Ahli Bid’ah Mengaku Ahli Sunnah – Syaikh Abu ‘Abdis Salam Hasan.pdf

 0  0  10  2019-01-11 18:41:17 Laporkan dokumen yang dilanggar

  

ﺔﻴﻔﻠﺴﻠﻝ ﺔﻋﺩﺘﺒﻤﻝﺍ ﻕﺍﺭﻔﻝﺍ ﺏﺎﺴﺘﻨﺍ

ا ى د

  ! ! "# !

 • ## * * ( *# *#
 • . * * * * >/ # * - 0 *#
 • # *# * * / 0"># * * . * $ / *0 1 *
 • <>2 * - # *# * 3 #
 • # * - . # *
 • #* !

  

ﹾﻥِﺇ ﻢﹸﻜﻧﺎﻫﺮﺑ ﺍﻮﺗﺎﻫ ﹾﻞﹸﻗ ﻢﻬﻴِﻧﺎﻣﹶﺃ ﻚﹾﻠِﺗ ﻯﺭﺎﺼﻧ ﻭﹶﺃ ﺍﺩﻮﻫ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻦﻣ ﺎﱠﻟِﺇ ﹶﺔﻨﺠﹾﻟﺍ ﹶﻞﺧﺪﻳ ﻦﹶﻟ ﺍﻮﹸﻟﺎﹶﻗﻭ

ﲔِﻗِﺩﺎﺻ ﻢﺘﻨﹸﻛ

  Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali kali tidak akan masuk surga kecuali orang orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". demikian itu (hanya) angan angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar". /4 5 6 !

 • # * * * *# * * *#
 • #
 • . * $ 7 ( *# *# * * *

  3 * . * *#* ! * * ** *

  

ِﺩﺎﺷﺮﻟﺍ ﹶﻞﻴِﺒﺳ ﺎﱠﻟِﺇ ﻢﹸﻜﻳِﺪﻫﹶﺃ ﺎﻣﻭ ﻯﺭﹶﺃ ﺎﻣ ﺎﱠﻟِﺇ ﻢﹸﻜﻳِﺭﹸﺃ ﺎﻣ ﹸﻥﻮﻋﺮِﻓ ﹶﻝﺎﹶﻗ ! "# " $ ! % &amp;' ('### ) * ! Fir'aun berkata: "Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang Aku pandang baik; dan Aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar". /4 8 ! 90

 • # *# * / + *##

  3 *0 # $ - *# * *# * * burhan"

  5 *# Shahih * * : : * ( Radhiyallahu ’anhuma 3 *

  2 Shallallahu ’alaihi wa Salam !

  ا ا و ا أو ل ر ء د س عد ها س ا !"

 • # * * 3 - .
  • ; * $ *

 • 3 *#" &lt; * * * $ *
 • # *# - 3 $ *# * "; /

  =

  3

 • &gt; : ) = Sunan * ( (

  . * 3 * * 2 *

  Shallallahu ’alaihi wa Salam !

  ا او # ا $ % ا

  ;/&lt;

 • 3 # *# * # *#

  ,

  3 ";

 • : 2 3 3 rahimahullahu ! ?&lt; * @ ( " &gt;
 • <
 • / * $ *# * *# *#
  • 3

  3 . * * * * *

 • # *# 3 ";
 • # *# *# * *

  

ء دأ * أ ت ــــــ ىو *** ا &amp;' او

  ;Pengaku ngaku yang tidak menyokong pengakuannya Dengan bukti bukti maka ia hanyalah pengaku ngaku belaka";

  

كا2ـ 3ـــ&amp;' *** و -ـــ.و # " /آو

  ?Semua mengaku ngaku punya hubungan dengan Laila Namun Laila memungkiri pengaku ngakuan mereka itu";

  '

 • ,
  • .%%%(' /0
  • %%%( //0!

  /

  1 2 ! " -%%%(""'"0 # -%%(/3 / 0! 4 ! &amp;

  5 + + -6%%(/0! -

 • # $ * ! !! .
 • #
 • >$ ! !% : ! ;A .
 • ## * * * *. * 4 ( *
 • # * * *#
 • ";
 • # *# * * . * * * *
 • # *# * * : 3 * *
 • ## $ * " *# *
  • $ *$ / * 0 * $ #
   • # = * * / *# $ * *# : 3 * *0. * * !

  &gt; * * * C * *. $ * * * *# * *#

  / " ' : ) 5 ! #! ?

  ' 9 %

  9 ! ) ! 9 + ; , % &lt; !

