PELAKSANAAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (1)

Gratis

0
0
816
8 months ago
Preview
Full text

1. International Seminar 2. Sustainability and Transformation

  Finally, I would like to thank all keynote speakers, paper presenters and participants from various departments, agencies and institutions, and in particularto the Chairman and Committee Member of the International Seminar on Technical and Vocational Education, 2014 who have been very committed inensuring the success of this seminar. Di dalam kelas,pelajar adalah subjek dalam sesuatu aktiviti pengajaran, namun keupayaan seseorang guru menggunakan teknik, kaedah dan kemahiran yang berkesan dalam pengajaran praktikalmenjadi penyebab utama sesuatu keberkesanan pengajaran berkualiti dapat berlaku (Andrew dan Schwab, 1995; Bents, M. dan Bents, R., 1990).

4.38 Tinggi

  Gelung 2 merupakan kitar pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan ideal, namun dalam pengajaran praktikal,gelung 1 diambil kerana ketika sesi praktikal dalam kelas, pembinaan konsep praktikal perlu melalui latihan yang berulang supaya ianya berjaya mencapai kefahaman kepada semuapelajar (Millar, 2009). Kekurangan pemahaman dan penguasaan konsep ini mungkin disebabkan motivasi yang rendah dalam pembelajaran (Klein, Noe, & Wang, 2006), sokongan rakan sebaya yang tidakmencukupi (Ashwin, 2003), dan penggunaan kaedah pengajaran yang kurang sesuai(Tulbure, 2012).

2.1 Reka Bentuk Kajian

  Menurut Mertler dan Charles (2008), rekabentuk kajian ini adalah kukuh kerana sumber-sumber ralat yang berpotensi telah dikurangkan. Tambahan pula, reka bentuk kajian ini adalah yang paling sesuai apabilakumpulan diagihkan secara rawak dan melibatkan satu kumpulan yang diberi rawatan (Shadish, Cook, & Campbell, 2002).

2.2 Peserta Kajian

2.3 Prosedur Pengajaran Prosedur Pengajaran Kumpulan Eksperimen

  Taburanjantina agak seimbang antara kumpulan eksperimen dan kawalan di mana kumpulan eksperimen terdiri daripada 19 orang pelajar; 84.2% (n = 16) lelaki dan 15.8% (n = 3)perempuan manakala kumpulan kawalan juga terdiri daripada 19 orang pelajar; di mana89.5% (n = 17) lelaki dan 10.5% (n = 2) perempuan. Setiap kelas di ADTEC dianggap setara dan homogeneous berdasarkan kepada: (i) syarat kemasukan pelajar dan pengambilan di ADTEC adalah seragam dan berpusat, dan(ii) penempatan pelajar di ADTEC berkenaan adalah berpusat mengikut program yang dipohon (JTM, 2013).

2.4 Ujian Prestasi Pencapaian

  Ujian ini terdiri daripada 10 item yang dibahagikan secara saksama di mana 5 item untuk mengukurpemindahan pembelajaran dekat dan 5 item untuk mengukur pemindahan pembelajaran jauh dengan peruntukan masa 75 minit. Dalam usaha untuk membina satu instrumen pengukuran yang sah, pemilihan item adalah berdasarkan kepada hasil pembelajaran modul Teori Litar (DEM1313) dan konsisten dengankandungan sukatan kursus (topik 1, 2 dan 3).

2.5 Skala Pengukuran Usaha Mental

  Multivariate Analysis of the Covariance (MANCOVA): Pengkajian Kesan PBCMTerhadap Prestasi Pencapaian dan Usaha Mental Fasa Ujian Sebelum menganalisis data ujian parametrik menggunakan MANCOVA, beberapa andaian yang menjadi syarat untuk menganalisis data secara multivariat termasuk: (i) andaiantaburan normal, (ii) andaian kebebasan skor, dan (iii) andaian keseragaman varian (Field, 2009), untuk kedua-dua kumpulan telah terlebih dahulu diuji dan dipenuhi. Walaupun, kedua-dua kumpulan pelajar memperuntukkan usaha mental yang hampir sama semasa menyelesaikan tugasan dalam fasa ujian, namun pelajaryang menggunakan kaedah PBCM memperuntukkan usaha mental yang lebih rendah dalam fasa pembelajaran berbanding pelajar dalam kumpulan PPG.

