Tinjauan terhadap ciri ciri guru pelatih

Gratis

0
0
24
8 months ago
Preview
Full text
• \ \ W \ m IHiMlW Cil^G&l GURU m.Ki\li 1 i/;l A [vi ['Nfi!;!;-: I t - W M I ® IW !>i POi. IDEAS. i-KNiK A m k I illy h.i fvVvi- i I n:;•(••• Ii'!: 0v1 I1 I I ji i !": IV \ .'• iI'M. . Mfil i I •/. !. v i . i ' . u ' - i i - : • •'! ^ •!'!' i (.• ":-J I n'Yi\v!i J \.;-hi l iA'w'v' f • i'J\ V'JtlV PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO 0 0 0 7 0 9 5 9 6 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS PROJEK SARJANA• J U D U L ; T I N J A U A N T E R H A D A P CIRI-CIRI GURU PELATIH I D E A L DAI .AM P R O S E S P E N G A J A R A N DI P O L I T E K N I K - P O L I T E K N I K MALAYSIA SESI PENGAJIAN : 2003/2004 Saya : AZ1LAHWATI BINTI A D A M (IIURUT (800615-04-5244) BESAR) m e n g a k u n i c n i b c n a r k a n Projek Sarjana ini d i s i m p a n
 • T A N J U N G 7S300 MASJII) B1DARA TANAH TN. HJ. J A M A L l j D D I N Nama BIN H A S H IM Pemelia MF.LAKA Tarikh 29 S E P T E M B E R : CATATAN : 2003 Tarikh: 2 9 S E P T E M B E R * Potonc yang tidak berkenaan. • • Jiku tesis ini SULIT atau T f - R l I A D . sila lampirkan sura! daripada p i h a l K-:S,t: a . ! berkenaan dengan m c m a t a k a n scbab dan tempoh tests mi perlu dikcl.iskan sctMi-.n M I i i atau T I R I I A D • I'csis ini d i m a k s u d k a n sebagai tesis bar.! I w i a h IV>Vtr>: I a! salah dan Sanar.a >c p c m c l i d i k a n . atau discitasi bast pen pan an sccaia k a j a k u i s u \ dan p c m c l i d i k a n . .M.r.i Laporan Projek S a n a n a Muda O ' S M i 2(m 1 T I N J A U A N T E R H A D A P CIRI-CIRI G U R U P E L A T I H I D E A L D A L A M P R O S E S P E N G A J A R A N DI POLITEKNIK-POLITEKNIK M A L A Y S I A AZILAHWATI A D A M T e s i s ini d i k e m u k a k a n s e b a g a i m e m e n u h i syarat p e n g a n u g e r a h a n Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional Jabatan P e n d i d i k a n T e k n i k d a n V o k a s i o n a l Fakulti T e k n o l o g i K e j u r u t e r a a n Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein O n n SEPTEMBER. 2003 ii " S a y a a k u i k a r y a ini a d a l a h h a s i l k e i j a s a y a sendiri k e c u a l i n u k i l a n d a n r i n g k a s a n y a n g tiap-tiap satunya telah saya j e l a s k a n sumbernya" Tandatangan N a m a Penulis AZILAHWATI BINTI A D A M Tarikh 29 September 2003 iii U n t u k m a k , a b a h d a n k e l u a r g a t e r s a y a n g serta rakan-rakan s e p e i j u a n g a n IV PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada p e n y e l i a projek s a i j a n a i n i i a i t u T u a n H a j i J a m a l u d d i n B i n H a s h i m di atas s e g a l a t u n j u k ajar, b i m b i n g a n dan j u g a nasihat yang berguna. U c a p a n t e r i m a k a s i h ini j u g a d i t u j u k a n k e p a d a s e m u a y a n g m e m b a n t u d a l a m m e n g h a s i l d a n m e r e a l i s a s i k a n projek sarjana ini. S e g a l a j a s a k a l i a n t i d a k a k a n dilupakan. A k h i r s e k a l i , k e p a d a k e l u a r g a d a n rakan-rakan y a n g b a n y a k m e m b e r i s o k o n g a n . Sekian, terima kasih. Azilahwati Adam September 2003 IV ABSTRAK L a t i h a n m e n g a j a r m e r u p a k a n titik p e r m u l a a n b a g i g u r u p e l a t i h u n t u k m e m p r a k t i s k a n s e g a l