PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

204 

Full text

(1)

R A J A L E B I S A V I T O M N A T A K G N I N E P

A S A H A B N A R A J A L E P A D A P A I D E M I T L U M N A K A N U G G N E M

A I S E N O D N

I SISWAKELASXII PS1SEMESTERI I U Y A D E S X I S I U O L . T S R U H U L I D U G N A P A M S

2 1 0 2 / 1 1 0 2 N A R A J A N U H A T

I S P I R K S n

a k u j a i

D untukMemenuh iSalahSatuSyarat P

a n a jr a S r a l e G h e l o r e p m e

M endidikan

h a r e a D n a d , a i s e n o d n I a rt s a S , a s a h a B n a k i d i d n e P i d u t S m a r g o r P

: h e l O n u s u s i D

a s e r e h T a ir a M

8 0 0 4 2 2 1 8 0

H A R E A D N A D , A I S E N O D N I A R T S A S , A S A H A B N A K I D I D N E P I D U T S M A R G O R P

I N E S N A D A S A H A B N A K I D I D N E P N A S U R U J

N A K I D I D N E P U M L I N A D N A U R U G E K S A T L U K A F

N

U IVERSITASSANATADHARMA A

T R A K A Y G O Y

(2)

i

R A J A L E B I S A V I T O M N A T A K G N I N E P

A S A H A B N A R A J A L E P A D A P A I D E M I T L U M N A K A N U G G N E M

A I S E N O D N

I SISWAKELASXII PS1SEMESTERI I U Y A D E S X I S I U O L . T S R U H U L I D U G N A P A M S

2 1 0 2 / 1 1 0 2 N A R A J A N U H A T

I S P I R K S n

a k u j a i

D untukMemenuh iSalahSatuSyarat P

a n a jr a S r a l e G h e l o r e p m e

M endidikan

h a r e a D n a d , a i s e n o d n I a rt s a S , a s a h a B n a k i d i d n e P i d u t S m a r g o r P

: h e l O n u s u s i D

a s e r e h T a ir a M

8 0 0 4 2 2 1 8 0

H A R E A D N A D , A I S E N O D N I A R T S A S , A S A H A B N A K I D I D N E P I D U T S M A R G O R P

I N E S N A D A S A H A B N A K I D I D N E P N A S U R U J

N A K I D I D N E P U M L I N A D N A U R U G E K S A T L U K A F

N

U IVERSITASSANATADHARMA A

T R A K A Y G O Y

(3)
(4)
(5)

v i

O T T O M N A M A L A H

*

m

a

I

e

n

aj

id

p

o

h

o

n

k

e

h

di

u

p

a

n

b

a

g

i

ro

a

n

g

y

a

n

g

m

e

m

e

g

a

n

g

n

y

,a

a

d

a

p

g

n

a

g

e

pr

e

b

g

n

a

y

a

p

ai

s

-

N

y

a

a

k

a

n

id

es

b

u

t

b

re

b

a

h

a

g

ai

)

8

1

:

3

l

a

s

m

A

(

**

p

n

a

g

n

a

J

re

n

a

h

m

e

er

m

e

h

k

a

n

id

ir

m

u

es

n

id

ir

u

m

a

k

n

u

p

a

p

ai

s

a

n

er

a

k

,

m

e

m

ili

ik

p

o

et

n

s

i

y

a

n

g

b

se

a

r

u

n

ut

k

us

k

s

se

*

* *

g

n

a

y

n

at

a

u

k

e

k

h

al

a

d

a

a

o

D

s

a

n

g

a

t

n

y

a

at

p

u

di

h

n

a

n

al

aj

re

p

p

ai

te

s

m

al

a

d

*

*

* *

h

al

n

a

k

aj

re

k

,

ut

a

us

es

n

a

k

aj

re

g

n

e

m

ni

g

ni

a

ki

J

(6)

v

N A H A B M E S R E P N A M A L A H

n

a

d

s

u

t

s

ir

K

s

u

s

e

Y

n

a

h

u

T

a

d

a

p

e

k

n

a

k

h

a

b

m

e

s

r

e

p

a

y

a

s

i

n

i

a

y

r

a

K

s

a

t

a

a

ir

a

M

a

d

n

u

B

r

a

s

a

s

y

u

k

u

r

k

a

r

e

n

a

b

o

l

e

h

m

e

n

y

e

l

e

s

a

i

k

a

n

S

k

ir

p

s

i

a

y

n

u

t

k

a

w

a

d

a

p

t

a

p

e

t

i

n

i

g

n

a

y

e

w

o

L

a

h

t

e

r

a

g

r

a

M

a

m

a

M

n

a

d

i

d

r

a

b

u

S

s

a

k

u

L

k

a

p

a

B

a

d

a

p

e

K

a

o

d

n

a

d

g

n

a

y

a

s

h

i

s

a

k

,

i

s

a

v

it

o

m

n

a

g

n

o

r

o

d

n

a

k

ir

e

b

m

e

m

h

a

l

e

t

(7)

i v

A Y R A K N A I L S A E K N A A T A Y N R E P

a y a

S menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sk irps iyang saya tuil s itdak n

i a l g n a r o a y r a k n a i g a b u a t a a y r a k t a u m e

m ,kecual iyang telah disebutkan dalam .

h a i m li a y r a k m a l a d a r e tr e t g n a y i tr e p e s a k a t s u p r a tf a d n a d n a p it u k

Yogyaka tra, 42 September2012 Penuil ,s

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

i x .

5 Br .Agusitnu sMuijya ,S.Pd ,FIC ,selakukepala sekolahSMA Pangud iLuhu rSt . I

s i u o

L X Sedayu ,yang telah member iizin dan dukungan bag ipenuils dalam .

h a l o k e s i d n a it il e n e p n a k u k a l e m .

6 Agusitnu sBud iSusanto ,S.Pd. ,selaku guru bahasa Indonesia SMA Pangud i . g n u s g n a lr e b n a it il e n e p a m a l e s it il e n e p u t n a b m e m h a l e t g n a y , u y a d e S r u h u L .

7 Siswa kelas X IIPS 1 SMA pangud iLuhu rSt .Loui sIX Sedayu ,yang telah .

a t a d l i b m a g n e m m a l a d s il u n e p u t n a b m e m .

8 Bapak Ibu t ercinta Luka sSubardi ,dan Margaretha Lowe te irma kasih ata sdoa , e

b i d g n a y t a h e s a n a tr e s , t a g n a m e s , i s a v it o m , n a it a h r e

p rikan kepadaku untuk

e y n e

m lesaikans emuat anggungjawabperkuilahan . .

9 Abang Lazaru sFeb irsera ,Adik Flavianu sBatan, dan Adik Franciscu sElnino m a l a d t a g n a m e y n e p n a d n a h a il u k r e p i n a l a j n e m m a l a d u k i s a v it o m i d a j n e m g n a y

. a y n ir a h p a it e s . 0

1 Paulu sDend iT ir Suarno ,yang menjadi t eman pailng seita dalam mengis iha ir -u

k ir a

h setra menjad imoitvato ryang baik .Te irma kasih ata sbantuannya selama .i

n i . 1

1 Sahabat-sahaba t dan saudaraku Blandina Ma ira K ,ii Agusitna Fin i Widya , a

k i n o r e

V Tasya De irwtia ,Korneila Selv iLesta ir , Mauilda Reswa ir ,Angeilna a

t a n u tr o

F ,Ivan Dezev, Corneilsu sSuband,i Yuilu sReza Sukamdani ,Apirma s

il o

R YandiOgam, TeodoraDeilciaOnakoto ,MagdalenaAsitn iDeke ,Wenny .C a

t a n i

D , Caroilna Ch irsitna , Veroni ,ka Anailsa Susa nit yang telah menjad i ir

a h i n a l a j n e m m a l a d t a g n a m e y n e

p - ah .ir

. 2

1 Teman-teman PBSID angkatan 2008 ,ata sseitap kebersamaan dan ke jrasama .

u l a l e s n a il a k k u t n u s e s k u S . i n i a m a l e s . 3

1 Ikatan Keluarga Besa rKabupaten Sanggau Yogyakatra (IKBKSY )dan Sangga r d a y r a k r e b , i s e r p s k e r e b k u t n u u k i g a b h a d a w i d a j n e m g n a y a j a t e B k n o k u

B an

(13)

ii x .

