SOAL UAS B.JAWA KELAS X

Gratis

19
537
11
1 year ago
Preview
Full text

  Pawarta basa jawa kang kababar saben dino diarani

  A. Ariwati

  B. Kalawarti

  C. Baluwarti

  D. Tabloid

  E. Cerkak ANSWER: A Pawarta kang becik iku ora mihak kana kene, tegese pawarta kuwi duweni sipat

  A. Objektif

  B. Faktual

  C. Aktual

  D. Cekak aos

  E. Jangkep ANSWER: A Rumus 5 W+ 1 H ing pawarta kang ngandhakake cara ngrampungi masalah dituduhake ing perangan A. Why

  B. How

  C. Where

  D. What

  E. Who ANSWER: B Wong kang kulinane golek lan nglumpukake pawarta diarani

  A. Juru tulis

  B. Juru ketik

  C. juru sandhi

  D. Juru warta

  E. Panitera ANSWER: D

  Pawarta : Ngancik wulan siam/pasa, cacah ewon bebrayan ing sakiwa tengening kutha nganakake tradisi padusan. Tradisi iki turun tumurun ditindakake dening warga ing sakupenge gunung slamet ing sisih lor kulon. Kepara malah padusan guci dadi objek wisata kang msuwur ing kecamatan bumi jawa, kabupaten tegal. Tradisi padusan kuwi duwe maksud kanggo reresik awak minangka simbol reresik jiwa kanggo ngadepi wulan siam. (Kapethik saka pantura news. Minggu, 31/07/2015). Apa surasane wacan kasebut reresik

  A. Awak

  B. Dhiri

  C. Jiwa

  D. Padusan guci

  E. Kabupaten tegal ANSWER: A Pawarta : Ngancik wulan siam/pasa, cacah ewon bebrayan ing sakiwa tengening kutha nganakake tradisi padusan. Tradisi iki turun tumurun ditindakake dening warga ing sakupenge gunung slamet ing sisih lor kulon. Kepara malah padusan guci dadi objek wisata kang msuwur ing kecamatan bumi jawa, kabupaten tegal. Tradisi padusan kuwi duwe maksud kanggo reresik awak minangka simbol reresik jiwa kanggo ngadepi wulan siam. (Kapethik saka pantura news. Minggu, 31/07/2015). Apa kang dikarepake wulan siam/pasa ing wacan kasebut wulan

  A. Syawal

  B. Ramadhan

  C. Sya’ban

  D. Ruwah

  E. Surah ANSWER: B Pawarta : Ngancik wulan siam/pasa, cacah ewon bebrayan ing sakiwa tengening kutha nganakake tradisi padusan. Tradisi iki turun tumurun ditindakake dening warga ing sakupenge gunung slamet ing sisih lor kulon. Kepara malah padusan guci dadi objek wisata kang msuwur ing kecamatan bumi jawa, kabupaten tegal. Tradisi padusan kuwi duwe maksud kanggo reresik awak minangka simbol reresik jiwa kanggo ngadepi wulan siam. (Kapethik saka pantura news. Minggu, 31/07/2015). Irah-irahan kang trep kanggo

  paragraf ing dhuwur tradisi A. pasa ing kutha tegal B. nyambut ramadhan ing guci

  Pawarta : Ngancik wulan siam/pasa, cacah ewon bebrayan ing sakiwa tengening kutha nganakake tradisi padusan. Tradisi iki turun tumurun ditindakake dening warga ing sakupenge gunung slamet ing sisih lor kulon. Kepara malah padusan guci dadi objek wisata kang msuwur ing kecamatan bumi jawa, kabupaten tegal. Tradisi padusan kuwi duwe maksud kanggo reresik awak minangka simbol reresik jiwa kanggo ngadepi wulan siam. (Kapethik saka pantura news. Minggu, 31/07/2015). Padusan iku saka tembung lingga

