 2 3 8 8 11 14 18 15-18,5 18-23,5 23-31 30-40 39-51 M401 14 08C M401 16 08C M401 20 11C M401 25 14C M401 32 18C 150 173 210 261 315 185 208 250 306 380 14 16 20 25 32 140 160 200 250 320 – – – – – Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 188 c theo mm d1 mm 0,30 0,45 0,90 1,75 3,50 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i 5525/5524 – Đ u c p dao phay lắp cán, v i kênh t i ngu i xuyên EPB – Đ u c p dao Graflex® Kiểu 1 Kiểu 2 • Với kênh c p tưới nguội xuyên trục đ nh v . Cán Graflex d Kích cỡ mm Kích th c theo mm d1 mm Mã s n phẩm A l2 ␣° l3 Graflex Ph n đ u D D1 Kiểu * Cân bằng 3 18 16 M5525 18 16 25 – – 17 32 32 1 * 2 0,35 4R 4 22 22 16 22 M5525 22 16R M5525 22 22 25 25 – 19 – 45 17 19 38 (R) 40 38 48 1 2 * 2 2 0,40 0,40 5 5R 5 28 28 28 16 22 27 M5525 28 16 M5525 28 22R M5525 28 27 32 32 32 6 – 24 45 – 45 17 19 21 50 48 (R) 50 38 48 60** 1 1 2 * * 2 2 2 0,59 0,60 0,98 5R 28 27 M5524 28 27R 32 – – 21 48 (R) 48** 1 * 2 0,70 6 6 6R 6R 6 36 36 36 36 36 22 22 27 27 32 M5525 36 22 M5525 36 22120 M5525 36 27R M5525 36 27120R M5525 36 32 40 120 40 120 40 6,5 81 – – 14 45 30 – – 30 19 19 21 21 24 63 63 60 (R) 60 (R) 63 48 48 60 60 78 1 1 1 1 2 * * * 2 2 2 2 2 1,60 2,36 1,49 3,00 1,60 7 7 7R 46 46 46 27 32 32 M5525 46 27R M5525 46 32 M5525 46 32R 40 40 40 5 8 – 45 45 – 21 24 24 78 (R) 90 78 (R) 60 78 78 1 1 1 * 2 2 2 2,27 2,60 2,25 * Thích hợp cho phay vách dài và nh n. (R) = D giảm so với Graflex® chu n D. ** Đường kính D1 trên loại 5524 nh hơn trên loại 5525. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Bu-lông, lo i có t ngu i xuyên (4) i Bu-lông (1) Then/ Vít cho then (2) Cho d1/cán 16/3 16/4, 16/5 22/4, 22/5, 22/6 27/5/5525 27/5/5524 27/6, 27/7 32/6, 32/7 5811608 5811608 5812210 5812712 5812712 5812712 5813216 5801608L 5801608L 5802210L 5802712L 5802712L 5802712L 5803216L 5801608 5801608 5802210 5802712 5802712 5802712 5803216 16C116 16C10810164 16C11012206 16C11214243 16C127 16C11214243 16C2141421 950D0308 950D0312 950D0416 951D0516 951D0512 951D0516 951D0516 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 189 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M553 – Đ u c p dao phay lắp cán Combi DIN 6358 • Với vòng d n động di chuyển được. Cán Graflex d Kích cỡ mm Kích th d1 mm c theo mm Mã s n phẩm A A1 l3 l4 D D1 Cân bằng 5 5 28 28 16 22 M553 28 16 M553 28 22 32 32 22 20 17 19 27 31 50 50 32 40 – – 0,60 0,70 6 6 36 36 27 32 M553 36 27 M553 36 32 40 40 28 26 21 24 33 38 63 63 48 58 – – 1,35 1,52 Chìa v n bu-lông Bu-lông, lo i có t ngu i xuyên (4) Linh ki n Ph ki n thay th i Bu-lông (1) Vòng dẫn đ ng (2) Then bằng (3) Cho d1 16 22 27 32 5811608 5812210 5812712 5813216 5801608L 5802210L 5802712L 5803216L 5801608 5802210 5802712 5803216 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 190 58316 58322 58327 58332 04C216 04C222 04C227 04C232 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M569 – Đ u c p dao phay, lắp m t bích – DIN 6357/ DIN 2079 Cán Graflex d Kích cỡ mm 7 7 46 46 Kích th d1 mm 40 60 c theo mm Mã s n phẩm A l3 D D1 f M Cân bằng M569 46 40 M569 46 60 46 54 27 40 90 90 89 129 66,7 101,6 M12 M16 2 2 3,15 6,40 d1 40, có ren tâm b sung và bu-lông theo chu n ISO 3937. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n bu-lông Then/Vít cho then (2) Bu-lông (1) Cho d1 40 60 5814020 – 16C34040 16C35060 951D0616 951D1225 5804020 – Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 191 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5656 – Dao phay đĩa • Với một trục c p dao trượt điều ch nh được. • Thích hợp nh t cho dao phay đĩa c a Seco Loại A. Kích th Cán Graflex d Mã s n phẩm A l1 l3 l4 D D1 Cân bằng 3 18 16 M5656 18 16 50 36 0-10 3 32 28 2 0,30 4 22 22 M5656 22 22 60 43 0-12 4 40 35 2 0,55 5 5 28 28 27 32 M5656 28 27 M5656 28 3212 65 80 45 60 0-14 0-24 5 6 50 50 42 48 2 2 0,94 1,24 6 6 36 36 32 40 M5656 36 3212 M5656 36 40 85 110 59 84 0-24 0-30 6 7 63 63 48 58 2 2 2,45 2,65 7 7 46 46 50 60 M5656 46 50 M5656 46 60 130 150 104 124 0-32 0-40 8 8 90 90 72 90 – – 5,20 7,90 Ph ki n thay th Tr c c p dao có chìa v n (1) Vít (2) Cho M56561816 M56562222 M56562827 M5656283212 M5656363212 M56563640 M56564650 M56564660 S 565616 565622 565627 56563202 56563202 565640 565650 565660 950D0650 950D0860 950D1070 950D1290 950D12100 950D16110 950D16120 950D16120 5 6 8 10 10 14 14 14 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 192 c theo mm d1 mm EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M584 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Weldon – DIN 1835 Form B/ DIN 6535 Form HB Kiểu 1 Kiểu 2 • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (SecoWeldon tương thích). Cán Graflex Kích th Kích cỡ d mm d1 mm 5 5 5 5 5 5 5 5 28 28 28 28 28 28 28 28 6 6 6 6 6 6 6 36 36 36 36 36 36 36 c theo mm Mã s n phẩm A l1 l3 D D1 A1 Kiểu Cân bằng 6 8 10 12 14 16 18 20 M584 28 06 M584 28 08 M584 28 10 M584 28 12 M584 28 14 M584 28 16 M584 28 18 M584 28 20 45 45 55 60 60 65 65 65 25 25 35 40 40 45 45 45 27 30 39 44 44 47 47 49 50 50 50 50 50 50 50 50 25 28 35 42 44 48 50 52 27 27 35 37,5 37,5 41 41 40 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0,55 0,55 0,70 0,80 0,80 1,00 1,00 1,20 10 12 16 18 20 25 32 M584 36 10 M584 36 12 M584 36 16 M584 36 18 M584 36 20 M584 36 25 M584 36 32 55 60 65 65 65 80 80 29 34 39 39 39 – 54 39 44 47 47 49 54 58 63 63 63 63 63 63 63 35 42 48 50 52 63 72 35 37,5 41 41 40 56 56 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,15 1,20 1,40 1,40 1,45 2,05 2,30 Ph ki n thay th Vít khóa (1) Cho d1 6 8 10 12-14 16-18 20 25 32 Vít khóa (2) S 951C0610 951C0810 951C1012 951C1216 951C1416 951C1616 951C1820 951C2020 3 4 5 6 6 8 10 10 S – – – – – – 951C1820 951C2017 – – – – – – 10 8 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 193 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M584 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Weldon – DIN 1835 Form B/ DIN 6535 Form HB • Weldon d 16, 20, 25, 32 và 40 với m t được mài (SecoWeldon tương thích). Cán Graflex Kích th Kích cỡ d mm d1 mm 7 7 46 46 32 40 Mã s n phẩm M584 46 32 M584 46 40 A l1 l3 D D1 A1 Cân bằng 80 100 54 – 58 68 90 90 72 80 56 70 – – Ph ki n thay th Vít khóa (1) Cho d1 32 40 S l 951C2020 951C2020 ng 2 2 S 10 10 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 194 c theo mm 3,20 4,80 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5843 – Đ u k p dao khóa c nh bên, Whistle Notch DIN 1835 Form E/ DIN 6535 Form HE Kiểu 1 Kiểu 2 • Whistle Notch d 16, 20, 25 và 32 với m t được mài. Cán Graflex Kích th c theo mm Kích cỡ d mm d1 mm Mã s n phẩm A l1 l3 D D1 A1 t i thiểut i đa 5 28 20 M5843 28 20 65 45 49 50 52 6 6 36 36 25 32 M5843 36 25 M5843 36 32 80 80 – 54 54 58 63 63 63 72 Kiểu Cân bằng 11-25 1 2 1,20 16-24 17-22 2 2 2 2 2,05 2,30 Ph ki n thay th Vít khóa (1) Cho d1 20 25 32 S 951C1616 951C1820 951C2020 Vít ch n đ u (5) Vít khóa (2) 8 10 10 S – 951C1820 951C2017 – 10 8 S 19TLR1030 19TLR1030 19TLR1030 5 5 5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 195 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i BM5603 – Đ u c p Shrinkfit, lo i DIN • Kèm một vít ch n đ u. Cán Graflex d Kích cỡ mm 5 5 5 5 6 6 6 6 28 28 28 28 36 36 36 36 Kích th d1 mm 6 8 10 12 16 20 25 32 Mã s n phẩm BM050 5603 06100 BM050 5603 08100 BM050 5603 10110 BM050 5603 12115 BM060 5603 16125 BM060 5603 20125 BM060 5603 25125 BM060 5603 32125 A A1 l1 l3 l4 D D1 D3 M Cân bằng 100 100 110 115 125 125 125 125 64-74 64-74 69-79 69-79 76-86 74-84 68-78 64-74 80 80 90 95 99 99 99 99 22 26 31 34 39 41 47 51 37,5 37,5 42,5 47,5 50,5 52,5 58,5 62,5 50 50 50 50 63 63 63 63 21 21 24 24 27 33 44 44 27 27 32 32 34 42 53 53 M5 M6 M8x1 M10x1 M12x1 M16x1 M16x1 M16x1 2 2 2 2 2 2 2 2 Về khớp n i c a Shrinkfit, xem trang 356. Linh ki n Ph ki n thay th B vít cân bằng Vít chìm Cho d1 6 8 10 12 16 20-32 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 90ZQ01 19BDR05165 19BDR06165 19BDR08165 19BDR10165 19BDR12165 19BDR16165 S Æ 2,5 3 4 5 6 8 2,5 3 4 5 6 8 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về bộ n i thi t l p vít ch n đ u, xem trang 397. 196 c theo mm 0,85 0,80 0,90 0,85 1,50 1,70 2,30 2,10 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5872 – ng k p đàn h i chính xác lo i D Cán Graflex d Kích cỡ mm Kích cỡ lo i D Ph m vi mm Mã s n phẩm A Kích th c theo mm l1 l2 D D1 D2 M Cân bằng 5 28 D 24 0,5-16 M5872 28 24 60 40 26,3 50 36 36 M8 2 0,60 6 36 D 29 2-20 M5872 36 29 70 44 29,7 63 42 42 M12 2 1,25 Về ng k p loại D, xem trang 359–360. Linh ki n Ph ki n thay th Vòng nén Đai c bít kín (4) Cho kích cỡ lo i D D 24 D 29 03D587224A 03D587229A 08B587224BE 08B587229BE Vòng bít (3) L S 28 31 32 38 01B587224..* 01B587229..* Nút đậy (1) 08B587224 08B587229 L S 22 25 32 38 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về vòng bít loại D, xem trang 361. 197 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5834 – Đ u c p dao th y lực Cán Graflex Kích th c theo mm Mã s n phẩm Mômen truyền t i đa N.m A l2 l4 D D1 D2 M 20 M5834 28 20 170 90 47 52 50 50 42 M10 42-52 2 1,30 25 32 M5834 36 25 M5834 36 32 200 250 100 100 50 – 58 63 63 63 63 64 58 – M10 M10 42-52 52-62 2 2 2,20 2,30 Kích cỡ d mm d1 mm 5 28 6 6 36 36 A1 t i thiểut i đa Cân bằng Về ng lót thu nh , xem trang 357 và calip kiểm, xem trang 358. Linh ki n Ph ki n thay th Vít ch n đ u (1) Khóa nén (S2) Cho d1 20 25 32 S H04-4 H04-4 H04-4 4 4 4 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 198 19LS1020A 19LS0820A 19LS1020A Vít nén (2) S Æ 5 5 5 5 5 5 S 950AF1010010 950AF1010010 950AF1010010 4 4 4 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5675 – ng k p đàn h i ER ISO 15488 Cán Graflex d Kích cỡ mm Kích th Kích cỡ Ph m vi mm c theo mm Mã s n phẩm A l1 D D1 D2 d2 K min-max Cân bằng 3 18 ER 25 1-16 BM030 5675 2570R 70 56 32 35 32 6,5 38-43 2 0,90 5 5 28 28 ER 25 ER 32 1-16 2-20 BM050 5675 2560 BM050 5675 3275 60 75 40 55 50 50 42 50 42 50 M12 M12 38-43 43-50 2 2 0,70 0,90 6 6 6 36 36 36 ER 25 ER 32 ER 40 1-16 2-20 3-26 BM060 5675 2560 BM060 5675 3275 BM060 5675 4085 60 75 85 34 49 59 63 63 63 42 50 63 42 50 63 M12 M12 M12 38-43 43-48 50-57 2 2 2 1,15 1,65 1,80 Về ng k p ER, xem trang 363–364. Về khớp n i ER, xem trang 362. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Đai c bít kín (4) Cho d/Kích cỡ 18/ ER 25 28/ ER 25 28/ ER 32 36/ ER 25 36/ ER 32 36/ ER 40 Vòng bít (3) Nút đậy (1) L 03B545025 03B587525 03B587532 03B587525 03B587532 03B587540 – 08B587525IC 08B587532IC 08B587525IC 08B587532IC 08B587540IC – 25 27,5 25 27,5 30,5 Vít ch n đ u (2) L – 01B587525..* 01B587532..* 01B587525..* 01B587532..* 01B587540..* 08B587525M 08B587525X 08B587532X 08B587525X 08B587532X 08B587540X 20 21 23 21 23 26 S 19PM1016 19PM1216 19PM1220 19PM1216 19PM1220 19PM1225 5 6 6 6 6 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. ** Về vòng bít loại ER, xem trang 365. 199 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5873 – ng k p đàn h i OZ DIN 6388 Cán Graflex d Kích cỡ mm Kích th c theo mm Kích cỡ Ph m vi Mã s n phẩm A l1 D D1 D2 d2 K min-max Cân bằng 5 28 OZ 25 2-25 M5873 28 25 80 60 50 60 50 M12 55-58 2 1,15 6 6 36 36 OZ 25 OZ 32 2-25 4-32 M5873 36 25 M5873 36 32 80 90 54 64 63 63 60 72 60 63 M12 M12 50-58 65-/ 2 2 1,55 2,00 Về ng k p OZ, xem trang 366. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Nút đậy (1) Cho Kích cỡ OZ 25 OZ 32 Vít ch n đ u (2) L1 03B587325 03B587332 08B587325 08B587332 30 33,5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 200 S 19PM1225 19PM1232 6 6 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5085 – Đ u c p mũi khoan đa năng Cán Graflex Kích th c theo mm Kích cỡ d mm Ph m vi d1 mm Mã s n phẩm A l1 D D1 Cân bằng 5 28 1-13 M5085 28 13L 100 80 50 43 2 1,50 6 36 2,5-16 M5085 36 16L 120 94 63 56 2 2,50 Linh ki n Khóa v n Cho d 28 36 S H06-4 H06-4 6 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 201 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M536 – Đ u c p dao Morse Taper v i chuôi dao – DIN 228-2 Form D • Được thi t k để lắp một vít kéo lùi và ng lót kéo lùi thể hi n trong ph n Linh ki n. Cán Graflex Kích th Kích cỡ d mm MT 6 6 6 6 6 36 36 36 36 36 1 2 3 4 5 Mã s n phẩm M536 36 1 M536 36 2 M536 36 3 M536 36 4 M536 36 5 A l1 D D1 Cân bằng 100 105 125 150 185 74 79 99 124 159 63 63 63 63 63 25 32 40 48 63 2 2 2 2 2 Về bạc lót thu nh Morse Taper, xem trang 367. Linh ki n Vít ti n-lùi Cho d/MT 36/1 36/2 36/3 36/4 36/5 ng lót kéo lùi S 950D0675 950D1080 950D1290 950D1080 950D12100 5 8 10 8 10 – – – 05B530404 05B530505 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 202 c theo mm 1,20 1,30 1,60 2,15 3,45 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M533 – Đ u c p dao Morse Taper v i ren – DIN 6364 Form B/ DIN 228-2 Form C Kiểu 1 Cán Graflex Kích th Kích cỡ d mm MT 6 36 3 Mã s n phẩm M533 36 3 Kiểu 2 c theo mm A l1 D D1 Kiểu Cân bằng 120 94 63 40 2 2 1,60 Ph ki n thay th Vít (1) Cho d/MT 36/3 Vòng (2) Bi (3) S 950D1240 10 Vít (4) S l 02B53303 901B04 15 Vít (5) ng 950A0504 950T0508 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 203 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5283 – Đ u k p tarô thay nhanh có bù h ng tr c • Với khớp n i và nén. • Không có tưới nguội xuyên (về tưới nguội xuyên, xem trang sau). Cán Graflex Cho b n i tarô d d1 Kích cỡ mm Kích cỡ mm 4 22 2 19 Kích th Mã s n phẩm Nén Kh p n i A D D1 Cân bằng M3-M12 M5283 2 22 7,5 7,5 80 40 39 – Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về đ u n i tarô thay nhanh, xem trang 369–370. 204 c theo mm Ph m vi tarô 0,25 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5283 – Đ u k p tarô thay nhanh có bù h ng tr c, cho lo i có t i ngu i xuyên • Với khớp n i và nén. • Áp su t tưới nguội t i đa 15 bar. Cán Graflex Cho b n i tarô d d1 Kích cỡ mm Kích cỡ mm Kích th c theo mm Ph m vi tarô Mã s n phẩm Nén Kh p n i A D D1 Cân bằng 5 28 2 19 M3-M12 M5283 2 28L 7,5 7,5 70 50 39 – 0,75 6 36 3 31 M8-M20 M5283 3 36L 12,5 12,5 100 63 59 – 1,72 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về đ u n i tarô thay nhanh, xem trang 369–370. 205 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5260 – Đ u k p tarô thay nhanh cho tarô đ ng b • Không bù. • Áp su t tưới nguội t i đa 50 bar. Cán Graflex Kích cỡ d mm 3 5 6 18 28 36 Cho b n i tarô Kích th Kích cỡ Ph m vi tarô Mã s n phẩm A D D1 Cân bằng 2 3 4 19 31 48 M3-M12 M8-M20 M14-M34 M5260 2 18 M5260 3 28 M5260 4 36 40 55 80 32 50 63 32 52 73 2 2 2 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 206 c theo mm d1 mm 0,25 0,80 1,90 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5865 – Đ u k p tarô thay nhanh cho tarô đ ng b DIN 6499 • Không bù. Cán Graflex Kích th Kích cỡ d mm 5 6 6 c theo mm Kích cỡ Ph m vi tarô Ph m vi d1 mm Mã s n phẩm A l2 A1 D D1 D2 Cân bằng 28 ER 25 M5-M20 1-16 M5865 28 25 85 33 39 50 42 42 2 1,00 36 36 ER 32 ER 40 M5-M30 M12-M33 2-20 3-26 M5865 36 32 M5865 36 40 110 115 37 43 53,5 52,5 63 63 50 63 63 63 2 2 1,10 1,10 Về ng k p ER, xem trang 363–364. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Đai c bít kín (4) Cho Kích cỡ ER 25 ER 32 ER 40 Vòng bít (3) Nút đậy (1) L 03B587525 03B587532 03B587540 08B587525IC 08B587532IC 08B587540IC 25 27,5 30,5 H th ng dẫn đ ng (5) L 01B587525..* 01B587532..* 01B587540..* 08B587525X 08B587532X 08B587540X 21 23 26 S 90T586525 90T586532 90T586532 3 5 5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. ** Về vòng bít loại ER, xem trang 365. 207 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i M5023 – Phôi thanh tùy bi n Cán Graflex Kích th c theo mm Kích cỡ d mm Mã s n phẩm A l1 D D1 Cân bằng 5 28 M5023 28 501 100 88 50 50 – 1,65 6 36 M5023 36 632 160 142 63 63 – 4,45 7 46 M5023 46 903 200 182 90 90 – 10,50 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 208 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i BM/6100-6101 - Đ u c p mũi khoan điều ch nh đ c, cho cán khoan lo i 7 • Cho các mũi khoan Perfomax™. • Điều ch nh từ -0,3 mm đ n +0,8 mm trên đường kính. Cán Graflex Kích th Kích cỡ d mm Lo i cán khoan d1 mm d1 inch 6 6 6 36 36 36 7 7 7 25 32 40 6 6 6 36 36 36 7 7 7 – – – Mã s n phẩm L D d2 l3 Cân bằng – – – H mét BM061 6100 25 BM061 6100 32 BM061 6100 40 70 85 85 63 63 63 49 71 81 54 69 69 – – – 1,20 2,10 2,60 1,00 1,25 1,50 H inch BM061 6101 25 BM061 6101 31 BM061 6101 38 70 85 85 63 63 63 49 71 81 54 69 69 – – – 1,20 2,20 2,70 Linh ki n Ph ki n thay th Khóa v n ng lót thu nh Cho d1 mm/inch H mét 25 32 40 40 H inch 1,00 1,25 1,50 1,50 c theo mm Vít khóa (1) D d S S – 05B61003225 05B61004025 05B61004032 – 32 40 40 – 25 25 32 H06-4 H06-4 H06-4 H06-4 6 6 6 6 950AF1210014 950AF1210020 950AF1210020 950AF1210020 6 6 6 6 – 05B61013125 05B61013825 05B61013831 – 1,25 1,50 1,50 – 1,00 1,00 1,25 H06-4 H06-4 H06-4 H06-4 6 6 6 6 950AF1210014 950AF1210020 950AF1210020 950AF1210020 6 6 6 6 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 209 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i BSM/6100-6101/00 - B c p t i ngu i ph quay, thay d ng c bằng tay, cho cán khoan lo i 7, điều ch nh đ c • Cho các mũi khoan Perfomax™. • Điều ch nh từ -0,3 mm đ n +0,8 mm trên đường kính. • Yêu c u lọc t i đa đ n 40 μm. Cán Graflex d5m Kích cỡ mm Kích th Cho lo i cán khoan d1 mm d1 inch Mã s n phẩm c theo mm L D D2 d2 l3 Áp su t t i đa bar Vòng/ phút t i đa Cân bằng 6 6 6 36 36 36 7 7 7 25 32 40 – – – H mét BSM061 6100 25200 BSM061 6100 32200 BSM061 6100 40200 110 110 110 63 63 63 95 95 95 49 71 78 42 42 42 20 20 20 4000 4000 4000 – – – 1,9 2,0 2,0 6 6 6 36 36 36 7 7 7 – – – 1,00 1,25 1,50 H inch BSM061 6101 25200 BSM061 6101 31200 BSM061 6101 38200 110 110 110 63 63 63 95 95 95 49 71 78 42 42 42 20 20 20 4000 4000 4000 – – – 1,9 2,0 2,0 Linh ki n Ph ki n thay th Khóa v n ng lót thu nh Cho d1 mm/inch H mét 25 32 40 40 H inch 1,00 1,25 1,50 1,50 D d S – 05B61003225 05B61004025 05B61004032 – 32 40 40 – 25 25 32 H06-4 H06-4 H06-4 H06-4 6 6 6 6 950AF1210014 950AF1210020 950AF1210020 950AF1210020 6 6 6 6 950A1012 950A1012 950A1012 950A1012 – 05B61013125 05B61013825 05B61013831 – 1,25 1,50 1,50 – 1,00 1,00 1,25 H06-4 H06-4 H06-4 H06-4 6 6 6 6 950AF1210014 950AF1210020 950AF1210020 950AF1210020 6 6 6 6 950A1012 950A1012 950A1012 950A1012 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 210 Nút đậy (2) Vít khóa (1) S EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i BSM/6181-6183/A0 - B c p t i ngu i ph quay, thay d ng c tự đ ng, cho cán khoan lo i 7, Graflex® ISO 9766 • Yêu c u lọc t i đa đ n 40 μm. Cán Graflex d5m Kích cỡ mm Kích th Lo i cán khoan d1 mm d1 inch Mã s n phẩm c theo mm L D B D2 d2 L1 l3 Áp su t Vòng/ t i đa phút bar t i đa Cân bằng 5 5 6 6 6 6 28 28 36 36 36 36 7 7 7 7 7 7 25 25 32 32 40 40 – – – – – – H mét BSM051 6181 253A0 BSM051 6181 255A0 BSM061 6181 324A0 BSM061 6181 326A0 BSM061 6181 404A0 BSM061 6181 406A0 105 105 110 110 115 115 50 50 63 63 63 63 112,5 127,5 127,5 142,5 127,5 142,5 60 60 90 90 90 90 39,5 39,5 55 55 63 63 65 80 65 80 65 80 42 42 42 42 47 47 20 20 20 20 20 20 6000 6000 4000 4000 4000 4000 – – – – – – 2,2 2,4 2,3 2,5 2,3 2,5 5 5 6 6 6 6 28 28 36 36 36 36 7 7 7 7 7 7 – – – – – – 1,00 1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 H inch BSM051 6183 253A0 BSM051 6183 255A0 BSM061 6183 314A0 BSM061 6183 316A0 BSM061 6183 384A0 BSM061 6183 386A0 105,4 105,4 110,5 110,5 115,5 115,5 50 50 63 63 63 63 112,5 127,5 127,5 142,5 127,5 142,5 60 60 90 90 90 90 39,5 39,5 55 55 63 63 65 80 65 80 65 80 42,4 42,4 42,5 42,5 47,5 47,5 20 20 20 20 20 20 6000 6000 4000 4000 4000 4000 – – – – – – 2,2 2,4 2,3 2,5 2,3 2,5 Linh ki n Ph ki n thay th Khóa v n ng lót thu nh Cho d1 mm/inch H mét 25 32 40 40 H inch 1,00 1,25 1,50 1,50 D d Vít khóa (1) S ng n i Nút đậy (2) S E99000 E99000 E99000 E99000 – 05B61003225 05B61004025 05B61004032 – 32 40 40 – 25 25 32 H06-4 H06-4 H06-4 H06-4 6 6 6 6 19X60841208 19X608412 19X608412 19X608412 6 6 6 6 EU9023001 EU9023001 EU9023001 EU9023001 950A0810 950A1012 950A1012 950A1012 E99000 E99000 E99000 E99000 – 05B61013125 05B61013825 05B61013831 – 1,25 1,50 1,50 – 1,00 1,00 1,25 H06-4 H06-4 H06-4 H06-4 6 6 6 6 19X60841208 19X608412 19X608412 19X608412 6 6 6 6 EU9023001 EU9023001 EU9023001 EU9023001 950A0810 950A1012 950A1012 950A1012 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 211 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i BSM/6181-6183/00 - B c p t i ngu i ph quay, thay d ng c bằng tay, cho cán khoan lo i 7 • Yêu c u lọc t i đa đ n 40 μm. Cán Graflex d5m Kích cỡ mm Kích th Lo i cán khoan d1 mm d1 inch Mã s n phẩm c theo mm L D D2 d2 l3 Áp su t t i đa bar Vòng/ phút t i đa Cân bằng 5 6 6 28 36 36 7 7 7 25 32 40 – – – H mét BSM051 6181 25100 BSM061 6181 32200 BSM061 6181 40200 105 110 115 50 63 63 75 95 95 39,5 55 63 42 42 47 20 20 20 6000 4000 4000 – – – 1,8 1,9 2,0 5 6 6 28 36 36 7 7 7 – – – 1,00 1,25 1,50 H inch BSM051 6183 25100 BSM061 6183 31200 BSM061 6183 38200 105,4 110,5 115,5 50 63 63 75 95 95 39,5 55 63 42,4 42,5 47,5 20 20 20 6000 4000 4000 – – – 1,8 1,9 2,0 Linh ki n Ph ki n thay th ng lót thu nh Cho d1 mm/inch H mét 25 32 40 40 H inch 1,00 1,25 1,50 1,50 Khóa v n D d S – 05B61003225 05B61004025 05B61004032 – 32 40 40 – 25 25 32 H06-4 H06-4 H06-4 H06-4 6 6 6 6 19X60841208 19X608412 19X608412 19X608412 6 6 6 6 950A0810 950A1012 950A1012 950A1012 – 05B61013125 05B61013825 05B61013831 – 1,25 1,50 1,50 – 1,00 1,00 1,25 H06-4 H06-4 H06-4 H06-4 6 6 6 6 19X60841208 19X608412 19X608412 19X608412 6 6 6 6 950A0810 950A1012 950A1012 950A1012 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 212 Nút đậy (2) Vít khóa (1) S EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i BSM/6180-6182/00 - B c p t i ngu i ph quay, thay d ng c bằng tay, cho cán khoan lo i 5 • Yêu c u lọc t i đa đ n 40 μm. Cán Graflex d5m Kích cỡ mm Kích th Lo i cán khoan d1 mm d1 inch Mã s n phẩm c theo mm L D D2 d2 l3 Áp su t t i đa bar Vòng/ phút t i đa Cân bằng 5 5 5 6 28 28 28 36 5 5 5 5 16 20 25 32 – – – – H mét BSM051 6180 16100 BSM051 6180 20100 BSM051 6180 25100 BSM061 6180 32200 100 100 115 110 50 50 50 63 75 75 75 95 32 36 39,5 55 37 37 52 42 20 20 20 20 6000 6000 6000 4000 – – – – 1,8 2,9 2,4 2,6 5 5 5 6 28 28 28 36 5 5 5 5 – – – – 0,625 0,750 1,000 1,250 H inch BSM051 6182 15100 BSM051 6182 19100 BSM051 6182 25100 BSM061 6182 31200 101,6 101,6 115,5 110,5 50 50 50 63 75 75 75 95 32 36 39,5 55 38,6 38,6 52,5 42,5 20 20 20 20 6000 6000 6000 4000 – – – – 1,8 2,9 2,4 2,6 Linh ki n Ph ki n thay th Khóa v n Cho d1 mm/inch H mét 16 20 25 32 H inch 0.625 0.750 1.000 1.250 Nút đậy (2) Vít khóa (1) S S l ng S H05-4 H05-4 H06-4 H06-4 5 5 6 6 19X608410 19X608410 19X60841208 19X608412 1 1 2 2 5 5 6 6 950A0810 950A0810 950A0810 950A1012 H05-4 H05-4 H06-4 H06-4 5 5 6 6 19X608410 19X608410 19X60841208 19X608412 1 1 2 2 5 5 6 6 950A0810 950A0810 950A0810 950A1012 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 213 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i BSM/5872/A0 - B c p t i ngu i ph quay, thay d ng c tự đ ng, ng k p đàn h i chính xác lo i D • Yêu c u lọc t i đa đ n 40 μm. * Kho ng hở Cán Graflex Kích th Kích cỡ d5m mm Kích cỡ lo i D d1 mm Mã s n phẩm 5 5 28 28 D 29 D 29 1-20 1-20 BSM051 5872 293A0 BSM051 5872 295A0 c theo mm L D B D2 d2 L1 l3 Áp su t t i đa bar 106,3 106,3 50 50 112,5 127,5 60 60 42 42 65 80 43,3 43,3 20 20 Vòng/ phút t i đa Cân bằng 6000 6000 – – Về ng k p loại D, xem trang 359–360. Linh ki n Ph ki n thay th Vòng nén Vòng bít (3) Đai c bít kín (4) Cho d1 1-20 E99000 03D587229A 01B587229..* Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về vòng bít loại D, xem trang 361. 214 08B587229BE ng n i L S 31 38 EU9023001 Nút đậy (2) 950A0810 2,3 2,4 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i BSM/5872/00 - B c p t i ngu i ph quay, thay d ng c tự đ ng, ng k p đàn h i chính xác lo i D • Yêu c u lọc t i đa đ n 40 μm. Cán Graflex d5m Kích cỡ mm 5 28 Kích th Kích cỡ lo i D d1 mm Mã s n phẩm D 29 1-20 BSM051 5872 29100 c theo mm L D D2 d2 l3 Áp su t t i đa bar 106,3 50 75 42 43,3 20 Vòng/ phút t i đa Cân bằng 6000 – 1,8 Về ng k p loại D, xem trang 359–360. Linh ki n Ph ki n thay th Vòng nén Vòng bít (3) Đai c bít kín (4) Cho d1 1-20 03D587229A 01B587229..* 08B587229BE Nút đậy (2) L S 31 38 950A0810 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Về vòng bít loại D, xem trang 361. 215 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i BSM/401/A0 - B c p t i ngu i ph quay, thay d ng c tự đ ng, cho môđun Graflex® • Yêu c u lọc t i đa đ n 40 μm. Cán Graflex L Graflex Kích cỡ d5m mm Kích cỡ d1 mm 6 6 36 36 5 6 28 36 Linh ki n Kích th c theo mm Mã s n phẩm L D l3 B D1 D2 L1 Vòng/ phút t i đa BSM061 401 284A0 BSM061 401 366A0 90 95 63 63 22 27 127,5 142,5 50 60 90 90 65 80 4000 4000 Ph ki n thay th ng n i Nút đậy (2) Cho d5m 36 E99000 EU9023001 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 216 950A1012 Cân bằng – – 3,25 3,50 EPB – Đ u c p dao Graflex® Lo i BSM/401/00 - B c p t i ngu i ph quay, thay d ng c bằng tay, cho môđun Graflex® • Yêu c u lọc t i đa đ n 40 μm. Cán Graflex L Graflex d5m d1 Kích cỡ mm Kích cỡ mm 6 6 36 36 5 6 28 36 Kích th c theo mm Mã s n phẩm L D l3 D2 D1 Vòng/ phút t i đa BSM061 401 28200 BSM061 401 36200 90 95 63 63 22 27 95 95 50 60 4000 4000 Cân bằng – – 2,90 3,00 Ph ki n thay th Nút đậy (2) Cho d5m 36 950A1012 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 217 EPB – K t n i Graflex® , linh ki n Linh ki n và ph ki n thay th cho k t n i Graflex® v i các đ u c p dao Graflex®, kh p n i và đ u c p EPB – K t n i Graflex® , linh ki n • Về chi ti t k t n i và quy trình khóa, xem các trang Hướng d n v n hành. Mã s n phẩm S Cho k t n i Graflex d mm 03H02 03H025 03H03 03H04 03H05 03H06 03H10 2 2,5 3 4 5 6 10 08/11 14 18 22 28 36 46 0/1 2 3 4 5 6 7 90F0 90F1 90F2 90F3 90F4 90F5 90F6 90F7 2 2 2,5 3 4 5 6 10 08 11 14 18 22 28 36 46 0 1 2 3 4 5 6 7 Bộ then (3) Bộ then (3) Bộ then (3) Bộ then (3) Bộ then (3) Bộ then (3) Bộ then (3) Bộ then (3) 90M0 90M1 90M2 90M3 90M4 90M5 90M6 90M7 - 08 11 14 18 22 28 36 46 Bộ g m hai vít đ nh c u (2) Bộ g m hai vít đ nh c u (2) Bộ g m hai vít đ nh c u (2) 90F01 90F51 90F71 2 5 10 08 28 46 Bộ then ngắn (3) Bộ then ngắn (3) 90M51 90M61 - 28 36 5 6 Bộ then m ng (3) Bộ then m ng (3) Bộ then m ng (3) 90M5R 90M6R 90M7R - 28 36 46 5 6 7 Linh ki n và Ph ki n thay th Linh ki n Ph ki n thay th chuẩn Ph ki n thay th chuyên d ng* Mô t Chìa v Chìa v Chìa v Chìa v Chìa v Chìa v Chìa v Bộ g Bộ g Bộ g Bộ g Bộ g Bộ g Bộ g Bộ g n khóa (1) n khóa (1) n khóa (1) n khóa (1) n khóa (1) n khóa (1) n khóa (1) m hai vít đ nh c m hai vít đ nh c m hai vít đ nh c m hai vít đ nh c m hai vít đ nh c m hai vít đ nh c m hai vít đ nh c m hai vít đ nh c u (2) u (2) u (2) u (2) u (2) u (2) u (2) u (2) Cho kích cỡ k t n i Graflex Cái 0 1 2 3 4 5 6 7 0 5 7 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về các Linh ki n và Phụ ki n thay th c a k t n i Graflex® trên đ u móc l và các sản ph m c a Liteline™, xem chương Đ u móc l , trang 335–337. * Danh sách các m t hàng Graflex® yêu c u Phụ ki n thay th chuyên dụng cho k t n i Graflex® , xem trang 219. 218 Đực EPB – K t n i Graflex® , linh ki n Danh sách các m t hàng về Graflex® yêu c u các Ph ki n thay th chuyên d ng cho k t n i Graflex® Ph ki n thay th chuyên d ng Thích h p cho 90F01 Bộ g m hai vít đ nh c u M4011408C – – – – 90F51 Bộ g m hai vít đ nh c u EM44664012840 – – – – 90F71 Bộ g m hai vít đ nh c u M402770R M402771R M402772R – – BSM0516181252A0 BSM0516181255A0 BSM0516183253A0 BSM0516183255A0 BSM051618125100 BSM051618325100 BSM0516180163A0 BSM0516180165A0 BSM0516180203A0 BSM0516180205A0 BSM0516180253A0 BSM0516180255A0 BSM0516182153A0 BSM0516182155A0 BSM0516182193A0 BSM0516182195A0 BSM0516182253A0 BSM0516182255A0 BSM051618016100 BSM051618020100 BSM051618025100 BSM051618215100 BSM051618219100 BSM051618225100 BSM0515872293A0 BSM0515872295A0 BSM051587229100 BSM05140114100 BSM051401143A0 BSM051401145A0 BSM05140118100 BSM051401183A0 BSM051401185A0 BSM05140122100 BSM051401223A0 BSM051401225A0 – – – – BM061610025 BM061610032 BM061610040 BM061610125 BM061610131 BM061610138 BSM0616100254A0 BSM0616100324A0 BSM0616100404A0 BSM0616100256A0 BSM0616100326A0 BSM0616100406A0 BSM0616101254A0 BSM0616101384A0 BSM0616101256A0 BSM0616101316A0 BSM0616101386A0 BSM061610025200 BSM061610032200 BSM061610040200 BSM061610125200 BSM061610131200 BSM061610138200 BSM0616181324A0 BSM0616181326A0 BSM0616181404A0 BSM0616181406A0 BSM0616183314A0 BSM0616183316A0 BSM0616183384A0 BSM0616183386A0 BSM061618132200 BSM061618140200 BSM061618331200 BSM061618338200 BSM0616180324A0 BSM0616180326A0 BSM0616182314A0 BSM0616182316A0 BSM061618032200 BSM061618231200 BSM061401284A0 BSM061401286A0 BSM061401364A0 BSM061401366A0 BSM06140128200 BSM06140136110 BSM06140136200 BSM061401364A0 BSM061401366A0 BSM061401284A0 BSM061401286A0 M5260436 – – 90M51 90M61 Bộ then ngắn Bộ then ngắn 90M5 Bộ then m ng M55252822R M55242827R – – – 90M6 Bộ then m ng M55253627R M55253627120R – – – 90M7 Bộ then m ng M402771R M402772R M55254627R M55254632R – Các mã hàng Graflex® không được li t kê ở trên yêu c u các Phụ ki n thay th cho k t n i Graflex® chu n, xem trang 218. 219 Đ u móc l EPB – T ng quan Đ u móc l EPB – T ng quan 220 Đ u móc l EPB – T ng quan Đ u A750, móc l thô • T c độ loại b kim loại cao, hình học l và v trí l chính xác • Cũng thích hợp cho máy có công su t cao • Thi t l p cả đ i x ng và không đ i x ng Đ u cắt kép trang 224-236 ∅ ph m vi 18 đ n 205 mm IT 9/10 Đ u A760, lo i Axiabore® B d ng c A780 00B, h ng tr c Đ u móc l tinh, có dụng cụ hướng trục • Điều ch nh vi c p cho độ chính xác l lên tới IT5 • Độ c ng vững dụng cụ cao cho hình học và v trí l chính xác • Đ u Nanobore® cho các đường kính nh hơn • Axialibrabore™ và - Axialibrabore™ Plus - cân bằng tinh, thích hợp gia công t c độ cao • Bộ n i nhiều ch c năng (MPA) cho đường kính móc l lớn hơn , OD-ti n và tạo rãnh • Bộ dụng cụ móc l tinh hướng trục A780 00B, giải pháp kinh t trang 237-273 ∅ ph m vi 0,3 đ n 108 mm + OD-ti n và xẻ rãnh m t IT 5/6 Đ u A780 & A790, h ng kính Đ u móc l tinh, với đ tựa hạt dao hướng kính • Điều ch nh vi c p cho độ chính xác l lên tới IT5 • Hình học và v trí l chính xác • Đ u Libraflex® A790 cân bằng tinh, thích hợp gia công t c độ cao • K p đ tựa hạt dao cho độ tin c y cao nh t • Các l dài có thể đạt tới 7xD, dùng các khớp n i “cacbit” • Cũng thích hợp cho vát mép và móc l ngược trang 274-285 ∅ ph m vi 15 đ n 205 mm IT 5/6 221 Đ u móc l EPB – T ng quan Các thanh Bridge & đ u móc l Jumbo Cho đường kính móc l thô và tinh • Kh i móc l được dùng cho móc l thô và tinh, ODti n và móc l ngược • Thi t k kh e cho t c độ loại b kim loại cao khi móc l thô • Điều ch nh vi c p cho móc l tinh • Thi t k kh i móc l t i ưu và các thanh Jumbo Bridge được làm từ nhôm độ bền cao cho t c độ cao trang 286-304 ∅ ph m vi 204 đ n 2155 mm IT 5/6 (móc l tinh) ho c 9/10 (móc l thô) + OD-ti n IT6 Liteline™ Đ u c p theo môđun và đ u móc l tinh trọng lượng th p • Được làm từ nhôm độ bền cao, giảm hơn 60% trọng lượng • ng lực trên trục chính giảm do trọng lượng ít hơn cho phép năng su t và độ chính xác cao hơn • Thích hợp cho vi c thay dụng cụ tự động do trọng lượng hạn ch trang 305-322 ∅ ph m vi 64 đ n 205 mm IT 5/6 H t dao dùng cho móc l • Cho các ng dụng móc l t t cả v t li u • Độ bền cao cho móc l thô • Các hình học dương cho móc l tinh • Các c p độ ph được chọn cho tu i thọ dụng cụ dài trang 323-332 K t n i Graflex® trên các đ u móc l • Đ u móc l có một cán n i Graflex® cung c p phạm vi hoàn ch nh các chiều sâu và đường kính móc l • Chọn đ u c p dao Graflex® và các khớp n i theo yêu c u từ catalogue H TH NG K P EPB c a SECO (HSK, DIN, BT, ANSI-CAT, Seco-Capto™) ho c phạm vi cao hơn Liteline™ • Thi t b khóa k t n i đ u móc l và các phụ ki n thay th được thể hi n trong chương đó trang 333-337 222 Đ u móc l thô EPB Đ u móc l thô EPB 223 Đ u móc l thô EPB Mở r ng l nhanh và đáng tin cậy ∅ 18 - 205 mm. Năng su t cao • Thi t k "Lưỡi cắt kép' kh e cho t c độ loại b phoi cao: khóa đ tựa hạt dao hướng trục và hướng kính bằng một vít tâm độc đáo. • Phạm vi các c p độ ph hạt dao rộng cho t t cả loại v t li u. • Đ tựa hạt dao có góc nghiêng cả 90° và 80°. • Tưới nguội xuyên, trực ti p về phía hạt dao. Đ chính xác l hình học • Đạt được độ chính xác l hình học từ l đúc, cắt bằng lửa ho c l khoan. • Giảm thiểu sự không cân bằng nhờ vào thi t k đ i x ng. Đ u móc l thô EPB 224 Thi t lập d dàng • Thi t l p đ tựa hạt dao đ ng bộ ho c riêng bi t, bằng thi t b lắp ghép đã được cài đ t sẵn. • Có thể thi t l p đ i x ng ho c so le. • Lắp ghép và thay đ tựa hạt dao d dàng (ch dùng một vít k p). Đ u móc l thô EPB - T ng quan Móc l đ i x ng: 2 đ tựa h t dao lo i A chuẩn Móc l so le: 1 đ tựa h t dao mở r ng lo i B và 1 đ tựa h t dao chuẩn lo i A Đ u móc l thô EPB - T ng quan 225 Đ u móc l thô EPB - Đ c điểm 8 đ u móc l thô cho các l từ ∅ 18 đ n 205 mm Sự lắp ráp một đ u móc l thô là sự k t hợp giữa 1 thân (đ u) với 2 đ tựa hạt dao. Có thể điều ch nh đ ng th i ho c đ c lập đ tựa h t dao: Sự điều ch nh đ ng thời bằng cơ c u khớp n i đ tựa hạt dao (không có cơ c u này trong đ u móc l nh nh t ∅ 18 đ n 24 mm). M i vít điều ch nh làm d ch chuyển đ ng thời cả hai đ tựa hạt dao (chúng là bánh răng liên k t). Sự điều ch nh đường kính có thể thực hi n mà không c n bộ điều ch nh trước (1 khoảng tăng = 0,1 mm trên đường kính). Sự điều ch nh độc l p cũng có thể thực hi n: bằng cách tách cơ c u khớp n i để một vít điều ch nh ch hoạt động trên chính đ tựa hạt dao c a nó. Điều ch nh đ ng thời Điều ch nh độc l p Móc l đ i x ng: Móc l đ i x ng nghĩa là cả hai lưỡi cắt đều được thi t l p cùng một đường kính: Yêu c u hai đ tựa hạt dao chu n gi ng nhau loại A (có hai góc nghiêng đ ng nh t). Móc l so le: Móc l so le có nghĩa là một lưỡi cắt được offset như là một lưỡi cắt d n hướng hoạt động trên một đường kính nh hơn lưỡi cắt th hai được thi t l p theo đúng giá tr đường kính yêu c u: Nó c n có một đ tựa hạt dao chu n loại A và một đ tựa hạt dao mở rộng loại B nhằm đạt được giá tr offset hướng trục (+) c n thi t. Đ tựa h t dao có góc nghiêng 90°ho c 80° Đ tựa hạt dao loại A75…CC…, A75…CP… và A75…CN… có góc nghiêng 90° cho hạt dao hình thoi: h u h t thích hợp cho các l cạn và đòi h i ít mômen xoắn trục. Đ tựa hạt dao loại A75…SC… có góc nghiêng 80° χηο η?τ δαο ϖυ⎮νγ: η?υ η?τ τη⎨χη η?π χηο χ⟨χ λ? συ?τ ϖ◊ μ⟨ψ χ⎮νγ συ?τ χαο. Sự đ nh hướng góc c a các lưỡi cắt dựa theo chu n ISO. Đ tựa h t dao lo i CC, CP, SC ho c CN Đ tựa hạt dao A750...CC..., A750...CP... và A750...SC... có góc trước chính 0° (γ0°) và góc xoắn 0° (λS°). Đ tựa hạt dao A750...CN... với góc trước chính -6° (γ0°) và góc xoắn -6° (λS°), cho phép dùng hạt dao CNMM 'âm' và đ c bi t hạt dao CNMG nhiều lưỡi với 4 cạnh cắt. Trong trường hợp này, vi c chọn hạt dao CN khuyên dùng đ c bi t quan trọng và nên tuân theo ch độ cắt khuy n ngh (xem trang 328, 331). Sử dụng hạt dao khác, chẳng hạn với góc cắt hi u quả nh hơn, và/ho c ch độ cắt không đúng, có thể d n đ n k t quả ng su t cắt cao và máy/phôi b h ng. Đ u móc l thô EPB - Đ c điểm 226 Đ u móc l thô EPB - Mã ký hi u Mã ký hi u, đ u móc l thô Móc l thô A=Móc l Kích cỡ cán Graflex® /năng su t c a đ u Mã ký hi u, đ tựa h t dao móc l thô Loại khoang giữ hạt dao Liên quan đ n đ u móc l Góc nghiêng Kích cỡ khoang ch a hạt dao Đ u móc l thô EPB - Mã ký hi u 227 Đ u móc l thô EPB Lo i A750 – Đ u móc l thô Đ u móc l thô EPB • Có thể áp dụng móc l đ i x ng ho c so le. • Điều ch nh đ ng bộ bằng cơ c u khớp n i đ tựa hạt dao. Kiểu điều ch nh đ ng th i Cán Graflex Kích cỡ d mm Ph m vi C ∅ mm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 14 18 22 28 36 46 18-24 23-31 30-40 39-51 50-65 64-86 85-144 114-205 Mã s n phẩm Có A750 00 A750 10 A750 20 A750 30 A750 40 A750 50 A750 60 A750 70 [ [ [ [ [ [ [ Kiểu điều ch nh đ c lập Không Có [ [ [ [ [ [ [ [ [ Kích th Không c theo mm A D 35 40 46 65 72 82 105 120 16,5 21,5 27 35 43 54 70 95 Đ tựa hạt dao phải đ t hàng riêng, xem trang 229-231. Linh ki n * Không kèm đ tựa hạt dao. Ph ki n thay th Calip điều ch nh Vít tâm (1) Chìa v n cho vít tâm (1)** Cho đ u dao A75000 A75010 A75020 A75030 A75040 A75050 A75060 A75070 Chìa v n điều ch nh (2) S – CAA75010 CAA75020 CAA75030 CAA75040 CAA75050 CAA75060 CAA75070 90A75000 90A75010 90A75020 90A75030 90A75040 90A75050 90A75060 90A75070 03HL03 03HL03 03HL04 03HL05 03HL05 03HL06 03HL08 03HL10 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. ** Mômen xoắn si t ch t vít tâm, xin xem h ng dẫn trang 232. *** Mômen xoắn si t ch t vít c a h th ng n i, xin xem h ng dẫn trang 234. 228 0.032 0.059 0.110 0.270 0.445 0.820 1.715 3.680 3 3 4 5 5 6 8 10 Chìa v n Torx cho h th ng n i (3)*** S H1.5-2D H1.5-2D H2.0-2D H2.0-2D H2.5-2D 03M03C H04-4 H04-4 1,5 1,5 2 2 2,5 3 4 4 Chìa v n Torx cho vít k p h t dao (4) T – T06P-3 T07P-3 T08P-3 T09P-3 T15P-3 T15P-3 T15P-3 – T06P T07P T08P T09P T15P T15P T15P T T07P-3 T07P-3 T07P-3 T15P-3 T15P-3 T15P-3 T15P-3 T15P-3 T07P T07P T07P T15P T15P T15P T15P T15P Đ u móc l thô EPB Đ tựa h t dao móc l thô 90°, cho h t dao CC.. và CP.., cho đ u lo i A750 Đ u móc l thô EPB • Dùng để gắn lên đ u loại A750. • Móc l đ i x ng yêu c u phải có hai đ tựa hạt dao chu n loại A. • Móc l so le yêu c u có một đ tựa hạt dao chu n loại A và một đ tựa hạt dao mở rộng loại B. Kích th Lo i đ tựa h t dao Tiêu chuẩn lo i A Mở r ng lo i B Cho đ u dao Ph m vi ∅ mm A75000 A75010 A75020 A75030 A75040 A75050 A75060 A75060 A75060 A75060 A75070 A75070 A75070 A75070 18-24 23-31 30-40 39-51 50-65 64-86 85-115 85-115 114-144 114-144 114-160 114-160 159-205 159-205 A75000 A75010 A75020 A75030 A75040 A75050 A75060 A75060 A75060 A75060 A75070 A75070 A75070 A75070 18-24 23-31 30-40 39-51 50-65 64-86 85-115 85-115 114-144 114-144 114-160 114-160 159-205 159-205 c theo mm Kích cỡ h t dao phù h p Góc nghiêng κ l1 b A750 00CP05 90 A750 10CC06 90 A750 20CC06 90 A750 30CC09 90 A750 40CC12 90 A750 50CC12 90 A750 60CC12 90 A750 60CC16 90 A750 65CC12 90 A750 65CC16 90 A750 70CC12 90 A750 70CC16 90 A750 75CC12 90 A750 75CC16 90 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 22,5 26,5 30 41 45 52 68 68 68 68 81 81 81 81 16,5 21,5 27 35 43 54 70 70 100 100 95 95 141 141 CP...0502... CC...0602... CC...0602... CC...09T3... CC...1204... CC...1204... CC...1204... CC...1605... CC...1204... CC...1605... CC...1204... CC...1605... CC...1204... CC...1605... 