Session 3 14Mar11 Vietnamese (Dec27)

21  Download (0)

Full text

(1)

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 2.

Bảo tồn Hệ sinh thái

Tương ứng nguyên tắc:

(2)
(3)
(4)

4

Bảo vệ các nguồn nước

Tương ứng tiêu chí:

2.6

Tương ứng tiêu chí:

2.6

(5)

5

Bảo vệ các nguồn nước

Tương ứng tiêu chí:

2.6

Tương ứng tiêu chí:

2.6

No crop No crop

(6)

Bảo vệ các nguồn nước

Tương ứng tiêu chí:

2.6

Tương ứng tiêu chí:

2.6

“Bảng khoảng cách” (trang 46 của bộ tiêu chuẩn)

Duy trì khoảng cách giữa cây trồng và nguồn

(7)

Bảo vệ các nguồn nước

Tương ứng tiêu chí:

2.6

Tương ứng tiêu chí:

2.6 • Thiết lập khu vực không-phun xịt

No-spray zone

No-spray zone

Khu vực kh

(8)

©2009 Rainforest Alliance

Bảo vệ các nguồn nước

Tương ứng tiêu chí:

2.6

Tương ứng tiêu chí:

2.6 • Thiết lập khu vực không-phun xịt

(9)
(10)

©2009 Rainforest Alliance

Bảo vệ các nguồn nước

Corresponding criterion:

2.6

Corresponding criterion:

2.6 • Thiết lập hàng rào thực vật

(11)

Bảo vệ rừng

Tương ứng tiêu chí:

2.5

Tương ứng tiêu chí:

2.5

RừngGỗ

Đồng cỏ

(12)

Bảo vệ rừng

Tương ứng tiêu chí:

2.5

Tương ứng tiêu chí:

2.5

(13)

Bảo vệ rừng

Tương ứng tiêu chí :

2.5

Tương ứng tiêu chí :

2.5 • Duy trì khoảng cách giữa cây trồng và rừng

Distance Distance

(14)

Bảo vệ rừng

Tương ứng tiêu chí:

2.5

Tương ứng tiêu chí:

2.5

Duy trì khoảng cách giữa cây trồng và rừng

(15)

Bảo vệ rừng

Tương ứng tiêu chí:

2.5

Tương ứng tiêu chí:

2.5

Thiết lập khu vực không-phun xịt

(16)
(17)

Bảo vệ các khu vực nhà ở

Tương ứng tiêu chí:

2.7

Tương ứng tiêu chí:

2.7

(18)

©2009 Rainforest Alliance

Bảo vệ các khu vực nhà ở

Tương ứng tiêu chí:

2.7

Tương ứng tiêu chí:

2.7

(19)

Bảo vệ khu vực nhà ở

Tương ứng tiêu chí:

2.7

Tương ứng tiêu chí:

2.7

Duy trì khoảng cách giữa cây trồng và nhà ở

(20)

Keeping distance between crop and the

areas to be protected

Establishing no-spray zone

Establishing vegetative barrier

Thiết lập hàng rào thực vật ngăn cách

(21)

The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior. The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods

Figure

Updating...

References