FINAL ANALISIS dan DATA MIGRASI

0
1
12
2 months ago
Preview
Full text

  14. PENGHIJRAH YANG INGIN KEKAL BEKERJA DI MALAYSIA

  

PENGHIJRAH YANG INGIN KEKAL BEKERJA DI MALAYSIA

  4

  4

  7

  3

  1

  1

  4

  4

  2

  2

  1 I N D O N E S I A B A N G L A D E S H N E P A L L A I N - L A I N

NEGARA JANTINA YA TIDAK JUMLAH PERATUS

ASAL

  INDONESIA LELAKI

  11

  16

  27

  25.7 PEREMPUAN

  33

  21

  54

  51.4 BANGLADES LELAKI

  11

  4

  15

  14.3 H PEREMPUAN NEPAL LELAKI

  4

  2

  6

  5.7 PEREMPUAN LAIN-LAIN LELAKI

  1

  1

  2

  1.9 PEREMPUAN

  1

  1

  1.0 JUMLAH

  60 45 105 100 Jadual di atas menunjukkan penghijrah yang ingin kekal bekerja di Malaysia. perempuan yang berasal dari Indonesia yang mencatatkan bilangan responden yang paling tinggi iaitu seramai 21 orang dengan peratusan sebanyak 20%. Bilangan responden yang paling sedikit tidak ingin kekal bekerja di Malaysia bersal dari lain-lain. Penghijrah lelaki dan perempuan yang berasal dari lain-lain mencatatkan jumlah bilangan yang sama iaitu hanya seorang sahaja yang tidak ingin kekal bekerja di Malaysia. Antara factor-faktor yang menyebabkan penghijrah ingin kekal bekerja di Malaysia ialah kemudahan pengangkutan, gaji lumayan, kemudahan tempat tinggal, ingin menjalankan perniagaan dan mengikut kawan atau saudara-mara untuk berhijrah.

  2

INDONESIA BANGLADESH NEPAL LAIN-LAIN

  1 KEMUDAHAN TEMPAT TINGGAL SANGAT PENTING PENTING NEUTRAL KURANG PENTING TIDAK PENTING

  11

  7

  2

  18

  3

  2

  7

  1

  1

  5

  2

  1 GAJI LUMAYAN SANGAT PENTING PENTING NEUTRAL KURANG PENTING TIDAK PENTING

  4

  1

  11

  3

  3

  22

  7

  1

  1 INGIN MENJALANKAN PERNIAGAAN SANGAT PENTING PENTING NEUTRAL KURANG PENTING TIDAK PENTING

  7

  7

  4

  1

  6

  8

  10

  12

  14

  6

  1

  9

  2

  2

  13

  4

  7

  2

  10

  1

  6 KEMUDAHAN PENGANGKUTAN SANGAT PENTING PENTING NEUTRAL KURANG PENTING TIDAK PENTING

  26

  10

  4

  1

  6

  1

INDONESIA BANGLADESH NEPAL LAIN-LAIN

  Dalam jadual di atas menunjukkan faktor yang menyebabkan pekerja asing ingin kekal untuk bekerja di Malaysia. Faktor pertama yang menyebabkan pekerja asing ingin kekal bekerja di Malaysia ialah kemudahan pengangkutan. Seramai 19 orang pekerja Indonesia menyatakan bahawa kemudahan pengangkutan di Malaysia adalah neutral dan diikuti oleh pekerja Bangladesh juga yang menyatakan yang sama iaitu neutral dan menunjukkan seramai 7 orang. Kemudahan pengangkutan di Malaysia sangat penting dan menyebabkan pekerja asing ingin kekal bekerja di Malaysia disokong oleh 9 orang pekerja Indonesia dan 2 orang pekerja Bangladesh dan Nepal diikuti hanya seorang sahaja dari pekerja lain-lain negara. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa kemudahan pengangkutan di Malaysia tidak begitu penting bagi pekerja-pekerja asing kerana kemudahan pengangkutan di negara asal mereka hampir sama yang berhijrah ke Malaysia ekoran daripada peluang pekerjaan yang jauh lebih banyak disediakan berbanding dengan di Negara asal. Peluang pekerjaan yang banyak di Malaysia telah memberikan gaji yang lumayan setaraf dengan pekerjaan yang dilakukan. Hal ini telah menyebabkan pekerja Indonesia berhijrah ke Malaysia. Tawaran gaji yang lumayan antara punca utama pekerja asing tanpa izin (PATI) membanjiri Malaysia. Lubuk pekerjaan sangat banyak di Malaysia dan gaji pekerja asing tinggi terutamanya di kawasan Cameron highland mereka berpeluang untuk meraih pendapatan di antara RM 1000 hingga RM 2000 sebulan. Pekerja asing sangat suka bekerja sebagai pekebun di Cameron Highland malah ada di antara mereka yang menggalakkan kawan mereka untuk bekerja di Cameron Highland. (SINAR HARIAN, 2014).

