Bài thu hoạch kiến thức an ninh quốc phòng

29  1596  Download (0)

Full text

(1)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước".

Thật vậy, trải qua hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần ấy, làn sóng ấy, sức mạnh đoàn kết ấy đã biết bao lần trở thành thứ vũ khí lợi hại, sắc bén để đánh tan biết bao kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Nhìn lại lịch sử, thời nhà Hồ, khi chuẩn bị bàn kế sách đánh giặc ngoại xâm, Hồ Nguyên Trừng (con trai của Hồ Quý Ly) đã nói "Thần không sợ đánh mà chỉ sợ lòng dân không theo". Đến thời đại Hồ Chí Minh, sức mạnh toàn dân, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã được Bác Hồ kính yêu khẳng định: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" và "Đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, đại thành công". Sức mạnh toàn dân, tinh thần đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh bại hai kẻ thù sừng sỏ: thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phòng nói chung và nền QP-AN nhân dân nói riêng có một vị trí, ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ðối với nước ta, QP-AN là công cuộc giữ nước của quốc gia độc lập có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, là hoạt động của cả nước, lấy lực lượng vũ trang, công an nhân dân làm nòng cốt nhằm giữ vững hòa bình, răn đe, ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động chống phá của kẻ thù, đồng thời sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, quy mô. Vì thế, xây dựng và đấu tranh QP-AN luôn thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa tính giai cấp nhân dân, dân tộc; mang đậm dấu ấn của cuộc đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới, hoàn cảnh mới; phong phú về nội dung, linh hoạt, sáng tạo về hình thức và phương pháp; tập trung, thống nhất về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

(2)

QP-AN toàn dân là quan điểm cơ bản của Ðảng, Nhà nước ta trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, xây dựng nền AN của đất nước. Xác định đúng vị trí, vai trò QP-AN phản ánh tầm nhìn chiến lược của Ðảng về sự cần thiết phải tiếp tục củng cố, tăng cường QP-AN, đồng thời chỉ rõ mối quan hệ không thể tách rời giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế...

Văn kiện Đại hội XI của Ðảng đã xác định một trong nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và toàn dân là tăng cường QP-AN, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Luận điểm ấy vừa nêu bật vị trí nổi trội, vai trò, tầm quan trọng của QP-AN, đồng thời khẳng định ý thức trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mọi công dân, mọi tổ chức phải đóng góp tài năng và trí tuệ vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Vị trí, vai trò nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của QP-AN có nguồn gốc từ mối quan hệ biện chứng giữa quốc phòng, an ninh đối ngoại với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội; giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nếu QP-AN được giữ vững và tăng cường, tất yếu sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo lập, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định đất nước, phát triển kinh tế, xã hội, chủ động hội nhập kinh tế và mở rộng quan hệ đối ngoại... tạo nền tảng vững chắc thực hiện khát vọng của nhân dân, sự lựa chọn đúng đắn của Ðảng ta vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đảng ta khẳng định: “Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội chúng ta không một chút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, luôn luôn coi trọng quốc phòng - an ninh, coi đó là nhiệm vụ chiến lược gắn bó chặt chẽ".

Xây dựng nền QP-AN là tạo thế chủ động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm bảo vệ vững xã hội chủ nghĩa chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đât nước; bảo vệ

(3)

lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hoá, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình, phát triển đất nước theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng. Đặc trưng thể hiện sự khác nhau về bản chất trong xây dựng nền quốc phòng an ninh của những quốc gia có độc lập chủ quyền đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với các nước khác. Chúng ta xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân vững mạnh là để tự vệ, chống lại thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Đó là nền quốc phòng, an ninh vì dân, của dân và do toàn thể nhân dân tiến hành. Điều đó là thể hiện truyền thống, kinh nghiệm của dân tộc ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Vì dân, của dân, do dân và mục đích tự vệ của nền quốc phòng an ninh cho phép ta huy động mọi người, mọi tổ chức, mọi lực lượng để thực hiện xây dựng nền quốc phòng, an ninh luôn xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng của nhân dân, là đặc trưng trong đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đó là nền quốc phòng, an ninh có sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành. Sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng, an ninh nước ta tạo thành bởi rất nhiều yếu tố như chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, khoa học, quân sự, an ninh… cả ở trong nước, ngoài nước, của dân tộc và thời đại, trong đó những yếu tố bên trong của dân tộc bao giờ cũng giữ vai trò quyết định. Sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là cơ sở, tiền đề và là biện pháp để nhân dân đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Nền quốc phòng, an ninh nhân dân được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại. Việc tạo ra sức mạnh quốc phòng, an ninh không chỉ ở sức mạnh quân sự, an ninh mà phải huy động được sức mạnh của toàn dân về mọi mặt chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hoá, khoa học. Phải kết hợp hữu cơ giữa quốc phòng, an

(4)

ninh với các mặt hoạt động xây dựng đất nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại.

Xây dựng nền quốc phòng, an ninh toàn diện phải đi đôi với xây dựng nền quốc phòng, an ninh hiện đại là một tất yếu khách quan. Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân từng bước hiện đại. Kết hợp giữa xây dựng con người có giác ngộ chính trị, có tri thức với vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Phát triển công nghiệp quốc phòng, từng bước trang bị hiện đại cho các lực lượng vũ trang nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh.

Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với an ninh nhân dân. Nền quốc phòng và nền an ninh nhân dân của chúng ta đều được xây dựng nhằm mục đích tự vệ, đều phải chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giữa nền quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân chỉ khác nhau về phương thức tổ chức lực lượng, hoạt động cụ thể, theo mục tiêu cụ thể được phân công mà thôi. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh, phải thường xuyên và tiến hành đồng bộ, thống nhất từ trong chiến lược, qui hoạch, kế hoạch xây dựng, hoạt động của cả nước cũng như từng vùng, miền, địa phương, mọi ngành, mọi cấp.

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Vài nét về huyện Ea H'Leo.

Huyện EaH’leo được thành lập ngày 08/4/1980 theo Quyết định số 110/QĐ-HĐBT của Hội đồng bộ trưởng, huyện là đơn vị hành chính được tách ra từ huyện Krông Buk với 04 xã và tổng dân số của huyện lúc bấy giờ là 15.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70% dân số của cả huyện. Qua nhiều lần chia tách, đến nay huyện có 11 xã và 01 trị trấn, gồm: thị trấn Ea Drăng, xã Ea Khal, Ea Sol, Ea Hiao, Dliê Yang, Cư Mốt, Ea Wy, Ea Tir, Ea Ral, Ea H’leo, Ea Nam, Cư aMung; có 188 thôn buôn, trong đó có 53 buôn dân tộc thiểu số tại chỗ; diện tính tự nhiên 133 512 ha; dân số 123 773 người, dân tộc thiểu số chiếm 40%.

Ea H'Leo là một trong những huyện có vị trí rất quan trọng trên địa bàn chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, phía Tây giáp huyện Ea Súp (Đắk Lắk), phía Nam giáp

(5)

huyện Krông Buk, Krông năng (Đắk Lắk), phía Đông giáp thị xã A Yun Pa (Gia Lai), phía Bắc giáp huyện Cư Pưh (Gia Lai). Huyện cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 82 km, có diện tích tự nhiên là 133.512 ha. Tổng dân số khoảng hơn 125.000 người, gồm 26 dân tộc khác nhau sinh sống. trong đó có hơn 24.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Dân số phân bố không đồng đều chủ yếu tập trung ở thị trấn Ea Đrăng và trung tâm các xã. Huyện có 12 xã, thị trấn với 188 thôn buôn, tổ dân phố (122 thôn, 56 buôn, 13 TDP); có 9 công ty, nông trường của tỉnh, trung ương đứng chân trên địa bàn. Hệ thống chính trị được xây dựng cơ bản từ huyện đến cơ sở 180/188 thôn buôn TDP có Đảng viên, trên 90% thôn buôn có chi bộ, 12/12 xã thị trấn có chi bộ quân sự trong đó có 1 chi bộ có cấp uỷ (xã Ea Hiao) đảng trong LLDQTV, hàng năm tăng 2% đến 3% so với năm trước, đảng viên đạt 15,88 %. 100% thôn, buôn, TDP đều có tổ chức đoàn thể quần chúng như: Phụ nữ, Mặt trận, Nông dân, Thanh niên, Cựu chiến binh… hoạt động có hiệu quả. Các xã, Thị trấn đều có hệ thống đài phát thanh cơ sở, Văn hoá xã hội phát triển. 100% người dân được nghe đài phát thanh của xã, huyện, khoảng 90% hộ có ti vi, 11/12 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia. Nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn đều có truyền thống cách mạng. một lòng trung thành với Đảng với Tổ quốc. Vừa qua được Nhà nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho huyện và 2 xã Ea Hiao, Ea Khăl. Địa bàn huyện có 4 tôn giáo chính đó là: Tin lành, Thiên chúa, Phật giáo và Cao đài.

Hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ngày một nâng lên, hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ngày càng có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng tình hình hiện nay.

Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/05/2004, cùng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nhằm thể chế hoá các quan điểm của Đảng. Pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng trong tình hình mới tạo điều kiện thuận lợi cho

(6)

địa phương có cơ sở pháp lý xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tiềm lực kinh tế xã hội Quốc phòng - An ninh luôn luôn phát triển.

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở và nhân dân các dân tộc trong huyện, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện tình hình kinh tế chính trị xã hội cơ bản được ổn định, QP-AN được củng cố tăng cường đó là những nhân tố thuận lợi thúc đẩy để xây dựng khu vực phòng thủ của huyện liên hoàn, vững chắc đáp ứng được yêu cầu chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Tuy nhiên những năm qua trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk nói chung, huyện Ea H’Leo nói riêng còn nhiều vấn đề kinh tế xã hội QP- AN đặt ra cần quan tâm, đời sống của một số bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân số thiểu số tại chỗ, vùng sâu vùng xa, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa vững chắc, hiện tượng tái nghèo, tái mù chữ vẫn còn xẩy ra.

Các thế lực thù địch phản động bên ngoài thường xuyên cấu kết với bọn trong nước lợi dụng vấn đề “Dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền" và các phần tử chống đối đẩy mạnh các hoạt động chống phá gây mất ổn định về an ninh chính trị.

Nhận thức về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và ý thức trách nhiệm cán bộ và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới còn hạn chế, các chế độ chính sách chưa đáp ứng kịp nhu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nói riêng, nhiệm vụ quốc phòng nói chung.