0.010 0.018 0.035 0.080 0.140 0.250 0.550 0.550 0.950 0.950 1.200 1.200 2.000 2.000 A750 01CP05 90 A750 11CC06 90 A750 21CC06 90 A750 31CC09 90 A750 41CC12 90 A750 51CC12 90 A750 61CC12 90 A750 61CC16 90 A750 66CC12 90 A750 66CC16 90 A750 71CC12 90 A750 71CC16 90 A750 76CC12 90 A750 76CC16 90 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 22,8 26,85 30,35 41,4 45,5 52,6 68,6 68,6 68,6 68,6 81,6 81,6 81,6 81,6 16,5 21,5 27 35 43 54 70 70 100 100 95 95 141 141 CP...0502... CC...0602... CC...0602... CC...09T3... CC...1204... CC...1204... CC...1204... CC...1605... CC...1204... CC...1605... CC...1204... CC...1605... CC...1204... CC...1605... 0.010 0.018 0.035 0.080 0.140 0.250 0.550 0.550 0.950 0.950 1.200 1.200 2.000 2.000 Mã s n phẩm Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về các vít thay th c đ nh hạt dao và chìa v n Torx, xem trang 332. Về hạt dao khuyên dùng cho móc l thô, xem trang 327–328. 229 Đ u móc l thô EPB Đ tựa h t dao móc l thô 90°, cho h t dao CN.., cho đ u dao lo i A750 • Dùng để gắn lên đ u loại A750. • Móc l đ i x ng c n hai đ tựa hạt dao chu n loại A (Đ tựa hạt dao mở rộng loại B cho hạt dao CN.. không có sẵn). Lo i đ tựa h t dao Tiêu chuẩn lo i A Cho đ u dao Ph m vi ∅ mm A75050 A75060 A75060 A75070 A75070 64-86 85-115 114-144 114-160 159-205 Góc Góc tr c nghiêng chính κ γ0° Mã s n phẩm 90° 90° 90° 90° 90° A750 50CN12 90 A750 60CN12 90 A750 65CN12 90 A750 70CN12 90 A750 75CN12 90 Góc xoắn λ S° -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 Đ i với ng dụng doa thô khuy n ngh dùng hạt dao CN.., xem trang 328. Ph ki n thay th Đ Vít đ B k p Chìa v n Cho lo i đ tựa h t dao A75...CN... UCN120612 CSC6312-T15P CD12-S12 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a đơn giá và danh sách hàng t n hi n t i. Hạt dao CN khuyên dùng cho móc l thô, xem trang 328. 230 T15P-3 Kích th c theo mm l1 b 63 73 73 85 85 54 70 70 100 100 Kích cỡ h t dao phù h p CN...1204... CN...1204... CN...1204... CN...1204... CN...1204... 0,28 0,58 0,98 1,25 2,03 Đ u móc l thô EPB Đ tựa h t dao móc l thô 80°, cho h t dao SC.., cho đ u lo i A750 • Dùng để gắn lên đ u loại A750. • Móc l đ i x ng yêu c u phải có hai đ tựa hạt dao chu n loại A. • Móc l so le yêu c u có một đ tựa hạt dao chu n loại A và một đ tựa hạt dao mở rộng loại B. Kích th Lo i đ tựa h t dao Tiêu chuẩn lo i A Mở r ng lo i B Cho đ u dao Ph m vi ∅ mm A75000 A75010 A75020 A75030 A75040 A75050 A75060 A75060 A75060 A75060 A75070 A75070 A75070 A75070 18-24 23-31 30-40 39-51 50-65 64-86 85-115 85-115 114-144 114-144 114-160 114-160 159-205 159-205 A75000 A75010 A75020 A75030 A75040 A75050 A75060 A75060 A75060 A75060 A75070 A75070 A75070 A75070 18-24 23-31 30-40 39-51 50-65 64-86 85-115 85-115 114-144 114-144 114-160 114-160 159-205 159-205 c theo mm Kích cỡ h t dao phù h p Góc nghiêng κ l1 b A750 00SC05 80 A750 10SC06 80 A750 20SC06 80 A750 30SC09 80 A750 40SC12 80 A750 50SC12 80 A750 60SC12 80 A750 60SC15 80 A750 65SC12 80 A750 65SC15 80 A750 70SC12 80 A750 70SC15 80 A750 75SC12 80 A750 75SC15 80 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 22,5 26,5 30 41 45 52 68 68 68 68 81 81 81 81 16,5 21,5 27 35 43 54 70 70 100 100 95 95 141 141 SC...0502... SC...0602... SC...0602... SC...09T3... SC...1204... SC...1204... SC...1204... SC...1505... SC...1204... SC...1505... SC...1204... SC...1505... SC...1204... SC...1505... 0.010 0.018 0.035 0.080 0.140 0.250 0.550 0.550 0.950 0.950 1.250 1.250 2.080 2.080 A750 01SC05 80 A750 11SC06 80 A750 21SC06 80 A750 31SC09 80 A750 41SC12 80 A750 51SC12 80 A750 61SC12 80 A750 61SC15 80 A750 66SC12 80 A750 66SC15 80 A750 71SC12 80 A750 71SC15 80 A750 76SC12 80 A750 76SC15 80 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 23,2 27,3 30,9 42,2 46,4 53,7 69,8 70,3 69,8 70,3 82,8 83,3 82,8 83,3 16,5 21,5 27 35 43 54 70 70 100 100 95 95 141 141 SC...0502... SC...0602... SC...0602... SC...09T3... SC...1204... SC...1204... SC...1204... SC...1505... SC...1204... SC...1505... SC...1204... SC...1505... SC...1204... SC...1505... 0.010 0.018 0.035 0.080 0.140 0.250 0.550 0.550 0.950 0.950 1.250 1.250 2.080 2.080 Mã s n phẩm Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về các vít thay th c đ nh hạt dao và chìa v n Torx, xem trang 332. Về hạt dao SC khuyên dùng cho móc l thô, xem trang 327. 231 Đ u móc l thô EPB - H ng dẫn Qui trình gắn đ tựa h t dao Tháo vít tâm (3) và đai c (4) (Hình 1). Hình 1 Đưa đ ng thời cả hai đ tựa hạt dao (2) và (2’) vào đ u dao bằng cách xác đ nh các rãnh trên then điều ch nh (Hình 2). Hình 2 Vít tâm hạt dao (3) và đai c (4), đảm bảo rằng các bề m t k p phải khớp với các m t phẳng c a đ u (Hình 3 và Hình 4). Si t nh vít (3): các đ tựa hạt dao hướng trục và hướng kính ti p xúc với đ u, sẵn sàng được điều ch nh theo đường kính: xem hướng d n thi t l p đường kính trên trang ti p theo. Hình 3 Chú ý: luôn đảm bảo vít tâm (3) không b khóa trước khi điều ch nh đường kính đ tựa hạt dao. Điều ch nh đ tựa hạt dao theo đường kính yêu c u, dùng vít (5) và/ho c (6) (Hình 5). Xin xem các phương pháp đ i x ng ho c so le ở trang ti p theo. Hình 4 Sau khi thi t l p đường kính, si t vít tâm (3) chắc chắn (xem các thi t l p mômen xoắn khuyên dùng). Đ u A750 - Kích cỡ 00 10 Vít tâm (3) mômen xoắn si t ch t (Nm) 4,5 8,5 20 30 40 14,5 27,5 30 50 60 70 42 66 96 Hình 5 Đ u móc l thô EPB - Hướng d n 232 Đ u móc l thô EPB - H ng dẫn Qui trình thi t lập đ Thi t lập đ ng kính ng kính cho móc l đ i x ng (A+A) Móc l đ i x ng yêu c u hai đ tựa hạt dao loại A gi ng nhau (có góc nghiêng gi ng nhau) (Hình 1). Đ nh v đ i x ng c a đ tựa hạt dao đạt được khi sử dụng cơ c u khớp n i được cài đ t sẵn c a đ u: vi c thi t l p đường kính đ i x ng c a đ tựa hạt dao có thể đạt được từ hai bên đ u móc l , dùng b t kỳ một trong hai vít điều ch nh chia độ (Hình 2). Xin lưu ý rằng đ u nh nh t ∅ 18 đ n 24 mm (A750 00) không có cơ c u khớp n i bên trong. Hình 1 Móc l đ i x ng Ghi chú: Đ i với thi t l p đ ng bộ, các đ u móc l được đưa vào bằng vi c đ nh v đ i x ng c a then điều ch nh và cơ c u khớp n i được k p lại. Bước ti n m i vòng bằng với bước ti n m i răng khuyên dùng, nhân hai (hai cạnh cắt trên cùng một đường kính). Có thể dùng thước k p để đo vi c điều ch nh đường kính n u thi t b điều ch nh trước không sử dụng được. Các vít điều ch nh chia độ cho phép điều ch nh đường kính b sung trực ti p trên máy (1 khoảng tăng = 0,1 mm trên đường kính). Khi thi t l p đường kính riêng cho đ tựa hạt dao, có thể tách cơ c u khớp n i (xem bên dưới). Hình 2 Điều ch nh đ ng thời Thi t lập đ ng kính cho móc l so le (B+A) Trong các trường hợp đ c bi t, móc l so le thích hợp hơn móc l đ i x ng: • Khi đ nh v đ i x ng không cho phép đạt chiều sâu cắt hướng kính yêu c u. • Công su t máy không đ : chuyển qua móc l so le để giảm tiêu hao công su t. • Áp dụng cả hai nguyên công thô và tinh cùng một lúc: trường hợp l su t ngắn, có thể k t hợp một hạt dao móc l thô và một hạt dao móc l tinh để thực hi n cả hai nguyên công cùng một lúc . Hình 3 Móc l so le Offset nghiêng hướng trục theo yêu c u (E) trên đường kính trong đạt được bằng cách thay một đ tựa hạt dao loại A bằng một loại mở rộng B (với một d u phân bi t trên ph n đ u) c a góc nghiêng đ ng nh t (Hình 3). B c ti n m i vòng bằng b c ti n cho m t răng khuyên dùng B c ti n m i vòng t i đa khi móc l so le (f t i đa) đ c xác đ nh bởi đ tựa h t dao lo i B và đ c thể hi n trong b ng d i đây. Kích cỡ đ tựa h t dao 01 11 21 31 41 51 61 66 71 76 f t i đa (mm/vòng) 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Hình 4 Tách cơ c u khớp n i Để thi t l p đường kính c a đ tựa hạt dao riêng bi t, phải tách cơ c u khớp n i, bằng cách nhả vít khóa c a nó (7) khi xoay một vòng (dùng chìa v n Torx thích hợp - Torxplus) trong khi đó giữ ch t vít điều ch nh (6) (Hình 4). Sau đó có thể thực hi n thi t l p độc l p, vít điều ch nh (5) và (6) kiểm soát hoạt động c a m i đ tựa hạt dao có liên quan (Hình 5). Đ tựa hạt dao mở rộng (với một d u phân bi t trên đ u) phải được điều ch nh sang bán kính l trừ đi phân nửa chiều sâu cắt (ap/2). Đ tựa hạt dao th hai phải được điều ch nh thành đường kính l . Hình 5 Điều ch nh độc l p 233 Đ u móc l thô EPB - H ng dẫn Sự trở về từ v trí so le sang đ i x ng c a đ tựa h t dao Để trở về từ v trí so le sang đ i x ng bằng cách làm cho cơ c u khớp n i khớp với nhau, chọn một trong hai phương án: – dùng một bộ điều ch nh trước và hai đ tựa hạt dao gi ng nhau cùng với các hạt dao thích hợp. – dùng calip điều ch nh thi t l p lại cơ c u khớp n i (không c n đ t đ tựa hạt dao vào ch ). Calip điều ch nh – Lo i CAA750... có sẵn cho m i kích cỡ đ u với cơ c u khớp n i (đường kính 23 và lớn hơn). Được thể hi n ở ph n Linh ki n trên trang 228. Sau khi thi t l p xong, khóa h th ng n i bằng cách si t vít khóa (7) (dùng chìa v n Torx-plus thích hợp) trong khi đó giữ ch t vít điều ch nh (6). Xem các mômen xoắn khuyên dùng dưới đây. Đ u A750 - Kích cỡ Mômen xoắn si t ch t (Nm) c a vít khóa h th ng kh p n i (7) 00 10 20 30 40 50 60 70 - 0,4 0,6 1,2 1,5 3 3 3 Để bi t thêm các thông tin ng dụng liên quan đ n bảng giới thi u đ u móc l . 234 Đ u móc l thô EPB - H ng dẫn Các điều ki n gia công khuyên dùng Công su t tr c: Do móc l thô yêu c u công su t máy cao, chúng tôi khuyên nên kiểm tra lại máy cho phù hợp. Móc l so le là giải pháp giảm nhu c u về công su t so với thi t l p đ i x ng, do bước ti n được chia hai cho t ng chiều sâu cắt gi ng nhau. Xem cách tính công su t móc l trong catalogue Gia công l . Đạt năng su t t i ưu với lu ng tưới nguội xuyên qua (thông s máy cao hơn, độ bóng bề m t t t hơn, thoát phoi t t hơn, tu i thọ hạt dao dài hơn). T c đ t i đa cho đ u móc l thô Ph m vi ∅ Vòng/phút t i đa T c đ cắt t i đa khuy n ngh vc ở ph m vi t i thiểu T c đ cắt t i đa khuy n ngh vc ở ph m vi t i đa (mm) (vòng/phút) (m/phút) (m/phút) Đ u Đ u móc l thô (v i thi t lập hai đ tựa h t dao gi ng nhau đ i x ng) A750 00 18 - 24 15000 848 1131 A750 10 23 - 31 12000 867 1169 A750 20 30 - 40 9500 895 1194 A750 30 39 - 51 7500 919 1202 A750 40 50 - 65 5700 895 1164 A750 50 64 - 86 4500 905 1216 A750 60 A750 70 85 - 115 3500 935 1264 114 - 144 2700 967 1221 114 - 160 2500 895 1257 159 - 205 2000 999 1288 Lưu ý: T c độ t i đa liên quan đ n thi t k cơ học và ch t lượng cân bằng c a đ u móc l . T c độ trong các giới hạn này phải được chọn liên quan đ n những điều ki n gia công khác, chẳng hạn như v t li u phôi, lưỡi cắt (hạt dao), chiều dài dụng cu, trục chính máy. Tại t c độ từ khoảng 8000 vòng/phút và hơn nữa, các đ u c p cơ bản và các khớp n i/bộ thu nh nên được cân bằng tinh. 235 Đ u móc l thô EPB - H ng dẫn Xử lý sự c Sự c : Nguyên nhân có thể Kiểm soát phoi kém Va đập & Rung đ ng Gi i pháp Bước ti n quá ch m Tăng bước ti n Vượt quá chiều sâu cắt Áp dụng phương pháp so le Vượt quá t c độ Giảm t c độ cắt, không giảm bước ti n Làm ngắn dụng cụ để tăng độ c ng vững T l L/D cực cao Tăng đường kính ngoài c a đ u c p dao và ph n trung gian Dùng những khớp n i bằng cacbit ho c kim loại n ng H t dao b mẻ ho c gãy vỡ Bán kính hạt dao quá lớn Dùng hạt dao với bán kính nh hơn Phôi không n đ nh Cải thi n bộ ph n đỡ k p và gá lắp Góc nghiêng κ là 80° Đ i sang κ=90°, hạt dao loại CC Chọn hạt dao sai Đ i c p độ ph hạt dao sang loại dẻo hơn N u được, dùng bán kính lớn hơn Va đ p nhiều Giảm t c độ, giảm bước ti n Kiểm tra thanh móc l /khe hở đường kính l D n phoi và phải cắt lại Tu i thọ d ng c kém Phoi không thoát ra đ Công su t máy không đ c Tăng kiểm soát phoi, tăng bước ti n Chọn hạt dao sai Đ i sang c p độ ph ch u mòn cao hơn Vượt quá t c độ cắt Giảm t c độ Hạt dao b mẻ Kiểm tra chiều sâu cắt và bước ti n Áp su t tưới nguội quá th p Tăng áp su t tưới nguội Bộ lắp ráp móc l quá lớn N u có thể giảm xu ng dùng đ u nh hơn với đ tựa hạt dao mở rộng Vượt quá chiều sâu cắt Áp dụng phương pháp so le, nên dùng hạt dao CC.. thay vì hạt dao CN.. (đ c bi t khi dùng đ u móc l tại đường kính nh c a nó). Khoảng tr ng bên dưới l không phù Đ t phôi cao hơn lên trên bàn máy Kiểm soát phoi kém Xin xem bên dưới Vượt quá bước ti n Giảm bước ti n (không ít hơn 25% bán kính hạt dao) Vượt quá chiều sâu cắt Áp dụng phương pháp so le Vòng/phút nằm trong phạm vi mômen xoắn trục th p, tăng t c độ Vòng/phút nằm trong phạm vi thay đ i bánh răng: điều ch nh vòng/phút Công su t máy ch m Đ i sang hạt dao có góc trước cao hơn (sang thép gió n u cực ch m) Giảm chiều sâu cắt Bavia từ l thoát ra quá nhiều Vượt quá bước ti n Giảm bước ti n Đ tựa hạt dao cho loại CC 90° Dùng đ tựa hạt dao vuông 80° Giảm chiều sâu cắt Lực cắt quá cao 236 Giảm bán kính hạt dao Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® 237 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® OD-ti n 238 Chít rãnh Móc l va đập Móc l Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Ch t l ng l , d sử d ng và có tính môđun. Đ u móc l tinh v i các d ng c gắn h ng tr c ∅ 0,3 - 108 mm. Đ chính xác Nhiều kiểu vận hành • Điều ch nh vi c p (2,5μ trên đường kính): độ • Móc l , chít rãnh và OD-ti n với bộ n i đa chính xác l có thể đạt đ n IT5. ch c năng (MPA) được dùng với đ u • Dụng cụ c ng vững giúp kiểm soát toàn di n Axiabore® Plus. hình học l và độ bóng bề m t (có thể đạt Ra 0.6). Năng su t D cho ng i sử d ng • Thi t k lắp dụng cụ ‘Trụ & m t bích’ cho độ • H th ng 'LibraOne' ch với một vòng cân c ng vững dụng cụ t t hơn với t c độ cao hơn bằng, cùng ch s trực ti p trên vòng, không (ví dụ lên tới Vc 500 m/phút đ i với thép), năng c n biểu đ . • H th ng 'khóa khoang gián ti p' IBL: đường su t cao hơn, chính xác hơn và độ bóng bề kính thi t l p không b ảnh hưởng bởi vít khóa. m t t t hơn. • Đ u cân bằng tinh cho phép t c độ cao hơn, • Thích hợp cho cắt va đ p. cải thi n hình học l và giảm • Đ u tưới nguội trong, xuyên su t ho c dọc ng su t trục chính máy. theo dụng cụ và bộ n i đa ch c năng. • Có mười bộ dụng cụ bao ph rộng các phạm vi móc l . Hi u qu chi phí • Các phạm vi móc l từ 0,3 đ n 108 mm, ch với 3 kích cỡ đ u. • Các cán móc l theo môđun bao g m một cán và đ tựa hạt dao thay đ i được, cho các phạm vi gia công rộng. • Đ u móc được làm từ thép ch ng ôxi hóa, được bôi trơn và hàn kín. Thi t k lắp d ng c ‘Tr & m t bích’ 239 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® – T ng quan Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® – T ng quan 240 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® – T ng quan 5 đ u móc l tinh lo i Axiabore® cho các l ∅ 0,3 - 108 mm Một đ u móc loại Axiabore® là một bộ g m một thân (đ u) và một dụng cụ. Chọn đ u móc loại Axiabore® Ph m vi Nanobore® A760 01 ∅ 0.3-8 Gia công t c đ cao / T c đ t i đa Hình học l Hi u qu chi phí 30000 vòng/phút [[ [[ Axiabore® A760 02 ∅ 2-20 12000 vòng/phút [ [[ Axialibrabore™ A760 12 ∅ 2-20 24000 vòng/phút hay 1500 m/phút [[ [ 8000* vòng/phút hay 1000 m/phút [ [[[ 20000 vòng/phút hay 1500 m/phút [[ [ Axiabore® Plus - A760 03 Axialibrabore™ Plus - A760 13 ∅ 6-108 ∅ 6-33 Đa ch c năng [[[ Các đ u 'Libra' cân bằng tinh. Các đ u khác được cân bằng trước tại v trí ở giữa.* t i đa 5000 vòng/phút khi sử dụng bộ n i đa ch c năng. D ng c móc l Lưu ý: Trên các trang về Sản ph m, đã có đề c p rõ ràng về những dụng cụ thích hợp cho m i loại đ u. D ng c móc l , cacbit nguyên kh i (cán 4 mm) cho đường kính nh nh t (0,3 đ n 6,2 mm), góc nghiêng 98°. Yêu c u các bạc lót thu nh phải lắp vừa vào các đ u Nanobore® và Axia(libra)bore®. Các dụng cụ có đuôi vát để đạt sự đ nh hướng lưỡi cắt theo chu n ISO. Cán móc l , lo i gắn h t dao (cán ∅ 6, 12 ho c 16 mm) cho ∅ 6 đ n 13 mm, loại ‘thép’ cho dụng cụ ngắn, ‘cacbit’ cho dụng cụ dài. Cho hạt dao WB..0301.. ho c CC..0602..và góc nghiêng 90°. Gắn trực ti p vào đ u. M t khóa đạt sự đ nh hướng lưỡi cắt theo chu n ISO. Cán móc l , theo môđun bao g m một 'cán' và một 'đ tựa hạt dao' cho ∅ 13 đ n 63 mm. Cán (∅ 12 đ n 16 mm) bằng ‘thép’ cho loại ngắn, ‘cacbit’ cho loại dài và ‘Hạng nh / nhôm’ cho các đường kính lớn nh t. Gắn trực ti p vào đ u. Sáu đ tựa hạt dao cho hạt dao CC..0602.. và góc nghiêng 90°, thích hợp với t t cả loại cán tạo một phạm vi móc l rộng trên một cán móc ph bi n. B n i đa ch c năng (MPA) MPA cho móc l và OD-ti n, cũng như chít rãnh m t đ u trên đ u móc - Axiabore® Plus. MPA và các dụng cụ có một giao di n có khía, giúp các khoảng tăng đ nh hướng và đ nh v chính xác (2,5 mm trên đường kính). Bao g m đ u phun dung d ch làm nguội xuyên đ nh hướng. Chọn các chi ti t để lắp đ t lên dụng cụ loại MPA trong các bảng chọn dụng cụ MPA. Vui lòng xem chi ti t lắp ghép trong chương Hướng d n. Thi t lập m t b d ng c móc l ho c OD-ti n Các bộ dụng cụ móc l và OD-ti n sử dụng cùng một cán trang b với đ tựa hạt dao, và một đ i trọng. Lắp ghép móc l : Chọn đ tựa hạt dao thích hợp để lắp lên cán móc l /OD-ti n, dùng bảng chọn 'Móc l với MPA’ (một ph n c a các trang Sản ph m dưới đây). Lắp ghép OD–ti n: Chọn đ tựa hạt dao thích hợp để lắp lên cán móc l /OD-ti n, dùng bảng chọn 'OD-ti n với MPA’ (một ph n c a các trang Sản ph m dưới đây). Vui lòng xem chi ti t lắp ghép trong chương Hướng d n. Thi t lập lắp ghép chít rãnh Một bộ lắp ghép chít rãnh yêu c u: • một c p cán chít rãnh (một E=‘Ngoài’ và một I=‘Trong’), • một dụng cụ chít rãnh ‘dựa vào Trục’ ho c ‘dựa vào L ’. Khi rãnh không dựa vào thành c a trục ho c thành c a l , cả hai loại dụng cụ đều thích hợp. Xem các biểu đ chọn ‘Dụng cụ chít rãnh cho chít rãnh với MPA’. 241 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® – Đ c điểm Đ u móc Nanobore® - Mã s n phẩm A76001 Đ u cực nh cho móc l tinh ∅ 0,3 – 8 mm: Đường kính ngoài 25 mm, chiều dài 25 mm, với khớp n i Graflex® cỡ 2, lắp dụng cụ ∅ 6 mm. T c độ v n hành lên tới 30 000 vòng/phút cho phép gia công hi u quả trên đường kính r t nh . B c lót thu nh (6-4 mm) với m t đ nh hướng và ch t để gắn dụng cụ móc l nguyên kh i là một ph n c a đ u móc khi giao hàng. Đ u móc Axiabore® - Mã s n phẩm A76002 Đ u nh cho móc l tinh ∅ 2 – 20 mm: Đường kính ngoài 36,5 mm, chiều dài 32 mm, với khớp n i Graflex® cỡ 3, lắp dụng cụ ∅ 12 mm. Kích cỡ đ u này được t i ưu hóa cho các l khó vào. B c lót thu nh (12-4 mm) với m t đ nh hướng và ch t để gắn dụng cụ móc l nguyên kh i là một ph n c a đ u móc khi giao hàng. Lưu ý: Các dụng cụ nh hơn c a Nanobore® (0,3 đ n 2,1 mm) cũng có thể gắn vừa, nhưng t c độ gia công s b hạn ch tới 12000 vòng/phút: Đ u móc Nanobore® nên được dùng hơn. Đ u Axialibrabore™ – Mã s n phẩm A76012 Đ u nh cân bằng đ c dùng cho móc l tinh ∅ 2 – 20 mm: Cùng đ c điểm với đ u Axiabore®, nhưng có cân bằng tinh (chiều dài thân 50 mm). Các đ u móc cân bằng tinh cho phép t c độ cao hơn lên đ n 24 000 vòng/phút ho c 1500 m/phút (b t kỳ giá tr nào đạt trước mà không vượt quá giới hạn cho phép), cải thi n hình học l và giảm ng su t trục chính máy. Cân bằng ‘LibraOne’ được thực hi n khi thi t l p vòng cân bằng chia độ (theo mã s cân bằng c a dụng cụ đã áp dụng, và đường kính c n móc l ) thẳng hàng với d u hi u trên đ u móc l . Không c n biểu đ . Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® – Đ c điểm 242 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® – Đ c điểm Đ u móc Axiabore® Plus - Mã s n phẩm A76003 Đ u móc đa ch c năng cho móc l tinh ∅ 6 đ n 108 mm, OD-ti n ∅ 2 đ n 57 mm và chít rãnh ∅ 19 đ n 96 mm: Đường kính ngoài 54 mm, chiều dài 45 mm, với khớp n i Graflex® kích cỡ 5, lắp dụng cụ ∅ 16 mm. D ng c thích h p: t t cả dụng cụ có cán ∅ 16 mm, giúp gắn trực ti p vào đ u móc. Đ u này cũng đ c thi t k để trang b v i MPA (b n i đa ch c năng), nhằm móc l tinh đ ng kính l n, OD-ti n và chít rãnh m t đ u. Đ u móc Axiabore® Plus - Mã s n phẩm A76013 Đ u cân bằng đ c dùng cho móc l tinh ∅ 6 – 33 mm: Cùng đ c điểm với đ u Axiabore® Plus, nhưng có cân bằng tinh (chiều dài thân 65 mm). Các đ u móc l tinh cân bằng được cho phép t c độ cao hơn lên đ n 20 000 vòng/phút ho c 1500 m/phút (b t kỳ giá tr nào đạt trước mà không vượt quá giới hạn cho phép), cải thi n hình học l và giảm ng su t trục chính máy. Cân bằng ‘LibraOne’ được thực hi n khi thi t l p vòng cân bằng chia độ thẳng hàng với d u hi u trên đ u móc l (mã dụng cụ cân bằng đã sử dụng, và đường kính c n móc). Không c n biểu đ . Cân bằng tinh ch có thể thực hi n cho các dụng cụ móc l nh nh t (∅ 6 đ n 33 mm). Lưu ý: n u dùng một dụng cụ 'Alu' lớn hơn, ho c' một 'MPA' từ Axiabore® Plus lên đ u móc - Đ u móc Axialibrabore™ Plus, không thể tinh ch nh và vòng cân bằng nên được thi t l p tại v trí cân bằng trước c a đ u móc (tùy thuộc vào kiểu v n hành được thực hi n, xem chương Hướng d n lắp ráp). T c độ t i đa trở thành giá tr tương đương với Axiabore® Plus. 243 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® – Đ c điểm B d ng c lo i Axiabore® Lưu ý: Các đ u móc loại Axiabore® được lắp ráp sẵn (đ u + bạc lót thu nh , chìa v n thi t l p và hướng d n v n hành), ho c chia thành bộ dụng cụ được giao trong hộp đựng an toàn. Có sẵn 10 bộ dụng cụ, xem trang Sản ph m để bi t nội dung chi ti t. B d ng c Nanobore®: G m một đ u móc, bạc lót thu nh , một bộ dụng cụ hoàn ch nh (phạm vi ∅ 0,3-8 mm), chìa v n thi t l p và hướng d n v n hành cùng với một kính lúp. Bộ dụng cụ móc l Nanobore® Các b d ng c Axiabore® (A & B) và Axialibrabore™ (A & B): Bộ dụng cụ A g m một đ u, trọn bộ dụng cụ móc l và đ tựa hạt dao (∅ 6-20 mm), chìa v n thi t l p và hướng d n v n hành. Bộ dụng cụ B g m các bộ ph n gi ng bộ dụng cụ A với kích thước lớn hơn (∅ 2-20 mm). AxiaLibraBore™ Bộ B Các b d ng c Axiabore® Plus - (A & B) và Axialibrabore™ Plus - (A & B): Bộ dụng cụ A g m một đ u, trọn bộ dụng cụ móc l và đ tựa hạt dao (∅ 6-33 mm), chìa v n thi t l p và hướng d n v n hành. Bộ dụng cụ B g m các bộ ph n gi ng bộ dụng cụ A kích thước lớn hơn (∅ 6-63 mm). - AxiaLibraBore™ Plus - Bộ B B d ng c chít rãnh m t đ u và OD-ti n: G m một MPA (bộ n i đa ch c năng), cán có khía và hai đ tựa hạt dao dùng cho móc l và OD-ti n, đ i trọng và cán chít rãnh có khía 'I' và 'E'. Những dụng cụ này thích hợp cho đ u móc Axiabore® Plus. Bộ dụng cụ chít rãnh m t đ u và OD-ti n 244 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® – Mã ký hi u Mã ký hi u, đ u lo i Axiabore® Móc l tinh hướng trục Đ u cân bằng được Bộ dụng cụ 1 = cân bằng được 0 = cân bằng trước ở v trí giữa Đ u móc l Mã ký hi u, d ng c D ng c cacbit nguyên kh i 1) 0 = 0,3 đ n 0,5 1 = 0,5 đ n 1 2=1đ n2 Kích cỡ đ u Phạm vi đường kính móc l (1) Dụng cụ cacbit nguyên kh i 3=2đ n3 4 = 3 đ n 4,5 5 = 4,5 đ n 6 Dụng cụ loại Chiều rộng lắp Axiabore® cán dụng cụ 4mm Cán móc l lo i gắn h t dao Phạm vi đường kính móc l (2) Cacbit Góc nghiêng 90° 2) 2 = 6-8 3 = 8-10 5 = 10-13 3) 0 = thép (dụng cụ ngắn) 2 = cacbit (dụng cụ dài) Cán móc l Đ u móc l loại Axiabore® V t li u thanh (3) Cán móc l để giữ đ tựa hạt dao Chiều rộng lắp cán dụng cụ Chiều rộng lắp cán 4) Phạm vi đường kính liên quan đ n đ tựa hạt dao đã chọn 0 = 13 và lớn hơn 1 = 18 và lớn hơn 2 = 33 và lớn hơn 3 = 48 và lớn hơn 5) S = thép (cán ngắn) E = cacbit (cán dài) A = nhôm (Ø lớn nh t) Đ tựa h t dao cho cán móc l V t li u cán (5) Dụng cụ móc l loại Axiabore® Phạm vi đường kính móc l (4) Đ tựa hạt dao được lắp vào cán 6) Phạm vi đường kính liên quan đ n cán móc l đã chọn: từ cỡ 0 đ n 6. Dụng cụ móc l loại Axiabore® Phạm vi đường kính móc l (6) Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® – Mã ký hi u 245 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Lo i A760 0x – Đ u lo i Axiabore không cân bằng Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® • Với sự điều ch nh vi c p (khoảng tăng 0.01 mm và vécnê 2.5 μm, trên đường kính). • Axiabore® Plus - cho phép móc l , cũng như OD-ti n và chít rãnh m t đ u. Cán Graflex Kích th Kích cỡ d Ph m vi C ∅ mm 2 3 5 14 18 28 0,3-8 2-20 6-108*** T c đ vận hành t i đa** Mô t A D d1 RPM t i đa m/phút t i đa Nanobore Axiabore Plus 25 32 45 25 36,5 54 6 12 16 30 000 12 000 8 000**** 1 000 Mã s n phẩm A760 01 A760 02 A760 03 c theo mm 0.100 0.250 0.810 Về dụng cụ, xem trang 248- 252. * không có dụng cụ. ** T c độ t i đa, b t kỳ giá tr nào đạt đ n trước mà không vượt quá giới hạn cho phép. *** Các phạm vi - đ u Axiabore® Plus cho móc l 6 đ n 108 mm, OD-ti n 2 đ n 57 mm, chít rãnh m t đ u 19 đ n 96 mm. **** T i đa 5000 vòng/phút khi sử dụng MPA. Linh ki n Ph ki n thay th H p đựng Kính lúp B c lót thu nh cho d ng c cacbit nguyên kh i Kiểu 1 Cho A760 01 A760 02 A760 03 41B76001 42M06 42M07 935L01 – – 05A7600604 05A7601204 – Vít khóa đ kính (3) ng Chìa v n cho (2) (3) (4) Kiểu 2 d1 d2 Kiểu 6 12 – 4 4 – 1 2 – Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 246 Vít ch n d ng c (2) S 950A0406 AU7601212 AU7601312 19M4001A 19A71030 19A71008125 H2.0-2D 03M03C H04–4 2 3 4 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Lo i A760 1x – Đ u lo i Axiabore cân bằng đ c • LibraOne được lắp trên h th ng cân bằng dựa vào vòng thi t l p cân bằng đơn. • Với sự điều ch nh vi c p (khoảng tăng 0.01 mm và vécnê 2.5 μm, trên đường kính). Cán Graflex Kích th Kích cỡ d Ph m vi C ∅ mm 3 5 18 28 2-20 6-33*** T c đ vận hành t i đa** Mô t A D d1 RPM t i đa m/phút t i đa Axialibrabore Axialibrabore Plus 50 65 36,5 54 12 16 24 000 20 000 1 500 1 500 Mã s n phẩm A760 12 A760 13 c theo mm 0.380 1.150 Về dụng cụ, xem trang 248- 252. * không có dụng cụ. ** T c độ t i đa, b t kỳ giá tr nào đạt đ n trước mà không vượt quá giới hạn cho phép. *** Các phạm vi - đ u Axialibrabore™ Plus, có cân bằng. Linh ki n Ph ki n thay th H p đựng B c lót thu nh cho d ng c cacbit Cho A760 12 A760 13 42M06 42M07 05A7601204 – Vít ch n d ng c (2) d1 d2 12 – 4 – Vít khóa đ kính (3) ng Vít khóa vòng cân bằng (6) Chìa v n cho (2) (3) (4) (6) S AU7601212 AU7601312 19A71030 19A71008125 AU7601218 AU7601318 03M03C H04–4 3 4 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 247 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® D ng c móc l , cacbit nguyên kh i • Đ nh hướng lưỡi cắt theo ISO. • Tưới nguội dọc theo dụng cụ. Kích th Vật li u d ng c Cacbit nguyên kh i* Cho đ u A760... Ph m vi C ∅ mm*** d1 mm ...01 ...01 ...01 ...01/...02/...12 ...01/...02/...12 ...01/...02/...12 0,3-0,6 0,5-1,1 1-2,1 2-3,2 3-4,7 4.5-6,2 4 4 4 4 4 4 c theo mm Mã s n phẩm L l a f1 r A761 402 A761 412 A761 422 A761 432 A761 442 A761 452 13 13 13 13 13 18 1,2 2 5 8 10 15 0,25 0,45 0,95 1,80 2,75 3,95 0,10 0,20 0,45 0,88 1,35 1,95 0 0 0,10 0,10 0,15 0,15 Ch đ cắt khuyên dùng** Góc nghiêng Chiều sâu B c ti n, f cắt, ap (mm) (mm/vòng) κ 98° 98° 98° 98° 98° 98° 0,02 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Những dụng cụ này có cán đường kính 4 mm yêu c u sử dụng bạc lót thu nh , được giao chung với đ u và bộ dụng cụ thích hợp. ** Để bi t ch độ cắt, xem trang 270. *** +0,1 mm có thể đạt phạm vi b sung. 248 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 Mã cân bằng 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.005 E13 E14 E15 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Cán móc l , lo i gắn h t dao Kiểu 1 Kiểu 2 • Đ nh hướng lưỡi cắt theo ISO. • Tưới nguội xuyên qua. • Ch có hai kích cỡ hạt dao cho t t cả dụng cụ. Kích th Vật li u d ng c Thép, lo i h t dao ghép m nh Cacbit, lo i h t dao ghép m nh Cho đ u A760... Ph m vi C ∅ mm** d1 mm …01 …02/...12 …03/…13 …02/…12 …03/…13 …02/…12 …03/…13 6-8 6-8 6-8 8-10 8-10 10-13 10-13 …01 …02/…12 …03/…13 …02/…12 …03/…13 …02/…12 …03/…13 6-8 6-8 6-8 8-10 8-10 10-13 10-13 c theo mm Góc Kích cỡ h t nghiêng dao phù κ h p Mã cân bằng Mã s n phẩm L l a f1 r Kiểu 6 12 16 12 16 12 16 A762 001 A762 002 A762 003 A763 002 A763 003 A765 002 A765 003 20 21 26 27 34 35 16 16 16 22 22 30 30 5,50 5,50 5,50 7,40 7,40 9,35 9,35 2,9 2,9 2,9 3,9 3,9 4,8 4,8 2 2 2 2 2 2 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° WB..0301.. WB..0301.. WB..0301.. WB..0301.. WB..0301.. CC..0602.. CC..0602.. 1 2 2 2 2 2 2 0.005 0.030 0.067 0.033 0.070 0.038 0.076 S21 S31 S22 S32 S23 S33 6 12 16 12 16 12 16 A762 201 A762 202 A762 203 A763 202 A763 203 A765 202 A765 203 31 32 41 42 59 60 26 27 27 37 37 55 55 5,50 5,50 5,50 7,40 7,40 9,35 9,35 2,9 2,9 2,9 3,9 3,9 4,8 4,8 2 2 2 2 2 2 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° WB..0301.. WB..0301.. WB..0301.. WB..0301.. WB..0301.. CC..0602.. CC..0602.. 1 2 2 2 2 2 2 0.012 0.057 0.130 0.069 0.140 0.092 0.164 E21 E31 E22 E32 E23 E33 ** +0,2 mm có thể đạt phạm vi b sung. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Torx cho vít khóa h t dao Cho kích cỡ h t dao WB..0301.. CC..0602.. Vít khóa h t dao (1) Torx Plus Torx Plus T06P-3 T07P-3 06 07 C02035-T06P C02504-T07P 06 07 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 249 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Cán móc l , cho cán móc l tinh môđun Kiểu 1 Kiểu 2 • Có thể đạt được nhiều phạm vi bằng các đ tựa hạt dao thay đ i được. • Loại cán 'thép' cho cán ngắn, 'cacbit' cho cán dài, ‘nhôm’ cho cán lớn. • Tưới nguội xuyên qua. Kích th Lo i cán móc l môđun Cho đ u A760... Ph m vi C ∅ mm** d1 mm ...02/...12 ...03/...13 ...03/...13 13-20 13-18 18-33 ...02/...12 ...03/...13 ...03/...13 ...03*** ...03*** c theo mm Mã s n phẩm L1 l1 f2 Kiểu 12 16 16 A760 S20 A760 S30 A760 S31 42,5 43,5 53,5 30 30 40 1,4 1,4 3,9 1 1 1 0.050 0.090 0.128 13-20 13-18 18-33 12 16 16 A760 E20 A760 E30 A760 E31 62,5 73,5 83,5 50 60 70 1,4 1,4 3,9 1 1 1 0.110 0.200 0.300 33-48 48-63 16 16 A760 A32 A760 A33 58,5 78,5 50 70 11,5 19 2 2 0.138 0.330 Thép Cacbit Nhôm * Không kèm đ tựa hạt dao. ** +0,2 mm có thể đạt phạm vi b sung. *** Khi được dùng trên A760 13, không có khả năng cân bằng tinh. Chọn cán và đ tựa hạt dao theo yêu c u k t hợp dùng biểu đ chọn trên trang 252. Linh ki n Ph ki n thay th Vít khóa đ tựa h t dao (1) Chìa v n Torx cho vít khóa đ tựa h t dao Cho T t c cán móc l Torx Plus Torx Plus T15P-3 15 C04008-T15P Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 250 15 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Đ tựa h t dao, cho cán móc l tinh môđun • Kích cỡ lắp đơn thích hợp cho t t cả cán móc l (và OD-ti n). • Một kích cỡ hạt dao cho t t cả đ tựa hạt dao. Kích th c theo mm Mã s n phẩm l1 f1 Kích cỡ h t dao phù h p Góc nghiêng κ A765 R1 A765 R2 A765 R3 A765 R4 A765 R5 A765 R6 10 10 10 10 10 10 4,95 6,2 7,45 8,7 9,95 11,2 CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. 90° 90° 90° 90° 90° 90° Đ tựa h t dao 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 * f1 khi được lắp vừa với hạt dao loại CC..060204. Chọn cán và đ tựa hạt dao theo yêu c u k t hợp dùng biểu đ chọn trên trang 252. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Torx cho vít khóa h t dao Cho kích cỡ h t dao CC...0602... Vít khóa h t dao (1) Torx Plus Torx Plus T07P-3 07 C02504-T07P 07 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 251 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Biểu đ chọn: D ng c và đ tựa h t dao móc l thích h p cho đ u Axiabore® Cho đ u dao Ph m vi móc l C ∅ mm Chiều dài móc l l mm 0.3-0,6 0.5-1,1 1-2,1 2-3,2 3-4,7 4.5-6,2 6-8 6-8 1,2 2 5 8 10 15 16 26 2-3,2 3-4,7 4.5-6,2 6-8 6-8 8-10 8-10 10-13 10-13 13-15,5 13-15,5 15.5-18 15.5-18 18-20 18-20 6-8 6-8 8-10 8-10 10-13 10-13 13-15,5 13-15,5 15.5-18 15.5-18 18-20,5 18-20,5 20.5-23 20.5-23 23-25,5 23-25,5 25.5-28 25.5-28 28-30,5 28-30,5 30.5-33 30.5-33 33-33,5* 35,5-38* 38-40,5* 40,5-43* 43-45,5* 45,5-48* 48-50,5* 50,5-53* 53-55,5* 55,5-58* 58-60,5* 60,5-63* Mã s n phẩm Đ tựa h t dao d1 mm Kích cỡ h t dao phù h p A761 402 A761 412 A761 422 A761 432 A761 442 A761 452 A762 001 A762 201 – – – – – – – – 4 4 4 4 4 4 6 6 – – – – – – WB..0301.. WB..0301.. Cacbit kh i Cacbit kh i Cacbit kh i Cacbit kh i Cacbit kh i Cacbit kh i Thép, loại hạt dao Cacbit, loại hạt dao 8 10 15 16 27 22 37 30 55 40 60 40 60 40 60 A761 432 A761 442 A761 452 A762 002 A762 202 A763 002 A763 202 A765 002 A765 202 A760 S20 A760 E20 A760 S20 A760 E20 A760 S20 A760 E20 – – – – – – – – – A765 R1 A765 R1 A765 R2 A765 R2 A765 R3 A765 R3 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 – – – WB..0301.. WB..0301.. WB..0301.. WB..0301.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. Cacbit kh i Cacbit kh i Cacbit kh i Thép, loại hạt dao Cacbit, loại hạt dao Thép, loại hạt dao Cacbit, loại hạt dao Thép, loại hạt dao Cacbit, loại hạt dao Cán thép với đ tựa hạt dao Cán cacbit với đ tựa hạt dao Cán thép với đ tựa hạt dao Cán cacbit với đ tựa hạt dao Cán thép với đ tựa hạt dao Cán cacbit với đ tựa hạt dao 16 32 22 37 30 55 40 70 40 70 50 80 50 80 50 80 50 80 50 80 50 80 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 A762 003 A762 203 A763 003 A763 203 A765 003 A765 203 A760 S30 A760 E30 A760 S30 A760 E30 A760 S31 A760 E31 A760 S31 A760 E31 A760 S31 A760 E31 A760 S31 A760 E31 A760 S31 A760 E31 A760 S31 A760 E31 A760 A32 A760 A32 A760 A32 A760 A32 A760 A32 A760 A32 A760 A33 A760 A33 A760 A33 A760 A33 A760 A33 A760 A33 – – – – – – A765 R1 A765 R1 A765 R2 A765 R2 A765 R1 A765 R1 A765 R2 A765 R2 A765 R3 A765 R3 A765 R4 A765 R4 A765 R5 A765 R5 A765 R6 A765 R6 A765 R1 A765 R2 A765 R3 A765 R4 A765 R5 A765 R6 A765 R1 A765 R2 A765 R3 A765 R4 A765 R5 A765 R6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 WB..0301.. WB..0301.. WB..0301.. WB..0301.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. Thép, loại hạt dao Cacbit, loại hạt dao Thép, loại hạt dao Cacbit, loại hạt dao Thép, loại hạt dao Cacbit, loại hạt dao Cán thép với đ tựa hạt dao Cán cacbit với đ tựa hạt dao Cán thép với đ tựa hạt dao Cán cacbit với đ tựa hạt dao Cán thép với đ tựa hạt dao Cán cacbit với đ tựa hạt dao Cán thép với đ tựa hạt dao Cán cacbit với đ tựa hạt dao Cán thép với đ tựa hạt dao Cán cacbit với đ tựa hạt dao Cán thép với đ tựa hạt dao Cán cacbit với đ tựa hạt dao Cán thép với đ tựa hạt dao Cán cacbit với đ tựa hạt dao Cán thép với đ tựa hạt dao Cán cacbit với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao Cán nhôm với đ tựa hạt dao D ng c móc l Lo i d ng c A760 01 A760 02/ A760 12 A760 03/ A760 13 Về các đường kính lớn hơn, xin xem ph n bộ n i Đa ch c năng (MPA). * Khi được dùng trên A760 13, không có khả năng cân bằng tinh. 252 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® B n i đa ch c năng (MPA) • Thích hợp cho - Axiabore® Plus - ch có đ u A760 03*. • Được thi t k để giữ một cán và một đ i trọng (cho móc l ho c OD-ti n) ho c hai cán chít rãnh (cho chít rãnh m t đ u). • Tưới nguội xuyên có đ u phun điều ch nh được (3). Ph m vi C ∅ mm Cho móc l 53-108 Kích th Cho OD-ti n Cho chít rãnh d1 mm 2-57 19-96 16 c theo mm Mã s n phẩm L1 l A BDA16 BS25100 100 25 16 0.260 * Khi được dùng trên đ u móc Axialibrabore™ Plus - A760 13, không thể cân bằng tinh, xem trang 243. Chọn các chi ti t yêu c u để nh n di n kiểu lắp ghép móc l , OD-ti n ho c chít rãnh, áp dụng các trang 257-262. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n cho vít khóa Cho BDA16 BS25100 Vít khóa (1) Vòng đ m (2) S 03HL05 5 950D0618 940ZC06 Vui lòng kiểm tra tình tr ng t n kho và đơn giá hi n t i. 253 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Cán & đ i trọng, cho móc l ho c OD-ti n trên MPA Kiểu 1 Kiểu 2 • Để lắp lên MPA. • Cán có thể được sử dụng cho móc l ho c OD-ti n ngoài. • Dùng các đ tựa hạt dao gi ng nhau như các cán móc l môđun. Ph m vi ∅ C mm** Lo i Cán* Đ i trọng Kích th Đ i v i móc l Cho OD-ti n d mm d1 mm 53-108 53-108 2-57 2-57 16 16 25 25 Mã s n phẩm BAS25 MH 1660 BAS25 CW 1660 c theo mm L L1 l2 l3 f2 Kiểu 56,5 57 - 48,5 - 40 48,5 4 - 1 2 * Đ t mua đ tựa hạt dao riêng, xem trang 251. ** Các phạm vi móc l và OD-ti n liên quan đ n đ tựa hạt dao đã chọn và v trí thi t l p c a cán dùng 'biểu đ chọn đ tựa hạt dao cho móc l ho c OD-ti n' trên trang 257-258. Linh ki n Ph ki n thay th Vít khóa đ tựa h t dao (1) Chìa v n Torx cho vít khóa đ tựa h t dao Cho BAS25 MH1660 Torx Plus Torx Plus T15P-3 15 C04008-T15P Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 254 15 0.093 0.100 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Cán chít rãnh, cho chít rãnh m t đ u trên MPA Trong (I) Ngoài (E) • Để lắp trên MPA. • Một cán chít rãnh được dùng để giữ một dụng cụ chít rãnh, ho c hoạt động như một đ i trọng. Kích th Lo i Cán chít rãnh, I (bên trong) Cán chít rãnh, E (bên ngoài) c theo mm Ph m vi C ∅ mm* d1 mm Mã s n phẩm d L1 19-76 39-96 25 25 BAS25 FGI35 BAS25 FGE35 6 6 34 34 0.100 0.100 * Đ t dụng cụ chít rãnh riêng, xem trang ti p theo. ** Phạm vi chít rãnh liên quan đ n dụng cụ chít rãnh đã chọn, v trí thi t l p và đ nh hướng c a cán cán, dùng 'Biểu đ chọn dụng cụ chít rãnh dựa vào trục (ho c dựa vào l )’ xem trang 259-262. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Torx cho (1) Cho BAS25 FGI35 BAS25 FGE35 Vít khóa d ng c chít rãnh (1) Torx Plus Torx Plus T15P-3 T15P-3 15 15 950L0607T15P 950L0607T15P 15 15 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 255 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® D ng c chít rãnh Kiểu 1 Kiểu 2 Kiểu 3 Kiểu 4 • Có thể được dùng cho cả cán chít rãnh 'ngoài' ho c 'trong', tùy thuộc vào phạm vi. Kích th c theo mm Ph m vi C ∅ mm* Mã s n phẩm L f1 r Chiều sâu t i đa rãnh t 6 6 6 6 6 AFG 0629 101582 AFG 0629 151582 AFG 0629 201582 AFG 0629 251582 AFG 0629 301582 42 42 42 42 42 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2 3 4 5 6 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 6 6 6 6 6 AFG 0629 101581 AFG 0629 151581 AFG 0629 201581 AFG 0629 251581 AFG 0629 301581 42 42 42 42 42 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2 3 4 5 6 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 Kiểu 1 Kiểu 2 Kiểu 3 Kiểu 4 a d1 mm 19-64 19-64 19-64 19-64 19-64 39-84 39-84 39-84 39-84 39-84 - - 1 1,5 2 2,5 3 - - 31-76 31-76 31-76 31-76 31-76 51-96 51-96 51-96 51-96 51-96 1 1,5 2 2,5 3 D ng c chít rãnh -dựa vào tr c- D ng c chít rãnh -dựa vào l C Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Phạm vi chít rãnh liên quan đ n dụng cụ chít rãnh đã chọn, thi t l p v trí và đ nh hướng c a cán chít rãnh, dùng ’Biểu đ chọn dụng cụ chít rãnh dựa vào trục (ho c dựa vào l )' xem trang 259-262. 