  Berdasarkan jadual di atas, jadual telah menunjukkan bahawa pekerja Indonesia seramai 18 orang berasa neutral tentang kemudahan tempat tinggal menyebabkan pekerja Indonesia kekal bekerja di Malaysia. Tetapi seramai 11 orang pekerja Indonesia berpendapat bahawa kemudahan tempat tinggal penting untuk mereka berfikir dan membuat keputusan untuk mereka kekal bekerja di Malaysia. Pekerja Bangladesh seramai 7 orang berfikir kemudahan tempat tinggal penting dan seramai 3 orang berfikir neutral tentang kemudahan tempat tinggal akan mempengaruhi pekerja asing kekal bekerja di Malaysia. Majikan mempunyai peranan yang penting untuk menyediakan tempat tinggal bagi pekerja asing yang bekerja di Malaysia disebabkan oleh memudahkan pekerja asing untuk pergi ke tempat kerja dan urusan hal-hal peribadi mereka. Bukan itu sahaja, kawan-kawan dan keluarga juga memainkan peranan penting seorang sahaja yang menyatakan tidak penting menjalankan perniagaan di Malaysia. Pekerja asing yang berhijrah ke Malaysia bukan untuk menjalankan perniagaan kerana mereka sendiri tidak berkemampuan dan hanya berhijrah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih untuk menampung keluarga mereka di Negara asal. Walaupun ada juga menjalankan perniagaan di Malaysia dan dijadikan sebagai pekerjaan utama mereka tetapi bilangan hanya sedikit sahaja. Jika ingin menjalankan perniagaan memerlukan modal yang besar dan mereka kena berfikir risiko dan masa hadapan sama ada memberikan keuntungan atau sebaliknya.

  Berdasarkan jadual di atas, pekerja asing yang berhijrah ke Malaysia ada yang mengikut kawan dan saudara-mara untuk berhijrah ke Malaysia. Seramai 14 orang pekerja Indonesia dan seorang pekerja Bangladesh adalah penting untuk mengikut kawan dan saudara-mara untuk berhijrah ke Malaysia. Perkara ini sangat berkait rapat dengan teori rangkaian dalam proses penghijrahan ke Malaysia. Dalam teori rangkaian ini, factor-faktor seperti hubungan kekeluargaan, persahabatan akan membantu mempercepatkan lagi proses migrasi. Cara ini dapat mengurangkan kos serta risiko perpindahan. Hubungan kekeluargaan yang ada didapati sering dijadikan sebagai batu loncatan dalam kalangan pekerja asing yang baru tiba di Malaysia. Penghijrahan kaum keluarga terdahulu seolah-olah membentuk satu rangkaian yang memudahkan kedatangan penghijrah lain. Ada juga sesetengah pendatang yang telah mendapat taraf penduduk tetap di Negara ini membolehkan mereka ini secara tidak langsung membawa masuk kaum keluarga mereka yang lain.

  16.

  SANGAT [ENTING PENTING NEUTRAL KURANG PENTING

TIDAK PENTING

  6

  4

  4 SUKA R M EN CA R I TEM PA T TIN GGA L SANGAT PENTING PENTING NEUTRAL KURANG PENTING TIDAK PENTING

  1

  1

  1

  2

  4

  1

  7

  1

  7

  1

  1

  13

  1

  2

  10

  1

  1

1 GAJI SEDIKIT

  SUKAR MENDAPATKAN KEMUDAHAN M EN CA R I PEN GA LA M A N KER JA PENGANGKUTAN DI M A LA Y SIA

  20

  

20

SANGAT PENTING PENTING

  

18

  

16

NEUTRAL KURANG PENTING

  

14

TIDAKPENTING

  5

  

12

  1

  

10

  7

  

8

  4

  4

  

6

  3

  7

  2

  6

  6

  

4

  1

  1

  1

  1

  3

  3

  

2

  2

  1

1 INDONESIA BANGLADESH NEPAL LAIN-LAIN

  L H

  I A A

  I N ES A ES EP D

  • L N

  SANGAT PENTING PENTING N O L A

  I N D G NEUTRAL KURANG PENTING L A

  I N AN B TIDAK PENTING

HANYA MENGIKUT TEMPOH KONTRAK KERJA YANG DITETAPKAN

  12

  11

  11

  12

  8

  3

  4

  2

  2

  2

  1

1 INDONESIA BANGLADESH NEPAL LAIN-LAIN

SANGAT PENTING PENTING NEUTRAL KURANG PENTING TIDAK PENTING

  Berdasarkan jadual di atas, seramai 13 orang pekerja Indonesia tidak mahu kekal bekerja

  Seramai 14 orang dari pekerja Indonesia beranggapan bahawa mereka berasa neutral dengan kesukaran mencari tempat tinggal menyebabkan mereka tidak mahu kekal bekerja di Malaysia. Bukan itu sahaja, seramai 7 orang dari pekerja Indonesia dan 4 orang dari pekerja Bangladesh berasa penting tentang kesukaran mencari tempat tinggal. Penghijrah yang ingin dating ke Malaysia, perkara pertama yang mereka akan fikir ialah tempat tinggal. Jika sukar untuk mencari tempat tinggal di Negara yang ingin dituju, penghijrah tidak akan berhijrah ke Negara itu apatah lagi mahu bekerja di sana. Tempat tinggal memainkan peranan penting dan mempengaruhi keputusan seseorang untuk berhijrah ke destinasi baru.