Những đặc điểm trên đã tác động chi phối đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ QP-AN, song được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền và vai trò làm tham mưu cho các ban ngành mà trọng tâm là cơ quan quân sự các cấp trong thời gian qua huyện Ea H’Leo ổn định về chính trị, vững mạnh về QP-AN, kinh tế phát triển mạnh, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên.

2. Thực trạng nền QP-AN của địa phương

(7)

Sự lãnh đạo của Đảng: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND huyện đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, Nghị định 119/2004NĐ-CP của chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Trên cơ sở đó Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã kịp thời ra các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch, Hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quốc phòng phù hợp với tình hình và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Hàng năm Huyện uỷ, UBND huyện ban hành chỉ thị về QP-AN được quán triệt trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự của huyện.

Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết xây dựng khu vực phòng thủ "cơ bản, liên hoàn, vững chắc"; tổ chức quán triệt trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho cán bộ, nhân dân nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác, xây dựng các tiềm lực để củng cố ngày càng vững chắc khu vực phòng thủ, thế trận phòng thủ của huyện. Nhờ vậy đã làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế, xã hội phát triển.

Tiếp tục củng cố và tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến phòng thủ của huyện và kế hoạch tác chiến trị an của các xã, thị trấn; chú trọng chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác tuyển quân. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh

(8)

chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định.

Sự điều hành, quản lý của chính quyền: Trong thời gian qua, chính quyền các cấp của huyện luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy, Chi ủy.

HĐND huyện, xã thực hiện tốt việc họp theo quy định, qua đó đề ra Nghị quyết và xác định các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ QP-AN của địa phương trên cơ sở các nghị quyết của, đường lối quân sự của Đảng, các chính sách của Nhà nước, Chỉ thị … của cấp trên.

UBND các cấp tập trung đề ra các kế hoạch, biện pháp thực hiện QP-AN của địa phương. Thực hiện tốt công tác huy động nhân vật lực cho nhiệm vụ QP-AN theo yêu cầu. Đã xác định kế hoạch và biện pháp xây dựng lực lượng DQTV, lực lượng DBĐV, lực lượng ANND vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tác chiến trị an và đối phó với các tình huống.

Công tác tham mưu của các ban ngành đoàn thể: Nhiều năm qua Ban CHQS huyện, các ban ngành đoàn thể đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ huyện.

Ban CHQS huyện, các ban ngành đoàn thể và Ban quân sự các xã, thị trấn thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc đường lối, nhiệm vụ quốc phòng an ninh của Đảng trong tình hình mới. Phối hợp cùng với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân chăm lo giáo dục nhiệm vụ cách mạng, đường lối đối mới của Đảng, nhất là quan điểm đường lối về phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến

(9)

tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc mà tiêu biểu là cuộc diễn tập chiến đấu trị an cho 3 đơn vị (xã Ea Wy, Cư A Mung và TT Ea DRăng).

Song song với việc chuẩn bị các nội dung diễn tập, Ban CHQS huyện còn tham mưu cho Huyện ủy ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện, phối hợp hiệp đồng với Công an và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị tích cực tham gia chuẩn bị các điều kiện bảo đảm như: lập dự toán ngân sách, trinh sát địa điểm thực binh, dự kiến biên chế khung tập; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; những vấn đề lý luận, công tác tham mưu, thống nhất các quy định cho khung tập; giúp các ban, ngành, đoàn thể xây dựng văn kiện và huấn luyện bổ sung các nội dung diễn tập; xây dựng sở chỉ huy diễn tập, trận địa thực binh và bổ sung một số trang thiết bị cần thiết khác.

Đặc biệt là đã nghiên cứu, xây dựng ý định diễn tập phù hợp với thủ đoạn tác chiến mới của kẻ thù và điều kiện thực tế của địa phương; đảm bảo tốt nhất về vũ khí trang bị, đạn dược và các phương tiện kỹ thuật.

Cấp uỷ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương đã quan tâm chăm lo tuyên truyền, giáo dục tình hình, nhiệm vụ cách mạng và đường lối đổi mới của Đảng, nhất là chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng LLVT và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ đảng viên, LLVT và nhân dân. Đại bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ chủ trì các cấp, các ngành đã nhận thức rõ âm mưu “Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; nâng cao ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Công tác tuyển giao quân được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng với nhiều hình thức, cách làm mới, có hiệu quả đảm bảo công khai, đúng luật, dân chủ và có chính sách động viên thiết thực. Kết quả giao quân luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa

(10)

phương phần lớn được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, tạo khí thế phấn khởi trong chấp hành Luật NVQS trong mọi tầng lớp nhân dân. (nhận quân là 27 đ/c; giao quân là 200 thanh niên)

Thường xuyên thực hiện truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa”. Trong những năm qua, công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện có hiệu quả. Ban CHQS huyện, các ban ngành đã tham mưu cho huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách hậu phương quân đội gắn với thực hiện chính sách xã hội và trực tiếp tổ chức chi trả trợ cấp cho các đối tượng theo quyết định 290, 142 của Thủ tướng Chính phủ. Khảo sát đối tượng tham gia chiến tranh sau 30/4/1975 là 855 người …

Phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ, Ban CHQS, các ban ngành huyện đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện công tác quân sự quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy các cấp, sự điều hành, quản lý có hiệu quả của chính quyền địa phương, sự tham mưu kịp thời của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí cao của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Kết quả xây dựng lực lượng và thế trận QP-AN: Trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk nói chung, huyện EaH’leo nói riêng, kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển ổn định; QP-AN được củng cố. Nhưng các thế lực thù địch bọn phản động FULRÔ trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cài cắm móc nối xây dựng lực lượng, khôi phục “Tin lành đề Ga”, các tà đạo vẫn nhen nhóm hoạt động phát triển lực lượng, mở rộng địa bàn ; tình hình di cư tự do vào địa bàn huyện sẽ phức tạp khi có sự móc nối chỉ đạo của các thế lực thù địch. Lĩnh vực an ninh nông thôn, đặc biệt là việc tranh chấp đất đai, khiếu kiện ở một số địa bàn vẫn diễn biến phức tạp tạo nên sự cản trở trong thực hiện chủ trương giải toả đền bù, dễ bị các thế lực thù địch lợi

(11)

dụng tạo thành các “điểm nóng”, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường; tình hình KT-XH vẫn còn những khó khăn, nhất là lạm phát, ảnh hưởng đến hoạt động QP-An và tác động trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và LLVT huyện. Tuy nhiên chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cũng có những thuận lợi cơ bản đó là : Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định đời sống kinh tế, văn hoá xã hội tiếp tục được cải thiện hầu hết cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng sự điều hành của chính quyền các cấp.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, bảo đảm xây dựng tỉnh thành khu vực phong thủ vững chắc theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Triển khai thực hiện Thông tư số 78/2011/TT-BQP, ngày 25/5/2011 của Bộ QP tổ chức khảo sát khả năng động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng những năm đầu chiến tranh, làm cơ sở triển khai xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh (kế hoạch B) của địa phương theo Chỉ thị số 12/2008/ CT-TTG, ngày 26/3/2008 của thủ tướng Chính phủ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội cần chú trọng kết hợp chặt chẽ với cũng cố, tăng cường quốc phòng an ninh.

Chỉ đạo chặt chẽ nghiên cứu kịp thời rà soát điều chỉnh, bổ sung Quyết tâm A, kế hoạch tác chiến, bảo đảm cho tác chiến sát với tinh hình nhiệm vụ theo chỉ thị 1641/TC-BTL, ngày 15/9/2009 của Tư lệnh QK 5 bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng huy động và tiếp nhận LLDBĐV.

Hoàn thành triển khai quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ đến năm 2015 theo hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh. Tập trung củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của chính phủ về công tác

(12)

phòng không nhân dân và thông tư số 118/2004/TT-BQP ngày 07/9/2004 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65 của Chính phủ.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày12/7/2010 của Chính phủ từ huyện đến cơ sở. Nghị định số 74/2010/NĐ-77/2010/NĐ-CP ngày12/7/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa LLDQTV với LL Công an xã, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn ANCT, TTATXH, trong công tác bảo vệ rừng.

Chủ động rà soát và quản lý chặt chẽ quỹ đất quốc phòng trên địa bàn. UBND huyện đã chủ động bố trí ngân sách, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ban CHQS huyện tiến hành giải quyết những vấn đề có liên quan về đất quốc phòng, các thủ tục về quyền sử dụng đất vào mục đích quốc phòng.

Công tác giáo dục QP-AN: Cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thường xuyên quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong giai đoạn cách mạng mới. Thông qua công tác giáo dục tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức tự giác gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng trong phòng, chống các luận điệu xuyên tạc và các quan điểm sai trái trong thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp luôn phát huy đạt kết quả tốt, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được các ngành, các cấp chú trọng, thực hiện nề nếp đạt hiệu quả.

Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân được triển khai thực sự có chiều sâu, diện rộng, từng bước được xã hội hoá và đạt được kết quả quan trọng. Cơ quan quân sự đã phối hợp tham mưu chỉ đạo chặt chẽ việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN

(13)

cho 315 thuộc đối tượng 4, 5; 26 đ/c tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3; Giáo dục chính trị, kiến thức quân sự cho lực lượng DQTV, DBĐV và học sinh theo kế hoạch.

Xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh là xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu của quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần đặc biệt tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần.

Tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là khả năng về chính trị, tinh thần có thể huy động tạo nên sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tiềm lực chinh trị tinh thần được biểu hiện ở năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước; ý chí quyết tâm của nhân dân, của các lực lượng vũ trang nhân dân sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh, tình huống. Tiềm lực chính trị tinh thần là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh quốc phòng, an ninh, có tác động to lớn đến hiệu quả xây dựng và sử dụng các tiềm lực khác, là cơ sở, nền tảng của tiềm lực quân sự, an ninh.

Xây dựng tình yêu quê hương đất nước, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao cảnh giác cách mạng; giữ vững ổn định chinh trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt giáo dục quốc phòng, an ninh.

Giải pháp xây dựng thế trận lòng dân: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc QP-AN của đất nước nói chung, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương nói riêng. Trong đó, vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh của KVPT là xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần vững chắc, mà trọng tâm là “thế trận lòng dân”.