256 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Biểu đ lựa chọn: Đ tựa h t dao cho móc l v i MPA Kích th Chọn m t đ tựa h t dao thích h p, và ghi chú v trí cán trên MPA để đ t ph m vi móc l yêu c u. L u ý: M t b d ng c móc l yêu c u g m : - m t đ u Axiabore® Plus (A760 03) - m t MPA (BDA16BS25100) - m t cán (BAS25MH1660) - m t đ i trọng (BAS25CW1660). - m t đ tựa h t dao (A765R.) đ c chọn trong biểu đ - m t h t dao c theo mm Ph m vi C ∅ mm* Mã đ tựa h t dao V trí cán d d1 L l 53-55,5 55.5-58 A765 R1 A765 R2 A765 R1 A765 R3 A765 R2 A765 R4 A765 R1 A765 R3 A765 R5 A765 R2 A765 R4 A765 R6 A765 R1 A765 R3 A765 R5 A765 R2 A765 R4 A765 R6 A765 R1 A765 R3 A765 R5 A765 R2 A765 R4 A765 R6 A765 R1 A765 R3 A765 R5 A765 R2 A765 R4 A765 R6 A765 R1 A765 R3 A765 R5 A765 R2 A765 R4 A765 R6 A765 R1 A765 R3 A765 R5 A765 R2 A765 R4 A765 R6 A765 R1 A765 R3 A765 R5 A765 R2 A765 R4 A765 R6 A765 R3 A765 R5 A765 R4 A765 R6 A765 R5 A765 R6 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 0 3 2 1 3 2 1 4 3 2 4 3 2 5 4 3 5 4 3 6 5 4 6 5 4 7 6 5 7 6 5 8 7 6 8 7 6 8 7 8 7 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 58-60,5 60.5-63 63-65,5 65.5-68 68-70,5 70.5-73 73-75,5 75.5-78 78-80,5 80.5-83 83-85,5 85.5-88 88-90,5 90.5-93 93-95,5 95.5-98 98-100,5 100.5-103 103-105,5 105.5-108 a Góc nghiêng κ Kích cỡ h t dao phù h p 17 18,2 17 19,5 18,2 20,7 17 19,5 22 18,2 20,7 23,3 17 19,5 22 18,2 20,7 23,2 17 19,5 22 18,2 20,7 23,2 17 19,5 22 18,2 20,7 23,2 17 19,5 22 18,2 20,7 23,2 17 19,5 22 18,2 20,7 23,2 17 19,5 22 18,2 20,7 23,2 19,5 22 20,7 23,2 22 23,2 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. * +0,2 mm có thể đạt phạm vi b sung. Mô tả chi ti t các đ tựa hạt dao, xem trang 251. 257 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Biểu đ lựa chọn: Đ tựa h t dao cho OD-ti n ngoài v i MPA Kích th Chọn m t đ tựa h t dao thích h p, và ghi chú v trí cán trên MPA để đ t ph m vi OD-ti n yêu c u. L u ý: M t b d ng c móc l yêu c u g m : - m t đ u Axiabore® Plus (A760 03) - m t MPA (BDA16BS25100) - m t cán (BAS25MH1660) - m t đ i trọng (BAS25CW1660). - m t đ tựa h t dao (A765R.) đ c chọn trong biểu đ - m t h t dao Ph m vi C ∅ mm* 2-4,5 4.5-7 7-9,5 9.5-12 12-14,5 14.5-17 17-19,5 19.5-22 22-24,5 24.5-27 27-29,5 29.5-32 32-34,5 34.5-37 37-39,5 39.5-42 42-44,5 44.5-47 47-49,5 49.5-52 52-54,5 54.5-57 * +0,2 mm có thể đạt phạm vi b sung. Mô tả chi ti t các đ tựa hạt dao, xem trang 251. 258 Mã V trí thi t đ tựa h t dao lập A765 R6 A765 R5 A765 R6 A765 R4 A765 R5 A765 R3 A765 R6 A765 R4 A765 R2 A765 R5 A765 R3 A765 R1 A765 R6 A765 R4 A765 R2 A765 R5 A765 R3 A765 R1 A765 R6 A765 R4 A765 R2 A765 R5 A765 R3 A765 R1 A765 R6 A765 R4 A765 R2 A765 R5 A765 R3 A765 R1 A765 R6 A765 R4 A765 R2 A765 R5 A765 R3 A765 R1 A765 R6 A765 R4 A765 R2 A765 R5 A765 R3 A765 R1 A765 R6 A765 R4 A765 R2 A765 R5 A765 R3 A765 R1 A765 R4 A765 R2 A765 R3 A765 R1 A765 R2 A765 R1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 0 3 2 1 3 2 1 4 3 2 4 3 2 5 4 3 5 4 3 6 5 4 6 5 4 7 6 5 7 6 5 8 7 6 8 7 6 8 7 8 7 8 8 c theo mm d d1 L l a 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 23,2 22 23,2 20,7 22 19,5 23,2 20,7 18,2 22 19,5 17 23,2 20,7 18,2 22 19,5 17 23,2 20,7 18,2 22 19,5 17 23,2 20,7 18,2 22 19,5 17 23,2 20,7 18,2 22 19,5 17 23,2 20,7 18,2 22 19,5 17 23,2 20,7 18,2 22 19,5 17 20,7 18,2 19,5 17 18,2 17 Góc nghiêng Kích cỡ h t dao phù h p κ 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. CC..0602.. Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Biểu đ lựa chọn: D ng c chít rãnh -dựa vào tr c- cho chít rãnh v i MPA Kiểu 1 Chọn d ng c chít rãnh thích h p, và ghi chú v trí cán chít rãnh trên MPA để đ t ph m vi chít rãnh yêu c u. L u ý: M t b lắp ghép chít rãnh -dựa vào tr c- yêu c u: - m t đ u Axiabore® Plus (A760 03) - m t MPA (BDA16BS25100) - m t I (v trí trong) và m t E (v trí ngoài) cán chít rãnh (BAS25FGI35 và BAS25FGE35) để giữ c d ng c chít rãnh lẫn thực hi n đ i trọng (xem v trí thi t lập trong biểu đ ) - m t d ng c chít rãnh -dựa vào tr c (AFG...82) đ c chọn từ biểu đ , liên quan đ n chiều r ng và đ ng kính rãnh. Kiểu 2 a Ph m vi C ∅ mm* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19-24 24-29 29-34 34-39 39-44 44-49 49-54 54-59 59-64 64-69 69-74 74-79 79-84 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 19-24 24-29 29-34 34-39 39-44 44-49 49-54 54-59 59-64 64-69 69-74 74-79 79-84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19-24 24-29 29-34 34-39 39-44 44-49 49-54 54-59 59-64 64-69 69-74 74-79 79-84 Kích th c theo mm Mã d ng c chít rãnh -dựa vào tr c- V trí cán chít rãnh** Kiểu d1 L1 l2 f1 r Chiều sâu t i đa rãnh t AFG0629 10 1582 0-I 1-I 2-I 3-I 0-E / 4-I 1-E / 5-I 2-E / 6-I 3-E / 7-I 4-E / 8-I 5-E 6-E 7-E 8-E 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 2 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 AFG0629 15 1582 0-I 1-I 2-I 3-I 0-E / 4-I 1-E / 5-I 2-E / 6-I 3-E / 7-I 4-E / 8-I 5-E 6-E 7-E 8-E 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 2 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 AFG0629 20 1582 0-I 1-I 2-I 3-I 0-E / 4-I 1-E / 5-I 2-E / 6-I 3-E / 7-I 4-E / 8-I 5-E 6-E 7-E 8-E 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 2 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * +0,2 mm có thể đạt phạm vi b sung. ** Các giá tr khuyên dùng được tô đ m. Mô tả chi ti t các dụng cụ chít rãnh, xem trang 256. 259 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Biểu đ lựa chọn: D ng c chít rãnh dựa vào tr c cho chít rãnh v i MPA (ti p theo:) Kiểu 1 Kiểu 2 a Ph m vi C ∅ mm* 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 19-24 24-29 29-34 34-39 39-44 44-49 49-54 54-59 59-64 64-69 69-74 74-79 79-84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19-24 24-29 29-34 34-39 39-44 44-49 49-54 54-59 59-64 64-69 69-74 74-79 79-84 c theo mm V trí cán chít rãnh** Kiểu d1 L1 l2 f1 r Chiều sâu t i đa rãnh t AFG0629 25 1582 0-I 1-I 2-I 3-I 0-E / 4-I 1-E / 5-I 2-E / 6-I 3-E / 7-I 4-E / 8-I 5-E 6-E 7-E 8-E 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 2 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 AFG0629 30 1582 0-I 1-I 2-I 3-I 0-E / 4-I 1-E / 5-I 2-E / 6-I 3-E / 7-I 4-E / 8-I 5-E 6-E 7-E 8-E 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 2 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 * 0,2 mm có thể đạt được phạm vi b sung. ** Các giá tr khuyên dùng được tô đ m. Mô tả chi ti t các dụng cụ chít rãnh, xem trang 256. 260 Kích th Mã d ng c chít rãnh -dựa vào tr c- Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Biểu đ lựa chọn: D ng c chít rãnh -dựa vào l - cho chít rãnh v i MPA Kiểu 3 Chọn d ng c chít rãnh thích h p, và ghi chú v trí cán chít rãnh trên MPA để đ t ph m vi chít rãnh yêu c u. C L u ý: Lắp ghép chít rãnh -dựa vào l - yêu c u: - m t đ u Axiabore® Plus (A760 03) - m t MPA (BDA16BS25100) - m t I (v trí trong) và m t E (v trí ngoài) cán chít rãnh (BAS25FGI35 và BAS25FGE35) để giữ c d ng c chít rãnh lẫn thực hi n đ i trọng (xem v trí thi t lập trong biểu đ ) - m t d ng c chít rãnh -dựa vào l (AFG...81) đ c chọn từ biểu đ , liên quan đ n chiều r ng và đ ng kính rãnh. Kiểu 4 a Ph m vi C ∅ mm* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31-36 36-41 41-46 46-51 51-56 56-61 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 31-36 36-41 41-46 46-51 51-56 56-61 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31-36 36-41 41-46 46-51 51-56 51-61 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96 Mã d ng c chít rãnh -dựa vào l - Kích th c theo mm V trí cán chít rãnh** Kiểu d1 L1 l2 f1 r Chiều sâu t i đa rãnh t AFG0629 10 1581 0-I 1-I 2-I 3-I 0-E / 4-I 1-E / 5-I 2-E / 6-I 3-E / 7-I 4-E / 8-I 5-E 6-E 7-E 8-E 3 3 3 3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 4 4 4 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 AFG0629 15 1581 0-I 1-I 2-I 3-I 0-E / 4-I 1-E / 5-I 2-E / 6-I 3-E / 7-I 4-E / 8-I 5-E 6-E 7-E 8-E 3 3 3 3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 4 4 4 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 AFG0629 20 1581 0-I 1-I 2-I 3-I 0-E / 4-I 1-E / 5-I 2-E / 6-I 3-E / 7-I 4-E / 8-I 5-E 6-E 7-E 8-E 3 3 3 3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 4 4 4 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * +0,2 mm có thể đạt phạm vi b sung. ** Các giá tr khuyên dùng được tô đ m. Mô tả chi ti t các dụng cụ chít rãnh, xem trang 256. 261 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® Biểu đ lựa chọn: D ng c chít rãnh -dựa vào l - cho chít rãnh v i MPA (ti p theo:) Kiểu 3 Kiểu 4 a Ph m vi C ∅ mm* 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 31-36 36-41 41-46 46-51 51-56 56-61 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31-36 36-41 41-46 46-51 51-56 56-61 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96 c theo mm V trí cán chít rãnh** Kiểu d1 L1 l2 f1 r Chiều sâu t i đa rãnh t AFG0629 25 1581 0-I 1-I 2-I 3-I 0-E / 4-I 1-E / 5-I 2-E / 6-I 3-E / 7-I 4-E / 8-I 5-E 6-E 7-E 8-E 3 3 3 3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 4 4 4 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 AFG0629 30 1581 0-I 1-I 2-I 3-I 0-E / 4-I 1-E / 5-I 2-E / 6-I 3-E / 7-I 4-E / 8-I 5-E 6-E 7-E 8-E 3 3 3 3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 4 4 4 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 * +0,2 mm có thể đạt phạm vi b sung. ** Các giá tr khuyên dùng được tô đ m. Mô tả chi ti t các dụng cụ chít rãnh, xem trang 256. 262 Kích th Mã d ng c chít rãnh -dựa vào l - Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® B d ng c lo i Axiabore® - Chi ti t giao hàng T t cả bộ dụng cụ được giao trong một hộp bảo quản. Chi ti t giao hàng: Cán móc l Mã s n phẩm Đ u A760 01B A760 01 Axiabore® B A ph m vi ∅ 6-20 mm A760 02A Ph m vi c a Axiabore® B B ∅ 2-20 mm C ∅ mm Vật li u A761 402 A761 412 A761 422 A761 432 A761 442 A761 452 A762 001 A762 201 0.3-0,5 0.5-1 1-2 2-3 3-4,5 4.5-6 6-8 6-8 Cacbit kh Cacbit kh Cacbit kh Cacbit kh Cacbit kh Cacbit kh Thép Cacbit A760 02 A762 002 A763 002 A765 002 A760 S20 6-8 8-10 10-13 13-20 A760 02B A760 02 A761 432 A761 442 A761 452 A762 002 A762 202 A763 002 A763 202 A765 002 A765 202 A760 S20 A760 E20 Axialibrabore™ B A ph m vi ∅ 6-20 mm A760 12A A760 12 Ph m vi c a Axialibrabore™ B B ∅ 2-20 mm A760 12B A760 12 Nanobore® B B ph m vi ∅ 0,3-8 mm (v i t t c d ng c ) D ng c Đ tựa h t l mm dao i i i i i i B c lót thu nh & chìa v n 1,2 2 5 8 10 15 16 26 – – – – – – – – 935L01 * 05A7600604 ** H2.0-2D *** T06P-2 *** 0.725 Thép Thép Thép Thép, môđun 16 22 30 40 A765 R1 A765 R2 A765 R3 03M03C *** T06P-2 *** T07P-2 *** 1.200 2-3 3-4,5 4.5-6 6-8 6-8 8-10 8-10 10-13 10-13 13-20 13-20 Cacbit kh i Cacbit kh i Cacbit kh i Thép Cacbit Thép Cacbit Thép Cacbit Thép, môđun Cacbit, môđun 8 10 15 16 27 22 37 30 55 40 70 A765 R1 A765 R2 A765 R3 05A7601204 ** 03M03C *** T06P-2 *** T07P-2 *** 1.600 A762 002 A763 002 A765 002 A760 S20 6-8 8-10 10-13 13-20 Thép Thép Thép Thép, môđun 16 22 30 40 A765 R1 A765 R2 A765 R3 03M03C *** T06P-2 *** T07P-2 *** 1.300 A761 432 A761 442 A761 452 A762 002 A762 202 A763 002 A763 202 A765 002 A765 202 A760 S20 A760 E20 2-3 3-4,5 4.5-6 6-8 6-8 8-10 8-10 10-13 10-13 13-20 13-20 Cacbit kh i Cacbit kh i Cacbit kh i Thép Cacbit Thép Cacbit Thép Cacbit Thép, môđun Cacbit, môđun 8 10 15 16 27 22 37 30 55 40 70 A765 R1 A765 R2 A765 R3 05A7601204 ** 03M03C *** T06P-2 *** T07P-2 *** 1.700 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng t n và đơn giá hi n t i. * Kính lúp. ** Bạc lót thu nh . *** Chìa v n. 263 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® B d ng c lo i Axiabore® (bao g m:) - Chi ti t giao hàng T t cả bộ dụng cụ được giao trong một hộp bảo quản. Chi ti t giao hàng: Cán móc l Mã s n phẩm Đ u Axiabore® Plus-B A ph m vi ∅ 6-33 mm A760 03A A760 03 Ph m vi Axiabore® Plus - B B ∅ 6-63 mm A760 03B Axialibrabore™ Plus - B A ph m vi ∅ 6-33 mm Đ tựa h t dao l mm B c lót thu nh & chìa v n C ∅ mm Vật li u A762 003 A763 003 A765 003 A760 S30 A760 S31 6-8 8-10 10-13 13-18 18-33 Thép Thép Thép Thép, môđun Thép, môđun 16 22 30 40 50 A765 R1 A765 R2 A765 R3 A765 R4 A765 R5 A765 R6 H04-4 *** T06P-3 *** T07P-3 *** T15P-3 *** 2.600 A760 03 A762 003 A762 203 A763 003 A763 203 A765 003 A765 203 A760 S30 A760 E30 A760 S31 A760 E31 A760 A32 A760 A33 6-8 6-8 8-10 8-10 10-13 10-13 13-18 13-18 18-33 18-33 33-48 48-63 Thép Cacbit Thép Cacbit Thép Cacbit Thép, môđun Cacbit, môđun Thép, môđun Cacbit, môđun Nhôm, môđun Nhôm, môđun 16 27 22 27 30 55 40 70 50 80 60 80 A765 R1 A765 R2 A765 R3 A765 R4 A765 R5 A765 R6 H04-4 *** T06P-3 *** T07P-3 *** T15P-3 *** 4.000 A760 13A A760 13 A762 003 A763 003 A765 003 A760 S30 A760 S31 6-8 8-10 10-13 13-18 18-33 Thép Thép Thép Thép, môđun Thép, môđun 16 22 30 40 50 A765 R1 A765 R2 A765 R3 A765 R4 A765 R5 A765 R6 H04-4 *** T06P-3 *** T07P-3 *** T15P-3 *** 2.900 Ph m vi Axialibrabore™Plus -B B ∅ 6-63 mm A760 13B A760 13 A762 003 A762 203 A763 003 A763 203 A765 003 A765 203 A760 S30 A760 E30 A760 S31 A760 E31 A760 A32 A760 A33 6-8 6-8 8-10 8-10 10-13 10-13 13-18 13-18 18-33 18-33 33-48 48-63 Thép Cacbit Thép Cacbit Thép Cacbit Thép, môđun Cacbit, môđun Thép, môđun Cacbit, môđun Nhôm, môđun Nhôm, môđun 16 27 22 37 30 55 40 70 50 80 60 80 A765 R1 A765 R2 A765 R3 A765 R4 A765 R5 A765 R6 H04-4 *** T06P-3 *** T07P-3 *** T15P-3 *** 4.300 B d ng c chít rãnh m t đ u & ti n C A760 03C – A765 R1 A765 R2 T15P-3 *** T07P-2 *** 03HL05 *** 1.500 D ng c BDA16 BS25100 BAS25 MH1660 BAS25 CW1660 BAS25 FGI35 BAS25 FGE35 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng t n và đơn giá hi n t i. * Kính lúp. ** Bạc lót thu nh . *** Chìa v n. 264 MPA Cán Đ i trọng Cán chít rãnh Cán chít rãnh Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® –H ng dẫn Quy trình lắp d ng c (Hình 1) Lưu ý: ngoại trừ đ u móc l nh nh t Nanobore®, loại Axiabore® có kiểu thi t k ‘trụ & m t bích’, để tăng độ c ng vững. Vít k p dụng cụ đ nh hướng và đảm bảo dụng cụ lắp vào khoang điều ch nh. Vít k p có một mũi ch ng tâm động ch u tải được thi t k để ch u tải trước m t bích c a dụng cụ dựa vào m t đ u dao móc l . Khi đã được đ nh v và k p ch t, v n có thể thực hi n vi c điều ch nh đường kính. T t cả đ u móc đều đạt sự đ nh hướng lưỡi cắt theo chu n ISO. Quy trình lắp d ng c D ng c móc l , cacbit nguyên kh i (1): Đ t dụng cụ cacbit vào bạc lót thu nh . Đuôi vát (E) phải được đ y dựa vào ch t (C) để đạt sự đ nh hướng lưỡi cắt. Vít ch n dụng cụ c a bạc lót thu nh (D) k p lên dụng cụ để khóa dụng cụ vào bạc lót thu nh . Vít ch n dụng cụ (A) k p lên m t phẳng c a bạc lót thu nh (B) để đ nh hướng và khóa bạc lót thu nh vào thân đ u móc. Cán móc l , lo i gắn h t dao (2): Gắn trực ti p, vít (A) phải được khóa lên m t phẳng dụng cụ (B): điều này cũng đạt được sự đ nh hướng lưỡi cắt theo ISO. Cán móc l , theo môđun: Chọn sự k t hợp giữa cán và đ tựa hạt dao thích hợp trên bảng chọn trang 252. Lắp ghép cán dao với đ tựa hạt dao vào đ u móc, xem ghi chú trước. Quy trình thi t lập đ Hình 1 ng kính (Hình 2) Đ u móc loại Axiabore® có khóa khoang gián ti p: hoạt động c a vít khóa khoang không làm ảnh hưởng đường kính thi t l p. 1) Mở vít khóa khoang (H), cho phép khoang với dụng cụ được di chuyển để điều ch nh đường kính. 2) Thi t l p đường kính dùng vít điều ch nh vi c p (G). 3) Si t vít khóa (H), để khóa khoang vào v trí thi t l p. Hình 2 Đ chính xác điều ch nh (Hình 3) M t chia thi t l p (G): 1 khoảng tăng = 0,01 mm theo đường kính. - Tinh ch nh vécnê (I): 2,5 μ vòng theo đường kính. Điều ch nh theo chiều kim đ ng h = tăng đường kính (ngược chiều kim đ ng h = giảm đường kính). L u ý: Bộ ph n móc l chính xác nh t đạt được bằng cách thi t l p đ u móc l trước (trên bộ thi t l p trước) ở đường kính nh hơn (chẳng hạn -20μ), móc l thử và điều ch nh đúng với đường kính yêu c u. Đ u móc được thi t k cho sự tin c y thi t l p t t nh t (đạt đường kính c n thi t) bằng cách điều ch nh đường kính theo chiều kim đ ng h . Vì v y để giảm đường kính, sự tin c y thi t l p toàn bộ đạt được bằng cách v n ngược chiều kim đ ng h 1/2 đ n 1 vòng trước, sau đó v n cùng chiều kim đ ng h đ n giá tr đường kính yêu c u. Hình 3 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® –Hướng d n 265 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® –H ng dẫn Quy trình cân bằng Đ u móc Axialibrabore™ (A760 12) và Axialibrabore™ Plus - (A760 13) Đ c điểm c a h th ng LibraOne: ch m t vòng cân bằng, v i ch s trực ti p trên vòng, không c n biểu đ . – Mở vít khóa vòng cân bằng c a đ u (L). – Thực hi n cân bằng bằng cách thi t l p vòng cân bằng đã chia độ cùng hàng với d u (K) trên thân đ u móc (tương ng với mã s cân bằng c a dụng cụ đã sử dụng, và đường kính c n móc l ): Đ i với dụng cụ cacbit nguyên kh i và dùng hạt dao ghép mảnh, mã s cân bằng được khắc trên cán dao. Đ i với cán móc l môđun, mã s cân bằng là sự k t hợp c a h u t c a mã sản ph m c a cán và c a đ tựa hạt dao (ví dụ cán A760S31 + đ tựa hạt dao A765R5 = mã cân bằng S31R5). Khoảng tăng vòng cân bằng c a đ u dao móc l là 0,5 mm, hãy thi t l p giá tr g n nh t. -Si t vít khóa (L), để khóa vòng vào v trí. L u ý: N u sử d ng cán ‘Alu’ ho c b lắp ghép MPA v i đ u Axialibrabore™ Plus, vi c cân bằng tinh là không thể và vòng cân bằng ph i đ c thi t lập đ n những v trí sau: • MPA cho móc l : thi t lập đ n biểu t ng móc l • MPA cho OD-ti n: thi t lập đ n biểu t ng OD-ti n • MPA cho chít rãnh: thi t lập đ n biểu t ng chít rãnh • Thanh Alu’: thi t lập vòng cân bằng theo mã s cân bằng khắc trên cán dao (không kể gắn đ tựa h t dao và thi t lập đ ng kính). Ch t l ng cân bằng có thể đ c t i u bằng cách sử d ng máy cân bằng. 266 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® –H ng dẫn Quy trình lắp MPA (b n i đa ch c năng) Đ u Axiabore® Plus có thể được trang b với MPA để thực hi n móc l (Hình 1), OD-ti n (Hình 2) và chít rãnh m t đ u (Hình 6, xem trang ti p theo). MPA được giao với 2 vít để lắp ghép các bộ ph n. Bộ n i và các chi ti t có các ti t di n có khía kép, để đ nh hướng xuyên tâm đ i di n và đa hướng đường kính (khoảng tăng 2,5 mm trên đường kính). Các đ c điểm c a bộ n i có đ u phun điều ch nh được đưa dung d ch làm nguội trực ti p về phía lưỡi cắt. Móc l ho c OD-ti n Lắp ghép cả móc l (Hình 1) và OD-ti n (Hình 2) dùng cùng một cán móc l (2) trang b với một đ tựa hạt dao (5), và một đ i trọng (3). Hình 1 Hình 2 B lắp ráp móc l MPA (Hình 1) Chọn đ tựa hạt dao thích hợp (5) để lắp lên cán (2), dùng 'biểu đ Chọn: Đ tựa hạt dao cho móc l với MPA’ (xem trang Sản ph m 257). Đ nh v MPA với ph n trên cùng c a cán và các ký hi u móc l và chít rãnh có thể th y được (Hình 3): khóa cán bằng đ tựa hạt dao trên phía tay phải c a MPA (v trí đường kính c a nó được thể hi n trong 'Biểu đ chọn: Đ tựa hạt dao cho móc l với MPA' trang 257) và khóa đ i trọng đ i x ng trên phía tay trái (Hình 5, ph n cu i). Lắp MPA lên đ u móc l và ti n hành tinh ch nh đường kính. CHÚ Ý: Móc l yêu c u quay trục theo chiều kim đ ng h , được ch rõ bằng ký hi u. B lắp ráp OD-ti n MPA (Hình 2) Chọn đ tựa hạt dao thích hợp (5) để lắp lên cán (2), dùng 'Biểu đ chọn: Đ tựa hạt dao cho OD-ti n với MPA’ (xem trang Sản ph m 258). Đ nh v MPA với ph n trên cùng c a cán và các ký hi u OD-ti n có thể th y được (Hình 4): khóa cán bằng đ tựa hạt dao trên phía tay phải c a MPA (v trí đường kính c a nó được thể hi n trong 'Biểu đ chọn: Đ tựa hạt dao cho OD-ti n với MPA' trang 258) và khóa đ i trọng đ i x ng trên phía tay trái (Hình 5, ph n đ u). Lắp MPA lên đ u móc l và ti n hành tinh ch nh đường kính. CHÚ Ý: OD-ti n yêu c u quay trục ngược chiều kim đ ng h , được ch rõ bằng ký hi u. Hình 3 Ø 2-57 Ø 53-108 Hình 4 Hình 5 267 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® –H ng dẫn Quy trình lắp ráp MPA (b n i đa ch c năng) (ti p theo:) Lắp ghép d ng c chít rãnh MPA (Hình 6) Sự lắp ráp chít rãnh yêu c u: • một c p cán chít rãnh (một E='Ngoài' (7), và một I='Trong' (6)), • một dụng cụ chít rãnh 'dựa vào Trục' (8) ho c 'dựa vào L ' (9). Cả hai loại có thể được gắn lên cán 'E' ho c 'I'. Hình 6 Tùy vào chiều rộng và v trí rãnh (dựa vào thành trục (8) / dựa vào l (9), chọn dụng cụ chít rãnh thích hợp, dùng biểu đ chọn: 'Dụng cụ chít rãnh' (xem trang 259-262). Khi không có thành tựa, cả hai loại đều thích hợp. Tùy theo đường kính yêu c u và khả năng vào dao c a phôi, lắp dụng cụ chít rãnh vào cán ‘I’ ho c ‘E’ (Đ u ‘I’ có hình dạng cho v trí dụng cụ bên trong; ‘E’ cho v trí dụng cụ bên ngoài). Đuôi vát c a dụng cụ (B) đ nh v dựa vào ch t c a đ u c p (C) cho sự đ nh hướng lưỡi cắt. Gắn dụng cụ bằng vít (D). Sự đ nh v MPA với ph n trên cùng c a cán và các ký hi u móc l và chít rãnh có thể th y được (Hình 7): khóa cán c p dụng cụ trên phía tay phải c a MPA (v trí đường kính c a nó được thể hi n trong 'biểu đ Chọn: Dụng cụ chít rãnh’) và khóa cán không c p dụng cụ gọi là đ i trọng đ i x ng trên phía tay trái. Lắp ghép MPA lên trên đ u móc l và ti n hành tinh ch nh đường kính. CHÚ Ý: Chít rãnh yêu c u quay trục theo chiều kim đ ng h , được ch rõ bằng ký hi u. 5 0 0 Hình 7 Hình 8 268 5 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® –H ng dẫn T c đ t i đa cho đ u lo i Axiabore® Đ u Lo i Ph m vi ∅ RPM t i đa v i d ng c RPM t i đa v i MPA T c đ cắt t i đa vc ở ph m vi t i thiểu T c đ cắt t i đa vc ở ph m vi t i đa (mm) (vòng/phút) (vòng/phút) (m/phút) (m/phút) 0,3 – 8 30000 – 28* 754* Axiabore® A76001 A76002 2 – 20 12000 – 75* 754* A76003 6 – 108 8000** 5000 151* 1000*** A76012 2 – 20 24000** – 151* 1500*** A76013 6 – 33 20000** 5000 377* 1500*** Lưu ý: T c độ t i đa liên quan đ n thi t k cơ học và ch t lượng cân bằng c a đ u móc l . T c độ trong các giới hạn này phải được chọn liên quan đ n những điều ki n gia công khác, chẳng hạn như v t li u phôi, lưỡi cắt (dụng cụ và hạt dao), chiều dài dụng cu, trục chính máy. Tại t c độ từ khoảng 8000 vòng/phút và trên nữa, các đ u c p dao và các khớp n i nên được cân bằng tinh. Sử dụng đ u cân bằng được và đ u được tinh ch nh cải thi n tu i thọ dụng cụ và năng su t móc l ngay cả ở t c độ th p hơn. * T c độ cắt t i đa kéo theo với vòng/phút t i đa. ** Không đạt được với t t cả dụng cụ, xem ***. *** Không được vượt quá t c độ cắt t i đa. 269 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® –H ng dẫn T c đ cắt khuyên dùng cho d ng c cacbit nguyên kh i Axiabore® (liên quan đ n vật li u phôi) Thép, thép mactensit và ferit không g Rm (N/mm2) Vc (m/phút)* Thép r t ít cacbon Thép thu n ferit <450 120-250 11 SMn30 Thép d gia công 400 <700 100-220 3 S355JR Thép xây dựng. Thép cacbon thường dung lượng cacbon từ th p đ n vừa (<0,5%C) 450 <550 80-180 4 42 CrMo 4 Thép cacbon với dung lượng cacbon cao (>0,5%C) Thép c ng vừa dùng để làm c ng. Thép hợp kim ít thường Thép ferit không g và thép mactensit hóa già 550 <700 80-160 5 34CrNiMo6 Thép công cụ thường. Thép c ng hơn dùng để làm c ng Thép mactensit hóa già 700 <900 70-150 6 X 40 CrMoV 5 1 Thép công cụ khó Thép hợp kim cao có độ c ng cao Thép mactensit không g 900 <1200 60-120 7 X 120 Mn 12 50 HRC Thép độ bền cao khó với độ c ng từ 42 đ n 56 HRc. Thép tôi từ nhóm v t li u 3–6. Thép không g Mactensic. >1200 – ISO SMG Đ i di n cho Mô t P 1 S275J2G3 2 H Thép austenic không g kép, d gia công M 8 X 8 CrNiS 18 9 Thép không g d gia công Thép không g d gia công Thép không g xử lý Canxi 60-150 9 X 2 CrNiMo 17 12 2 Thép không g khó trung bình Thép không g kép và có austenic 60-130 10 X 5 CrNiMo 17 12 2 Thép không g khó Thép không g kép và có austenic 50-100 11 X 2 CrNiMoN 22 5 3 Thép không g r t khó Thép không g kép và có austenic 40-80 12 GJL-150 Gang c ng vừa Gang xám 60-150 13 GJL-250 Gang hợp kim th p Gang dẻo Gang c u 60-130 14 GJS-700-2 Gang hợp kim trung bình khó Gang dẻo trung bình khó Gang c u 50-100 15 GJL-350 Gang hợp kim cao khó Gang dẻo khó Gang c u 40-80 Gang K Các lo i vật li u khác N S 16 AW7075 Hợp kim Nhôm: Si th p 200-800 17 AlSi12 Hợp kim Nhôm: Hàm lượng Si cao 200-500 18 CuZn37 Hợp kim đ ng 150-500 19 Discalloy Siêu hợp kim có nền Fe 20-60 20 Hợp kim Stelit 21 Siêu hợp kim có nền Co 20-60 21 Inconel 718 (bar, forge, Siêu hợp kim có nền Ni 20-50 22 Ti 6AI-4V (được ) Hợp kim Titan 20-50 Hãy nhớ rằng giá tr Rm ch là ph n h trợ cho vi c lựa chọn nhóm v t li u n u v t li u đó được xử lý bằng cách dát m ng, kéo m ng, xử lý nhi t ho c những phương pháp khác làm tăng độ bền c a v t li u. 270 Đ u móc l tinh EPB, Axiabore® –H ng dẫn Xử lý sự c Sự c : Nguyên nhân có thể Gi i pháp Tu i thọ d ng c kém Chọn c p độ ph hạt dao sai Chuyển sang c p độ ph ch u mòn cao hơn Vượt quá t c độ cắt Giảm t c độ cắt Vượt quá chiều sâu cắt Giảm chiều sâu cắt Vượt quá t c độ cắt Giảm t c độ cắt Va đập & Rung đ ng Làm ngắn dụng cụ để tăng độ c ng vững T l L/D cao Dùng dụng cụ móc l kh e hơn Dùng những khớp n i bằng cacbit ho c kim loại n ng Chọn hạt dao sai Giảm bán kính đ nh c a hạt dao Dùng hạt dao có hình học được mài Lượng dư cho phép sai Thay đ i đường kính l m i Thay đ i dụng cụ không chính xác Cán b mòn và gãy: thay Dung sai đ ng kính l kém & kh năng l p l i Lau sạch trục và cán dụng cụ Sự bi n đ i lượng dư cho phép Thêm một bước móc l bán tinh Độ n đ nh trục th p Dùng hạt dao có hình học được mài sắc hơn Đ tròn kém Kiểm tra độ đảo trục Vượt quá sự không cân bằng dụng cụ móc l Đ i sang đ u móc l LIBRAFLEX® Kiểm tra thi t l p vòng cân bằng Giảm t c độ Vượt quá lực cắt Kiểm tra lượng dư cho phép và bước ti n H th ng k p phôi không hi u quả Kiểm tra h th ng k p phôi đ ng nh t Phôi không đ i x ng Giảm lực cắt, thay hạt dao được mài Tăng t c độ cắt, giảm bước ti n Dung sai đ nh v kém Không đ ng tâm với l nguyên th y Thêm một bước móc l bán tinh Vượt quá chiều sâu cắt Tăng chiều sâu cắt, làm hai lượt chạy Bán kính hạt dao sai Dùng bán kính hạt dao lớn hơn Vượt quá bước ti n Giảm bước ti n để đạt t i đa 30% bán kính đ nh hạt dao Đ bóng bề m t kém C p ngu n tưới nguội xuyên trong. Thoát phoi kém Đ i hạt dao có góc trước cao hơn (thép gió: xin gửi yêu c u) Kiểm tra chiều sâu cắt L côn Chuyển sang c p độ ph ch u mòn cao hơn Quá sớm Sửa t c độ cắt Tăng lưu lượng dung d ch làm nguội Lời khuyên về xử lý sự c cũng dùng được cho các đ u móc l tinh, loại hướng kính. 271 B d ng c móc l tinh EPB, lo i h ng tr c - H ng dẫn B d ng c móc l tinh lo i h ng tr c, ph m vi 10-32 mm, Graflex® - Mã s n phẩm A780 00B Đơn giản và linh hoạt: 1 đ u móc l tinh Graflex® ch với 3 dụng cụ, bao quát một phạm vi móc l lớn ∅ từ 10 đ n 32 mm. Điều ch nh vi c p chính xác: khoảng tăng 0,01 mm và vécnê 2.5 μm, trên đường kính. Đ u móc l ch ng bụi và được bôi trơn để đạt tu i thọ. Một kích cỡ hạt dao (CC...0602...) thích hợp cho t t cả cán móc l . Tưới nguội xuyên trực ti p về phía lưỡi cắt. Được đựng trong một hộp bảo quản khi giao hàng. Đ nh hướng lưỡi cắt theo chu n ISO. H ng dẫn Quy trình lắp d ng c Vít k p dụng cụ (2) đ nh hướng và đảm bảo dụng cụ lắp vào khoang điều ch nh. Thi t k đ u móc và m t khóa trên cán móc l đạt sự đ nh hướng lưỡi cắt theo chu n ISO. Khi đã được đ nh v và k p ch t, vi c điều ch nh đường kính có thể được thực hi n. Quy trình thi t lập đ ng kính Đ u móc l có khóa khoang gián ti p: hoạt động c a vít khóa khoang không ảnh hưởng đ n đường kính đã thi t l p. 1) Mở vít khóa khoang (3), cho phép khoang có gắn dụng cụ được di chuyển để điều ch nh đường kính. 2) Thi t l p đường kính bằng cách dùng vít điều ch nh vi c p (4). 3) Si t vít khóa (3), để khóa khoang vào v trí thi t l p. Sự chính xác trong điều ch nh - M t chia thi t l p (G): 1 khoảng tăng = 0,01 mm theo đường kính. - Tinh ch nh vécnê (I): 2,5 μ vòng theo đường kính. Điều ch nh theo chiều kim đ ng h = tăng đường kính (ngược chiều kim đ ng h = giảm đường kính). Lưu ý: Sự chính xác đường kính l chi ti t t t nh t đạt được bằng cách thi t l p trước đ u móc l (trên một bộ điều ch nh trước) ở đường kính nh hơn (ví dụ -20 μ), móc l thử, và điều ch nh đ n khi đạt đường kính yêu c u. Đ u móc được thi t k cho sự tin c y thi t l p t t nh t (để đạt đường kính c n thi t) bằng cách điều ch nh đường kính theo chiều kim đ ng h . Vì v y để giảm đường kính, sự tin c y thi t l p toàn bộ đạt được bằng cách v n ngược chiều kim đ ng h 1/2 đ n 1 vòng trước, sau đó v n cùng chiều kim đ ng h đ n giá tr đường kính yêu c u. Các t c đ t i đa cho đ u móc l và cán móc l Mã s n phẩm B d ng c móc l tinh h A78000B A78502 A78504 A78506 Ph m vi ∅ Vòng/phút t i đa T c đ cắt t i đa vc (mm) (vòng/phút) (m / phút) ng tr c 10 - 32 8,000* – 10-13,5 – 250 13,5-17 – 175 16.5-20,5 – 250 20,5-24,5 – 175 24-28 – 250 28-32 – 175 Lưu ý: T c độ t i đa liên quan đ n thi t k cơ học và ch t lượng cân bằng c a đ u móc l . T c độ trong các giới hạn này phải được chọn liên quan đ n những điều ki n gia công khác, chẳng hạn như cán móc l , v t li u phôi, chiều dài dụng cụ, trục chính máy. * T c độ t i đa này không nên vượt quá khi v n giữ Vc t i đa cán móc l c a bộ dụng cụ, xem bảng. Xử lý sự c Vui lòng tham khảo lời khuyên về xử lý sự c , nằm trong Machining Navigator, chương Axiabore®. Bộ dụng cụ móc l tinh EPB, loại hướng trục - Hướng d n 272 B d ng c móc l tinh EPB, lo i h ng tr c B d ng c móc l tinh lo i h ng tr c, ph m vi 10-32 mm, Graflex® • Đơn giản và linh hoạt: 1 đ u móc l tinh ch với 3 dụng cụ, bao ph rộng phạm vi móc l ∅ từ 10 đ n 32 mm. • Điều ch nh vi c p chính xác: khoảng tăng 0,01 mm và vécnê 2.5 μm đường kính. • Đ u móc l ch ng bụi và được bôi trơn để đảm bảo tu i thọ. • Một kích cỡ hạt dao thích hợp cho t t cả cán móc l . • Tưới nguội trong trực ti p về phía lưỡi cắt. • Được giao trong một hộp an toàn. Lưu ý: đ i với các ng dụng móc l tinh khác, xem ph n Axiabore (0,3 đ n 108 mm) và đ u móc l tinh (15 đ n 205 mm) loại hướng kính. B d ng c móc l tinh Đ c điểm và trọng l Mã s n phẩm c a b d ng c A780 00B ng c a đ u Ph m vi c a b ∅ C mm A (mm) D (mm) d (cỡ/ mm) d1 (mm) 10-32 65 54 Graflex G5/ 28 16 Đ Rpm t i đa* Đ u (Kg) 8 000 ng kính h p WxDxH (mm) 1,30 291x252x100 2,10 Chi ti t khi giao bộ dụng cụ g m: 1 đ u móc l , 3 cán móc l , 2 chìa v n cho đ u và vít hạt dao, hướng d n v n hành, hộp bảo quản. * T c độ t i đa này không nên vượt quá khi v n giữ Vc t i đa cán móc l c a bộ, xem dưới đây. B d ng c móc l tinh - Đ c điểm và t c đ t i đa cho đ u v i cán móc l lắp vào Ph m vi & kích th T c đ t i đa c ∅ C (mm) L (mm) f1 (mm) -v i h t dao đo cỡ r = 0,4 mm a (mm) d1 (mm) A785 02 10-17 40 5,00 9,5 16 CC..0602.. A785 04 16.5-24,5 65 8,75 16 16 CC..0602.. A785 06 24-32 70 12,5 20,25 16 CC..0602.. Mã s n phẩm Kích cỡ h t dao Ph m vi (mm) Vc t i đa (m/phút) 10-13,5 13,5-17 16.5-20,5 20,5-24,5 24-28 28-32 250 175 250 175 250 175 0,20 0,30 0,40 Ph ki n thay th Cán móc l Vít khóa h t dao (1) Chìa v n Torx cho vít khóa h t dao Vít ch n cán móc l (2) Vít khóa khoang (3) Chìa v n cho thi t lập đ u (2) (3) (4) Cho b d ng c A78000B S A785 02 A785 04 A785 06 C02504-T07P T07P-3 950A0812 AU7901100 H04-4 4 Bộ dụng cụ móc l tinh EPB, loại hướng trục 273 Đ u móc l tinh EPB, lo i h ng kính Đ u móc l tinh EPB, loại hướng kính 274 Đ u móc l tinh EPB, lo i h ng kính Đ t đ c k t qu hoàn h o ngay từ chi ti t đ u tiên khi sử d ng ph m vi 'lõi' các đ u móc l tinh ∅ 15 đ n 205 mm. Năng su t Đ chính xác • Điều ch nh vi c p (2,5μ trên đường kính): độ • T c độ cắt lên đ n 1500 m/phút với đ u chính xác l có thể đạt đ n IT5. ’Libraflex® cân bằng được. • Đ tựa hạt dao ti p xúc với thân đ u đảm bảo độ c ng vững c a lưỡi cắt: kiểm soát toàn bộ độ chính xác hình học l và đạt độ bóng bề m t hoàn hảo (có thể đạt Ra 0.6). D cho ng i sử d ng Đ tin cậy ® • Vòng cân bằng Libraflex , với vi c thi t l p • Đ tựa hạt dao ti p xúc với thân đ u móc đảm trực ti p, không c n biểu đ . bảo độ an toàn cho cơ c u thi t l p. • Đ tựa hạt dao cho vát mép và móc l ngược • Các đ u móc được bôi trơn và hàn kín. cũng có sẵn. • Tưới nguội xuyên từ trong đ u móc tới thẳng hạt dao. Hi u qu chi phí • Đ i với vòng/phút từ th p đ n trung bình, đ u móc không có cơ c u cân bằng là thích hợp. • T t cả các đ u móc ch dùng ba kích cỡ hạt dao. 275 Đ u móc l tinh EPB, kiểu h ng kính–T ng quan L u ý: Cho các b lắp ráp móc l tinh h ng nh ∅64 đ n 205 mm, xem ch ơng Liteline™. Đ u móc l tinh EPB, kiểu hướng kính–T ng quan 276 Đ u móc l tinh EPB, kiểu h ng kính – Đ c điểm Đ u móc l tinh, lo i h ng kính Đ u móc l tinh hướng kính là một bộ lắp ghép thân (đ u móc) với một đ tựa hạt dao. Đ u A780xx 9 đ u móc l chính xác cho móc l tinh ∅ 15 đ n 205 mm, dùng đ tựa h t dao thích h p h ng kính. Thi t l p cân bằng trước trên đường kính trung bình. Điều ch nh chính xác vi c p Thi t b lắp đ t đ tựa hạt dao với vít điều ch nh vi c p (1 khoảng tăng = 0,01 mm đường kính) và thang vécnê (một vòng 2,5 μm trên đường kính). Độ chính xác c a thi t b đảm bảo tính chính xác được l p lại. Đ nh hướng góc c a lưỡi cắt theo chu n DIN 69871/ISO 7388 cho SA và ISO 12164 cho HSK. Tưới nguội xuyên trong đ u móc phun trực ti p vào lưỡi cắt. Đ u móc A790xx 5 đ u móc l ‘Libraflex®’ cân bằng đ c cho móc l tinh ∅ 30 đ n 115 mm, t i t c đ cao (lên đ n 1500 m/phút), sử d ng các đ tựa h t dao thích h p h ng kính. Cân bằng làm giảm ng su t trục, các tham s cắt được t i ưu, đạt được ch t lượng gia công t t hơn th m chí ở t c độ bình thường. Cân bằng được thực hi n bởi vi c thi t l p cả hai vòng chia độ tương ng với đường kính c n móc l . Không c n biểu đ . 6 Đ tựa h t dao Phạm vi rộng các đ tựa hạt dao móc l tinh, vát và móc l ngược thích hợp cho cả hai đ u móc l tinh A780xx và A790xx, loại hướng kính. Đ tựa h t dao móc l tinh Loại 782: góc nghiêng 90° cho hạt dao WB Loại 724: góc nghiêng 90° cho hạt dao TC Loại 725: góc nghiêng 90° cho hạt dao CC Loại 726: góc nghiêng 95° cho hạt dao CC Lưu ý: Đ tựa hạt dao có góc nghiêng 95° nên được dùng để tránh ti p xúc bề m t khi móc l b c. Đ tựa h t dao vát mép, ∅ 23 đ n 160 mm Loại 729: có sẵn với góc nghiêng 15°, 30° hay 45° cho hạt dao CC. Libraflex® cũng có thể đạt sự cân bằng khi sử dụng đ tựa hạt dao vát mép. Đ tựa h t dao móc l ng c, ∅ 26,5 đ n 164 mm Loại A789: góc nghiêng 90° cho hạt dao WB và CC.. Không thể cân bằng Libraflex® khi sử dụng đ tựa hạt dao móc l ngược. Trong trường hợp này, giảm lượng không cân bằng cao nh t khi cả hai vòng cân bằng được thi t l p tại ph n chia độ lớn nh t c a chúng. Kiểm tra l vào dao t i thiểu D1, xem trang 284. Đ u móc l tinh EPB, kiểu hướng kính – Đ c điểm 277 Đ u móc l tinh EPB, kiểu h ng kính– Mã ký hi u Mã ký hi u, đ u móc l tinh, lo i h ng kính Đ u móc l tinh loại hướng kính: - 780 = cân bằng trước tại v trí ở giữa - 790 = cân bằng được Đ u móc l Mã ký hi u, đ tựa h t dao Kích cỡ cán Graflex®/ phạm vi đ u Đ tựa hạt dao móc l tinh hướng kính, góc nghiêng và loại hạt dao thích hợp -724: góc nghiêng 90° cho hạt dao TC - 725: góc nghiêng 90° cho hạt dao CC - 726: góc nghiêng 95° cho hạt dao CC - 782: góc nghiêng 90° cho hạt dao WB Đ u móc l Kích cỡ đ tựa hạt dao và khả năng (x0 = chu n, x5 = lớn) Mã ký hi u, đ tựa h t dao vát mép Đ tựa hạt dao vát mép móc l tinh hướng kính Đ u móc l Mã ký hi u, đ tựa h t dao móc l ng Kích cỡ đ tựa hạt dao = kích cỡ đ u Đ u móc l 278 Kích cỡ hạt dao c Đ tựa hạt dao móc l ngược Đ u móc l tinh EPB, kiểu hướng kính– Mã ký hi u Góc nghiêng Loại hạt dao Góc nghiêng Loại hạt dao Kích cỡ đ tựa hạt dao= Kích cỡ đ u Kích cỡ hạt dao Đ u móc l tinh EPB, lo i h ng kính Lo i A780 – Đ u móc l tinh, kiểu h ng kính, không cân bằng Đ u móc l tinh EPB, loại hướng kính • Với sự điều ch nh vi c p (khoảng tăng 0.01 mm và vécnê 2.5 μm, trên đường kính). Cán Graflex Kích th Kích cỡ d mm Ph m vi C ∅ mm 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 11 14 18 22 28 36 46 15-18,5 18-23,5 23-31 30-40 39-51 50-65 64-86 85-115/ 114-144 114-160/ 159-205 Mã s n phẩm A780 08 A780 09 A780 10 A780 20 A780 30 A780 40 A780 50 A780 60 A780 70 c theo mm A D Kích cỡ đ tựa h t dao 35 35 40 45 65 72 82 105 115 14 17 21,5 27 35 43 54 70 95 09 09 10 20 30 40 50 60/ 65 70/ 75 Đ tựa hạt dao phải đ t hàng riêng, xem trang 281-283. 0.038 0.048 0.095 0.195 0.440 0.790 1.485 3.080 6.360 * Không kèm đ tựa hạt dao. Ph ki n thay th Vít ch n đ tựa h t dao (2) Vít khóa khoang (3) Chìa v n cho (2) (3) (4) Cho A780 08 A780 09 A780 10 A780 20 A780 30 A780 40 A780 50 A780 60 A780 70 S 960D30050S LBHF0306R 19TB0305 19TB0305 19TB04075 19TB04075 950D0410 950D0612 950D0616 19A7100403 19A71000 19A71000 950A0406 950L0608 950L0612 950L0616 950L1016 950L1030 H2.0-2D H2.0-2D H2.0-2D H2.0-2D 03M03C 03M03C 03M03C H05-4 H05-4 2 2 2 2 3 3 3 5 5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 279 Đ u móc l tinh EPB, lo i h ng kính Lo i A790 – Đ u móc l tinh cân Libraflex® cân bằng đ c, lo i h ng kính Đ u móc l tinh EPB, loại hướng kính • Với sự điều ch nh vi c p (khoảng tăng 0.01 mm và vécnê 2.5 μm, trên đường kính). • Cân bằng bằng vi c điều ch nh cả hai vòng tương ng với đường kính c n móc l . • Để t c độ Vc lên tới 1 495 m/phút và cao hơn, xem trang 285. Cán Graflex Kích th Kích cỡ d mm Ph m vi C ∅ mm 2 3 4 5 6 14 18 22 28 36 30-40 39-51 50-65 64-86 85-115 Mã s n phẩm A790 20 A790 30 A790 40 A790 50 A790 60 c theo mm A D Kích cỡ đ tựa h t dao 45 65 72 82 105 27 35 43 54 70 20 30 40 50 60 Đ tựa hạt dao phải đ t hàng riêng, xem trang 281-283. 0.175 0.430 0.760 1.395 2.930 * Không kèm đ tựa hạt dao. Ph ki n thay th Vít ch n đ tựa h t dao (2) Vít khóa khoang (3) Vít vòng(6) Chìa v n cho (2) (3) (4) (6) Cho A790 20 A790 30 A790 40 A790 50 A790 60 S 19TB0305 19TB04075 19TB04075 950D0410 950D0612 950A0406 950L0608 950L0612 950L0616 950L1016 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 280 960D30045S AU7901030 AU7901040 AU7901050 AU7901060 H2.0-2D 03M03C 03M03C 03M03C H05-4 2 3 3 3 5 Đ u móc l tinh EPB, lo i h ng kính Đ tựa h t dao móc l tinh 90° 95°, cho đ u kiểu h ng kính lo i A780 và A790 Kiểu 1 Kiểu 2 Kiểu 3 Kiểu 4 • Để gắn lên các đ u kiểu hướng kính loại A780 và A790. Góc nghiêng κ 90° cho h t dao WB 90° cho h t dao CC 90° cho h t dao TC 95° cho h t dao CC Kích th Cho A780... và A790... Kích cỡ đ tựa h t dao Ph m vi C ∅ mm ...08 / ...09 09 ...10 ...20 ...30 ...40 ...50 ...60* ...60* ...70 ...70 c theo mm Kích cỡ h t dao phù h p Mã s n phẩm l1 f1 Kiểu 15-23,5 A782 09 7,2 4 WB...0301... 