JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Gratis

0
5
15
1 year ago
Preview
Full text

  NO. KAD PENGENALAN/ NO. SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN

  MAJLIS GURU BESAR DAERAH KUCHING 2018 PRA UPSR 3 MGBDK MATEMATIK 015/2 Kertas 2 OGOS

  1 Jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Untuk Kegunaan Guru

  1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad

  Nama guru:

  pengenalan / nombor sijil kelahiran dan

angka giliran kamu pada tempat kosong Markah Markah

  Soalan yang disediakan.

  Penuh Diperolehi

  1

  2 2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

  2

  3

  3

  3

  3. Soalan dalam bahasa Melayu mendahului

  4

  3

   soalan yang sepadan dalam bahasa Inggeris.

  5

  3

  6

  4

  4. Kamu dibenarkan menjawab keseluruhan

  7

  4

   atau sebahagian soalan sama ada dalam

  8

  4 bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

  9

  4

  10

  5

  11

  5

  12

  5

  13

  5

  14

  5

  15

  5 Jumlah

  60 Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak.

  [60 markah] [60 marks] Untuk Jawab semua soalan.

  Kegunaan Answer all questions. Pemeriksa

  1 (a) Lengkapkan perbandingan nombor berikut dengan simbol > atau < . [1 markah] Complete the following comparison below with the symbol > or <. [1 mark] 390 869 391 678

  (b) Tulis satu nombor perdana dalam lingkungan 50 hingga 70. [1 markah] Write one prime number within 50 to 70. [1 marks]

  1 ……………………………..

  2 2 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

   Diagram 1 shows a number card.

  19.04 Rajah 1

  Diagram

  1 (a) Nyatakan digit yang berada di nilai tempat perseratus. [1 markah ] State the digit in the hundredth place value. [ 1 mark] ……………………………………………………………………...……………….

  (b) Cari hasil darab 1.4 dengan nombor dalam Rajah 1. [ 2 markah ] Find the product of 1.4 with a number in Diagram 1. [ 2 marks]

  2

  3

  3 Air paip diisi ke dalam sebuah tangki dengan kadar 180 l dalam masa 30 minit. Untuk

  Kegunaan

  Hitung isipadu, dalam l, air yang diisi dalam masa 2 jam. [3 markah]

  Pemeriksa The tap water is filled in a tank of within 30 minutes.

  180 l

  l Calculate the volume, in , of water which is filled within 2 hours. [3 marks]

  3

  3 4 Rajah 4 menunjukkan isipadu air dalam tiga bekas, P, Q dan R.

  Diagram 4 shows the volume of water in three containers, P, Q and R.

  l

  2 l 1 400 ml

  l

  0.65 R P Q

  Rajah 4

  Diagram

  4

  a) Nyatakan isipadu, dalam l, air dalam bekas R. [1 markah] State the volume, in l, of the water in container R. [1 mark] …………………………………………………………………………………..

  b) Hitung jumlah isipadu, dalam l, air dalam tiga bekas itu. [2 markah]

   Calculate the total volume, in l, of the water in the three containers. [2 marks]

  4

  3

  Untuk 5 Rajah 5 menunjukkan wang Gary. Kegunaan Pemeriksa Diagram 5 shows Gary’s money.

  SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE

  Rajah 5

  Diagram

  5

  a) Berapakah jumlah wang yang Gary ada? [1 markah] How much money does

  Gary’s have? [1 mark] ……………………………………………………………………………………..

  b) Gary menggunakan 75% daripada wangnya untuk membeli seutas jam tangan.

  Berapakah harga jam tangan tersebut? [2 markah]

  Gary uses 75% of his money to buy a watch What is the price of the watch? [2 marks]

  5

  3

  Untuk 6 Rajah 6 terdiri daripada gabungan segi empat tepat PQUV dan segi tiga QTU. Kegunaan Pemeriksa

  Diagram 6 consist of rectangle PQUV and triangle QTU.

  Q P 3 cm

  V T U 4 cm 8 cm

  Rajah 6

  Diagram

  6 a) Panjang QT ialah 5 cm. Cari perimeter, dalam cm, seluruh rajah. [2 markah] The length of QT is 5 cm.

  Find the perimeter, in cm, of the whole diagram. [2 marks]

  b) Pada petak grid yang disediakan, lukis sebuah segi empat sama yang mempunyai perimeter yang sama dengan perimeter Rajah 6. [2 markah]

  On the grid provided, draw a square that has the same perimeter as the perimeter . of Diagram

  6 [2 marks] 1 cm

  1 cm

  6

  4

  Untuk 7 Satah Cartes menunjukkan kedudukan rumah Razak dan beberapa lokasi yang lain. Kegunaan Pemeriksa The Cartesian plane shows the location of locations.