4. PERBINCANGAN Kesan PBCM Terhadap Prestasi Pencapaian

  Dalam kes ini, topik-topik di dalam domain Teori Litar terdiri dari gabungan formula matematik dan teori elektrik menyebabkantahap kandungan maklumat yang perlu dipelajari lebih mencabar dan mendorong kepada Fasa Pembelajaran: Bagaimanapun, dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan signifikan skor usaha mental fasa pembelajaran antara pelajar yang menggunakan kaedahPBCM dengan pelajar yang menggunakan kaedah PPG. PERSOALAN KAJIAN Kajian yang ditumpukan kepada proses meneroka dan menyelidik bagi membangunkan satu persekitaran pembelajaran adaptif berasaskan web ini dilaksanakan adalah bagi menjawabkeempat-empat persoalan kajian seperti berikut: (a) Persembahan multimedia yang bagaimanakah yang sesuai dengan sesuatu dimensi bagi gaya pembelajaran (aktif-reflektif, pancaindera-intuitif, visual-verbal, berjujukan-global) di dalam pembangunan laman web adaptif?

4. RANGKA KERJA KONSEPTUAL KAJIAN

  Kerangka utama projek bagi kajian ini adalah diasaskan kepada kenyataan dan hasil kerjaBrusilovsky (2003) yang telah menyatakan bahawa sistem hipermedia adaptif adalah terbina dari dua model iaitu model domain dan model pelajar. Seterusnya data yang dikumpul hasil pembelajaran melalui laman web adaptif akan dibandingkan dengan data yang dikumpul hasil pembelajaran lamanweb statik bagi mengukur sejauhmana keberkesanan proses pembelajaran melalui laman web adaptif adalah lebih baik berbanding dengan laman web statik dan diukur melalui duapembolehubah iaitu tahap kepuasan dan tahap penguasaan.

5.1 Rekabentuk Kajian

  Kumpulan statik juga perlu menjawab borang soalselidik dan ujian-pos bagi mengukur tahap 5.2 Instrumen Kajian Instrumen utama kajian ini adalah laman pembelajaran i-Digiweb yang terdiri daripada laman adaptif dan laman pembelajaran statik yang direkabentuk masing-masing untukdijadikan sebagai laman eksperimen dan laman kawalan yang diuji ke atas sampel pelajar. Ini adalah kerana kajian ini dilakukan ke atas sampelpelajar yang terlibat di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi kursus yang sedang mereka ikuti di politeknik dan juga ianya mesti dilakukan di makmal komputer yangada sambungan internet.

5.4 Prosidur Pengumpulan Data

  d.) Pemahaman : Bagaimanakah pelajar bertindak ke arah pemahamani.) Berjujukan : button bab dan button “Berikutnya” atau “Sebelumnya” Rajah 5 : Binaan Mekanisma Laman Adaptif Data yang telah dikumpulkan sepanjang melaksana kajian ini telah menghasilkan taburan gaya pembelajaran di kalangan 130 orang sampel pelajar yang mengikuti sesi pembelajaranmelalui laman adaptif. Learning approaches can serves as an indicator of the quality of learning and it has been suggested that compared to surface-learning approaches, the use of deep learning approaches is related to higher learning outcomes (Marton & Saljo, 1976; Biggs & Tang, 2007; Salamonson et al., 2013).

2. METHODS A total of 600 questionnaires were distributed to eight technical institutions in the country

  Samples were adequate based on the recommendations of Hair et al., (2006), in utilizing the StructuralEquation Model (SEM) technique, the number of samples must exceed 500 if the number of constructs is more than six, some of constructs measured has less than three items and thecommunalities are low. According to Babbie (1992), the value of Cronbach‟s Alpha was classified based on a reliability index in which 0.90 - 1.00 is very high, 0.70 - 0.89 is high, 0.30 - 0.69 is moderate, and 0.00 36 The assessment of goodness-of-fit indices for the GS, LA, and LE model shows that it fits and can be accepted based on the indicators suggested by Hair et al., (2006) and Arbuckleand Wothke (1999).