1 0.002 10 20 30 40 50 60 65** 70 75 23-31 30-40 39-51 50-65 64-86 85-115 114-144 114-160 159-205 A725 10 A725 20 A725 30 A725 40 A725 50 A725 60 A725 65 A725 70 A725 75 10,3 8,3 10,3 10,3 10,3 16,5 16,5 16,5 16,5 4,5 5 8 9,5 12,5 18,9 33,7 18,9 41,7 CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...09T3... CC...09T3... CC...09T3... CC...09T3... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.005 0.005 0.010 0.012 0,02 0.070 0.090 0.090 0.120 ...30 ...40 ...50 ...60* ...60* ...70 ...70 30 40 50 60 65** 70 75 39-51 50-65 64-86 85-115 114-144 114-160 159-205 A724 30 A724 40 A724 50 A724 60 A724 65 A724 70 A724 75 10,3 10,3 10,3 16,3 16,5 16,3 16,5 7,9 9,4 12,4 18,9 33,7 18,9 41,7 TC...1102... TC...1102... TC...1102... TC...1102... TC...1102... TC...1102... TC...1102... 3 3 3 3 3 3 3 0.010 0.012 0.017 0.070 0.090 0.090 0.120 ...10 ...20 ...30 ...40 ...50 ...60* ...60* ...70 ...70 10 20 30 40 50 60 65** 70 75 23-31 30-40 39-51 50-65 64-86 85-115 114-144 114-160 159-205 A726 10 A726 20 A726 30 A726 40 A726 50 A726 60 A726 65 A726 70 A726 75 10,3 8,3 10,3 10,3 10,3 16,5 16,5 16,5 16,5 4,5 5 8 9,5 12,5 18,9 33,7 18,9 41,7 CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...09T3... CC...09T3... CC...09T3... CC...09T3... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.005 0.005 0.010 0.012 0.017 0.070 0.090 0.090 0.120 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Đ tựa hạt dao kích cỡ 60 và 65 cũng lắp được trên kh i móc l tinh cho đ u móc l thanh Bridge. ** Không thể cân bằng chính xác cho đ u loại A790 khi dùng đ tựa hạt dao lớn. 281 Đ u móc l tinh EPB, lo i h ng kính Đ tựa h t dao vát mép, cho đ u lo i h ng kính A780 và A790 • Để gắn lên các đ u kiểu hướng kính loại A780 và A790. Góc nghiêng κ Kích th Cho A780... và A790... Kích cỡ đ tựa h t dao Ph m vi C ∅ mm ...10 ...20 ...30 ...40 ...50 ...60 ...70 10 20 30 40 50 60 70 23-31 30-40 39-51 50-65 64-86 85-115 114-160 ...10 ...20 ...30 ...40 ...50 ...60 ...70 10 20 30 40 50 60 70 ...10 ...20 ...30 ...40 ...50 ...60 ...70 10 20 30 40 50 60 70 Mã s n phẩm c theo mm Kích cỡ h t dao phù h p l1 f1 A729 10CC06 15 A729 20CC06 15 A729 30CC06 15 A729 40CC06 15 A729 50CC06 15 A729 60CC09 15 A729 70CC09 15 10,5 10 10,5 10,5 10,5 16,5 16,5 4,5 5 8,1 9,5 12,5 19,2 18,7 CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...09T3... CC...09T3... 0.005 0.005 0.010 0.012 0.017 0.070 0.090 23-31 30-40 39-51 50-65 64-86 85-115 114-160 A729 10CC06 30 A729 20CC06 30 A729 30CC06 30 A729 40CC06 30 A729 50CC06 30 A729 60CC09 30 A729 70CC09 30 10,8 10 10,5 10,5 10,5 16,5 16,4 4,5 4,9 8,1 9,5 12,5 19,1 18,8 CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...09T3... CC...09T3... 0.005 0.005 0.010 0.012 0.017 0.070 0.090 23-31 30-40 39-51 50-65 64-86 85-115 114-160 A729 10CC06 45 A729 20CC06 45 A729 30CC06 45 A729 40CC06 45 A729 50CC06 45 A729 60CC09 45 A729 70CC09 45 11,5 10 10,5 10,5 10,3 16,5 16,4 4,5 5 8,1 9,5 12,4 19,1 18,8 CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...0602... CC...09T3... CC...09T3... 0.005 0.005 0.010 0.012 0.017 0.070 0.090 15° 30° 45° Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 282 Đ u móc l tinh EPB, lo i h ng kính Đ tựa h t dao móc l ng c tinh, cho đ u lo i h ng kính A780 và A790 • Để gắn lên các đ u kiểu hướng kính loại A780 và A790. • Không thể cân bằng chính xác cho đ u loại A790 khi dùng đ tựa hạt dao móc l ngược. Kho ng móc l ng so v i đ u ∅ mm c D2 Góc nghiêng κ Kích th Mã s n phẩm c theo mm A D L l1 f1 Kích cỡ h t dao phù h p A780 10: 39,5-47,5 A780 20/ A790 20: 46-56 A780 30/ A790 30: 53-65 A780 40/ A790 40: 61-76 A780 50/ A790 50: 69-91 90° A789X10CC06 90 16,5/ 21,5 21,5/ 27 22 16 12,8 CC...0602... 90° A789X30CC06 90 32/ 39/ 49 35/ 43/ 54 30 23 15 90° A789X60CC06 90 50 70 50 38,5 21 CC...0602... 0.075 90° A789X70CC06 90 60 95 50 38,5 21 CC...0602... 0.090 CC...0602... 0.015 0.025 A780 60/ A790 60: 89-119 A780 70: 118-164 Về đường kính vào dao t i thiểu D1 cách tính nh , xem trang ti p theo. Ph ki n thay th Vít khóa đ tựa h t dao móc l ng chuyên d ng (2) c Cho A789X10CC06 90 A789X30CC06 90 A789X60CC06 90 A789X70CC06 90 950F0308 950F0410 950F0620 950F0620 Vui lòng kiểm tra tình tr ng hàng t n và đơn giá hi n t i. 283 Đ u móc l tinh EPB, kiểu h ng kính – H ng dẫn Qui trình lắp đ tựa h t dao (Hình 1) Tháo vít đ nh v (2). Đảm bảo vít khóa khoang không b khóa, để nới l ng một chút khoang c a đ tựa hạt dao (10). Gắn đ tựa hạt dao (9) lên khoang (10). Si t vít (2). Lắp hạt dao (15) bằng vít (12). Hình 1 Quy trình thi t lập đ ng kính (Hình 2) - Mở vít khóa khoang ra (3). - Điều ch nh đường kính bằng vít điều ch nh vi c p R, dùng m t s và vécnê. - Si t vít (3) để khóa khoang vào v trí thi t l p. Đ chính xác điều ch nh (Hình 2) - M t chia thi t l p (R): 1 khoảng tăng = 0,01 mm trên đường kính. -Điều ch nh tinh vécnê (V): 2,5 μ vòng trên đường kính.Điều ch nh theo chiều kim đ ng h = tăng đường kính (ngược chiều kim đ ng h = giảm đường kính). L u ý: Sự chính xác đường kính l chi ti t t t nh t đạt được bằng cách thi t l p trước đ u móc l (bằng một bộ thi t l p trước) ở đường kính nh hơn (chẳng hạn -20μ), móc l thử, và điều ch nh đúng đường kính yêu c u. Các đ u móc được thi t k cho sự tin c y thi t l p t t nh t (đạt đường kính c n thi t) bằng cách điều ch nh đường kính theo chiều kim đ ng h . Do đó để giảm đường kính, sự tin c y thi t l p toàn bộ đạt được bằng cách v n ngược chiều kim đ ng h 1/2 đ n 1 vòng trước, sau đó v n cùng chiều kim đ ng h đ n giá tr đường kính yêu c u. Hình 2 Quy trình cân bằng, đ u A790xx (Hình 3) Khi đường kính đ u móc được thi t l p, hai vòng cân bằng (7) và (8) phải được điều ch nh để vạch chia (liên quan đ n giá tr đường kính) thẳng hàng với d u tham khảo (12) (khoảng tăng trên vòng là 1 mm, thi t l p đ n giá tr g n nh t). Khóa cả hai vít trên vòng (5) và (6), để khóa vòng vào v trí thi t l p. L u ý: Cân bằng Libraflex® cũng có thể đạt được khi sử dụng đ tựa hạt dao vát mép. Cân bằng chính xác Libraflex® không thể đạt được khi sử dụng đ tựa hạt dao móc l ngược. Trong trường hợp này, giảm lượng không cân bằng cao nh t khi cả hai vòng cân bằng được thi t l p tại ph n chia độ lớn nh t c a chúng. Hình 3 H ng dẫn móc l ng c (Hình 4) Khi sử dụng đ tựa hạt dao móc l ngược, vui lòng ghi chú đường kính ti p c n nh nh t (D1 t i thiểu)* và yêu c u cắt ngược chiều kim đ ng h . Đ tựa hạt dao móc l ngược được cung c p với một vít lắp chúng vào đ u móc, điều này phải thay vít tiêu chu n đã gắn sẵn trên đ u móc (ngoại trừ loại nh nh t A789X08WB0390, b t kỳ vít tiêu chu n nào cũng đều thích hợp). * Cho đ u cỡ 08, 09 và 10: D1 min * Cho đ u cỡ từ 20 đ n 70: D1 min Đ u móc l tinh EPB, kiểu hướng kính – Hướng d n 284 Hình 4 Đ u móc l tinh EPB, kiểu h ng kính – H ng dẫn Các điều ki n gia công khuyên dùng Khả năng t t nh t đạt được với tưới nguội trong (thông s gia công cao hơn, bề m t t i hơn, thoát phoi t t hơn). Luôn chọn dụng cụ lắp ghép ngắn nh t có thể, để đạt độ tin c y và năng su t t t nh t: dụng cụ dài hơn = t c độ th p hơn. Đ i với máy có công su t cao (ví dụ hơn 6000 vòng/phút), chúng tôi khuyên dùng đ u móc cân bằng giúp tăng ch t lượng hình học l đ ng thời ở t c độ th p hơn ví dụ 4000 vòng/phút. Năm loại đ u móc nh nh t g m ∅ từ 15 đ n 51 mm, khi được lắp lên khớp n i cacbit, có thể thực hi n móc l tinh t t, đ ng thời trong những ng dụng có t m với cực dài. Xử lý sự c Vui lòng tham khảo lời khuyên về xử lý sự c khi móc l tinh, trong chương Axiabore®, trang 271. T c đ t i đa c a đ u móc l tinh, lo i h ng kính Bảng dưới đây thể hi n s vòng/phút t i đa c a đ u móc l được trang b với đ tựa hạt dao móc l ho c đ tựa hạt dao vát mép. Khi sử dụng đ tựa hạt dao móc l ngược trên đ u móc loại A790.. ho c A780.., áp dụng vòng/phút t i đa cho loại A780.., kích cỡ tương tự. Ph m vi ∅ Vòng/phút t i đa T c đ cắt t i đa khuy n ngh vc ở ph m vi t i thiểu T c đ cắt t i đa khuy n ngh vc ở ph m vi t i đa (mm) (vòng/phút) (m/phút) (m/phút) A79020 30 - 40 16000 1508 2011 A79030 39 - 51 12250 1501 1963 A79040 50 - 65 10000 1571 2042 A79050 64 - 86 7500 1508 2026 A79060 85 - 115 5600 1495 2023 A78008 15 - 18,5 16000 754 930 A78009 18 - 23,5 13000 735 960 A78010 23 - 31 10000 723 974 A78020 30 - 40 8000 754 1005 A78030 39 - 51 6000 735 961 A78040 50 - 65 5000 785 1021 Đ u Libraflex® đ u móc l tinh cân bằng đ c Đ u móc l tinh A78050 A78060 A78070 64 - 86 3700 744 1000 85 - 115 2700 721 975 114 - 144 2200 788 995 114 - 160 2000 716 1005 159 - 205 1600 799 1030 Lưu ý: T c độ t i đa liên quan đ n thi t k cơ học và ch t lượng cân bằng c a đ u móc l . T c độ trong các giới hạn này phải được chọn liên quan đ n những điều ki n gia công khác, chẳng hạn như v t li u phôi, lưỡi cắt (hạt dao), chiều dài dụng cu, trục chính máy. Tại t c độ từ khoảng 8000 vòng/phút và hơn nữa, các đ u c p dao và các khớp n i trung gian nên được cân bằng tinh. Sử dụng đ u cân bằng được và đ u c p được cân bằng tinh cải thi n tu i thọ dụng cụ và năng su t móc l ngay cả ở t c độ th p hơn. 285 Đ u móc l thanh Bridge EPB Đ u móc l thanh Bridge EPB 286 Đ u móc l thanh Bridge EPB L l n không có nghĩa là l khó gia công, chúng tôi đã phát triển h th ng thanh Bridge theo môđun. Móc l thô và tinh ∅ 204 đ n 2155 mm. Chính xác & đ t năng su t • Thi t k kh e d n đ n độ c ng vững tuy t vời. Sự c ng vững này giúp khai thác được h t công su t máy và ch t lượng l (IT 5, Ra 0.6 có thể đạt được khi móc l tinh). • Ch t lượng l tin c y hơn so với chẳng hạn như phay nội suy; thời gian gia công ngắn hơn và ít ng su t trên trục chính máy. • Các kh i móc l có trọng lượng t i thiểu để đạt phạm vi vòng/phút cao. Linh ho t • Cho t t cả đường kính từ 204 đ n 2155 mm. Đường kính lớn nh t (654 đ n 2155 mm) đạt được bởi các thanh nh lắp ghép vào một thanh Bridge hạng nh Jumbo. • Khái ni m môđun: đ i trọng thô, tinh có thể hoán đ i được và các kh i móc l Graflex®. • Có khả năng OD-ti n lớn và móc l ngược. D cho ng i sử d ng • Kh i móc l lắp ráp và điều ch nh d dàng và đáng tin c y, sử dụng cơ c u d n động bằng cam. • Phương pháp móc l đ i x ng ho c so le có thể dùng trong móc l thô. • Thi t l p vi c p từ m t bên c a các kh i móc l tinh, d ti p c n. • V trí góc xoay c a thanh Bridge là 30° trên đ u c p, để t i ưu hóa không gian lưu trữ. • Tưới nguội xuyên qua. 287 Đ u móc l thanh Bridge EPB - T ng quan Đ u móc l thanh Bridge EPB - T ng quan 288 Đ u móc l thanh Bridge EPB - Đ c điểm 6 thanh Bridge dùng cho móc l ∅ 204 đ n 655 mm (cũng OD-ti n ∅ 48 đ n 521 mm và móc l ng c) Thanh Bridge có ph n k t n i đuôi ∅ 130 mm gắn trực ti p lên đ u k p cho các thanh Bridge (SA và HSK) ho c lên bộ n i Graflex®. Khi sử dụng bộ n i Graflex®, các khớp n i có thể cũng như m t bích trục k p ch t, xem h th ng môđun Graflex®. V trí góc xoay c a thanh Bridge là 30° trên đ u c p ho c bộ n i Graflex®, t i ưu hóa không gian lưu trữ. Các thanh Bridge có thể giữ các kh i móc l thô, tinh, đ i trọng ho c Graflex®. Kh i móc l được khóa trên thanh Bridge bằng hai trụ d n động được kích hoạt bởi ba vít k p: Một trong s vít k p đó có một đĩa ch n, giới hạn khoảng trượt c a kh i trong phạm vi thi t l p c a nó và ngăn kh i không trượt ra ngoài thanh Bridge. Trượt tự do trên kh i từng b c và chính xác để điều ch nh đường kính (38 mm theo bán kính), sử dụng vít điều ch nh c a kh i được k t n i với ch t giữ c a thanh Bridge. Tưới nguội xuyên thanh Bridge và kh i móc l , hướng đ n các lưỡi cắt. Quy trình lắp ghép và s vòng quay/phút t i đa, xem trang Hướng d n lắp ráp. Lưu ý: Những thanh Bridge này (Mã sản ph m A731S 0_0) không thể gắn với loại kh i móc l trước đó (Mã sản ph m A731 _00 không có S). 3 Thanh Jumbo Bridge dùng cho móc l ∅ 654 đ n 2155 mm (cũng có thể OD-ti n ∅ 498 đ n 2021 mm và móc l ng c) Thanh Jumbo Bridge được làm bằng nhôm có độ bền cao với m t ti p xúc bằng thép, được thi t k để giữ hai thanh Bridge tiêu chu n tại một vài v trí. Được giao cùng với 4 vít khóa gắn trên đ u dao phay, lắp m t bích loại 569, trục đ nh v ∅ 60 mm - ho c gắn trực ti p trên trục chính máy (ph n đ u DIN 2079/50), sử dụng trục đ nh v tâm được thể hi n trong ph n linh ki n. Thanh Jumbo Bridge được giao cùng với hai vòng nâng. Về vi c chọn thanh Bridge và Jumbo Bridge, liên quan đ n đường kính móc l ho c OD-ti n c n sản xu t, xem các biểu đ chọn thanh Bridge, trang 293. Quy trình lắp ráp và s vòng/phút t i đa, xem các trang Hướng d n lắp ráp. Lưu ý: Các thanh Jumbo Bridge này v n có thể gắn được với loại thanh Bridge trước đó (Mã sản ph m A731 0_0 không có S). Đ u móc l thanh Bridge EPB - Đ c điểm 289 Đ u móc l thanh Bridge EPB - Đ c điểm Kh i móc l thô Một đ u móc l thô kép lớn c n hai kh i móc l thô, m i kh i gắn với một b đỡ. Kh i móc l thô có tưới nguội xuyên, hướng đ n các lưỡi cắt. B đỡ Một phạm vi rộng các b đỡ được sản xu t: – B đỡ với góc nghiêng 90°, khuyên dùng ở h u h t các ng dụng móc l cho máy có công su t tiêu thụ th p hơn, – B đỡ với góc nghiêng ≤80°, khuyên dùng cho móc l su t (và vát mép), đ c bi t đ i với gang để tránh sai sót tại ch thoát. Công su t tiêu thụ cao hơn. – Các b đỡ khác với ISO5611/h1 = 16 mm gắn với giao di n gắn là phù hợp. Lưu ý: Hai b đỡ có thể được thi t l p trên cùng một đường kính (móc l đ i x ng) ho c ở v trí so le (móc l so le). Một b đỡ nâng mi ng chêm góc được sản xu t dưới dạng một linh ki n (Mã sản ph m 18LS0316). Quy trình lắp ghép và thi t l p, xem trang Hướng d n lắp ráp. Kh i móc l tinh và kh i đ i trọng Một đ u móc l tinh lớn g m một kh i móc l tinh có một đ tựa hạt dao và một kh i đ i trọng. Cơ c u thi t l p đường kính c a kh i móc l tinh với vít thi t l p vi c p (1 khoảng tăng = 5μμ trên đường kính). H th ng thi t l p được bảo v và bôi trơn để bền hơn. Độ chính xác c a cơ c u này đảm bảo tính chính xác được l p lại. Vít điều ch nh đường kính được đ nh v bên hông kh i để d ti p c n. Kh i móc l tinh tưới nguội xuyên, hướng về các lưỡi cắt. Đ tựa h t dao móc l tinh phù h p A72460, A72560 ho c A72660 phải được đ t mua riêng: chúng gi ng đ u móc l tinh loại hướng kính, xem trang 281. Quy trình lắp ghép và thi t l p, xem trang Hướng d n lắp ráp. 290 Đ u móc l thanh Bridge EPB - Đ c điểm Kh i móc l Graflex®, cho OD-ti n ho c móc l ng c Kh i này có k t n i đ u Graflex® cái cỡ G5. B t kỳ đ u móc l Graflex®, dụng cụ đ c bi t hay môđun Graflex® chu n cỡ G5 có thể được gắn lên thanh Bridge, chẳng hạn như bản v cho th y cách thi t l p cho OD-ti n ho c móc l ngược dùng hai kh i móc l Graflex® gắn với một đ u móc l tinh (ví dụ Mã sản ph m A780 50) và một kh i đ i trọng Graflex® (ví dụ Mã sản ph m BM050W78050). Hai v trí c a môđun Graflex® có thể ở trên kh i, do nó có 2x2 v trí vít đ nh c u, và hai khía V c a then đ t tại 180°. Dung d ch làm nguội xuyên qua đ u móc l và kh i, về phía lưỡi cắt. Quy trình lắp ghép và thi t l p, xem trang Hướng d n lắp ráp. L u ý: Các kh i móc l m i này cũng có thể đ c gắn lên thanh Bridge lo i cũ. Các thanh móc l mới này (Mã sản ph m A731S 400, A731S 500, A731S 600, A731S 40128) cũng có thể được gắn lên các thanh Bridge loại cũ (Mã sản ph m A731 0_0 -không có S-). Hướng d n lắp ghép và s vòng/phút t i đa c a thanh Bridge loại cũ v n được áp dụng. Để giữ cân bằng, không được dùng l n lộn kh i mới và cũ trên cùng một thanh Bridge. L i khuyên chọn linh ki n 't i ngu i xuyên' Móc l thô (Thanh Bridge v i 2 kh i móc l thô): Cho ngu n tưới nguội trực ti p lên cả hai lưỡi cắt, dùng 2 bộ n i ng dung d ch làm nguội (Mã sản ph m AU731S00700), được gắn lên thanh Bridge, và 2 bộ ng phun cho ngu n tưới nguội trực ti p (Mã sản ph m AU731S40700), được gắn lên m i Kh i móc l thô. Cho ngu n tưới nguội xuyên thường từ rãnh c a kh i, hãy dùng 2 bộ n i ng dung d ch làm nguội (Mã sản ph m AU731S00700), được gắn lên thanh Bridge. Móc l tinh (Thanh Bridge v i 1 kh i móc l tinh & 1 đ i trọng): Dùng 1 bộ n i ng dung d ch làm nguội (Mã sản ph m AU731S00700), được gắn lên thanh Bridge để n i kh i móc l tinh. Do kh i móc l tinh nguyên th y đã có ng phun dung d ch làm nguội, nên đạt được ngu n tưới nguội trực ti p. OD-ti n (ví dụ thanh Bridge với 2 kh i móc l Graflex được gắn với một đ u móc l tinh và một đ i trọng): Dùng 1 bộ n i ng dung d ch làm nguội (Mã sản ph m AU731S00700), được gắn lên thanh Bridge để n i kh i móc l Graflex với đ u móc l đã lắp. Kênh tưới nguội tâm c a kh i móc l Graflex s d n dung d ch làm nguội vào đ u móc l đã gắn. L u ý: Áp su t t i ngu i cho phép = t i đa 70 bars. B n i ng dung d ch làm ngu i (Mã s n phẩm AU731S00700) B đ u phun dung d ch làm ngu i trực ti p (Mã s n phẩm AU731S40700) 291 Đ u móc l thanh Bridge EPB - Đ c điểm Sơ đ chọn thanh Bridge, để đ t đ ng kính MÓC L yêu c u • Móc l thô: với hai kh i móc l thô (2x A731S 400) có các b đỡ. • Móc l tinh: với một kh i móc l tinh (A731S 500) có đ tựa hạt dao và một kh i đ i trọng (A731S 600). 292 Cho đ ng kính móc l (mm) Chọn Jumbo Chọn thanh Bridge 204-280 – A731S 010 279-355 – A731S 020 354-430 – A731S 030 429-505 – A731S 040 504-580 – A731S 050 579-655 – A731S 060 654-805 A731 001 2x A731S 010 654-880 A731 001 2x A731S 020 804-955 A731 001 2x A731S 030 879-1030 A731 001 2x A731S 040 1029-1105 A731 001 2x A731S 050 1104-1255 A731 002 2x A731S 010 1104-1330 A731 002 2x A731S 020 1179-1405 A731 002 2x A731S 030 1254-1480 A731 002 2x A731S 040 1329-1555 A731 002 2x A731S 050 1404-1630 A731 002 2x A731S 060 1629-1780 A731 003 2x A731S 010 1629-1855 A731 003 2x A731S 020 1704-1930 A731 003 2x A731S 030 1779-2005 A731 003 2x A731S 040 1854-2080 A731 003 2x A731S 050 1929-2155 A731 003 2x A731S 060 Đ u móc l thanh Bridge EPB - Đ c điểm Sơ đ chọn thanh Bridge, để đ t đ ng kính OD-TI N yêu c u • OD-ti n thô: với hai kh i Graflex® (2x A731S 40128) và hai đ u móc l thô (2x A750 50) có các đ tựa hạt dao. • OD-ti n tinh: với hai kh i Graflex® (2x A731S 40128), ví dụ đ u móc l tinh (A780 50) với đ tựa hạt dao và một đ i trọng Graflex® (BM050W78050). Cho đ ng kính OD-ti n (mm) Chọn Jumbo Chọn thanh Bridge 48-146 – A731S 010 123-221 – A731S 020 198-296 – A731S 030 273-371 – A731S 040 348-446 – A731S 050 423-521 – A731S 060 498-671 A731 001 2x A731S 010 498-746 A731 001 2x A731S 020 648-821 A731 001 2x A731S 030 723-896 A731 001 2x A731S 040 873-971 A731 001 2x A731S 050 948-1121 A731 002 2x A731S 010 948-1196 A731 002 2x A731S 020 1098-1271 A731 002 2x A731S 030 1173-1346 A731 002 2x A731S 040 1323-1421 A731 002 2x A731S 050 1398-1496 A731 002 2x A731S 060 1398-1646 A731 003 2x A731S 010 1473-1721 A731 003 2x A731S 020 1548-1796 A731 003 2x A731S 030 1623-1871 A731 003 2x A731S 040 1698-1946 A731 003 2x A731S 050 1849-2021 A731 003 2x A731S 060 293 Đ u móc l thanh Bridge EPB - Mã ký hi u Mã ký hi u, đ u k p thanh Bridge K tn i giữ thanh Bridge Mã ph n đuôi vd. E3471= đ u c p DIN50ADB A = Graflex® cỡ 7 cho đ u A780 50 Cho các thanh Bridge c điển (k t n i ∅40 mm) Mã ký hi u, thanh Bridge Loại đ u móc l thanh Bridge Móc l Kích cỡ thanh Bridge 010, 020… 060 = Thanh Bridge c điển 001, 002 và 003 = Thanh Jumbo Bridge Mã ký hi u, kh i móc l Loại đ u móc l thanh Bridge Móc l Đ u móc l thanh Bridge EPB - Mã ký hi u 294 Loại kh i móc l : 400 = móc l thô 500 = móc l tinh 600 = đ i trọng 40 128 = Graflex® cỡ G5 Đ u móc l thanh Bridge EPB Đ u và b n i cho thanh Bridge Đ u móc l thanh Bridge EPB • • • • Đ u HSK và SA cho các bộ ngắn. Bộ n i Graflex® cho các bộ mở rộng. V trí góc xoay c a thanh Bridge là 30°. Được giao cùng với một trục đ nh v bít vòng chữ o ∅58×3 mm. Kích th c theo mm Ph n đuôi Kích cỡ Ph m vi ∅ C mm DIN 69871-ADB BT JIS B 6339-ADB DIN 2080 ISO 12164-1/ DIN 69893-A DIN50 ADB BT50-ADB DIN50 HSK-A100 204-655 204-655 204-655 204-655 E3471 731 200 E3416 731 200 E0050 731 200 E9306 731 200 65 65 65 65 40 40 40 40 130 130 130 130 5,70 5,70 5,70 5,40 GRAFLEX G7 (d 46 mm) 204-655 A731 200 40 40 130 3,70 Mã s n phẩm A d1 D1 Ph ki n thay th Vít ch n Bridge (1) Cho ph m vi ∅ 204-655 Vít khóa cho (1)* S l 950D1230 ng 4 S 03HL10 10 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng t n và đơn giá hi n t i. * Mômen si t ch t 80 Nm. Để bi t chi ti t ng dụng, tham khảo hướng d n v n hành được giao chung với thanh Bridge và kh i móc l . 295 Đ u móc l thanh Bridge EPB Thanh Bridge • Tưới nguội xuyên thanh Bridge: xem ph n linh ki n trên trang sản ph m kh i Móc l 298. Kích th Ph m vi ∅ C mm (móc l *) 204-280 279-355 354-430 429-505 504-580 579-655 c theo mm Mã s n phẩm d1 A l L1 A731S 010 A731S 020 A731S 030 A731S 040 A731S 050 A731S 060 40 40 40 40 40 40 47 47 47 47 47 47 70 70 70 70 70 70 195 269 344 419 494 569 3,70 5,10 6,70 8,30 10,20 12,10 Vòng/phút t i đa, xem trang 304. * Về các phạm vi OD-ti n, xem trang Hướng d n v n hành 293. Cho đường kính lớn hơn, xem thanh Jumbo Bridge trên trang ti p theo. Ph ki n thay th Vít khóa (2) S Cho ph m vi 204-655 Chìa v n cho vít khóa (1) (2)** 19A71060 4 Chìa v n thi t lập cho ch t đ nh v (3)***, và vít thi t lập đ ng kính (4) S S 03HL05 5 H05-4 5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng t n và đơn giá hi n t i. ** Mômen xoắn si t ch t 20 Nm c a vít khóa (2) và vít khóa có đĩa ch n (1). *** Đảm bảo ch t đ nh v khớp với nhau. Về chi ti t ng dụng, tham khảo hướng d n v n hành được c p với thanh Bridge và kh i móc l . 296 Đ u móc l thanh Bridge EPB Thanh Jumbo Bridge • Thanh Jumbo Bridge được thi t k để giữ hai thanh Bridge c điển tại nhiều v trí khác nhau. Kích th c theo mm Ph m vi ∅ C mm Mã s n phẩm d1 A l l1 l2 L1 D1 654-1105 1104-1630 1629-2155 A731 001 A731 002 A731 003 60 60 60 63 50 50 180 200 200 77 80 80 46 46 46 640 1090 1615 135 135 135 20,25 34,50 58,00 Vòng/phút t i đa, xem trang 304. * Các phạm vi móc l và OD-ti n cho sự k t hợp c a các thanh Bridge và Jumbo, xem trang Hướng d n v n hành 292–293. Linh ki n Ph ki n thay th Tr c đ nh tâm Vít ch n Bridge (1) Cho A731 001/002/003 E447153960 950D1240 Vít khóa Jumbo (2) S S 10 8 950D1670 Vòng và vít nâng S l3 M S 14 70 16 4 S 90AS03 2 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 297 Đ u móc l thanh Bridge EPB Kh i móc l Kiểu 3 • Để gắn lên các thanh Bridge. • Tưới nguội xuyên qua các kh i móc l thô, tinh và Graflex: xem ph n linh ki n. Kiểu 2 Kiểu 1 Kích th Kiểu 4 Kiểu 4 c theo mm Lo i kh i móc l Mã s n phẩm A L l l1 l2 D1 d1 Kiểu Kh i móc l thô* Kh i móc l tinh** Kh i đ i trọng Graflex cỡ G5*** A731S 400 A731S 500 A731S 600 A731S 40128 47 47 – 38 97 97 97 97 70 70 70 70 – – – 25 – – – 30 – – – 50 – – – 28 1 2 3 4 1,34 1,43 1,50 1,30 * Các b đỡ phải đ t hàng riêng, xem trang 299. * Đ tựa hạt dao móc l tinh cỡ 60 phải đ t hàng riêng, xem trang 281. *** Khi sử dụng đ u móc l A78050, dùng đ i trọng, xem ph n Linh ki n bên dưới. Linh ki n Ph ki n thay th Đ i trọng B n i ng t ngu i i B ng phun dung d ch làm ngu i Vít ch n b đỡ (1) Chìa v n cho (1) (2) (3) (4) (5) Cho A731S 400 A731S 500 A731S 600 A731S 40128 B mi ng đ m vòng 'O' S – – – BM050W78050 AU731S00700 AU731S00700 – AU731S00700 AU731S40700 – – – Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 298 Vít ch n đ tựa h t dao (2) 950CB0830 – – – H05-4 H05-4 H05-4 H05-4 5 5 5 5 – 950D0612 – – 90JT01 90JT01 – 90JT01 Đ u móc l thanh Bridge EPB B đỡ, cho kh i móc l thô Kiểu 1 Kiểu 2 Kiểu 3 Kiểu 4 • Để gắn lên kh i móc l thô. Kích th ng d ng Mã s n phẩm l1 f1 h h1 Kích cỡ h t dao phù h p Kiểu SCGCL16CA-16 STGCL 16CA-16 STGCL16CA-22 63 63 63 25 25 25 20 25 20 16 16 16 CC...16 TC...16 TC...22 1 1 1 0,16 0,16 0,16 SSRCL16CA-15 63 25 20 16 SC...15 2 0,16 STRCL16CA-16 STRCL16CA-22 63 63 25 25 25 20 16 16 TC...16 TC...22 3 3 0,16 0,16 STTCL 16CA-16 63 15 25 16 TC...16 3 0,16 STSCL 16CA-16 53 25 25 16 TC...16 4 0,16 Linh ki n Ph ki n thay th Mi ng chêm góc cho móc l so le Cho SCGCL16CA-16 STGCL16CA-22 STGCL16CA-16 SSRCL16CA-15 STRCL16CA-16 STRCL16CA-22 STTCL16CA-16 STSCL16CA-16 c theo mm 18LS0316 18LS0316 18LS0316 18LS0316 18LS0316 18LS0316 18LS0316 18LS0316 l t 57 57 57 57 57 57 57 57 3 3 3 3 3 3 3 3 Chìa v n vít đ Đ Vít đ Vít thi t lập Chiều cao – – 9/64SMS875 – 9/64SMS875 – 9/64SMS875 9/64SMS875 – – STN160312 – STN160312 – STN160312 STN160312 – – CA3510 – CA3510 – CA3510 CA3510 179.17-690 179.17.690 179.17.685 179.17-690 179.17-685 179.17-690 179.17-685 179.17-685 Đ ng kính 179,17-680 179.17-680 179.17-680 179,17-680 179,17-680 179,17-680 179,17-680 179,17-680 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về vít thay th c đ nh hạt dao và chìa v n torx, xem trang 332. 299 Đ u móc l thanh Bridge EPB - H ng dẫn Đ u móc l thanh Bridge, quy trình lắp ráp và thi t lập, tóm tắt Dưới đây là những hướng d n ngắn gọn chính về cách lắp ráp, thi t l p và v n hành. Do có kích thước lớn, nên các đ u móc l thanh Bridge c n được bảo quản đ c bi t. Về chi ti t ng dụng c a thanh Bridge, kh i móc l , b đỡ và đ tựa hạt dao, vui lòng tham khảo và tuân theo các hướng d n v n hành chi ti t Tham chi u 60A731SE../.. được cung c p với thanh Bridge và kh i móc l , cũng như loại Tham chi u 60A73100XE../.. được cung c p với thanh Jumbo Bridge. N u b th t lạc, bạn có thể liên h Seco để đ t một bản. Thi t lập và vận hành các chi ti t ho c lập trình máy không phù h p (tuân th s vòng/phút t i đa) có thể gây h h ng không bi t tr c. 1. Lắp ghép thanh Bridge trên đ u c p 1.1 Thanh Bridge có thể gắn trực ti p trên đ u k p c a thanh Bridge ho c trên bộ n i Graflex®. 1.2 V trí góc xoay c a thanh Bridge là 30° trên đ u c p, để t i ưu hóa không gian ch a. 1.3 Khóa thanh Bridge Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 4 x 80 Nm 2. Lắp ráp, thi t lập và khóa kh i móc l trên thanh Bridge Quy trình này hi u lực cho m i loại kh i móc l : móc l tinh, móc l thô, đ i trọng và Graflex®. 2.1. Lắp ráp kh i móc l 2.1.1 Trên thanh Bridge, nới l ng ba vít khóa: tháo hoàn toàn đĩa ch n (A) cho đ n khi dừng, ch tháo nh hai vít c điển (B) (không tháo hoàn toàn). 2.1.2 Trượt kh i móc l vào trong thanh Bridge cho đ n khi tự khóa ('có ti ng click') vào trong ch t đ nh v c a thanh Bridge (C). Kiểm tra vi c duy trì kh i móc l trượt tự do vào ra (để thi t l p đường kính, trượt xa hơn s được kiểm soát bằng vít điều ch nh đường kính). V n vít đĩa ch n (A) cho đ n khi m t bích chạm vào m t rãnh lõm c a kh i móc l , không c n v n ch t. Kh i móc l bây gi đã s n sàng để thi t lập đ ng kính và quy trình khóa, xem 2.3 và 2.4. 2.2 L u ý: Quy trình tháo kh i móc l Trên thanh Bridge, nới l ng ba vít khóa (A) & (B), xem 2.1. V n và giữ cam d n động c a ch t (D) khoảng ½ vòng (cùng chiều ho c ngược chiều kim đ ng h ) từ v trí ở giữa để rút ch t giữ (C) ra kh i kh i móc l , do đó có thể trượt kh i móc l ra ngoài thanh Bridge. Trong khi ch t được rút ra, hãy duy trì sự kiểm soát kh i đang trượt ra ngoài, để tránh sự c . Hình 2.1.1 Đ u móc l thanh Bridge EPB - Hướng d n 300 Hình 2.1.2 Hình 2.2 Đ u móc l thanh Bridge EPB - H ng dẫn Đ u móc l thanh Bridge, quy trình lắp ráp và thi t lập, tóm tắt (ti p t c) 2.3 Thi t lập đ ng kính kh i móc l Lưu ý: trước khi thi t l p, đảm bảo ch t giữ đã ăn khớp. 2.3.1 Thi t l p kh i móc l theo đường kính yêu c u bằng cách sử dụng vít thi t l p đường kính. 2.3.2 Thi t l p đ i x ng (chia độ gi ng nhau). 2.4 Khóa kh i móc l Lưu ý: trước khi khóa, đảm bảo ch t giữ đã ăn khớp. Si t ch t ba vít khóa bắt đ u bằng vít đĩa ch n (b c 1, 2, 3, xem Hình 2.4). Đảm bảo mômen si t hi u quả lên cả ba vít khóa (3 x 20 Nm). Hình 2.3.1 Hình 2.3.2 Hình 2.4 3 x 20 Nm 3. Lắp ráp móc l thô (hai kh i móc l thô) 3.1 Gắn b đỡ. Gắn b đỡ vào kh i móc l thô để chiều dài (L) từ lưỡi cắt c a hạt dao đ n bề m t trong kh i được thi t l p tại 81,5 mm (điều này s cho phép bạn kiểm soát đường kính lưỡi cắt sử dụng thước chia độ trên thanh Bridge). Thi t l p và khóa kh i theo đường kính móc l yêu c u, xem 2.3 và 2.4. Lưu ý: B đỡ gắn với mi ng chêm ở góc (cho móc l so le). Đ i với móc l so le, lưỡi cắt v n hành trên đường kính nh phải được ti n tới v trí d n hướng. Giá tr ti n tới nh nh t bằng nửa lượng ăn dao trên vòng. Đ i với móc l so le với b đỡ góc nghiêng 90°, sự tăng lên c a b đỡ d n hướng (ví dụ 0.5 đ n 1 mm) có thể đạt được bởi vít điều ch nh độ cao c a b đỡ ho c thi t l p một mi ng chêm ở dưới nó. Với b đỡ góc nghiêng nh hơn, nên offset lưỡi cắt cao hơn (ví dụ 1 đ n 3 mm). Điều này không đạt được với sự nâng b đỡ tiêu chu n, bởi vì vít ch n nghiêng c a b đỡ s không k p ch t: vì v y một mi ng chêm góc 3 mm có thể được sử dụng như là một linh ki n (Mã sản ph m 18LS0316). Hình 3.1 1 x 20 Nm 301 Đ u móc l thanh Bridge EPB - H ng dẫn Đ u móc l thanh Bridge, quy trình lắp ráp và thi t lập, tóm tắt (ti p t c) 4. Lắp ráp móc l tinh (m t kh i móc l tinh và m t kh i đ i trọng). 4.1 Gắn đ tựa hạt dao. Thi t l p trước đ tựa hạt dao để chiều dài (L) từ lưỡi cắt c a hạt dao đ n bề m t trong kh i được l p 81,5 mm (điều này s cho phép bạn kiểm soát đường kính lưỡi cắt dùng tỷ l từ từ trên thanh Bridge). Thi t l p trước và khóa kh i móc l theo đường kính móc l yêu c u, xem 2.3 và 2.4. 4.2 Thi t l p tinh đường kính (sau khi kh i móc l g n đạt đường kính thi t l p thì khóa lại). 4.2.1 Mở khoang. 4.2.2 Tinh ch nh đường kính. 4.2.3 Khóa khoang. Hình 4.1 1 x 10 Nm Hình 4.2.1 Hình 4.2.2 Hình 4.2.3 1 x 10 Nm 5. Lắp ráp kh i Graflex® cho OD-ti n ho c móc l ng kh i đ i trọng). c (hai kh i Graflex® được gắn với một đ u móc l Graflex® và một Về thi t l p đường kính kh i và khóa, xin xem 2.3 và 2.4. Lưu ý: Nhớ rằng OD-ti n đòi h i phải quay trục ngược chiều kim đ ng h . L u ý: Sử d ng linh ki n t i ngu i trong cho thanh Bridge Hướng d n liên quan đ n cách sử dụng linh ki n tưới nguội xuyên cho đ u móc l thanh Bridge được giao kèm theo các linh ki n tưới nguội xuyên. 302 Đ u móc l thanh Bridge EPB - H ng dẫn Đ u móc l thanh Bridge, quy trình lắp ráp và thi t lập, tóm tắt (ti p t c) 6. Đ u móc l thanh Bridge dùng thanh Jumbo Bridge. 6.1 Lắp ghép hai thanh Bridge chu n lên một Jumbo. 6.1.1 Đ nh v hai thanh Bridge gi ng nhau lên một Jumbo bằng cách gắn 4 vít khóa vào các hàng thích hợp được thể hi n trong sơ đ trên bản đi kèm theo thanh Jumbo Bridge. Hai thanh Bridge gi ng nhau nằm ở v trí đ i x ng. 6.1.2 Khóa m i thanh Bridge lên Jumbo bằng 4 vít. 6.2 Giữ thanh Jumbo Bridge. Thanh Jumbo Bridge có hai khả năng gắn trục: 6.2.1 Lắp lên đ u dao phay (gắn m t bích Loại 569, trục đ nh v ∅ 60 mm). 6.2.2 Lắp trực ti p lên trục chính máy: Ph n đ u trục DIN2079/50 (1) với trục đ nh v tâm có trong ph n linh ki n (2) (Mã sản ph m E447153960). 6.2.3 Khóa 4 vít khóa Jumbo. 6.3 Xử lý/V n chuyển. Lắp hai vòng nâng vào m t bên ho c m t sau c a Jumbo, cho phù hợp khi lắp trục nằm ngang ho c dọc. Hình 6.1.1 Hình 6.1.2 2 x (4 x 50 Nm) Hình 6.2.1 Hình 6.2.2 Hình 6.2.3 4 x 150 Nm Hình 6.3 2 x 20 Nm 303 Đ u móc l thanh Bridge EPB - H ng dẫn Các điều ki n gia công khuyên dùng Đạt được năng su t t t nh t với tưới nguội xuyên (thông s máy cao hơn, độ bóng bề m t t t hơn, thoát phoi t t hơn). Móc l thô phụ thuộc vào các y u t ưu tiên: bước ti n cao hơn ho c loại b phoi nhiều hơn dùng thi t l p đ i x ng b đỡ (phương pháp ph bi n nh t, g p đôi bước ti n so với thi t l p so le), ho c thi t l p so le (g p đôi chiều sâu cắt). Trong móc l tinh thép, với điều ki n t t, chúng tôi khuyên dùng hạt dao G m kim (loại CMP), cho t c độ cao và tu i thọ dụng cụ dài. Xử lý sự c Vui lòng tham khảo lời khuyên về xử lý sự c , trong chương móc l thô trang 236, ho c chương móc l tinh trang 271. T c đ t i đa cho thanh Bridge Do các đ u móc l thanh Bridge có kích thước lớn, nên l p trình vòng/phút không hợp lý có thể gây hư h ng không đoán trước. S vòng/phút t i đa bên dưới dùng cho bộ lắp ghép móc l thanh Bridge hi n tại sử dụng loại thanh Bridge hi n có (Mã sản ph m A731S 0_0) kh i móc l thô, móc l tinh và móc l đ i trọng (Mã sản ph m A731S _00) và thanh Jumbo Bridge (Mã sản ph m A731 00_). Đ i với các bộ lắp ráp khác, vui lòng liên h đại di n c a Seco tại đ a phương c a bạn Lưu ý: khi sử dụng kh i móc l hi n tại (Mã sản ph m A731S 400, A731S 500, A731S 600, A731S 40128) lên thanh Bridge loại cũ (Mã sản ph m A731 0_0 -không có S-), s vòng/phút t i đa để xem xét là các giá tr khuyên dùng cho thanh Bridge loại cũ. Để duy trì cân bằng, không được dùng l n lộn kh i mới và cũ lên cùng một thanh Bridge. Đ u dựa trên Ph m vi ∅ Vòng/phút t i đa T c đ cắt t i đa khuy n ngh vc ở ph m vi t i thiểu T c đ cắt t i đa khuy n ngh vc ở ph m vi t i đa (mm) (vòng/phút) (m/phút) (m/phút) Đ u móc l thanh Bridge (v i hai kh i móc l đ i x ng) A731S010 204 - 280 1600 1025 1407 A731S020 279 - 355 1150 1007 1282 A731S030 354 - 430 900 1000 1215 A731S040 429 - 505 750 1010 1189 A731S050 504 - 580 650 1029 1184 A731S060 579 - 655 550 1000 1131 Thanh Jumbo Bridge (v i hai thanh Bridge gi ng nhau và kh i móc l đ i x ng) A731001 654 - 1105 170 349 590 A731002 1104 - 1630 100 346 512 A731003 1629 - 2155 70 358 473 Lưu ý: T c độ t i đa liên quan đ n thi t k cơ học và ch t lượng cân bằng c a đ u móc l . T c độ trong các giới hạn này phải được chọn liên quan đ n những điều ki n gia công khác, chẳng hạn như v t li u phôi, lưỡi cắt (hạt dao), chiều dài dụng cụ, trục chính máy. 304 Đ u c p EPB và đ u móc l tinh, Liteline™ Đ u c p EPB và đ u móc l tinh, Liteline™ 305 Đ u c p EPB và đ u móc l tinh, Liteline™ B lắp ráp móc l nh hơn 60% Trọng l ng nh , năng su t cao • Chúng tôi xin giới thi u đ n các bạn phạm vi đ u c p và đ u móc l tinh Liteline. • Do chúng nh hơn - trong vài trường hợp các đ u móc l c điển c a chúng tôi nh hơn 60% - có khả năng thực hi n các nguyên công móc l trong nhiều kích thước khi mà các bộ lắp ráp bằng thép quá n ng cho người thay dụng cụ và trục chính. Nh nh ng c ng vững • Đ u móc l tinh Liteline và đ u c p dao có thân và đường kính ngoài k t n i Graflex® lớn hơn so với h th ng môđun Seco Graflex® c điển. • Chúng được làm từ nhôm có độ bền cao nhưng cán n i làm bằng thép cho phép bộ lắp ghép c ng vững hơn. • Tăng độ bền do tính ch t ch ng mòn, ch ng tr y xước, lớp ph ch ng g và, dĩ nhiên bạn s d dàng hơn và nhanh hơn khi sử dụng sản ph m do trọng lượng đã được giảm. 306 Các nguyên công móc l dài hơn và l n hơn đ c thực hi n trên máy nh • Giảm ng su t trên trục chính cho phép móc l tinh hướng ngang dài hơn cùng với ch độ cắt cao hơn và tăng độ chính xác. • Năng su t được cải thi n do thời gian gia công ngắn hơn, thay dụng cụ nhanh hơn và sự gia t c ở trục chính nhanh hơn do trọng lượng nh . Đ u c p EPB và đ u móc l tinh, Liteline™ - T ng quan T ng quan ph m vi Lo i c điển A780xx Đ u c p dao Liteline™ , khớp trung gian và bộ n i. Lo i Libraflex® A790 xx Liteline™ Lo i A780 xxL Đ u móc l Liteline™ : một loại thay th trọng lượng nh so với đ u móc l tinh loại hướng kính Libraflex® và c điển. Đ u c p EPB và đ u móc l tinh, Liteline™ - T ng quan 307 Đ u c p EPB và đ u móc l tinh, Liteline™ - Đ c điểm Đ u móc l tinh Liteline™ Đ u móc l tinh lo i h cao trọng l ng nh . ng kính Graflex® Liteline™: đ c làm từ nhôm đ bền 4 đ u cho phạm vi móc l ∅ 64 đ n 205 mm (do những bộ lắp ráp móc l có kích cỡ lớn ch y u được yêu c u giảm trọng lượng). Với ph n đuôi k t n i Graflex® G.A ho c G.B (m t bích lớn OD* và then co giãn). Đ u móc l Liteline™ được cân bằng trước. Điều ch nh vi c p Cơ c u thi t l p đ tựa hạt dao bằng một vít điều ch nh vi c p (1 khoảng tăng = 0,01 mm theo đường kính) và thước vécnê (một vòng 2,5 μm theo đường kính). Độ chính xác c a cơ c u đảm bảo tính chính xác có thể l p lại. Đ nh hướng góc c a cạnh cắt theo DIN 69871/ISO 7388 cho SA và ISO 12164 cho HSK. Dung d ch làm nguội xuyên qua đ u móc l hướng trực ti p đ n lưỡi cắt. Các đ tựa h t dao thích h p ph i đ t mua riêng. * OD là đường kính ngoài. Các kh p trung gian c a Liteline™ ** Kh p n i và b c lót thu nh Graflex® Liteline™: đ trọng l ng nh . c làm từ nhôm đ bền cao Với ph n đuôi k t n i Graflex® G.A ho c G.B (m t bích lớn OD và then co giãn). Với ph n đ u k t n i Graflex® G.A ho c G.B (m t bích lớn OD). Đ u c p dao Liteline™ và b n i** Đ u c p dao Graflex® Liteline™: làm bằng thép. Để hiểu rõ bộ lắp ghép Liteline™ nguyên kh i, trực ti p từ trục chính máy. Với ph n côn đuôi HSK-A, DIN, BT, Ansi-CAT Imperial, Seco-Capto™. Với ph n đ u k t n i Graflex® G.A ho c G.B (m t bích lớn OD). B n i Graflex® Liteline™: làm bằng thép. Để giữ đ u móc l Graflex® Liteline™ và các khớp trung gian trên đ u c p dao c điển Graflex® và các khớp trung gian. Với các kích cỡ ph n đuôi k t n i Graflex® c điển (m t bích c điển OD và then). Với ph n đ u k t n i Graflex® G.A ho c G.B (m t bích lớn OD). ** Ch t lượng cân bằng c a các khớp trung gian Liteline™, đ u c p dao và bộ n i được thể hi n trên các trang Sản ph m: 1 = Cân bằng tinh ; 2 = Cân bằng trước. Để bi t chi ti t về cân bằng, xem ph n hướng d n T ng quát trong catalogue H th ng K p c a Seco. Ch t lượng cân bằng thích hợp cho vi c sử dụng đ u móc l Liteline™. Đ u c p EPB và đ u móc l tinh, Liteline™ - Đ c điểm 308 Đ u c p EPB và đ u móc l tinh, Liteline™ - Đ c điểm Các s n phẩm Liteline™ k t n i Graflex® G.A ho c G.B: v i OD l n và then co giãn Thi t k k t n i Graflex® (cỡ G5A, G6A, G6B, G7A) đảm bảo c ng vững và tu i thọ dụng cụ dài do các môđun c a Liteline™ ch y u làm bằng nhôm. Sự khác nhau giữa thi t k k t n i Graflex® c điển là: - Ph n đ u Graflex® G.A ho c G.B với đường kính ngoài lớn hơn so với loại c điển: G5A (55mm) // G5(50); G6B (70) // G6 (63); G6B (100) // G6 (63); G7A (120) // G7 (90). Các l n i, vít đ nh c u và rãnh then gi ng với Graflex® c điển. - Ph n đuôi Graflex® G.A ho c G.B với đường kính ngoài lớn hơn (xem ở trên) và có một then co giãn. Cán k t n i tương tự như Graflex®c điển. Bằng cách si t ch t vít co giãn c a then, khoảng hở giữa then/rãnh được loại b và sự k p ch t giữa hai bề m t song phương then/rãnh được cải thi n. Không đ ck p Đ ck p Để bi t mô t chi ti t k t n i Graflex® G.A ho c G.B, quy trình lắp ráp và các mômen khóa, xem ph n k t n i Graflex® trang 336. B lắp ghép Liteline™ : nguyên kh i, ho c dùng đ u c p dao Graflex® c điển B lắp ghép Liteline™ nguyên kh i Bộ lắp ghép Liteline™ Graflex® nguyên kh i đạt được độ c ng vững và giảm trọng lượng t t nh t, sử dụng các môđun chuyên dụng từ phạm vi c a Liteline™: Đ u móc l Liteline™ Graflex®, khớp n i và bạc lót thu nh được làm từ nhôm và có đường kính ngoài lớn hơn các môđun c a Graflex®c điển. Sự k t n i c a chúng trên các đ u c p dao Liteline™ ngắn, trong gia công thép, với cùng OD lớn đạt độ c ng vững lắp ghép cao. Lưu ý: Không có sẵn đ u c p Liteline™ Graflex® cỡ G5A: Đ u móc l Liteline™ Graflex® và khớp trung gian cỡ G5A phải được gắn trên đ u c p Graflex® c điển hi n tại cỡ G5. Lắp ghép các s n phẩm Liteline™ v i k t n i Graflex® G.A ho c G.B trên Graflex® c điển Bộ n i c a Graflex® Liteline™ có các kích cỡ G6/ G6A; G6/ G6B; G7/ G6B và G7/ G7A có sẵn để gắn đ u móc l Liteline™ Graflex® ho c khớp trung gian (với OD lớn c a Liteline™ Graflex®) trên đ u c p Graflex® c điển (với OD c a Graflex® c điển): giải pháp kinh t khi khách hàng v n dùng đ u c p Graflex® c điển có sẵn. Lưu ý : Không có sẵn bộ n i Liteline™ cỡ G5/ G5A: Đ u móc l Liteline™ Graflex® và khớp trung gian cỡ G5A phải được gắn trực ti p lên đ u c p dao Graflex® c điển hi n tại cỡ G5. 