Web Blog : ahmad.mtsn17jkt.sch.id - ahmadmtsn17jkt.madrasah.id

Gratis

0
1
61
1 year ago
Preview
Full text
by ahmad.mtsn17jkt.sch.id DOKUMEN UTAMA KEMENTERIAN AGAMA R.I. UJIAN AKTIIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL TAIIUN PELAJARA}I 2OL2 I2OI3 Mata Pelajaran AI-QUR'AN ITADIS Jenjang Madrasah Tsanawiyah Hari/Tanggal Kamis, 21 Maret 2013 Waktu 90 menit l. Berdoalah kepada Allah SWT sebelum memulai mengerjakan paket soal. 2. Isikan identitas Anda kedalam Lembar Jawaban Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional GruAMBN) dengan'menggunakan pensil petunjuk di LJUAMBN. 3. 4. 2B sesuai Isikan jawaban soal kedalam LruAMBN sesuai petunjuk di LruAMBN. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan paket soal. 5. Jumlah soal sebanyak 50 butir PG, pada setiap butir soal terdapat pilihan jawaban. 6. 7. Periksa.jan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 4 empat) Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Al Qur'an Hadis_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 1 Pilihlah jawaban yang pating benar! l. LafadzAl-Qur'an berasal dari bahasa arab yaitu dari kata C\,i p- e i7 yung berarti .A. B. C. D. 2. wahyu tulisan bacaan kitabullah Perhatikanl ah ayat berikut! 1 185 Jr> gufiV 6-$t y q3 qil. an iii":r g jii ,1iir 3w: jp Salah satu fungsi Al-Qur'an yang ditunjukkan dalam ayat di atas adalah sebagai .menjadi pembenar dan pengamat kitab yang lalu 3. A. B. pembeda antara yang hak dan yang batil C: peringatan dan pengajaran D.'kabar gembira dan peringatan Perhatikanlah hadis berikut! csi;rr ur) f *e6, leSqAi "A\'al&Jt CiiS 3r^+4t ,i, Fungsi Al-Hadis terhadap al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam matan Hadis di atas adalah .A. B. menafsirkan Al-Qur'an C. melengkapi Al-Qur'an mengukuhkan hukum D. menetapkan hukum 4. Pernyataan berikut ini yang merupakan cara memfungsikan al-Qur'an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah .5. A. B. menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan C. D. menjadikan A[-Qur'an dan Hadis sebagai bahan hafalan setiap hari menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber segala kehidupan menjadikan Al-Qur'an dan Hadis untuk melemahkan orang lain Nurdin adalah seorang pelajar yang rajin menuntut ilmu. Bersama dengan teman-temannya, ia selalu tekun mempelajari Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini berarti Nurdin telah menerapkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dalam kehidupan .A. B. C. D. masyarakat bernegara keluarga pribadi Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Al Qur'an Hadis_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 2 6. Mencintai Al-Qur'an dan Hadis. tidak hanya sebatas di bibir saja akan tetapi harus diwujudkan dalam tindakan. Pernyataan berikut ini yang merupakan perilaku mencintai AlQur'an dan'Hadis adalah .A. menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar dalam hal-hal yang penting B. selalu mencium Al-Qur'an dan Hadis ketika selesaimembacanya C. mempelajari Al-Qur'an dan Hadis dengan sungguh-sungguh D. menyimpan Al-Qur'an dan Hadis di tempat yang tinggi 7. Jenis tauhid yang terkandung pada QS. An-Naas adalah tauhid rububiyyah dan uluhiyyah. Tauhid rububiyyah terkandung pada ayat yang ke .A. l dan2 B. I dan3 C. D. 8. 2 dan3 2 dan4 Ayat al-Qur'an pada surat al-Fatihah berikut ini yang di dalamnya mengandung unsur tauhid uluhiyy-ah adalah .A. B 9. rluJ\ L; s.:t €11 i;9t C. u,-tlt ,3:-lSu D. tyt,"J :SU_y'.4 le-t Perhatikanlah ayat berikut! 