3. RESULTS

3.1 MEASUREMENT MODEL

  Hal yangdemikian, pihak kerajaan dan swasta memberi penekanan yang lebih mendalam tentang kemampuan individu dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan keperibadian ciri-ciriperibadi yang perlu bagi melaksanakan sesuatu tugas atau tanggungjawab yang menjadi nadi utama kepada pembangunan diri individu dan organisasi pekerja. Di dalam proses penilaian ,antara aspek yang perlu dititikberatkan adalah menilai kebolehan pelajar di mana pelajar dapat mengenalpasti dan menganalisis masalah yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian kepada masalah yang dikenal pasti.

3.2 Penilaian Projek

  Menurut Wiggins (1989), ciri-ciri Penilaian Projek ialah: 3.3 Ujian Menurut Cronbach (1970), ujian adalah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skalabernombor, atau satu sistem yang berkategori. Ujian adalah satu cara untuk mendapatkan contoh perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.

4.0 PENILAIAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KOMPETENSI

  Ianya memberi ruang kepada pelajar untuk menilai kemahiran sedia ada iaitusuatu yang kita tahu dan gunakan tetapi tidak menyedari bahawa ia menjadi suatu badan ilmu, terpendam, tidak jelas dan bersifat dalaman. Pelajar yang dinilai oleh pensyarah dengan menggunakan kriteria pemarkahan apabila pelajarmempamerkan kemahiran dari aktiviti yang mereka lakukan di dalam kelas (McCurry dan Bryce, 1997; 2000).

5.0 PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

  Bagi memastikan modal insan negara yang mempunyai kecekapan yang diperlukan dari segi pengetahuan dan kemahiran dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berjayadicapai, kualiti Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia perlu mempunyai teknik penilaian yang berkesan (PMD, 2010). Dengan itu, Institusi Pendidikan yang ada di Malaysia, mempunyai peranan yang besar untuk mendedahkan pengalaman dan persediaan kepadapelajar supaya mereka keluar sebagai graduan yang kompeten dan boleh terus bekerja dengan baik.

6. SOROTAN KAJIAN

  6.1 Penilaian Penilaian yang sistematik adalah mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperoleh supaya dapat membantu pengajar dalam membuatsebarang keputusan yang tepat. Ianya memberi ruang kepada pelajar untuk menilai kemahiran sedia ada iaitu suatu yang kita tahu dan gunakan tetapi tidak menyedari bahawa ia menjadi suatu badanilmu, terpendam, tidak jelas dan bersifat dalaman.

6.4 Ujian

  Menurut Cronbach (1970), ujian adalah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skalabernombor, atau satu sistem yang berkategori. Ujian adalah satu cara untuk mendapatkan contoh perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.

7. METODOLOGI Kajian dijalankan dengan menggunakan strategi kajian jenis deskriptif berbentuk temu bual

  Ini menepati objektif institut ini adalah untuk melahirkan graduan yangberpengetahuan serta berkemahiran teknikal yang cukup bagi melaksanakan tugasan dan graduan yang mempunyai kemahiran asas komunikasi dan penyelesaian masalah. Hasil dapatan kajian bahagian pertama ialah soalan dalam ujian teori ini dibina berdasarkanJSU yang ditetapkan oleh pihak institut yang merangkumi pengetahuan dan kefahaman dalam bentuk teori yang diajar di kelas.