  A. Padus

  B. Adus

  C. Dusan

  D. Padasan

  E. Adusan ANSWER: B Ing ngisor iki kang ora kalebu tetengere pawarta yaiku

  A. Adhedhasar kasunyatan

  B. Ora kena mihak sapa bae

  C. Kudu kapisah karo panemu

  D. Ora nyata kadadeane

  E. Kudu jangkep ora setengah-setengah ANSWER: D Tembung ‘ sinawang iku tembung lingga sing ngalami kadadean oleh

  A. Ater-ater

  B. Seselan

  C. Panambang

  D. Andhahan

  E. Akhiran ANSWER: B Babagan sing dadi underene crita kasebut

  A. Setting

  B. Tema

  C. Paraga

  D. Watak

  E. Alur ANSWER: B

  Bakune crita wiwit saka kawiwitan nganti pangkasan diarani

  A. Tema

  B. Paraja

  C. Watak

  D. Setting

  E. Alur ANSWER: E Ing ngisor iki kang ora kalebu unsur intrinsik cerkak yaiku

  A. Tema

  B. Amanat

  C. Latar

  D. Alur

  E. Sosial ANSWER: E Unsur kang mbangun cerkak saka sanjabane cerkak diarani unsur

  A. Analitik

  B. Deskriptik

  C. Intrinsik

  D. Sistematik

  E. Ekstrinsik ANSWER: E Underane prakata crita ing cerkak diarani

  A. Tema

  B. Paraga

  C. Penokohan

  D. Alur

  E. Latar ANSWER: D

  Narto sing jeneng ganepe Sunarto saiki kelakon munggah ana kelas IX SMP Bina NUSA ing kutha Semarang, sawijining sekolah swasta kang cukup apik. Atine tambah seneng, sebab dheweke ngeling-ngeling lelakon uripe kaya-kaya ora bisa sekolah tekan SMP. Kabeh mata pelajaran disenengi, kelebu basa jawa sing maune ora direwes, amarga jerenen angel, saiki senenge setengah mati, amarga gurune basa jawa sing pinter crita lan pancen mumpuni thek kliwere kejawen. Ing cerkak kasebut narto sekolah ana ing

  A. Jakarta

  B. Semarang

  C. Surabaya

  D. Bandung

  E. Surakarta ANSWER: B

  Nuju sawijining dina, gurune nerangake bab arane bocah kang dilairake beda- beda sedulure lan liya-liyane uga dheweke diarani ‘sedhang kaapit pancuran’, kadadean saka mbarepe, ya kakange lanang, banjur mbakyune wadon, wuragil ya waruju ya dheweke iku. Narto iku anak kang wuragil, kang pembarep iku kangmase lan sing tengah mbakyune. Kang mangkono iku diarani

  A. Kedhana-kedini

  B. Ontang-anting

  C. Sendhang kaapit pancuran

  D. Pancuran kapit Sendhang

  E. Gotong mayit ANSWER: C

  Karo mlaku mulih, pikirane gawang-gawang kelingan nalika isih cilik. Bapake sawijining carik desa ing randugempal. Duwe rewang papat; kang sadimin kang ngurusi sawah tegalan, yu dirah sing ngurusi pawon karo reresik omah, kang damin ngopeni kebone bapake sing nganti telung rakit, rebo boyah yatim ngopeni wedhus. Jarene nyai goprak, wong tuwa sing sok mijeti biyen, embahe narto iku kabeh lurah sing sugih. Nanging sanajan kabeh putrane lurah padha ora duwe begja, bapake mung tekan SMP dene ibune mung lulus SD, jalaran terus dirabekake. Pakaryane bapake narto yaiku A. Lurah