6:4.4Lijr) i,u e-y Contoh perilaku berikut Jx u"y ini yang merupakan penerapan isi kandungan dari ayat di atas ialah.A. B. Berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. C. Mencintai Allah SWT di atas kecintaannya kepada yang lain Berserah diri kepada Allah SWT atas segala yang menimpanya D. Senantiasa berdzikir kepada Allah SWT di manapun berada Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Al Qur'an Hadis_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 10. Cermatilah ayat berikut! 31 :c,!a-c J\ e-;ft,i e;:wi;i:t €fi J#6-i:r l,r# e:rt:y Lafadz pada ayat di atas yang mengandung hukum bacaan qalqalah ialah .A. B. itr t'i c. fj jp A:tt S* D. E;'tE ws I l. Cermatilah ayat berikut! rt=g Aytrw.iyuii u: r Jr lztU iEqi vizt 131,qf t; 3f4 w rr*,p J;iy't iu, sr: 3, u.u;i t8jj Lafadz pada ayat di atas yang mengandung hukum bacaan ra' tarqiq adalah .A. tji:i B. tsLj C. s.v;i D. 4 12. Potongan ayat berikut ini yang di dalamnya mengandung hukum bacaan idzhar halqi adalah.A. B. c. D' lt jW'Vr gAt W ,y6P o_$u- ej',A u ,y t:Ja or? i U;it ou-lvrt -ti; ib a v/ Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Al Qur' an Hadis_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 13. Bacalah ayat berikut! Hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat pada ayat di atas ialah .A. Iklab dan idzhar B. Ikhfa' dan idzhar C. idgham bighunnah dan ikhfa' D. Idzhar dan idgham bilaghunnah 14. Perhatikanlah ayat berikut! Pbi:w.W c l, Kalimat A. B. C. D. zt i)14 @dalam ayattersebut adalah contohhukumbacaan.Idgham mutamatsilain Idzharsyafawi .khfa'syafawi Idhgham mimi 15. Cermatilah ayat berikut! isr-,t4y Vc W ui r11i F Lafadz pada ayat di atas yang ttoi ltZ'apt:*C "F *itt'"0; prtaii W, liJ y tF {di z a+i dalamnya mengandung hukum bacaan idhgham mutamatsilain ialah .A. B. c D. tric tglt r-&p1t*:i v# it;vi pttaisg, Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Al Qur' an Hadis_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 16. Perhatikan beberapa contoh hukum bacaan mim sukun berikut ini! it-n;\Dari A. B. 4 Fj/,i 'I 4i l,tto s .2 i;f y.,a_.r contoh di atas yang mengandung bacaan idzhar syafawi ditunjukkan pada nomor .dan2 I dan3 2dan4 3dan4 1, C. D. 17. Bacalah ayat berikut! ttti {t u.-e'rrek 3"61 4ii5 o'.A f"r;"rnutrun yang benar dari ayat tersebut adalah .A. B. dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan engkau melihat manusia berbondong-bondong menuju kemenangan 'dan C. engkau melihat manusia berbondong-bondong memohon pertolongan D. dan engkau melihat manusia berbondong-bondong menuju ampunan Allah 18. Cermatilah ayat berikut! t3.tfi lKxliy;*r1 0!5 .2, Perintah Allah SWT yang terkandung pada ayattersebut adalah .A. bertasbih, memuji d.pn bertaubat kepada Allah SWT BC. D. memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT sabar dan tawakal atas segala yang menimpanya memeluk agama Allah SWT dengan ikhlas 19. Peristiwa berikut ini yang melatar belakangi turunnya eS. Al-Lahab adalah .A. ajakan orang-orang kafir Quraisy untuk bersekutu dalam hal peribadatan B. sikap Abu Lahab yang tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya C. ejekan orang-rang kafir Quraisy atas kesederhanaan hidup Rasulullah SAW. D. permulaan da'wah Rasulullah SAW. di bukit Shafa yang ditentang oleh Abu Lahab 20. Berdasarkan isi kandungan QS. Al-Lahab, maka sikap yang seharusnya dihindari oleh setiap muslim adalah .A. menghalang-halangi orang yang berdakwah B. berdakwah dengan cara yang tidak benar C. mengurangi kegiatan dakwah Islamiyah D. berdakwah kepada pemeluk agama lai Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Tsanawiyah_UTAMA Al Qur'an Hadis_Madrasah 21. 