  Berdasarkan jadual di atas, jelas menunjukkan bahawa pekerja asing hanya menjadikan Negara Malaysia sebagai Negara persinggahan untuk menimba pengalaman dan mempelajari kemahiran-kemahiran tertentu. Malaysia dijadikan sebagai batu loncatan untuk mereka menjadi pekerja yang professional dalam segala bidang pekerjaan seperti dalam sektorpembinaan, pembuatan dan perkhidmatan. Seramai 15 orang pekerja Indonesia dan 3 orang pekerja Bangladesh serta 2 orang pekerja Nepal dan diikuti oleh seorang sahaja pekerja dari Negara lain- lain yang berhijrah ke Malaysia untuk mencari pengalaman kerja bukan berkeinginan untuk kekal bekerja di Malaysia. Dalam teori neo-klasik, manusia akan berpindah ke tempat di mana wujudnya peluang bukan sahaja dalam bentuk upah malah peluang dalam bentuk meningkatkan kemahiran sama ada dari segi pendidikan, pengalaman, latihan dan kemahiran bertutur dalam bahasa asing.

  Seramai 20 orang pekerja Indonesia tidak mementingkan kesukaran mendapatkan Malaysia dengan menggunakan permit untuk bekerja dalam tempoh masa yang ditetapkan. Mereka akan menyambung semula kontrak jika mereka mahu bekerja semula atau mereka akan kembali semula ke Negara asal selepas tamat kontrak bekerja.

KEINGINAN UNTUK MENJADI WARGANEGARA MALAYSIA

  3 LAIN-LAIN

  5 NEPAL

  1

10 BANGLADESH

  5

  49 INDONESIA

  32

  10

  20

  30

  40

  50

  60 NEGARA ASAL JANTINA YA TIDAK JUMLAH PERATUS (%)

INDONESIA LELAKI

  9

  18

  27

  25.7 PEREMPUAN

  23

  31

  54

  51.4 BANGLADESH LELAKI

  5

  10

  15

  14.3 PEREMPUAN

NEPAL LELAKI

  1

  5

  6

  5.7 PEREMPUAN LAIN - LAIN LELAKI

  2

  2

  1.9 PEREMPUAN

  1

  1

  1.0 JUMLAH

  38 67 105 100

  Berdasarkan jadual dan rajah di atas, kita dapat melihat bahawa seramai 38 orang responden dan peratusan sebanyak 36.2% yang berhijrah ke Malaysia berkeinginan untuk

  Kebanyakan golongan penghijrah dilihat mahu menjadi warganegara ialah warga Indonesia. Aspek persamaan bahasa dan budaya yang diamalkan sejak trun-temurun malahan keturunan serumpun menarik keinginan warga Indonesia untuk menjadi warganegara Malaysia.

  Kepelbagaian budaya, agama dan bangsa yang unik menjadikan rakyat Malaysia terbuka dan boleh menerima serta hidup dalam suasana harmoni dengan masyarakat Negara lain dan menjadikan ramai warga asing senang dan selesa untuk bermastautin di Malaysia. Kira-kira 2.5 hingga 3 juta pekerja asing di Malaysia dengan 70% terdiri daripada warga Indonesia yang berhijrah dan bekerja di Malaysia. (ASTRO AWANI, 2013).

  Bagaimanapun, terdapat juga sebahagian daripda responden tidak mahu menjadi warganegara dan mahu pulang ke Negara asal. Salah satu motif asal pekerja asing Bangladesh adalah sebagai ‘target saver’ ataupun pekerja kontrak. Mereka akan mengumpul wang yang banyak dan secepat yang mungkin supaya dapat pulang ke Negara asal dengan modal yang mencukupi untuk memulakan hidup baru. Perkara ini juga sama terjadi kepada pekerja Indonesia yang hanya bekerja di Malaysia dalam tempoh masa yang tertentu dan hanya bekerja untuk mengumpul duit dan mengirimkan duit ke Negara asal. Mereka bukan bekerja untuk menjadi warganegara Malaysia. Ada juga sesetengah pekerja asing yang menjadikan Malaysia sebagai tempat untuk menjalankan latihan menjadi orang gaji yang professional. Mereka akan bekerja dan akan berhenti untuk bekerja di Negara-negara maju seperti Amerika, Dubai dan sebagainya untuk menjadi tukang gaji yang professional. Warga Indonesia Mesti Patuhi Syarat Pekerjaan di Malaysia. 14 Februari 2013.

Dokumen baru