8.5 Cara penilaian yang digunakan dalam menilai kemajuan pencapaian pelajar Jadual 3 : Hasil temu bual yang dijalankan bagi menjawab persoalan kajian ke tiga

  Responden Kod Intrepetatif R1 - untuk pelajar yang gagal akan diberi bimbingan secaraseorang, motivasi dan kaunseling R2 Berdasarkan analisis dapatan kajian dapat dirumuskan bahawa kursus Teknologi Industri 1 dalam institut latihan ini berusaha untuk memberi bimbingan, dorongan, peluang kepadapelajar yang lemah untuk memperbaiki kelemahan diri, mempertingkatkan daya usaha dan tidak mudah berputus asa. Selain daripada itu tinjauan juga dilakukan untuk mengkaji kekangan yang dihadapi oleh kontraktor Kelas F untuk mengikuti latihankemahiran, kaedah latihan yang sesuai dan menjadi pilihan mereka untuk mengikuti latihan serta mengkaji perbezaan keperluan mengikuti latihan kemahiran pengkhususan kerjabinaan yang ditetapkan oleh CIDB mengikut demografi kontraktor Kelas F iaitu jantina, umur, kelulusan akademik, dan pengalaman di dalam industri binaan.

4.2 Kekangan Yang Dihadapi Oleh Kontraktor Kelas F Untuk Mengikuti Latihan

  8 Waktu latihan yang tidak sesuai Kekangan utama kontraktor untuk mengikuti latihan ialah kerana tiada/kesukaran mencari masa diikuti dengan kekurangan pengetahuan mengenai peluang latihan ataukursus-kursus yang sesuai dan kos latihan yang mahal. Ini bertepatan dengan dapatan dari analisis temubual yang dijalankan iaitu didapati kontraktor tidak mempunyai masa untukmengikuti latihan kerana waktu yang tidak sesuai dan apabila tempat diadakan kursus jauh ia akan memakan masa.

4.3 Kaedah latihan yang menjadi pilihan utama kontraktor untuk mengikuti latihan Jadual 5 menunjukkan nilai min bagi setiap kaedah bagi perlaksanaan latihan

  Jadual 6 Perbezaan Keperluan Latihan Mengikut DemografiKeperluan latihan Faktor Ujian ANOVA Ujian Tukey demografi F p Kategori yang berbeza Beza min Jantina 3.487 0.06325.21* Lebih dari 60 tahun dengan ≤30 tahun Lebih dari 60 tahun dengan 31 15.24* 15.77 26 15.43* 16 9.64* 28.97* *signifikan pada aras 0.05 ˃ 35 tahun dengan 6 – 15 tahunKESIMPULAN Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti keperluan latihan kemahiran pengkhususan kerja dalam kalangan kontraktor Kelas F di Malaysia. Bedasarkan hasil kajian, pelaksanaan yang kerap bagi latihan kemahiran kontraktor perlu dilihat sebagai sangat penting dan perlu diketengahkan untuk kerjasama dengan institusipendidikan bagi menyelesaikan masalah kekurangan kemahiran dan kelapukan kemahiran.

2. ANALISIS DATA BERDASARKAN MODEL PENGUKURAN RASCH

  Terdapat beberapa diagnosis yang sering digunakan dalam model pengukuran Rasch yang bertujuan untuk menguji dan memeriksa dalam menentukan kesahan dan kebolehpercayaansesuatu instrumen. Empat diagnosis ini melengkapi syarat yang diperlukan untuk memeriksa kesahan dan kebolehpercayaan instrumen disebabkan objektif kajian hanya untuk menghasilkan modelpengukuran dan model struktur.

5.1 Kebolehpercayaan dan Pengasingan Item

  Jelas menunjukkan nilai ini memberi maksud instrumen yang digunakan berada dalam keadaan sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi sekaligus boleh digunakan dalam penyelidikan yang sebenar. Manakala nilai pengasingan responden pula menunjukkan nilai pengasingan yang baik terhadap tahap kesukaran item bersesuaian dengan Linacre (2005) yang menjelaskan nilaipengasingan yang lebih daripada 2.0 adalah nilai yang baik.

5.2 Polarity Item Melalui Nilai PTMEA CORR

  adalah positif walaupun terdapat nilai positif yang terendah iaitu pada item PK68 (0.01) dan PK63 (0.02). Walau bagaimanapun, berdasarkan hasil dapatan tersebut menunjukkan item yang positif bergerak menghala ke satu arahdengan konstruk dan mampu untuk mengukur konstruk dan tidak bercanggah dengan konstruk yang hendak diukur.

