Afsus Salaam (Menyebarkan Salam) – Abu Izzat Ramadhan.pdf

Gratis

0
0
10
5 months ago
Preview
Full text

AFSUS SALAAM

  ! " # # ! !$ !

  $%& ' #sŒ Î*sù ΟçFù=yzyŠ $ Y?θã‹ç/ (#θßϑÏk=|¡sù #’n?tã öΝä3Å¡à Ρr& Zπ¨ŠÏtrB ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ZπŸ2t≈t7ãΒ Zπt6ÍhŠsÛ

  4 šÏ9≡x‹Ÿ2 ÚÎit7ムª!$# ãΝà6s9 ÏM≈tƒFψ$# öΝà6‾=yès9 šχθè=É)÷ès?

  ∩∉⊇∪

  !"# () * +

 • , - *. + (
  • (
  • ' . / ( 3 , - #
  • 3 ( *4 & +
  • 6 $ 5! ( () %' !

  , # '

  $pκš‰r'‾≈tƒ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# Ÿω (#θè=äzô‰s? $ —?θã‹ç/ uŽöxî öΝà6Ï?θã‹ç/ 4_®Lym (#θÝ¡ÎΣù'tGó¡n@ (#θßϑÏk=|¡è@uρ #’n?tã

  $yγÎ=÷δr&

  4 öΝä3Ï9≡sŒ ׎öyz öΝä3©9 öΝä3ª=yès9 šχρ㍩.x‹s? ∩⊄∠∪

  !" $ /0

  $ . $ 1 /2 . /$ (

  % & ' ( !, , .

  5 ,

  , $ ( ( %' &* ) + , () ( &!

 • 1 /
 • # )( ( () %' - (. & ! 0 -

  7 /8 - # ( / ( 0 ( 1 2! -

  2 ( 3 & ' #

 • !

  !8

  3 , - #

 • - 3 3 3

  5! .

  3 ! " 5! 8

 • # ! " # 5! # ! ( () %' - ( & !

  9 3 $

  $ ∩⊄∈∪ tβρãs3Ψ•Β ×Πöθs% ÖΝ≈n=y™ tΑ$s% ( Vϑ≈n=y™ (#θä9$s)sù Ï.ø‹n=tã (#θè=yzyŠ øŒÎ)

 • !*
  • &* 4 !" 4 3 !$ ! - # !$ ! !

  3 3 ( ( & ' :

  : ;

 • :

  $ & ' : :

 • & ' !8

  6 # 4 3 ! :

 • # !0 5 $

  5! -

 • ( ( %' & 5 ( !

  %

  6 7

  3

  • !< <
  • ;

  3 ! %' &!

  , 5 $ - # # - $ ' $%&

 • $

  3

  !$ = %' & & &* !

  3 3 ,

  & ( &

  & ! < *( - (. ) /0 (

  /0

  : $

  & ;

  3 " # # * +

  3 " " #

  (.( () %' & 5 &) &* & ( &!

  $ ! "

  !

" #

! " #

  # # ! *0 + .

  :3 - " ! < 3 ! " - # !% "

  ! !

  2 :6 7 :3

  (

  8 !"9# /

 • =
 • ( ( () %' - (.
 • , '
 • 3

  $ != - 6! - # != *

 • ! %' &* !

  2 , 5 & / ( $ $ . . >?@ AB - # 3 ;

 • # $ - # 3 > ? > - #

  !% ! - # !% # ! - # !% # # ! 3 > ?

  5 ( (> - # !% # ! - #

  !% # # !

  3

  3 > ? 5 ( ( 5 (>

 • # !% # # !

  , $

  3

  7 + *

 • !=
 • $

  6! < # !& 5! & ! 3 6! < # !& 5! & !

  6! < # != 5! ( () %' ! -

 • $

  ## + -

 • !&

  3 - ! %' - &!

  = # -

  ; $

  # -

 • !$

  # ! ( () %' &* & !

  4 - 5 , ( = # -

  C $

  !< # - !

 • ( () %' ( !

  # & @ , ( # -

  '

  3

 • # - -

  3 - ; # - .

  $%& ' .

  ∩⊇∇∪ 9‘θã‚sù 5Α$tFøƒèΧ ¨≅ä. =Ïtä† Ÿω ©!$# ¨βÎ) ( $ —mttΒ ÇÚö‘F{$# ’Îû Ä*ôϑs? Ÿωuρ Ĩ$¨Ζ=Ï9 š‚£‰s{ öÏiè|Áè? Ÿωuρ

 • / A 2 !" 9 /,
 • $ -

  (

  $ & B & (

  3

  3

 • $
 • 3
 • 3 , 3 ;
 • 3

  7 #

 • 3 ,

  3 3 ( () %' !