a i l m u p e r g u r u a n y a n g t e l a h dipelajari d a l a m s i t u a s i p e n g a j a r a n s e b e n a r . M a k a , t i m b u l p e r s o a l a n berkaitan d e n g a n ciri-ciri g u r u p e l a t i h i d e a l . B e r s e s u a i a n d e n g a n p e r s o a l a n tersebut, k a j i a n ini d i j a l a n k a n b e r t u j u a n u n t u k m e n i n j a u ciri-ciri g u r u p e l a t i h i d e a l b e r d a s a r k a n b e b e r a p a a s p e k y a n g m e n j a d i u k u r a n antaranya ialah peringkat kesediaan guru pelatih s e b e l u m pengajaran, keupayaan guru pelatih u n t u k m e n a r i k p e r h a t i a n pelajar, k e m a h i r a n p e n c a p a i a n o b j e k t i f p e n g a j a r a n d a n j u g a ciri-ciri k e t r a m p i l a n s e o r a n g g u r u p e l a t i h . K a j i a n y a n g t e l a h d i j a l a n k a n a d a l a h k a j i a n kuantitatif berbentuk tinjauan dengan m e n g g u n a k a n soal selidik sebagai instrumen. S e r a m a i 5 6 o r a n g r e s p o n d e n y a n g terdiri d a r i p a d a p e n s y a r a h p e m b i m b i n g pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan V o k a s i o n a l K U i T T H O y a n g menjalani latihan mengajar di 4 b u a h p o l i t e k n i k y a n g m e w a k i l i p o l i t e k n i k - p o l i t e k n i k di M a l a y s i a . H a s i l k a j i a n ini dianalisis menggunakan Statistical Program For Social Sciences ( S P S S ) versi 11.0 dan M i c r o s o f t E x c e l 2 0 0 0 . D a p a t a n dari k a j i a n ini m e n u n j u k k a n b a h a w a g u r u p e l a t i h m e m p u n y a i peringkat kesediaan yang sederhana dengan skor m i n keseluruhan 3.55. begitu j u g a d e n g a n keupayaan menarik perhatian pelajar y a n g m e m p u n y a i skor m i n 3 . 4 2 . M a n a k a l a k e m a h i r a n p e n c a p a i a n o b j e k t i f p e n g a j a r a n d a n j u g a ciri-ciri k e t r a m p i l a n guru pelatih m a s i n g - m a s i n g memperolehi skor m i n keseluruhan 3 . 5 9 dan 3 . 7 9 . Selain itu, a n a l i s i s p e r b e z a a n m e n u n j u k k a n terdapat p e r b e z a a n y a n g s i g i n f i k a n antara p e r i n g k a t k e s e d i a a n d e n g a n k e u p a y a a n g u r u p e l a t i h u n t u k m e n a r i k p e r h a t i a n pelajar. B e g i t u j u g a , w u j u d p e r b e z a a n y a n g s i g n i f i k a n antara k e u p a y a a n g u r u p e l a t i h m e n a r i k p e r h a t i a n p e l a j a r d e n g a n k e m a h i r a n p e n c a p a i a n o b j e k t i f p e n g a j a r a n di k a l a n g a n g u r u p e l a t i h . O l e h itu, b e r d a s a r k a n d a p a t a n k a j i a n p e n g k a j i t e l a h m e n g h a s i l k a n M o d u l G u r u P e l a t i h Ideal di a k h i r k a j i a n ini. vi ABSTRACT A p r a c t i c a l t e a c h i n g p r o g r a m i s t h e first s t e p f o r t r a i n e e t e a c h e r s t o e x p o s e t h e m t o t h e t r u e l e a r n i n g p r o c e s s i n t h e c l a s s r o o m . S o , t h i s r e s e a r c h i s t o d e t e r m i n e t h e ideal t r a i n e e t e a c h e r s b a s e d o n t h e i r preparation b e f o r e t h e l e a r n i n g p r o c e s s , t h e i r e f f o r t t o attract t h e s t u d e n t s , their e f f o r t t o a c h i e v e t h e l e a r n i n g o b j e c t i v e s a n d t h e e f f e c t i v e attitude o f t h e t r a i n e e s . 