(14)

Tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT là tổng thể các yếu tố: Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức lực lượng quần chúng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung thống nhất của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tổ chức, xây dựng KVPT địa phương vững chắc. "Thế trận lòng dân" là một bộ phận của tiềm lực chính trị - tinh thần; là thế trận dựa vào nhân dân, được nhân dân ủng hộ, che chở giúp đỡ; đồng thời, huy động và khai thác tiềm lực to lớn từ nhân dân, sức mạnh vô địch của nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù trong thời bình và khi xảy ra chiến tranh. Thế trận này gắn kết chặt chẽ với thế trận chiến tranh nhân dân, yếu tố đặc biệt quan trọng tạo điều kiện cơ bản cho lực lượng vũ trang và nhân dân bám trụ, cơ động đánh địch, bảo vệ địa phương, đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhờ xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, biết khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, căm thù giặc và sức mạnh của lòng dân, các lực lượng cách mạng đã tổ chức đấu tranh bằng nhiều hình thức, thực hiện Đảng bám dân, dân bám đất, LLVT bám địch, liên tục vây ép, tiến công địch cả về chính trị, quân sự, tiêu hao từng bộ phận sinh lực và phương tiện chiến tranh, "căng, kéo, kìm, giữ địch", buộc chúng phải phân tán đối phó, góp phần làm cho địch sa lầy bị động, tạo thế cho cấp trên và cùng bộ đội chủ lực ta tiêu diệt địch, giành thắng lợi. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, "thế trận lòng dân" tiếp tục được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chăm lo xây dựng và củng cố vững chắc; qua đó, tạo dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" và các hoạt động lợi dụng "dân chủ, nhân quyền" để chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, CNH, HĐH vì mục tiêu "dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

(15)

Trước tình hình ấy, Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc”; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; trong đó, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước là yếu tố quyết định. Song, ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân là cơ sở, điều kiện tiên quyết và là nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả xây dựng “thế trận lòng dân” trong thời bình cũng như chuyển hoá thế trận ấy thành sức mạnh thời chiến để đánh thắng mọi kẻ thù. Do đó, "thế trận lòng dân" chỉ có thể được xây dựng, củng cố trên cơ sở hệ thống chính trị vững mạnh, trước hết và trực tiếp nhất là ở cơ sở, trong từng KVPT địa phương. Đây cũng chính là xây dựng nền tảng, trọng tâm của xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của KVPT, đủ sức đề kháng trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Từ thực tiễn hoạt động xây dựng KVPT, để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp; trong đó, tập trung vào một số vấn đề trọng yếu sau:

Một là, các cấp, các ngành cần nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng chiến lược của "thế trận lòng dân" trong thời kỳ mới; đồng thời, có các chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tăng cường giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo thành cao trào hành động cách mạng, thi đua rộng khắp ở địa phương. Mục tiêu xây dựng “thế trận lòng dân” hiện nay là xây dựng và phát huy vai trò động lực to lớn, quyết định của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là quá trình làm cho mọi người Việt Nam phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân trong phạm vi trách nhiệm được giao. Xây dựng “thế trận lòng dân” cũng là xây dựng nền tảng CT-XH của nền QPTD trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trên cơ sở đồng thuận của toàn dân đoàn kết xung quanh Đảng, Nhà nước, quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN. Xây dựng “thế trận lòng

(16)

dân” vững chắc phải gắn với xây dựng cơ sở CT-XH bền vững trong KVPT. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở địa phương cần nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân; trước hết là “nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài”, chăm lo sức khỏe nhân dân. Đảng và Nhà nước cần tiếp tục có những chủ trương và giải pháp mạnh mẽ để giải phóng sức sản xuất trong dân, huy động được nội lực từ dân; tạo điều kiện cho nhân dân lao động luôn được tiếp cận với thành quả và biết ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất; khuyến khích mọi người dân vươn lên làm giàu chính đáng; tạo điều kiện hơn nữa để nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển, đảo phát triển toàn diện, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội; đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; kiên quyết đấu tranh khắc phục và đẩy lùi tình trạng suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là tệ tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, nhũng nhiễu xa rời nhân dân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Trước hết, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải có chủ trương và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức, đoàn thể trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, nhũng nhiễu nhân dân. Muốn vậy, phải phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong mọi hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, nhất là trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, công khai minh bạch các quy hoạch, các định mức giá, các thủ tục, thời hạn giải quyết, thi hành các quyết định quy hoạch, giải tỏa - đền bù đất đai, các dự án phát triển nông thôn…; bởi đây đang là những vấn đề "nóng" gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân. Việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu của các cấp, các ngành, địa phương phải kết hợp giữa tuyên truyền giáo dục với tăng cường pháp chế XHCN và thực hiện nhiều giải

(17)

pháp, biện pháp đồng bộ để ngăn chặn, xử lý hiệu quả, thống nhất, kiên quyết và triệt để.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận QPTD với thế trận ANND trong điều kiện mới.

Trong giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, biện pháp một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể; tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trong xây dựng KVPT vững chắc đến các cấp, ngành, tổ chức CT-XH; khơi dậy trong mỗi người dân Việt Nam lòng yêu nước XHCN, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, làm cho nhân dân sẵn sàng đóng góp công sức, nhân lực, vật lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi điều kiện để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Dân chủ XHCN vừa là mục tiêu vừa là động lực cho công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải thường xuyên duy trì thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở một cách toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, QP-AN…; công khai các hoạt động của cơ quan, tổ chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, để dân được bàn bạc, phản biện, giám sát, kiểm tra, tạo ra bầu không khí thực sự dân chủ, phấn khởi, tích cực của quần chúng nhân dân, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân đối với các chủ trương của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương.