  9 ! ) ; , % &lt; = ! #

  &lt; = ! &gt;

  3 9 ; ! 9 ! ) ; , %

  " 9 : 5 !

  7 $ % &amp; ! /7 8 ! !

  ,

  ( ! &amp;# ( ! &amp; !' ! !! * ( ( !' &amp; * ( !"

  &amp; !' () * ( ( !' &amp; * &amp; !

  12

  Haqîqotu ad Da’wah ilâllôhi Ta’âla Al QuŃbiyyah hiyal Fitnah fa’rifŭhâ

  11 Da’watu al Ikhwân al Muslimîn fî Mîzânil Islâm

  10 Al Mauridu az Zilâl fî Akhthô`i aŜ śilâl

  Sallam

  8 Mathô’in Sayyid Quthb fî Aśħâbi Rosŭlillah Shallallâhu ’alaihi wa

  7 Adhwâ` Islâmiyyah ’alâ Aqîdati Sayyid Quthb wa Fikruhu

  Waqofât ma’a Kitâbi lid Du’ât Faqoth

  B

  Ath Thorîq ilâ al Jamâ’ah al Umm

  / &lt; * &lt; * 0 ! *## * *#

  &amp;

  &gt; * * 3 * *# * *##

 • &lt; * 5 ** * . * !

  8 $ % &amp; , ! '/ '&amp;!

 • 5 = rahimahullahu ! ; * * : *
 • # * *# >""""
 • #
 • # *# * * * . 3 -

  """ ' ** 3 - * * C *

 • # *# - *# * * "; 7 = * hafizhahullahu

  3 * *# *# * /: 0 ! ;""" &gt; *

 • # * *# - *# * 3 *# 3 *
 • &q
 • # 3 *# ** * / * : . 0""" *
  • ## *# * / =

  &amp;

  = """;

  5 D ! ;:* * * * *# # *# *# * muhdats / * #

 • qoth’i / : . *
 • . / * * * *
 • # *

  B

  / *0"; . ( 7 6 * ! ;&gt; * *#

 • /

  . * *

 • # * * *. * * * * / 6 *# .

  # : ushul 0.

 • /
 • # *# *# *# * * . * * 3 # * * ! *# *# *# * *#

  ' Shallallalhu ’alaihi wa Salam # al Khulafa`ur Rasyidun *# *# * * # *

 • 3 ( * # * 4 * * *

  " C * *. * # * * *## Ba’tsi / *#

 • 5 ( 0 *# mulhid / * 0 *# *# * taqiyah / *0 * nifaq / *0 # # : " *

  # * * * * #

 • #
 • $ # *# *# * * * Wahdatul * Wujud /:* * + * *## *# C 3 8 0 *#

  3

 • # $ $ # ' * Shallallahu

  &amp; $ @ ? + ) -%%%( 70!

  7 ! '#"!

  " ( ! &amp; ! &amp;&gt;!

  3

 • , : : $ ! ? ? ! *

 • ’alaihi wa Salam $ *# *#" &gt; * *# *# -
 • # * ( *$ * * * - # * * .
 • / 3 * *>## * *# *# ** *# $ *
 • <
 • ## *# * * * : " C : * / *#

  # *0 *# $ * 3 *# *# * / . *# *

  # * * *$ * * Subhanahu wa Ta’ala !

  

ِﻪﱠﻠﻟﺍ ﻊﻣ ﻪﹶﻠِﺋﹶﺃ ِﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ َﺀﺎﹶﻔﹶﻠﺧ ﻢﹸﻜﹸﻠﻌﺠﻳﻭ َﺀﻮﺴﻟﺍ ﻒِﺸﹾﻜﻳﻭ ﻩﺎﻋﺩ ﺍﹶﺫِﺇ ﺮﹶﻄﻀﻤﹾﻟﺍ ﺐﻴِﺠﻳ ﻦﻣ ﻡ

ﹶﻥﻭﺮﱠﻛﹶﺬﺗ ﺎﻣ ﺎﹰﻠﻴِﻠﹶﻗ

  ;Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi]? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? amat sedikitlah kamu

  9

  mengingati(Nya).;

 • ! 3 * * *#
  • 3

  3 * * *

 • ( " **
 • ) *# * - # *#
 • ># 3 * *
 • :*## " &gt; ! ; *# $ *
 • # # * * * # . * * $
 • # " E * *# * * *# $ *# " ** *- *

  &amp; &amp; * !+ $

 • ( ! &amp; !' ! , ! * ( ! ( !
 • 4 ( * C * * *# *-

  &amp;#( ' . -

 • # * " : insaniyah / * *- qoum
 • / * 0. : -
  • # * *

  

ﻦﺴﺣﹶﺃ ﻲِﻫ ﻲِﺘﱠﻟﺎِﺑ ﺎﱠﻟِﺇ ِﺏﺎﺘِﻜﹾﻟﺍ ﹶﻞﻫﹶﺃ ﺍﻮﹸﻟِﺩﺎﺠﺗ ﺎﹶﻟﻭ

  ;Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik"; /4 ! B0 * &gt; * *# * *# 1 / # *0

 • # *. * * *# * Ta’ala * !