5 6 r e s p o n d e n t s h a d b e e n s e l e c t e d f r o m p o l y t e c h n i c s i n M a l a y s i a w h o w e r e s u p e r v i s o r o f K U i T T H O T e c h n i c a l and V o c a t i o n a l M a s t e r T r a i n e e s t o r e p r e s e n t all t h e p o l y t e c h n i c s i n M a l a y s i a t o c o l l e c t t h e q u a n t i t a t i v e data. T h e data a n a l y s i s w a s d o n e u s i n g Statistical P a c k a g e F o r S o c i a l S c i e n c e s ( S P S S ) a n d M i c r o s o f t E x c e l 2 0 0 0 . T h e r e s u l t s o f t h i s research s h o w s that t h e trainee p r e p a r a t i o n b e f o r e t h e teaching practice is moderately g o o d with a m e a n score o f 3.55. For the trainees effort to attract t h e s t u d e n t s and t r a i n e e s e f f o r t t o a c h i e v i n g t h e l e a r n i n g o b j e c t i v e s h a s a m e a n s c o r e o f 3 . 4 2 a n d 3 . 5 9 r e s p e c t i v e l y . B u t t h e t r a i n e e s attitude h a s s h o w n a w i t h m e a n s c o r e o f 3 . 7 9 . B e s i d e s that, t h e a n a l y s i s a l s o s h o w s that t h e t r a i n e e s p r e p a r a t i o n b e f o r e t h e t e a c h i n g p r a c t i c e h a s a d i f f e r e n t s i g n i f i c a n t w i t h t h e t r a i n e e s e f f o r t t o attract t h e s t u d e n t s . A l s o w i t h t h e t r a i n e e s e f f o r t t o attract t h e s t u d e n t w i t h t r a i n e e s e f f o r t t o a c h i e v e the learning objectives has s h o w n a different significant. End o f this research, the r e s e a r c h e r h a s p r o d u c e t h e Ideal T r a i n e e T e a c h e r s M o d u l e b a s e d o n t h e f i n d i n g s 5 6 r e s p o n d e n t s from p o l y t e c h n i c s all o v e r M a l a y s i a a n d t h e s e r e s p o n d e n t s are lecturer S u p e r v i s o r s t o M a s t e r s t u d e n t s w h o are currently u n d e r g o i n g their t e a c h i n g p r a c t i c e i n 4 polytechnics. vii SENARAI BAB KANDUNGAN PERKARA BAB I _ MUKA SURAT Judul i Pengakuan ii Dedikasi iii Perhargaan iv Abstrak v Absract vi Senarai K a n d u n g a n vii S e n a r a i Jadual xiii Senarai R a j a h xv Senarai Lampiran xvi Senarai Singkatan xvii PENDAHULUAN 1 1.1 Pengenalan 1 1.2 Latar B e l a k a n g M a s a l a h 3 1.3 Penyataan Masalah 7 Objektif Kajian 8 1.5 Persoalan Kajian 8 1.6 Hipotesis Kajian 9 1.7 Kerangka Teori 9 . 1.4 1.8 1.9 Kepentingan Kajian 10 1.8.1 Guru Pelatih 11 1.8.2 Penilai 11 1.8.3 Profesion Perguruan 12 Batasan Kajian 12 1.9.1 Responden 12 1.9.2 Lokasi 13 1.9.3 Masa 13 Definisi Operasional 13 1 . 1 0 . 1 Ciri-Ciri 14 1.10.2 Guru Pelatih 14 1 . 1 0 . 3 Ideal 14 1.10.4 Politeknik 15 1.10.5 Peringkat Kesediaan 15 1.10.6 Keupayaan Menarik Perhatian Pelajar 15 1.10.7 Kemahiran Pencapaian Objektif 16 1.10.8 Ketrampilan 16 Kesimpulan 16 KAJIAN LITERATUR 17 2.1 Pengenalan 17 2.2 K e p e n t i n g a n Latihan M e n g a j a r 18 2.3 Guru Pelatih 19 2.3.1 21 1.10 1.11 B A B II Persediaan Sebelum Proses Pengajaran Dilaksanakan 2.3.2 _ . 2.3.3 Menarik Perhatian Pelajar Kemahiran Pencapaian Objektif Di 22 24 Kalangan Guru Pelatih 2.3.4 Kepentingan A s p e k Ketrampilan Bagi Guru P e l a t i h 27 x 4.2.1 Taburan Rcspondcn Berdasarkan 47 Jantina 4.2.2 Taburan Responden Berdasarkan Taraf 48 Pendidikan 4.2.3 Taburan Responden Berdasarkan 48 Umur 4.2.4 Taburan Responden Berdasarkan 49 Tempoh Berkhidmat 4.2.5 Taburan Responden Berdasarkan Kekerapan Menjadi Pensyarah Pembimbing Semasa Latihan 50 Mengajar 4.3 Prosedur Yang Digunakan Untuk 5] Menganalisis Data 4.4 Dapatan Kajian 52 4.4.] 