5.3 Kesesuaian (fit) Item Mengukur Konstruk

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD

  Jadual 6 di bawah menunjukkan misfit oder yang memaparkan 26 item yangmempunyai nilai MNSQ terbesar dan 26 item yang mempunyai nilai MNSQ terkecil yang terhasil daripada analisis item statistic: misfit oder. Berdasarkan Jadual 6, didapati wujud 20 item yang tidak berada pada julat yang ditetapkan dan ia perlu dimurnikan atau digugurkan.

5.4 Pengukuran Nilai Korelasi Residual Terpiawai (Standardized Residual

  Jika dirujuk kepada nilai MNSQ seperti rajah item-item yang terlibat, maka item yang perlu dikeluarkan hanyalah RB26, PK63, PK64, PK65, PK66, PK67, dan RP84. Berdasarkan hasil dapatan kajian rintis yang telah dijalankan, terdapat 16 item yang tidak menepati kehendak analisis yang telah ditetapkan dan perlu disingkirkan.

B14, B15, B16, B17, B18, B19,B20

  Maka berdasarkan pemeriksaan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen ini, menunjukkan instrumen ini mempunyai kualiti yang wajar untuk digunakan oleh pelatih. Ini merupakan langkah awal dalam memastikan pemindahan pembelajaran dapat berlaku dengan berkesan seterusnya membantu semua pihak yang terlibat dalammelahirkan pekerja yang berkemahiran tinggi.

EDUCATION INSTITUTE TRAINEES:

  In addition, entrepreneurial skills involve the ability to explore and develop awareness of the risks, creativity and innovation in business and employment-related activities (MuhammadHaron and Khairul Maher, 2008), they are ability to identify opportunities, ability to formulate a plan, and ability to self-employed. 84 1.2 Problem Statement In the structure of a Bachelor of Teaching Program (PISMP), one of the learning outcomes to be achieved during the study period is to ensure that students are able to apply theknowledge and entrepreneurial skills and to be able to apply them in their daily lives(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010).

2. KOMPETENSI KEUSAHAWANAN

  International Seminar on Technical and Vocational Education 2014 (TVEIS 2014) Terdapat beberapa kajian terdahulu yang mengaitkan keusahawanan dengan pendidikan guru (Norasmah dan Rasmuna, 2012; Zaidatol Akmaliah dan Bagheri, 2011; ZaidatolAkmaliah dan Bagheri, 2010; Sarimah et al., 2010; Dam et al., 2010). Kemahiran keusahawanan dalam kalangan warga pendidik adalah mustahak kerana menjanjikanpotensi besar dalam membentuk modal insan yang inovatif khususnya apabila berhadapan dengan cabaran pendidikan semasa (Zaidatol Akmaliah dan Bagheri, 2011; Dam et al.,2010).

3. EFIKASI KENDIRI

  Kumar dan Uzkurt (2010) membuat kajian mengenai kesan efikasi kendiri terhadap inovasi dalam konteks budaya di Turkey dan mendapati hubungan yang positif di antara efikasikendiri dengan inovasi. (2010) menjelaskan bahawa tingkahlaku inovatif merangkumi aktiviti luar dan dalam bilik darjah yang berkaitan dengan inovasi iaitupenerokaan peluang, penjanaan idea, promosi idea, dan merealisasikan idea.

2 Nilai R = 0.83 menunjukkan bahawa 83% varians tingkahlaku inovatif pelajar PISMP dapat

  Kajian ini memberi implikasi dalam penyediaan pelajar PISMP khususnya untuk melahirkan bakal guru yang kompeten dan inovatif. Evaluation of the implementation of the Module Basic of Entrepreneurship in College Community Ministry of Higher Education.

2 International Conference on Economics, Trade and Development IPEDR. 36. pp 96-100

  Determinations of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace. The differential antecedents of self- efficacy beliefs of novice and experienced teachers.