4

1 ASPUR Idan PUR INUGRAHA sebagai t empa t itngga ldan ruang bagiku untuk n

a m e t a m a s r e b l i c e k s a ti n u m o k i n a l a j n e

m -temans atur umah.

. 5

1 CANA COMMUNITY dan NATAS sebaga iUKM yang sudah menjadikanku r

a r e b k u t n u i n a r e

b gumem ,wadah kreaitvtia sdan menemukan teman baru ,setra a

i g a h a b e k i g a b r e b u k k u t n u t a p m e t i d a j n e

m an bersama keluarga baru d i

. a tr a k a y g o Y . 6

1 Semua pihak yang mengena lpenuil syang itdak dapa tpenuil ssebutkan satu a

l e t g n a y n a il a k n a ri d a h e k s a t a h i s a k a m ir e T . u t a s r e

p h menyeilpkanpengalaman

. u k p u d i h m a l a d a s a i b r a u l g n a y

s il u n e

P menyadar ibahwa sk irpsi i n imasih banyak kekurangan .Oleh karena n a a n r u p m e s e k i m e d n u g n a b m e m g n a y n a r a s n a d k it ir k n a k p a r a h g n e m s il u n e p , u ti

g o m e s p a r a h r e b a g u j s il u n e P . i n i i s p ir k s n a s il u n e

p a sk irpsii n idapa tbermanfaa tbag i k

a h i p n a d i ri d n e s s il u n e

p -pihakyangmembutuhkan.

, a tr a k a y g o

Y 42 September2012

(14)

ii i x

I S I R A T F A D

n a m a l a H

L U D U J N A M A L A

H ……….

… … … … … … … … … … … G N I B M I B M E P N A U J U T E S R E P N A M A L A

H …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … I J U G N E P A I T I N A P N A N U S U S

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … O T O

M … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … N A H A B M E S R E P N A M A L A

H …

… … … … … … … … … … … … … … S I L U N E P N A I L S A E K N A A T A Y N R E

P ..

E

P RNYATAANPERSETUJUANPUBLIKAS IKARYAI LMIAH………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … K A R T S B

A ..

T C A R T S B

A ……….. A

T N A G N E P A T A

K R………

R A T F A

D ISI………... N

A U L U H A D N E P I B A B

.

A Lata rBelakangMasalah……….. .

B RumusanMasalah………. .

C TujuanPeneilitan……… .

D Manfaa tPeneilitan……… .

E BatasanI stliah………... .

F RuangLingkupPeneilitan……… .

G SistemaitkaPenyaijan………... B

A

B I ILANDASANTEORI .

A PeneilitsnyangRelevan………... .

B KaijanPustaka……… .

1 Moitvas iBelajar………. i

ii ii i

v i v

i v

ii v

ii i v

x i x

ii i x 1 1 5 5 6 7 8 8 9 9 2 1

(15)

v i x .

a PengeritanMoitvasi………. .

b CaraMenumbuhkanMoitvasi……… .

c C -i ir cri iOrangTermoitvasi……… .

d Fungs iMoitvas iDalamBelajar………. .

e PengeritanBelajar………. .f Teor iBelajar………

.

g HubungannyaTeor iBelaja rdenganPemakaianTeknolog i r

a j a l e B n a t a i g e

K ………

.

h Moitvas iBelajar……… .

2 MediaPembelajaran………... .

a PengeritanMediaPembelajaran……… .

b Manfaa tMediaPembelajaran……… .

c Krtie iraPemiilhanMediaPembelajaran……… .

3 MulitmediaDalamPembelajaranBahasadanSasrtaI ndonesia…………. .

a PengeritanMulitmedia……… … .

b MulitmediaProjector……… . .

c CaraPenggunaanMulitmediaProjector……… .

d Manfaa tMulitmediaDalamPembelajaaran……… .. … .

e DampakMulitmediaTerhadapProse sBelajar……… .. … .f MulitmediadalamProse sBelaja rMengajar………

.

g MulitmediadalamPembelajaranBahasadanSasrtaI ndonesia…… .. . .

4 PowerPointMulitmedia……….. .

a PengeritanPowerPointMulitmedia………... .

b C araMembua tPowerpoint MulitmediayangMena irk……….. .

c KelebihandanKelemahanPowerPoin tmultimedia………. .

5 PembelajaranBahasaI ndonesia……… … .

C Hipotesi sTindakan……….. .

D KerangkaBerpikri……… 2 1

3 1

6 1

8 1

8 1

0 2

2 2

4 2

4 2

4 2

6 2

2 3

3 3

3 3

4 3

4 3

5 3

5 3

8 3

8 3

9 3

9 3

0 4

2 4

3 4

5 4

(16)

v x B

A

B II IMETODEPENELITIAN .

A Jeni sPeneilitan……… … .

B SubyekPeneilitandanobjekPeneilitan………... .

C Lokas idanWaktuPeneil itan………... .

D Prosedu rPeneilitan……….. .

E SasaranPeneilitan……… .

F RancanganPeneil itan………. .. .

G Insrtumenpeneilitan……… .

H TeknikPengumpulanData……… ... .I TeknikAnailsi sData……… ... .J Indikato rKeberhaslian……… ….

N A I T I L E N E P L I S A H V I B A B

.

A Desk irps iPelaksanaanPeneilitan……… … .

1 PraSiklus……… ... .

2 Siklu sPe trama………. .. .

3 Siklu sKedua……… .. .

B Hasi lPeneil itan……… .

1 DataAwal……….. .

2 SiklusI ………... .

3 SiklusI I……….. .

C Pembahasan………. .

1 SiklusI ………... .

2 SiklusI I……… .. P

U T U N E P V B A B

.

A Kesimpulan……….. .

B Saran……… A

K A T S U P R A T F A

D ... N

A R I P M A

L ……….

8 4

8 4

9 4

9 4

0 5

1 5

2 5

7 5

7 5

2 6

6 6

7 6

7 6

8 6

8 6

5 7

2 8

2 8

2 8

3 8

4 8

5 8

9 8

4 9

4 9

5 9

7 9

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

n a d k a rt s b a t a fi s r e b g n a y i r e t a m n a k s a l e j n e m t a p a d a s a ri d a g g n i h e s a w s i s a d a p e k

i g o l o n k e t n a h a d u m e k i a g a b r e b n a g n e d a w s i s a d a p e k k ir a n e m h i b e l n a k i s a rt s u li i d

e t g n a

y lahdisediakan d isekolah (viewer,l aptop ,soundsistem ,danWi-F i i(nterne)t). t

n i o P r e w o

P Mulitmediajugadriasaefekit fdane ifsienuntuk menyaijkanmater iyang a s i b g n a y i d u t s g n a d i b u t a s h a l a s h a l a d a a i s e n o d n I a s a h a b n a r a j a l e p a n e r a k k i a b

n a k g n a b m e k i

d dengan berbaga imacam liusrtas idan saduran informas idar ilua r

n i a l n a d t e n r e t n i it r e p e

s -lain .PowerPointmulitmediadiharapkandapa tmeningkatkan .

a i s e n o d n I a s a h a b n a r a j a l e p r a j a l e b n a t a i g e k m a l a d a w s i s i s a v it o m

.

B RumusanMasalah

e m h a l a s a m n a s u m u

R rupakan ha lyang sanga tpenitng karena akan menjad i

h a k g n a l i g a b n u t n u n e

p -langkah selanjutnya . Adapun rumusan masalah pada

: t u k ir e b i a g a b e s h a l a d a i n i n a it il e n e

p apakah ada peningkatan moitvas ibelaja rsiswa

S 1 S P I I X s a l e k a i s e n o d n I a s a h a b n a r a j a l e p a t a m a d a

p emeste rI ISMA Pangud i

S r u h u

L t . Loui s IX Sedayu tahun ajaran 2011/2012 dengan menggunakan

t n i o P r e w o

P Mulitmedia?

