RA Tea training Factory version (Vietnamese)

64  Download (0)

Full text

(1)

©2009 Rainforest Alliance

Rainforest Alliance đào tạo

Rainforest Alliance đào tạo

cho các nông trại trà ở Việt

cho các nông trại trà ở Việt

Nam

Nam

Rainforest Alliance đào tạo

Rainforest Alliance đào tạo

(2)
(3)

Đào tạo công nhân về:

Cách thức vận hành các thiết bị máy móc Quần áo bảo hộ nào cần sử dụng

Làm thế nào để phòng ngừa tai nạn

Cần phải làm gì trong trường hợp xảy ra tai

nạn

Đào tạo trước cho công nhân

Tương ứng tiêu chí:

6.2,6.3 Tương ứng tiêu chí:

(4)

Đào tạo trước cho công nhân

Sau khi đào tạo, lưu giữ tài liệu ghi chép của:

Ngày tháng

Nội dung đào tạo

Huấn viên Những người

tham gia

Tương ứng tiêu chí:

6.2, 6.3 Tương ứng tiêu chí:

(5)

Những nơi gây ra rủi ro trong nhà máy của bạn

Tương ứng tiêu chí:

6.6 chí:

6.6

(6)

Bao che các phần nguy hiểm (dao cắt, máy kéo băng

chuyền, mô tơ điện v.v.)

Thiết lập tay vịn cầu thang ở những nơi cao

Thiết lập các bảng cảnh báo và sơn vàng

Làm thế nào để giảm rủi ro

Tương ứng tiêu chí

6.6

Tương ứng tiêu chí

(7)

Trường hợp bị thương nhẹ hoặc bị bệnh

Tương ứng tiêu chí:

6.19

Tương ứng tiêu chí:

6.19

(8)

Tương ứng tiêu chí:

6.19

Tương ứng tiêu chí:

6.19

Túi sơ cứu thương

Không nên khóa

Không nên để trống bên trong

(9)

Tương ứng tiêu chí:

6.19

Tương ứng tiêu chí:

6.19

Tắm bằng vòi hoa sen và Rửa mắt

Trường hợp tai nạn do hóa chất

Rửa mắt Vòi

(10)

Tương ứng tiêu chí:

6.18

Tương ứng tiêu chí:

6.18

Thiết bị chữa cháy

Thoát hiểm khẩn cấp

Liên hệ dịch vụ cứu hỏa

Thùng chứa cát

(11)

Tương ứng tiêu chí:

6.18

Tương ứng tiêu chí:

6.18

Liên lạc gọi xe cứu thương

Nhanh chóng đưa đến bệnh

viện

(12)

Tương ứng tiêu chí:

6.4,6.5 Tương ứng tiêu chí:

6.4,6.5

Kiểm tra tổng quát

 dành cho các công nhân làm bất kỳ hoạt động

nguy hiểm nào

(13)

©2009 Rainforest Alliance

Quản lý nước thải

Quản lý nước thải

Quản lý nước thải

Quản lý nước thải

Ngông ngữ: Tiếng Việt Ngông ngữ: Tiếng ViệtNgông ngữ: Tiếng ViệtNgông ngữ: Tiếng Việt

(14)

Xử lý nước thải

Lưới lọc chất rắn

Tương ứng tiêu chí:

4.7 (chủ chốt)

Tương ứng tiêu chí:

(15)

Xử lý nước thải

Hệ thống lọc

Nước thải ra mà không qua bất kỳ hệ thống lọc nào

Tương ứng tiêu chí:

4.4

Tương ứng tiêu chí:

(16)

Xử lý nước thải

Hệ thống lọc

Tương ứng tiêu chí:

4.8

Tương ứng tiêu chí:

4.8

B ch a c n l ngể B ch a c n l ngể

(17)

Xử lý nước thải

5. Phân tích nước

Thông số chất lượng nước Giá trị có thể chấp nhận

Yêu cầu Biochemical Oxygen Ít hơn 50mg/L

(18)

©2009 Rainforest Alliance

Quản lý rác thải

Quản lý rác thải

Quản lý rác thải

Quản lý rác thải

Ngôn ngữ: Tiếng Việt Ngôn ngữ: Tiếng Việt Ngôn ngữ: Tiếng Việt Ngôn ngữ: Tiếng Việt

(19)

Các điển hình xấu

Tương ứng tiêu chí:

10.1

Tương ứng tiêu chí:

10.1

(20)

Các điển hình xấu

Tương ứng tiêu chí:

10.2

Tương ứng tiêu chí:

10.2

(21)

Phân loại và tái chế rác thải

Tương ứng tiêu chí:

10.1

Tương ứng tiêu chí:

10.1

(22)

Không đốt hoặc

vất bừa bãi ra ngoài

Rửa ba lần

Vỏ chứa rỗng và hóa chất hết hạn sử dụng

Tương ứng tiêu chí:

6.10

Tương ứng tiêu chí:

(23)
(24)

Cất giữ an toàn trong kho cho đến khi được giao

trả lại

Vỏ chứa rỗng và hóa chất hết hạn sử dụng

Tương ứng tiêu chí:

6.9

Tương ứng tiêu chí:

6.9

Nếu không có hệ thống thu gom, đốt chúng nơi

(25)

Giao trả rác thải cho cá nhân/công ty

Tương ứng tiêu chí:

10.4

Tương ứng tiêu chí:

10.4

Kiểm tra xem liệu rác thải không bị gom đổ thành

đống vào môi trường

Kiểm tra xem rác thải không bị thiêu hủy một cách

bất hợp pháp

Kiểm tra xem liệu các vỏ chứa không bị sử dụng lại

cho các mục đích khác

(26)
(27)
(28)

Hóa chất của bạn có được cất giữa an toàn?