309 Đ u c p EPB và đ u móc l tinh, Liteline™ - Mã ký hi u Mã ký hi u, đ u móc l tinh, Liteline™ Đ u móc l tinh hướng kính Đ u móc l Liteline™ Kích cỡ cán Graflex®/ phạm vi đ u Mã ký hi u, đ tựa h t dao cho đ u móc l Liteline™ Đ tựa hạt dao móc l tinh hướng kính, góc nghiêng và loại hạt dao thích hợp - 725: góc nghiêng 90° cho hạt dao CC Đ u móc l Kích cỡ đ tựa hạt dao và phạm vi Mã ký hi u, đ u c p Graflex®, Liteline™ Đ u c p dao Graflex® Ph n đ u c a Graflex® Loại côn sau Đ u c p EPB và đ u móc l tinh, Liteline™ - Mã ký hi u 310 Chiều dài chu n đo Kích cỡ Graflex® Đ u móc l tinh EPB, Liteline™ Lo i A780..L – Đ u móc l tinh Graflex® Liteline™ Đ u móc l tinh EPB, Liteline™ • Được làm từ nhôm độ bền cao trọng lượng nh . • Với sự điều ch nh vi c p : khoảng tăng 0.01 mm (0.0004") và vécnê 2.5 μm (0.0001") trên đường kính. • Với ph n đuôi c a Graflex® G.A ho c G.B. Kích th Ph n đuôi Graflex Ph m vi móc l C ∅ mm G5A G6A G6B G7A 64-86 85-115 114-160 159-205 c theo mm Mã s n phẩm A d D D1 Kích cỡ đ tựa h t dao A780 5AL A780 6AL A780 6BL A780 7AL 60 80 80 85 28 36 36 46 54 70 100 120 54 70 100 145 50 6A 6B 6B Đ tựa hạt dao phải đ t hàng riêng, xem trang 312. 0,56 1,19 1,85 2,90 * Không kèm đ tựa hạt dao. Ph ki n thay th Vít ch n đ tựa h t dao (2) Vít khóa khoang (3) Chìa v n thi t lập và khóa (2) (3) (4) Cho A780 5A L A780 6A L A780 6B L A780 7A L Chìa v n mômen cho vít co giãn (5) S 950D0410 950D0514 950D0514 950D0514 950L0612 950L0816 950L0816 950L0816 03M03C H04-4 H04-4 H04-4 3 4 4 4 Torx Plus T20P-4 T20P-4 T20P-4 T20P-4 20 20 20 20 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 311 Đ u móc l tinh EPB, Liteline™ Đ tựa h t dao móc l tinh, cho đ u móc l Liteline™ Góc nghiêng κ Cho đ u móc Kích cỡ l Liteline đ tựa h t dao A780... Ph m vi móc l C ∅ mm Kích th Mã s n phẩm c theo mm l1 f1 10,3 14,5 14,5 12,5 18,5 18,5 Kích cỡ h t dao phù h p 90° cho h t dao CC ...5AL* ...6AL ...6BL/ ...7AL 50 6A 6B 64-86 85-115 114-160/ 159-205 A725 50 A725 6A A725 6B CC...0602... CC...09T3... CC...09T3... 0,02 0,05 0,05 * T t cả đ tựa hạt dao đang có c a đ u A780 50 và A790 50 thích hợp cho đ u Liteline™ A780 5AL, ví dụ đ tựa hạt dao A725 50 (90°) đã được thể hi n (các loại khác, xem trang 281). Ph ki n thay th Chìa v n Torx cho vít khóa h t dao Cho kích cỡ h t dao CC...0602... CC...09T3... Vít khóa h t dao Torx Plus T07P-3 T15P-3 07 15 Torx Plus C02504-T07P C04008-T15P Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 312 07 15 Đ u c p EPB, Liteline™ Lo i EM – Đ u c p HSK-A, cho đ u móc l Graflex® Liteline™ và kh p trung gian HSK-A/ ISO 12164-1-A Đ u c p EPB, Liteline™ • Với ph n đ u c a Graflex® G.A ho c G.B để giữ đ u Liteline™ và các khớp trung gian. Kích th D ng côn Ph n đ u Graflex c theo mm Mã s n phẩm A L l1 l2 d1 D1 D2 α° Cân bằng G5* G6A G6B EM9304 401 2860 EM9304 401 36A70 EM9304 401 36B70 60 70 70 92 102 102 34 44 44 – 28 28 28 36 36 50 70 100 – 52,5 52,5 – 15 – 1 2 2 1,00 1,31 2,12 G5* G6A G6B G7A EM9306 401 2865 EM9306 401 36A75 EM9306 401 36B75 EM9306 401 46A85 65 75 75 85 115 125 125 135 36 46 46 56 – – 30 30 28 36 36 46 50 70 100 120 – – 87,5 87,5 – – 60 45 1 2 2 2 2,30 2,93 4,01 4,93 HSK-A63 HSK-A100 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Để giữ đ u Liteline™ và khớp trung gian bằng Graflex® cỡ G5A, dùng đ u c p dao Graflex® hi n tại cỡ G5, ví dụ đ u c p dao ngắn được thể hi n ở trên (các chiều dài đ u c p khác, xem chương h th ng môđun Graflex®). 313 Đ u c p EPB, Liteline™ Lo i EM – Đ u c p DIN 69871-ADB, cho các đ u móc l Graflex® Liteline™ và các kh p trung gian DIN 69871-ADB • Với ph n đ u c a Graflex® G.A ho c G.B để giữ đ u Liteline™ và các khớp trung gian. Kích th D ng côn Ph n đ u Graflex c theo mm Mã s n phẩm A l1 l2 d1 D1 D2 L α° Cân bằng G5* G6A G6B EM3469 401 2840 EM3469 401 36A60 EM3469 401 36B60 40 60 60 20,9 40,9 40,9 – 25 25 28 36 36 50 70 100 50 50 50 108,4 128,3 128,3 – – – 1 2 2 0,80 1,34 2,06 G5* G6A G6B G7A EM3471 401 2840 EM3471 401 36A45 EM3471 401 36B50 EM3471 401 46A60 40 45 50 60 20,9 25,9 30,9 40,9 – – 15 25 28 36 36 46 50 70 100 120 80 70 70 70 141,7 146,7 151,7 161,7 – – 45 65 1 2 2 2 2,85 2,96 3,66 4,24 DIN40 ADB DIN50 ADB Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Để giữ đ u Liteline™ và khớp trung gian bằng Graflex® cỡ G5A, dùng đ u c p dao Graflex® hi n tại cỡ G5, ví dụ đ u c p dao ngắn được thể hi n ở trên (các chiều dài đ u c p khác, xem chương h th ng môđun Graflex®). 314 Đ u c p EPB, Liteline™ Lo i EM – Đ u c p dao BT JIS-ADB, cho các đ u móc l Graflex® Liteline™ và các kh p trung gian BT JIS B 6339-ADB • Với ph n đ u c a Graflex® G.A ho c G.B để giữ đ u Liteline™ và các khớp trung gian. Kích th D ng côn Ph n đ u Graflex c theo mm Mã s n phẩm A l1 l2 d1 D1 D2 L α° Cân bằng 5 G6A G6B EM3414 401 2845 EM3414 401 36A55 EM3414 401 36B55 45 55 55 18 28 28 – 20 20 28 36 36 50 70 100 63 63 63 110,4 120,4 120,4 – 45 – 1 2 2 1,10 1,31 1,89 5 G6A G6B G7A EM3416 401 2855 EM3416 401 36A63 EM3416 401 36B63 EM3416 401 46A65 55 63 63 65 17 25 25 27 – – – 25 28 36 36 46 50 70 100 120 100 70 100 100 156,8 164,8 164,8 166,8 – – – 30 1 2 2 2 3,75 3,97 4,63 4,87 BT40 ADB BT50 ADB Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Để giữ đ u Liteline™ và khớp trung gian bằng Graflex® cỡ G5A, dùng đ u c p dao Graflex® hi n tại cỡ G5, ví dụ đ u c p dao ngắn được thể hi n ở trên (các chiều dài đ u c p khác, xem chương h th ng môđun Graflex®). 315 Đ u c p EPB, Liteline™ Lo i EM – Đ u c p dao CAT ADB, cho các đ u móc l Graflex® Liteline™ và các kh p trung gian CAT ANSI B5.50 ADB Kiểu 1 Kiểu 2 • Với ph n đ u c a Graflex® G.A ho c G.B để giữ đ u Liteline™ và các khớp trung gian. Kích th D ng côn Ph n đ u Graflex Mã s n phẩm c theo inch A l1 l2 d1 D1 D2 L α° Kiểu Cân bằng CAT40 ADB G5* G6A G6B EM2502 401 2840 EM2502 401 36A60 EM2502 401 36B60 1,57 2,36 2,36 0,82 1,02 1,02 0,20 0,98 0,98 1,10 1,42 1,42 1,97 2,75 3,94 1,75 1,75 1,75 4,27 5,05 5,05 – – – 1 1 1 1 2 2 1,76 2,88 4,43 G5* G6A G6B G7A EM2504 401 2840 EM2504 401 36A45 EM2504 401 36B50 EM2504 401 46A70 1,57 1,77 1,97 2,75 0,82 1,02 1,21 2,00 0,20 – 0,63 1,37 1,10 1,42 1,42 1,81 1,97 2,75 3,94 4,72 2,75 – 2,75 2,75 5,58 5,78 5,98 6,76 – – – 35 1 1 1 2 1 2 2 2 6,27 6,53 7,75 10,58 CAT50 ADB Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Để giữ đ u Liteline™ và khớp trung gian bằng Graflex® cỡ G5A, dùng đ u c p dao Graflex® hi n tại cỡ G5, ví dụ đ u c p dao ngắn được thể hi n ở trên (các chiều dài đ u c p khác, xem chương h th ng môđun Graflex®). 316 Đ u c p EPB, Liteline™ Lo i 401 – Đ u c p dao Seco-Capto™, cho các đ u móc l Graflex® Liteline™ và các kh p trung gian • Với ph n đ u c a Graflex® G.A ho c G.B để giữ đ u Liteline™ và các khớp trung gian. Kích th Cán Seco-Capto Ph n đ u Graflex C5 c theo mm Mã s n phẩm A D5m d1 D1 L l1 α° Cân bằng G5 C5-391.0401 -28045 45 50 28 50 75 – – 1 0,6 C6 C6 C6 G5 G6A G6B C6-391.0401 -28050 -36A55 -36B55 50 55 55 63 63 63 28 36 36 50 70 100 88 93 93 25 33 33 – 60 15 1 2 2 1,0 1,3 2,2 C8 C8 G5 G7A C8-391.0401 -28050 -46A65 50 65 80 80 28 46 50 120 98 113 17 35 – 45 1 2 1,2 3,4 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Để giữ đ u Liteline™ và các khớp trung gian bằng Graflex® cỡ G5A, dùng những đ u c p dao Graflex® này với kích cỡ G5. 317 Các kh p trung gian EPB, Liteline™ Lo i M402 – Kh p n i Graflex® Liteline™ Các khớp trung gian EPB, Liteline™ • Các khớp n i trọng lượng nh . • Với ph n đ u và đuôi c a Graflex® G.A ho c G.B. Kích th Ph n đuôi Graflex Ph n đ u Graflex G5A G5A G5A G5A G5A G5A G6A G6A G6A Mã s n phẩm A d D d1 D1 Cân bằng M402 5A5A 060L M402 5A5A 090L M402 5A5A 135L 60 90 135 28 28 28 55 55 55 28 28 28 55 55 55 2 2 2 0,46 0,67 0,93 G6A G6A G6A M402 6A6A 080L M402 6A6A 120L M402 6A6A 180L 80 120 180 36 36 36 70 70 70 36 36 36 70 70 70 2 2 2 1,02 1,42 2,02 G6B G6B G6B G6B G6B G6B M402 6B6B 100L M402 6B6B 150L M402 6B6B 225L 100 150 225 36 36 36 100 100 100 36 36 36 100 100 100 2 2 2 2,29 3,35 4,93 G7A G7A G7A G7A G7A G7A M402 7A7A 120L M402 7A7A 180L M402 7A7A 270L 120 180 270 46 46 46 120 120 120 46 46 46 120 120 120 2 2 2 3,85 5,68 8,42 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 318 c theo mm Các kh p trung gian EPB, Liteline™ Lo i M403 – B c lót thu nh Graflex® Liteline™ • Bạc lót thu nh trọng lượng nh . • Với ph n đ u và đuôi c a Graflex® G.A ho c G.B. Kích th Ph n đuôi Graflex Ph n đ u Graflex G6A G6B G6B G7A G7A G7A c theo mm Mã s n phẩm A l1 d D d1 D1 α° Cân bằng G5A G5A G6A M403 6A5A 065L M403 6B5A 065L M403 6B6A 075L 65 65 75 26 26 32 36 36 36 70 100 100 28 28 36 55 55 70 55 26 45 2 2 2 0,78 1,15 1,32 G5A G6A G6B M403 7A5A 075L M403 7A6A 085L M403 7A6B 095L 75 85 95 26 32 32 46 46 46 120 120 120 28 36 36 55 70 100 33 51 74 2 2 2 1,86 2,08 2,83 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 319 B n i EPB, Liteline™ Lo i M402/M403 – B n i Graflex® c điển đ n Graflex® G.A ho c G.B Bộ n i EPB, Liteline™ • Với ph n đ u c a Graflex® G.A ho c G.B và ph n đuôi c a Graflex® c điển. • Để lắp các khớp trung gian và đ u c a Liteline™ (với k t n i Graflex® G.A ho c G.B) lên đ u c p dao Graflex® và các khớp trung gian hi n có (với kích cỡ k t n i Graflex® c điển). Ph n đuôi Graflex (c điển) Ph n đ u Graflex (G.A ho c G.B)* G6 G6 Kích th c theo mm Mã s n phẩm A l1 d D d1 D1 α° Cân bằng G6A G6B M402 66A M402 66B 60 60 13,5 23,5 36 36 63 63 36 36 70 100 30 30 2 2 1,38 1,91 G7 G6B M403 76B 60 13,5 46 90 36 100 30 2 3,24 G7 G7A M402 77A 70 16,7 46 90 46 120 30 2 3,73 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Đ u Liteline™ và khớp trung gian với Graflex® cỡ G5A phải được gắn trực ti p trên đ u c p dao Graflex® có kích cỡ G5 (xem h th ng môđun Graflex®). 320 Đ u móc l tinh EPB, Liteline™ – H ng dẫn Đ u móc l Liteline™, quy trình lắp đ tựa h t dao Tháo vít ch n (2). Đảm bảo vít khóa khoang (3) không b khóa, để nới l ng một chút sự đ nh hướng c a khoang trong khi lắp đ tựa hạt dao (9). Gắn đ tựa hạt dao (9) lên khoang (10). Si t sơ bộ vít (2). Si t ch t vít (3) để c đ nh khoang (10). Si t vít (2). Lắp hạt dao (15) bằng vít (12). Đ u móc l Liteline™, quy trình thi t lập đ ng kính - Mở vít khóa khoang (3). - Thi t l p đường kính bằng vít điều ch nh vi c p (R), dùng m t s và vécnê. - Si t vít (3) để khóa khoang vào v trí thi t l p. Sự chính xác trong điều ch nh - M t chia thi t l p (R): 1 khoảng tăng = 0,01 mm (0.0004") theo đường kính. - Tinh ch nh vécnê (V): 2,5 μ vòng trên đường kính. Điều ch nh theo chiều kim đ ng h = tăng đường kính (ngược chiều kim đ ng h = giảm đường kính). L u ý: Sự chính xác đường kính l chi ti t t t nh t đạt được bằng cách thi t l p trước đ u móc l (trên một bộ thi t l p trước) ở đường kính nh hơn (chẳng hạn -20μ), móc l thử và điều ch nh đúng với đường kính yêu c u. Đ u móc được thi t k cho sự tin c y thi t l p t t nh t (đạt đường kính c n thi t) bằng cách điều ch nh đường kính theo chiều kim đ ng h . Vì v y để giảm đường kính, sự tin c y thi t l p toàn bộ đạt được bằng cách v n ngược chiều kim đ ng h 1/2 đ n 1 vòng trước, sau đó v n cùng chiều kim đ ng h đ n giá tr đường kính yêu c u. Xử lý sự c Vui lòng tham khảo ph n xử lý sự c khi móc l tinh, trong chương Axiabore®, trang 271. T c đ t i đa cho đ u lo i Liteline™ Ph m vi ∅ Vòng/phút t i đa T c đ cắt t i đa vc ở ph m vi t i thiểu (mm) (vòng/phút) (m/phút) (m/phút) 64-86 7500 1508 2026 A7806AL 85-115 5600 1495 2023 A7806BL 114-160 4000 1432 2010 A7807AL 159-205 3000 1498 1932 Đ u T c đ cắt t i đa vc ở ph m vi t i đa Lo i Liteline™ A7805AL Lưu ý: T c độ t i đa liên quan đ n thi t k cơ học và ch t lượng cân bằng c a đ u móc l . T c độ trong các giới hạn này phải được chọn liên quan đ n những điều ki n gia công khác, chẳng hạn như v t li u phôi, lưỡi cắt (hạt dao), chiều dài dụng cu, trục chính máy. Đ u móc l tinh EPB, Liteline™ – Hướng d n 321 Đ u móc l EPB – S n xu t theo yêu c u Các gi i pháp móc l theo yêu c u, ví d : • Cán móc l nhiều lưỡi cắt • Khớp n i đ c bi t, chẳng hạn như đ tựa hạt dao A7. có đ m d n hướng • Cán k t hợp với khoan, móc l , vát mép, doa, cắt ren,... Xin gửi yêu c u. Đ u móc l EPB – Sản xu t theo yêu c u 322 H t dao dùng cho móc l - H ng dẫn Lựa chọn h t dao cho móc l Đây là bộ chọn lọc hạt dao từ phạm vi hoàn ch nh c a Seco, đ c bi t thích hợp cho gia công móc l . Các kích cỡ hạt dao được chọn thích hợp cho phạm vi các đ u móc l . Hạt dao cho móc l thô có độ bền cao đảm bảo t c độ loại b kim loại cao và hình học dương giúp giảm thiểu yêu c u mômen xoắn trục. Hạt dao cho móc l tinh có hình học dương và c p độ ph ch u mòn cạnh sắc đem đ n sự kiểm soát dung sai l , hình học và độ bóng bề m t chính xác. Mã ký hi u, ví d Kích cỡ (ký hi u ISO) Hình học sản ph m Seco Kích cỡ (ký hi u ISO) C p độ ph EPB C p độ ph sản ph m Seco Hình học c a EPB PCD PCBN G m kim Không ph PVD CVD C p đ ph h t dao – Phân lo i ISO Hạt dao dùng cho móc l - Hướng d n 323 H t dao dùng cho móc l - H ng dẫn C p đ ph CVD khuyên dùng cho móc l 324 TP1500 TP1500 dành cho móc l thép và thép hợp kim. Sự ch u mòn cao đem đ n khả năng gia công t c độ cao. Ti(C, N) + Al2O3 DURATOMIC® TP2500 TP2500 dành cho một phạm vi rộng các nguyên công móc l cho cả thép và thép không g và cũng là lựa chọn t t cho gang. Tính ch u mòn và lưỡi cắt kh e cùng với sự linh hoạt cao đã tạo nên một c p độ ph là sự lựa chọn đ u tiên cho h u h t các ng dụng. Ti (C, N) + Al2O3 DURATOMIC® TP3500 TP3500 dành cho các nguyên công móc l khi yêu c u ch y u là độ c ng và sự tin c y trong gia công thép và thép không g . Ti (C, N) + Al2O3 DURATOMIC® TP200 TP200 là một c p độ ph ph bi n với tính linh hoạt cao. TP2500 dành cho một phạm vi rộng các nguyên công ti n cho cả thép và thép không g và cũng là lựa chọn t t cho gang. Ti (C, N) + Al2O3 + TiN TP40 TP40 là c p độ ph cơ bản cho móc l trong phạm vi P40. C p độ ph r t dẻo cho các nguyên công yêu c u thép đúc và d p, và t t cả loại thép không g . TiC/Ti (C, N) + TiN TM4000 TM4000 dành cho gia công thép không g . Tính ch u mòn cùng với độ dẻo lưỡi cắt chính làm cho c p độ ph này trở thành lựa chọn đ u tiên trong các ng dụng thép không g . Ti (C,N) + Al2O3 DURATOMIC® TK2000 Lựa chọn cơ bản cho gia công gang xám và gang dẻo. C p độ ph bền hơn TK1000 được dùng trong điều ki n không n đ nh và cắt va đ p nhiều. Cũng có thể được dùng cho thép, thép tôi và thép hợp kim độ bền cao. Ti (C, N) + Al2O3 + TiN H t dao dùng cho móc l - H ng dẫn C p đ ph PVD khuyên dùng cho móc l TS2000 Hạt m n c ng ch y u dành cho các nguyên công tinh trên siêu hợp kim và hợp kim titan. Cũng hoạt động t t trong các nguyên công tinh trên thép không g . (Ti,Al) N + TiN CP500 C p độ ph có hạt cực m n r t bền dành cho gia công tinh và bán thô thép không g . Có thể 26 (EPB) xử lý các nguyên công gián đoạn r t t t. CP500 cũng là một lựa chọn thay th cho hợp kim nhôm. (Ti, Al) N + TiN C p đ ph không ph khuyên dùng cho móc l KX Hạt cực m n dành cho gia công nhôm và các v t li u phi kim khác. 03 (EPB) G m kim khuyên dùng cho móc l TP1020 G m kim loại với tính ch u mòn r t cao dùng cho những yêu c u độ bóng bề m t r t t t có thể dự đoán và kiểm soát được khi gia công thép và thép không g . TP1030 G m kim loại được ph PVD có tính ch u mòn r t cao dùng cho những yêu c u độ bóng bề m t t t và đạt năng su t có thể dự đoán và kiểm soát ch y u trong gia công thép và thép không g . Lớp ph dát m ng nano có nền Ti-Al-Si-N. 51 (EPB) G m kim với tính ch u mòn r t cao. Dành cho các nguyên công tinh trên thép, khi yêu c u nghiêm khắc về độ bóng bề m t. 325 H t dao dùng cho móc l - H ng dẫn C p đ ph CVD khuyên dùng cho móc l T2000D • C p độ ph ph bi n. • Lựa chọn đ u tiên cho Thép và Gang. • Sự k t hợp độc đáo c a tính ch u mòn và độ bền. • Được ph MTCVD. • Ti (C, N) + Al2O3 + TiN. T3000D • C p độ ph bền cho độ an toàn ng dụng t i đa. • Được ph MTCVD. • Ti (C, N) + Al2O3. 25 (EPB) • C p độ ph ph bi n. • C p độ ph dành cho một phạm vi rộng các ng dụng móc l thép, thép không g và gang. • Sự k t hợp độc đáo c a tính ch u mòn và độ bền. • Ti (C, N) + Al2O3. C p đ ph CBN và PCD khuyên dùng cho móc l 82 (EPB) • CBN, c p độ ph nitrit bo l p phương dùng cho móc l tinh gang xám. • C p độ ph với độ bền và ch u mòn cao. CBN10 81 (EPB) • CBN, c p độ ph nitrit bo l p phương, dùng cho móc l tinh thép tôi (Nhóm 7) cho cắt va đ p nh liên tục đ n trung bình. CBN200 • CBN, c p độ ph nitrit bo l p phương, dùng cho gia công tinh gang peclit, và sắt thiêu k t. PCD20 91 (EPB) • PCD, kim cương đa tinh thể, dùng cho móc l tinh nhôm và hợp kim nhôm, đ ng đ , đ ng thau, đ ng đen và v t li u t ng hợp (Nhóm 16 – 17) 326 H t dao dùng cho móc l H t dao CC..., CP..., SC... và TC..., khuyên dùng cho móc l thô Về h t dao CN..., xem trang 328. Cacbit không ph Mã s n phẩm Ví dụ: CPGT050204 03D3 CPGT 050204 CCMT 060204-F1 CCMT 060204-F2 CCGT 060204 CCGT 060204F-AL CCMT 09T308-F1 CCMT 09T308-F2 CCGT 09T304 CCGT 09T308F-AL CCMT 120408-F1 CCMT 120408-F2 CCGT 120408 CCGT 120408F-AL SCGX 050204-P2 SCMT 060204-F2 SCMT 09T308-F1 SCMT 09T308-F2 SCMT 120408-F1 SCMT 120408-F2 TCMT 16T308-F1 TCMT 16T308-F2 TCGT 16T308F-AL CCMT 160508-F2 CCMT 160512-F2 SCMT 150512-F2 SCGX 150512-P2 TCMT 220408-F2 M t sau M t sau mài và mài và hình học hình học bẻ phoi ép bẻ phoi ép KX 03D3 Ch độ cắt* Cacbit có ph M t sau mài và hình Chiều sâu học cắt bẻ phoi t i đa trực ti p, ap cắt (mm) hướng trái Hình học bẻ phoi ép TP2500 TP3500 TP40 TM4000 [ [ [ [ [ [ [ [ T3000D [ 25C4 TP200 T2000D TK2000 L-UX CP500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ Bước ti n fz (mm/răng) [ 2 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2,5 2,5 4 4 5 5 4 4 7 7 7 7 7 0,05-0,2 0,05-0,25 0,05-0,25 0,05-0,25 0,05-0,25 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 0,15-0,4 0,15-0,4 0,15-0,4 0,15-0,4 0,05-0,2 0,05-0,25 0,1-0,3 0,1-0,3 0,15-0,4 0,15-0,4 0,15-0,4 0,15-0,4 0,15-0,4 0,2-0,5 0,2-0,5 0,2-0,5 0,2-0,5 0,2-0,5 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a đơn giá và danh sách hàng t n kho hi n t i. * Về các t c độ cắt khuyên dùng, xem trang 330-331. CPGT CCMT-F1 CCMT-F2 CCGT-UX CCGT-AL SCMT-F1 SCMT-F2 TCMT-F1 TCMT-F2 TCGT-AL SCGX-P2 Hạt dao dùng cho móc l 327 H t dao dùng cho móc l H t dao CN.., khuyên dùng cho móc l thô (hai m t) Cacbit không ph Mã s n phẩm Ví dụ: CNMG120408-M3 TK2000 M t sau mài và hình học bẻ phoi ép M t sau mài và hình học bẻ phoi ép KX 03D3 Ch độ cắt* Cacbit có ph M t sau mài và hình học bẻ phoi ép,cắt hướng trái Hình học bẻ phoi ép TP2500 TP3500 CNMG 120408-M3 CNMG 120408-MF3 CNMG 120408-MF4 CNMG 120408-M5 CNMG 120408-MF1 CNMG 120408-MR7 [ [ [ TP40 TM4000 T3000D 25C4 TP200 T2000D TK2000 [ [ [ Bước ti n fz (mm/răng) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0,25-0,35 0,25-0,35 0,25-0,35 0,25-0,35 0,25-0,35 0,25-0,35 L-UX CP500 [ [ [ Chiều sâu cắt t i đa ap (mm) [ [ Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a đơn giá và danh sách hàng t n kho hi n t i. * Về các t c độ cắt khuyên dùng với hạt dao CN.., xem trang 330-331. CNMG-M3 CNMG-MF3 CNMG-MF4 CNMG-M5 CNMG-MF1 CNMG-MR7 C NH BÁO: Khi sử d ng h t dao CN.. quan trọng nên sử d ng h t dao và ch đ cắt khuyên dùng. Sử d ng h t dao khác và ch đ cắt không đúng có thể dẫn t i k t qu ng su t cắt cao và máy/phôi b h ng. 328 H t dao dùng cho móc l H t dao, khuyên dùng cho móc l tinh Mã s n phẩm Ví dụ: CCGT060200 03G3 Cacbit không ph M t sau và hình học bẻ phoi mài, cắt 03G3 Cacbit có ph Hình học bẻ phoi được ép M t sau và hình học bẻ phoi mài, cắt M t sau mài và hình học bẻ phoi trực ti p, cắt TP1500 TS2000 CP500 26G6 L-UX CP500 CCGT 060200 [ CCGT 0602005-F1 [ CCGT 060201-F1 [ CCGT 060202 [ [ CCGT 060204 [ [ [ CCMT 060202-F1 [ [ [ CCMT 060204-F1 [ [ [ CCMW 060202 CCMW 060202F-L1 CCMW 060204F-L1 CCMW 060204E-L0 CCMW 060204E-L0-B CCGW 060202S-01020-LF CCGW 060204S-01020-LF CCGT 09T301-F1 [ CCGT 09T302 [ [ CCGT 09T304 [ [ [ CCMT 09T302-F1 [ [ CCMT 09T304-F1 [ [ [ CCMT 09T308-F1 [ [ [ CCMW 09T304F-L1 CCMW 09T308F-L1 CCMW 09T304E-L0 CCMW 09T308E-L0 CCMW 09T304E-L0-B CCMW 09T308E-L0-B CCMW 09T304E-L1-B CCMW 09T308E-L1-B CCGW 09T304S-01020CCGW 09T308S-01020TCGT 110202 [ [ [ TCGT 110204 [ [ [ TCGT 110201-F1 [ TCMT 110202-F1 [ TCMT 110204-F1 [ [ TCMT 110208-F1 [ [ TCMW 110204E-L0 TCMW 110208E-L0 TCMW 110204E-L0-C TCMW 110208E-L0-C TCMW 110204S-L1-C TCMW 110208S-L1-C TCGW 110204S-01020-LF TCGW 110208S-01020-LF TCMW 110202F-L1 TCMW 110204F-L1 WBGT 030100 [ WBGT 030102 [ WBGW 030102 WBGT 030102L [ Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. G m kim M t sau và hình học bẻ phoi M t sau trực ti p* ho c mài, hình mài, học bẻ phoi mài cắt 51G1 Ch độ cắt** PCD CBN Không có hình học bẻ phoi, m t sau mài Không có hình học bẻ phoi, m t sau mài TP1020 TP1030 CBN10 CBN200 81B1 82B2 PCD20 M t sau và Chiều hình học sâu cắt Bước ti n bẻ phoi f (mm/ ap được (mm) vòng) mài 91J3 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [* [ [* [ [ [ [ [ [ [ 0,010,3 0,030,15 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ **Về các t c độ cắt khuyên dùng, xem trang 330-331. CCGT CCGT-UX CCMT-F1/CCGT-F1 CCMW-L0 CCMW-L0-B/L1-B CCGW-LF TCGT/TCGT-UX TCMW-L0 TCMW-L0-C/L1-C TCGW-LF WBGT WBGW 329 H t dao dùng cho móc l - Ch đ cắt Các t c đ cắt khuyên dùng cho móc l v i h t dao CC..., CP..., SC..., TC... ho c WB... (liên quan đ n vật li u phôi và c p đ ph h t dao) C p đ ph /T c đ cắt vc (m/phút)* Không ph Cacbit có ph G m kim PCBN PCD TP1020 TP1030 51 CBN10 CBN200 81 82 PCD20 91 TP40 T3000D TM4000 TP1500 TP2500 TP3500 T2000D TP200 25 TK2000 CP500 26 Thép Cacbon C<0,5% (Nhóm 1 - 3) Thép Cacbon C<0,5% (Nhóm 4) 60-180 60-150 150-350 100-250 100-300 100-230 80-200 80-180 80-200 80-180 100-350 100-300 Thép hợp kim (Nhóm 4) Thép hợp kim đã xử lý (Nhóm 5) Thép hợp kim đã xử lý (Nhóm 6) 60-140 60-140 60-120 100-300 100-200 100-250 100-200 100-250 80-160 80-160 80-160 80-130 80-180 80-160 80-130 100-300 100-250 100-250 Vật li u phôi (Nhóm vật li u Seco) KX 03 TS2000 Thép tôi (Nhóm 7) 80-180 Thép không g (Nhóm 8 - 11) 60-130 Gang xám (Nhóm 12) Gang c u và gang dẻo (Nhóm 15) 60-180 100-200 80-200 80-180 60-140 100-250 100-200 80-180 100-230 60-160 100-250 60-130 100-250 80-150 80-200 60-160 80-200 80-180 60-160 60-200 80-200 300-1000 Nhôm và các hợp kim Nhôm Si <16% (Nhóm 16) 150-800 150-800 300-1500 Các hợp kim Nhôm Si >16% (Nhóm 17) 150-500 150-500 200-800 Hợp kim Đ ng (Nhóm 18) 150-400 150-400 150-800 Siêu hợp kim có nền Fe (Nhóm 19) 20-50 20-50 25-80 Siêu hợp kim có nền Co (Nhóm 20) 20-50 20-50 25-80 Siêu hợp kim có nền Ni (Nhóm 21) 20-50 20-50 25-80 Hợp kim Titan (Nhóm 22) 20-50 20-50 25-80 Hạt dao dùng cho móc l - Ch độ cắt 330 H t dao dùng cho móc l - Ch đ cắt Các t c đ cắt khuyên dùng móc l thô v i h t dao CN.. (liên quan đ n vật li u phôi và c p đ ph h t dao) C p đ ph /T c đ cắt vc (m/phút)* Cacbit có ph Vật li u phôi (nhóm vật li u Seco) MF3 TP3500 MF3 TK2000 MF4 TP3500 MF4 TK2000 M3 TP3500 Thép Cacbon C<0,5% (Nhóm 1 - 3) Thép Cacbon C<0,5% (Nhóm 4) 80-240 80-230 80-240 80-230 80-240 80-230 Thép hợp kim (Nhóm 4) Thép hợp kim đã xử lý (Nhóm 5) Thép hợp kim đã xử lý (Nhóm 6) 80-220 80-200 80-200 80-220 80-200 80-200 80-220 80-200 80-200 M3 TM4000 M5 TP3500 M5 M5 TM4000 TK2000 80-220 80-220 MR7 TP3500 MR7 TM4000 80-220 80-220 Thép tôi (Nhóm 7) Thép không g (Nhóm 8 - 11) 80-200 80-200 80-200 Gang xám (Nhóm 12) 80-220 80-240 80-240 Gang c u và gang dẻo (Nhóm 15) 80-180 80-200 80-200 Nhôm và các hợp kim Nhôm Si <16% (Nhóm 16) Các hợp kim Nhôm Si >16% (Nhóm 17) Hợp kim Đ ng (Nhóm 18) Siêu hợp kim có nền Fe (Nhóm 19) Siêu hợp kim có nền Co (Nhóm 20) Siêu hợp kim có nền Ni (Nhóm 21) Hợp kim Titan (Nhóm 22) 331 H t dao dùng cho móc l - Khóa h t dao Chìa v n khóa h t dao và vít c a t t c đ tựa h t dao móc l , d ng c và b đỡ (bộ k p cho hạt dao CN.. được thể hi n trong trang sản ph m đ tựa hạt dao loại CN..). Nhắc nhở: Phụ ki n thay th là một ph n trong chi ti t giao hàng g c c a đ tựa hạt dao, dụng cụ ho c b đỡ. Linh ki n không kèm theo hàng, phải đ t mua riêng Cho đ tựa h t dao móc l thô Cho kích cỡ h t dao CP...0502 CC...0602 CC...09T3 CC...1204 CC...1605 SC...0502 SC...0602 SC...09T3 SC...1204 SC...1505 * Một chìa v n Torx được giao chung với m i đ u móc l thô. Cho d ng c lo i Axiabore® Cho kích cỡ h t dao WB...0301... CC...0602... – Cho b đỡ Cho kích cỡ h t dao CC...16... SC...15... TC...16... TC...22... Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Torx cho vít khóa h t dao* Vít khóa h t dao Mã s n phẩm Torx Plus Mã s n phẩm Torx Plus 07 07 15 15 15 07 07 15 15 15 C02245-T07P C02504-T07P C04008-T15P C05012-T15P C05012-T15P C02245-T07P C02504-T07P C04008-T15P C05012-T15P C05012-T15P 07 07 15 15 15 07 07 15 15 15 T07P-3 T07P-3 T15P-3 T15P-3 T15P-3 T07P-3 T07P-3 T15P-3 T15P-3 T15P-3 Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Torx cho vít khóa h t dao Vít khóa h t dao Mã s n phẩm Torx Plus Mã s n phẩm Torx Plus 06 07 15 C02035-T06P C02504-T07P C04008-T15P 06 07 15 T06P-3 T07P-3 T15P-3 Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Torx cho vít khóa h t dao Vít khóa h t dao Mã s n phẩm Torx Plus Mã s n phẩm Torx Plus 15 15 15 15 C05012-T15P C05012-T15P C03509-T15P C05012-T15P 15 15 15 15 T15P-2 T15P-2 T15P-2 T15P-2 Ph ki n thay th Cho đ tựa h t dao móc l tinh, đ tựa h t dao vát mép và đ tựa h t dao móc l ng c Hạt dao dùng cho móc l - Khóa hạt dao 332 Cho kích cỡ h t dao WB...0301... CC...0602... CC...09T3... TC...1102... Chìa v n Torx cho vít khóa h t dao Vít khóa h t dao Mã s n phẩm Torx Plus Mã s n phẩm Torx Plus 06 07 15 07 C02035-T06P C02504-T07P C04008-T15P C02504-T07P 06 07 15 07 T06P-2 T07P-3 T15P-3 T07P-3 Đ u móc l EPB, k t n i Graflex® Đ u c p thích h p cho đ u móc l Đ u móc l EPB có cán k t n i Graflex® Đ u móc l có thể được dùng trên b t kỳ loại máy nào, sử dụng đ u c p Graflex® thích hợp (HSK, DIN, BT, ANSI, Seco-Capto™). T t cả chiều dài l có thể đạt được khi chọn khớp trung gian Graflex® yêu c u, chẳng hạn như khớp trung gian cực dài với ph n k t n i cacbit. Đạt được độ c ng vững lắp ghép khi chọn khả năng đ u c p dao dài nh t và rộng nh t, sau đó hoàn t t với các khớp trung gian nh hơn. K t n i Graflex® đảm bảo sự đ nh hướng độc đáo c a đ u móc l , đạt được hướng lưỡi cắt theo chu n ISO. Các môđun Graflex® d lắp ghép với nguyên tắc k p bên. L u ý: Thanh Jumbo Bridge đ c thi t k để đ c giữ trên đ u dao phay ho c đ c gắn trực ti p vào đ u tr c tr c chính máy. Đ u móc l EPB, k t n i Graflex® 333 Đ u móc l EPB, k t n i Graflex® Thi t b khóa k t n i Graflex® lo i G. (dùng m t then có vít ch n: đ u móc l và đ u c p c điển) Đ i với móc l , không c n phải si t vít ch n c a then, do hoạt động tự khóa c a k t n i. Đ i với móc l thô trong gia công n ng, chúng tôi khuyên áp dụng mômen xoắn 'giá tr cao' cho vít mũi c u c a Graflex®. Xem chi ti t về 'quy trình lắp ghép k t n i Graflex®' trong catalogue H TH NG K P EPB c a SECO. Hai vít khóa đ nh c u Vít hãm then Then 334 Rãnh then Đ u móc l EPB, k t n i Graflex® Ph ki n thay th cho cán k t n i Graflex® lo i G. (đ u móc l c điển) • Bộ then bao g m một then và vít khóa c a nó và vít hãm tích hợp. Đ iv i k t n i cán Graflex Ph ki n thay th Mô t Mã s n phẩm Bộ then Bộ then Bộ then Bộ then Bộ then Bộ then Bộ then Bộ then Đ i v i đ u móc l Kích cỡ d mm 90M0 90M1 90M2 90M3 90M4 90M5 90M6 90M7 G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 08 11 14 18 22 28 36 46 A75000/ A78009 A78010 A78020/ A79020 A78030/ A79030 A78040/ A79040 A78050 A78060/ A79060 A78070/ A731200 90M01 90M11 90M21 90M31 90M41 90M51 90M61 90M71 90M3A 90M5A 90M5A1 G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G3 G5 G5 08 11 14 18 22 28 36 46 18 28 28 A78008 A75010 A75020/ A76001 A75030 A75040 A75050/ A79050 A75060 A75070 A76002/A76012 A76003 A76013 Ph ki n thay th chuẩn Ph ki n thay th chuyên d ng Bộ then m ng Bộ then ngắn Bộ then ngắn Bộ then ngắn Bộ then ngắn Bộ then ngắn Bộ then ngắn Bộ then ngắn Bộ then m t trước Bộ then m t trước Bộ then m t trước Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 335 Đ u móc l EPB, k t n i Graflex® Thi t b khóa cho kh p n i Graflex® lo i G.A ho c G.B (dùng m t tr c đ nh v mở r ng: Đ u và đ u c p Liteline™) Các môđun Liteline™ với kích cỡ ph n đuôi c a Graflex® (G5A, G6A, G6B, G7A) được trang b với một then riêng lẻ có thể co giãn. Quy trình lắp ghép được thể hi n dưới đây, thực hi n các th tự si t và mômen khóa, đảm bảo hoạt động k t n i t i ưu: Hình A Hình B 1. Lắp ghép các môđun dùng then để d đ nh hướng 2. Đ nh hướng các môđun đảm bảo m t trái c a then ti p xúc m t trái c a rãnh then. 3. Si t nh vít mũi c u (1). 4. Si t nh vít mũi c u (2). 5. Vít co giãn c a then ’Mômen xoắn’ (3). 6. Si t nh vít mũi c u 'Mômen xoắn' (1). 7. Si t nh vít mũi c u 'Mômen xoắn' (2). 8. Kiểm tra kỹ vít co giãn c a then (3) Mômen xoắn si t ch t. Hình B chi u từ m t trước. * M t trái c a then. K t n i Graflex® lo i G.A ho c G.B, kích th c và mômen xoắn khóa khuyên dùng Các mômen khóa khuyên dùng K tn i Graflex® d mm D mm l mm G5A G6A G6B G7A 28 36 36 46 55 70 100 120 30 40 40 50 Khóa đ nh c u (1) & (2) 17 Nm 23 Nm 23 Nm 40 Nm Vít co giãn c a then (3) 4,5 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm Ph ki n thay th và linh ki n cho k t n i Graflex® lo i G.A ho c G.B Linh ki n (chìa v n khóa) và phụ ki n thay th (bộ hai vít đ nh c u ho c bộ then) được thể hi n trên trang 337. 336 Đ u móc l EPB, k t n i Graflex® Ph ki n thay th và linh ki n cho k t n i Graflex® lo i G.A ho c G.B. (Đ u c p và đ u móc l Liteline™) • Then giãn nở cho cán Graflex® loại G.A ho c G.B. • Vít mũi c u cho bộ thu Graflex® loại G.A ho c G.B. Cho k t n i Graflex Ph ki n thay th và Linh ki n cho k t n i Graflex Kích cỡ cán d mm D / D1 mm Mã s n phẩm S Vít co giãn cho then (11) Vít co giãn cho then (11) Vít co giãn cho then (11) G5A G6A/ G6B G7A 28 36 46 55 70/ 100 120 C04510-T20P C05010-T20P C05010-T20P – – – Bộ then (9)+(10)+(11) Bộ then (9)+(10)+(11) Bộ then (9)+(10)+(11) G5A G6A/ G6B G7A 28 36 46 55 70/ 100 120 90M5L 90M6L 90M7L – – – Mô t Kích cỡ b thu Ph ki n thay th Bộ vít hai đ nh c u (3) + (4) Bộ vít hai đ nh c u (3) + (4) Bộ vít hai đ nh c u (3) + (4) G5A G6A/ G6B G7A* 28 36 46 55 70/ 100 120 90F5 90F6 90F7 – – – Bộ vít hai đ nh c u ngắn (3) + (4) G7A* 46 120 90F71 – 28 36 46 55 70/ 100 120 T20P-4 T20P-4 T20P-4 20 20 20 28 36 46 55 70/ 100 120 03H05 03H06 03H10 5 6 10 Linh ki n Chìa v n Torx cho vít co giãn (8)** Chìa v n Torx cho vít co giãn (8)** Chìa v n Torx cho vít co giãn (8)** Chìa v n khóa lục giác (1) Chìa v n khóa lục giác (1) Chìa v n khóa lục giác (1) G5A G6A/ 6B G7A G5A G6A/6B G7A Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Bộ 90F7 dùng cho t t cả k t n i G7A ngoại trừ cho đ u c p EM3471 401 46A60 (DIN50) yêu c u Bộ 90F71. ** Một chìa v n (8) có trong chi ti t giao hàng c a các đ u móc l Graflex® Liteline™. 337 EPB – Thi t b b sung – H ng dẫn EPB – Thi t b b sung – Hướng d n 338 EPB – Thi t b b sung – H ng dẫn ng t i ngu i HSK và nút bít Tùy vào điều ki n c a máy, các đ u c p HSK Form A, -B, -D, ho c -E phải được trang b một ng tưới nguội ho c một nút bít. C NH BÁO : Sử d ng đ u c p không lắp ng t không bi t tr c. i ngu i hay nút đậy, có thể gây gãy tr c chính máy Đ u c p EPB HSK-A và HSK-E (loại chu n), và HSK-B và -D (đ c bi t), không đi kèm ng tưới nguội (2) ho c nút bít (1). ng tưới nguội (2), chìa v n đai c kiểu ng (3) và nút bít (1) phải đ t mua riêng, xem trang 349. ng t i ngu i, có hai ph n g m hai mi ng đ m gi ng nhau, cho phép góc xoay ±1° (yêu c u tiêu chu n). Chúng đòi h i phải có thi t k đ c trưng cho chìa v n đai c gắn (không có thi t k chu n). Nút đậy (được giao chung với một mi ng đ m) dùng chìa khóa lục giác chu n, không có trong catalogue. L u ý: DIN 69893 Form C và -F thông thường không yêu c u ng tưới nguội ho c nút đ y. Ch c năng tưới nguội xuyên và bít kín xu t phát từ bộ khóa. Ch t rút Ch t rút (còn được gọi là núm giữ) là liên k t giữa thanh móc c a máy và đ u c p. V t li u t t hơn và ch t lượng tôi c a ch t rút EPB là quan trọng, do lực kéo tác động lên chúng có thể lên tới 3000 daN trên các trục chính SA 50. Sự gia công chính xác c a các ch t rút đảm bảo đ nh v chính xác và khóa an toàn đ u c p tại trục chính. H u h t các máy đòi h i thi t k ch t rút chu n (DIN, ISO, BT, CAT), nhưng một s cũng yêu c u một thi t k đ c trưng. Ch t rút chu n và ch t rút để chuyển đ i đ u c p theo DIN 69871, BT và CAT sang DIN 2080 được thể hi n trên trang 350–354. Ch t rút đ c trưng được sản xu t theo yêu c u, vui lòng gửi yêu c u: nên gửi kèm theo một bản v . Cảnh báo: Si t vừa phải các ch t rút nh cho các m t côn c a SA 30, si t mạnh có thể làm giãn nở ph n đuôi côn c a đ u c p. Nút bít thay th dùng cho đ u c p ADB Đa s các đ u c p c a ADB được thi t k có tưới nguội xuyên. Đ i với tưới nguội xuyên B (tưới nguội xuyên m t bích), hai nút bít có sẵn trên m t bích c a đ u c p phải được tháo ra, và ch t rút không tưới nguội xuyên phải được dùng để bít ph n sau c a đ u c p. Đ i với tưới nguội xuyên AD (tưới nguội xuyên có 'thanh móc' tâm), hai nút bít trong m t bích c a đ u c p phải được đ t vào, và phải sử dụng một ch t rút tưới nguội xuyên. Nút bít thay th được thể hi n trên trang 355. Dùng bột bít kín để gắn nút bít, loại này không có sẵn ở Seco-EPB: chúng tôi khuyên dùng ’LOCTITE 577 - Bột bít kín ren’. H ng dẫn gắn nút bít: Sau khi lau sạch ho c dùng một nút bít mới, bôi bột bít kín lên trên ren*. V n nút bít cho đ n khi m t sau c a nó ngang bằng với m t sau c a m t bích. Áp su t trung bình đạt được ngay khi bít kín, khả năng ch u áp su t t i đa đạt được sau 24 giờ (t i đa 100 bar - xem hướng sử dụng bột bít kín). 339 EPB – Thi t b b sung – H ng dẫn Các kh p n i Shrinkfit Cùng với các đ u c p Shrinkfit, một phạm vi hoàn ch nh các khớp n i nh Shrinkfit loại 5801 được ra đời với cán trụ, dung sai h5. Các khớp n i có thể được dùng để mở rộng t ng chiều dài c a các đ u c p, ho c để giữ các dụng cụ có đường kính nh từ ∅ 3 mm. ng lót thu nh cho đ u c p dao th y lực ng lót thu nh cho đ u c p dao th y lực hoạt động như các ng k p riêng bi t cho phép k p nhiều loại và kích cỡ cán: trụ, Weldon, Whistle Notch ∅≤ 25 mm. Độ đảo với ng lót t i đa 5 μm tại 3 x d (d trở thành đường kính trong c a ng lót). Mômen truyền bởi ng lót thu nh ít nh t bằng với đ u c p dao không có ng lót. Lưu ý: Do các rãnh không nằm dọc theo t t cả ng lót, dung d ch làm nguội v n được đ y đ n xuyên qua tâm c a dụng cụ (khi sử dụng một đ u c p dao th y lực không có ng lót). Calip kiểm cho đ u c p dao th y lực Các calip kiểm được dùng để kiểm tra khả năng k p c a đ u c p dao th y lực. Tóm tắt h ng dẫn kiểm tra đ u c p dao th y lực, dùng m t calip kiểm: Gắn calip kiểm vào ng c p. Si t vít k p cho đ n khi bạn không thể xoay calip kiểm. Sau đó có thể thực hi n t i thiểu quay h t ba vòng khóa nén, trước khi si t hoàn toàn (2,5 vòng cho ∅ 6 mm và ∅ 8 mm). Điều này xác đ nh khả năng k p là c n thi t. Lưu ý: Các hướng d n kiểm tra chi ti t nằm trong bảng hướng d n v n hành được giao chung với đ u c p dao th y lực. 340 EPB – Thi t b b sung – H ng dẫn ng k p lo i D (chính xác cao, thích h p cho các ng d ng t c đ cao) Tiêu chuẩn: Không có chu n Góc côn ng k p: α = 10°. M t khóa c a ng k p phẳng để tránh ảnh hưởng độ đảo trong khi khóa. Đ đ o: Độ đảo t i đa được đo khi đ t một calip kiểm tại 3 x d so với m t côn ngoài c a ng c p là 5 μm. Thích hợp cho HSM. Kích cỡ k p chuyên dùng trên đường kính danh nghĩa. Cán dao: Cán trụ DIN 1835-1 Form A/ DIN 6535 Form HA, dung sai t i đa h8. Thi t b lắp ráp: ng k p loại D đòi h i có một vòng nén cho bộ lắp ráp vào và tháo ra kh i đai c, xem bên dưới. Ph m vi: Một bộ ng k p loại D cho h u h t các đường kính hi n tại là loại tiêu chu n, đã li t kê trên trang 359–360. Như trình bày dưới đây, các đường kính khác được sản xu t theo yêu c u, vui lòng gửi yêu c u. Kích cỡ ng k p Từ ∅ (mm) Đ n ∅ (mm) D10 D16 0,5 0,5 1 11 2 11 6 10 10 16 10 20 D24 D29 ∅b c tăng (mm) Ph m vi k p (mm) 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 H ng dẫn lắp ráp ng k p lo i D: ng k p loại D đòi h i có một vòng nén để có thể lắp chúng lên một đai c ng k p: (1) Tháo đai c ra kh i ng k p. (2) Chèn và n ng k p vào vòng nén.* (3) Lắp ng k p & vòng vào đai c cho đ n điểm cu i. (4) Đ y đuôi ng k p để tháo ng k p và đai c đơn ra kh i vòng. Để tháo ra, đ y ng k p & đai c vào vòng nén để n ng k p. Tháo đai c. Cu i cùng, đ y đuôi ng k p để tháo nó kh i vòng nén. ng k p luôn phải được lắp vào đai c, và đai c được v n lên ng k p trước khi đưa dụng cụ vào ng k p. Đừng bao giờ khóa đai c mà không đ nh v cán dụng cụ vào toàn bộ chiều dài ng k p. * Vòng nén loại A D được sản xu t cho m i kích cỡ ng k p D10, D16, D24 và vòng D29: được thể hi n trong ph n Linh ki n ở các trang Sản ph m ‘ ng k p đàn h i loại D’. 