  &gt; ) $ % ! "3! -

  öΝçλ; ôM‾=Ïmé&amp; BM≈7ÍhŠÛ öΝÍκöŽ=ã $ΨøΒ§m #ρߊ$δ Ï © # ÏiΒ 5Οù=ÝàÎ6ù

  ;Maka disebabkan kezhaliman orang orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka"; /4 * 2 F !

  : : * ) rahimahullahu ! ;5 * 1

 • 2 *#

  3 Shallallahu ’alaihi wa Salam

 • # ** / *# *#
  • / 0 * *
  • # # 2
  • """ * * 1 . 2 * . *. Shabi’in / # * 0

 • /= 0""";

  ! % * 3 $ *. $ *

 • # * * : *- rahimahullahu *# 3 1
 • # *

  3 Shallallahu ’alaihi wa Salam

 • # * " G * # *# * *#
 • # *#

  $ *# *

 • # *# * *

  &amp; &amp; * !+ $ * ( ! !' ! ,

 • &amp; ! * ( ! ( ! &amp;#( ' H Ta’ala * !

  

ﻢﻴِﻈﻋ ﹲﻥﺎﺘﻬﺑ ﺍﹶﺬﻫ ﻚﻧﺎﺤﺒﺳ ﺍﹶﺬﻬِﺑ ﻢﱠﻠﹶﻜﺘﻧ ﹾﻥﹶﺃ ﺎﻨﹶﻟ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳ ﺎﻣ

  ;Sekali kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), Ini adalah dusta yang besar"; /4 * 2 ! B0

 • ( ( = = * 5 =
 • ! ;:* * *# * " 1 * *# *# * *.
 • . * *# *
 • . # ** * *
 • Ta’ala !

  

ﺍﻮﹸﻛﺮﺷﹶﺃ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍﻭ ﺩﻮﻬﻴﹾﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻠِﻟ ﹰﺓﻭﺍﺪﻋ ِﺱﺎﻨﻟﺍ ﺪﺷﹶﺃ ﱠﻥﺪِﺠﺘﹶﻟ

  ;Sesungguhnya kamu dapati orang orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang orang yang beriman ialah orang orang Yahudi dan orang orang musyrik. ; /4 ! 0" E *# *# 1

 • Watsaniyun / # * + 0.
 • # *
 • # * * . * * *" I$ * * . =

  '# ! ! -%(&amp;#&gt;0!

  ' $ -%.(&amp;70!

  " A - ** *# # *# *# *# $

 • 2 Subhanahu wa Ta’ala
  • $ *# - * ";

  ! &gt; * - # *# * *

  23

  3 3 0 ; *tafwidh

 • 6 *# tafwidh * * / *
  • / *0 * *#

  ;" : ! ;C * * 3 *

 • tafwidh *# * *
 • /shifat0 *
 • Tabaroka wa Ta’ala ";

  : : * ) rahimahullahu ! ;) *# 3 $ * *# * tafwidh *# *#

  3

 • #

  &amp;

 • $ ( * ilhad / 3 *#0";

  C &lt; rahimahullahu ! ;)

 • # *## * *# 3 *
 • /tafw
 • = # *# * *# *
  • . *# * Asy’ariyah " ** * *

  >C *
 • tafwidh *# * /shi>$ *# *
 • " 2 *. * C ** * * ** # Azza *

  . # * * * * wa Jalla.

 • # istiwa’ / Ta’ala ! ;Istiwa` *

  B

 • / * * *# majhul / 0"; ( ( = = * 5 = rahimahullahu * ! ;5 *#
 • tafwidh
  • Shifat # . * * Subhanahu *- ** 2 * : C

  ># 2 1 *# >' 2 al Amin Shalallahu ’alahi wa Salam, * * :
 • #
 • " 3 - *tafwidh *#
 • tafwidh * * * * . * *# *

  '' ! # ! " !

  '/

 • &amp; ? ? ? ! ? - ! &lt; !

  '&amp; $ % &amp; - &amp; 0 ! //!

  '7 &amp; + -%('#70!