Năm là, phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm cơ sở để xây dựng "thế trận lòng dân".

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã căn dặn: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Người căn dặn: “Nước lấy dân làm gốc”, “Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng

(18)

lợi trên nền nhân dân”. Và, rằng: “Đoàn kết tất cả những người thật sự yêu Tổ quốc, yêu hòa bình”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Thực tiễn trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta cho thấy: nhờ nêu cao truyền thống đoàn kết, tinh thần dân tộc, tự chủ, tự cường, nên nhân dân ta đã bảo vệ toàn vẹn non sông gấm vóc, giữ vững nền độc lập và bản sắc văn hóa của mình.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc đặt ra vừa cấp thiết vừa có tính chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của toàn xã hội mà trước hết là của hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các địa phương, cơ sở giữ vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và “thế trận lòng dân”. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương cần hướng các hoạt động vào việc tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, các thành phần kinh tế; đoàn kết ở mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, phát huy chủ nghĩa yêu nước chân chính, ý chí tự hào, tự tôn dân tộc. Các chủ trương lãnh đạo phải thiết thực, hợp lòng dân, khơi dậy được lòng tin, truyền thống yêu nước của nhân dân. Trên cơ sở đó, tạo được sự đồng thuận và tác dụng trực tiếp trong các mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương, với đất nước, với sự sống còn của chế độ chính trị.

Xây dựng "thế trận lòng dân" - trọng tâm của xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần là cái gốc để xây dựng KVPT vững chắc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước.

Giải pháp xây dựng nền QP-AN:

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Thực hiện Chỉ thị 12- CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ chính trị và Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Nội dunng giáo dục quốc phòng, an ninh phải toàn diện, coi trọng giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, chế độ xã hội

(19)

chủ nghĩa; nghĩa vụ công dân đối với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; âm mưu, thủ đoạn của địch, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Làm cho mọi người, mọi tổ chức biết tự bảo vệ trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Phải vận dụng nhiều hình thức, phương pháp giáo dục tuyên truyền để nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Cụ thể hoá các nội dung lãnh đạo về quốc phòng, an ninh và bổ sung cơ chế hoạt động của từng cấp, từng nghành, từng địa phương, đặc biệt chú trọng khi xử trí các tình huống phức tạp. Điều chỉnh cơ ấu quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh của bộ máy nhà nước các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Tổ chức phân công cán bộ chuyên trách để phát huy vai trò tham mưu trong tổ chức, thực hiện cônng tác quốc phòng, an ninh.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là trách nhiệm của toàn dân. Mọi công dân, mọi tổ chức, lượng đều phải tham gia theo phạm và khả năng của mình. Mỗi người phải tich cực học tập nâng cao hiểu biết về mọi mặt, nắm vững kiến thức quốc phòng, an ninh,nhạn thức rõ âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó tự giác, tích cực luyện tập các kỹ năng quân sự, an ninh và chủ động tham gia các hoạt động về quốc phòng, an ninh do địa phương triển khai.

Nền quốc phòng nước ta là nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực tự cường và ngày càng hiện đại, là nền quốc phòng của dân, do dân và vì dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa kinh tế; những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; sự xuất hiện loại

(20)

hình chiến tranh mới, chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao; sự chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch bằng chiến lược "diễn biến hòa bình" kết hợp với bạo loạn lật đổ đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trong điều kiện đó, "tính linh hoạt" của nền quốc phòng toàn dân trở nên rất cao, nhiệm vụ quốc phòng được mở rộng. Nền quốc phòng toàn dân nước ta vừa phải có khả năng ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, vừa phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phải có đủ sức mạnh ngăn chặn, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, đáp ứng mọi yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là xây dựng cả lực lượng và thế trận; xây dựng tiềm lực mọi mặt, đặc biệt là tiềm lực chính trị - tinh thần; phát huy sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trong đó xây dựng thế trận có tầm quan trọng đặc biệt. Thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới phải đáp ứng yêu cầu: Khi chưa xảy ra chiến tranh thì toàn dân hăng hái lao động sản xuất, mọi công dân đều có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khi chiến tranh xảy ra thì thực hiện chiến tranh nhân dân "cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc", tạo ra những "tấm lưới sắt", "bức thành đồng", "thiên la địa võng" bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Ðó là sức mạnh vô địch của nhân dân ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới đang tập trung thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau:

Một là, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân trong thế trận chung bảo vệ Tổ quốc. Trước sự phát triển của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng và an ninh của nước ta ngày càng quan hệ chặt chẽ, không tách rời nhau. Sự kết hợp giữa quốc phòng và an ninh là sự gắn kết giữa hai lĩnh vực cơ bản trong thực hiện cùng một mục tiêu bảo vệ Tổ quốc xã hội