  9 & 6 7 ? :3 "

  < 0 - 3 ! 5! !<

  " ! %' & & &* !

  C 7 & / 5 D

  # ; # 3 , # -

 • 4
  • 0 , + &

  3 # - - < # 3 ! %' &* !

  

$ # : &

 • 2 + $

  2 : ( () %' !

  # - - &

 • # <
 • #
 • 8

  # D $ -

  E 7 & F . F <

  '

  ِ َِْ َأ َِإ ْ ُهْو ْ َ ٍ ِْ َ ْ ِ ْ ُهْ ُ َُِْ اَذِإَو ،ِمَ#$ ِ% ىَر َ() اَو َدْ ُ+َْا اوُؤَ-ْ.َ/ َ0 - /< = .

  

( ( ( () %' + * -

!

  . 3 - # !% " - + - 5! *$

 • !< *.
 • # !% " > %' - ( & !

  & ' .

  3

  # - , =

  3 ! %' - ( & !

  7 & $

  # 7 - # -

 • !,

  ( %' ( & ! -

  7 , ' (

 • 7

  $%&

 • 3

  2

  $yγÎ=÷δr& $ $pκš‰r'‾≈tƒ

4 #’n?tã (#θßϑÏk=|¡è@uρ (#θÝ¡ÎΣù'tGó¡n@ 4_®Lym öΝà6Ï?θã‹ç/ uŽöxî —?θã‹ç/ (#θè=äzô‰s? Ÿω (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#

  ∩⊄∠∪ šχρ㍩.x‹s? öΝä3ª=yès9 öΝä3©9 ׎öyz öΝä3Ï9≡sŒ

 • !" $ /0
  • + =

  ! *

 • ,

  3 $%& '

  $ #sŒ

4 Zπt6ÍhŠsÛ ZπŸ2t≈t7ãΒ «!$# ωΨÏã ôÏiΒ Zπ¨ŠÏtrB öΝä3Å¡à Ρr& #’n?tã (#θßϑÏk=|¡sù Y?θã‹ç/ ΟçFù=yzyŠ Î*sù

  ∩∉⊇∪ šχθè=É)÷ès? öΝà6‾=yès9 ÏM≈tƒFψ$# ãΝà6s9 ª!$# ÚÎit7ムšÏ9≡x‹Ÿ2

 • !"# ()

 • .
 • , (
  • !% - -
  • & + ! *0 2 7 & F & (

  &

 • &

  1

  9

  9

  1 $

 • 1 + ( & G & 8 & . ! +

  7 & F & & &

  • /$ ( % & (.( () ' 5 ( & & (. . !

  4 - & D ( ()

  7 " H 3 =) & $ 3 /$ 8 - ( /$ $ ( - )6

  1

  1 - *

 • )+ < /$ ( 1 - $

  3 1 % )

  1 E - /

 • ,

  / E ( /$

  8 ( /$ $

 • ( ' +

  3 /$ 8 ( 3 -

 • 3

  E 3 - / # ( /$ ( , #

  ' E

 • , 1 )5 @ ..(

  8 - ( (.55

  I J

  % & " % & 5 % ( ) "

  # $

  3

 • 3 -

  3 -

 • . ?FGH

  

$ # -

  % & 5 % ( ) "

  # # - ; - #

  • $ # . ?FII

  % & 5 "

  #

  3

 • # % J $ + # . ?FI?

  % & 5 "

  # #

  3

 • $ # . * ?FKG

  % & 5 ( ) "

 • $ # - , #

  # # :

  $ 5 ,

  3

 • 5

  4 $ #

  $

  5 - = 4 : # + * -

  # * + LH $

  #

 • $ # . ?FK? *

  % & 5 :A ( "

  # # # $ = 6 #

  # + *

 • $ # . ?FKM *

  % & 5 ( < ( % ) "

 • $ . # '
 • 3 $ #

  & $ ' : N & #

  3 - & . # . # & 5 , $ '

  3 5 # $

  #

 • $ # . ?F?G *

  % & 5 @ A & / "

 • # # 3 =

  # #

  $ $ # & 6 $

  $

 • $ # . ?F?I *

  % & 5 @ A & / "

 • # # 3 =

  # #

  $ $ # & 6 $

  $

 • $ # . ?F?I *

  5 : " + % &

  , . # # <

  $ # . *

 • ?F?K

  % & 5 : ( "

  3 : $ + * #

  $ : 5 <

 • & ' C ,
  • # + 3 <
   • $ # . ?F?A *

  % & - 5 ) "

  N #

  3

 • 3

  #

 • &

  # # - -

  N # -

 • ' *G
 • ' O K $ # # 3 * 3 3 +

  3

  5 P - N , $

 • $

  . + # ?FLF 5 : " + % &

 • #
   • $ # . ?FLI

Dokumen baru