53 Peringkat Kescdiaan Dalam Pengajaran Yang Perlu Dilakukan Oleh Guru Pclatih 4.4.2 Keupayaan Guru Pelatih Untuk 55 Menarik Perhatian Pelajar Dalam Sesi Pcngajaran 4.4.3 Tahap Kemahiran Pencapaian 56 ObjektifPengajaran Di Kalangan Guru Pelatih 4.4.4 Ciri-Ciri Ketrampilan Guru Pelatih 59 Semasa Latihan Mengajar 4.5 - . 4.6 Penguji~m Hipotesis Kcsimpulan 61 62 2.4 2.5 B A B III 29 2.4.1 Orientasi A k a d e m i k 30 2.4.2 O r i e n t a s i Praktikal 31 2.4.3 O r i e n t a s i Peribadi 31 2.4.4 Orientasi T e k n o l o g i 32 2.4.5 O r i e n t a s i Kritikal 32 Kesimpulan 33 METODOLOGI KAJIAN 34 3.1 Pengenalan 34 3.2 Rekabentuk Kajian 34 3.3 R e s p o n d e n dan S u m b e r Data 35 3.3.1 Responden 35 3.3.2 Sumber Data 36 3.4 Sampel Kajian 36 3.5 Instrumen Kajian 37 3.5.1 37 Jenis Item 3 . 5 . 1 . 1 Item A n e k a P i l i h a n 37 3 . 5 . 1 . 2 Item S k a l a Likert 38 3.6 Pengumpulan Data 41 3.7 Kaedah Analisis Data 41 3.8 Andaian 43 3.9 Kajian Rintis 43 3.9.1 Analisis Kajian Rintis 44 3.10 BAB IV Pendidikan Perguruan Kesimpulan 45 ANALISIS DATA 46 4.1 Pengenalan 46 4.2 Latar B e l a k a n g R e s p o n d e n 47 4.2.1 Taburan Responden Berdasarkan Jantina 4.2.2 Taburan Responden Berdasarkan Taral' -5N Pendidikan 4.2.3 Taburan Responden Berdasarkan 4N Umur 4.2.4 Taburan Responden Berdasarkan Tempoh 4.2.5 4*J Berkhidmat Taburan R e s p o n d e n Berdasarkan Kekerapan Menjadi Pensyarah Pembimbing S e m a s a Latihan 50 Mengajar 4.3 Prosedur Yang Digunakan Untuk 51 Menganalisis Data 4.4 Dapatan Kajian 5."1 4.4.1 53 Peringkat Kesediaan Dalam Pengajaran Y a n g Perlu Dilakukan Oleh Guru Pelatih 4.4.2 Keupayaan G u m Pelatih Untuk 55 Menarik Perhatian Pelajar D a l a m Sesi Pengajaran 4.4.3 Tahap Kemahiran Pencapaian M> O b j e k t i f P e n g a j a r a n Di K a l a n g a n G u r u Pelatih 4.4.4 Ciri-Ciri Ketrampilan Guru Pelatih 5l) Semasa Latihan M e n g a j a r 4.5 Pengujian Hipotesis f| 4.6 Kesimpulan 'v l PERBINCANGAN 5.1 Pengenalan 5.2 Perbincangan 5.2.1 Peringkat Kesediaan D a l a m Pengajaran Y a n g Perlu D i l a k u k a n Oleh Guru Pelatih 5.2.2 Keupayaan Guru Pelatih Untuk Menarik Perhatian Pelajar D a l a m Sesi Pengajaran 5.2.3 Tahap Kemahiran Pencapaian Objektif Pengajaran D i Kalangan Guru Pelatih 5 . 2 . 4 Ciri-Ciri K e t r a m p i l a n G u r u P e l a t i h S e m a s a Latihan Mengajar 5.2.5 Perbezaan Antara Peringkat Kesediaan Guru Pelatih D e n g a n Keupayaan Guru Pelatih Untuk Menarik M i n a t Pelajar D i D a l a m Pengajarannya 5.2.6 Perbezaan Antara Keupayaan Menarik Perhatian Pelajar D e n g a n Kemahiran Pencapaian Objektif Penagajaran D i Kalangan Guru Pelatih. 