341 EPB – Thi t b b sung – H ng dẫn Các vòng bít cho đai c bít loại D Các ng k p đàn h i loại D có thể được dùng với một vít ch n đ u đã khoan cho tưới nguội xuyên các cán dụng cụ trơn. Để bít các loại cán khác, vòng bít được dùng k t hợp với đai c bít. Vít ch n đ u và nút bít được thể hi n trong ph n Linh ki n ở các trang Sản ph m ng k p đàn h i loại D. Phạm vi bít kín c a một vòng h u h t trong các trường hợp trên danh nghĩa đạt -0,5 mm (xem bảng dưới đây). Áp su t tưới nguội t i đa 100 bar. L i khuyên về lắp ráp vòng bít: Lắp vòng bít vào đai c từ ph n sau, cho đ n khi nó 'kêu tách' vào trong m t trước c a đai c. Bề m t được đánh d u c a vòng bít nên được đ nh hướng bên trong đai c để tránh sự ăn mòn tại ch đánh d u thông tin đường kính. Tháo ra bằng cách n lên m t trước c a vòng bít. Ph m vi: Một bộ vòng bít loại D cho h u h t các đường kính hi n tại là loại tiêu chu n, đã li t kê trên trang 361. Như trình bày dưới đây, các đường kính khác được sản xu t theo yêu c u, vui lòng gửi yêu c u. Kích cỡ vòng bít Từ ∅ (mm) Đ n ∅ (mm) D10* D16 D24 D29 3 3 3 3 6 10 16 20 ∅b c tăng (mm) 0,5 0,5 1 0,5 * Các vòng bít có cỡ D 10 ch được sản xu t theo yêu c u, vui lòng gửi yêu c u. 342 Ph m vi bít kín (mm) -0,5 -0,5 (0 ∅ = 10) -0,5 (0 ∅ = 16) -0,5 (0 ∅ = 20) EPB – Thi t b b sung – H ng dẫn Các kh p n i ng k p đàn h i ER, v i cán tr Xem thông tin trong hướng d n T ng quát, trang 43. Các khớp n i là giải pháp kinh t để k p các cán dao nh hơn trong các đ u c p hi n có. ng k p ER Tiêu chuẩn: ISO 15488 Góc côn ng k p: α = 16°. Linh hoạt cao: Phạm vi k p c a một ng k p ER trên danh nghĩa là -1 mm (-0,5 mm cho ER 08 và ER 11). Đ đ o: Độ đảo t i đa khi đ t calip kiểm tra tại 3 x d so với m t côn ngoài c a ng k p ER loại 5675 là 10 μm. Khi được dùng trên các khớp n i ER 5450 độ đảo t i đa tại 3xd là 15 μm (18 μm khi sử dụng ER 08 nh nh t). Ph m vi: Một bộ ng k p ER cho h u h t các đường kính hi n tại là loại tiêu chu n, đã li t kê trên các trang 363–364. Như trình bày dưới đây, các đường kính khác được sản xu t theo yêu c u, vui lòng gửi yêu c u. Kích cỡ ng k p Từ ∅ (mm) Đ n ∅ (mm) ER 08 ER 11 ER 16 ER 25 ER 32 ER 40 1 1 1 1 2 3 5 7 10 16 20 26 ∅b c tăng (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ph m vi k p (mm) -0,5 -0,5 -1 (-0,5 ∅ = 1) -1 -1 -1 343 EPB – Thi t b b sung – H ng dẫn Các vòng bít cho đai c bít ER ng k p ER là hàng tiêu chuẩn đ c giao cùng v i vít ch n đ u đã khoan dùng để t i ngu i xuyên các cán d ng c có đ u trơn. Để bít các lo i cán khác, sử d ng vòng bít k t h p v i các đai c bít, xem ph n Linh ki n trên các trang S n phẩm ng k p đàn h i ER. Phạm vi bít kín c a một vòng trên danh nghĩa là -0,5 mm. Áp su t tưới nguội t i đa 100 bar. L i khuyên cách lắp ráp vòng bít: Gắn vòng bít vào đai c từ ph n sau, cho đ n khi nó 'kêu tách' vào trong m t trước c a đai c. M t đánh d u c a vòng bít nên được đ nh hướng bên trong đai c để tránh sự ăn mòn trên ph n đánh d u thông tin đường kính. Tháo ra bằng cách n lên m t trước c a vòng bít. Ph m vi: Một bộ vòng bít loại D cho h u h t các đường kính hi n tại là loại tiêu chu n, đã li t kê trên trang 365. Như trình bày dưới đây, các đường kính khác được sản xu t theo yêu c u, vui lòng gửi yêu c u. Kích cỡ vòng bít Từ ∅ (mm) Đ n ∅ (mm) ER 16 ER 25 ER 32 ER 40* 3 3 3 3 10 16 20 26 ∅b c tăng (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 * Các vòng bít cho cỡ ER 40 ch được sản xu t theo yêu c u, vui lòng gửi yêu c u. Lưu ý: Các vòng bít và đai c bít cho các cỡ ER 08 và ER 11 không có sẵn. 344 Ph m vi bít kín (mm) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 EPB – Thi t b b sung – H ng dẫn ng k p OZ Tiêu chuẩn: DIN 6388 Góc côn ng k p: α/2 = 1/10 (khoảng 2°52’). Linh hoạt cao: Phạm vi k p c a một ng k p OZ trên danh nghĩa là -0.5 mm. Đ đ o: Độ đảo t i đa khi đo bằng một calip kiểm tra tại 3 x d so với m t côn ngoài c a ng k p OZ loại 5873 là 15 μm. Ph m vi: Một bộ ng k p OZ 32 cho h u h t các đường kính hi n tại là loại tiêu chu n, được li t kê trên trang 366. Như trình bày dưới đây, các đường kính khác được sản xu t theo yêu c u, vui lòng gửi yêu c u. Kích cỡ ng k p Từ ∅ (mm) Đ n ∅ (mm) OZ-B 32 4 32 ∅b c tăng (mm) 0,5 Ph m vi k p (mm) -0,5 L i khuyên khi lắp ráp cho ng k p ER và OZ ng k p luôn phải được lắp vào đai c, và đai c được v n lên ng k p trước khi đưa dụng cụ vào ng k p. ng k p được gắn bên trong đai c khi áp dụng một lực nh A, và nhả ra bằng một lực hướng kính B. Đừng bao giờ khóa đai c mà không đ t dụng cụ vào v trí. B c lót thu nh Morse Taper Bạc lót thu nh là giải pháp kinh t để k p các cán dụng cụ nh hơn trong đ u c p loại 536 hi n tại. 345 EPB – Thi t b b sung – H ng dẫn Đ u k p tarô thay nhanh, v i đuôi cán k t h p Weldon/Whistle Notch. Những đ u k p tarô thay nhanh này có bù hướng trục đem đ n những thu n lợi về kinh t do chúng không phụ thuộc vào kích cỡ trục chính đ c trưng. Xem thêm thông tin trong hướng d n T ng quát, trang 45. Đ u n i tarô thay nhanh Cho phép thay nhanh tarô và đ u n i. Các đ u n i không có b gi i h n mômen Loại T5241 Các đ u n i có b gi i h n mômen Loại T5285 Đ u n i phải được chọn theo đường kính cán tarô và kích cỡ vuông c a nó. Cả hai kích thước đều liên quan đ n các chu n DIN, ISO, PIPE, cũng bao g m cả kích thước ren. Thích hợp cho các tarô có ho c không có kênh tưới nguội. Mômen c a một đ u n i có một bộ giới hạn mômen, được thi t l p theo kích thước ren, khi giao hàng. Vì th một tarô có cùng đường kính cán và cùng một kích thước vuông, nhưng có bước ren khác nhau (ví dụ ∅ 6 x 4,9 trong loại M5 và M6) không thể thay th được. Đ i với các đ u n i không có bộ giới hạn mômen điều này có thể thực hi n được, vì ch có đường kính cán tarô và ph n đuôi vuông có tính quy t đ nh. Kích thước n i c a bộ n i Loại đ u n i Kích cỡ vuông cán tarô theo mm x 10 (ví dụ 4,9 mm) Kích cỡ cán tarô mm x 10 (ví dụ 6,0 mm) Loại và kích cỡ c a ren B đỡ lắp ráp, Tool Boy B đỡ lắp ráp đ u c p dao có thể tháo lắp đem đ n sự an toàn và phương ti n chu n b dụng cụ hi u quả. D dàng được lắp vào bàn máy. Các b đỡ lắp ráp Tool Boy g m một đ và một đ u. Bộ ph n đ dùng chung cho t t cả các loại đ u và kích cỡ. Nhiều h th ng khóa đ u c p được sản xu t, tùy vào loại côn: bu-lông lò xo c đ nh cho HSK/ SA40/ Seco-Capto™; vít cho SA50; vòng k p cho VDI. H ng ngang sang ph i ho c trái, ví d nh dùng cho lắp ráp d ng c và h t dao. 346 H ng dọc lên ho c xu ng, ví d nh cho vi c thi t lập đ u móc l ho c gắn ch t rút. EPB – Thi t b b sung – H ng dẫn Thi t b làm s ch Ch i dùng cho trục chính và bàn chải dùng cho l đ u c p. Điều ki n làm sạch đảm bảo các phụ tùng dụng cụ chính xác và tin c y, cũng như cho tu i thọ đ u c p dài. B phận khóa HSK, TF Các bộ ph n TF có khả năng n i các trục chính với m t ti p xúc HSK tạo thành đ u c p HSKC và HSK-A. Để ti p c n với cơ c u khóa, đ u c p HSK-A phải có l thông hướng kính trong m t côn. Các bộ ph n cũng có khả năng tháo đ u c p ra kh i trục chính (HSK có khả năng tự khóa). Nguyên tắc ho t đ ng Khóa: vít khóa vào bên hông kích hoạt hai m c p k p, gây ra lực khóa hướng trục và hướng kính lên m t côn kéo bên trong c a đ u c p. Hoạt động này khóa đ u c p vào trục chính và đ y mi ng đ m tưới nguội lên m t bên trong. (Hình 1 và 2). Sự nh kh p: khi quay vít tại v trí đ i di n hai m k p được tháo ra kh i m t côn kéo và bộ đ y m t trong c a đ u c p để tháo nó ra kh i trục chính (Hình 3). Hình 1 Đ c điểm chính: Hai m c p khóa tự đ nh hướng để khóa được b n điểm. Nguyên tắc khóa đảm bảo áp lực khóa HSK yêu c u. Sự bít kín được thi t k để ch u được dòng dung d ch làm nguội áp su t cao. Bộ đ y hoạt động đ i x ng, không có nguy cơ k t đ u c p. Hình 2 Lắp ráp b phận: Các nguyên công gia công trục chính đơn giản và không t n kém cho vi c lắp bộ ph n, dựa trên một ren và l tâm. Xem trang 377, các ch t chia độ cũng được thể hi n trong ph n Linh ki n. Bộ ph n này được lắp bằng cách v n vít tới ch dừng cu i cùng. Một khớp ly hợp trượt cho phép đ nh tuy n vít k p bộ ph n với các l thông trong trục chính. Sau khi đ nh tuy n, khóa ch t khớp ly hợp trượt bằng cách si t vít đ nh v tại đáy c a hai l tưới nguội. Để lắp vào và tháo ra các bộ ph n sử dụng chìa v n chuyên dụng có trong ph n Linh ki n. Về chi ti t ng dụng, tham khảo bảng hướng d n được c p cùng với bộ ph n. Hình 3 347 EPB – Thi t b b sung – H ng dẫn M t bích lắp khóa HSK, TF M t bích lắp TF cho phép các bề m t trước c a trục được dùng với bộ n i HSK hoàn ch nh một cách d dàng (m t ti p xúc và khóa HSK). Các m t bích lắp có m t côn/bề m t HSK chính xác, bộ d n động cho đ u c p HSK-A và HSK-C, và bao g m một bộ khóa TF, đã được gắn. Ba lo i m t bích có s n: • Loại BR1: có điều ch nh góc và hướng kính. • Loại BR2: ngắn, có điều ch nh hướng kính. • Loại BR3: ngắn và m ng, có điều ch nh hướng kính. Đ c tính: Vòng bảo v dùng để bít các l hướng tâm c a m t lắp khi ti p xúc bộ ph n TF. Các nguyên công gia công trục đơn giản và không đắt tiền cho vi c lắp m t bích. Xem lời khuyên gia công trên các trang Sản ph m. M t bích được giao cùng với t t cả các bộ ph n đi kèm, cũng được thể hi n trong ph n phụ ki n thay th . Chìa v n đai c để tháo các bộ ph n TF có trong ph n Linh ki n, xem trang 373. Ch t chia độ có trong ph n Linh ki n li t kê trên trang 377. BR1 348 BR2 BR3 EPB – Thi t b b sung ng t i ngu i HSK, chìa v n đai c kiểu ng và nút bít EPB – Thi t b b sung Kích th Cho đ u c p HSK Form A và E Mô t Các ng t (1) Mã s n phẩm c theo mm d16 d15 l10 l11 S i ngu i Chìa v n đai c cho ng t i ngu i (2) 32 40 50 63 80 100 20E9301 20E9302 20E9303 20E9304 20E9305 20E9306 M10x1 M12x1 M16x1 M18x1 M20x1,5 M24x1,5 6 8 10 12 14 16 6 8 10 12 14 16 20 21,5 23 24,5 26 28 – – – – – – 32 40 50 63 80 100 03E9301 03E9302 03E9303 03E9304 03E9305 03E9306 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 32 40 50 63 80 100 02E9301 02E9302 02E9303 02E9304 02E9305 02E9306 M10x1 M12x1 M16x1 M18x1 M20x1,5 M24x1,5 – – – – – – 6 8 10 12 14 16 – – – – – – 3 4 5 6 8 10 Nút bít (3) Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 349 EPB – Thi t b b sung Ch t rút ISO ISO 7388/2 Lo i B EPB – Thi t b b sung Kiểu 1 Kiểu 2 Kích th Cho côn c theo mm t Mã s n phẩm M d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 S Có E9544 2 1628 E9544 2 1628B M16 M16 18,95 18,95 12,95 12,95 22,5 22,5 17 17 44,5 44,5 16,40 16,40 11,15 11,15 18 18 [ E9544 0 2440 E9544 0 2440B M24 M24 29,10 29,10 19,60 19,60 37,0 37,0 25 25 65,5 65,5 25,55 25,55 17,95 17,95 30 30 [ Kênh i ngu i Không Kiểu [ 1 2 0,05 0,05 [ 1 2 0,15 0,15 40 50 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 350 EPB – Thi t b b sung Ch t rút DIN DIN 69872 Kiểu 1 Kiểu 2 Kích th Cho côn c theo mm t Mã s n phẩm M d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 S Có E9544 8 1220 E9544 8 1220B M12 M12 13 13 9 9 17 17 13 13 44 44 24 24 19 19 13 13 E9544 3 1628 E9544 3 1628B M16 M16 19 19 14 14 23 23 17 17 54 54 26 26 20 20 19 19 [ E9544 5 2440 E9544 5 2440B M24 M24 28 28 21 21 36 36 25 25 74 74 34 34 25 25 30 30 [ Kênh i ngu i Không Kiểu [ [ 2* 2 0,04 0,04 [ 1 2 0,05 0,05 [ 1 2 0,15 0,15 30 40 50 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Không có vòng O 351 EPB – Thi t b b sung JIS B 6339/ BT t ơng thích Ch t rút BT Kiểu 1 Kiểu 2 Kích th Cho côn c theo mm t Kênh i ngu i Mã s n phẩm M ␣° d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 S Có E9509 4 1220P E9509 5 1220P M12 M12 45° 30° 11 11 7 7 16,5 16,5 12,5 12,5 43 43 23 23 18 18 13 13 [ [ E9509 4 1220 E9509 5 1220 M12 M12 45° 30° 11 11 7 7 16,5 16,5 12,5 12,5 43 43 23 23 18 18 13 13 E9540 0 1625P E9552 0 1625P E9509 1 1625P M16 M16 M16 45° 30° 0° 15 15 15 10 10 10 23,0 23,0 23,0 17,0 17,0 17,0 60 60 60 35 35 35 28 28 28 19 19 19 E9540 0 1625 E9552 0 1625 E9509 1 1625 E9557 1 1625 M16 M16 M16 M16 45° 30° 0° 0° 15 15 15 15 10 10 10 10 23,0 23,0 23,0 23,0 17,0 17,0 17,0 17,0 60 60 60 50 35 35 35 25 28 28 28 18 19 19 19 19 E9555 0 2440P E9599 2 12440P E9557 0 2440P E9568 0 2440P M24 M24 M24 M24 45° 30° 0° 0° 23 23 24 23 17 17 18 17 38,0 38,0 36,0 38,0 25 25 25 25 85 85 71 85 45 45 31 45 35 35 23 35 30 30 30 30 E9555 0 2440 E9599 2 12440 E9557 0 2440 E9568 0 2440 M24 M24 M24 M24 45° 30° 0° 0° 23 23 24 23 17 17 18 17 38,0 38,0 36,0 38,0 25 25 25 25 85 85 71 85 45 45 31 45 35 35 23 35 30 30 30 30 Khôn g Kiểu 30 [ [ 1 1 0,04 0,04 2 2 0,04 0,04 1 1 1 0,05 0,05 0,05 2 2 2 2 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 1 0,25 0,25 0,20 0,25 2 2 2 2 0,25 0,25 0,20 0,25 40 [ [ [ [ [ [ [ 50 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 352 [ [ [ [ [ [ [ [ EPB – Thi t b b sung Ch t rút cho DIN/ CAT Đ u c p k t h p h mét ANSI B5-50 có ren h mét Kích th Cho côn c theo mm t Kênh i ngu i Mã s n phẩm M d1 d2 d3 l1 l2 l3 S Có Không E9539 6 1622 M16 18,95 12,95 22,5 38 16,40 11,0 18 [ 0,05 E9539 8 2433 M24 29,10 19,60 37,0 59 25,55 17,8 30 [ 0,15 40 50 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 353 EPB – Thi t b b sung Ch t rút DIN 2080 t ơng thích Kích th Cho côn 40 Đ uc p Mã s n phẩm M M1 ␣° DIN 69871 CAT/ DIN t ơng thích E9599 1 61628 M16 M16 15 25,3 21,1 17 BT E9599 7 91628 M16 M16 15 25,3 21,1 DIN 69871 K t h p CAT/ DIN BT E9599 3 22440 M24 M24 0 39,6 32,0 d1 d2 d5 l1 c theo mm l2 l3 t Kênh i ngu i Khôn g l4 S Có 53,1 25,1 14,2 19 18 [ 0,10 17 56,0 27,9 17,1 19 18 [ 0,10 25 65,1 25,1 13,3 18 30 [ 0,25 40 50 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. * Chiều dài hạn ch , có thể yêu c u n i h th ng kéo. 354 EPB – Thi t b b sung Nút bít cho các côn DIN ADB và BT ADB (Ph ki n thay th ) EPB – Thi t b b sung Cho đ u c p Mã s n phẩm S 950A0406 2 950A0606 3 950A0406 2 950A0606 3 DIN40 ADB DIN50 ADB BT40 ADB BT50 ADB Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Gắn nút và hướng d n bít kín, xem trang 339. 355 EPB – Thi t b b sung Đ u c p Shrinkfit, v i cán tr EPB – Thi t b b sung Kiểu 1 • Độ đảo trực ti p t i đa 3 μm (3 μm ở 3xd). • Cán trụ d1 với dung sai h5, tương thích cho Shrinkfit. Kiểu 2 Kích th d mm d1 mm 3 3 4 4 5 6 6 8 8 10 10 12 12 Mã s n phẩm D D1 L l3 l4 l5 Kiểu Cân bằng 16 16 16 16 16 16 16 BD016 5801 0352 BD016 5801 03102 BD016 5801 0452 BD016 5801 04102 BD016 5801 0552 BD016 5801 0652 BD016 5801 06102 9 9 10 10 11 12 12 14,5 16 15,5 16 16 16 16 100 150 100 150 100 100 150 13 13 15 15 18 26 26 – – – – – 40 40 51 66 51 57 47 38 38 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,10 0,17 0,11 0,18 0,11 0,12 0,19 20 20 20 20 20 20 BD020 5801 0850 BD020 5801 08100 BD020 5801 1050 BD020 5801 10100 BD020 5801 1250 BD020 5801 12100 16 16 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 100 150 100 150 100 150 30 30 32 32 34 34 44 44 45 45 46 46 38 38 19 19 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,17 0,25 0,20 0,30 0,23 0,35 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 356 c theo mm EPB – Thi t b b sung ng lót thu nh cho đ u c p dao th y lực EPB – Thi t b b sung • Độ đảo t i đa 5 μm ở 3xd khi lắp ráp. • Ch đường kính k p danh nghĩa (không có phạm vi k p). • Dung sai cán dụng cụ t i đa h6. Kích th d1 mm c theo mm d mm Mã s n phẩm d3 l1 l2 l3 3 4 5 6 8 10 05F5832 12 03 05F5832 12 04 05F5832 12 05 05F5832 12 06 05F5832 12 08 05F5832 12 10 16 16 16 16 16 16 40 40 40 40 40 40 4 4 4 4 4 4 29 29 29 36 37 40 3 4 5 6 8 10 12 14 16 05F5832 20 03 05F5832 20 04 05F5832 20 05 05F5832 20 06 05F5832 20 08 05F5832 20 10 05F5832 20 12 05F5832 20 14 05F5832 20 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 28 28 36 37 40 45 45 48 6 8 10 12 14 16 18 20 25 05F5832 32 06 05F5832 32 08 05F5832 32 10 05F5832 32 12 05F5832 32 14 05F5832 32 16 05F5832 32 18 05F5832 32 20 05F5832 32 25 36 36 36 36 36 36 36 36 36 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 36 40 45 46 48 49 50 56 12 20 32 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 357 EPB – Thi t b b sung Calip kiểm cho đ u c p dao th y lực • Calip kiểm tra để kiểm phạm vi k p c a ng k p, xem hướng d n ở các trang Hướng d n. Mô t Calip kiểm tra Mã s n phẩm d mm CA5832 06 CA5832 08 CA5832 10 CA5832 12 CA5832 14 CA5832 16 CA5832 18 CA5832 20 CA5832 25 CA5832 32 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 358 6 8 10 12 14 16 18 20 25 32 EPB – Thi t b b sung ng k p lo i D EPB – Thi t b b sung • Độ đảo t i đa 5 μm ở 3xd khi lắp ráp. • Ch đường kính k p danh nghĩa (không có phạm vi k p). • Dung sai cán dụng cụ t i đa h8. Cho ng k p Ph m vi ∅ mm Kích th Kích cỡ lo i D Mã s n phẩm L c theo mm ng k p D1 D2 L 1-6 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 5872 10 01 5872 10 015 5872 10 02 5872 10 025 5872 10 03 5872 10 035 5872 10 04 5872 10 045 5872 10 05 5872 10 055 5872 10 06 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 16 5872 16 01 5872 16 015 5872 16 02 5872 16 025 5872 16 03 5872 16 035 5872 16 04 5872 16 045 5872 16 05 5872 16 055 5872 16 06 5872 16 065 5872 16 07 5872 16 075 5872 16 08 5872 16 085 5872 16 09 5872 16 095 5872 16 10 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 5872 24 02 5872 24 025 5872 24 03 5872 24 035 5872 24 04 5872 24 045 5872 24 05 5872 24 055 5872 24 06 5872 24 065 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1-10 2-16 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về lắp ráp ng k p, yêu c u dùng một dụng cụ nén, xem ph n Linh ki n ở các trang ng k p đàn h i chính xác loại D. 359 EPB – Thi t b b sung ng k p lo i D Cho ng k p Ph m vi ∅ mm Kích th Kích cỡ lo i D Mã s n phẩm L c theo mm ng k p D1 D2 L 2-16 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 D 24 5872 24 07 5872 24 075 5872 24 08 5872 24 085 5872 24 09 5872 24 095 5872 24 10 5872 24 11 5872 24 12 5872 24 13 5872 24 14 5872 24 15 5872 24 16 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 D 29 5872 29 02 5872 29 025 5872 29 03 5872 29 035 5872 29 04 5872 29 045 5872 29 05 5872 29 055 5872 29 06 5872 29 065 5872 29 07 5872 29 075 5872 29 08 5872 29 085 5872 29 09 5872 29 095 5872 29 10 5872 29 11 5872 29 12 5872 29 13 5872 29 14 5872 29 15 5872 29 16 5872 29 17 5872 29 18 5872 29 19 5872 29 20 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 2-20 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về lắp ráp ng k p, yêu c u dùng một dụng cụ nén, xem ph n Linh ki n ở các trang ng k p đàn h i chính xác loại D. 360 EPB – Thi t b b sung Vòng bít lo i D EPB – Thi t b b sung • Lắp vào các đai c bít loại D Cho kích cỡ đai c bít lo i D / Mã s n phẩm Ph m vi bít kín ∅ mm Mã s n phẩm D1 mm 2,5-3 3,5-4 01B5872 10 03 01B5872 10 04 7,9 7,9 2,5-3 3,5-4 4,5-5 5,5-6 7,5-8 10 01B5872 16 03 01B5872 16 04 01B5872 16 05 01B5872 16 06 01B5872 16 08 01B5872 16 10 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 2,5-3 3,5-4 4,5-5 5,5-6 7,5-8 9,5-10 11,5-12 13,5-14 16 01B5872 24 03 01B5872 24 04 01B5872 24 05 01B5872 24 06 01B5872 24 08 01B5872 24 10 01B5872 24 12 01B5872 24 14 01B5872 24 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4,5-5 5,5-6 7,5-8 9,5-10 11,5-12 13,5-14 15,5-16 17,5-18 20 01B5872 29 05 01B5872 29 06 01B5872 29 08 01B5872 29 10 01B5872 29 12 01B5872 29 14 01B5872 29 16 01B5872 29 18 01B5872 29 20 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 D 10/ 08B587210BE D 16/ 08B587216BE D 24/ 08B587224BE D 29/ 08B587229BE Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về nút bít, xem ph n Linh ki n ở các trang ng k p đàn h i loại D. 361 EPB – Thi t b b sung ng k p đàn h i ER, v i cán tr ISO 15488 EPB – Thi t b b sung • Độ đảo t i đa 15 μm ở 3xd (18 μm khi dùng ER 08 nh nh t). • Cán trụ d1 với dung sai h5, tương thích cho Shrinkfit. Kích th Cán d1 mm Ph m vi d mm 12 16 16 25 32 0,5-5 0,5-7 0,5-10 1-16 2-20 Mã s n phẩm 5450 1208R 5450 1612R 5450 1616R 5450 2525R 5450 3232 c theo mm Kích cỡ D L M K min-max Cân bằng ER 08 ER 11 ER 16 ER 25 ER 32 12 16 22 35 50 150 150 160 160 160 M5** M6 M8 M18x1,5 M22x1,5 19-40 19-40 30-40 43-68 47-67 2 2 2 2 2 ** Vít ch n đ u không được khoan. Về ng k p ER, xem các trang 363-364. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n đai c Đai c bít (4) Cho Kích cỡ ER 08 ER 11 ER 16 ER 25 ER 32 Vòng bít (3) – – 08B587516MC 08B587525MC 08B587532IC – – 22 25 27,5 Vít ch n đ u (2) L1 – – 01B587516..* 01B587525..* 01B587532..* Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. ** Vít ch n đ u không được khoan. * Về mã hàng c a vòng bít ER, xem trang 365. 362 Đai c (1) L1 03B545008 03B545011 03B545016 03B545025 03B587532 0,15 0,20 0,20 0,35 0,85 08B587508M 08B587511M 08B587516M 08B587525M 08B587532X 11 12 18 20 23 S 2x 19B58705** 19B58706 19B58708R10 19B58718 19B58722 2,5 2 3/4 3 3 EPB – Thi t b b sung ng k p ER, lo i 5880 ISO 15488 EPB – Thi t b b sung • Độ đảo t i đa 10 μm ở 3xd khi được lắp trên một ng k p ER loại 5675. • Phạm vi k p -0,5 ho c -1 mm. Cho ng k p Ph m vi ∅ mm Kích th Kích cỡ Mã s n phẩm Ph m vi k p L c theo mm ng k p D L 0,5-5 ER 08 ER 08 ER 08 ER 08 ER 08 ER 08 ER 08 ER 08 ER 08 5880 08 01 5880 08 015 5880 08 02 5880 08 025 5880 08 03 5880 08 035 5880 08 04 5880 08 045 5880 08 05 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 ER 11 ER 11 ER 11 ER 11 ER 11 ER 11 ER 11 ER 11 ER 11 ER 11 ER 11 ER 11 ER 11 5880 11 01 5880 11 015 5880 11 02 5880 11 025 5880 11 03 5880 11 035 5880 11 04 5880 11 045 5880 11 05 5880 11 055 5880 11 06 5880 11 065 5880 11 07 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 ER 16 ER 16 ER 16 ER 16 ER 16 ER 16 ER 16 ER 16 ER 16 ER 16 5880 16 01 5880 16 02 5880 16 03 5880 16 04 5880 16 05 5880 16 06 5880 16 07 5880 16 08 5880 16 09 5880 16 10 -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 0,5-7 0,5-10 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 363 EPB – Thi t b b sung ng k p ER, lo i 5880 ISO 15488 Cho ng k p Ph m vi ∅ mm Kích th Kích cỡ Mã s n phẩm Ph m vi k p L c theo mm ng k p D L 1-16 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 ER 25 5880 25 02 5880 25 03 5880 25 04 5880 25 05 5880 25 06 5880 25 07 5880 25 08 5880 25 09 5880 25 10 5880 25 11 5880 25 12 5880 25 13 5880 25 14 5880 25 15 5880 25 16 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 ER 32 5880 32 03 5880 32 04 5880 32 05 5880 32 06 5880 32 07 5880 32 08 5880 32 09 5880 32 10 5880 32 11 5880 32 12 5880 32 13 5880 32 14 5880 32 15 5880 32 16 5880 32 17 5880 32 18 5880 32 19 5880 32 20 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 ER 40 5880 40 04 5880 40 05 5880 40 06 5880 40 07 5880 40 08 5880 40 09 5880 40 10 5880 40 11 5880 40 12 5880 40 13 5880 40 14 5880 40 15 5880 40 16 5880 40 17 5880 40 18 5880 40 19 5880 40 20 5880 40 21 5880 40 22 5880 40 23 5880 40 24 5880 40 25 5880 40 26 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 2-20 3-26 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 364 EPB – Thi t b b sung Vòng bít ER EPB – Thi t b b sung • Để lắp vào đai c bít ER. Cho kích cỡ đai c bít/ Mã s n phẩm Ph m vi bít kín ∅ mm Mã s n phẩm D1 mm 4,5-5 5,5-6 6,5-7 7,5-8 8,5-9 9,5-10 01B5875 16 05 01B5875 16 06 01B5875 16 07 01B5875 16 08 01B5875 16 09 01B5875 16 10 13 13 13 13 13 13 4,5-5 5,5-6 6,5-7 7,5-8 8,5-9 9,5-10 10,5-11 11,5-12 13,5-14 15,5-16 01B5875 25 05 01B5875 25 06 01B5875 25 07 01B5875 25 08 01B5875 25 09 01B5875 25 10 01B5875 25 11 01B5875 25 12 01B5875 25 14 01B5875 25 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4,5-5 5,5-6 6,5-7 7,5-8 8,5-9 9,5-10 10,5-11 11,5-12 13,5-14 15,5-16 17,5-18 19,5-20 01B5875 32 05 01B5875 32 06 01B5875 32 07 01B5875 32 08 01B5875 32 09 01B5875 32 10 01B5875 32 11 01B5875 32 12 01B5875 32 14 01B5875 32 16 01B5875 32 18 01B5875 32 20 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 ER 16/ 08B5875IC ER 25/ 08B587525IC ER 32/ 08B587532IC Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về đai c bít, xem ph n Linh ki n ở các trang ng k p đàn h i ER. Lưu ý: Các vòng bít có cỡ ER 40 ch được sản xu t theo yêu c u, vui lòng gửi yêu c u. Không có sẵn kích cỡ ER 08 và ER 11. 365 EPB – Thi t b b sung ng k p OZ, lo i 5883B DIN 6388 EPB – Thi t b b sung • Độ đảo t i đa 15 μm ở 3xd. • Phạm vi k p c a ng k p OZ loại B là -0,5 mm. Cho ng k p Ph m vi ∅ mm Kích th Kích cỡ Lo i ng k p Mã s n phẩm OZ 32 OZ 32 OZ 32 OZ 32 OZ 32 OZ 32 OZ 32 OZ 32 OZ 32 OZ 32 B B B B B B B B B B 5883B1032 06 5883B1032 08 5883B1032 10 5883B1032 12 5883B1032 14 5883B1032 16 5883B1032 18 5883B1032 20 5883B1032 25 5883B1032 32 L ng k p c theo mm Ph m vi k p D L -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4-32 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 366 6 8 10 12 14 16 18 20 25 32 EPB – Thi t b b sung B c lót thu nh Morse Taper DIN 228 Form B EPB – Thi t b b sung • Độ đảo trực ti p t i đa 30 μm. Kích cỡ Morse Taper Ngoài T1 Trong T2 2 3 4 5 1 2 3 4 Kích th Mã s n phẩm 501 21 501 32 501 43 501 54 c theo mm T1 T2 L a l Cân bằng 17.780 23.825 31.267 44.399 12.065 17.780 23.825 31.267 92 112 140 171 17 18 22,5 21,5 56 67 84 107 – – – – 0,12 0,20 0,40 1,05 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 367 EPB – Thi t b b sung Đ u k p tarô thay nhanh lo i 5283, có bù h ng tr c, có k t h p giữa cán Weldon và Whistle Notch EPB – Thi t b b sung • Dùng khớp n i và nén. Kích th Cán d mm Ph m vi mm Mã s n phẩm 25 32 M3-M12 M8-M20 T5283 2 T5283 3 Nén Kh p n i A D1 d1 l1 Cân bằng 2 3 7,5 12,5 7,5 12,5 40 64 39 59 19 31 63 73 – – Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về đ u n i tarô thay nhanh xem trang 369–370. 368 c theo mm Cỡ đ u n i tarô 0,45 1,50 EPB – Thi t b b sung Đ u n i tarô thay nhanh, có b gi i h n mômen, lo i 5285 EPB – Thi t b b sung • Mômen được thi t l p theo cỡ ren. Cho ng k p tarô thay nhanh Ph m vi Cho tarô Cho kích cỡ Kích cỡ ren Kích th ∅ mm Vuông mm c theo mm Mã s n phẩm d A D l1 M3-M12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M3 M4 M4 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 3,5 4 4,5 6 6 6,3 6 8 7 10 9 2,7 3,1 3,5 4,9 4,9 5 4,9 6,3 5,5 8 7,1 T52852 035 027M3 T52852 040 031M4 T52852 045 035M4 T52852 060 049M5 T52852 060 049M6 T52852 063 050M6 T52852 060 049M8 T52852 080 063M8 T52852 070 055M10 T52852 100 080M10 T52852 090 071M12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 M8 M8 M10 M10 M12 M14 M16 M16 M18 M20 M20 6 8 7 10 9 11 12 12,5 14 14 16 4,9 6,3 5,5 8 7,1 9 9 10 11 11,2 12 T52853 060 049M8 T52853 080 063M8 T52853 070 055M10 T52853 100 080M10 T52853 090 071M12 T52853 110 090M14 T52853 120 090M16 T52853 125 100M16 T52853 140 110M18 T52853 140 112M20 T52853 160 120M20 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4 4 4 4 4 4 4 M20 M22 M24 M24 M27 M30 M33 16 18 18 18 20 22 25 12 14,5 14 14,5 16 18 20 T52854 160 120M20 T52854 180 145M22 T52854 180 140M24 T52854 180 145M24 T52854 200 160M27 T52854 220 180M30 T52854 250 200M33 48 48 48 48 48 48 48 45 45 45 45 45 45 45 72 72 72 72 72 72 72 44 44 44 44 44 44 44 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 M8-M20 M14-M33 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Về mã ký hi u đ u n i tarô, xem trang 346. 369 EPB – Thi t b b sung Đ u n i tarô thay nhanh, không có b gi i h n mômen, lo i 5241 Cho ng k p tarô thay nhanh Ph m vi Cho cán tarô Kích cỡ ∅ mm Vuông mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,5 4 4,5 6 6,3 7 8 9 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 Kích th c theo mm Mã s n phẩm d A D l1 2,8 3,1 3,5 4,9 5 5,5 6,3 7,1 8 T52412 035 028 T52412 040 031 T52412 045 035 T52412 060 049 T52412 063 050 T52412 070 055 T52412 080 063 T52412 090 071 T52412 100 080 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 30 30 30 30 30 30 30 30 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 6 7 8 9 10 11 12 12,5 14 14 16 4,9 5,5 6,3 7,1 8 9 9 10 11 11,2 12 T52413 060 049 T52413 070 055 T52413 080 063 T52413 090 071 T52413 100 080 T52413 110 090 T52413 120 090 T52413 125 100 T52413 140 110 T52413 140 112 T52413 160 120 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 16 18 18 20 22 25 12 14 14,5 16 18 20 T52414 160 120 T52414 180 140 T52414 180 145 T52414 200 160 T52414 220 180 T52414 250 200 48 48 48 48 48 48 14 14 14 14 14 14 70 70 70 70 70 70 44 44 44 44 44 44 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 M3-M12 M8-M20 M14-M33 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 370 EPB – Thi t b b sung B đỡ lắp ráp, Tool Boy EPB – Thi t b b sung Mã s n phẩm Cho kích cỡ đ u c p M211H32 M211H40 M211H40E M211H50 M211H63 M211H80 M211H10 HSK-A/C32 HSK-A/C40 HSK-E40 HSK-A/C50 HSK-A/C63 HSK-A/C80 HSK-A/C100 HSK-B/D40 HSK-B/D50 – HSK-B/D63 HSK-B/D80 HSK-B/D100 HSK-B/D125 7,20 7,20 7,20 7,40 7,60 8,20 8,40 M211S30 M211S40 M211S50 SA30 SA40 SA50 – – – 7,20 7,40 9,20 M211C3 M211C4 M211C5 M211C6 M211C8 Seco-Capto C3 Seco-Capto C4 Seco-Capto C5 Seco-Capto C6 Seco-Capto C8 – – – – – 7,20 7,20 7,40 7,60 8,40 M211V30 M211V40 M211V50 VDI30 VDI40 VDI50 – – – 7,60 8,20 8,40 Tool Boy (đ +đ u) Các b đỡ lắp ráp Tool Boy g m một đ và một đ u. T t cả đ u đều có thể lắp l n. 371 EPB – Thi t b b sung Thi t b làm s ch EPB – Thi t b b sung • Ch i làm sạch trục chính. • Bàn chải làm sạch l đ u c p. Cho tr c chính/l Lo i Kích cỡ mm Mã s n phẩm L mm HSK A/C/E 32 / HSK B/D/F 40 HSK A/C/E 40 / KSK B/D/F 50 HSK A/C/E 50 / HSK B/D/F 63 HSK A/C/E 63 / HSK B/D/F 80 HSK A/C/E 100 / HSK B/D/F 125 935NH32 935NH40 935NH50 935NH63 935NH10 140 140 150 165 200 0,05 0,05 0,05 0,10 0,20 DIN/ BT/ CAT/ DIN 2080 30 DIN/ BT/ CAT/ DIN 2080 40 DIN/ BT/ CAT/ DIN 2080 50 935N30 935N40 935N50 170 185 240 0,05 0,10 0,25 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 32 935ND03 935ND04 935ND05 935ND06 935ND08 935ND10 935ND12 935ND14 935ND16 935ND18 935ND20 935ND25 935ND32 300 300 300 210 179 199 187 210 210 192 210 210 210 – – – – – – – – – – – – – HSK SA Bàn ch i làm s ch (d mm) Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 372 EPB – Thi t b b sung Lo i 5095 - B khóa HSK, TF EPB – Thi t b b sung • Cho vi c k p th công đ u c p HSK-C và HSK-A có l hướng kính. Kích th Cho HSK Form A/C 32 40 50 63 80 100 c theo mm Mã s n phẩm A d d5 l2 S 24H5095 32 24H5095 40 24H5095 50 24H5095 63 24H5095 80 24H5095 10 40 48 60 75 92 110 16,7 20,5 25,5 33,5 41,5 52,5 21 25,5 32 40 50 63 32,5 40,5 50,5 65,5 80,0 98,0 2,5 3 4 5 6 8 0,05 0,10 0,20 0,45 0,80 1,60 Thi t b trục chính máy, xem trang 377. Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n đai c lắp ráp Mi ng đ m m t tr c cho b phận khóa HSK Khóa v n B nv m i Cho HSK 32 40 50 63 80 100 S 03E509532 03E509540 03E509550 03E509563 03E509580 03E509510 H2.5-2D 03M03 H04-4 H05-4 H06-4 03M08 2,5 3 4 5 6 8 930R14 930R17 930R21 930R27 930R34 930R43 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 373 EPB – Thi t b b sung Lo i BR1 - M t bích lắp khóa HSK, TF HSK/ ISO 12164 • Cho vi c k p th công đ u c p HSK-C và HSK-A có l hướng kính. • M t bích có điều ch nh góc và hướng kính. Kích th Cho HSK Form A/C d1 mm 50 63 100 40 50 80 c theo mm Mã s n phẩm A D D1 D2 l1 l2 BR140 5095 5035 BR150 5095 6343 BR180 5095 1070 35 43 70 80 100 140 50 63 100 55 70 110 17 23 42 20 27 35 0,95 2,05 7,00 Thi t b gia công trục chính, xem trang 378. Ph ki n thay th Vít ch n m t bích (1) Vòng bít (2) Vít khóa vòng(3) Vít điều ch nh h ng tr c (4) Đ ti p xúc (5) Vít điều ch nh h ng kính (6) 19A71040 19A71060 19A71060 17C090045 17C120065 17C120065 19A71040 19A71060 19A71060 Cho HSK 50 63 100 950D0625 950D0825 950D1035 00X509550 00X509563 00X5095100 19DS06010005002 19DS08012506002 19DS12017510002 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Chìa v n đai c lắp ráp và chìa v n khóa cho bộ ph n TF được thể hi n trên trang 373, các ch t chia độ được thể hi n trên trang 377. 374 EPB – Thi t b b sung Lo i BR2 - M t bích lắp khóa HSK, TF HSK/ ISO 12164 • Cho vi c k p th công đ u c p HSK-C và HSK-A có l hướng kính. • M t bích ngắn, có điều ch nh hướng kính. Kích th Cho HSK Form A/C d1 mm 50 63 100 44 56 88 c theo mm Mã s n phẩm A D D1 D2 d l2 l3 BR244 5095 5020 BR256 5095 6325 BR288 5095 1030 20 25 30 80 100 140 88 108 150 50 63 100 34 44 65 11,5 13,5 29 35 45 75 1,05 2,10 5,55 Thi t b trục chính máy, xem trang 379. Ph ki n thay th Vít ch n m t bích (1) Vòng bít (2) Vít khóa vòng(3) Vít điều ch nh h kính (6) ng Cho HSK 50 63 100 950D0625 950D0825 950D1035 00X50955080 00X509563100 00X5095100140 19DS06010005002 19DS08012506002 19DS12017510002 19A71040 19A71060 19A71060 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Chìa v n đai c lắp ráp và chìa v n khóa cho bộ ph n TF được thể hi n trên trang 373, các ch t chia độ được thể hi n trên trang 377. 375 EPB – Thi t b b sung Lo i BR3 - M t bích lắp khóa HSK, TF HSK/ ISO 12164 • Cho vi c k p th công đ u c p HSK-C và HSK-A có l hướng kính. • M t bích ngắn và m ng, có điều ch nh hướng kính. Kích th Cho HSK Form A/C d1 mm 50 63 44 56 c theo mm Mã s n phẩm A D D1 D2 d l2 l3 BR344 5095 5020 BR356 5095 6325 20 25 63 80 70 88 50 63 34 44 11,5 13,5 35 45 Thi t b trục chính máy, xem trang 380. Ph ki n thay th Vít ch n m t bích (1) Vòng bít (2) Vít khóa vòng(3) Vít điều ch nh h kính (6) ng Cho HSK 50 63 950D0525 950D0630 00X50955063 00X50956380 19DS06010005002 19DS08012506002 19A71030 19A71040 Vui lòng kiểm tra tính hi u lực c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Chìa v n đai c lắp ráp và chìa v n khóa cho bộ ph n TF được thể hi n trên trang 373, các ch t chia độ được thể hi n trên trang 377. 