.

C TujuanPeneil itan n u p a d

A tujuan diadakan peneilitan in iadalah: untuk mengetahu ipeningkatan

a w s i s r a j a l e b i s a v it o

(22)

b n a r a j a l e

p ahasa I ndonesiakela sXII PS1 semester I ISMAPangud iLuhu rSt .Loui s

. 2 1 0 2 / 1 1 0 2 n a r a j a n u h a t u y a d e S X I

.

D Manfaa tPeneil itan

: t u k ir e b i a g a b e s h a l a d a i n i n a it il e n e p i r a d l i b m a i d t a p a d g n a y t a a f n a M

)

a Bag iSekolah

li s a

H peneilitan in idapa tdjiadikan pedoman bag isekolah bahwa menggunakan

t n i o P r e w o

P mulitmedia dapa t membantu siswa dalam meningkatkan moitvas i .s

a l e k i d n a r a j a l e b m e p

)

b Bag iGuru

a y a p u i a n e g n e m i s a m r o f n i i r e b m e m t a p a d n a k p a r a h i d i n i n a it il e n e p l i s a H

t a k g n i n e

m kan moitvas isiswa dengan menggunakan PowerPoint mulitmedia. Selain u

ti , juga diharapkan dapa tdjiadikan peritmbangan bag iguru untuk menggunakan

t n i o P r e w o

P mulitmediadalampembelajaranbahasaI ndonesia. )

c Bagis iswa

t a p a d n a k p a r a h i d i n i n a it il e n e p l i s a

H meningkatkan moitvas i belaja r Bahasa

. s a l e k i d a i s e n o d n I

)

d Bag iPeneil itl ain

, n a g n a b m it r e p n a h a b n a d i s n e r e f e r i a g a b e s n a k a n u g i d t a p a d i n i n a it il e n e p l i s a H

(23)

.

E BatasanI stliah )

a Mo itvas:i dalamkegiatanbelajar ,moitvas idapa tdikatakansebaga ikeseluruhandaya i

d k a r e g g n e

p dalam dri isiswa yang menimbulkan kegiatan belajar ,yang menjamin

, r a j a l e b n a t a i g e k a d a p h a r a n a k ir e b m e m g n a y n a d r a j a l e b n a t a i g e k i r a d n a g n u s g n a l e k

k a d n e h e k i d g n a y n a u j u t a g g n i h e

s ioleh subjek belaja r tiu dapa ttercapa i(Sardiman ,

: 7 0 0

2 7 5 .)

)

b Belajar: te jrad i apab lia suatu s tiuas i s itmulus bersama dengan is i ingatan a

w s i s i h u r a g n e p m e

m sedemikian r upa hingga perbuatannya berubah dar iwaktu

e k u ti i s a u ti s i m a l a g n e m a i m u l e b e

s waktu sesudah ia mengalam is tiuas itadi

(Purwanto, 1990:8 4)

)

c Mul itmedia: sebaga ipresentas imater idengan menggunakan kata-kata sekailgu s r

a b m a

g -gambar .Yang dimaksud dengan “kata” d isin iadalah mate irnya disaijkan

n a g n e

d verbal f orm atau bentuk verbal ,misalnya menggunakan t ek skata-kata yang a y n ir e t a m h a l a d a ” r a b m a g “ n a g n e d d u s k a m i d g n a Y . n a k p a c u r e t u a t a k a t e c r e t

m a l a d n a k ij a s i

d pictoria lform atau bentuk gambar . Ha lin ibisa dalam bentuk u a t a ) a t e p n a d , o t o f , k if a r g , i s a rt s u li k u s a m r e t( s it a t s s if a r g n a k a n u g g n e m

a t a k , s k e t u k u b m a l a D . ) o e d i v n a d i s a m i n a k u s a m r e t( s i m a n i d k if a r g n a k a n u g g n e

m

-r a b m a g n a d k a t e c s k e t i a g a b e s n a k ij a s i d a s i b a t a

k -gamba rbisa disaijkan sebaga i

k u t n e b u a t a i s a rt s u

li -bentukgraifkl ainnya(Mayer, 2009:3 . )

)

d PowerPoin:tadalahsalahsatuprogram ,yangt ergabungdalamMicrosof tOfifce2010 k

u t n u i s g n u f r e b n a

(24)

.

F RuangLingkupPeneil itan

a d a p h a l a s a m i s a t a b m e m i ti l e n e p , n a k u m e ti d g n a y h a l a s a m k a y n a b n a i k e s i r a D

j a l e b i s a v it o m n a t a k g n i n e

p a r siswa pelajaran bahasa Indonesia menggunakan

t n i o P r e w o

P mulitmedia pada kela sX IIPS 1 Semeste rI ISMA Pangud iLuhu rSt . .

2 1 0 2 / 1 1 0 2 n a r a j A n u h a T u y a d e S X I s i u o L

.

G Sistema itkaPenya ijan

m a l a d n a ij a y n e p a k it a m e t s i

S sk irpsi ini t erbag imenjad i il ma bab yatiu :Bab I

n a s a d n a L I I b a B , n a u l u h a d n e

P Teo ir ,Bab III Metodolog iPeneilitan ,Bab IV Hasi l

p u t u n e P V b a B n a d , n a it il e n e

P .Seitap Bab memiilk iSubbab-subbab yatiu :bab I

, n a it il e n e p n a u j u t , h a l a s a m n a s u m u r , h a l a s a m g n a k a l e b r a t a l g n a t n e t n a k i a r u g n e m

a a f n a

m tpeneilitan ,batasan istliah ,ruang ilngkup peneilitan ,sistemaitka penyaijan .

s i s e t o p i h , a k a t s u p n a ij a k , n a v e l e r g n a y n a it il e n e p g n a t n e t n a k i a r u g n e m I I b a B

n a d k e j b u s , n a it il e n e p s i n e j g n a t n e t n a k i a r u g n e m I I I b a B . ri k i p r e b a k g n a r e k , n a k a d n it

il e n e p k e j b

o itan , lokas i dan waktu peneilitan , prosedu r peneilitan, teknik

a t a d n a l u p m u g n e

p ,teknik anailsi sdata ,indikato rkeberhaslian .Bab IV menguraikan

g n a t n e

t desk irps ipelaksanaan peneilitan ,hasi lpeneilitan dan pembahasan .Bab V

a l u p m i s e k g n a t n e t n a k i a r u g n e

(25)

9 I I B A B

I R O E T N A I J A K

.

A Peneil itanyangRelevan

, a m a tr e P . i n i n a it il e n e p n a g n e d n a v e l e r g n a y n a it il e n e p a g it a d

A peneilitan

a i d e M n a g n a b m e g n e P “ l u d u jr e b g n a y ) 0 1 0 2 ( o rt u p a S i t a j d r a h ir P a t s e r a k E

t n i o P r e w o

P Sebaga iMedia Pembelajaran Bahasa Indonesia Bag iPenutu rAsing a

g a b m e L i D r a s a D t a k g n i

T Al lPlus Alam Bahasa”. Jeni speneilitan in iadalah n

a it il e n e

p Pengembangan. Dar ihasi luj icoba produk, dinyatakan bahwa media t

n i o P r e w o

P untuk pelajaran 4 srtuktu r1 ,pelajaran6 srtuktu r1 ,dan pelajaran 10 a

l 1 r u t k u rt

s yak digunakan d ikela sbahasa Indonesia untuk penutu rasing d iAl l s

u l

P AlamBahasa .Selain tiu ,mediai n ibisadigunakanuntuksemuakemampuan k

u t n u r a j a l e b m e p n a k a n u g i d a s i b a g u j i n i a i d e M . r a j a l e

p reviewdir umah .

