Session 12 21Mar11 Vietnamese (Dec27)

15  Download (0)

Full text

(1)

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 6.

Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 6.

(2)

Vận chuyển hóa chất

6.126.12

(3)

©2009 Rainforest Alliance

Sử dụng hóa chất

6.13. (chủ

chốt)

6.13. (chủ chốt)

(4)

Quần áo bảo hộ

6.13. (chủ chốt)

6.13. (chủ chốt)

 Một phần cơ thể của bạn bị

(5)
(6)

Quần áo bảo hộ

6.13. (chủ chốt)

6.13. (chủ chốt)

 Thiết bị trong điều kiện xấu

(7)

Làm thế nào để bảo vệ bạn khỏi hóa chất

6.13. (chủ chốt)

6.13. (chủ chốt)

1. Che phủ toàn bộ cơ thể của bạn

2. Thiết bị dành cho sử dụng hóa chất (khẩu trang với bộ lọc hóa chất v.v.)

(8)

©2009 Rainforest Alliance

Làm thế nào để bảo vệ bạn khỏi hóa chất

6.13. (chủ chốt)

6.13. (chủ chốt)

(9)

©2009 Rainforest Alliance

Trong khi sử dụng hóa chất

chí :

6.14, 6.15 chí :

6.14, 6.15

(10)
(11)

Sau khi phun xịt

6.156.15

Treo bảng cảnh báo khu vực cấm vào

(12)

Sau khi phun xịt

Trở về nhà mà không tắm và không thay đổi quần 6.16 , 6.176.16 , 6.17

áo

Mang quần áo bảo hộ lao động về nhà cho vợ của

bạn giặt

(13)

Sau khi phun xịt

Trước khi trở về nhà:

1. Tắm rửa và thay đổi quần áo 2. Giặt quần áo bảo hộ và thiết bị

6.16 , 6.17

(14)

14

Tóm tắt

During

the transportation of chemicals Trong khi vận chuyển hóa chất

After application of chemicals

Sau khi sử dụng hóa chất

During application of chemicals

Trong khi sử dụng hóa chất

(15)

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in