  B. Ngurus sawah

  C. Ngopeni kebo

  D. Ngopeni wedhus

  E. Carik

  Karo mlaku mulih, pikirane gawang-gawang kelingan nalika isih cilik. Bapake sawijining carik desa ing randugempal. Duwe rewang papat; kang sadimin kang ngurusi sawah tegalan, yu dirah sing ngurusi pawon karo reresik omah, kang damin ngopeni kebone bapake sing nganti telung rakit, rebo boyah yatim ngopeni wedhus. Jarene nyai goprak, wong tuwa sing sok mijeti biyen, embahe narto iku kabeh lurah sing sugih. Nanging sanajan kabeh putrane lurah padha ora duwe begja, bapake mung tekan SMP dene ibune mung lulus SD, jalaran terus dirabekake. Rewang kang ngurusi sawah lan tegalane bapake narto jenenge

  A. Sadimin

  B. Yu Dirah

  C. Rebo

  D. Kang Damin

  E. Nyai Goprak ANSWER: A Karo mlaku mulih, pikirane gawang-gawang kelingan nalika isih cilik. Bapake sawijining carik desa ing randugempal. Duwe rewang papat; kang sadimin kang ngurusi sawah tegalan, yu dirah sing ngurusi pawon karo reresik omah, kang damin ngopeni kebone bapake sing nganti telung rakit, rebo boyah yatim ngopeni wedhus. Jarene nyai goprak, wong tuwa sing sok mijeti biyen, embahe narto iku kabeh lurah sing sugih. Nanging sanajan kabeh putrane lurah padha ora duwe begja, bapake mung tekan SMP dene ibune mung lulus SD, jalaran terus dirabekake. Kang damin kuwi rewange bapake narto ngrewangi

  A. Ngopeni sawah lan tegalan

  B. Ngurusi pawon

  C. Reresik omah

  D. Ngopeni kebo

  E. Ngopeni wedhus ANSWER: D Iki sing ora kalebu narasi sugestif yaiku

  A. Dongeng

  B. Cerkak

  C. Novel

  D. Roman

  E. Puisi ANSWER: E

  Wacan kang medharake sawijining bab cetha diarani

  A. Argumentasi

  B. Eksposisi

  C. Persuasi

  D. Narasi

  E. Edukatif ANSWER: D Titikane narasi sugestif yaiku

  A. Nyritakake prastawa

  B. Maringi katrangan apa anane

  C. Critane runtut

  D. Basane informatif

  E. Tembunge denotatif ANSWER: C Nulis wacane narasi mujudake gancaran kang adhedhasar

  A. Kedadeyan anyar kang dumadi

  B. Panggonan kadadeyan

  C. Pokok kang dadi lakon crita

  D. Paraga kang dadi lakon crita

  E. Urut-urutane wektu kedadeyan crita ANSWER: A Gancaran proses kanggo nglompokake babagan kang nduweni bab kang padha sipate ing kategorine kalebu wacan A. Ekspositoris perbandingan

  B. Ekspositoris klasifikas

  C. Ekspositoris ilustrasi

  D. Ekspositoris laporan

  E. Ekspositoris definisi ANSWER: B Ing ngisor iki kang ora kalebu paribasan yaiku

  A. Dudu berase ditempurake

  B. Wiwit kuncung nganti gelung

  C. ana catur mungkur

  Paribasan kang nduweni teges ora cocok karo pangirane yaiku

  A. Ora ganja ora unus

  B. Nyolong pethek

  C. Keplok ora tombok

  D. Katula-tula katali

  E. Petruk tunggu bara ANSWER: A Tembung lingga ‘sebar’ menawa oleh seselan ‘um’ dadine

  A. Sumebar

  B. Semebar

  C. Semebaring

  D. Sumebar ing

  E. Sebaring ANSWER: A Tembung mloka–mlaku kelebu tembung

  A. Dwilingga

  B. Dwi purwa

  C. Dwi wasana

  D. Camboran

  E. Dwilingga salin swara ANSWER: E Ater–ater kang manggone ing mburine tembung lingga diarani

  A. Seselan

  B. Andhahan

  C. Lingga

  D. Ater-ater

  E. Panambang ANSWER: E Dheweke wis ora ge;em ngurusi urusaning liyan. Paribasan kang trep yaiku

  A. Ketula-tula ketali

  B. Tulung menthung

  C. Ana catur mungkur

  D. Dudu berase ditempurake

  Tetembungan utawa unen-unen kang nduweni pathokan utawa paugeran ajeg yaiku

  A. Parikan

  B. Geguritan

  C. Wangsalan

  D. Sangkalan

  E. Cangkriman ANSWER: A Unen–unen utawa tetembungan sing saemper cangkriman nanging batangane (wangsulane) wes dikandhake yaiku