  '" ) ! ' ''!

  # * * * = * * = mubtadi’ *# * *# ";

 • (I ! ;&gt; *# *
 • <
 • # *# *#
 • >3 *## thoriqoh tafwidh"
 • thoriqoh - * * * ># *# * ** * . *
 • # - """ ’Ala kulli haal. # # * 3
 • # * 3 *## * ** = tafwidh.

  = ** *

 • tafwidh "; * 5 *# * : * )
  • # *

 • ! ;) * rahimahullahu. * tafwidh0
 • / *# * * 4 ( *. * ' Shallallahu ’alaihi wa Salam

  9

 • # * ";
 • ! 5 **

  ( *#

  3 ** 3 * *

 • " 5 # *# *# * * *# $ ** * * * ( - $ .
 • <>
 • 3 * * * : *
 • " Wallohu ’alam" )

  3

 • # *# burhan 3 (
  • / *# * *# * *# *

  ,

  ' *# *# - *# ;Ar Ruju’ ila *

 • Fahmis Salaf; /C 0. *# *
 • # * ;Ar Ruju’ ila Fahmil Kholaf;" C -

  ,

 • J ( J * $
  • # *

 • #

  " C **

 • ( ' !
  • .
  • ( *# # *# * -

  # $ *# * * ( K

  '3 $ -%%%(770 + ) !

  ' ) -%(&gt;' &gt;/0

  '&gt;

 • %(/&gt;0

  /# % ? ) * !

  / A ) 1 ? ? B $ - ? ? ; ! 9 ? ? ; ? ?

  2 ! ; ) B ? 8 ? ; !

  &gt; *

 • # * (I * *
 • rahimahullahu ! ; /salaf ashhabul had
 • ( . *# * * . *$ . *
  • . * * *# *- * . *# *

 • # * taqorrub * * /

  Azza wa Jalla *# * * * $

  ,

 • ## * "; *
  • $ - # * *# * al Qodhiyah al

 • # # *- * Filisthiniyah ! ; .
 • # * *# * * *#
 • 3

  3 *# "; * &lt; ' = rahimahullahu ! ; $ (

  ,,

  $ * ";

 • # * *# * - *
 • 3
 • 6 # *# *# *# *# *# *# * *

  Hatta Laa Taghriiqus Safiinah wa Fiqhul Waaqi’" :

 • ) 3 rahimahullahu ! ;C *# / * * * *#

  3 * " C * * - *

  3 * * *# Azza wa Jalla *

 • 3 -

  ,

  # * *"; * * *

 • # * * Mafaasid ad Dimuqrathiyah # * * / *# *0

  3 # - * *

  $

  7

 • # K
 • # * K * -
 • # *# *# * - . *# *# * 3 * . *#
 • # 3 *# * *# * #

  K % 3 -

 • ## * *# # *# *# *#
 • "

  /' ( ! '/!

  // ' C D -%( 3&gt;0!

  /&amp; ! &amp;" !

 • K 3 * - K -
 • ## $ *# *#
 • " Ta’ala * !

  

ِﺭﻭﺪﺼﻟﺍ ﻲِﻓ ﻲِﺘﱠﻟﺍ ﺏﻮﹸﻠﹸﻘﹾﻟﺍ ﻰﻤﻌﺗ ﻦِﻜﹶﻟﻭ ﺭﺎﺼﺑﹶﺄﹾﻟﺍ ﻰﻤﻌﺗ ﺎﹶﻟ ﺎﻬﻧِﺈﹶﻓ

  ;Karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.; /4 &lt; -- ! B0"

 • :* *# # *# ( ' . *# * * * * * / *0 * *# "

  5 *

 • # *#
 • # *# * * * *# * * *# *# * .

  $ Tanbiih al Afaadhil ’ala Talbiisaat Ahlil Baathil 5 * * . *# * *#

 • . &lt; (
 • # * - Ar Ruju’ ila Fahmis Salaf"

  

@@@@

Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis
123dok avatar

Berpartisipasi : 2016-09-17

Tags

Ahli Sunnah Wal Jama Ah

Konsep Al Sunnah Menurut Ahli Hadith

Selawat Ahli Mubahalah Dan Ahli

Aliran Ahmadiyah Dengan Ahli Sunnah Wal Jama Ah Laporan Abu Salam

Syaikh Abu Islam Saali

Ahli Waris Nasabiyah Dan Ahli Waris Saba

Ahli Biologi

Keterangan Ahli

Ahli Waris

Ahli Bid’ah Mengaku Ahli Sunnah – Syaikh Abu..

Gratis

Feedback