, a u d e

K peneilitan Bernadeta Dewi P irmasar i (2010) , yang be jrudul

m a l a D a w s i S n a fi t k a e K n a D t a y k a R a ti r e C k a m i y n e M n a u p m a m e K n a t a k g n i n e P “

o i d u A a i d e M n a k a n u g g n e M n a g n e D k a m i y n e M n a r a j a l e b m e

P -Visua lDanTeknik

X s a l e K a w s i S u m a T a u D l a g g n i T a u

D -6 Semeste r2 SMAN 6 Yogyaka tra

. ” 0 1 0 2 / 9 0 0

2 Jeni speneilitan i n iadalahpeneilitan itndakankela .sHasi lpeneilitan n

a k k u j n u n e

m denganmenggunakan mediaAudio-VisualdanTeknik DuaTingga l i m a l a g n e m a w s i s n a u p m a m e k , a ti r e b k a m i y n e m n a r a j a l e b m e p k u t n u u m a T a u D

m i p a t I II s u l k i S n a d I s u l k i s a d a p n a t a k g n i n e

(26)
(27)
(28)

.

B Ka ijanPustaka

.

1 Mo itvas iBela jar

.

a Penger itanMo itvasi

“ a t a

K motfi” ,diaritkansebaga idayaupayayangmendorongseseorang “

a t a k i r a d l a w a r e B . u t a u s e s n a k u k a l e m k u t n

u motfi” tiu , moitvas idapa t

i d a j n e m f it o M . fi t k a i d a j n e m h a l e t g n a y k a r e g g n e p a y a d i a g a b e s n a k it r a i d

t a a s a d a p f it k

a - asa t t e trentu, t erutama blia kebutuhan untuk mencapai t ujuan n

a k a s a ri d t a g n a

s atau mendesak (Sardiman , 2009:7 3 .) Moitvasi : dalam

a y a d n a h u r u l e s e k i a g a b e s n a k a t a k i d t a p a d i s a v it o m , r a j a l e b n a t a i g e k

r a j a l e b n a t a i g e k n a k l u b m i n e m g n a y a w s i s i ri d m a l a d i d k a r e g g n e

p , yang

a d a p h a r a n a k ir e b m e m g n a y n a d r a j a l e b n a t a i g e k i r a d n a g n u s g n a l e k n i m a j n e m

ti r a j a l e b k e j b u s h e l o i k a d n e h e k i d g n a y n a u j u t a g g n i h e s , r a j a l e b n a t a i g e

k u

0 0 2 , n a m i d r a S ( i a p a c r e t t a p a

d 9:7 5 .)

r u n e

M u t Donald dalam Sardiman (2009:73) , moitvas i adalah

a b u r e

p han energ i dalam dri i sesorang yang dtianda i dengan munculnya “feeilng” dan didahulu idengan tanggapan adanya tujuan .Menuru tSanjaya

: 8 0 0 2

( 249) ,moitvas imerupakan penggerak ataupendorong untukmelakukan

K t u r u n e M . u t a u s e

s BB I(2008:930), moitvas iadalah dorongan yang itmbu l u t a u s n a k u k a l e m k u t n u r a d a s k a d it u a t a r a d a s a r a c e s g n a r o e s e s i ri d a d a p

d n a k a d n

it e gn na tujuan tetrentu ;usaha yang dapa tmenyebabkan seseorang

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

n a m a l a g n e p n a k a m a s r e p m e m , a m a s g n a y n a g n a s g n a

r d an menimbulkan

. a m a s g n a y i s p e s r e p

p m e K t u r u n e m n a r a j a l e b m e p a i d e m i s u b ir t n o k , u ti n i a l e

S e.tal 1( 985 )

r a d n a t s r e t h i b e l t a p a d n a r a j a l e b m e p n a s e p n a i a p m a y n e

p ,pembelajaran dapa t

k ir a n e m h i b e

l ,pembelajaran menjadi l ebihi nterakt fi ,waktu yangdibutuhkan

i g n a r u k i d t a p a d n a r a j a l e b m e p k u t n

u , kualtia s pembelajaran dapa t n

a k t a k g n it i

d ,pembelajaran dapa tdisaijkan d imana dan kapan saja sesua i n

a k n i g n ii d g n a y n a g n e

d ,meningkatkan sikap posiit fpese tra didikdan prose s

t a u k h i b e l i d a j n e m r a j a l e

b ataubaik ,member inlia ipostifi bag ipengaja r(Uno o

g g n e t a m a L n a

d ,2010:124) Untukmengetahu imedial ebih mendalammaka t

u r u n e m a i d e m s i n e j n a d i s a k if i s a l k i a n e g n e m n a k s a l e ji d n a k

a Heinic e.tal

) 6 9 9 1

(46)

l e b a

T 1 :Klasi ifkas id anJeni sMediamenuru tHeinice.tal(1996)

I S A K I F I S A L

K JENISMEDIA

n a k i s k e y o r p i d k a d it g n a y a i d e M

(NonProjectedMedia) R(Geraalptiahi ,cmModaethle ,braiaha)ln ,dgirsaplifay s

n a k i s k e y o r p i d g n a y a i d e M

d e t c e j o r P

( Media) OTrHanTs(pOavraen rcHye,)asdilde ,opaque

o i d u a a i d e

M Audiokaset ,audiovission ,

acitveaudiovission

o e d i v a i d e

M Video

r e t u p m o k s i s a b r e b a i d e M

o C

( mpute rBasedMedia) (CCoAmIp)uCteom rApsusteist reMdaI nnastgreucitonal )

I M C ( n o it c u r t s n I

ti k a i d e m it l u

M Perangka tprakitkum

: n a g n a r e t e K

)

1 MediayangTidakDiproyeksikan

)

a Realtia :Bendanyatayangdigunakans ebaga ibahanbelajar )

b Model :Benda itgadimens iyangmerupakanr epresentas i

d ar ibendas esungguhnya )

c Gra if s :Gamba ratauvisua lyangpenampliannya itdak diproyeksikan (Graifk ,Chart ,Poster ,Ka trun) )

d Display :Mediumyangpenggunaannyadipasangdit empa t u

t n e tr e

t sehingga dapa tdi ilha tinformas idan pengetahuan .

a y n m a l a d i d

)

2 MediaVideo

, a r a u s n a d n a k a r e g r u s n u i k il i m e m n a g n e d l a u s i v o i d u a a i d e m i a g a b e S

(47)

t a p a d g n a u r n a d u t k a w i s a l u p i n a m e m k u t n u o e d i v n a u p m a m e K . i d u t s

k a j a g n e

m pese tra didik untuk melanglang buana ke mana saja walaupun

.s a l e k g n a u r n a g n e d i s a t a b i

d Objek-objek yang telralu kecli ,te lralu besar , k i d i d a tr e s e p h e l o i g n u j n u k i d t a p a d k a d it n a k h a b n a d , a y a h a b r e b u l a lr e t

a h i d t a p a d , n i a l i m u b n a h a l e b i d a y n i s a k o l a n e r a

k drikanmelalu ivideo.