(21)

chủ nghĩa. Tại Hội nghị T.Ư 8 (khóa IX), Ðảng ta nhấn mạnh: "Củng cố và hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh, thành phố, đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược; xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc". Ðại hội X của Ðảng khẳng định: "Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân" cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm trên của Ðảng trong xây dựng thế trận quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải bảo đảm sự thống nhất và kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và các hoạt động đối ngoại nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Sự kết hợp đó phải bảo đảm sử dụng có hiệu quả mọi lực lượng vật chất và tinh thần, cả con người và trang bị, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phải phù hợp tính chất đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động. Sự kết hợp đó không chỉ thực hiện ở tầm vĩ mô, mà còn phải triển khai cụ thể và thực hiện tốt ở từng địa phương, cơ sở. Phải phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội và công an trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, xây dựng khu vực phòng thủ nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân. Khu vực phòng thủ là một "tổ chức quốc phòng - an ninh ở địa phương, được xây dựng trên địa bàn huyện. Ðó là một bộ phận hợp thành, là nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Ðược xây dựng vững mạnh về mọi mặt theo kế hoạch chung, thống nhất; nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp tại chỗ, độc lập, tự lực ngăn chặn và đối phó hiệu quả mọi tình huống cả thời bình, thời chiến để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chế độ, bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình của nhân dân, bảo vệ tiềm lực mọi mặt của địa phương; hoạt động theo cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành và chỉ huy thống nhất". Xây dựng khu vực phòng thủ là xây dựng huyện vững mạnh không chỉ về quốc phòng, an ninh mà còn cả về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Khu vực phòng thủ vừa phải bảo đảm yêu cầu bảo vệ và tác chiến trên địa

(22)

bàn, vừa nằm trong thế trận liên hoàn phòng thủ quốc gia, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân của đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Trong tình hình mới, cần tập trung sức xây dựng các "trụ cột" cơ bản của khu vực phòng thủ: chính trị - tinh thần, kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Xây dựng hệ thống chính trị là một nội dung cốt lõi của việc xây dựng khu vực phòng thủ. Sự vững chắc của khu vực phòng thủ được quyết định bởi sự vững mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt đối với các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. Cấp ủy và chính quyền các cấp không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; mà còn lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ. Ðể đáp ứng nhiệm vụ đó, cần tập trung sức xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; đặc biệt chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp vững mạnh toàn diện. Ðây là vấn đề rất cơ bản để bảo đảm hệ thống chính trị đủ sức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức xây dựng thành khu vực phòng thủ vững chắc. Kinh tế - xã hội là cốt "vật chất" bảo đảm sự vững chắc của khu vực phòng thủ. Không có cơ sở kinh tế vững mạnh, hoặc sự phát triển kinh tế không đúng định hướng, gây ra những xáo động về xã hội thì cũng không thể xây dựng được khu vực phòng thủ vững chắc. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh là nội dung đặc biệt quan trọng trong xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh của khu vực phòng thủ. Ðiều đó đòi hỏi trong phát triển kinh tế phải tính đến nhu cầu quốc phòng, an ninh và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; việc bố trí, quy hoạch phát triển kinh tế phải trên cơ sở xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc trên địa bàn.

Ba là, xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, "thế trận lòng dân" - nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.

Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội của nền quốc phòng toàn dân đòi hỏi phải tạo dựng được "thế trận lòng dân" vững chắc. Ðại hội IX của Ðảng nhấn mạnh: "Xây

(23)

dựng cơ sở chính trị - xã hội, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; coi trọng xây dựng thế trận trên các địa bàn chiến lược trọng yếu". Thực chất xây dựng "thế trận lòng dân" là khơi dậy, quy tụ và phát huy chính trị - tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trong thế trận quốc phòng - an ninh chung. Ðây là nét đặc sắc trong nghệ thuật giữ nước, chống ngoại xâm của dân tộc, phản ánh sâu sắc bản chất và sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân nước ta trong thời kỳ mới; ngăn chặn những hành động phá hoại, những mưu toan thôn tính, xâm lược từ bên ngoài. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và chế độ là yêu cầu và biện pháp quan trọng của chiến lược xây dựng quốc phòng trong tình hình mới.

Hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng... đang là vấn đề nhức nhối. Do đó, vấn đề chống quan liêu, tham nhũng, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên cần được xem xét như là một yêu cầu, giải pháp đặc biệt quan trọng của việc xây dựng "thế trận lòng dân", nâng cao khả năng quốc phòng. Theo đó, trong những năm tới, chúng ta "phải dành nhiều công sức tạo được sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng Ðảng, phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Ðảng; xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Ðây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta".

Cần thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ Ðảng và xây dựng Ðảng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ là đòi hỏi bức thiết của tình hình, là mục tiêu, nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; Ðảng lại là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðó là mối quan hệ biện chứng thống nhất,

(24)

cùng vận động chi phối quá trình phát triển của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, xây dựng phát triển kinh tế - quốc phòng, các khu quốc phòng - kinh tế, nội dung quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng. Xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, quốc phòng - kinh tế là nội dung quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Các khu kinh tế quốc phòng, quốc phòng -kinh tế vừa có vị trí quan trọng trong thế trận quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, ven biển, vừa có ý nghĩa chiến lược đối với thế trận quốc phòng chung của cả nước. Xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, quốc phòng - kinh tế vững mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân và "phên dậu" bảo vệ Tổ quốc ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, biển đảo. Ðây là một nhiệm vụ mới và đang trong quá trình phát triển. Ðến nay, chúng ta đã xây dựng được hệ thống các khu kinh tế - quốc phòng, quốc phòng - kinh tế mang lại những hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trên các vùng trọng yếu, địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, góp phần quan trọng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, cần "Tiếp tục phát triển các khu kinh tế - quốc phòng, xây dựng các khu quốc phòng - kinh tế với mục tiêu tăng cường quốc phòng - an ninh là chủ yếu, tập trung vào các địa bàn trọng điểm chiến lược và các khu vực nhạy cảm trên biên giới đất liền, biển đảo". Ðể thực hiện chủ trương này, vấn đề quan trọng là cần thực hiện tốt hơn nữa các chính sách, chế độ đối với lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo; chú ý chế độ phụ cấp ưu đãi, chế độ luân chuyển công tác. Thực hiện các chính sách, chế độ tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ có thể yên tâm gắn bó với đơn vị lâu dài, lập gia đình, định cư và sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần tạo nên các khu dân cư dọc biên giới, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được tăng cường không phải chỉ bằng sức mạnh quân sự đơn thuần, sức mạnh của riêng các lực lượng vũ trang, mà còn bởi sức mạnh của nền