376 0,75 1,45 EPB – Thi t b b sung Thi t b gia công để lắp b phận khóa HSK, TF Kích th Tr c HSK Form C 32 40 50 63 80 100 d1H6 d2 (2) d3 t i đa 17 21 26 34 42 53 12 16 20 26 30,5 36,5 4,2 5 6,8 8,4 10,2 12 c theo mm d8 d9 d10H12 l50/+0,1 l6 l7 l11 l12 l13 l140/+0,5 5 6,5 7,5 9,5 12 14 20 25 31 39,5 49,5 62 1,5 2 2,5 3,5 4,5 4,5 32,5 40,5 50,5 65,5 80 98 10 12 15 20 22 26 1,5 2 2 2,5 3 3 2,5 3 4 5 5 5 11 13 15 18 23 28 0,6 0,8 0,8 1 1,2 1,5 3,5 3,5 3,5 4 5 5 (1) V trí ti p c n vít k p bộ ph n. (2) N u có tưới nguội xuyên. HSK M M1 r1 r2 α 1° α 2° α 3° α 4° α 5° α 6° α 7° 32 40 50 63 80 100 M16 x 1 M20 x 1 M25 x 1 M33 x 1 M41 x 1,5 M52 x 1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,4 1,4 1,6 1,6 2,2 2,2 50 52,5 55 60 60 45 75 75 75 75 75 75 100 100 100 105 105 105 127,5 127,5 125 120 120 135 50 52,5 55 60 60 45 80 80 80 75 75 75 105 105 105 105 105 105 Linh ki n Ch t chia đ DIN 1481 (3) HSK 32 40 50 63 80 100 1,5 x 6 2x6 2,5 x 6 3,5 x 6 4,5 x 10 4,5 x 10 925E01506 925E02006 925E02506 925E03508 925E04510 925E04510 377 EPB – Thi t b b sung Thi t b gia công để lắp m t bích khóa HSK, TF, lo i BR1 HSK Form A Form C 32 40 50 63 80 100 Kích th d1F8 D D1-0,1/+0,1 d3 d7H11 d8 l2 l3 l5 l6 l7 d5 d6 30 35 40 50 60 80 60 70 80 100 117 140 44 53 63 79 96 119 4 5 6 8 10 12 5 5 5 5 6 6 10 10 10 12 12 12 12,3 15,3 20,3 27,3 35,3 35,3 14 14 16 16 20 20 3 3 3 3 4 4 7 7 7 8 8 8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 M8 x 0,75 M8 x 0,75 M8 x 0,75 M10 x 1 M10 x 1 M10 x 1 M5 M6 M6 M8 M8 M10 (1) V trí ti p c n vít k p bộ ph n. (2) Không l i. 378 c theo mm EPB – Thi t b b sung Thi t b gia công để lắp m t bích khóa HSK, TF, lo i BR2 HSK Form A Form C 32 40 50 63 80 100 Kích th c theo mm d1F8 D D1-0,1/+0,1 d0/+0,1 d3 d7H11 l2 l3 l4 l5 l6 d5 d6 28 35 44 56 68 88 55 63 80 100 117 140 42 53 63 79 96 119 22,2 27,2 34,2 44,2 52,2 65,2 4 5 6 8 10 12 5 5 5 5 6 6 10 12 12 14 23 30 14 14 16 16 20 20 22,3 30,3 35,3 45,3 60,3 75,3 3 3 3 3 4 4 6 7 7 8 8 8 M5 x 0,5 M6 x 0,75 M8 x 0,75 M10 x 1 M10 x 1 M10 x 1 M5 M6 M6 M8 M8 M10 (1) V trí ti p c n vít k p bộ ph n. (2) Không l i. 379 EPB – Thi t b b sung Thi t b gia công để lắp m t bích khóa HSK, TF, lo i BR3 HSK Form A Form C 32 40 50 63 80 Kích th d1F8 D D1-0,1/+0,1 d0/+0,1 d3 d7H11 l2 l3 l4 l5 l6 d5 d6 28 35 44 56 68 40 50 63 80 100 33 41 52 66 82 22,2 27,2 34,2 44,2 52,2 4 5 6 8 10 3 4 5 5 5 10 12 12 14 23 12 12 15 15 17 22,3 30,3 35,3 45,3 60,3 3 3 3 3 3 6 7 7 8 8 M4 x 0,5 M5 x 0,5 M6 x 0,75 M8 x 0,75 M10 x 1 M3 M4 M5 M6 M8 (1) V trí ti p c n vít k p bộ ph n. (2) Không l i. 380 c theo mm EPB – Máy Shrinkfit – H ng dẫn EasyShrink® 15 Đ c tính nh gọn Máy Shrinkfit bàn nh gọn. Các ch c năng gia nhi t gi ng máy Shrinkfit Easyshrink® 20. Thao tác sử d ng đ u c p Shrinkfit d và an toàn Các trụ đỡ có thể trượt từ trạm này sang trạm khác (1 trạm nung và 2 trạm làm nguội bằng khí có quạt thông gió), người v n hành máy không chạm vào các ch nóng. Vi c làm nguội được thực hi n trong thời gian r i. Đĩa được làm từ nhôm ôxit hóa an t c ng cho phép trượt nh nhàng. ng trượt tản nhi t đa năng có thể được trang b với vòng đỡ thay đ i được để ch a b t kỳ đ u c p Shrinkfit nào. Làm ngu i bằng khí Tháp côn làm nguội hướng trực ti p dòng khí vào thẳng ph n đ u c a đ u c p, làm nguội nhanh hơn. Easyshrink® 20 Thi t k môđun Phạm vi rộng các môđun cho phép lắp ráp máy Shrinkfit đáp ng được yêu c u đ c trưng c a khách hàng. Chu kỳ gia nhi t tự đ ng Các chu kỳ gia nhi t yêu c u được tự động tính toán bởi một h th ng nh n di n đ u c p. Thi t lập chiều cao bằng các thanh ch n Sử dụng thanh ch n thay vì vít ch n đ u giúp loại b nguy cơ không chính xác dụng cụ cũng như rung động và không cân bằng gây ra do vít v n không ch t. Môđun nung có đo chiều cao, được dùng k t hợp với các thanh ch n, đạt sự thi t l p chiều dài lưỡi cắt chính xác từ đường chu n. Đĩa quay B đỡ có nhiều trạm với một đĩa quay giúp tránh b t kỳ sự ti p xúc nào với các đ u c p nóng. Làm ngu i bằng khí và n c Vi c làm nguội không khí cưỡng b c bằng quạt thông gió lắp vào t t cả b đỡ và làm nguội theo tiêu chu n. Các chuông làm nguội bằng nước được làm lạnh giúp thời gian làm nguội đạt nhanh nh t. EPB – Máy Shrinkfit – Hướng d n 381 EPB – Máy Shrinkfit – H ng dẫn T ng quan ph m vi Máy nung và làm ngu i bằng khí Easyshrink® 15 Máy Shrinkfit bàn nh gọn. Cùng đ c điểm nung như máy Shrinkfit Easyshrink® 20. H th ng môđun Easyshrink® 20 Thi t k môđun c a Easyshrink® dựa trên một giải pháp đưa ra g m các môđun nung, đỡ, và làm nguội. Các môđun được lắp ráp tạo thành một máy nguyên kh i và hoạt động theo yêu c u (Các đ u n i nằm ngang trên thân môđun). Một thi t b cơ bản có thể được thêm vào sau đó. Dưới đây trình bày một s bộ lắp ráp. B chọn lọc Easyshrink® 20 Một bộ trọn gói Shrinkfit đem đ n sự lựa chọn các môđun hi u quả. D đ t hàng, d sử dụng: Một mã hàng, cho hoàn ch nh một bộ thi t b Shrinkfit thi t l p chiều cao, nung, và làm nguội bằng khí. 382 EPB – Máy Shrinkfit – H ng dẫn Easyshrink® 15, máy nung và làm ngu i Máy Shrinkfit bàn nh gọn. Những ng tản nhi t có thể trượt từ trạm này đ n trạm kia (1 trạm nung và 2 trạm làm nguội bằng quạt thông gió), người v n hành không được chạm vào những điểm nóng. Vi c làm nguội được thực hi n trong thời gian r i. Đĩa được làm từ nhôm ôxit hóa an t c ng cho phép trượt nh nhàng. ng trượt tản nhi t đa năng có thể được trang b với vòng đỡ thay đ i được để ch a b t kỳ đ u k p dao Shrinkfit nào. Tháp côn làm nguội hướng trực ti p dòng khí vào thẳng ph n đ u c a đ u c p, làm nguội nhanh hơn. Đ c điểm c a b nung Sự gia nhi t cảm ng với phạm vi co k p và co nhả cho các cỡ từ 3 đ n 32 mm đ i với cacbit và kim loại n ng, 6 đ n 32 mm đ i với thép và thép gió. Sự gia nhi t cảm ng đạt được vi c co k p và co nhả ch trong vài giây. 3 kiểu gia nhi t: Tự đ ng, lập trình ho c th công • Tự động: người sử dụng khởi động chu kỳ trên bảng điều khiển, không c n phải chọn b t kỳ loại đ u c p dao hay đường kính nào, chu kỳ gia nhi t yêu c u được tính tự động bởi một h th ng nh n dạng đ u c p dao. Sự dừng chu kỳ gia nhi t là tự động. • L p trình: cho phép l p trình 30 l n gia nhi t riêng bi t, khi được yêu c u ví dụ như cho loại đ u c p đ c bi t. Hãy bắt đ u chu kỳ được chọn trên bảng điều khiển. Sự dừng chu kỳ gia nhi t là tự động. • Th công: gia nhi t bắt đ u và duy trì ch c n nh n nút khởi động trên c n c a trụ đỡ trượt. Chu kỳ gia nhi t t i đa là một ch c năng c a kiểu "L p trình" hay "Tự động" được chọn, và s tự động dừng ngay khi nh n nút khởi động (bảo đảm an toàn và tu i thọ đ u c p). Chi ti t giao hàng: ZFM08IN 5 Vòng ch n t p trung nhi t chu n (trọn bộ) cho kích cỡ từ 3 đ n 32 mm. 1 ng trượt đa năng. 1 Vòng đỡ cho đ u c p HSK63-A/C/E & HSK80-B/D/F. 1 Tháp côn làm nguội bằng khí. Một đôi găng tay. Hướng d n v n hành đi kèm. Các k t n i: AC 3x400V + PE/ 16 A/ 50-60Hz. Kèm dây cáp 3 mét. Linh ki n và Ph ki n thay th cho Easyshrink® 15, ph i đ t hàng riêng Các linh ki n cho Easyshrink® 15 c n thi t - Có thể cung c p thêm vòng đỡ: Ch duy nh t một vòng đỡ cho HSK63-A/C/E & HSK80-B/D/ F là có trong nội dung giao hàng: Để đựng nhiều loại đ u c p Shrinkfit khác (SA, HSK, SecoCapto™), vui lòng đ t thêm vòng đỡ, xem ph n Linh ki n và phụ ki n thay th . Các linh ki n cho Easyshrink® 15 không bắt bu c - Nhiều ng trượt tản nhi t đa năng hơn s cung c p chu kỳ làm nguội không tải: ví dụ với 3 ng trượt tản nhi t, t t cả 3 trạm c a máy có thể hoạt động đ ng thời. - Nhiều tháp côn làm nguội hơn có thể là hữu ích khi nhiều ng trượt tản nhi t được sử dụng. - Khi được yêu c u, 5 vòng ch n t p trung nhi t riêng lẻ thay đ i được cho những dụng cụ có ph n đ u lớn hơn cán, và một vòng n i, có sẵn trong ph n Linh ki n. Các linh ki n không bắt bu c khác Vài bộ ph n trong phạm vi c a máy Shrinkfit môđun Easyshrink® 20 cũng có thể được thêm vào cho sự v n hành c a máy Easyshrink® 15: - Ví dụ ng tản nhi t có cánh (ZFAR02C…), ho c bộ làm mát nước cho chuông làm nguội (ZFM07RE1 ho c ZFM07RE2) c a Easyshrink® 20. Để bi t thêm chi ti t, xin xem ph n Easyshrink® 20 trong catalogue ’H th ng k p’. ZFM07RE1 EPB – Máy Shrinkfit – H ng dẫn 383 EPB – Máy Shrinkfit – H ng dẫn B chọn lọc EasyShrink® 20 M t b Shrinkfit hoàn ch nh bao g m ch c năng nung, làm ngu i bằng khí và thi t đ t chiều cao là k t qu từ b chọn lọc theo môđun hi u qu . B chọn lọc Easyshrink® 20, ZFM07IN03 D đ t hàng, d sử dụng: Một mã hàng, cho trọn bộ máy Shrinkfit g m ch c năng nung, làm ngu i và thi t lập chiều cao, ch có một vài linh ki n liên quan được dùng cho đ u c p Shrinkfit phải đ t mua riêng: t i thiểu 1 trụ đỡ có cánh và 2 vòng đỡ cho m i loại đ u k p côn Shrinkfit. Bộ chọn lọc EasyShrink® 20 EasyShrink® 20 Các môđun nung Môđun nung không thi t lập chiều cao, ZFM07MA1 Môđun nung cảm ng cơ bản, không có tính năng thi t l p chiều cao. Môđun nung có thi t lập chiều cao, ZFM07MA2 Các phụ tùng thi t l p chiều cao bao g m: • Một bộ so (0,01 mm) gắn trên ng trượt tản nhi t cảm ng. • Tinh ch nh ng trượt tản nhi t dùng một bánh xe thi t l p sự điều ch nh chiều cao. • Thước hi n s kiểm tra ng trượt tản nhi t/ v trí bộ so (hiển th 0,01 mm). • Một bộ g m 4 thanh ch n chu n trong một giá. Các đ c điểm chung c a các môđun nung Môđun nung không thi t l p chiều cao Sự gia nhi t cảm ng với khả năng co k p và co nhả cho phạm vi từ 3 đ n 32 mm đ i với cacbit và kim loại n ng, 6 đ n 32 mm đ i với thép và thép gió. Sự gia nhi t cảm ng đạt khả năng co k p và co nhả trong một vài giây. Bộ cảm ng được d n hướng trên ng trượt tản nhi t chính xác với thi t b ch n khí nén. Đĩa t p trung nhi t 'nghe ti ng click khi gắn vào' trên bộ cảm ng. 3 kiểu gia nhi t: Tự đ ng, lập trình hay th công Tự động: người dùng bắt đ u chu kỳ trên bảng điều khiển, không c n phải chọn b t kỳ loại đ u k p dao hay đường kính nào, chu kỳ gia nhi t yêu c u được tính tự động bởi một h th ng nh n dạng đ u k p dao. Sự dừng chu kỳ gia nhi t là tự động. • L p trình: cho phép l p trình 30 l n gia nhi t riêng bi t, khi được yêu c u ví dụ như cho loại đ u c p đ c bi t. Hãy bắt đ u chu kỳ được chọn trên bảng điều khiển. Sự dừng chu kỳ gia nhi t là tự động. • Th công: gia nhi t bắt đ u và duy trì ch c n nh n nút khởi động trên c n c a trụ đỡ trượt. Chu kỳ gia nhi t t i đa là một ch c năng c a kiểu "L p trình" hay "Tự động" được chọn, và s tự động dừng ngay khi nh n nút khởi động (bảo đảm an toàn và tu i thọ đ u c p). Môđun nung có thi t l p chiều cao N i dung giao hàng: Một c p găng tay. Năm vòng ch n t p trung nhi t tiêu chu n (trọn bộ) từ 3 đ n 32 mm, giá ch a c a chúng và đ u n i. Lưu ý: Khi được yêu c u, 5 vòng t p trung nhi t đơn lẻ cho dụng cụ với một đ u lớn hơn cán được sản xu t ở dạng Linh ki n. Hướng d n v n hành được đi kèm. Các k t n i: AC 3x400V + PE/ 16 A/ 50-60Hz/ Bộ ngắt vi sai 30 mA. Đi kèm dây cáp dài 3 mét. Áp su t khí nén yêu c u từ 3 đ n 6 bar/ ng trong ∅ 7 mm. EPB – Máy Shrinkfit – H 384 ng dẫn EPB – Máy Shrinkfit – H ng dẫn Các b đỡ c a Easyshrink® 20 làm ngu i bằng khí Các b đỡ, đ c điểm chung: Để giữ trụ đỡ có cánh với đ u c p dụng cụ trong su t các chu kỳ nung và làm nguội. Các quạt thông gió lu ng không khí qua trụ đỡ có cánh, về phía ng làm nguội có cánh gắn trên ph n đ u c a đ u k p dụng cụ, thời gian làm nguội khoảng 3 phút. Khi sử dụng côn làm nguội gắn trên các trụ đỡ có cánh thay vì các ng làm nguội có cánh, thời gian làm nguội khoảng 7 phút. Xem ph n linh ki n. Hướng d n v n hành được đi kèm. Các k t n i: AC 1x230V + PE/5A/50-60Hz, đi kèm dây cáp và một phích cắm đi n DE/FR. T t c kiểu h p có ho c không có thi t lập chiều cao: Phụ tùng thi t l p chiều cao bao g m một h th ng điều ch nh thanh ch n, với một bánh thi t l p (điều ch nh phạm vi thanh ch n được gắn 60 mm) B đỡ quay có ba trạm với sự thi t l p chiều cao tích hợp 3 phụ tùng thi t l p chiều cao. Lưu ý: Các thanh ch n không có trong ph n giao hàng các b đỡ, nhưng có trong ph n giao hàng riêng cho môđun nung có thi t l p chiều cao, có sẵn trong ph n Linh ki n. Thanh ch n được dùng k t hợp với một đ u nung có thi t l p chiều cao, cho phép thi t l p chiều dài chu n đo c a dụng cụ (A). Thanh ch n được dùng k t hợp với một đ u nung không có thi t l p chiều cao, ch cho phép thi t l p chiều sâu co (B). (A) (B) ZFM07MN12 ZFM07MN22 ZFM07MU1 ZFM07MU2 B đỡ ba tr m - có ho c không có thi t lập chiều cao thanh ch n Một trạm v n hành và hai trạm làm nguội. Thêm vào các đ c điểm chung: Hai trạm làm nguội có thể được dùng với trụ đỡ có cánh ho c một vòng đỡ. Không có thi t b đ nh giờ ho c bộ ch th LED. B đỡ quay ba tr m - có ho c không có thi t lập chiều cao thanh ch n Ba trạm v n hành và làm nguội. Thêm vào các đ c điểm chung: Đĩa quay ngăn người sử dụng không ti p xúc với đ u c p đang nóng: bằng một bộ ph n quay đĩa đơn giản, m i trạm chuyển từ v trí nung sang v trí làm nguội. M i trạm được trang b một bộ ch th LED được b t tự động khi bàn xoay vào v trí làm nguội (thời gian khoảng 3 phút). B đỡ quay ba tr m có thi t lập chiều cao đ khí nén c trang b 3 b kích ho t đẩy d ng c bằng Đ y dụng cụ d dàng: thanh ch n được kích hoạt đ y và nâng dụng cụ lên 10 mm trong chu kỳ co-nhả. Đ c bi t hữu dụng cho các dụng cụ nh và ngắn, mà g p khó khăn để k p ch t với sự hi n di n c a đĩa t p trung nhi t. Các đ c điểm khác gi ng b đỡ ZFM07MU2. ZFM07MU2S03 B làm ngu i bằng khí có sáu tr m, ZFAR07 Để làm nguội và/ho c giữ thêm đ u c p, b sung thêm b đỡ. Các trạm làm nguội có thể được dùng với trụ đỡ có cánh ho c một vòng đỡ. Không có bộ ch th LED. Hướng d n v n hành được đi kèm. ZFAR07 385 EPB – Máy Shrinkfit – H ng dẫn B làm mát n B làm mát n c cho chuông làm ngu i Easyshrink® 20 c cho chuông làm ngu i, ZFM07RE1 Hai chuông bằng nhôm được làm nguội bằng nước lạnh và được đ t lên bạc lót ti p xúc trên ph n đ u c a đ u c p, thời gian làm nguội khoảng 0,5 phút. Có 2 đỡ ch a các chuông và 6 v trí ch a các bạc lót ti p xúc. Lưu ý: N u c n, người sử dụng có thể tạo hai trạm ch a trên thân máy, bằng cách di chuyển các đỡ hướng về phía cột (2 đ u c p khác được đ t trên các vòng đỡ sau đó có thể được làm nguội bằng hai chuông). Bộ ph n làm lạnh có thể được gắn bên dưới ho c bên hông máy. Hướng d n v n hành được đi kèm. Các k t n i: AC 1x230V + PE/5A/50-60Hz, dây cáp được c p với một phích cắm đi n DE/FR. Linh ki n: B c lót ti p xúc cho các chuông làm ngu i Các bạc lót ti p xúc với ph n đ u c a đ u c p làm phân tán nhi t về phía chuông làm nguội. Chọn các kích cỡ bạc lót ti p xúc cho các đ u c p Shrinkfit loại 5603, 5603 cực ngắn, 5801 ho c 5800, xem các trang Sản ph m. Sự b o trì n c 3 viên xử lý nước được kèm theo với bộ ph n làm nguội khi giao hàng. Vi c xử lý c n 3 viên (một l n) m i 6 tháng. Bộ g m 12 viên xử lý nước có trong ph n Linh ki n (Mã sản ph m ZFAP01). B làm mát n c cho chuông làm ngu i có kh i làm ngu i sơ b , ZFM07RE2 Gi ng các đ c điểm ở trên, nhưng có kh i làm nguội sơ bộ g m 6 bạc lót ti p xúc. Các bạc lót làm nguội sơ bộ giảm thời gian làm nguội và có thể tránh sử dụng các chuông làm nguội. 386 EPB – Máy Shrinkfit – H ng dẫn Linh ki n cho các b đỡ c a Easyshrink® 20 Các tr đỡ có cánh (A) Được yêu c u để cung c p đ nh v cho đ u c p dao trên môđun đỡ (đĩa nằm ở góc ho c b ) trong khi nung và làm nguội. Được thi t k để đưa lu ng không khí về phía ng làm nguội có cánh ho c côn làm nguội. Chọn kích thước thích hợp cho HSK, SA, DIN, JIS-BT, ANSI ho c đ u c p dao Seco-Capto™ , xem các trang Sản ph m. Các ng làm ngu i có cánh (B) Các cánh ti p xúc với ph n đ u c a đ u c p cho phạm vi bề m t lớn giúp tản nhi t nhanh, thời gian nguội khoảng 3 phút. Chọn kích cỡ ng thích hợp cho đ u c p Shrinkfit loại 5603, 5801 ho c 5800. Đ u côn làm ngu i bằng khí (C) Đ u côn là giải pháp đơn giản đưa lu ng khí trực ti p về phía ph n đ u c a đ u c p (thay vì dùng ng làm nguội có cánh); thời gian làm nguội khoảng 7 phút. Đ u côn độc đáo (Mã hàng ZFAR03C) lắp được t t cả đ u c p. Đ u côn này lắp trực ti p trên các trạm nung và làm nguội c a các b đỡ và trên b làm nguội với 6 trạm. Vòng đỡ (E) Lưu ý: Các vòng đỡ thích hợp cho hai trạm làm nguội c a b đỡ có 3 trạm, các trạm ch a c a bộ chuông làm nguội bằng nước lạnh và b làm nguội có 6 trạm, là phương ti n đỡ đ u c p trực ti p, thay vì dùng trụ đỡ có cánh. Chọn các vòng đỡ thích hợp cho HSK, DIN, JIS-BT, ANSI ho c đ u c p dao Seco-Capto™. Nắp đậy (F) Để đ y các trạm nung và làm nguội không sử dụng, làm tăng khả năng làm nguội trên các trạm hoạt động. B thanh ch n (G) + (H) Yêu c u thanh ch n k t hợp với phụ tùng thi t l p chiều cao c a các môđun đỡ. Các thanh ch n có sẵn 4 bộ chu n ho c 4 bộ m ng, bao ph một phạm vi chiều sâu co rút 0 đ n 240 mm. Các thanh ch n chu n với ph n đ u 5 mm dùng cho các đ u c p Shrinkfit ∅ 6 mm và hơn nữa (G). Các thanh ch n m ng với ph n đ u h 2,5 mm dùng cho các đ u c p Shrinkfit ∅ 3 d n 5 mm (H). Lưu ý: Một bộ thanh chắn là ph n môđun nung có phụ tùng thi t l p chiều cao. Không có thanh chắn trong môđun nung không có phụ tùng thi t l p chiều cao. Giá ch a cho 16 thanh ch n (I) Lưu ý: Một giá ch a g m một môđun nung và các phụ tùng thi t l p chiều cao. Không có giá trong môđun nung không có phụ tùng thi t l p chiều cao. Giá được chọn trong ph n Linh ki n có thể được lắp lên thân đ u nung. 387 EPB – Máy Shrinkfit – H ng dẫn Thi t lập chiều cao cho Easyshrink® 20, h ng dẫn Thi t lập chiều dài chuẩn đo d ng c trực ti p Chiều dài chu n đo lưỡi cắt chính xác có thể đạt được khi v trí c a thanh ch n được thi t l p tính đ n dụng cụ th t sự được co k p, các môđun đỡ có phụ tùng thi t l p chiều cao (điều ch nh thanh ch n có một bánh thi t l p) phải được dùng k t hợp với môđun nung và các phụ tùng đo chiều cao (bộ so chiều sâu ho c thước đo chiều sâu, bánh thi t l p tinh ch nh, thước hiển th s với mành hình, bộ thanh ch n tiêu chu n). Cán dụng cụ phải được đ nh v trên ph n đ u c a thanh ch n, để điều ch nh thanh ch n đ n khi đ u c a dao chạm đ n v trí yêu c u được điều khiển bằng thước hi n s và bộ so. Độ chính xác chu n dài chu n đo ±0,05 mm là có thể. Thi t lập chiều sâu co rút Các môđun đỡ có thi t l p chiều cao đạt thi t l p chiều sâu co rút dụng cụ chính xác. Một thanh ch n yêu c u được lắp vào h th ng thi t l p chiều cao, và được điều ch nh bằng bánh thi t l p đ n chiều sâu Shrinkfit c n thi t. Bộ so chiều sâu chuyên dụng (xem bên dưới) ho c b t kỳ vécnê chiều sâu có thể được dùng để kiểm tra v trí ph n đ u thanh ch n so với m t trước c a đ u c p. Cán dụng cụ s đỡ trên ph n đ u thanh ch n khi được gắn vào đ u c p trong chu kỳ co k p. Thanh ch n cũng có thể được dùng trong chu kỳ co nhả để đ y một dụng cụ b gãy ra kh i đ u c p. Linh ki n thi t lập chiều cao cho Easyshrink® 20 ng lót đỡ d ng c cho thanh ch n Các ng lót này có thể được dùng để đ nh v dao cắt lên thanh ch n c a Easyshrink® 20, để rãnh hai tay, khi sử dụng thi t l p chiều cao dụng cụ trực ti p. Chọn đường kính ng lót thích hợp liên quan đ n các đường kính cán dụng cụ: - ng lót loại 05RS5800 dùng cho cán dụng cụ ∅ (d2) 3, 4 ho c 5 mm và các thanh ch n m ng (d1) 2,5 mm. - ng lót loại 05RS5600 dùng cho cán dụng cụ ∅ (d2) 6 đ n 32 mm và cho các thanh ch n tiêu chu n hi n tại (d1) 4,2 mm (thay cho các ng lót loại 05RS5800 trước đây dùng cho các thanh ch n cũ (d1) 5 mm). B thanh ch n Các thanh ch n được dùng k t hợp với phụ tùng thi t l p chiều cao c a môđun đỡ. Thanh ch n được sản xu t làm 4 bộ chu n và 4 bộ m ng, bao ph một phạm vi chiều sâu co rút từ 0 đ n 240 mm. Thanh ch n tiêu chu n có ph n đ u 4,2 mm (G), bộ ZFS07IN043, dùng cho đ u c p Shrinkfit ∅ 6 mm và ph n trên c a loại 5603 cũng như loại cũ 5803 (thay các thanh ch n cũ bộ ZFS07IN017 (5 mm) ch thích hợp cho đ u c p Shrinkfit cũ loại 5803). Lưu ý: Một bộ ZFS07IN043 g m các thanh ch n chu n (4,2 mm) là ph n môđun nung với phụ tùng thi t l p chiều cao. Các thanh ch n m ng có ph n đ u 2,5 mm (H), bộ ZFS07IN018, dùng cho đ u c p Shrinkfit ∅ từ 3 đ n 5mm c a loại hi n tại 5603 cũng như cho loại cũ 5803. Đ t mua riêng n u c n. 388 (G) (H) EPB – Máy Shrinkfit – H ng dẫn Linh ki n thi t lập chiều cao cho Easyshrink® 15 và 20 B so chiều dài cho thi t lập chiều sâu c a Shrinkfit, Z847031 Linh ki n đo d sử dụng cho người tiêu dùng, mã hàng Z847031, để thi t l p v trí c a thanh ch n cho chiều sâu Shrinkfit tin c y với EasyShrink® 20. Khoảng cách giữa ph n đ u c a thanh ch n và m t trước c a đ u c p được đọc trực ti p trên bộ so. Phạm vi chiều sâu 25 đ n 75 mm, vòng so sánh 0.010 mm. Chi ti t giao hàng c a bộ so g m hai đ u đo (∅ 8 mm và ∅ nh 5 mm) và một ng lót ch a bằng nam châm cũng dùng cho vi c điều ch nh. Th c đo chiều sâu cho vi c thi t lập chiều sâu c a Shrinkfit Thước đo chiều sâu là phương pháp thay th kinh t cho bộ so chiều sâu, tạo khả năng d thi t l p cho các thanh ch n trên Easyshrink 20 theo chiều sau Shrinkfit yêu c u. Khoảng cách giữa ph n đ u c a thanh ch n và bề m t c a đ u c p được đọc trực ti p trên thước. Thước đo chiều sâu cỡ 1 (∅ 2,5 mm) dùng cho các đường kính đ u c p Shrinkfit. 3 đ n 5 mm, phạm vi chiều sâu 10 đ n 35 mm: Mã sản ph m ZFCM07IN282. Thước đo chiều sâu cỡ 2 (∅ 5 mm) cho các đ u c p Shrinkfit đường kính từ 6 đ n 32 mm, phạm vi chiều sâu 20 đ n 75 mm: Mã sản ph m ZFCM07IN254. Kích cỡ 1 L u ý: B so chiều sâu và th c đo chiều sâu cũng có thể đ c dùng để kiểm tra chiều sâu Shrinkfit khi sử d ng vít ch n đ u c a đ u c p Shrinkfit lo i 5603: vít ch n ch y u đ c dùng v i Easyshrink® 15 (vít ch n cũng có thể dùng v i Easyshrink® 20, thay vì dùng thanh ch n). Kích cỡ 2 B n i thi t lập vít ch n đ u có đuôi l c giác Lưu ý: Bộ n i thi t l p vít ch n đ u loại 05R5600 có các cỡ lực giác thích hợp cho vít ch n đ u c a các đ u c p Shrinkfit hi n tại loại 5603 (thay th các bộ n i trước loại 05R5800 không thích hợp cho vít ch n đ u c a các đ u c p Shrinkfit trước loại 5803). L đ u n i quá cỡ so với cán dụng cụ cắt, và cán đ u n i dưới cỡ yêu c u so với l đ u c p Shrinkfit. Dụng cụ được đ t vào đ u n i. Đ nh lục giác c a ph n đuôi c a đ u n i ăn khớp với vít ch n đ u để đ nh v nó cho đ n khi ph n đ u c a dao đụng v trí yêu c u, xét trên chiều dài đ u n i từ đáy c a l đ n ph n đuôi c a cán (L = 80 mm). Có sẵn cho các cán dụng cụ ∅ từ 6 đ n 32 mm. Khi sử dụng Easyshrink® 15, các đ u n i thi t l p có đuôi lục giác cho phép thi t l p vít ch n đ u khi đo chiều cao trên bộ thi t l p trước dụng cụ. Vít ch n cũng không hữu dụng với Easyshrink® 20 khi dùng các đ c tính thi t l p thanh ch n c a Easyshrink 20, không c n dùng vít ch n đ u, ho c đ u n i thi t l p vít ch n đ u với ph n đuôi lục giác. Sử dụng thanh ch n thay vì vít ch n đ u để loại b nguy cơ thêm độ đảo dụng cụ ( ng su t giữa cán dụng cụ và vít ch n đ u) và rung động (không cân bằng gây ra do vít v n không ch t). 389 EPB – Máy Shrinkfit Những gói đ c xác đ nh tr c Easyshrink® Easyshrink® 15, máy nung và làm ngu i bằng khí ZFM08IN* Ph m vi, cán d ng c mm Mã s n phẩm Easyshrink 15* ZFM08IN Cacbit/ Thép/ Thép gió Kim lo i n ng ∅ 3-32 ∅ 6-32 Th i gian co rút, kho ng 10 giây Kích th c mm Chiều Chiều Chiều r ng sâu cao 830 410 910 45 * Nội dung giao hàng bao g m 5 ch n t p trung nhi t (trọn bộ) cho kích cỡ từ 3 đ n 32 mm, 1 ng tản nhi t đa năng (ZFAR08T), 1 vòng đỡ (ZFAR07H63), 1 tháp côn làm nguội (ZFAR02C), 1 đôi găng tay (ZFAG01). Easyshrink® 20, B chọn lọc Chọn gói thực hi n nung, làm nguội bằng khí và thi t l p chiều cao: ZFM07IN03 Ph m vi, cán d ng c mm Mã s n phẩm Bộ chọn lọc Easyshrink® 20 ZFM07IN03 Cacbit/ Thép/ Thép gió Kim lo i n ng ∅ 3-32 ∅ 6-32 Kích th c mm Th i gian co rút, kho ng Chiều r ng Chiều sâu Chiều cao 10 giây 688 570 960 60,00 Nội dung: - 1 Môđun nung (ZFM07MA1) - 1 b đỡ với ba trạm có thi t l p chiều cao (ZFM07MN22) - 1 Bộ thanh ch n (ZFS07IN043) - 1 Giá ch a cho 16 thanh ch n (ZFCM07IN001) - 2 đ u côn làm nguội (ZFAR03C) * Để chọn gói được xác đ nh trước Easyshrink® 20 , vui lòng gửi đơn hàng riêng t i thiểu 1 trụ đỡ có cánh và 2 vòng đỡ cho m i loại đ u c p dao (xem ph n linh ki n Easyshrink® 20). EPB – Máy Shrinkfit 390 EPB – Máy Shrinkfit EasyShrink® 20, Các môđun nung ZFM07MA1 ZFM07MA2 Ph m vi, cán d ng c mm Môđun Môđun nung không thi t l p chiều cao Môđun nung có thi t l p chiều cao* Mã s n phẩm Cacbit/ Thép/ Thép gió Kim lo i n ng Kích th c mm Th i gian co rút, kho ng Chiều r ng Chiều sâu Chiều cao ZFM07MA1 ∅ 3-32 ∅ 6-32 10 giây 355 565 960 40,0 ZFM07MA2 ∅ 3-32 ∅ 6-32 10 giây 355 565 960 41,0 * Chi ti t giao hàng bao g m một bộ thanh ch n chu n (ZFS07IN043) và một giá ch a cho 16 thanh ch n (ZFCM07IN001). Các môđun đỡ và làm nguội được yêu c u, xem trang 392. 391 EPB – Máy Shrinkfit EasyShrink® 20, môđun đỡ và làm ngu i bằng khí ZFM07MN12* ZFM07MN22* ZFM07MU1* ZFM07MU2* ZFM07MU2S03*/** ZFAR07*** * Đạt được sự làm nguội không khí cưỡng b c bằng quạt thông gió gắn lên t t cả b đỡ loại tiêu chu n, thời gian làm nguội khoảng 3 phút với ng làm nguội có cánh ho c 7 phút với đ u côn làm nguội. ** B đỡ xoay với ba trạm có thi t l p chiều cao 3 thanh ch n (gi ng ZFM07MU2) được trang b với 3 bộ ph n kích hoạt bằng khí nén. Đ y dụng cụ d dàng: thanh ch n được đ y và nâng dụng cụ lên 10 mm trong chu kỳ co-nhả. Đ c bi t hữu dụng cho các dụng cụ nh và ngắn, mà g p khó khăn để k p ch t với sự hi n di n c a đĩa t p trung nhi t. *** ZFAR07 ch là một môđun, được dùng b sung cho một môđun đỡ. Kích th Môđun B đỡ với ba trạm (1 trạm v n hành và 2 trạm làm nguội) không có thi t l p chiều cao B đỡ với ba trạm (1 trạm v n hành và 2 trạm làm nguội) có thi t l p chiều cao c theo mm Mã s n phẩm Cho côn đ u c p dao t i đa ZFM07MN12 SA50/ HSK-A100 333 570 210 20,00 ZFM07MN22 SA50/ HSK-A100 333 570 210 20,00 ZFM07MU1 SA50/ HSK-A100 404 570 210 25,00 ZFM07MU2 SA50/ HSK-A100 404 570 210 25,00 ZFM07MU2S03 SA50/ HSK-A100 404 570 210 26,00 ZFAR07 SA50/ HSK-A100 433 570 210 22,00 Chiều r ng Chiều sâu Chiều cao B đỡ quay có ba trạm không có thi t đ t chiều cao B đỡ quay có ba trạm có thi t đ t chiều cao B đỡ quay ba trạm có thi t l p chiều cao được trang b với 3 bộ kích hoạt đ y dụng cụ bằng khí nén B làm nguội với sáu trạm Các linh ki n đỡ và làm nguội được yêu c u, xem trang 395-398. 392 EPB – Máy Shrinkfit Easyshrink® 20, b làm mát n c cho chuông làm ngu i ZFM07RE1 ZFMRE2 Kích th c theo mm S l ng chuông làm ngu i Th i gian làm ngu i, kho ng ZFM07RE1 2 0,5 phút 325 507 762 60,00 Bộ làm mát nước cho chuông làm nguội có kh i ZFM07RE2 làm nguội sơ bộ 2 0,5 min 325 507 762 65,00 Môđun Mã s n phẩm Bộ làm mát nước cho chuông làm nguội Chiều r ng Chiều sâu Chiều cao Yêu c u có bạc lót ti p xúc, xem trang 398. 393 EPB – Máy Shrinkfit Linh ki n và ph ki n thay th cho các môđun nung c a Easyshrink® 15 và Easyshrink® 20 Cho Easyshrink [ Linh ki n ] Ph ki n thay th Mã s n phẩm Cho đ [ [ [ [ [ ZFCE2521 ZFCE2522 ZFCE2523 ZFCE2524 ZFCE2525 ∅ 3-6 mm ∅ 8-14 mm ∅ 16-18 mm ∅ 20-25 mm ∅ 32 mm [ ZFCM08IN000 – [ [ [ [ [ ZFCE2086 ZFCE2087 ZFCE2098 ZFCE2099 ZFCE2100 ∅ 3-6 mm ∅ 8-14 mm ∅ 16-18 mm ∅ 20-25 mm ∅ 32 mm [ ZFCM07IN107 – ZFAT08C01 ZFAT08C02 ZFAT08C03 ZFAT08C04 ZFAT08C05 ] ] ] ] ] ZFAT07C01 ZFAT07C02 ZFAT07C05 ZFAT07C06 ZFAT07C07 ] ] 15 20 ng kính cán d ng c d3 mm Vòng ch n tập trung nhi t cho d ng c v i m t đ u l n hơn * (c p đĩa nửa kín ZFCE... và vòng ZFCM...) 6,5 15 20 27 34 0,25 0,25 0,21 0,18 0,16 – 0,04 6,5 15 20 27 34 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 – 0,02 ∅ 3-6 mm ∅ 8-14 mm ∅ 16-18 mm ∅ 20-25 mm ∅ 32 mm 6,5 15 20 27 34 0,29 0,28 0,24 0,19 0,17 ∅ 3-6 mm ∅ 8-14 mm ∅ 16-18 mm ∅ 20-25 mm ∅ 32 mm 6,5 15 20 27 34 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 ZFCM07IN218 – – ZFAG01 – – Cho Easyshrink 15 Cho Easyshrink 20 Vòng ch n tập trung nhi t ] ] ] ] ] Cho Easyshrink 15 Cho Easyshrink 20 B n i ch a cho vòng ch n tập trung nhi t ∅ 32 mm Đôi găng tay b o v ] * Đ u dụng cụ t i đa có thể chạy qua bộ cảm ng là 65 mm. Về các bàn chải làm sạch đ u c p Shrinkfit, xem trang 372. EPB – Máy Shrinkfit 394 EPB – Máy Shrinkfit Linh ki n và ph ki n thay th cho các môđun đỡ Easyshrink® 15 và Easyshrink® 20 Cho Easyshrink [ Linh ki n ] Ph ki n thay th 15 Kích th c theo mm 20 Mã s n phẩm Cho đ u c p Shrinkfit D D1 F [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ZFAD05H32 ZFAD05H40 ZFAD05H50 ZFAD05H63 ZFAD05H10 ZFAD05S30 ZFAD05S40 ZFAD05S50 ZFAD05C3 ZFAD05C4 ZFAD05C5 ZFAD05C6 ZFAD05C8 HSK32 A/C/E & HSK40 B/D HSK40 A/C/E & HSK50 B/D/F HSK50 A/C/E & HSK63 B/D/F HSK63 A/C/E & HSK80 B/D/F HSK100 A/C & HSK125 B/D SA30 SA40 SA50 Seco-Capto™ C3 Seco-Capto™ C4 Seco-Capto™ C5 Seco-Capto™ C6 Seco-Capto™ C8 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 114 114 114 114 114 114 114 114 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 50 50 50 50 50 50 50 110 50 50 50 50 50 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,40 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 120 – – 0,10 Tr đỡ có cánh ng tr năng t t n nhi t đa ZFAR08T ] Vòng đỡ* [ [ [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ZFAR07H32 ZFAR07H40 ZFAR07H50 ZFAR07H63 ZFAR07H10 ZFAR07C5 ZFAR07C6 ZFAR07C8 ZFAR07S30 ZFAR07S40 ZFAR07S50 HSK32 A/C/E & Seco-Capto™ C3 HSK40 A/C/E & HSK50 B/D/F & Seco-Capto™ C4 HSK50 A/C/E & HSK63 B/D/F HSK63 A/C/E & HSK80 B/D/F HSK100 A/C Seco-Capto™ C5 Seco-Capto™ C6 Seco-Capto™ C8 SA30 SA40 SA50 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 – – – – – – – – – – – 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ZFAR02C006 ZFAR02C008 ZFAR02C010 ZFAR02C012 ZFAR02C014 ZFAR02C016 ZFAR02C018 ZFAR02C020 ZFAR02C025 ZFAR02C103 ZFAR02C104 ZFAR02C105 ZFAR02C106 ZFAR02C108 ZFAR02C110 ZFAR02C112 ZFAR02C114 ZFAR02C116 ZFAR02C306 ZFAR02C310 ZFAR02C314 ZFAR02C318 ZFAR02C325 5800 ∅6 5800 ∅8 5800 ∅10 5800 ∅12 5800 ∅14 5800 ∅16 5800 ∅18 5800 ∅20 5800 ∅25 5801 ∅3 5801 ∅4 5801∅5 5801 ∅6 5801 ∅8 5801 ∅10 5801 ∅12 5801 ∅14 5801 ∅16 5603 ∅6 và 8 5603 ∅10 và 12 5603 ∅14 và 16 5603 ∅18 và 20 5603 ∅25 và 32 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 220 220 220 220 180 180 180 180 180 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,75 1,75 1,75 1,75 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 ng làm ngu i có cánh Vòng đỡ: Cho cả v n hành và làm nguội trên Easyshrink® 15; Ch dùng cho làm nguội trên Easyshrink® 20. 395 EPB – Máy Shrinkfit Linh ki n và ph ki n thay th cho các môđun đỡ Easyshrink® 15 và Easyshrink® 20 Cho Easyshrink [ Linh ki n ] Ph ki n thay th Các kích th 15 20 Mã s n phẩm ] ] ZFAR03C c Cho đ u c p dao Shrinkfit D D1 F – 120 – – Tháp côn làm ngu i 0,10 Linh ki n cho thi t lập chiều cao Easyshrink® 15 và 20 Cho Easyshrink [ Linh ki n ] Ph ki n thay th 15 20 Mã s n phẩm mm B so chiều sâu cho thi t l p thanh ch n Th mm Cho kích cỡ đ u c p Shrinkfit và cán d ng c ∅ mm Ph m vi chiều sâu [ [ Z847031 – 25-75 [ [ [ [ ZFCM07IN282 ZFCM07IN254 – – 10-35 20-75 05RS580003 05RS580004 05RS580005 05RS560006 05RS560008 05RS560010 05RS560012 05RS560014 05RS560016 05RS560018 05RS560020 05RS560025 05RS560032 Cho thanh ch n đ ng kính d1 2,5 2,5 2,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 – – – – – – – – – – – – – 6-32 1,00 3-5 6-32 0,60 0,90 c đo chiều sâu Ph m vi chiều sâu ng lót đỡ d ng c cho thanh ch n [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 396 d2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 32 0,25 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 EPB – Máy Shrinkfit Linh ki n cho sự thi t lập chiều cao Easyshrink® 15 và 20 mm mm Cho kích cỡ đ u c p Shrinkfit và cán d ng c ∅ mm 05R560006 05R560008 05R560010 05R560012 05R560014 05R560016 05R560018 05R560020 05R560025 05R560032 – – – – – – – – – – S 2,5 3 4 5 5 6 6 8 8 8 d2 & d3 6 8 10 12 14 16 18 20 25 32 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 ] ] ZFS07IN018 ZFS07IN043 Lắp ren/ ∅ M t tr c 2,5 4,2 Cho ph m vi chiều dài 0-240 0-240 3-5 6-32 0,12 0,15 ] ZFCM07IN001 L1 150 F 60 – 0,13 Easyshrink [ Linh ki n ] Ph ki n thay th 15 20 Mã s n phẩm [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ B n i thi t lập vít ch n đ u có đuôi l c giác B thanh ch n** Giá ch a cho 16 thanh ch n** ** Một giá ch a và một bộ thanh ch n cho các cỡ 6-32 mm là một ph n c a chi ti t giao hàng c a môđun nung có thi t l p chiều cao (ZFM07MA2). 397 EPB – Máy Shrinkfit Linh ki n và Ph ki n thay th cho b làm mát n c cho chuông làm ngu i Easyshrink® 20 Cho đ u c p Shrinkfit Mã s n phẩm ∅ mm Lo i B c lót ti p xúc cho chuông làm ngu i Linh ki n: B g m 12 viên xử lý n ZFAR10D006 ZFAR10D008 ZFAR10D010 ZFAR10D012 ZFAR10D014 ZFAR10D016 ZFAR10D018 ZFAR10D020 ZFAR10D025 ZFAR10D032 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 ∅ 6 mm ∅ 8 mm ∅ 10 mm ∅ 12 mm ∅ 14 mm ∅ 16 mm ∅ 18 mm ∅ 20 mm ∅ 25 mm ∅ 32 mm 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 ZFAR10D103 ZFAR10D104 ZFAR10D105 ZFAR10D106 ZFAR10D108 ZFAR10D110 ZFAR10D112 ZFAR10D114 ZFAR10D116 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 ∅ 3 mm ∅ 4 mm ∅ 5 mm ∅ 6 mm ∅ 8 mm ∅ 10 mm ∅ 12 mm ∅ 14 mm ∅ 16 mm 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 ZFAR10D306 ZFAR10D310 ZFAR10D314 ZFAR10D318 ZFAR10D325 5603 5603 5603 5603 5603 ∅ 6 và 8 mm ∅ 10 và 12 mm ∅ 14 và 16 mm ∅ 18 và 20 mm ∅ 25 và 32 mm 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 ZFAR10D303S ZFAR10D306S ZFAR10D310S ZFAR10D314S ZFAR10D318S 5603 cực ngắn 5603 cực ngắn 5603 cực ngắn 5603 cực ngắn 5603 cực ngắn ∅ 3, ∅ 4 và 5 mm ∅ 6 và 8 mm ∅ 10 và 12 mm ∅ 14 và 16 mm ∅ 18 và 20 mm 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 – 0,60 c* Ph ki n thay th : ZFAP01 – * 3 viên xử lý nước được kèm theo với bộ làm nguội khi giao hàng. Vi c xử lý c n 3 viên (một l n) m i 6 tháng. 398 SMG Thép, thép mactensit và ferit không g Rm (N/mm2) kc1.1 (N/mm2) mc Thép r t ít cacbon Thép thu n ferit <450 1350 0,21 11 SMn30 Thép d gia công 400 <700 1500 0,22 3 S355JR Thép xây dựng. Thép cacbon thường có dung lượng cacbon từ th p đ n vừa (<0,5%C) 450 <550 1500 0,25 4 42 CrMo 4 Thép cacbon với dung lượng cacbon cao (>0,5%C) Thép c ng vừa dùng để làm c ng. Thép hợp kim th p thường Thép ferit không g và thép mactensit hóa già 550 <700 1700 0,24 5 34CrNiMo6 Thép công cụ thường. Thép c ng hơn dùng để làm c ng Thép mactensit hóa già 700 <900 1900 0,24 6 X 40 CrMoV 5 1 Thép công cụ khó Thép hợp kim cao có độ c ng cao Thép mactensit không g 900 <1200 2000 0,24 7 X 120 Mn 12 (50 HRC) Thép độ bền cao khó với độ c ng từ 42 đ n 56 HRc. Thép tôi từ nhóm v t li u 3–6. Thép không g Mactensic. >1200 2900 0,22 ISO SMG Đ i di n cho Mô t P 1 S275J2G3 2 H Thép austenic không g kép, d gia công M 8 X 8 CrNiS 18 9 Thép không g d gia công Thép không g d gia công Thép không g xử lý Canxi 1750 0,22 9 X 2 CrNiMo 17 12 2 Thép không g khó trung bình Thép không g kép và có austenic 1900 0,20 10 X 5 CrNiMo 17 12 2 Thép không g khó Thép không g kép và có austenic 2050 0,20 11 X 2 CrNiMoN 22 5 3 Thép không g r t khó Thép không g kép và có austenic 2150 0,20 12 GJL-150 Gang c ng vừa Gang xám 1150 0,22 13 GJL-250 Gang hợp kim th p Gang dẻo Gang c u 1225 0,25 14 GJS-700-2 Gang hợp kim trung bình khó Gang dẻo trung bình khó Gang c u 1350 0,28 15 GJL-350 Gang hợp kim cao khó Gang dẻo khó Gang c u 1470 0,30 Gang K Các vật li u khác N S 16 AW7075 Hợp kim Nhôm: Si th p 17 AlSi12 Hợp kim Nhôm: Hàm lượng Si cao 18 CuZn37 Hợp kim đ ng 19 Discalloy Siêu hợp kim có nền Fe 20 Hợp kim Stelit 21 Siêu hợp kim có nền Co 21 Inconel 718 (thanh, d p, vòng) Siêu hợp kim có nền Ni 3300 0,24 22 Ti 6AI-4V (được ) Hợp kim Titan 1450 0,23 Hãy nhớ rằng giá tr Rm ch là ph n h trợ cho vi c lựa chọn nhóm v t li u n u v t li u đó được xử lý bằng cách dát m ng, kéo m ng, xử lý nhi t ho c những phương pháp khác làm tăng độ bền c a v t li u. SMG 399 SMG SMG SMG 1 2 EN EN-Nr G 28 Mn6 C 10 1,1165 1,0301 C22+N C25+N C 10E C 15R C 22E 1,0402 1,0406 1,1121 1,1141 1,1151 S235JR S235JRG2 S275J0H S275J2G3 10 S 20 1,0037 1,0038 1,0149 1,0144 1,0721 15 SMn13 35 S20 46 S20 60 S20 1,0725 1,0726 1,0727 1,0728 11 SMn30 11 SMn37 11 SMnPb30 11 SMnPb 37 1,0715 1,0736 1,0718 1,0737 G 28 Mn6+QT 1,1165 3 C35+N C40+N E 335 C50+N C 30E C 35E C 40 E C 50E C 55E S355JR E 360 1,0503 1,1178 1,1181 1,1186 1,1206 1,1203 1,0570 1,0070 4 400 13 CrMo 4 5 1,7335 14 NiCr 14 1,5752 16 Mo 3 1,5415 16 MnCr 5 16 MnCrS 5 1,5715 1,7139 17 CrNiMo 6 1,6587 20 CrMo 5 20 MnCr 5 20 MnCrS 5 1,7264 1,7147 1,7149 W.-Nr DIN AFNOR BS UNI 1,1133 1,1165 1,0301 1,0401 1,0402 1,0406 1,1121 1,1141 1,1151 1,1158 1,0037 1,0116 1,0044 1,0144 1,0721 1,0722 1,0723 1,0726 1,0727 1,0728 1,0711 1,0715 1,0736 1,0718 1,0737 1,5622 1,5423 1,1167 1,1157 1,0528 1,0501 1,0511 1,0503 1,0540 1,1178 1,1181 1,1186 1,1206 1,1203 1,0570 1,0535 1,5680 1,7012 1,7335 1,7715 1,5732 1,5752 1,7015 1,7262 1,8521 1,5919 1,5415 1,2735 1,7337 1,7131 1,7139 1,5920 1,6587 1,7311 1,7264 1,7147 1,7149 1,7321 1,7323 1,2162 20 Mn 5 30 Mn 5 C 10 C 15 C 22 C 25 Ck 10 Ck 15 Ck 22 Ck 25 St 37-2 St 37-3 St 44-2 St 44-3 N 10 S 20 10 SPb 20 15 S 20 35 S 20 46 S 20 60 S 20 9 S 20 9 SMn 28 9 SMn 36 9 SMnPb 28 9 SMnPb 36 14 Ni 6 16 Mo 5 36 Mn 5 40 Mn 4 C 30 C 35 C 40 C 45 C 50 Ck 30 Ck 35 Ck 40 Ck 50 Ck 55 St 52-3 St 70-2 12 Ni 19 13 Cr 2 13 CrMo 4 4 14 MoV 6 3 14 NiCr 10 14 NiCr 14 15 Cr 3 15 CrMo 5 15 CrMoV 5 9 15 CrNi 6 15 Mo 3 15 NiCr 14 16 CrMo 4 4 16 MnCr 5 16 MnCrS 5 18 CrNi 8 18 CrNiMo 6 20 CrMo 2 20 CrMo 5 20 MnCr 5 20 MnCrS 5 20 MoCr 4 20 MoCrS 4 21 MnCr 5 20 M 5 120 M 19 120 M 36 045 M 10 080 M 15 050 A 20 070 M 26 040 A 10 080 M 15 040 A 22 060 A 25 G 22 Mn 3 AF 34 C 10; XC 10 AF3 7 C 12; XC 18 C 20 AF 50 C 30 XC 10 XC 15; XC 18 XC 25; XC 18 XC 25 E24-2 E 24-3; E 24-4 E 28-2 E 28-3; E 28-4 10 F 1 10 PbF 2 35 MF 4 45 MF 4 60 MF 4 S 250 S 300 S 250 Pb S 300 Pb 16 N 6 40 M 5 35 M 5 C 30 AF 55 C 35 AF 60 C 40 AF 65 C 45 C 50 XC 38 H1:XC 32 XC 42 H1 XC 48 H1 XC 55 E 36-3; E 36-4 A 70-2 Z 18 N 5 15 CD 3.5 14 NC 11 12 NC 15 12 C 3 12 CD 4 16 NC 6 15 D 3 10 NC 12 15 CD 4.5 16 MC 5 20 NC 6 18 NCD 6 18 CD 4 20 MC 5 20 MnCrS 5 20 NC 5 4360-40 C 4360-43 B 4360-43 C 210 M 15 C 10 C 15; C 16 C 20; C 21 C 25 C 10 15; C 16 C 20 C 25 Fe 360 B Fe 360 D FF Fe 430 B FN Fe 430 D FF CF 10 S 20 CF 10 SPb 20 210 A 15 212 M 36 212 M 44 220 M 07 230 M 07 240 M 07 1503-245-420 150 M 36 150 M 36 080 A 30 060 A 35 080 M 40 80 M 46 080 M 50 060 A 30 080 M 36 080 M 40 080 M 50 070 M 55 4360-50 C 1501-620 Gr. 27 1503-660-440 CF 9 S 22 CF 9 SMn 28 CF 9 SMn 36 CF 9 SMnPb 28 CF 9 SMnPb 36 14 Ni 6 16 Mo 5 C 35 C 40 C 45 C 35 C 40 C 50 Fe 510 B; C; D Fe 690 14 CrMo 4 5 16 NiCr 11 655 M 13 523 M 15 12 CrMo 4 S 107 1501-240 16 CrNi 4 16 Mo 3 1501-620 Gr. 27 527 M 17 14 CrMo 4 5 16 MnCr 5 820 A 16 18 NiCrMo 7 20 MnCr 5 SMG SMG JIS Thép không g UNS AISI/ASTM 1350 1450 G10220 G13300 G10100 G10170 G10200 1265 1370 G10100 G10170 1022; 1518 1330 1010 1015 1023 1025 1010 1015 1022 1025 SMnC 420 SMn 1 H; SCMn 2 S 10 C S 25 C S 10 C; S 9 CK S 15 C; S 15 CK S 22 C; S 20 CK S 25 C STKM 12 C SM 41 B SM 41 C SUM 32 SUM 21 SUM 22 SUM 22 L SB 450 M SMn 438 (H); SCMn 3 G10250 1311 1312; 1313 1412 1412; 1414 1922 1957 1973 1912 1914 1926 Các tên khác Điều ki n Hình d ng C u trúc A 573 Gr. 58 A 570 Gr. 40 A 573 Gr. 70 1108 11 L 08 G11400 G11460 1140 1146 G12120 G12130 G12150 G12134 G12144 1212 1213 1215 12 L 13 12 L 14 A 350-LF 5 4520 1335 1039 2120 G45200 G13350 G10390 1550 G10350 1650 G10430 1572 G10340 S 30 C S 40 C S 45 C S 50 C S 30 C S 35 C S 40 C S 55 C SM 50 YA 2172; 2132 1655 1055 2515 2216 SNC 415 (H) SNC 815 (H) SCr 415 (H) SCM 415 (H) A 182-F11; F12 G 33106 G 50150 2912 SNC 22 SCR 415 SCM 421 SMnC 420 (H) SMnC 21 H T 51606 2216 2511 1035 1040 1045 1049 1030 1035 1040 1050 1055 G51170 G51200 3415 3310; 9314 5015 4320 A 204 Gr. A P6 A 387 Gr. 12 Cl. 2 5115 5120 5120 H SCR 420 H 401 SMG SMG SMG 4 EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI 20 NiCrMoS 2 2 1,6526 805 M 20 20 NiCrMo 2 1,7218 25 CD 4 S 1717 CDS 110 25 CrMo 4 (KB) 28 Cr4 1,7030 31 CrMoV 9 1,8519 21 NiCrMo 2 23 CrMoB 3 3 25 CrMo 4 25 MoCr 4 25 MoCrS 4 28 Cr 4 28 NiCrMo 4 30 CrMoV 9 30 CrNiMo 8 31 CrMoV 9 31 NiCr 14 32 Cr 2 32 CrMo 12 34 Cr 4 34 CrMo 4 35 CrMo 4 35 NiCr 18 36 CrNiMo 4 36 NiCr 10 36 NiCr 6 37 Cr 4 37 MnSi 4 38 Cr 2 38 MnSi 4 39 CrMoV 13 9 40 CrMnMo 7 40 CrMnMoS 8 6 40 CrMnNiMo 8 41 Cr 4 41 CrMo 4 42 Cr 4 42 CrMo 4 42 CrV 6 42 MnV 7 43 CrMo 4 44 Cr 2 46 Cr 2 46 MnSi 4 48 CrMo 4 50 CrMo 4 50 CrV 4 50 MnSi 4 53 MnSi 4 55 Cr 3 55 Si 7 58 SiCr 8 60 SiCr 7 62 SiMnCr 4 C 45 W C 55 W C 60 C 60 W C 67 W C 70 W1 C 70 W2 C 75 W C 80 W1 C 80 W2 C 85 W Ck 45 Ck 60 Ck 67 Ck 75 GS-50 CrV 4 St 60-2 20 NCD 2 25 CrMo 4 1,6523 1,7271 1,7218 1,7325 1,7326 1,7030 1,6513 1,7707 1,6580 1,8519 1,5755 1,7020 1,7361 1,7033 1,7220 1,2330 1,5864 1,6511 1,5736 1,5710 1,7034 1,5122 1,7003 1,5120 1,8523 1,2311 1,2312 1,2738 1,7035 1,7223 1,7045 1,7225 1,7561 1,5223 1,3563 1,3561 1,7006 1,5121 1,3565 1,7228 1,8159 1,5131 1,5141 1,7176 1,0904 1,2103 1,0961 1,2101 1,1730 1,1820 1,0601 1,1740 1,1744 1,1520 1,1620 1,1750 1,1525 1,1625 1,1830 1,1191 1,1221 1,1231 1,1248 1,8159 1,0060 34 Cr 4 34 CrMo 4 1,7033 1,7220 36CrNiMo4+TA 38 Cr2 402 1,7003 41 Cr 4 1,7035 42 CrMo 4 1,7225 50 CrV 4 50 MnSi4 1,8159 1,5131 55 Cr 3 55 SiCr7 1,7176 1,7100 C60+N 1,0601 C 75 W 1,1750 C 45E C 60E C 67S C 75S 1,1191 1,1221 1,1231 1,1248 E 335 1,0060 530 A 30 30 CND 8 32 CDV 12 30 NC 11 823 M 30 30 CD 12 32 C 4 35 CD 4 34 CD 4 722 M 24 530 A 32 708 A 37 708 A 37 32 CrMo 12 34 Cr 4 (KB) 35 CrMo 4 35 CrMo 4 40 NCD 3 35 NC 11 35 NC 6 38 C 4 816 M 40 38 NiCrMo 4 (KB) 35 NiCr 9 653 M 31 640 A 35 530 A 36 38 C 2 40 CMD 8S 40 CND 8 42 C 4 42 CD 4 TS 42 C 4 TS 42 CD 4 30 NiCrMo 8 38 Cr 4 38 Cr 2 897 M 39 36 CrMoV 13 9 530 M 40 708 M 40 530 A 40 708 M 40 41 Cr 4 41 CrMo 4 41 Cr 4 42 CrMo 4 42 C 2 45 Cr 2 50 CV 4 708 A 47 735 A 50 51 CrV 4 55 C 3 55 S 7 527 A 60 250 A 53 55 Cr 3 55 Si 8 60 SC 7 60 SiCr 8 Y3 42 CC 55 Y3 55 080 A 62 C 60 BW 1A Y1 90; Y1 80 Y1 80 Y3 90 XC 42 XC 60 XC 68 XC 75 A 60-2 BW 1 B C 80 KU C 80 KU 080 M 46 080 A 62 060 A 67 060 A 78 C 45 C 60 C 70 C 75 4360-SSE; SSC Fe 590; Fe 60-2 SMG SMG JIS Thép không g UNS AISI/ASTM SNCM 220 (H) 2506 G86170 8620 SCM 420; SCM 430 2225 G41300 4130 Các tên khác Điều ki n Hình d ng C u trúc 5130 SNCM 431 SNC 836 2240 SCr 430 (H) SCM 432; SCCrM 3 SCr 440 (H) SCM 440 SCr 440 SCM 440 (H) 2234 2234 2244 2245 *) 2244 G51320 G41350 T 51620 5132 4135; 4137 4135 G98400 9840 3435 3135 5135 G51400 G41420 G41400 P 20 P 20+S P20+Ni 5140 4142; 4140 5140 4142; 4140 5045 5045 SCM 445 (H) SUP 10 SUP 9 (A) 2230 2253 2085; 2090 G41470 H61500 4150 6150 G51550 5155 9255 SUP 7 9262 G10600 1060 T72301 W1 W 108 SK 7 SKC 3; SK 5; SK 6 SK 5 S 45 C S 58 C 1672 1665; 1678 1770 1774; 1778 G10420 G10640 G10700 G10780 1064 1070 1078; 1080 6150H SM 58 403 SMG SMG SMG 4 5 EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI X 12 Cr 13 X 10 CrAl 13 X 10 CrAl 24 X 12 Cr 13 X 14 CrMoS 17 X 12 CrS 13 X 12 Cr 13 X 2 CrMoTi18 2 X 2 CrMoTi18 2 X 2 CrNi 13 X 3 CrNIMo 13 3 X 5 CrTi 12 X 6 Cr 13 X 6 Cr 17 X 6 CrAl 13 