)

3 MediaBerbasiskanKomputer

n a k i s a k il p a i d t a p a d g n a y i s k a r e t n i k u t n e

B dalam merancang sebuah

n a r a j a l e b m e p a i d e

m yakn:i

)

a praktekdanl aithan( drli la ndpracitce),

)

b tuto iral, )

c permainan(games), )

d simulasi( simulaiton), )

e penemuan( discovery) , nd a )

f pemecahan masalah( problemsolving) .(Uno dan Lamatenggo ,2010:1 -23 6

3 1 ).

h a l a d a a y n r a s a d a d a p i n i c i n i e H h e l o n a k u k a li d g n a y n a i s a k if i s a l k g n e P

a i d e m h a k a p a u ti a y , a y n k i s if k u t n e b n a k r a s a d r e b a i d e m n a g n o l o g g n e p

t g n a y a i d e m n a g n o l o g m a l a d k u s a m t u b e s r e

t idak diproyeksikan ,atau yang g n a y a i d e m n a g n o l o g m a l a d k u s a m u t n e tr e t a i d e m h a k a p a u a t a n a k i s k e y o r p i d

(48)

.

c KrtieriaPemiilhanMediaPembelajaran

m e k i d s u r a h a i d e m n a h il i m e p a ir e ti r

K bangkan sesua idengan tujuan

t a g n i g n e m n a g n e d a d a g n a y n a s a t a b r e t e k n a d i s i d n o k , i a p a c i d n i g n i g n a y

t a fi s n a d n a u p m a m e

k -sfia tkhasnya (karakte irsitk )media yang bersangkutan :

5 0 0 2 , n a m i d a S

( 85) .Dalam memiilh media untuk kepenitngan pengajaran

m e m a y n k i a b e

s perhaitkan krtie ira-krtie ira sebaga i beriku t (Djamarah dan :

6 0 0 2 , n i a

Z 1 -32 133): Pe trama, ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Ha l a

i n

i ritnya ,media pengajaran dipiilh ata sdasa rtujuan-tujuan ins rtuksiona l

. n a k p a t e ti d h a l e t g n a y

a u d e

K , dukungan terhadap is i bahan pelajaran. aritnya , bahan t a g n a s i s a s il a r e n e g n a d , p e s n o k , p i s n ir p , a t k a f a y n t a fi s g n a y n a r a j a l e p

. a w s i s i m a h a p i d h a d u m h i b e l r a g a a i d e m n a u t n a b n a k u lr e m e m

a g it e

K , kemudahanmemperolehmedia. aritnyamediayangdipe lrukan it

e s , h e l o r e p i d h a d u

m d -ak itdaknya mudah dibua t oleh guru pada waktu

. r a j a g n e m

t a p m e e

K , keteramplian guru dalam menggunakannya. apapun jeni s a y n n a k a n u g g n e m t a p a d u r u g h a l a d a a m a t u t a r a y s n a k u lr e p i d g n a y a i d e m

. n a r a j a g n e p s e s o r p m a l a d

a m il e

(49)

m a n e e

K , sse ua idengan tara fberpiki rsiswa. memiilh media untuk a g g n i h e s , a w s i s r i k i p r e b f a r a t n a g n e d i a u s e s s u r a h n a r a j a g n e p n a d n a k i d i d n e p

d g n u d n a k r e t a n k a

m idalamnyadapa tdipaham iolehs iswa. .

3 Mul itmediaDalamPembelajaranBahasadanSastraI ndonesia

.

a Penger itanMul itmedia

: 9 0 0 2 ( r e y a

M 3 ) mengatakan mulitmedia adalah presentas i mater i a

t a k n a k a n u g g n e m n a g n e

d -kata sekailgu sgambar-gambar .Yang dimaksud “

n a g n e

d kata” disin iadalah mate irnya disaijkan dengan verba lform atau a

t a k s k e t n a k a n u g g n e m a y n l a s i m , l a b r e v k u t n e

b -kata yang tercetak atau

n a k ij a s i d a y n ir e t a m h a l a d a ” r a b m a g “ n a g n e d d u s k a m i d g n a Y . n a k p a c u r e t

m a l a

d pictoria l form atau bentuk gambar . Ha l in i bisa dalam bentuk u a t a ) a t e p n a d , o t o f , k if a r g , i s a rt s u li k u s a m r e t( s it a t s s if a r g n a k a n u g g n e m

. ) o e d i v n a d i s a m i n a k u s a m r e t( s i m a n i d k if a r g n a k a n u g g n e m

a t a k , s k e t u k u b m a l a

D -kata bisa disaijkan sebaga itek scetak dan

r a b m a

g -gamba rbisa disaijkan sebaga i liusrtas iatau bentuk-bentuk gra ifk n a g n e d n a i a p m a y n e p m e t s i s u t a u s n a k a p u r e m a i d e m it l u M . a y n n i a l

u a t a t i n u u t a u s k u t n e b m e m g n a y r a j a l e b n a h a b s i n e j i a g a b r e b n a k a n u g g n e m

pake t(Susliana dan Ryana ,2008:2 . 1) Dar ibeberapa pendapa td iatas, dapa t a

w h a b n a k l u p m i s i

d mul itmedia merupakan seperangka t bahan aja r yang a

i d e m i r a d n a u t a s e k u t a s n a k a p u r e

m -media yang ada untuk menyampaikan

(50)

.

b Mul itmediaProjecto r a

i d e m it l u

M Projecto r adalah sebuah ala t proyeks i yang mampu m

a g i tr e p e s a i d e m r u s n u n a k li p m a n e

m bar ,teks ,video ,animasi ,video baik r

u s n u a r a t n a n a g n u b a g n u p u a m h a s i p r e t a r a c e

s -unsu rmediat ersebu tdandapa t , V T , r e t u p m o k i tr e p e s a y n n i a l a k i n o rt k e l e t a k g n a r e p n a g n e d n a k i s k e n o k i d

, a r e m a

k VCD/DVD Playe ,rVideoPlayer danl ain-lain ,yang dapa tdigunakan n i a l n a d , m li f n a r a t u m e p , n a r a j a l e b m e p , i s a t n e s e r p n a t a i g e k k u t n

u -lain .

a i d e m it l u

M projecto rdapa tdikoneksikandenganperangka tmedial ainsepetr i (

r e t u p m o

k PC ,) Laptop ,VCD/DVD Player ,kamera, dan l ain-lain (Daryanto , :

0 1 0

2 135 .) .

c CaraPenggunaanMul itmediaProjector

Cara menginstalas iprojector .Dalam menginstalas iprojectorsebelum i

s i s o p a y n k i a b e s , n a k a n u g i

d projector dan kompute r(atau media lainnya ) a

d a p r e t u p m o k n a g n a s a m e p i r a d n i h , it a m n a a d a e k m a l a

d projecto rdalam

a b e s a g u j u a t a a l a y n e m n a a d a e

k ilknya .Kalau kompute r yang lebih dulu i

d r e t u p m o k a y n k i a b e s a k a m , a l a y n e

m restart untuk kemudian dipasang dan n

a k it a m e m t a a s a d a P . i g a l n a k a l a y n i d u r a

b projecto ,r dapa tmenggunakan

e t o m e

r dengan menekan tombo lon/of,f dtiekan dua kal isehingga muncu l tr

e

p anyaan turn of fyou rprojector? Kemudian tekan yes ,maka lampu akan :

0 1 0 2 , o t n a y r a D ( it a

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

i s a m i n a n a d , r a b m a g , a n r a w , s k e t n a h a l o g n e p n a u p m a m e k i a g a b r e b n a g n e

d

-. a y n a n u g g n e p s a ti fi t a e r k i a u s e s ir i d n e s h a l o i d a s i b k ir a n e m g n a y i s a m i n a

t n i o P r e w o

P mulitmedia sengaja dipiilh dalam pembelajaran bahasa

a i s e n o d n

I karena memiilk ikemudahan dalam penggunaannya ,selain dapa t n

a k u k a l e

m presentas imulitmedia :yatiu menambahkan berbaga imulitmedia

it r e p e s , i s a t n e s e r p e d il s a d a

p :cilp art ,picture, gamba ranimasi (GIF dan d

n u o r g k c a b , ) h s a l

F audio/music , narasi , movie (video kilp) , PowerPoin t a

i d e m it l u

m juga driasa cocok untuk penggunaan d i kela s dengan

g n a y i r e t a m a g g n i h e s , r a j a i r e t a m n a ti l u s e k t a k g n it n a k g n a b m it r e p m e m

a fi r e b a n e r a k ( u r u g h e l o n a k s a l e ji d k u t n u t il u s h i s a m a y n a ri

k tabsrtakataupun

t a u b i d t a p a d ) n a k i a p m a y n e m m a l a d u r u g n a u p m a m e k n a s a t a b r e t e k

m a l a d a w s i s h a d u m r e p m e m n a d k ir a n e m h i b e l a g g n i h e s a p u r n a i k i m e d e s

. a y n i m a h a m e m

.

b CaraMembua tPowerPoint Mul itmediayangMenarik

: 1 1 0 2 ( a n a ir d n I a n i D t u r u n e

M 172) , dalam membua t desain t

n i o P r e w o

P mulitmedia ,adabeberapaha lyangpatu tdiperhaitkanaga rmater i i n k a y a w s i s a d a p e k n a k i a p m a s r e t n e i s e f e n a d f it k e f e i d a j n e m n a r a j a g n e p

.t u k ir e b i a g a b e s

)

1 Salah satu karakte irsitk utama program PowerPoint adalah bersfia t e

s h e l O . a i d e m it l u

m bab tiu pe lru diopitmalkan potens i PowerPoin t

a i d e m it l u

(57)

a d a p a r a u s n a d i s a m i n a , o e d i v , r a b m a g r u s n

u silde-silde PowerPoin t

a i d e m it l u

m . Namungunakans ecaraproposiona laga ritdakbe lrebihan.