  Razak’s house and several other

  Petunjuk :

  Key:

  Hospital Stesen minyak

  Gas station

  Rumah Razak

  Razak’s house

  Sekolah

  School

  Stadium

  a) Nyatakan koodinat bagi stadium. [1 markah]

   State the coordinate of the stadium . [1 mark]

  ……………………………………………………………………………………… b) Dari rumahnya, Razak bergerak 3 unit mengufuk dan 2 unit mencancang. Nyatakan lokasi di mana Razak berada sekarang. [1 markah]

From his house, Razak moves 3 units horizontal and 2 units vertical.

   State Razak location now. [1 mark] …………………………………………………………………………………….

  c) Cari beza antara jarak mengufuk dari stadium ke stesen minyak dengan jarak mengufuk dari sekolah ke hospital. [2 markah] Find the difference between the horizontal distance from the stadium to the gas station with the horizontal distance from school to hospital . [2 marks]

  7

  4

  8 Jadual 8 menunjukkan jisim tiga orang budak lelaki.

  Untuk Kegunaan

  Table 8 shows the mass of three boys.

  Pemeriksa Budak Lelaki

  Saiful Martin Goh

  Boys Jisim 20% lebih daripada jisim Saiful

  3

  45 kg

   Mass 40 kg

  20% more than Saiful

  ’s mass

  10 Jadual 8 Table

  8

  a) Berapakah jisim Martin, dalam kg? [2 markah]

   What is Martin ’s mass, in kg? [ 2 marks ]

  b) Cari beza, dalam kg, jisim Martin dan Goh. [2 markah] Find the difference, in kg, between Martin and Goh

  ’s mass. [ 2 marks ]

  8

  4

  9 Jadual 9 menunjukkan umur bagi tiga orang kanak-kanak. Umur Aidil tidak

  Untuk Kegunaan

  ditunjukkan.

  Pemeriksa Table 9 shows the age of two children.

  Aidil’s age is not shown.

  Nama Roy Aidil Chong

  Name

  1 Umur (tahun)

  10

  9

  2 Age (years) Jadual 9

  Table

  9

  a) Nyatakan umur Chong, dalam tahun dan bulan. [1 markah]

  State Chong’s age, in years and months. [1 mark] ………………………………………………………………………………….

  b) Umur Aidil adalah separuh dari jumlah umur Roy dan Chong. Berapakah umur Aidil? [3 markah]

  Aidil

’s age is half of the total of Roy and Chong’s age.

   How old is he? [3 marks]

  9

  4

  10 Rajah 10 menunjukkan dua segi empat sama PQRS dan TUVW. QTWR adalah

  Untuk Kegunaan

  garis lurus

  Pemeriksa Diagram 10 shows two squares PQRS and TUVW. QTWR is a straight line.

  P Q 4 cm

  U

  T 14 cm W

  V

  4 cm S R

  Rajah 10

  Diagram

  10

a) Kira luas, dalam cm², kawasan yang tidak berlorek. [2 markah]

   Calculate the area, in

  cm², of the shaded region. [2 marks] b) Berdasarkan Rajah 10, luas segi empat sama PQRS ialah 196 cm².

  Cari beza, dalam cm², antara luas kawasan yang tidak berlorek dengan luas kawasan yang berlorek. [3 markah]

   Based on the Diagram 10, area for square PQRS is 196 cm². Find the difference, in

  cm², between the area of the unshaded region and the

   shaded region . [3 marks]

  10

  5

  Untuk 11 Jadual 11 menunjukkan wang saku harian yang diterima oleh 20 orang murid. Kegunaan Pemeriksa Table 11 shows, the daily pocket money received by 20 students.

  Wang saku RM1 RM2 RM3 RM4 RM5

  Pocket money

  Bilangan murid

  2

  4

  6

  4

  4 Number of students Jadual 11

  

Table

  11

  a) Nyatakan mod bagi data tersebut. [1 markah] State the mode for the data. [1 mark] ……………………………………………………………………………………..

  b) Cari jumlah peratus murid yang menerima wang saku RM1 dan RM3.

  [2 markah]

  Find the total percentage of students who received a pocket money of RM1 and RM3. [2 marks] c) Arif adalah salah seorang murid yang menerima wang saku sebanyak RM4.