6 Ayat pada QS. Al-Kafirun berikut.ini yang menjadi landasan hukum terhadap adanya sikap tasammuh atau toleransi dalam beragama adalah .A. B. c. D. t-,egrilr raii sE 't:A u v ;t:'nc U.}J-J U :Jt r!?i ii 1, E 22. Bacalah ayat berikut! ti u ;t:\G ei v, Terjemahan yang benar dari ayat tersebut adalah .A. B. C. D. dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan aku tidak akan menyembah sembahan-sembahanmu dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan kamu bukan penyembah sembahan-sembahanku 23. Peristiwa berikut ini yang melatarbelakangi turunnya eS. Al-Kafirun adalah .A. ajakan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. untuk bersekutu dalam hal peribadatan B. sikap orang-orang kafir Quraisy yang fanatik dan enggan meninggalkan agama nenek moyang mereka C. ejekan orang-rang kafir Quraisy secara bertubi-tubi atas kesederhanaan hidup Rasulullah SAW. D. sikap orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa menentang kegiatan dakwah Rasulullah saw. 24. Bacalah ayat berikut! t} qtlr 't U ,F 3kz t;s.;its At ,fi U 6;s Gi, fr i {2} jfuJ \i!+Litr i,r ip: Sikap fanatik orang-orang kafir Quraisy dan Ahli Kitab yang ditunjukkan dalam QS. AlBayyinah di atas adalah .A. B. C. D. mereka tidak akan beriman hingga datang Rasul terakhir yang mereka dambakan mereka tidak akan beriman hingga melihat Allah dengan mata kepala mereka mereka berkeyakinan bahwa agama merekalah satu-satunya agama yang benar mereka tidak akan beriman hingga Allah menurunkan makanan dari langit Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Al Qur'an Hadis Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 25. Perhatikanlah ayat berikut! 4tKgoLt3Vwt-16 Panjang bacaan mad shilah yang terdap at pada ayat tersebut adalah.harakat A. 2 B. 2%harukat C. 3 harakat D. 5 harakat 26. Lafadz-lafadz berikut ini yang merupakan contoh A. 6"'j ti1.iv ^if- bacaan mad shilah qashirah adalah .S B. 6 tl,ra:yr 3; c. D. LCv tki ,JU 27. Cermatilah ayat berikut! ljtiu.ji ir? t&t ei ;Alit ,f ;j:sv ;Lafadz "j:i-lt; A. B. dulu- potongan ayat tersebut adalah contoh hukum bacaan .madlazim mukhaffaf harfi mad lazim mutsaqqal harfi C. mad laazim mukhaffaf kilmi D. mad laazim mutsaqqal kilmi 28. Bacalah ayat berikut! iy r: JLI "sz; 1t7 iyy,\t )a 1) e'-ltsl {tA "s .irr Jiy e) ei'Jhj &n tt:-b,ye aA-'3;tb.,a,ty; i\ e>.3) i,r 4) Tentukan dalil tentang keutamaan shalat berjamaah.A. 3) B. 4) C. 1) dan (2) D' 3) dan 4) Direktorat pendidikan Madrasah Kemenag RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id F ikih_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 9. Suatu ketika Zak'ki Chan bertindak Sebagai imam dalam shalat jamaah. Pada rakaat kedua, ia lupa tidak melakukan duduk tasahud awal dan langsung berdiri. Sebagai makmum, maka yang harus dilakukan Ruslan dan Rudy adalah .A. baik Ruslan dan Rusdy membatalkan salatnya B. tetap mengikuti semua gerakan imam C. mengucapkan Subhaanallah D. mengucapkan Allahu Akbar 10. Perhatikan hal berikut! 1) Menghadap ke timur membelakangi kiblat (2) Membaca taawudz dan basmalah (3) Membaca shalawat terlebih dahulu (4) Suara amin yang lantang dan nyaring Yang termasuk adab berdoa .A. l),dan (3) B. 2),dan (3) C. l) dan (2) D. 1) dan (4) 11. Perhatikan kalimat dzikir dibawah ini! o 6;ri -4rr *Q) 6 a1 -nr f,-p) si ^11 -4,)i Ut ar os-.n',fi ir t-gr -dijr rt L5 oel i;t J*r Yang memiliki arti (Maha suci Allah tepat dengan kalimat di atas adalah A. B. 1) c. 3) Segala puji bagi Allah -Allah maha besar) yang 2) D. 4) 12. Perhatikan! 1) Dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah terap (masjid) 2) Dilaksanakan secara berjamaah (3) tslam (4) Baligh (dewasa) 5) Dilaksanakan pada waktu dhuhur Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Fikih_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA Syarat sah shalat jumat.A. 3),a) dan (s) B. t),2) dan (s) C. l),2) dan (3) D. 3),2) dan (a) 13. Perhatikan berikut! il) Rapat penting 2) Orang sakit (3) Musyafir (4) Berdagang 5) Pekerjaan berat Hal-hal di atas yang menyebabkan boleh tidaknya melaksanakan shalat jum'at adalah .A. 1) dan (3) B. 2) dan (4) C. 1) dan (5) D. 1) dan (4) 14. Salama mendengar tetangganya meninggal dunia, ia pun bertakziyah sedangkan orang tersebut adalah orang fasik, hukum melaksanakan shalat jenazahbagi orang fasik adalah.A. wajib B. haram C. sunah D. makuh 15. Suyuti salah satu pendaki gunung Arjuna yang dikhabarkan meninggal dunia karena Tim SAR sudah berhari-hari mencarinya dan tidak menemukan jasadnya, lalu diputuskan untuk melaksanakan shalat ghoib, dalam shalat ghoib tersebut setelah takbir kedua membaca .A. doa B. sholawat C. al-Fatihah D. doa Keselamatan atasnya 16. Fatimah melaksanakan shalat dhuhur dan dilanjutkan dengan shalat ashar. Hal-hal yang memperbolehkan shalat jamak adalah .A. alergi kulit hingga bertayamum B. ada Pekerjaan dari atasan C. musyafir yang kelelahan D. sakit habis melahirkan Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id F ikih_Madras ah Tsanawiyah_UTAMA 17. Abdulah Salman shalat Magrib, kemudian diteruskan shalat [sya' masing-masing 3-4 rakaat.dilaksanakan pada waktu shalat maghrib. Shalat yang dilakukan Abdulah Salman disebut.A. Muakkad B. qasar C. jamak takhir D. jamak taqdim 18. Kakek Afif sakit keras, sudah lama berada di rumah sakit, tapi tak kunjung sembuh, ia seorang muslim yang tekun beribadah kepada Allah, waktu dhuhur tiba ia melaksanakan shalat dengan posisi terlentang, posisi yang benar adalah.A. memberi bantal kepala, posisi kepala miring menghadap kiblat, badan B. kepala menghadap kiblat dengan disangga bantal badan terlentang C. badan miring kearah kiblat kepala posisi terlentang D. kaki menghadap kiblat kepala terlentang 19. Per:hatikan tetap terlentang Ayat berikut! 6#ai.a:aL,j &u'^U -1. ias UtAs \sgr, J Keutamaan shalat sunnah muakkad tahajud yang terkandung dalam ayat di atas.A. Diberi Rezeki yang berlimpah B. Mengangkat kita ke tempat yang terpuji C. Dimudahkan segala urusan di dunia dan akhirat D. Memdapat surga sebagai janji Allah dan Rasulnya 20. Jumlah rakaat shalat sunnah tahajud yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah menurut riwayat Aisah RA adalah .rakaat. A. 10 B. ll c. 20 D. 2l 21. Perhatikan berikut ini! 1) Hasan shalat sunah Sebelum Ashar 4 rakaat (2) Ahmad shalat 2nkaat sebelum subuh (3) Adirna melaksakan 2 rakaat sebelum magrib (4) Faisal melaksanakan salat 2 rakaat sebelum isya Yang termasuk sunnah gairu muakad di atas adalah.A.(l),2) dan (3) B. 1),2) dan (a) C. i),3) dan (a) D. 2),3) dan (a) Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag Ri Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Fikih_Madrasah Tsanawiyah_UTAMe 22. Affandi sedang menonton tim sepak bola kebanggaan dan favoridnya, babak pertama sampai babak kedua dan menit-menit terakhir tim yang didukungnya tersebut memasukkan bola ke gawang lawan karena merasa terharu dan gembira ia melakukan sujud.A. sunah B. mubah C. wajib D. jaiz 23 Perhatikan tabel berikut! Bacaan Ayat Surah Kode 206 Al-Araf 1) 15 Ar-Ra'd 2) 10 As-Sajadah 3) 62 An najm t t -lf-t+-l_ l.