)

2 Bualtah background atau template sendri ipada PowerPoin tmulitmedia k u t n u n a k d u s k a m i d i n i l a H . a m e t i a u s e s k e j b o n e s k a n a k li p m a n e m n a g n e d

i r e t a m s a l e jr e p m e m s u g il a k e s n a r a j a g n e p m a l a d k ir a t a y a d h a b m a n e m

t a u b m e m m a l a D . n a k i a p m a s i d g n a

y template ,gunakan warna-warnayang n a k li p m a t a k a m r a t a l i a g a b e s r a b m a g k e j b o n a k a n u g g n e m a k i J . t u b m e l

n a s a rt n o k e k t a k g n it n a k a n u g , a y n n a s a rt n o k e k s a ti s n e t n i h u t u k a d it a r a c e s

. % 5 4 l a m i s k a m )

3 Jika menggunakan l ata rdengan warna yang t erang ,gunakan t ek sdengan j

n a i k i m e D . p a l e g s a ti s n e t n

i uga sebailknya , ijka template memiilk i

h i b e l s a ti s n e t n i n a d a n r a w n a g n e d s k e t h a l n a k a n u g a k a m , p a l e g s a ti s n e t n i

. g n a r e t )

4 Gunakan warna untuk mempe irndah tamplian sekailgu s membe irkan

m a l a d a n r a w s i n e j a g it l a m i s k a m n a k a n u g , n u m a N . n a ij a y n e p a d a p s u k o f

u t a

s saijansilde .Jikat e lralu banyak warna yangdigunakan akant erkesan .i

r e t a m n a ij a s u g g n a g g n e m n a d i a m a r

)

5 Gunakan huruf-huru f yang memi ilk ikarakte r jela sdan tegas ,hindar i s

i n e j u a t a r e t k a r a

k frontdekoratfi .Sebab ,ijkapesannyabanyakdandalam a

y k a r a

j ng agak jauh menjad i itdak terbaca .Jika ragu menggunanakan

s i n e

j fron tte trentu ,gunakanlahfron tstanda rdenganukuran keterbacaaan s

i n e J . 6 1 l a m i n i

(58)

)

6 Saijan informas iatau mater ipengajaran dalam PowerPoin tmul itmedia a

t a k n a k u

b -kata uraian dengan kailma tpanjang seperit t ek sdalam buku .

. l a b o l g t a fi s r e b n a d , t a d a p , t a k g n i s g n a y t a m il a k n a k a n u g , n u m a N )

7 Pesan akan lebih komunikait fapablia lebih banyak menyaijkan gamba r k

u rt s n a d k if a r g a tr e s , n a v e l e r g n a

y tu rmater iyang dibua tmenggunakan

m a l a d k i d i d k a n a n a k h a d u m e m a g g n i h e s , s a l e j g n a y r u l a n a g n e d n a g a b

. n a r a j a g n e p i r e t a m p a r e y n e m n a d a n r e c n e m .

c KelebihandanKelemahanPowerPoin tmul itmedia n

a a n u g g n e

P PowerPoin t mulitmedia memiilk i kelebihan sebaga i t

u k ir e

b (Daryanto ,2010:164) :Pe trama, penyaijannya mena irk karena ada i s a m i n a n u p u a m s k e t i s a m i n a k i a b , i s a m i n a n a d , f u r u h , a n r a w n a n i a m r e p

. o t o f n a d r a b m a

g Kedua, PowerPoin tmulitmediajugadapatl ebihmerangsang a

t n e t i s a m r o f n i h u a j h i b e l i u h a t e g n e m k u t n u k a n

a ng bahan aja ryang t ersaij . a

g it e

K , pesan informas i secara visua l mudah dipaham i pese tra didik .

t a p m e e

K , tenaga pendidik itdak pelru banyak menerangkan bahan yang a

m il e K . n a k ij a s i

d , dapa t diperbanyak sesua i kebutuhan . Keenam, dapa t g

n a l u r e b a r a c e s i a k a p i

d -ulang .Ketujuh, dapa tdisimpan dalam bentuk data

k it e n g a m u a t a k it p

o (CD ,Disket ,Flashdisk) sehingga prakit suntuk dibawa a

n a m e

k -mana.

n a k a n u g g n e m n a h a m e l e

K PowerPoin tmulitmediaantaral ain( Sanaky ,

: 9 0 0

2 136 :) Pe trama, pengadaaan ala tmahal ,dan itdak semua sekolah dapa t r

e t u p m o k ( s a r e k t a k g n a r e p n a k u lr e m e m , i k il i m e

(59)
(60)
(61)
(62)

ir a d t a h il r e

t masih kurangnya perhaitan siswa terhadap pembelajaran bahasa i

s e n o d n

I a ,suasana kela syang rama,i pembelajaran masih monoton ,dan guru

h i s a

m kurang memaksimalkan penggunaan PowerPoin tMulitmedia .Keadaan n

a i k i m e

d dapat mengakibatkan moitvasi siswa terhadap pelajaran bahasa n

u r u n e m a i s e n o d n

I atau berdasarkan angket ,moitvasi belaja rbahasa Indonesia

9 5 k a y n a b e s a y n a h a w s i

s , %02 .Oleh karena tiu ,dipe lrukan media pembelajaran n

a k t a k g n i n e m t a p a d r a g a k ir a n e m g n a

y moitvasi belaja rsiswa dalam pelajaran .

a i s e n o d n I a s a h a b

n a h a c e m e p i r a c n e m i ti l e n e p , u ti i tr e p e s g n a y i s a u ti s t a h il e

M masalah

i u l a l e

m salah satu atlernatfi ,yatiu dengan penerapan PowerPoint mulitmedia . n

a p a r e n e

P PowerPoint mulitmedia diharapkan dapa t meningkatkan moitvas i

a w s i s r a j a l e

b dalam pembelajaran bahasa Indonesia .Kerangka berpiki rdapa t n

a g a b m a l a d n a k r a b m a g i

(63)

r a b m a

G 1 :KerangkaBerpikir

N A K A N U G G N E M R A J A L E B I S A V I T O M N A T A K G N I N E P

A W S I S A I S E N O D N I A S A H A B N A R A J A L E P A D A P A I D E M I T L U M

X I S I U O L . T S R U H U L I D U G N A P A M S I I R E T S E M E S 1 S P I I X S A L E K

2 1 0 2 / 1 1 0 2 N A R A J A N U H A T U Y A D E S

a n u g g n e

P anPowerPointmulitmedia a i s e n o d n I a s a h a b n a r a j a l e p m a l a d

n a r a j a l e b m e p m a l a d a w s i s i s a v it o M

A M S 1 S P I I X s a l e k a i s e n o d n I a s a h a b

u y a d e S X I s i u o L . t S r u h u L i d u g n a P

t a k g n i n e m .

1 Moitvas isiswadalam

a i s e n o d n I a s a h a b n a r a j a l e b m e p

h a d n e r .