  Setiap hari wang saku yang diterimanya adalah sama. Berapakah jumlah wang yang diterimanya dalam 3 minggu? [2 markah]

  Arif is one of the students who received RM4 as pocket money. He received the same amount every day. How much money does he received in 3 weeks? [2 marks]

  11

  5

  Untuk

  12 Rajah 12 menunjukkan bilangan bola kecil berwarna merah, kuning dan biru yang

  Kegunaan terdapat dalam stor sukan SK Rentap. Pemeriksa

  Diagram 12 shows the number of small red, yellow and blue balls available in SK Rentap sports store.

  Bola merah – 70 biji Bola kuning Bola biru

  • – 50 biji – 80 biji

  Red Yellow Blue

  • – 70 balls – 50 balls – 80 balls

  Rajah 12

  Diagram

  12

  a) Nyatakan pecahan bola berwarna kuning daripada jumlah bola. [2 markah] State the fraction for the yellow balls from the total number of balls. [2 marks]

  b) Kos pembelian bagi sebiji bola ialah RM 0.65 sebiji. Pada akhir tahun,

  2

  3 didapati daripada bola merah dan daripada bola biru telah rosak.

  7

  10 Hitung jumlah kos pembelian bagi menggantikan bola yang rosak itu.

  [3 markah]

  The cost of purchasing a ball is RM 0.65 each. At the end of the year, it was

  2

  

3

discovered that of the red balls and of the blue balls were broken.

  7

  

10

Calculate the total cost to replace the broken balls. [3 marks]

  12

  5

  Untuk

  13 Rajah 13 menunjukkan jisim sebiji tembikai dan sebiji mangga

  Kegunaan Diagram 13 shows the mass of a watermelon and a mango. Pemeriksa

  kg

  3

  1

  2 Rajah 14

  Diagram

  14 a) Jisim tembikai 1.8 kg.

  Berapakah jisim, dalam kg, mangga itu? [2 markah] The mass of the watermelon is 1.8 kg. What is the mass, in kg, of the mango? [2 marks]

  Untuk

  b) 4 biji mangga yang setiap sebijinya mempunyai jisim yang sama dengan jisim

  Kegunaan

  mangga dalam Rajah 13 diletak di atas penimbang itu. Pemeriksa Hitung jumlah jisim buah-buahan di atas penimbang. [2 markah]

  4 mangoes which each has an equal mass to the mass of the mango in Diagram 13 were placed on the scales.

  Calculate the total mass of fruits on the scale. [2 marks]

  c) Berdasarkan jawapan 14(b), lukiskan jarum penimbang. [1 markah] Based on the answer in 14(b), draw the needle on the scale. [1 mark] kg

  3

  1

  2

  13

  5

  Untuk

  14 Carta palang menunjukkan bilangan guli yang dimiliki oleh empat orang

  Kegunaan murid. Pemeriksa

  The bar chart shows the number of marbles owned by four students Nama

  Name

  Yong Shanti

  Rizal Violet

  Bilangan guli 100 200 300 Number of marbles a) Berapakah jumlah guli Yong, Shanti dan Violet? [2 markah] What is the total of Yong, Shanti

  and Violet’s marbles? [2 marks]

  b) Berdasarkan carta palang, lengkapkan piktograf berikut. [3 markah] Complete the following pictograph, based on the bar chart. [3 marks]

  Bilangan Guli

  Number of Marbles

  Yong Shanti

  Rizal Violet Petunjuk : mewakili 50 biji guli.

14 Key : represents 50 marbles

  5

  Untuk 15 Projek Pembangunan Bandar Baru Sejinjang telah disiapkan. Kegunaan Pemeriksa

  Projek itu telah dibangunkan sebanyak 5 fasa dan setiap fasa mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan.

  Sejinjang's new Urban Development Project has been completed. The project developed by 5 phases and each phase took 3 years to complete.

  a) Berapakah masa yang diperlukan untuk menyiapkan 4 fasa? Nyatakan jawapan anda, dalam dekad dan tahun. [2 markah]

  How much time is required to complete 4 phases? State your answers, in decade and years. [2 marks]

  b) Peruntukkan kewangan sebanyak RM1.5 juta disediakan bagi setiap fasa. Tetapi pada fasa yang kelima kos bahan mentah meningkat sebanyak 20%. Kira jumlah wang yang telah digunakan untuk menyiapkan 5 fasa tersebut. [3 markah]

  RM1.5 million is provided for each phase. In the fifth phase, the cost of raw materials increased by 20%. Calculate the amount of money that has been used to complete the 5 phases.

  [3 marks]

  15

  5 KERTAS SOALAN TAMAT END OF QUESTION PAPER

Dokumen baru