X 6 CrMo 4 X 6 CrTi 17 X 3 CrNb 17 10 CrMo 9 10 100 Cr 6 1,4006 1,4724 1,4762 1,4006 1,4104 1,4005 1,4024 1,4521 1,4521 1,4003 1,4313 1,4512 1,4000 1,4016 1,4002 1,2341 1,4510 1,4511 1,7380 1,3505 410 S 21 BH 12 X 12 Cr 13 X 10 CrAl 12 X 16 Cr 26 1,2419 1,2210 14 CrMoV 6 9 1,7735 34 CrAl 6 1,8504 34 CrAlNi 7 1,8550 34 CrNiMo 6 1,6582 41 CrAlMo 7 10 1,8509 X 10 Cr 13 X 10 CrAl 13 X 10 CrAl 24 X 12 Cr 13 X 12 CrMoS 17 X 12 CrS 13 X 15 Cr 13 X 2 CrMoTi18 2 X 2 CrMoTi18 2 X 2 CrNi 12 X 5 CrNi 13 4 X 5 CrTi 12 X 6 Cr 13 X 6 Cr 17 X 6 CrAl 13 X 6 CrMo 4 X 6 CrTi 17 X 8 CrNb 17 10 CrMo 9 10 100 Cr 6 100 MnCrW 4 100 V 1 105 WCr 6 115 CrV 3 120 WV 4 14 CrMoV 6 9 14 NiCr 18 21 CrMoV 5 7 32 NiCrMo 14 5 34 CrAl 6 34 CrAlMo 5 34 CrAlNi 7 34 CrAlS 5 34 CrNiMo 6 40 NiCrMo 2 2 40 NiCrMo 6 41 CrAlMo 7 45 WCrV 7 50 NiCr 13 58 CrV 4 60 MnSiCr 4 60 WCrV 7 67 SiCr 5 90 CrSi 5 90 Mn 4 90 MnCrV 8 C 105 W1 C 105 W2 C 110 W C 125 W C 135 W Ck 101 GS-34 CoCrMoV 19 12 G-X 28 CrMoV 5 1 G-X 37 CrMoW 5 1 X 18 CrN 28 X 19 NiCrMo 4 X 20 Cr 13 X 20 CrMoWV 12 1 X 20 CrNi 17 2 X 22 CrMoV 12 1 X 30 Cr 13 X 36 CrMo 17 X 4 CrNiMo 16 5 X 40 Cr 13 Z 12 C 13 Z 10 C 13 Z 10 CAS 24 105 WCr 6 107 CrV 3 1,4006 1,4724 1,4762 1,4006 1,4104 1,4005 1,4024 1,4521 1,4521 1,4003 1,4313 1,4512 1,4000 1,4016 1,4002 1,2341 1,4510 1,4511 1,7380 1,3505 1,2510 1,2833 1,2419 1,2210 1,2516 1,7735 1,5860 1,7709 1,6746 1,8504 1,8507 1,8550 1,8506 1,6582 1,6546 1,6565 1,8509 1,2542 1,2721 1,8161 1,2826 1,2550 1,7103 1,2108 1,1273 1,2842 1,1545 1,1645 1,1654 1,1663 1,1673 1,1274 1,2887 1,2392 1,2606 1,4749 1,2764 1,4021 1,4935 1,4057 1,4923 1,4028 1,2316 1,4418 1,4031 90 MnCrV 8 C 105U 404 1,2842 1,1545 C 100S 1,1274 X 18 CrN 28 1,4749 X 20 Cr 13 X 20 CrMoWV 12 1 X 20 CrNi 17 2 X 22 CrMoV 12 1 X 30 Cr 13 X 38 CrMo 16 X 4 CrNiMo 16 5 X 39 Cr 13 1,4021 1,4935 1,4057 1,4923 1,4028 1,2316 1,4418 1,4031 Z 10 CF 17 Z 12 CF 13 Z 12 C 13 410 S 21 441 S 29 416 S 21 420 S 29 X 10 CrS 17 X 12 CrS 13 Z 5 CN 13.4 Z 6 CT 12 Z 6 C 12 Z 8 C 17 Z 6 CA 13 425 C 11 409 S 19 403 S 17 430 S 15 405 S 17 X 6 CrNi 13 04 X 6 CrTi 12 X 6 Cr 13 X 8 Cr 17 X 6 CrAl 13 Z 8 CT 17 Z 8 CNb 17 10 CD 9.10 100 C 6 90 MWCV 5 Y1 105 V 105 WC 13 100 C 3 110 WC 20 20 CDV 5,07 1501-622 Gr. 31; 45 534 A 99 BO 1 BW 2 BF 1 X 6 CrTi 17 X 6 CrNb 17 12 CrMo 9 10 100 Cr 6 95 MnWCr 5 KU 102 V 2 KU 107 WCr 5 KU 107 CrV 3 KU 110 W 4 KU 35 NCD 14 830 M 31 30 CAD 6.12 34 CAND 7 905 M 31 34 CrAlMo 7 35 NCD 6 40 NCD 2 817 M 40 311-Type 7 311-Type 6 905 M 39 BS 1 35 NiCrMo 6 (KW) 40 NiCrMo 2 (KB) 40 CAD 6.12 55 WC 20 90 MV 8 Y1 105 Y1 105 41 CrAlMo 7 45 WCrV 8 KU 55 WCrV 8 KU BO 2 Y2 120 Y2 140 90 MnVCr 8 KU C 100 KU C 100 KU C 120 KU C 140 KU 060 A 96 Z 18 C 25 Z 20 C 13 420 S 37 X 20 Cr 13 Z 15 CN 16.02 Z 21 CDV 12 Z 30 C 13 Z 35CD17 Z 6 CND 16.05.01 Z 40 C 14 431 S 29 762 420 S 45 X 16 CrNi 16 X22 CrMoV 12 1 X 30 Cr 13 X 38 CrMo 16 1 KU (420 S 45) X 40 Cr 14 SMG SMG JIS Thép không g UNS AISI/ASTM SUS 410 SUS 405 SUH 442 SUS 410 SUS 430 F SUS 416 SUS 410 J 1 2302 S41000 S40500 S44600 S41000 S43020 S41600 J91201 410; CA-15 405 446 410 S 430 F 416 2302 2383 2380 2326 2326 SCS 5 SUH 409 SUS 403 SUS 430 SUS 405 2385 2301 2320 SUS 430 LX SUS 430 LX SUJ 2 SKS 3 SKS 43 SKS 31 SNCM 447 SNCM 240 SNCM 439 SACM 645 S40977 S41500 S40900 S41008 S43000 S40500 S43036 2218 2258 2140 F6NM 409 L 403 430 405 J 21890 G51986 T31501 T 72302 T61202 L2 K 23545 K 52440 K 23745 A 355 Cl. D G87400 2940 2710 444 444 309 430 Ti 430 Nb A 182-F22 52100 O1 W 210 2541 K 24065 T41901 T31502 1880 Các tên khác Điều ki n Hình d ng C u trúc Mactensit Ferit Ferit Mactensit Ferit Mactensit Mactensit Ferit Ferit Ferit Mactensit Ferit Ferit Ferit Ferit Ferit Ferit 4340 8740 4340 A 355 Cl. A S1 O2 W 110 SK 3 SK 2 SK 1 SUP 4 W 112 1870 G10950 1095 2322 S44600 446 Ferit SUS 420 J 1 2303 420 SUS 431 SUS 420 J 2 2321-03 2317 2304 S42000 S42200 S43100 J91153 420 422 Mactensit Mactensit Mactensit Mactensit Mactensit SUS 420 2387 2304,2314 – S40280 431 420 Mactensit Mactensit 405 SMG SMG SMG 5 6 7 8 9 406 EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI X 45 Cr 13 X 45 CrNiW 18 9 X 45 NiCrMo 4 X 70 CrMo 15 X 80 CrNiSi 20 X 90 CrMoV 18 54 NiCrMoV 6 1,4034 1,4873 1,2767 1,4109 1,4747 1,4112 1,2711 (420 S 45) 331 S 40 EN 20B X 45 CrNiW 18 9 42 NiCrMo 15 7 443 S 65 409 S 19 BH 224 X 80 CrSiNi 20 X CrTi 12 1,3207 1,3318 1,3302 1,3202 1,3355 1,3265 1,3257 1,3255 1,3247 1,3346 1,3348 Z 130 WKCDV 10-4-3-10 BT 42 HS 10-4-3-10 Z 80 WCV 18-04-01 BT 1 BT 5 HS 18-0-1 HS 18-0-1-10 Z 80 WKCV 18-05-04-0 Z 110 DKCWV 09-08-04 Z 85 DCWV 08-04-02-0 Z 100 DCWV 09-04-02- BT 4 BM 42 BM 1 HS 18-1-1-5 HS 2-9-1-8 HS 1-8-1 HS 2-9-2 HS 3-3-2 HS 6-5-2 HS 6-5-2-5 HS 6-5-3 S-6-5-3C HS 7-4-2-5 X 100 CrMoV 5 X 105 CrMo 17 X 155 CrVMo 12 1 1,3333 1,3343 1,3243 1,3344 1,3345 1,3246 1,2363 1,4125 X 210 Cr 12 1,2080 X 45 Cr 13 X 45 CrNiW 18 9 X 45 NiCrMo 4 X 65 CrMo 14 X 80 CrNiSi 20 X 90 CrMoV 18 54 NiCrMoV 6 55 NiCrMoV 6 57 NiCrMoV 7 7 75 CrMoNiW 6 7 81 CrMov 42 16 G-X 165 CrCoMo 12 G-X 165 CrMoV 12 G-X 165 CrV 12 S 10-4-3-10 S 12-1-2 S 12-1-4 S 12-1-4-5 S 18-0-1 S 18-1-2-10 S 18-1-2-15 S 18-1-2-5 S 2-10-1-8 S 2-9-1 S 2-9-2 S 2-9-2-8 S 3-3-2 S 6-5-2 S 6-5-2-5 S 6-5-3 S 6-5-3C S 7-4-2-5 X 100 CrMoV 5 1 X 105 CrMo 17 X 155 CrVMo 12 1 X 165 CrMoV 12 X 2 NiCoMoTi 18 9 5 X 210 Cr 12 X 210 CrW 12 X 3 NiCrMo 18 8 5 X 30 WCrV 5 3 X 30 WCrV 9 3 X 32 CrMoCoV 3 3 3 X 32 CrMoV 3 3 X 38 CrMoV 5 1 X 38 CrMoV 5 3 X 40 CrMoV 5 1 X 120 Mn 12 X 10 CrNiS 18 9 X 12 CrNi 17 7 X 12 CrNi 18 8 X 5 CrNiNb 18 10 X 6 CrNi 18 10 X 6 CrNi 18 11 X 6 CrNi 18 12 X 6 CrNiNb 18 10 X 10 CrNiMoNb 18 12 X 12 CrNi 25 21 X 12 CrNiTi 18 9 X 12 CrNiWTi 16 3 X 15 CrNiSi 20 12 X 2 CrNi 19 11 X 2 CrNiMo 17 13 2 X 2 CrNiMo 18 14 3 X 2 CrNiMo 18 16 4 Z 40 C 14 Z 35 CNWS 18.09 45 NCD 17 Z 70 D 14 Z 80 CSN 20.02 Z 2 CND 18 05 55 NCDV 6 55 NCDV 7 HS 10-4-3-10 HS 12-1-2 HS 12-1-4 HS 12-1-4-5 HS 18-0-1 HS 18-1-2-10 HS 18-1-2-15 HS 18-1-2-5 HS 2-10-1-8 HS 2-9-1 HS 2-9-2 1,4034 1,4873 1,2767 1,4109 1,4747 1,4112 1,2711 1,2713 1,2744 1,2762 1,2369 1,2880 1,2601 1,2201 1,3207 1,3318 1,3302 1,3202 1,3355 1,3265 1,3257 1,3255 1,3247 1,3346 1,3348 1,3249 1,3333 1,3343 1,3243 1,3344 1,3345 1,3246 1,2363 1,4125 1,2379 1,2601 1,2709 1,2080 1,2436 1,2706 1,2567 1,2581 1,2885 1,2365 1,2343 1,2367 1,2344 1,3401 1,4305 1,4310 1,4300 1,4546 1,4301 1,4948 1,4303 1,4550 1,4583 1,4335 1,4541 1,4962 1,4828 1,4306 1,4404 1,4435 1,4438 X 40 CrMoV 5 1 X 120 Mn 12 X 8 CrNiS 18 9 X 9 CrNi 18 8 X 12 CrNi 18 8 X 5 CrNiNb 18 10 X 5 CrNi 18 9 X 6 CrNi 18 11 X 4 CrNi 18 11 X 6 CrNiNb 18 10 X 5 CrNiMoNb 19 11 2 X 12 CrNi 25 21 X 6 CrNiTi 18 10 X 12 CrNiWTi 16 3 X 15 CrNiSi 20 12 X 2 CrNi 19 11 X 2 CrNiMo 17 12 2 X 3 CrNiMo 18 14 3 X 2 CrNiMo 18 15 4 1,2344 1,3401 1,4305 1,4310 1,4300 1,4546 1,4301 1,4948 1,4303 1,4550 1,4583 1,4335 1,4878 1,4962 1,4828 1,4306 1,4404 1,4435 1,4438 BM 34 Z 85 WDCV 06-05-04-0 Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02 Z 120 WDCV 06-05-04Z 110 WKCDV 07-05-04 Z 100 CDV 5 Z 100 CD 17 Z 160 CDV 12 BM 2 BM 4 BA 2 BD 2 HS 3-3-2 HS 6-5-2 HS 6-5-2-5 HS 6-5-3 HS 7-4-2-5 X 100 CrMoV 5 1 KU X 105 CrMo 17 X 155 CrVMo 12 1 KU X 165 CrMoW 12 KU Z 2 NKD 19-09 Z 200 C 12 BD 3 E-Z 2 NKD 18 Z 32 WCV 5 Z 30 WCV 9 BH 21 X 30 WCrV 5 3 KU X 30 WCrV 9 3 KU 32 DCV 28 Z 38 CDV 5 BH 10 BH 11 30 CrMoV 12 27 KU X 37 CrMoV 5 1 KU Z 40 CDV 5 Z 120 M 12 Z 10 CNF 18.09 Z 12 CN 17.07 Z 12 CN 18 BH 13 BW 10 303 S 31 301 S 21 302 S 25 347 S 31 304 S 31 304 S 51 305 S 19 347 S 31 318 C 17 310 S24 321 S 51 X 40 CrMo 5 1 1 KU Z 6 CN 18.09 Z 6 CN 18.09 Z 8 CN 18.11 FF Z 6 CNNb 18.10 Z 6 CNDNb 17.13 Z 12 CN 25.20 Z 6 CNT 18.12 Z 6 CNNb 18.10 Z 17 CNS 20.12 Z 2 CN 18.10 Z 2 CND 17.12.02 Z 2 CND 17.13 Z 2 CND 19.15.4 309 S 24 304 S 12 316 S 11 316 S 12 317 S 12 X 210 Cr 13 KU X 215 CrW 12 1 KU X 10 CrNi 18 09 X 12 CrNi 17 07 X 6 CrNiNb 18 11 X 5 CrNi 18 11 X 5 CrNi 18 10 KW X 7 CrNi 18 10 X 6 CrNiNb 18 11 X 6 CrNiMoNb 17 13 X 6 CrNi 26 20 X 6 CrNiTi 18 11 X 3 Cr Ni 18 11 X 2 CrNiMo 17 12 2 X 2 CrNiMo 17 13 2 X 2 CrNiMo 18 16 SMG SMG JIS Thép không g UNS [2304] T61206 – SAE HNV 3 6F7 440 A SAE HNV 6 440 B 6F2 L6 T12015 T12001 T12005 T15 T1 T5 T12004 T11342 T 11301 T11307 T11333 T4 M42 H41; M1 M7 M33; M34 T 11302 T11323 T11323 T11341 T30102 S44004 T30402 M2 M35 M3 Cl. 2 M3 M41 A2 440 C D2 T30403 18 MAR 300 D3 SUH 31 SUS 440 A SUH 4 SUS 440 B 2327 SKT 4 AISI/ASTM S44002 S65006 S44003 Các tên khác Điều ki n Hình d ng C u trúc Mactensit Mactensit đã xử lý Mactensit PH Mactensit SKH 57 SKH 2 SKH 4 A SKH 3 SKH 51 2782 SKH 9; SKH 51 SKH 53 SKH 52; SKH 53 SKH 55 2722 2723 SKD 12 SUS 440 C SKD 11 2260 Mactensit 2310 SKD 1 SKD 2 2312 K 93120 SKD 4 SKD 5 T20821 H21 SKD 7 SKD 6 T20810 T20811 H10 H11 T20813 H13 A128 Loại A 303 301 302 348 304; 304 H 304 H 308; 305 347 318 310 S 321; 321 H 347 H 309 304 L 316 L 316 L 317 L SKD 61 SC MnH 1 SUS 303 SUS 301 SUS 302 2242 2183 2346 (2331) 2331 SUS 304 SUS 304 H SUS 305 SUS 347 SCS 22 SUH 310; SUS 310 S SUS 321 2333 2333 2333 2338 SUH 309 SUS 304 L SUS 316 L SCS 16; SUS 316 L SUS 317 L 2361 2337 2352 2348 2353 2367 S30300 S30100 S30200 S34800 S30400 S30480 S30500 S34700 S31008 S32100 S34700 S30900 S30403 S31603 S 31603 S31703 Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit 407 SMG SMG SMG 9 10 11 12 13 14 15 16 408 EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI X 2 CrNiN 18 10 X 5 CrNiMo 17 13 3 X 5 CrNi 19 10 X 6 CrNiMoNb 17 12 2 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 X 15 CrNiSi 25 20 X 5 CrNiMo 17 12 2 X 1 CrNiMoN 20 18 7 X 1 NiCrMoCuN 31 27 4 X 10 NiCrAlTi 32 20 X 12 NiCrSi 35 16 X 2 CrNiMoN 25 7 4 X 2 CrMoNiCuN 25 6 3 X 2 CrNiMoCuWN25 7 4 X 2 CrNiMoN 17 11 2 X 2 CrNiMoN 17 13 3 X 2 CrNiMoN 17 13 5 X 2 CrNiMoN 22 5 3 X 2 CrNiMoN 22 5 X 1 CrNiMoN 25 22 8 X 2 CrNiN 23 4 X 2 NiCrMoCu 25 20 5 X 1 NiCrMoCu 25 20 5 X 4 CrNiCuNb 16 4 X 3 CrNiMo 27 5 2 X 5 CrNiCuNb 16 4 EN-GJL-100 EN-GJL-150 EN-GJS-350-22 EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-18 EN-GJMB-350-10 EN-GJMB-450-6 EN-GJMB-550-4 EN-GJL-200 EN-GJL-250 EN-GJS-500-7 EN-GJS-600-3 EN-GJSA-XNiCr20-2 EN-GJSA-XNiCr20-3 EN-GJSA-XNiMn13-7 EN-GJLA-XNiCr 20-2 EN-GJLA-XNiCr20-3 EN-GJMB-600-3 EN-GJL-300 EN-GJS-700-2 EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2 EN-GJLA-XNiCuCr15-6-3 EN-GJMB-700-2 EN-GJL-350 – EN-GJS-800-2 EN-GJSA-XNi22 EN-GJSA-XNi35 – EN-GJSA-XNiCr30-3 EN-GJSA-XNiCr35-3 EN-GJSA-XNiMn23-4 EN-GJSA-XNiSiCr20-5-2 EN-GJSA-XNiSiCr30-5-5 EN-GJLA-XNiCr 30-3 EN-GJLA-XNiSiCr20-5-3 – AW-1200 AW-1050A 1,4311 1,4436 1,4308 1,4580 1,4571 1,4841 1,4401 1,4547 1,4563 1,4876 1,4864 1,4410 1,4507 1,4501 1,4406 1,4429 1,4439 1,4462 1,4462 1,4652 1,4362 1,4539 1,4539 1,4540 1,4460 1,4548 0,6100 0,6150 0,7033 0,7040 0,7043 0,8135 0,8145 0,8155 0,6200 0,6250 0,7050 0,7060 0,7660 0,7661 0,7652 0,6660 0,6661 0,8165 0,6300 0,7070 0,6655 0,6656 0,8170 0,6350 0,6040 0,7080 0,7670 0,7683 0,7677 0,7676 0,7683 0,7673 0,7665 0,7680 0,6676 0,6667 0,6680 Al99 Al99.5 1,4311 1,4436 1,4308 1,4580 1,4571 1,4841 1,4401 1,4547 1,4563 1,4876 1,4864 1,4410 1,4507 1,4501 1,4406 1,4429 1,4439 1,4462 1,4462 1,4652 1,4362 1,4539 1,4539 1,4540 1,4460 1,4542 0,6100 0,6150 0,7033 0,7040 0,7043 X 2 CrNiN 19 11 X 5 CrNiMo 17 13 3 X 6 CrNi 18 9 X 6 CrNiMoNb 17 12 2 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 X 15 CrNiSi 25 20 X 5 CrNiMo 18 10 X 1 CrNiMoN 20 18 7 X 1 NiCrMoCuN 31 27 4 X 10 NiCrAlTi 32 20 X 12 NiCrSi 36 16 X 2 CrNiMoN 25 7 4 X 2 CrMoNiCuN 25 6 3 X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4 X 2 CrNiMoN 17 12 2 X 2 CrNiMoN 17 13 3 X 2 CrNiMoN 17 13 3 X 2 CrNiMoN 22 5 X 2 CrNiMoN 22 5 X 2 CrNiMoN 25 22 7 X 2 CrNiN 23 4 X 2 NiCrMoCu 25 20 5 X 2 NiCrMoCu 25 20 5 X 4 CrNiCuNb 16 4 X 4 CrNiMo 27 5 2 X 5 CrNiCuNb 17 4 GG-10 GG-15 GGG-35.3 GGG-40 GGG-40.3 GTS-35-10 GTS-45-06 GTS-55-04 GG-20 GG-25 GGG-50 GGG-60 GGG-NiCr 20 2 GGG-NiCr 20 3 GGG-NiMn 13 7 GGL-NiCr 20 2 GGL-NiCr 20 3 GTS-65-02 GG-30 GGG-70 GGL-NiCuCr 15 6 2 GGL-NiCuCr 15 6 3 GTS-70-02 GG-35 GG-40 GGG-80 GGG-Ni 22 GGG-Ni 35 GGG-NiCr 30 1 GGG-NiCr 30 3 GGG-NiCr 35 3 GGG-NiMn 23 4 GGG-NiSiCr 20 5 2 GGG-NiSiCr 30 5 5 GGL-NiCr 30 3 GGL-NiSiCr 20 5 3 GGL-NiSiCr 30 5 5 Al99 Al99.5 Z 2 CN 18 .10 Az Z 6 CND 18.12.03 Z 6 CN 18.10M Z 6 CNDNb 17.12 Z 6 CNDT 17.12 Z 15 CNS 25.20 Z 3 CND 17.11.1 304 S 62 316 S 33 304 C 15 318 S 17 320 S 31 314 S 25 316 S 31 X 1 CrNiMoN 20 18 7 X 2 CrNiN 18 11 X 5 CrNiMo 17 13 2 Incoloy 800 Z 20 NCS 33.16 Z 3 CND 25.07 Az Z 10 NC 32.21 NA 17 0,6200 0,6250 0,7050 0,7060 0,7660 0,7661 0,7652 0,6660 0,6661 0,6300 0,7070 0,6655 0,6656 0,6350 0,6040 0,7080 0,7670 0,7683 0,7677 0,7676 0,7683 0,7673 0,7665 0,7680 0,6676 0,6667 0,6680 3,0205 3,0255 X 2 CrNiMoN 25 7 4 Z 3 CND 25.06 Az Z 2 CND 17.12 Az Z 2 CND 17.13 Az Z 3 CND 18.14.05 Az Z 2 CND 22.05 Az Z 2 CND 22.05 Az 316 S 61 316 S 62 (316 S 63) 332 S 15 318 S 13 Z 2 NCDU 25 20 904 S 13 Z 4 CNUNb 16.4 M Z 3 CND 25.7 Az Z 6 CNU 17.4 Ft 10 D Ft 15 D FGS 370-17 FGS 400-12 FGS-370-17 B 340/12 P 440/7 P 540/5 Ft 20 D Ft 25 D FGS 500-7 FGS 600-3 FGS Ni20 Cr2 FGS Ni20 Cr3 FGS Ni13 Mn7 FGL Ni20 Cr2 FGL Ni20 Cr3 P 570/3 Ft 30 D FGS 700-2 FGL Ni15 Cu6 Cr2 FGL Ni15 Cu6 Cr3 P 690/2 Ft 35 D Fgl 400 FGS 800-2 FGS Ni22 FGS Ni35 FGS Ni30 Cr1 FGS Ni30 Cr3 FGS Ni35 Cr3 FGS Ni23 Mn4 FGS Ni20 Si5 Cr2 FGS Ni30 Si5 Cr5 FGL Ni30 Cr3 FGL Ni20 Si5 Cr3 FGL Ni30 Si5 Cr5 A-4/1200 A-5/1050A X 6 CrNiMoNb 17 12 X 6 CrNiMoTi 17 12 X 16 CrNiSi 25 20 X 5 CrNiMo 17 12 X 1 CrNiMoN 20 18 7 X 2 CrNiMoN 17 12 X 2 CrNiMoN 17 13 3 X 2 CrNiMoN 22 5 X 2 CrNiMoN 22 5 X 3 CrNiMo 27 5 2 Grade 100 Grade 150 Grade 350/22 Grade 420/12 Grade 370/17 B 340/12 P 440/7 P 540/5 Grade 220 Grade 260 Grade 500/7 Grade 600/3 Loại S2 Loại S2B Loại S6 Loại F2 G10 G15 P 570/3 Grade 300 Grade 700/2 Loại F1 P 65-02 G30 GS 700-2 P 690/2 Grade 350 Grade 400 P 70-02 G35 GS 400-12 GSO 42/17 B 35-12 P 45-06 P 55-04 G20 G25 GS 500-7 GS 600-3 GS 800-2 Loại S3 Loại S2M Loại F3 1C/1200 1B/1050A SMG SMG JIS Thép không g UNS SUS 304 LN SUS 316 SCS 13 2371 2343 2333 SUS 316 Ti SUH 310 SUS 316 2350 S30453 S31600 S31640 2347 2778 NCF 800 SUH 330 2328 SUS 316 LN SUS 316 LN (SUS 316LN) SUS 329 J 3L 2375 2377 2377 2327 2562 2564 SUS 329 J 1 SCS 24; SUS 630 FC 100 FC 150 FCD 350-22L FCD 400-18L FCMB35-10 PCMP45-06 PCMP55-04 FC 200 FC 250 FCD 500-7 FCD 600-3 2324 01 10-00 01 15-00 07 17-15 07 17-02 07 17-12 08 15-00 08 52-00 08 54-00 01 20-00 01 25-00 07 27-02 07 32-03 07 72-00 05 23-00 PCMP60-03 FC 300 FCD 700-2 08 56-00 01 30-00 07 37-01 PCMP70-02 FC 350 08 62-00 01 35-00 01 40-00 FCD 800-2 S31000 S31600 S31254 N08028 N08800 N08330 S32750 S32550 S32760 S 31653 S31653 (S31653) S31803 S32205 S32654 S32304 N08904 S15500 S32900 S17400 F11401 F11601 F32800 F32800 F22200 F23130 F24130 F12101 F12401 F33800 F34100 F43000 F43001 – F41002 F41003 F24830 F13101 F34800 F41000 F41001 F26230 F13502 F14102 F36200 F43006 F43004 F43003 F43007 F43010 – F43005 F41004 A1200 (A1050) 4010 4007 AISI/ASTM Các tên khác Điều ki n 304 LN 316 CF8 316 Cb 316 Ti 314; 310 316 330 F 53 255 F 55 316 LN 316 LN (316LN) 329 LN 318 – 904L CN7M XM-12 329 630 A18 20 B A48 25 B 60-40-18 60-40-18 A47 32510 A220 45008 A220 60004 A48 30 B A48 35 B A536 80-55-6 A476 80-60-03 A436 Type D-2 A436 Type D-2B – A436 Loại 2 A436 Loại 2b A220 70003 A48 45 B A536 100-70-03 A436 Loại 1 A436 Loại 1b A220 90001 A48 50 B A278 60 B A536 120-90-02 A439 Loại D-2B A439 Loại D-5 A436 Loại D-3A A436 Loại D-3 A436 Loại D-5B A439 Loại D-2M Nicrosilal Spheronic A439 Loại D-4 A436 Loại 3 Nicrosilal A436 Loại D-4 254 SMO Sanicro 28 Alloy 800 Incoloy DS SAF 2507 Ferralium Zeron 100 đã xử lý SAF 2205 SAF 2205 654 SMO SAF 2304 15-5-PH đã xử lý 17-4-PH đã xử lý Hình d ng C u trúc Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Super austenite Super austenite PH Austenit Super duplex Super duplex Super duplex Austenit Austenit Austenit Duplex Duplex Super austenite Duplex Super austenite Super austenite PH Duplex Super austenite GCI GCI DCI DCI DCI Mactensit Mactensit Mactensit GCI GCI DCI DCI Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Mactensit GCI DCI Austenit Austenit Mactensit GCI GCI Mactensit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit Austenit AA1200 AA1050A 409 SMG SMG SMG 16 17 18 410 EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR AW-1070 AW-1080 Al99.7 Al99.8 AW-2011 AW-2024 AlCuBiPb AlCuMg1 AW-2014 AW-5005A AlCuSiMn AlMg1 AW-6061 AW-5052 AW-5454 AW-5251 AW-5049 AW-5754 AlMg1SiCu AlMg2.5 AlMg2.7Mn AlMg2Mn0.3 AlMg2Mn0.8 AlMg3 AlMg4.5Mn AlMg4Mn AlMgSi0.5 AlMgSi0.7 AlMgSi1 AW-3105 AW-3005 AW-3103 AW-3003 AW-3004 AW-7020 AlMn0.5Mg0.5 AlMn0.5Mg0.5 AlMn1 AlMn1Cu AlMn1Mg1 AlZn4.5Mg1 AW-7075 AC-21100 AC-21000 AC-51100 AlCu4Ti AlCu4TiMg AlMg3 Al99.7 Al99.8 AlCu2.5Mg0.5 AlCuBiPb AlCuMg1 AlCuMg2 AlCuSiMn AlMg1 AlMg1.5 AlMg1SiCu AlMg2.5 AlMg2.7Mn AlMg2Mn0.3 AlMg2Mn0.8 AlMg3 AlMg4.5 AlMg4.5Mn AlMg4Mn AlMgSi0.5 AlMgSi0.7 AlMgSi1 AlMgSiPb AlMn0.5Mg0.5 AlMn0.5Mg0.5 AlMn1 AlMn1Cu AlMn1Mg1 AlZn4.5Mg1 AlZnMgCu0.5 AlZnMgCu1.5 G-AlCu4Ti G-AlCu4TiMg G-AlMg3 G-AlMg3Si G-AlMg5 G-AlMg5 G-AlMg9 G-AlSi10Mg G-AlSi5Mg G-AlSi6Cu4 G-AlSi7Mg G-AlSi8Cu3 G-AlSi9Mg G-MgAg3Se2Zr1 G-MgAl3Zn G-MgAl6Mn G-MgAl6Zn G-MgAl8Zn G-MgAl8Zn1 G-MgAl9Zn1 G-MgMn2 G-MgSe3Zn2Zr1 G-MgTh3Zn2Zr1 G-AlSi10Mg(Cu) GD-AlSi12 A-7/1070 A-8/1080 A-U2G A-U5PbBi/2011 A-U4G/2024 A-U4G1 A-U4SG/2014 A-G0.6 A-G1.5 (6061) A-G2.5C/5052 A-G2.5MC/5454 A-G2M A-G2Mn0.8 A-G3M AW-5083 AW-5086 AW-6060 AW-6063 AW-6082 3,0275 3,0285 3,1305 3,1655 3,1325 3,1355 3,1255 3,3315 3,3316 3,3211 3,3523 3,3537 3,3525 3,3527 3,3535 3,3345 3,3547 3,3545 3,3206 3,3210 3,2315 3,0615 3,0505 3,0525 3,0515 3,0517 3,0526 3,4335 3,4345 3,4365 3,1841 3,1371 3,3541 3,3241 3,3261 3,3555 3,3292 3,2381 3,2341 3,2151 3,2371 3,2161 3,2373 3,5106 3,5314 3,5662 3,5612 3,5812 3,5812 3,5912 3,5200 3,5103 3,5105 3,2383 3,2382 AC-51400 AC-51400 AC-51200 AC-43400 AC-42000 AC-45000 AC-42100 AC-46200 AC-43200 AlMg5(Si) AlMg5 AlMg9 AlSi10Mg(Fe) MG-P-62 MC 21230 MG-P-63 MG-P-61 MC 21110 MC 21120 MgAl3Zn MgAl6Mn MgAl6Zn MgAl8Zn MgAl8Zn1 MgAl9Zn1 MB 65110 MgSe3Zn2Zr1 AC-43200 AC-44200 AC-46100 AC-47100 AlSi10Mg(Cu) AlSi12 AlSi11Cu2(Fe) AlSi12Cu1(Fe) AlSi17Cu5 CW004A CW013A CC331G CC333G-GZ CC333G CW307G CW308G AlSi6Cu4 AlSi7Mg AlSi8Cu3(Si) AlSi9Mg CuAg0.1 CuAl10Ni5Fe4 CuAl11Ni6Fe6 A-G4.5MC A-G4MC/5086 A-GS/6060 A-GSUC/6061 A-SGM0.7/6082 A-SGPb BS 1A 2L69 FC1/2011 H14 2L97/98 H15/2014 N41/5005 H20 (N4) N51/5454 N4 /5251 N8/5083 (N5/6) (H9)/(6060) (H10) H30/6082 N31 A-MG0.5/3005 N3/3103 A-M1/3003 A-M1G/3004 A-Z5G/7020 A-Z4GU A-Z5GU/7075 A-U5GT A-G3T H17/7020 2L95/96 2L91/92 LM5 A-S10G A-S7G LM9 LM25 A-S7GO3 2L99 A-S10G G-A3-Z1 MAG-E-111 G-A6-Z1 G-A9 G-A92 G-A92 G-M2 ZRE1 MAG-E-121 MAG1-M A82 MAG3 MAG-E-101 MAG6-TE LM9 2,1203 2.0940.01 2.0975.01 2,0966 2,0978 Cu CuAg0.1 CuAl10Fe CuAl10Fe5Ni5 CuAl10Ni CuAl10Ni5Fe4 CuAl11Ni6Fe5 CuAl10Fe Cu-Ag-4 AB1 CuAl10Ni5Fe5 CuAl10Ni AB2 CA104 UNI SMG SMG JIS A2011 A2017 Thép không g UNS 4005 4004 AA1070A AA1080A AA2117 AA2011 AA2017A AA2024 AA2014 AA5005A AA5050B AA6061 AA5052 AA5454 AA5251 AA5049 AA5754 AA5082 AA5083 AA5086 AA6060 AA6005 AA6082 AA6012 AA3105 AA3005 AA3103 AA3003 AA3004 AA7020 AA7022 AA7075 4355 4338 4106 A6061 A5052 A5454 4120 4115 4125 A5082 4140 (A6063 4103 4104,4107 4212 – 4054 A3003 – 4425 A7075 4337 AISI/ASTM A02040 A05140 204 5140 5056A 4253 4244 A13600 B85 B26 4245 4251 A13560 Các tên khác Điều ki n Hình d ng C u trúc 4163 4633 4637 4635 A380 359,2 4418 AZ31B AM60A AZ61A AZ80A AZ81A AZ91A/B M1A B80 B80 4437 4442 A413.2 A384.0 ADC12 AA384 ADC14 B390.0 5015 5030 5710 5716 C6301 C11600 C95200 C95500 C62730 CA952 CA955 411 SMG SMG SMG 18 EN EN-Nr CW300G CuAl5As CW107C CW109C CuFe2P CuNi1Si CuNi10Fe1Mn CW406J CW408J CW409J CW410J CW354H CW112C CW351H CW352H CC496K-GZ CW113C CuNi12Zn30Pb1 CW408J CuNi18Zn19Pb1 CuNi18Zn20 CuNi18Zn27 CuNi30Mn1Fe CuNi3Si CuNi9Sn2 CuPb1P CC480K CC483K CW450K CW452K 412 CuSn4 CW451K CuSn6 W.-Nr DIN 2,0916 2,0918 2,0932 2,1291 2,1310 2,0853 2,0872 CuAl5 CuAl5As CuAl8 Fe3 CuCr CuFe2P CuNi1.5Si CuNi10Fe1Mn CuNi10Zn45 CuNi12Zn30Pb1 CuNi18Zn19Pb CuNi18Zn19Pb1 CuNi18Zn20 CuNi18Zn27 CuNi20 CuNi25 CuNi30 CuNi30Fe2Mn2 CuNi30FeMn CuNi30Mn1Fe CuNi3Si CuNi44Mn1 CuNi5Fe1Mn CuNi9Sn2 CuPb10Sn CuPb15Sn CuPb1P CuPb20Sn CuSn10 CuSn10Zn CuSn12 CuSn14 CuSn4 CuSn5 CuSn6 CuSn6Zn6 CuSn7 CuSn7ZnPb CuSn8 CuZn10 CuZn15 CuZn20 CuZn20Al2 CuZn25Al15 CuZn28 CuZn28Sn1 CuZn30 CuZn30AlFeMn CuZn31Si1 CuZn33 CuZn35Al1 CuZn35Ni2 CuZn36 CuZn36Pb1.5 CuZn36Pb3 CuZn37 CuZn37Pb0.5 CuZn38Pb1.5 CuZn38Sn1 CuZn38SnAl CuZn39AlFeMn CuZn39Pb0.5 CuZn39Pb2 CuZn39Pb3 CuZn40 CuZn40Al2 2,0780 2,0790 2,0790 2,0740 2,0742 2,0822 2,0830 2,0835 2,0883 2,0882 2,0857 2,0842 2,0875 2,1176 2,1183 2,1160 2,1189 2.1050.01 2,1087 2.1051.01 2,1016 2,1020 2,1080 CC493K-GZ CW453K CW501L CW502L CW503L CW702R CuSn8 CuZn10 CuZn15 CuZn20 CuZn20Al2 2.1090.03 2,1030 2,0230 2,0240 2,0250 2,0460 CW504L CW706R CW505L CuZn28 CuZn28Sn1 CuZn30 2,0261 2,0470 2,0265 CW708R CW506L CC765S CW710R CW507L CW601N CW602N CW508L CW604N CW607N CW717R CW715R CuZn31Si1 CuZn33 2,0490 2,0280 2.0592.01 2,0540 2,0335 2,0331 2,0375 2,0321 2,0332 2,0371 2,0530 2,0525 CW610N CW612N CW614N CW509 CW713R CuZn39Pb0.5 CuZn39Pb2 CuZn39Pb3 CuZn40 CuZn35Ni2 CuZn36 CuZn35Pb2 CuZn36Pb3 CuZn37 CuZn37Pb0.5 CuZn38Pb1.5 CuZn38Sn1 CuZn38SnAl 2,0372 2,0380 2,0401 2,0360 2,0550 AFNOR BS CuNi10Fe1Mn CN102 CuNi18Zn19Pb1 CuNi18Zn19Pb1 CuNi18Zn20 CuNi25 UNI NS106 NS107 CN105 CuNi30 CuNi30Mn1Fe CN107 CuNi44Mn CuNi5Fe1Mn CuSn10Pb10 LB2 CuSn10 CT1 CuSn12 CuSn14 CuSn4P PB2 CuSn6 PB103 PB101 CuSn7 CuSn8P CuZn10 CuZn15 CuZn22Al2 PB104 CZ101 CZ102 CZ103 CZ110 CZ105 CuZn29Sn1 CuZn30 CuZn30AlFeMn CuZn30AlFeMn CuZn36 CuZn35Pb2 CuZn36Pb3 CuZn37 (CuZn38Pb2) CuZn39Pb0.8 CuZn39Pb3 CuZn40 CZ106 CZ107 HTB1 CZ108 CZ131 CZ124 CZ108 CZ118 CZ119 CZ123 CZ128 CZ121 CZ109 SMG SMG JIS Thép không g UNS AISI/ASTM Các tên khác Điều ki n Hình d ng C u trúc C60800 C6140 C18400 C19400 5667 C70600 C79300 C76300 C76300 C75200 C77000 C7451 C71300 C71580 5682 5640 5443 5458 5465 5475 C5111 C5191 C5210 C2200 C2300 C2400 5428 CA907 5256 C26800 C96500 C2680 C2720 5150 5165 5170 CA937 C91000 C51100 C51000 C51900 5220 5122 5112 C4430 C2800 C72500 C93700 C93800 C19000 C94100 C90700 C90500 C93200 C83600 C52100 C22000 C23000 C24000 C68700 C86300 C25600 C44300 C26000 5217 C2600 C70600 C70250 C72150 CA865 C27200 C34200 C36000 C27200 C33500 C35300 C46400 C47000 C36500 C37700 C38500 C28000 C67410 413 SMG SMG SMG 18 EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR CW723R CW720R CW612N CW622N CW500L CuZn40Mn1 CuZn40Mn1Pb CuZn40Pb2 CuZn44Pb2 CuZn5 2,0572 2,0580 2,0402 2,0410 2,0220 CuZn40Mn1 CuZn40Mn1Pb CuZn40Pb2 CuZn44Pb2 CuZn5 CuZn39Pb2 19 X2NiCrAITi3220 1,4876 NiMo30 NiMo30 2,4810 2,4810 2,4602 2,4819 2,4610 20 21 NiMo16Cr15W NiMo16Cr16Ti 2,4619 NiCr21Fe18Mo9 2,4665 414 BS CZ136 CZ120 CZ104 CZ125 UNI SMG SMG JIS Thép không g 5168 5272 C2100 UNS AISI/ASTM Các tên khác Điều ki n Hình d ng C u trúc C37800 C68700 C21000 S66286 S35000 S35000 S35500 S45500 N08800 N19909 R30155 R30155 R30195 N10665 N10002 N10002 N10276 N06455 N06007 N06985 N10003 N10003 N06635 N10004 N06002 AMPCO 15 AMPCO 18 AMPCO 18.136 AMPCO 18.22 AMPCO 18.23 AMPCO 21 AMPCO 22 AMPCO 25 AMPCO 26 AMPCO 45 AMPCO 483 AMPCO 642 AMPCO 673 AMPCO 674 AMPCO 8 AMPCO 863 AMPCO M4 A286 bi n c ng AM350 AM350 Đã xử lý nhi t AM355 Custom 455 Discalloy Incoloy 800 Incoloy 801 Incoloy 909 Lapelloy M-308 N-155 N-155 Lực cản không khí 13 FSX-414 H531 Haynes 188 Haynes 188 Haynes 25 Mar-M-302 Mar-M-509 MP159 MP35N Hợp kim Stelit 21 Hợp kim Stelit 30 Hợp kim Stelit 31 W152 W162 Astroloy GTD222 Hastelloy B-2 Hastelloy C Hastelloy C Hastelloy C-22 Hastelloy C-276 Hastelloy C-4 Hastelloy G Hastelloy G-3 Hastelloy N Hastelloy N Hastelloy S Hastelloy W Hastelloy X đúc thanh, d p, vòng thanh, d p, vòng ng t t cả loại mi ng đúc thanh, d p, vòng đúc t t cả loại t t cả loại 415 SMG SMG SMG 21 EN NiCr15Fe NiCr22Mo9Nb NiCr22Mo9Nb NiCr22Mo9Nb NiFe38Cr16Nb NiCr19Fe19Nb5Mo3 NiCr19Fe19Nb5Mo3 NiCr19Fe19Nb5Mo3 EN-Nr W.-Nr DIN 2,4816 2,4851 2,4856 2,4856 2,4856 2,4668 2,4668 2,4668 2,4669 2,4669 Ni99.6 2,4061 NiCr20TiAl 2,4634 2,4636 2,4650 2,4631 2,4632 2,4662 ppm NiCr19Co18Mo4Ti3Al3 NiCr20Co13Mo4Ti3Al NiCr20Co13Mo4Ti3Al 22 2,4654 2,4654 3,7024 3,7024 TiV10Fe2Al3 TiCu2 3,7124 TiAl5Sn2.5 TiAl5Sn2.5 TiAl5Sn2.5 TiAl6V4 TiAl6V4 TiAl6V4 TiAl6V4 TiAl6V4 416 3,7164 3,7164 3,7164 3,7164 AFNOR BS UNI SMG SMG JIS Thép không g UNS AISI/ASTM N06600 N06601 N06625 N06625 N06625 N09706 N07713 N07718 N07718 N07718 N07750 N07750 N02205 N07263 N07080 N07090 N09901 N03260 N07500 N07001 N07001 R58210 R58650 AMS 4900, -01, -21 AMS 4986 ASTM Loại 21 AMS 4995 R56320 R56320 R54520 R54521 R54520 R54620 R54621 R56260 R56260 R56400 R56400 R56401 R56400 R56400 AMS 4943 AMS 4943 AMS 4910 AMS 4909 AMS 4910 AMS 4919 AMS 4919 AMS 4981 AMS 4981 AMS 4920 AMS 4920, Grd 5 AMS 4981 AMS 4920 AMS 4920 Các tên khác IN 100 Inconel 600 Inconel 601 Inconel 625 Inconel 625 Inconel 625 Inconel 706 Inconel 708 Inconel 713 Inconel 713LC Inconel 718 Inconel 718 Inconel 718 Inconel 901 Inconel X-750 Inconel X-750 Mar-M-200 Mar-M-247 Ch nh sửa IN 100 Ch nh sửa IN 792 Nickel 201 Nimonic 101 Nimonic 105 Nimonic 115 Nimonic 263 Nimonic 80A Nimonic 81 Nimonic 86 Nimonic 90 Nimonic 901 Nimonic 91 René 95 TD Nickel Udimet 500 Udimet 520 Udimet 700 Udimet 720 Waspalloy Waspalloy Ti (thu n) Ti (thu n) (grd 1-4) Ti 10V-2Fe-3Al Ti 15Mo-3Nb-3Al-0.2Si Ti 17 Ti 2Cu Ti 3Al-2.5V Ti 3Al-2.5V Ti 5Al-2.5Sn Ti 5Al-2.5Sn Ti 5Al-2.5Sn Ti 6-2-4-2 Ti 6-2-4-2 Ti 6-2-4-6 Ti 6-2-4-6 Ti 6Al-4V Ti 6Al-4V Ti 6Al-4V Ti 6Al-4V Ti 6Al-4V Điều ki n Hình d ng C u trúc t t cả loại t t cả loại thanh, d p, vòng ng đúc thanh, d p, vòng thanh, d p, vòng ng đúc đã xử lý bi n c ng t t cả loại thanh, d p đúc thu n - ng thu n - t m, thanh, d p được ng thanh, d p ELI được được bi n c ng được bi n c ng được được ELI bi n c ng ELI đùn Ti (α) Ti (α) Ti (β) Ti (β) Ti (a+b) Ti (α) Ti (α+β) Ti (α+β) Ti (α) Ti (α) Ti (α) Ti (α) Ti (α) Ti (α+β) Ti (α+β) Ti (α+β) Ti (α+β) Ti (α+β) Ti (α+β) Ti (α+β) 417 Vật li u phôi - Kh năng gia công Siêu h p kim và h p kim titan Giảm y u t khả năng gia công cho bi t độ khó gia công tăng Sử dụng các y u t khả năng gia công để tính t c độ cắt khuyên dùng cho b t kỳ hợp kim đ c trưng bằng cách dùng nó k t hợp với bảng ở các trang 270, 330 và 331. Siêu hợp kim có nền Co 20 Siêu hợp kim có nền Ni 21 Hình d ng/Điều ki n A286 AM350 AM355 Custom 455 Discalloy IN 800 IN 801 Incoloy 909 Lapelloy M308 N 155 N 155 Lực cản không khí FSX-414 H531 Haynes 188 Haynes 188 Haynes 25 Mar-M-302 Mar-M-509 MP159 MP35N H p kim Stelit 21 Hợp kim Stelit 30 Hợp kim Stelit 31 W152 W162 Astroloy Hastelloy B-2 Hastelloy C Hastelloy C Hastelloy C-22 Hastelloy C-276 Hastelloy C-4 Hastelloy G Hastelloy G-3 Hastelloy N Hastelloy N Hastelloy S Hastelloy W Hastelloy X IN 100 Inconel 600 Inconel 601 Inconel 625 Inconel 625 Inconel 625 Inconel 706 Inconel 708 (bi n c ng) (đúc) (thanh, d p, vòng) (thanh, d p, vòng) ( ng) (t t cả loại) (mi ng) (đúc) (thanh, d p, vòng) (đúc) (t t cả loại) (t t cả loại) (t t cả loại) (t t cả loại) (thanh, d p, vòng) ( ng) (đúc) (thanh, d p, vòng) 0,80 0,90 0,80 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 1,25 1,00 1,00 0,80 0,25 1,00 0,38 0,75 0,88 0,75 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,88 1,00 1,43 1,79 1,43 1,43 1,29 1,29 1,29 1,29 1,43 1,29 1,79 1,29 1,29 0,57 1,43 1,43 1,14 1,29 1,71 1,43 1,29 SMG H p kim 21 Siêu hợp kim có nền Ni Siêu hợp kim có nền Fe 19 H p kim 22 Hợp kim Titan SMG Kh năng gia công Inconel 713 Inconel 713LC Inconel 718 Inconel 718 Inconel 718 Inconel 901 Inconel X750 Inconel X750 Mar-M-200 Mar-M-247 Ch nh sửa IN 100 Ch nh sửa IN 792 Nickel 201 Nimonic 101 Nimonic 105 Nimonic 115 Nimonic 263 Nimonic 80A Nimonic 81 Nimonic 86 Nimonic 90 Nimonic 901 Nimonic 91 René 95 TD Nickel Udimet 500 Udimet 520 Udimet 700 Udimet 720 Waspalloy Waspalloy Ti 6AI-4V Ti 6AI-4V Ti 6AI-4V Ti 6AI-4V Ti 6AI-4V Ti Ti 3AI-2.5V Ti Ti 5AI-2.5Sn Ti 5AI-2.5Sn Ti 5AI-2.5Sn Ti 6-2-4-6 Ti 2Cu Ti 6-2-4-2 Ti 3AI-2.5V Ti 6-2-4-2 Ti 6-2-4-6 Ti 17 Hình d ng/Điều ki n (thanh, dập, vòng) ( ng) (đúc) (được xử lý) (bi n c ng) (t t cả loại) (thanh, d p) (đúc) ( sau khi đúc) (đùn) (đ c ) (ELI) (bi n c ng) (thu n) - ( ng) ( ng được ) (thu n) - (mi ng, thanh, (ELI) (được ) (được ) (được ) (thanh, d p) (bi n c ng) (bi n c ng) Kh năng gia công 1,07 1,14 1,00 1,14 1,14 1,14 1,43 1,00 0,57 0,71 0,57 0,86 4,29 0,71 1,29 1,00 1,14 1,29 1,14 1,43 0,71 1,29 0,71 0,43 1,00 0,86 0,86 0,86 0,86 1,14 1,00 1,09 1,09 1,00 1,00 0,94 1,88 1,88 1,41 1,25 1,09 1,09 1,09 0,94 0,94 0,78 0,78 0,78 0,56 Lưu ý rằng các y u t khả về năng gia công liên quan đ n các v t li u đại di n cho từng SMG 19-22, nghĩa là các y u t về khả năng gia công nên được dùng để tính lại t c độ cắt được áp dụng cho các v t li u đại di n. V t li u phôi - Khả năng gia công 418 Sự công b về tính phù h p H t dao cacbit thiêu k t và b đỡ h t dao Hạt dao cacbit thiêu k t và b đỡ hạt dao cacbit thiêu k t c a Seco Tools không được bao g m trong phạm vi sản ph m dành cho những yêu c u dưới đây. Tuy nhiên Seco Tools có thể đưa ra thông báo như sau. Các loại sản ph m này đáp ng được t t cả yêu c u c a RoHS (C m sử dụng các Ch t Độc hại trong thi t b đi n và đi n tử), WEEE (Thi t b Đi n & Đi n tử ph thải) và yêu c u ELV (Phương ti n v n chuyển h t hạn sử dụng). Sản ph m không được ch a th y ngân, chì, crôm hóa tr sáu, catmi, CFC, HCFC, ch t hãm bắt cháy ho c dung môi vượt quá tiêu chu n cho phép. Mài lại: Mài ướt ho c khô đều có thể sản sinh ra bụi ho c sương mờ có khả năng độc hại đ n da, mắt, mũi, họng và k t quả là làm hại ph i ho c gây b nh. Để tránh t n thương hãy sử dụng những bi n pháp an toàn phù hợp và thi t b bảo v . Xử lý thải: Seco Tools s mua lại hạt dao và dao cacbit nguyên kh i đã qua sử dụng để tái ch . Hạt dao và dao cacbit nguyên kh i nên được phân loại từ những ph thải kim loại khác (thép, nhôm, đ ng, v.v.). T t cả v t li u đ c hoàn toàn có thể tái sử dụng. H t dao CBN và PCD Hạt dao c a Seco Tools không được bao g m trong phạm vi sản ph m dành cho những yêu c u dưới đây. Tuy nhiên Seco Tools có thể đưa ra thông báo như sau. Các loại sản ph m này đáp ng được t t cả yêu c u c a RoHS (C m sử dụng các Ch t Độc hại trong thi t b đi n và đi n tử), WEEE (Thi t b Đi n & Đi n tử ph thải) và yêu c u ELV (Phương ti n v n chuyển h t hạn sử dụng). Sản ph m không được ch a th y ngân, chì, crôm hóa tr sáu, catmi, CFC, HCFC, ch t hãm bắt cháy ho c dung môi vượt quá tiêu chu n cho phép. Mài lại: Mài ướt ho c khô đều có thể sản sinh ra bụi ho c sương mờ có khả năng độc hại đ n da, mắt, mũi, họng và k t quả là làm hại ph i ho c gây b nh. Để tránh t n thương hãy sử dụng những bi n pháp an toàn phù hợp và thi t b bảo v . Xử lý thải: Seco Tools s mua lại hạt dao được gắn đ nh CBN ho c PCD đã qua sử dụng để tái ch . Hạt dao nên được phân loại từ những ph thải kim loại khác (thép, nhôm, đ ng, v.v..). Hạt dao CBN nguyên kh i có thể được thải ra như bãi ph thải. T t cả v t li u đ c hoàn toàn có thể tái sử dụng. Sự công b về tính phù hợp 419 Sự công b về tính phù h p B đỡ h t dao ôxit đen Các đ tựa hạt dao c a Seco Tools không được bao g m trong phạm vi sản ph m dành cho những yêu c u dưới đây. Tuy nhiên Seco Tools có thể đưa ra thông báo như sau. Các loại sản ph m này đáp ng được t t cả yêu c u c a RoHS (C m sử dụng các Ch t Độc hại trong thi t b đi n và đi n tử), WEEE (Thi t b Đi n & Đi n tử ph thải) và yêu c u ELV (Phương ti n v n chuyển h t hạn sử dụng). Sản ph m không được ch a th y ngân, chì, crôm hóa tr sáu, catmi, CFC, HCFC, ch t hãm bắt cháy ho c dung môi vượt quá tiêu chu n cho phép. Xử lý thải: B đỡ hạt dao đã sử dụngcó thể được gửi đi cùng với ph thải thép thông thường (bavia và ph li u thép b b đi) để tái ch . T t cả v t li u đ c hoàn toàn có thể tái sử dụng. H t dao g m kim Hạt dao c a Seco Tools không được bao g m trong phạm vi sản ph m dành cho những yêu c u dưới đây. Tuy nhiên Seco Tools có thể đưa ra thông báo như sau. Các loại sản ph m này đáp ng được t t cả yêu c u c a RoHS (C m sử dụng các Ch t Độc hại trong thi t b đi n và đi n tử), WEEE (Thi t b Đi n & Đi n tử ph thải) và yêu c u ELV (Phương ti n v n chuyển h t hạn sử dụng). Hạt dao có ch a Niken và s ngâm chi t Niken khi ti p xúc với da. Lượng ngâm chi t này cao hơn dự ki n trong m c chu n SSEN 1811, phương pháp xét nghi m tham khảo giải phóng Niken từ những sản ph m dùng để ti p xúc trực ti p và lâu dài với da. Những m c chu n này dành cho các sản ph m ti p xúc trực ti p và lâu dài với da và chính vì v y mà không áp dụng trực ti p cho các hạt dao g m kim. Những người b d ng với Niken được khuyên đeo găng tay bảo v khi làm vi c với các hạt dao g m kim. Mài lại: Mài ướt ho c khô đều có thể sản sinh ra bụi ho c sương mờ có khả năng độc hại đ n da, mắt, mũi, họng và k t quả là làm hại ph i ho c gây b nh. Để tránh t n thương hãy sử dụng những bi n pháp an toàn phù hợp và thi t b bảo v . Xử lý thải: Các hạt dao đã sử dụng có thể được tái sử dụng Hạt dao nên được phân loại từ các ph thải kim loại khác (thép, nhôm, đ ng, v.v.) bao g m các hạt dao cacbit thiêu k t. T t cả v t li u đ c hoàn toàn có thể tái sử dụng. 420 Sự công b về tính phù h p Đ tựa h t dao đ c ph Niken Các đ tựa hạt dao c a Seco Tools không được bao g m trong phạm vi sản ph m dành cho những yêu c u dưới đây. Tuy nhiên Seco Tools có thể đưa ra thông báo như sau. Các loại sản ph m này đáp ng được t t cả yêu c u c a RoHS (C m sử dụng các Ch t Độc hại trong thi t b đi n và đi n tử), WEEE (Thi t b Đi n & Đi n tử ph thải) và yêu c u ELV (Phương ti n v n chuyển h t hạn sử dụng). Sản ph m không được ch a th y ngân, chì, crôm hóa tr sáu, catmi, CFC, HCFC, ch t hãm bắt cháy ho c dung môi vượt quá tiêu chu n cho phép. B đỡ hạt dao có ch a Niken và s ngâm chi t Niken khi ti p xúc với da. Lượng ngâm chi t này cao hơn m c chu n SS-EN 1811, phương pháp xét nghi m tham khảo giải phóng Niken từ những sản ph m dùng để ti p xúc trực ti p và lâu dài với da. Những m c chu n này dành cho các sản ph m ti p xúc trực ti p và lâu dài với da và chính vì v y mà không áp dụng trực ti p cho các b đỡ hạt dao. Những người b d ng với Niken được khuyên đeo găng tay bảo v khi làm vi c với các b đỡ hạt dao được ph . Khi sự ngâm chi t Niken được xem là ưu tiên cao nh t trong danh mục môi trường c a chúng tôi, SECO TOOLS s ti p tục t p trung giải quy t v n đề này và chúng tôi mong đợi thực hi n một qui trình mới trong năm 2009 nó s đáp ng yêu c u theo SSEN 1811. Xử lý thải: Dụng cụ đã qua sử dụng có thể được gửi đi cùng với ph thải thép thông thường (bavia và ph li u thép b b đi) để tái ch . T t cả v t li u đ c hoàn toàn có thể tái sử dụng. 421 Sự công b về tính phù h p Các thành ph n h p kim đ c dự ki n thêm vào Cacbit thiêu k t C p đ ph CM CMP CP200 CP250 CP300 CP500 CP600 C15M DP2000 F15M F25M F30M F40M HX H15 H25 KX MH1000 MK1500 MK2000 MK3000 MP1500 MP2500 MP3000 MS2500 TK1000 TK2000 TM2000 TM4000 TP1000 TP1020 TP1030 TP1500 TP200 TP2000 TP2500 TP3000 TP40 TS2000 TS2500 T1000D T150M T200M T2000D T25M T250M T250D T3000D T350M T400D T60M 883 890 422 W Ti Ta Nb Co [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ Cr L p ph Ni Mo C N [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ Ti Al [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ C N O [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Dokumen baru

Dokumen yang terkait

PERAN PERAWAT DALAM IMPLEMENTASI KOLABORATIF PEMBERIAN TERAPI INSULIN SEBAGAI TINDAKAN DALAM PENURUNAN KADAR GULA DALAM DARAH PADA KLIEN DENGAN HIPERGLIKEMI DI RUANG AIRLANGGA RSUD KANJURUHAN KEPANJEN TAHUN 2012
1
53
23
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KOTA BATU (Studi Kasus Tim Pemenangan Pemilu Eddy Rumpoko-Punjul Santoso)
119
454
25
ANALISIS YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENATAAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
2
63
102
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ETNIS RAKHINE DAN ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2012
4
99
18
KAJIAN YURIDIS PENGAWASAN OLEH PANWASLU TERHADAP PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KOTA MOJOKERTO MENURUT PERATURAN BAWASLU NO 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1
68
95
Dampak konsensus Washington dan ratifikasi gats terhadap kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia studi kasus : undang- undang pendidikan tinggi no. 12 tahun 2012
0
61
212
Perilaku Konsumsi Serat pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Tahun 2012
18
158
166
Pengaruh pemahaman fiqh muamalat mahasiswa terhadap keputusan membeli produk fashion palsu (study pada mahasiswa angkatan 2011 & 2012 prodi muamalat fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
0
22
0
Perilaku Kesehatan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Syarif Hidayatullah Jakrta Angkatan 2012 pada tahun2015
8
88
81
kisi kisi un sma ma th 2012 2013
2
84
31
Kunci Jawaban SEMUA KODE SOAL SNMPTN 2012 Kemampuan TPA, Dasar, IPA dan IPS (Selasa Rabu 12 13 Juni 2012)
0
39
46
PENGARUH KONFLIK PEREBUTAN LAHAN TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA NIPAH KUNING KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI LAMPUNG TAHUN 2012
9
59
54
KESESUAIAN PERESEPAN OBAT PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUALTERHADAP STANDAR PENGOBATAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL DI PUSKESMAS PANJANG BANDAR LAMPUNG PERIODE JANUARI-JUNI 2012
2
36
33
HUBUNGAN PARITAS DAN USIA IBU HAMIL DENGAN BERAT BAYI LAHIR DI PUSKESMAS RAWAT INAP KOTA KARANG BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012
1
16
54
Uji Efek Antibakteri Minyak Jintan Hitam (Nigella Sativa) Dalam Kapsul yang Dijual Bebas Selama Tahun 2012 di Kota Padang Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli Secara In Vitro
0
7
5
Show more