-fii lju',r;ri trit",c,H:.ii 6,i ,l ili j W'@crrg it-;ii $ir'b1 4) DariTabeldiatasyangbukantermasukcontohuacai@ A. kode l) B. kode (2) C. kode (3) D. kode (4) 24. Perhatikan hal berikut ini! l) beragama Islam 2) niat (3) berakal sehat (4) baligh (5) mampu (6) imsak Yang termasuk syarat wajib puasa .A. 1),2),3) dan (a) B. l),3),4),dan (5) C. D. 2),3),4) dan (6) 1),3),5) dan (6) Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Fikih_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 7 25. Ahmad Taufiq sudah berpuasa Ramadhan sebulan penuh tapi ia berkeinginan menambah puasanya dengan puasa sunnah enam hari setelah melaksanakan hari raya 'idul fitri, puasa yang dilakukannya adalah puasa.A. Arafah B. Syawal C. Kafarat D. Nazar 26. Radif seorang petani ia memiliki sawah yang banyak, sebagai seorang petani muslim ia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal berupa hasil pertanian, maka ia mengeluarkan zakatnya. Nishab untuk zakat pertanian adalah 5 wasal yang setara dengan.A. 930liter B. 500 liter C. 400 liter D. 250liter Z7.Lutfi seorang penambang pasir tiba-tiba ia menemukan harta karun peninggalan orang terdahulu berupa emas dan barang-barang antik lainnya, maka ia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan harta temuannya tersebut sebanyak.A. 20% B. c. t5% t0% D. s%o 28. Di kampung Madukoro pembagian zakat fitrah sedang dilaksanakan oleh panitia Amil Masjid Nurul Jannah, tetapi tidak satupun yang menerima zakat tersebut dengan anggapan bahwa mereka orang yang sudah mampu, urutan penerima zakat fitrah yang tepat adalah.A. fakir miskin B. fakir, mu'allaf, miskin C. miskin, gharim, mu'allaf D. gharim, fakir, miskin 29. Pak Sandi memiliki kebun a pengambilan keputusan secara mufakat D. penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali ke Muawiyah 9. Pada masa Bani Umayyah telah dibentuk Departemen-departemen yang merupakan perubahan dari sistem pemerintahan Khulafaurrasyidin. Di antara organisasi politik pemerintahan itu adalah .A. Al-Nidzam al-Haidary B. Al-Nidzam al-Quraisy C. Al-Nidzam al-Siyasi D. Al-Nidzam al-Nafsi 10. Ilmuwan muslim dalam bidang hadits pada masa Dinasti Umayyah adalah A. Abu Bakar Muhammad bin Muslim B. Abdullah bin Syihab C. Abdullah bin Abbas D. Nafi'bin Nu'aim 11. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan seni pada masa khalifah Dinasti Bani Umayyah menjadikan seni Islam sebanding seni bangunan Yunani di Konstantinopel terjadi pada masa.A. Abdul Malik bin Marwan B. Al Walid bin Abdul Malik C. Umar bin Abdul Aziz D. Hiyam bin Abdul Malik 12. Propaganda yang dilakukan oleh para pendiri Dinasti Bani Abbasiyah dalam mencari simpati atau dukungan adalah mengatasnamakan keturunan .A. bani Umayyah B. bani Hasyim C. orang Arab D. orang Persia Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Sejarah Kebudayaan Islam_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 13. Foundingfather sekaligus menjadi khalifah dinasti Bani Abbasiyah pertama kali adalah .A. Ibrahim bin Muhammad bin Ali B. Abu Muslim Al Khurasani C. Abul Abbas al Saffah D. Muhammad bin Ali 14. Di ini merupakan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam bidang sosial masa kekhalifahan Abu Jakfar Al Manshur adalah .bawah pada A. penciptaan stabilitas dalam dan luar negeri B. membuat komisi pemberantasan korupsi C. mendirikan baitul mal atau kas negara D. membentuk mahkamah konstitusi 15. Para Filosof besar bermunculan pada masa Dinasti Abasiyah, Bukunya yang terkenal adalah .di antaranya Ibnu Sina. A. Al-Isyarah wa Tanbihat B. Tahafut al-falasifah C. Tahafut at-tahafut D. Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil istifa Al-Qawul Fih 16. Ilmuwan ,nuriirn di bidang kedokteran pada masa Abasiyah, sebagai penulis buku As-Syifa yang berisi penjelasan cara pengobatan berbagai macam penyakit adalah .A. Imam Hanafi B. Al-Thabari C. Al-Fazari D.Ibnu Sina 17. Salah satu ilmuwan muslim bidang fiqih pada Dinasti Bani Abbasiyah adalah A. Washil bin Atha' B. Imam Hanafi C. Al-Thabari D. Al-Fazari 18. Di bawah ini termasuk ilmuwan muslim bidang tafsir pada masa Dinasti Bani Abbasiyah adalah.A. Ahmad bin Hanbal B. Yazid al-Bustami C. AzZamakhsyari D. Imam Syaf i Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Sejarah Kebudayaan Islam_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 19. Keberhasilan pendiri Dinasti Al Ayyubiyah tidak bisa lepas dari peran serta ayahnya yang bernama.A. Najmuddin Al Ayyubi B. Asaduddin Syirkuh C. Imaduddin Zanki D. NuruddinZanki 20. Peristiwayang melalatar belakangi berdirinya Dinasti al-Ayyubiyah adalah adanya perang.A. siffin B. jamal C. salib D. khandaq 21. Prestasi Salahuddin al-Ayyubi ketika memerintah Dinasti al-Ayyubiyah adalah A. membentuk majelis-majelis dzikir B. rhembebaskan kota Baitul Maqdis dari pasukan Salib C. membangun masjid di perkampungan orang yahudi D. menerjemahkan buku-buku filsafat ke'dalam bahasa Arab 22. Salahuddin al-Ayyubi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan cara .A. mengangkat konsultan ahli di bidang pemerintahan B. membangun masjid di Mesir sebagai kantor pemerintahan C. mengganti pegawai pemerintah yang korup D. menerjemahkan buku-buku filsafat ke bahasa Arab 23.Di antara ilmuwan muslim bidang ilmu Al Qur'an dan Hadits yang memiliki peran penting dalam kemajuan kebudayaarVperadaban Islam pada masa Dinasti Al Aynrbiyah adalah .A. Abdul Latif Al Bagdadi B. Syansuddin Khallikan C. Abu Abdullah Muhammad D. Abu Abdullah Al Quda'i 24. Keterkaitan antara cara Shalahuddin al-Ayyubi dalam membentengi diri upaya kristenisasi dengan sekarang adalah .A. memperkuat fisik B. bercita-cita jadi militer C. meningkatkan pemahaman l,.lam D. hanya belajar di lingkungan pesantren Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Sejarah Kebudayaan Islam_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 25- Di bawah ini Ibrah dari perkembahgan Kebudayaan lslam pada masa Dinasti Ayyrbiyah adalah.A. Pentingnya mewujudkan persatuan umat Islam B. Menciptakan lapangan pekerjaan C. Kuatnya pemerintahan Islam D. Terbebasnya umat Islam dari pasukan Salib 26. Di bawah ini merupakan salah satu bukti yang mendukung teori bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 M. adalah .A. ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun B. ditemukannya batu nisan raja Malikussaleh C. dikenalnya budaya mengucapkan salam D. catatan pendeta Budha I-Tsing 27. Pemyataan Marcopolo tentang adanya komunitas muslim ketika ia singgah di pasai merupakan salah satu bukti .A. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke 13 Masehi B. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke l2 Masehi C. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke l l Masehi D. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke 7 Masehi 28. salah satu sebab berkembang pesatnya Islam di Nusantara adalah .A. corak sufistik karena sesuai dengan kebudayaan lokal B. masyarakat nusantara sudah jenuh dengan kepercayaan lokal C. menggunakan pendekatan kekuasaan yang cenderung memaks a D. memberi uang pada masyarakat miskin untuk memeluk Islam 29.Ketaiaan Islam Samudera Pasai terletak di Pantai Timur Sumatera, tepatnya di antara Sungai Jambu Air dengan Sungai Pasai di Aceh Utara. Kerajaan ini berdiri pada tahun .A. B. M 1284 M c. 128s M D. 1286 M 1283 30. Raja pertama yang mendirikan kerajaan Islam Malaka adalah .A. Iskandar Dzulkarnain B. Iskandar Tsani C. Iskandar Muda D. Iskandar Syah Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Sej arah Kebudayaan