Session 8 22Mar11 Vietnamese (Dec27)

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Bạn có sử dụng nước trên nông trại?

Nước tưới trên nông trại

Nước tưới vườn ươm

Nhà ở

Xưởng đóng gói

(3)

Lãng phí nước

Nước rò rỉ từ thiết bị

Nước tưới ngập lụt cánh đồng

Nước mất do bốc hơi

Nưới tưới v.v…

Tương ứng tiêu chí:

4.3

Tương ứng tiêu chí:

(4)

Nếu bạn tiếp tục lãng phí nước…

Nước ngầm sẽ trở nên bị cạn kiệt

Suối bị khô cạn Giếng bị khô

(5)

Sửa chữa thiết bị rò rỉ

Giám sát lượng nước bạn sử dụng bao nhiêu

Quan sát đất của bạn và sử dụng lượng nước

cần thiết

Giảm sử dụng nước

Tương ứng tiêu chí:

4.3

Tương ứng tiêu chí:

(6)

Giảm sử dụng nước

Sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước (cụ thể

là tưới nhỏ giọt)

Được phép sử dụng nước

Tương ứng tiêu chí:

4.1, 4.2

Tương ứng tiêu chí:

4.1, 4.2

(7)

©2009 Rainforest Alliance

Tái chế nước

Tương ứng tiêu chí:

4.1

Tương ứng tiêu chí:

4.1

Lựa chọn videos

Bạn có thể lựa chọn các videos “Đính kèm” theo tài liệu.

Tái chế nước tại nhà máy chế biến cà phê

(bằng tiếng Tây Ban Nha)

Tái chế nước tại nhà máy chế biến cà phê

(8)

Dự trữ nước mưa

Để sử dụng sinh hoạt gia đình, làm nước tưới

v.v.

(9)

9 your water

use

Giám sát việc sử dụng nước

Reduce the irrigation based on the soil

condition

Tưới nước dựa trên điều kiện đất

Irrigation system that economize

water

Hệ thống tưới tiết kiệm nước

Getting a legal permit for extraction

Được phép khai thác khai thác chính

thức Collecting rain

water

(10)

The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in