PENGAJARAN KREATIF: CABARAN SERTA PENGAPLIKASIANYAPENSYARAH KOLEJ VOKASIONAL DALAM KALANGAN

  Kata kunci: pengajaran kreatif, pemikiran kreatif & kreativiti, bidang hospitaliti, Kolej Vokasional PENGENALAN Pengajaran kreatif atau mengajar secara kreatif didefinisikan sebagai pendidik yang menggunakan pendekatan yang imaginatif bagi menjadikan pembelajaran lebih menarik,mengujakan dan berkesan seperti yang dinyatakan oleh National Advisory Committee on 101 Creative and Cultural Education (NACCCE) (1999). Dalam kata lain,penggunaan pendekatan kreatif untuk mengajar mempunyai kesan yang baik terhadap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran tradisional serta memberi kesan pada motivasimurid, dan juga pada sikap dan imej diri mereka (Cropley, 2011)Di Malaysia, sungguhpun pengajaran kreatif ini masih dalam usaha untuk mengembangkannya, namun ianya sedang berkembang dengan pesat.

TUJUAN KERTAS KONSEP

OBJEKTIF KERTAS KONSEP

  Tujuan kertas konsep ini ialah untuk menfokuskan kaedah pengajaran kreatif pensyarahKolej Vokasional dan cadangan untuk mengaplikasikan pengajaran kreatif tersebut. Ini adalah penting memandangkan kaedah pengajaran yang digunakan amat mempengaruhikaedah pembelajaran pelajar selain dapat mempengaruhi pembinaan kemahiran, pengetahuan serta kreativiti pelajar tersebut.

ELEMEN PENGAJARAN KREATIF

  Justeru Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) telah membuat transformasi ke atas dasar dan arah tuju perkembangan Teknikal dan Vokasional agar dapat melahirkan modal insan yang kreatif, inovatif dan berkemahiran abad ke-21. Selain itu karenah birokrasi pihak sekolah juga menjadi penyumbang penghalang kepada kreativiti di mana suasana dan persekitaran jadual yang sangat ketat dan tiada ruang untuk berkreasi.

CADANGAN PENGAPLIKASIAN PENGAJARAN KREATIF DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ VOKASIONAL

  Ciri-ciri individu yangberpemikiran kreatif dalam konteks kajian ini adalah: suka kepada kepelbagaian cara, ketelitian dan ketetapan; kecenderungan memanipulasikan subjek mental dankecenderungan mencabar situasi lazim; mempunyai minat yang luas dalam aktiviti-aktiviti kreatif dan mempunyai minat yang spesifik dalam bidang yang diceburi (Taylor dan Baron,1963). Mentelah lagi tenaga kerja yang mempunyai kemahiran serta pengetahuan dan daya kreatif yang tinggiagar boleh menyelesaikan pelbagai masalah yang semakin kompleks dalam dunia pekerjaan amat diperlukan pada masa sekarang dan akan datang (Lee, 2002).

KENDIRI MENSERVIS AUTOMOTIF PELAJAR DI KOLEJ

  VOKASIONALMohamad Zhurad Haron Universiti Teknologi Malaysiam.zhurad@gmail.com ABSTRAKMatlamat Kolej Vokasional untuk melahirkan modal insan berkemahiran tinggi yang berpotensi menjana pendapatan tinggi seperti yang dihasratkan dalam Pelan Transformasi PendidikanVokasional menuntut efikasi-kendiri yang tinggi daripada pelajar agar pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki dapat diaplikasikan dengan yakin, cekap dan berkesan. Sebagai institusi yang terlibat secara langsung dalam melahirkan tenaga kerja dalam bidang menservis automotif ini, adalah menjadi peranan kolej vokasional untuk 111 International Seminar on Technical and Vocational Education 2014 (TVEIS 2014) melahirkan tenaga kerja yang bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, malah yang mempunyai efikasi-kendiri menservis automotif yang tinggi.