5.3 R u m u s a n Kajian 5.4 Cadangan 5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 5.6 Kesimpulan CADANGAN REKABENTUK 6.1 Pengenalan PRODUK 6.2 Latar B e l a k a n g T e o r i P e n g h a s i l a n M o d u l 74 6.3 Objektif Penghasilan Produk 75 6.4 B e n t u k d a n Ciri-Ciri P r o d u k 75 6.5 Kronologi Pembinaan Produk 76 6.5.1 P e m a h a m a n Tajuk dan Objektif 78 6.5.2 Mengenalpasti Masalah 78 6.5.3 K a j i a n Literatur 78 6.5.4 Edarkan Soal Selidik K e p a d a 79 Pensyarah P e m b i m b i n g 6.5.5 Sediakan Prototaip 79 6.5.6 Hasilkan Produk 80 6.5.7 Produk Dinilai Oleh Pakar 80 6.5.8 Pemurnian Produk 80 6.5.9 P e n g h a s i l a n M o d u l g u r u P e l a t i h Ideal 81 6.6 B a h a n dan K o s Menghasilkan M o d u l 81 6.7 Kesimpulan 82 RUJUKAN LAMPIRAN Mil SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 3.1 Skala Likert 39 3.2 Pembahagian Skala Kepada Dua Kumpulan 42 3.3 T a h a p Skor M i n Bagi Bahagian B^C.D dan E 42 3.4 Nilai 4.1 Taburan Responden Berdasarkan Jantina 47 4.2 Taburan Responden Berdasarkan Taraf 48 a Cronbach Untuk Setiap Pembolehubah 45 Pendidikan 4.3 Taburan Responden Berdasarkan Umur 49 4.4 Taburan Responden Berdasarkan Tempoh 49 Berkhidmat 4.5 Taburan Responden Berdasarkan Kekerapan Menjadi Pensyarah Pembimbing Semasa Latihan 50 Mengajar 4.6 Bilangan Item Mengikut Bahagian 51 4.7 T a h a p Skor Min Bagi Bahagian B.C.D dan E 52 4.8 Analisis Peringkat Kesediaan Dalam Pengajaran - 4.9 . Y a n g Perlu Dilakukan oleh guru Pelatih Analisis 53 K e u p a y a a n G u r u Pelatih Untuk Menarik Perhatian Para Pelajar D a l a m Sesi P e n g a j a r a n 55 xiv 4.10 Analisis Tahap Kemahiran Pencapaian Objektif Pengajaran D i Kalangan Guru Pelatih 58 4.11 A n a l i s i s Ciri-Ciri K e t r a m p i l a n G u r u P e l a t i h 59 4.12 Ujian T (Paired Samples T-Test) A n t a r a 61 Peringkat Kesediaan dan Keupayaan Guru Pelatih U n t u k M e n a r i k P e r h a t i a n Pelajar 4.13 Ujian T (Paired Samples T-Test) A n t a r a 62 Keupayaan Menarik Perhatian D e n g a n Kemahiran Pencapaian Objektif 6.1 Bahan dan K o s Untuk Menghasilkan Modul 81 XV SENARAI NO. RAJAH RAJAH TAJUK MUKA SURAT 1.1 Kerangka Teori Kajian 10 6.1 Kronologi Pembinaan Produk 77 XVI SENARAI NO LAMPIRAN LAMPIRAN A LAMPIRAN TAJUK B o r a n g S o a l S e l i d i k U n t u k r e s p o n d e n Terdiri D a r i p a d a P e n s y a r a h P e m b i m b i n g Latihan Mengajar LAMPIRAN B P r o d u k - M o d u l G u r u P e l a t i h Ideal LAMPIRAN C Analisis Kajian Rintis - Kebolehpercayaan LAMPIRAN D B o r a n g P e n g e s a h a n Pakar Berkaitan Produk - M o d u l Guru Pelatih Ideal SENARAI SINGKATAN ABBM - Alat Bahan Bantu Mengajar KUiTTHO - Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn P&P - P e n g a j a r a n dan P e m b e l a j a r a n POLIMAS - Politeknik Sultan A b d u l H a l i m M u ' a d z a m Shah POLISAS - Politeknik Sultan Haji A h m a d Shah PPD - P o l i t e k n i k Port D i c k s o n PKB - Politeknik Kota Bahru SPSS - Statistical P r o g r a m F o r S o c i a l S c i e n c e s BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan S e j a j a r d e n g a n p e r k e m b a n g a n p e s a t t e k n o l o g i m a k i u m a t , kita s e m u a s e d a n g m e l a n g k a h k e era t e k o n o l o g i m a k i u m a t a t a u p u n information technology (IT). O l e h itu, rata-rata m a s y a r a k a t m a h u p u n pelajar a m a t b e r g a n t u n g k e p a d a infrastruktur b e r k e s a n tanpa m e n g i r a apa j u a bidang sama ada pengurusan perniagaan, pengiklanan, pendidikan d a n s e b a g a i n y a ( N o o r m a n Farid, 2 0 0 1 ) . D a l a m b i d a n g p e n d i d i k a n , t e k n o l o g i m a k i u m a t ini a d a l a h p e n t i n g s e b a g a i k a e d a h p