  A. Parikan

  B. Wangsalan

  C. Geguritan

  D. Cangkriman

  E. Candra Sangkalan ANSWER: B Wiwit kuncung nganti gelung. Unen-unen kuwi kalebu

  A. Bebasan

  B. Saloka

  C. Paribasan

  D. Sanepa

  E. Pepindhan ANSWER: C Kekidungan arep nyritakake wayang yaiku

  A. Gendhing

  B. Gadhon

  C. Gerong

  D. Suluk

  E. Wiraswara ANSWER: D yen ditulis ngganggo huruf Latin, yaiku A. wajib ditindakake yen ditulis ngganggo huruf Latin,yaiku

  A. salebeting pawiyatan

  B. salebeting pawiwahan

  C. salajengipun pawiwahan

  D. salebetipun pawiyatan

  E. salebete pawiyatan ANSWER: A yen ditulis ngganggo huruf Latin, yaiku A. tamu sedhahan ingkang dhahat kinurmatan

  B. tamu undhangan ingkang winantu ing kabagyan

  C. tamu sekaliyan ingkang kinurmatan

  D. tamu sinedhahan ingkang kinabekten

  E. tamu undhangan ingkang dhahat kinurmatan ANSWER: B Becik-alane. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku ANSWER : D

  Saka unen-unen kuwi. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku ANSWER: D

Dokumen baru

Dokumen yang terkait

ANALISIS KEMAMPUAN SISWA SMP DALAM MENYELESAIKAN SOAL PISA KONTEN SHAPE AND SPACE BERDASARKAN MODEL RASCH
69
777
11
ANALISIS SISTEM TEBANG ANGKUT DAN RENDEMEN PADA PEMANENAN TEBU DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) PABRIK GULA DJOMBANG BARU
36
326
27
Hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di kelas X SMA Darussalam Ciputat Tangerang Selatan
16
134
101
SOAL LATIHAN UTS IPA KELAS 1 SEMESTER 1 GANJIL 2016 KUMPULANSOALULANGAN
5
199
1
SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER
9
216
3
SOAL PLPG 2013
7
31
7
SOAL UCUN 2016 6 BInggris 2A
3
93
6
KLAS 2 SOAL UTS IPS SEMESTER 2
8
142
3
PENGARUH HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP TINGKAT APLIKASI NILAI KARAKTER SISWA KELAS XI DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DI SMA NEGERI 1 SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN PELAJARAN 2012/2013
23
232
82
HUBUNGAN PEMANFAATAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN DAN SIKAP SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR
25
130
93
HUBUNGAN KEPRIBADIAN DENGAN TINGKAT KEBUGARAN JASMANI PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 2 PONCOWARNO KALIREJO LAMPUNG TENGAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014
10
138
52
UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI 1 SINAR MULYA KECAMATAN BANYUMAS KAB. PRINGSEWU
43
182
68
PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE TPS UNTUK MENINGKATKAN SIKAP KERJASAMA DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV B DI SDN 11 METRO PUSAT TAHUN PELAJARAN 2013/2014
6
73
58
PENGARUH PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN MINAT BACA TERHADAP HASIL BELAJAR IPS TERPADU SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 WAY
18
108
89
PENINGKATAN HASIL BELAJAR TEMA MAKANANKU SEHAT DAN BERGIZI MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-PAIR-SHARE PADA SISWA KELAS IV SDN 2 LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG
3
72
62
Show more