2 Gurubelummenggunakan l

a m i s k a m a r a c e

s PowerPoint n a r a j a l e b m e p m a l a d a i d e m it l u m

a i s e n o d n I a s a h a b i

s i d n o K

l a w A

n a k a d n i

T /

s e s o r p

i s i d n o K

Ak rih

1 s u l k i S

2 s u l k i S

s u l k i S

(64)

8 4

I I I B A B

N A I T I L E N E P E D O T E M

.

A Jeni sPeneil itan

I X s a l e k a w s i s a d a p n a h a l a s a m r e p n a k u m e ti d h a l e t g n a k a l e b r a t a l m a l a D

g n a y a y n r a j a l e b i s a v it o m u ti a y 1 S P

I masih rendah dalam pelajaran bahasa

a i s e n o d n

I .Hal t ersebu tdiketahu imelalu iwawancara l angsung dengan guru dan

t e k g n a i u l a l e m a tr e s , 2 1 0 2 l ir p A 6 1 l a g g n a t a d a p s a l e k i d i s a v r e s b

o bag isiswa

w s i s r a j a l e b i s a v it o m i a n e g n e

m a dalam mengikuit pelajaran bahasa Indonesia

a d a

p 19 Ap ir l2012. Melalu iangke tdiperoleh persentaser ata-rata moitvas isiswa

a l e p p a d a h r e

t jaran bahasa Indonesia sebesa r59,02%. Berdasarkan permasalah

it il e n e p a k a m t u b e s r e

t mengupayakanpemecahanmasalahmelalu imetode( CAR )

h c r a e s e R n o it c A m o o r s s a l

C atau peneilitan itndakan kela s(PTK )menggunakan

. a i d e m it l u

m Peneilitan itndakan kela smerupakan suatu pencermatan terhadap

l a d i d a jr e t n a d n a k l u c n u m i d a j a g n e s g n a y n a t a i g e

k am sebuah kela s(A irkunto ,

: 0 1 0

2 130 .)

m a l a d o t n a y u S t u r u n e

M Wahidmurn i(2008:14) ,peneilitan itndakan kela s

a l e b m e p i k i a b r e p m e m k u t n u n a k d u s k a m i d g n a y s it k a r p n a it il e n e p h a l a d

a jaran

h e l o n a k u k a li d g n a y n a k a d n it u a t a a y a p u i a g a b e s n a k it r a i d t a p a d K T P . s a l e k i d

n a t a i g e k i u l a l e m n a r a j a l e b m e p h a l a s a m n a k h a c e m e m k u t n u i ti l e n e p u a t a u r u g

( n a it il e n e

(65)
(66)

e d o K . a tr a k a y g o Y , l u t n a B , u y a d e S , ir a s o g r

A Po s55752 .Telp .(0274 )7494179 .

li r p A n a l u b n a it il e n e p u t k a

W -Meit ahun2012.

.

D ProsedurPeneilitan

i n i s a l e k n a k a d n it n a it il e n e p m a l a d n a k u k a li d n a k a g n a y n a it il e n e p r u d e s o r P

n a r a j a l e p m a j 4 ( n a u m e tr e p 2 i r a d i ri d r e t s u l k i s p a it e S . s u l k i s k u t n e b r e b h a l a d

a ) .

. k i a b n a g n e d i a p a c r e t n a k n i g n ii d g n a y n a u j u t n a k p a r a h i d n a u m e tr e p r i h k a a d a P

n a it il e n e p r u d e s o r

P yang akan dliakukan oleh penelti imelalu iempa tlangkah

n a t a m a g n e p , n a a a s k a l e p , n a a n a c n e r e p : u ti a y a m a t

u (obsevas)i , dan re lfeks i

: 0 1 0 2 , o t n u k ir A

( 1 -38 140) . Tahapan-tahapan tersebu t akan diuraikan sebaga i

:t u k ir e b

n a k a d n i T n a it il e n e P s u l k i S . 2 r a b m a G

: 0 1 0 2 , o t n u k i r A

(67)
(68)

a l e p n a k it a h r e p m e

m jaran.Hasi lwawancarat ersebu tdidukungdengandata

u ti a y n a it il e n e p l a w

a , berdasarkan angket , moitvas i belaja r pelajaran

a s a h a

b Indonesia siswa kela sX IIPS Isemeste rI ISMA Pangud iLuhu r

0 . 9 5 r a s e b e s a y n a h a tr a k a y g o Y , u y a d e

S 2%

.

2 Kondis iSiklusI

n a k t a k g n i n e m k u t n u I s u l k i s m a l a d i a p a c i d n i g n i g n a y t e g r a T

h a b n a r a j a l e p r a j a l e b i s a v it o

m asa Indonesia sebaga i be irkut . Te jrad i

m a l a d a w s i s r a j a l e b i s a v it o m n a t a k g n i n e

p pelajaranbahasa I ndonesiadar i

9

5 ,02%menjad i70% t(e jrad ipeningkatans ebesa r10,98% .)

.

3 Kondis iSiklu sII

n a a n a s k a l e p h a l e t e s a i s e n o d n I a s a h a b n a r a j a l e p r a j a l e b i s a v it o M

d n

it akandalamsiklusI Idtiargetkan mencapa iperubahansebaga ibe irkut .

s a h a b n a r a j a l e p m a l a d a w s i s r a j a l e b i s a v it o m n a t a k g n i n e p i d a jr e

T a

0 7 i r a d a i s e n o d n

I % menjad i80% t(e jrad ipeningkatans ebesa r10% )

.

F RancanganPeneil itan

i ti l e n e p , i n i n a it il e n e p m a l a

D melaksanakannyadalam2s iklu sdalam4

a i n i n a it il e n e p a d a p n a t a i g e k a n a c n e r n u p a d A . n a u m e tr e p i l a

k kan djielaskan

:t u k ir e b i a g a b e s

.

1 RancanganPeneil itanPadaSiklusI

.

(69)

)

1 Mengadakan peneilitan awa luntuk mengidenit ifkas ipermasalah yang

a d a p i s a v r e s b o n a k u k a l e m i ti l e n e p , i n i p a h a t m a l a D . i s a t a i d a r e g e s u lr e p

. 1 S P I I X s a l e k i d n a r a j a l e b m e p s e s o r p

)

2 Membuats liabu sdanr encanapelaksanaanpembelajaran.

)

3 Membua t ala t evaluas i untuk meilha t peningkatan moitvas i siswa

n a k a n u g g n e

m PowerPointmulitmediadalampelajaranbahasaI ndonesia.

.

b RancanganTindakan( Acitng)

it il e n e

P akan melaksanakan itndakan dengan menggunakan rencana

n a k a d n it p a h a T . it il e n e p h e l o n u s u s i d g n a y ) P P R ( n a r a j a l e b m e p n a a n a s k a l e p

a n a m i d p a h a t h a l a d a i n

i gurubahasaI ndonesiamelakukanpengajarand ikela s

n a k a n u g g n e

m PowerPointmulitmedia.

, n a k u k a li d n a r a j a l e b m e p m u l e b e

S pengajar menjelaskan tujuan ,

h a k g n a l n a d , t a a f n a

m -langkahpembelajaran .Disamping tiuj uga ,mengadakan

p a i s a m r o f n i n a g n e d n a ti a k r e b b a w a j a y n a tr e b n a g n e d i s p e s r e p

a a saja yang

r a g n e d h a n r e p a w s i

s atauh -al ha lyangsedang aktua lberkatian denganmater i

. n a r a j a l e p

, it n i n a t a i g e k k u t n

U pengajar akan menamplikan silde-silde

t n i o P r e w o

P mulitmediasambi lmenjelaskanmater iyangt erdapa tdidalamnya .

u k a j a i d a w s i

S ntuk terilba t langsung dalam kegiatan belajar-mengajar .

n a li p m a

T -tamplian PowerPoint mulitmedia dipiilh sesua idengan kontek s

. n i k g n u m k ir a n e m e s t a u b i d n a d n a r a j a l e b m e

(70)
(71)

)

2 Membua t lemba r observas i tentang moitvasi siswa selama prose s

r a j a l e b m e

p anbe lrangsung.