e n g a j a r a n a t a u p u n t e k n o l o g i p e n g a j a r a n y a n g d i g u n a k a n o l e h para t e n a g a p e n g a j a r hari ini. N a m u n begitu, k e m a m p u a n seseorang guru terutama sekali guru pelatih yang k u r a n g p e n g a l a m a n d a l a m k e m a h i r a a n m e n g a j a r l e b i h dititikberatkan. Ini k e r a n a s e t i n g g i m a n a p u n p e n g g u n a a n t e k n o l o g i y a n g d i g u n a k a n tetapi j i k a i a n y a t i d a k disertai d e n g a n k e m a h i r a n m e n g a j a r y a n g baik a d a l a h k u r a n g m e m u a s k a n . O l e h itu, p e r l a k u a n m e n g a j a r - b o l e h d i p e r l i h a t k a n dari segi aktiviti p e r a n c a n g a n , p e r l a k s a n a a n d a n p e n i l a i a n dalam proses pengajaran dan pembelajaran. D i s a m p i n g tugas mengajar, guru j u g a d i k e h e n d a k i m e m a i n k a n p e r a n a n y a n g lain, iaitu s e b a g a i p e m b i m b i n g , fasilitator, i n o v a t o r d a n p e n g u r u s di d a l a m bilik darjah. ( M o k S o o n S a n g , 1 9 9 4 ) . 2 P e n g a j a r a n m e r u p a k a n aktiviti y a n g m e m e r l u k a n p e n g u a s a a n b e b e r a p a t e k n i k k e m a h i r a n u n t u k m e n g a j a r s e c a r a b e r k e s a n d a n b e r m a k n a . D a r i itu, u n t u k m e n j a d i guru y a n g i d e a l d a n b e r p e n g a r u h , para p e n d i d i k p e r l u m e m a h a m i k e m a h i r a n y a n g d i g u n a k a n untuk m e n y a m p a i k a n i l m u pengetahuan dan kemahiran kepada mereka. Para pendidik m e l e n g k a p k a n diri d e n g a n b e r b a g a i - b a g a i t e k n i k p e n g a j a r a n . T e k n i k d a n k e m a h i r a n p e n g a j a r a n i t u p e r l u d i g u n a k a n secara m e l u a s di k a l a n g a n para b a k a l p e n d i d i k hari ini. M e r e k a perlu m e n g e t a h u i teknik dan kemahiran m e m b u a t perancangan pengajaran dan m e n e n t u k a n o b j e k t i f p e n g a j a r a n k e r a n a m e r e k a p e r l u m e m a s t i k a n h a l a t u j u y a n g akan m e r e k a b a w a p a d a p e n g h u j u n g tiap-tiap pelajaran U n t u k m e n c a p a i t a h a p ini, para guru p e r l u l a h s e n t i a s a m e n c a r i , m e m p e l a j a r i d a n m e m p r a k t i k k a n p e l b a g a i cara y a n g b o l e h m e n j a d i k a n m e r e k a antara g u r u y a n g i d e a l . Ini k e r a n a b u k a n m u d a h u n t u k m e n j a d i s e o r a n g guru y a n g i d e a l , l e b i h - l e b i h l a g i b a g i para g u r u p e l a t i h y a n g b a r u s a h a j a m e m p r a k t i s k a n a p a y a n g dipelajari s e c a r a teori. P a s t i n y a k e a d a a n ini m e n i m b u l k a n p e l b a g a i m a s a l a h k e p a d a m e r e k a k e r a n a b u k a n m u d a h u n t u k m e n t r a n f o m a s i k a n teori k e p a d a praktis. ( N o r i h a n A b u H a s s a n , 1 9 9 5 ) . S e c a r a tidak l a n g s u n g para guru p e l a t i h hari ini p e r l u l a h diberi p e r h a t i a n y a n g s e r i u s k e r a n a a p a y a n g m e r e k a s a m p a i k a n a k a n m e n j a d i i k u t a n para pelajar. B e r s e s u a i a n d e n g a n kata-kata A b u H a s s a n K a s s i m dan M e o r Kamarudin ( 1 9 9 5 ) y a n g mengatakan bahawa, " a p a b i l a s e o r