(25)

quốc phòng toàn dân, gắn với sức mạnh của nền an ninh nhân dân, được tạo điều kiện và hợp lực bởi sức mạnh của nền kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua hơn 20 năm thực hiện ngày Hội quốc phòng toàn dân, có thể thấy rõ ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được nâng cao. Đây là thành tựu cơ bản, phản ánh sâu sắc tính toàn dân, toàn diện và sức mạnh tổng hợp của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hơn 25 năm đổi mới đất nước.

Tính toàn dân, toàn diện biểu hiện cụ thể ở chỗ, mọi người dân dù hoạt động trong các lĩnh vực, trên mọi địa bàn đều ý thức rõ ràng: Hoạt động của mình và ngành mình cũng là góp phần bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, đề cao trách nhiệm công dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở, địa bàn hoạt động. Đây là cơ sở quan trọng làm cho sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân trong sự gắn bó với nền an ninh nhân dân cả về thế trận và lực lượng được củng cố, tăng cường nhất là trên các hướng, các địa bàn chiến lược trọng yếu, nơi biên giới, hải đảo. Nhờ đó, chúng ta đã phát triển mạnh mẽ các phong trào toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; toàn dân giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ra sức thực hiện tốt các đột phá chiến lược được xác định trong Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020, đặc biệt coi trọng phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định để tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Luôn chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Cán sự đảng Chính phủ, các ban cán sự và Đảng ủy ở các bộ, ngành và cơ quan tham mưu chiến lược, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty và tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp… để nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển KT-XH.

(26)

Tích cực xây dựng và giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận xã hội, quy tụ và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần có những đột phá mới trong công tác GD-ĐT. Trên cơ sở mục tiêu toàn diện là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, cần tập trung đột phá vào khâu “dạy làm người”, tạo cho được sự tiến bộ rõ nét, có chiều sâu và độ vững chắc trong giáo dục về lý tưởng, đạo đức và lối sống, nhất là đối với thế hệ trẻ bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quốc gia dân tộc.

Tăng cường xây dựng lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với lực lượng và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng QĐND và CAND thực sự trung thành và tin cậy về chính trị làm nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình’’của các thế lực thù địch. Điều đặc biệt quan trọng là luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lĩnh vực QP, AN và LLVT, nhất là đối với quân đội và công an. Cần quán triệt sâu sắc phương châm xây dựng nội bộ vững mạnh, giữ vững bên trong là chủ yếu, xây dựng “Thế trận lòng dân” làm cốt lõi, đồng thời tích cực bảo vệ từ xa, chủ động ngăn chặn mọi nguy cơ từ bên ngoài để bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ góp phần phát triển thế và lực của đất nước, tích cực đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

III. KẾT LUẬN

Để thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải chủ động “Giữ nước ngay từ thời bình”, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược trong mọi tình huống. Muốn làm được điều này trước hết chúng ta phải giữ vững ổn định bên trong mới không tạo kẽ hở cho kẻ địch lợi dụng chống phá, mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến

(27)

hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả, nếu nội bộ đất nước, nội bộ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị của chúng ta vững mạnh.

Kinh nghiệm của cha ông ta là phải “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy, lo trị nước

từ khi nước chưa loạn”, với tư tưởng chỉ đạo giữ cho “trong ấm ngoài êm”, tạo nên

sức đề kháng để miễn dịch. Những năm qua chúng ta đã đánh bại nhiều âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là do Đảng, Nhà nước ta vững mạnh, kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Giữ vững ổn định bên trong đáp ứng yêu cầu tăng cường sức mạnh phòng chống có hiệu quả “Diễn biến hòa bình” của địch chính là giữ vững ổn định chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước; giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong các tổ chức chính trị – xã hội, trong nội bộ nhân dân; giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc… Đó là quá trình thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung trước hết vào giải quyết tốt những vấn đề cơ bản sau đây: Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng, Nhà nước thật sự vững mạnh. Phát triển kinh tế – xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, chăm lo giải quyết có hiệu quả những bức xúc, khó khăn về đời sống và nguyện vọng của nhân dân. Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, triệt tiêu các mâu thuẫn trong nội bộ, khắc phục những yếu kém. Chăm lo xây dựng, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực, chủ động làm thất bại mọi sự tác động chống phá từ bên ngoài, không cho kẻ thù có điều kiện tiến hành các hoạt động chống phá trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chính trị- tư tưởng, văn hóa…

Hơn ai hết, nhân dân ta hiểu rằng, giữ vững ổn định chính trị của đất nước là điều kiện vô cùng quan trọng để đất nước phát triển. Đây là công việc phải được tiến hành thường xuyên, trên cơ sở phát huy trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in