Session 5 15Mar11 Vietnamese (Dec27)

13  Download (0)

Full text

(1)

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 2.

Bảo tồn Hệ sinh thái

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 2.

(2)

Cây trồng nông lâm kết hợp

Tương ứng tiêu chí :

2.8

Tương ứng tiêu chí :

(3)
(4)

©2009 Rainforest Alliance

Điều gì xảy ra nếu không có cây che bóng?

Tương ứng tiêu chí:Tương ứng tiêu chí:2.82.8 Những bằng chứng của các chủ trang trại ca cao ở

(5)

5

(6)

©2009 Rainforest Alliance

Lợi ích của cây che bóng

Corresponding criterion:

2.8

Corresponding criterion:

2.8

(7)
(8)

©2009 Rainforest Alliance

Đa dạng hóa of shade trees

Tương ứng tiêu chí:

2.8

Tương ứng tiêu chí:

2.8

(9)
(10)
(11)

11

Cây trồng Không-nông lâm kết hợp

Tương ứng tiêu chí:

2.8

Tương ứng tiêu chí:

2.8

(12)

Thực hiện từng bước một

Không trồng cây che bóng

(13)

The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.

Figure

Updating...

References