a n g p e g u a m m e m b u a t k e s i l a p a n , m a n g s a n y a a k a n berada di d a l a m p e n j a r a atau tali g a n t u n g ; apabila s e o r a n g d o k t o r m e m b u a t k e s i l a p a n , m a n g s a n y a a k a n b e r a d a d i d a l a m t a n a h atau k u b u r tetapi j i k a s e o r a n g guru m e m b u a t k e s i l a p a n m a k a k e s i l a p a n n y a a k a n d i u l a n g o l e h pelajarnya". Jadi u n t u k m e m b a n t u m e r e k a m e n c a p a i m a t l a m a t s e s u a t u s u b j e k y a n g diajar d e n g a n b a i k r m a k a p e n d e d a h a n t e n t a n g ciri-ciri s e o r a n g g u r u p e l a t i h y a n g i d e a l p e r l u l a h diberikan k e p a d a pelatih s e b e l u m mereka mengikuti latihan mengajar. ( R o b i a h Sidin, 1994). 3 1.2 Latar Belakang Masalah L a t i h a n M e n g a j a r p e n t i n g k e p a d a k u r s u s p e r g u r u a n , d a n m e r u p a k a n ciri u t a m a p e n i n g k a t a n p r e s t a s i g u m . S e r i n g k a l i latihan m e n g a j a r d i i n t e g r a s i k a n s e k a l i g u s d e n g a n k u r s u s d a n teori s e b e l u m s e s e o r a n g guru p e l a t i h d i a n u g e r a h k a n d e n g a n sijil, d i p l o m a atau i j a z a h p r o f e s i o n p e r g u r u a n . (Zakaria K a s s i m , 1 9 9 4 ) . T a n g g u n g j a w a b s e o r a n g guru a m a t l a h m e n c a b a r d i m a n a g u r u p e r l u l a h berpengetahuan dan berupaya m e n y a m p a i k a n pengetahuannya k e p a d a murid dengan p e d a g o g i y a n g s e m p u r n a . D a l a m p a d a m a s a y a n g s a m a guru j u g a p e r l u m e n g a w a l k e l a s n y a , m e n g a j a r isi p e l a j a r a n y a n g t e l a h d i s e d i a k a n d e n g a n b e r k e s a n , d a n c u b a menarik perhatian muridnya. (Zainun Ishak,1994) P e n g a j a r a n y a n g b e r k e s a n m e m e r l u k a n s e s e o r a n g guru m e m p u n y a i p e n g e t a h u a n y a n g m e n d a l a m t e n t a n g m a t a p e l a j a r a n y a n g a k a n diajar. J i k a s e k i r a n y a p e m b e l a j a r a n murid merupakan matlamat utama, maka bidang y a n g paling penting ialah pengetahuan guru d a l a m m a t a p e l a j a r a n y a n g akan diajar. ( Z a i d a t o l A k m a l i a h , 1 9 9 4 ) Menurut Caton ( 1 9 8 6 ) dalam (Zaidatol A k m a l i a h , 1 9 9 4 ) berketrampilan dalam m e n y a m p a i k a n isi p e l a j a r a n m e r u p a k a n p e r m u l a a n y a n g b a i k b a g i s e o r a n g g u r u p e l a t i h kerana ini s e c a r a t i d a k l a n g s u n g dapat m e n i n g k a t k a n k e y a k i n a n g u r u s e w a k t u m e l a k s a n a k a n p r o s e s p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n . K e b i a s a a n n y a guru y a n g b e r k e b o l e h a n m e n g a j a r isi p e l a j a r a n d e n g a n b a i k m e m p u n y a i p e n g e t a h u a n berkaitan d e n g a n t o p i k y a n g diajar, b e r k e y a k i n a n d a n b e r k e u p a y a a n m e n g a p l i k a s i k a n t e k n i k k e m a h i r a n m e n g a j a r y a n g d i t u n j u k k a n di d a l a m p r o s e s p e n g a j a r a n . N a m u n b e g i t u , tidak s e m u a g u r u p e l a t i h m a m p u m e m p a m e r k a n k e b o l e h a n m e r e k a s e m a s a m e n j a l a n i latihan m e n g a j a r .