6.1 Data Kuantitatif

  Bahagian A mengandungi maklumat tentang demografi pelajar dan bahagian B pula mengandungi maklumat mengenai tahap efikasi-kendiri pelajar dalam kerja-kerjamenservis automotif dan kaedah pengajaran guru serta bahan instruksional yang kerap digunakan guru dalam pembelajaran subjek Teknologi Automotif di KV. Bagi tujuan kesahan kandungan, soal selidik akan diserahkan kepada dua orang pakar pengajar yang berpengalaman luasdalam bidang pengajaran dan pembelajaran subjek Teknologi Automotif.

6.2 Data Kualitatif

  Soalan hujung terbuka atau open ended questions digunakan dalam prosestemubual bagi mengenal pasti: (i) cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran subjek Teknologi Automotif dan (ii) kaedah pengajaran dan bahaninstruksional yang dianggap penting oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran Teknologi Automotif. Madsen (2006) menjalankan kajian ke atas pelajar Geografi yang mengambil kursus GIS and Cartography di University of Copenhagen dan melaporkan persepsi pelajar yang sangat positif terhadap kursus GIS dan kartografi.

4) Sekiranya ada kelemahan/kekurangan kursus GIS yang telah anda ikuti, sila nyatakan

  5) Pada pandangan anda perlukah GIS diajar kepada pelajar-pelajar sekolah dan pelajar IPT yang di luar bidang Geografi dan Ukur Tanah?6) Pada pandangan anda, apakah potensi GIS pelajar yang mempunyai kemahiran GIS di Malaysia?7) Secara keseluruhannya, apakah pandangan anda setelah mengikuti kursus GIS? Data yang dikumpul telah dianalisa dengan analisis frekuensi menggunakan perisianSPSS 16.0.

6. KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

6.1 Tahap Pengetahuan dan Persepsi Sebelum Mengikuti Kursus GIS

  Rajah 1: Tahap pengetahuan pelajar sebelum mengikuti kursus GISRamai juga pelajar (74.0%) mengetahui bahawa mereka akan mengikuti kursus GIS sebelum mendaftar kursus ini dan kebanyakannya mengetahui tentang perkara inimelalui pelajar senior. International Seminar on Technical and Vocational Education 2014 (TVEIS 2014) Agak menarik juga apabila didapati bahawa hanya segelintir iaitu 8% daripada responden berpandangan bahawa GIS adalah kursus yang sukar.

6.2 Persepsi Semasa Mengikuti Kursus GIS

  Dapatan ini becanggah dengan dapatan Mokhtar (2012) yang mendapati bahawa sebahagian besar responden (95.4%)telah menyedari bahawa GIS adalah suatu teknologi maklumat keruangan yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mengendalikan data keruangan yang dapat dijana bagi membantuproses membuat keputusan (menyelesaikan masalah keruangan). Perbezaan keputusan ini terjadi mungkin disebabkan silibus yang berbeza di antara silibus politeknik dan UKMdan juga tempoh kursus kerana di politeknik kursus GIS di ajar selama 18 minggu manakala di UKM kursus GIS diajar selama 5 minggu sahaja.

6.3 Persepsi Setelah Mengikuti Kursus GIS

  Theknowledge construction processes as defined by the scaffolding strategy factors will assist curricula designers or lecturers to redefine the roles and metacognitive activities of the lecturesand students in order to make the learning process in the online social-collaborative learning environment more efficient, meaningful, and can improve engineeringstudents’ knowledge construction process as well as innovative and creative thinking. The key issue is the engineering and technologystudents have gained very little in higher knowledge construction level that allow them to integrate and apply their learning process, especially to develop the competence and This paper should benefit to curricula designers or lecturers or facilitators to redefine the roles and metacognitive activities in the engineering classroom in which scaffoldingstrategy factors effects on students’ knowledge construction.

2. FEATURES OF SCAFFOLDING

  .”Pearson (1985) cited that one of the characteristics of scaffolding is the transfer of responsibility in which scaffolding is needed for the students at the initial stage oflearning, then gradually released it when student capability to perform well. Likewise, lead them to seek new information, assist to clarify misconceptions in their ownunderstanding, seeking new approaches to solve the problem or task given by lectures or facilitators and increase quality of feedback from the availability of peers (Vye et al.,1998, Slavin, 1987, Johnson and Johnson, 1975 and Barron, 1991).