Islam_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 31. Berikut ini adalah informasi yang tepat tentang sejarah kerajaan Islam Aceh, yaitu A.kerajaan Islam Aceh didirikan oleh Malikussaleh pada tahun 1513 M. Selama memerintah, Malikussaleh berusaha mempertahankan wilayah kekuasaannya, terutama dari serangan bangsa Mongol. B. kerajaan Islam Aceh didirikan oleh Sultan Selama memerintah, Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1513 M. Ali Mughayat Syah berusaha mempertahankan wilayah kekuasaannya, terutama dari serangan bangsa Portugis C. kerajaan Islam Aceh didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1513 M. Selama memerintah, Sultan Iskandar Muda berusaha mempertahankan wilayah kekuasaannya, terutarna dari serangan bangsa Belanda D.kerajaan Islam Aceh didirikan oleh Sultan Muhammad Iskandar Syah pada tahun 1513 M. Selama memerintah, Sultan Muhammad Iskandar Syah berusaha mempertahankan wilayah kekuasaannya, terutama dari serangan bangsa Mongol 32.Kenjaan Islam Demak mencapai puncak kejayaan pada saat diperintah oleh .A. Sultan Trenggono B. Raden Patah C. Adipati Unus D. Sultan Hadiwijaya 33. Salah satu penguasa kerajaan Islam di Banten yang menjadikan penyiaran Islam dan hubungan perdagangannya berkembang luas adalah .A. Syarif Hidayatullah B. Maulana Muhammad C. Maulana Malik Ibrahim D. Maulana Hasanuddin 34. Awal pembentukan kerajaan Mataram adalah ketika Sultan Hadiwijaya meminta bantuan kepada Ki Gede Pemanahan yang berasal dari pedalaman untuk menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh .A. Pangeran Benowo B. Aria Penangsang C. Aria Pangiri D. Mas Jolang 35. Raja kerajaan Goa yang berhasil membawa Kerajaan Islam Gowa menjadi Kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur adalah .A. Sultan B. Sultan C. Sultan D. Sultan Alauddin Hasanuddin Abdurrahman Muhammad Said Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Sej arah 36. Kebudayaan Islam_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA Di bawah iniRaja yang terkenal di Kerajaan Ternate adalah A. Sultan Hairun B. Sultan Baabullah C. Sultan Alauddin D. Sultan Hasanuddin 37. Salah satu karya tulis Abdurrauf Singkel yang terkenal dalam bidang tafsir adalah .A. al-Mi'ratu Thulab B. Safiinatunnaja C. Tarjuman al-Mustafid D. Jurumiyah 38. Di bawah ini salah satu walisongo kelahiran Asia Tengah adalah .A. Sunan B. Sunan C. Sunan D. Sunan Drajat Ampel Kudus Gresik 39. Muhammad Arsyad al-Banjari dikenal, antara lain karena kemampuannya dalam bidang ilmu Fiqih. Salah satu kitab yang terkenal adalah .A. Durrotun nasihin B. Sabilul Muhtadin C. Bidayatul mujtahid D. Mir'atuttullab 40. Keteladanan yang bisa diambil dari tokoh Abdul Rauf Singkel adalah .A. rajin menuntut ilmu B. penganut tarekat yang taat C. dekat dengan penguasa D. memelihara bahasa melayu 41. Keteladanan yang bisa diambil dari para Walisongo adalah .A. memiliki banyak keahlian B. toleran dengan budaya lokal C. pandai memainkan wayang D. menguasai persoalan pemerintahan 42. Keteladanan yang bisa diambil dari tokoh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah .A. Gemar membetulkan arah kiblat masjid-masjid di nusantara B. lebih memilih pulang ke tanah air daripada di luar negeri C. tidak menyukai kehidupan istana (kemewahan) D. kegigihan mengembangkan pendidikan dan menulis Direklorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn17jkt.sch.id Sej arah Kebudayaan Islam_Madrasah Tsanawiyah_UTAMA 43. Yang dimaksud dengan tradisi adalah .A. hukum yang berlaku di masyarakat dan dijalankan secara sukarela B. upacara adat yang tidak boleh ditinggatkan dan harus patuhi turun-temurun c. adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat D. peninggalan nehek moyang yang diwariskan turun temurun yang tidak jelas sumbernya 44. Berikut ini contoh tradisi Islam yang berkembang diJawa, adarah .A. maulidNabi B. nyadran C. Tabot D. lebaran Topat 45. seni budaya lokal yang menjadi tradisi Islam terbentuk karena proses .A. naturalisasi B. kristalisasi C. akulturasi D. negoisas 46. Salah satu contoh arsitektur yang merupakan hasil proses perpaduan seni bangunan JawaHindu dengan seni arsitektur Islam adalah .A. menara masjid Muria B. menara Masjid Kudus C. menara masjid Gresik D. menara masjid Demak 47. Selain arsitektur, proses perpaduan seni lokal dengan seni Islam juga terjadi pada seni .A. kaligrafi B. pementasan C. musik D. lukis 48. Salah satu bentuk apresisasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara adalah .A. melarang negara mengkalim adat tradisi lokal sebagai warisan budaya mereka B. mengajak semua lapisan masyarakat untuk melaksanakan adat dan tradisi lokal C. melestarikan adat d4n budaya yang sesuai dengan ajaran Islam D. mengucilkan msyarakat yang tidak mau melaksanakan tradisi lokal 49. Kesesuaian antara asal tradisi dan contoh kesenian dan adat istiadatnya adalah .A. Madura B. Bugis wayang C. Jawa sekaten D. Sunda Nyadran menata konde Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Web Blog :ahmad.mtsn17jkt.sch.id -ahmadmtsn17jkt.madrasah.id by ahmad.mtsn

Dokumen baru

Dokumen yang terkait

B. Langkah-Langkah Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 18.2 dan Referensi SIMAK BMN Versi 8.1 - Juknis SIMAK BMN 18.2
0
1
13
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 34 TAHUN 2011 TANGGAL: 28 SEPTEMBER 201 1
0
0
47
A. Pendahuluan - BENTUK-BENTUK JAMINAN SOSIAL DAN MANFAATNYA BAGI TENAGA KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
0
0
15
A. MUKADDIMAH - PENALARAN USHUL FIQH IBNU HAZM (Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam)
0
0
26
METODOLOGI QIYAS DALAM ISTINBATH HUKUM ISLAM Sakirman Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung sakirman87gmail.com Abstract - METODOLOGI QIYAS DALAM ISTINBATHHUKUM ISLAM
0
1
19
PERAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) DALAM HUBUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH Taufikur Rahman, SE.,M.Si takur067782yahoo.co.id Dian Safitrie, SE ieant_safietrieyahoo.com Abstract - PERAN NON PERFORMING FINANCING (NP
0
0
27
EKONOMI KERAKYATAN VERSUS EKONOMI LIBERAL DALAM PANDANGAN FIQH MUAMALAH Singgih Muheramtohadi FEBI UIN WALISONGO SEMARANG Singgih.muheramgmail.com Abstract - EKONOMI KERAKYATAN VERSUS EKONOMI LIBERAL DALAM PANDANGAN FIQH MUAMALAH
0
1
26
A. Pendahuluan - MEMBACA KILAS REGULASI PEREKONOMIAN DI INDONESIA DAN MENAKAR PERAN PERBANKAN SYARIAH
0
0
15
Yanti Dwi Astuti Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yantiastutiuin-suka.ac.id Abstrak - Kontruksi Perempuan dalam Media Baru: Analisis Semiotik Meme Ibu-Ibu Naik Motor di Media Sosial
0
1
25
Parvana’s Trilogy : A Study of Violence toward Afghanistan Women and Girls
0
0
21
DAMPAK UKURAN KORPORASI TERHADAP AUDIT FEE: KOMPARASI DI INDONESIA DAN MALAYSIA Wahyu Pramesti Nur Hidayah Ganda Mahartantia Fitri Laela Wijayati wahyupramestigmail.com IAIN Surakarta Abstract - DAMPAK UKURAN KORPORASI TERHADAP AUDIT FEE: KOMPARASI DI IND
0
0
20
Parvana’s Trilogy : A Study of Violence toward Afghanistan Women and Girls
0
1
21
Web Blog : ahmad.mtsn17jkt.sch.id - ahmadmtsn17jkt.madrasah.id
0
0
50
Web Blog : ahmad.mtsn17jkt.sch.id - ahmadmtsn17jkt.madrasah.id
0
1
55
Web Blog : ahmad.mtsn17jkt.sch.id - ahmadmtsn17jkt.madrasah.id
0
0
61
Show more