 • Dokumen baru

  Aktifitas terbaru

  Download (24 Halaman)
  Gratis

  Tags

  Penilaian Teoritikal Terhadap Ciri Ciri 10 Ciri Guru Professionalx Keterliban Kerja Terhadap Ciri Ciri Komp Ciri Ciri Bahasa Jurnalistik Ciri Ciri Mahluk Hidup Ciri Ciri Jamur Beracun Ciri Ciri Tachypleus Gigas Bagaimana Ciri Ciri Sipilis Ciri Ciri Kuri Tersirat Ciri Ciri Kepemimpinan Dalam Organisasi
  Show more

  Dokumen yang terkait

  Analisis Pengaruh Pengangguran, Kemiskinan dan Fasilitas Kesehatan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Jember Tahun 2004-2013
  21
  374
  5
  Analisis terhadap hapusnya hak usaha akibat terlantarnya lahan untuk ditetapkan menjadi obyek landreform (studi kasus di desa Mojomulyo kecamatan Puger Kabupaten Jember
  1
  82
  63
  Kekerasan rumah tangga terhadap anak dalam prespektif islam
  7
  68
  74
  Analisis pengaruh modal inti, dana pihak ketiga (DPK), suku bunga SBI, nilai tukar rupiah (KURS) dan infalnsi terhadap pembiayaan yang disalurkan : studi kasus Bank Muamalat Indonesia
  5
  100
  147
  Pengaruh mutu mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa bidang ekonomi di SMA Negeri 14 Tangerang
  15
  130
  84
  Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil badan usaha milik daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tangerang (2003-2009)
  18
  129
  149
  Kontribusi sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control terhadap intensi berselingkuh
  1
  55
  92
  Pengaruh model learning cycle 5e terhadap hasil belajar siswa pada konsep sistem ekskresi
  10
  128
  269
  Pengaruh metode sorogan dan bandongan terhadap keberhasilan pembelajaran (studi kasus Pondok Pesantren Salafiyah Sladi Kejayan Pasuruan Jawa Timur)
  34
  193
  84
  Upaya guru PAI dalam mengembangkan kreativitas siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam Kelas VIII SMP Nusantara Plus Ciputat
  39
  234
  84
  Efek ekstrak biji jintan hitam (nigella sativa) terhadap jumlah spermatozoa mencit yang diinduksi gentamisin
  2
  59
  75
  Komunikasi antarpribadi antara guru dan murid dalam memotivasi belajar di Sekolah Dasar Annajah Jakarta
  15
  78
  92
  Perspektif hukum Islam terhadap konsep kewarganegaraan Indonesia dalam UU No.12 tahun 2006
  12
  111
  111
  Citra IAIN dan Fakultas Dakwah pada komunitas publiknya: studi FGD terhadap sepuluh komunitas sekitar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
  3
  53
  125
  Konsep kecerdasan ruhani guru dalam pembentukan karakter peserta didik menurut kajian tafsir Qs. 3/Ali-‘Imran: 159
  9
  94
  103
  Show more