4. USE OF ONLINE LEARNING ENVIRONMENT FOR SCAFFOLDING

  The best of use scaffolding strategy in emerging complex learning environments for engineering students to optimal construct their knowledge. Guzdial and Turns (2000)emphasized students face hurdles on”… (a) unmotivated by discussion topic, (b) not knowing what issues to discuss and (c) not knowing how to discuss …” Therefore, Hill and Hannafin (2001) stressed that four types of scaffolding to address the problems of“Not knowing what issues to discuss” and “Not knowing how to discuss”.

5. THE IMPORTANT OF SCAFFOLDING STRATEGY IN AN ONLINE SOCIAL-

COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT

  and Rowe L., Kathwohl, 1956) (in term (adapted from n.d.)of the observability of the (Petenati et al., 2007))responses to the scaffolding) Assists the engineering Mid-level Declarative/Conceptual Conceptual students in decision knowledge Procedural the resource. JH approaches or(Observable to an extent strategies to achieve learning goals, offer situations) learning as thealternative way to do aacquisition of task.communication skill (analyzing) CONCLUSION In this paper, the author argued that the effects of scaffolding strategy in an online social- collaborative learning environment brings learning engagement between engineeringstudents for knowledge construction.

Dokumen baru

Aktifitas terkini

Download (816 Halaman)
Gratis

Tags

Sistem Latihan Dual Di Malaysia Satu Per Inpres No 1 Th 2016 Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Soal Latihan Ujian Nasional 4887655 Strategi Dual Pengembangan Kemampuan Industri Tik Nasional Sistem Pendidlkan Nasional Dalam Tantangan Lie Arete 1 Sm Latihan Soal Ujian Nasional Smp Edaran Pemberitahuan Latihan Ujian Nasional 49663819 Pelaksanaan Metode Drill Latihan Siap Sistem Energi Dalam Latihan
Show more

Dokumen yang terkait

ANALISIS OVEREDUCATION TERHADAP PENGHASILAN TENAGA KERJA DI INDONESIA BERDASARKAN SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL 2007
6
225
19
SISTEM OTOMATISASI SONAR (LV MAX SONAR EZ1) DAN DIODA LASER PADA KAPAL SELAM
15
210
17
ANALISIS SISTEM TEBANG ANGKUT DAN RENDEMEN PADA PEMANENAN TEBU DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) PABRIK GULA DJOMBANG BARU
35
300
27
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (StudiKasusPada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Oro-Oro Dowo Malang)
156
662
25
SIMULASI SISTEM KENDALI KECEPATAN MOBIL SECARA OTOMATIS
1
81
1
JAWABAN PREDIKSI UJIAN NASIONAL SMP 1
3
108
8
SOAL LATIHAN UTS IPA KELAS 1 SEMESTER 1 GANJIL 2016 KUMPULANSOALULANGAN
5
144
1
LATIHAN SOAL UAS KELAS X SMK SEMESTER GE
7
146
6
ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL TERNAK ITIK PETELUR DENGAN SISTEM INTENSIF DAN TRADISIONAL DI KABUPATEN PRINGSEWU
8
112
159
DESKRIPSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA USAHA MIKRO KECIL dan MENENGAH (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Way Halim)
10
94
46
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBAKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
6
47
9
PENGGUNAAN BAHAN AJAR LEAFLET DENGAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SISTEM GERAK MANUSIA (Studi Quasi Eksperimen pada Siswa Kelas XI IPA1 SMA Negeri 1 Bukit Kemuning Semester Ganjil T
44
255
59
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KUBULIKU JAYA KECAMATAN BATU TULIS KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
12
76
69
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) EDISI REVISI 2017
0
5
28
View of IMPLEMENTASI SECURITY SISTEM BERBASIS PROTOKOL S/MIME UNTUK PENGELOLAAN E-MAIL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEAMANAN DALAM TRANSAKSI INFORMASI SECARA ONLINE
0
0
17
Show more