)

3 Memperbaik isliabu sdan RPP berdasarkan kekurangan yang dtiemukan

I s u l k i s a d a

p .

)

4 Membua t ala t evaluas i untuk meilha t peningkatan moitvas i siswa

n a k a n u g g n e

m PowerPointmulitmediadalampelajaranbahasaI ndonesia.

.

b RancanganTindakan( Acitng)

i ti l e n e

P akan melaksanakan itndakan dengan menggunakan rencana

it il e n e p h e l o n u s u s i d g n a y ) P P R ( n a r a j a l e b m e p n a a n a s k a l e

p yangt elahdiubah

I s u l k i s a d a p n a k u m e ti d g n a y n a g n a r u k e k n a k r a s a d r e

b . G uu r bahasa

n a k a a i s e n o d n

I melakukan pengajaran d i kela s dalam pelajaran bahasa

n a k a n u g g n e m a i s e n o d n

I PowerPointmulitmedia.

, n a k u k a li d n a r a j a l e b m e p m u l e b e

S pengajar menjelaskan kembail

h a k g n a l n a d , t a a f n a m , n a u j u

t -langkah pembelajaran .Disamping tiu juga ,

n i n a g n e d n a ti a k r e b b a w a j a y n a tr e b n a g n e d i s p e s r e p a n a k a d a g n e

m formas iapa

r a g n e d h a n r e p a w s i s g n a y a j a

s atau h -al ha lyang sedang aktua lberkatian

. n a r a j a l e p i r e t a m n a g n e d

, it n i n a t a i g e k k u t n

U pengajar menamplikan silde-silde PowerPoint

a i d e m it l u

m sambi l menjelaskan mater i yang terdapa t didalamnya . Siswa

u k a j a i

d n tuk terilba tlangsung dalam kegiatan belajar-mengajar .Tamplian

-n a li p m a

t PowerPoint mulitmediadipi ilhsesua idengankontek spembelajaran

. n i k g n u m k ir a n e m e s t a u b i d n a

(72)
(73)
(74)

s e t a t a d n a g n e d n a k o c o c n e m n a d n a k g n i d n a b m e m k u t n u n a k a n u g i d n e m u k o d

.r a j a l e

b Pedomanobsevasit erdapa tpadal ampiran .I

.

b Dokumentasi

o t e

M de dokumentas i adalah cara mengumpulkan data melalu i

p i s r a i tr e p e s , s il u tr e t n a l a g g n i n e

p -arsip dan t ermasuk j ugabuku-buku t entang

m u k u h u a t a l il a d , ir o e t , t a p a d n e

p -hukum ,dan lain-lain yang berhubungan

s a m n a g n e

d alah peneil itan (Margono , 2000:181) . Adapun k -isi kis i

.t u k ir e b i a g a b e s i s a t n e m u k o d

l e b a

T 3 .SumberDataDokument asi

o

N Jeni sDokumen Keterangan .

1 F oto Fotos aam tpernogsgeu snpaekmanbelajaran t

n i o P r e w o

P mulitmedia

.

2 Video

u r u g n a g n e d a r a c n a w a w o e d i V i

bdangs tud ibahasaI ndonesiadan k

a w s i

s ela sXII PS ISMA I X s i u o L . t S r u h u L i d u g n a P

u y a d e S

.

c LembarAngket

g n a y a t a d n a l u p m u g n e p k i n k e t n a k a p u r e m r e n o i s e u k u a t a t e k g n A

r e s i r e b m e m a r a c n a g n e d n a k u k a li

d perangka tpe tranyaan atau pernyataan

n e d n o p s e r a d a p e k s il u tr e

t untuk djiawab (Sugiyono , 2010:142) . Lemba r

n a a y n a tr e p n a i a k g n a r e s a p u r e b g n a y a t a d l u p m u g n e p t a l a u t a u s h a l a d a t e k g n a

a r a c e s n a b a w a j n a k t a p a d n e m k u t n u k e j b u s a d a p e k n a k u j a i d g n a y s il u tr e t

(75)

l e b a

T 4. Kisi-Kis iAngke tMo itvas iSebelumMenggunakanPowerPoint a

i d e m it l u M

o

N Indikato rPe tranyaan No .tIem JutI memlah

1 Tekunmenghadapit ugas 1 -(, 2) ,3 3 2 Ule tmenghadap ikesultianbelajar 4 ,5 2

3 mTiednagkemjraekmaenlrt uukgaans doronganda irl ua runtuk 6 ,7 2 4 Selalui nginmemperolehprestasi 8 ,9 2

5 MpeelanjuanrajunkbaanhmasianaI n tdteornheasdiaapymanagsablealhummadte ir i i

u h a t e

k 10,( -11) ,12 3

6 Lebihs enangbeke jramandi ir 13 ,14 2 7 Cepa tbosanpadat ugas-tugasr uitn 15 ,16 2 8 Mempe trahankanPendapat 17 ,18 2 9 Tidakmudahmelepaskanha lyangd iyakin i 19 ,20 2

0

1 IKnedtoentreasiirakant erhadapmatapelajaranbahasa 2 -1(,22,)23 3

1

1 ISnednoannegst iaerhadapmatapelajaranbahasa 24,25 2

2

1 SInedlaolnuemsiaemperhaitkanpelajaranbahasa 2 -6(,27,)28 3

3

1 s - oKoeailnsginaalnl auitnhtaunkmemecahkanmasalah 29,30 2

(Angke t mo itvas i sebelum dan sesudah itndakan dalam pembelajaran bahasa S

P I I X s a l e k a i s e n o d n

i 1 SMA Pangud iLuhu rSt .Loui sIX Sedayu terdapa tpada .)

(76)

.

d Wawancara

e P . u t n e tr e t d u s k a m n a g n e d n a p a k a c r e p h a l a d a a r a c n a w a

W rcakapan

( a r a c n a w a w e p u ti a y , k a h i p a u d h e l o n a k u k a li d u

ti interviewer ) yang

( a r a c n a w a w r e t n a d n a a y n a tr e p n a k u j a g n e

m interviewee )yang membe irkan

s a t a n a b a w a

j pe tranyaan tiu (Moleong ,2010:186) .Wawancara adalah ala t

a r a c n a g n e d i s a m r o f n i n a k l u p m u g n e m k u t n

u mengajukan pe tranyaan secara

. .) 8 5 1 : 0 0 0 2 , o n o g r a M ( a g u j n a s il a r a c e s b a w a ji d k u t n u n a s il

n a g n e d n a k u k a li d g n a y a r a c n a w a w h a l a d a n a k u k a li d g n a y a r a c n a w a W

s i u o L . t S r u h u L i d u g n a P A M S a i s e n o d n I a s a h a b n a r a j a l e p a t a m u r u g g n a r o e s

n a k t a p a d n e m k u t n u u y a d e S X

I informas iberkatian dengan pandangan guru

p a d a h r e

t prose s pembelajaran bahasa Indonesia selama ini . Pedoman

n a d a w s i s i s a v it o m i a n e g n e m u ti a y a r a c n a w a

w PowerPointmulitmedia.

)

1 PedomanWawancaraMengena iPowerPointmul itmedia )

a Guru

.

1 Apayangguruketahu imengena iPowerPointmulitmedia?

.

2 Bagaimanat anggapangurumengena iPowerPointmulitmedia?

.

3 Apakah PowerPoint mulitmedia pernah dtierapkan dalam kegiatan

? s a l e k i d n a r a j a l e b m e p

.

4 Apakah dengan menerapkan mulitmedia PowerPoint mulitmedia siswa

u k i g n e m k ir a tr e t n a k

a t ipelajaran?

.

5 Apakelebihandar iPowerPointmulitmedia?

.

Gambar

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Download now (204 pages)
Related subjects : SMA Negeri 1 Sedayu SMA N 1 SEDAYU