Tương ứng tiêu chí:

6.9, 6.11 Tương ứng tiêu chí:

(29)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

Tương ứng tiêu chí:

6.7

Tương ứng tiêu chí:

6.7

(30)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

Tương ứng tiêu chí:

6.9

Tương ứng tiêu chí:

6.9

(31)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

Tương ứng tiêu chí:

6.9

Tương ứng tiêu chí:

6.9

(32)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

Tương ứng tiêu chí:

6.9

Tương ứng tiêu chí:

6.9

4. Có đủ công suất chứa Kho chứa của một

nông trại quy mô trung bình

Kho chứa của một nông trại quy mô

(33)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

Tương ứng tiêu chí:

6.9

Tương ứng tiêu chí:

6.9

(34)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

6. Ngăn chặn tràn đổ ra ngoài

Tương ứng tiêu chí:

6.9

Tương ứng tiêu chí:

(35)
(36)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

8. Khoảng cách từ tường đến sàn kho

30cm

Khoảng cách từ sàn kho chứa

Tương ứng iêu chí:

6.9

Tương ứng iêu chí:

(37)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

9. Đánh dấu các khu vực kho

Tương ứng tiêu chí:

6.9

Tương ứng tiêu chí:

(38)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

10. Cách xa nhà ở, đường xá và các nguồn nước

Tương ứng tiêu chí:

6.11

Tương ứng tiêu chí:

6.11

(39)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

(40)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

12. Duy trì nhãn hiệu xuất xứ

Tương ứng tiêu chí:

6.10

Tương ứng tiêu chí:

(41)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

13. Duy trì thông tin về an toàn

Tương ứng tiêu chí:

6.10

Tương ứng tiêu chí:

(42)

Làm thế nào để cất giữ hóa chất an toàn?

14. Không để quần áo bảo hộ trong kho chứa

Tương ứng tiêu chí:

6.9

Tương ứng tiêu chí:

(43)

Phân bón của bạn có được cất giữ an toàn?

Tương ứng tiêu chí:

6.8

Tương ứng tiêu chí:

(44)
(45)

Các thiết bị của bạn có được cất giữ an toàn?

Tương ứng tiêu chí:

6.8 chí:

(46)

Làm thế nào để cất giữ công cụ của bạn an

toàn?

Tương ứng tiêu chí:

6.8

Tương ứng tiêu chí:

6.8

Được tổ chức và giữ sạch sẽ

(47)
(48)
(49)

Các điển hình tốt

Trả nhiều hơn so với mức tối thiểu do luật pháp quy

định

Thanh toán đúng thời điểm

Lưu giữ phiếu trả lương

Tôn trọng số giờ làm việc chính thức working hours

(50)
(51)

Tương ứng tiêu chí:

1.1

1.1

(52)

Tương ứng tiêu chí:

1.3

Tương ứng tiêu chí:

1.3

2. Cam kết về Quản lý nông trại

Cam kết với:

Bộ Tiêu chuẩn

Các quy định pháp luật

Cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện

(53)

Tương ứng tiêu chí

1.2

1.2

3. Các chương trình

Nội dung chương trình

(54)
(55)

Tương ứng tiêu chí

1.2

1.2

Khung thời gian cho chương trình bảo tồn nước

3. Các chương trình

Một chương trình giống như thế nào?

(56)
(57)
(58)

Tương ứng tiêu chí:

1.8

Tương ứng tiêu chí:

1.8

5. Đánh giá đơn vị cung cấp dịch vụ

Ví dụ:

Nhà thầu xây dựng

Đơn vị cung cấp và vận

chuyển hóa chất

 Tuân thủ các tiêu chí liên quan của bộ tiêu

(59)
(60)

Nông trại hoặc Nhóm nông dân

Sản phẩm chứng nhận

(61)

Nông trại hoặc Nhóm nông dân

Sản phẩm chứng nhận

(62)

Hệ thống phân biệt giữa sản phẩm chứng nhận

và sản phẩm không-chứng nhận

Tài liệu hóa toàn bộ giao dịch

Tương ứng tiêu chí:

1.10 (chủ chốt)

Tương ứng tiêu chí:

1.10 (chủ chốt)

(63)

Quản lý tài liệu

Tương ứng tiêu chí:

1.4, 1.5

1.4, 1.5

Tài liệu có sẵn cho người có trách nhiệm

Tóm tắt hệ thống thông tin đã trao đổi với công

nhân

Toàn bộ tài liệu và sổ sách ghi chép được lưu

(64)

The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in