RUBRIK PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 PT

 0  0  8  2018-10-05 23:12:39 Laporkan dokumen yang dilanggar

  RUBRIK PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) (100%)

1.0 RUBRIK PENILAIAN HASIL PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 15%

  Pemberat

  Menggunakan kaedah/perisian/ perkakasan yang unik dalalam menghasilkan projek

  1 JUMLAH SKOR

  Tidak mesra pengguna susun atur dan hasil kerja yang tidak menarik

  Kurang mesra pengguna.susun atur dan hasil kerja yang kurang menarik

  Kurang mesra pengguna,susun atur dan hasil kerja yang menarik.

  Kurang mesra pengguna, susun atur dan hasil kerja yang menarik.

  1.3 Estatika Mesra pengguna, susun atur dan hasil kerja yang menarik.

  1

  Menggunakan kaedah/perisian/ perkakasan yang tidak sesuai dalam menghasilkan projek

  Menggunakan kaedah/perisian/ perkakasan yang kurang sesuai dalam menghasilkan projek

  Menggunakan kaedah/perisian/ perkakasan yang kurang sesm menghasilkan projek

  1.2 Kreativiti Menggunakan kaedah/perisian/ perkakasan yang baru(novel) dalam menghasilkan projek

  5

  Kriteria (K) Tahap Penilaian

  Modul tidak beroperasi sepenuhnya Modul tidak beroperasi

  Modul beroperasi bepenuhnya secara berasingan tetapi tidak sebagai satu sistem

  Modul beroperasi sepenuhnya secara berasingan tetapi tidak beroperasi dengan sepenuhnya sebagai satu sistem

  Modul beroperasi sepenuhnya sama ada secara berasingan atau sebagai satu sistem

  1.1 Sempurna dan Beroperasi

  1 Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan

  2

  3

  4

  1

2.0 RUBRIK PENILAIAN LAPORAN PENULISAN AKHIR PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 55%

  Kefahaman yang tidak jelas/tidak lengkap tentang format abstrak atau maklumat utama.

  1

  Tiada maklumat yang dapat membantu jangkaan pembaca.

  Menyatakan terlalu sedikit maklumat Maklumat tidak jelas.

  Menyatakan terlalu banyak maklumat dan berbentuk ringkasan.

  Maklumat dinyatakan dengan terperinci dan menarik.

   Dapat menunjukkan kepentingun/nilai projek yang dilakukan.  Rumusan literatur projek dipersembahkan dengan jelas dan ringkas.  Pernyataan maslah diterangkan dengan tepat dan jelas.  Objektif projek dinyatakan dengan jelas.  Menyatakan skop kajian dan had keupayaan projek.

  2.2 Pengenalan (5%)

  1

  Tidak faham tentang format abstrak atau maklumat utama..

  Kriteria (K) Tahap Penilaian

  Pemberat

  Kefahaman yang jelas tentang format abstrak tetapi tidak menggambarkan maklumat utama.

  Secara amnya, tepat dan padat dengan kesilapan minimum dalam satu aspek sahaja.

   Keterangan yang tepat terhadap kajian projek  Pernyataan masalah yang ringkas  Menyatakan dengan jelas kaedah dan prosedur  Merumuskan hasil dapatan projek

  2.1 Abstrak (5%)

  1 Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan

  2

  3

  4

  5

  Kefahaman yang jelas tentang format abstrak tetapi terdapat kesilapan dalam lebih dari satu aspek.

  2.3 Kajian Literatur (5%)

  Mengenalpasti kaedah/teknik pengumpulan atau pemprosesan data.

  Tidak jelas tentang kaedah/teknik/ perkakasan yang digunakan

  Kaedah/teknik/ perkaksan yang tidak sesuai.

  0.6 Carta alir proses perlaksanaan kajian/ projek.

  Carta alir proses perlaksanaan kajian/ projek yang diperincikan.

  Carta alir proses perlaksanaan kajian/ projek.

  Carta alir proses perlaksanaan kajian/ projek yang ringkas.

  Carta alir proses perlaksanaan kajian/ projek tidak lengka Carta alir proses perlaksanaan kajian/ projek tidak mengambarkan projek yang sedang disiapkan.

  0.6

  2.5 Keputusan (5%)

  Jelas dan munasabah.

  Digunakan dengan betul dan didokumenkan dengan munasabah.

  Terdapat perbincangan tentang beberapa kemungkinan kaedah/teknikyang bolehdigunakan.

  Kaedah digunakan tidak mencukupi tetapi masalah yang mungkin timbul dinyatakan.

  Kaedah digunakan tidak mencukupi dan tiada penjelasan diberi.

  Tiada perbincangan.

  0.6 Paparan keputusan, penterjemahan dan penerangan yang diberikan konsisten dengan objektif projek.

  Jadual dan rajah digunakan dapat memberikan maklumatyang jelas dan diterjemahkan dengan mendalam.

  Jadual dan rajah digunakan dapat memberikan maklumatyang jelas dan diterjemahkan dengan munasabah.

  Jadual dan rajah digunakan tidak sesuai dan keputusan tidak lengkap dengan sedikit penterjemahan.

  Jadual dan rajah digunakan tidak sesuai dan tidak lengkap dan tiada penterjemahan.

  Tiada hasil keputusan.

  Digunakan dengan betul tetapi tidak didokumenkan dengan betul.

  Digunakan dengan betul dan didokumenkan dengan tepat.

  Berkaitan rapat dengan pernyataan masalah Jelas dan berpadanan dengan pernyataan masalah.

  Sumber maklumat tidak dinyatakan.

  Kurang jelas tetapi Berpadanandengan pernyataanmasalah

  Agak berpadanan pernyataan masalah

  Perkaitan dengan pernyataan masalah adalah kurang jelas/tidak tepat

  Tidak berkaitan dengan pernyataan masalah.

  0.4 Berdasarkan sumber- sumber teknikal/sumber- sumber lain yang boleh diterima.

  Menggabungkan maklumat yang baikdari pelbagai sumber.

  Dapat mengumpulkan maklumat dengan baik tetapi dari sumber yang terhad.

  Maklumat tidak mencukupi kerana mengabaikan sumber maklumat sedia ada.

  Mendapatkan maklumat dari sumber-sumber yang diragui/tidak sahih.

  0.2 Menyatakan latarbelakang projek. Dibincangkan dengan jelas dan menyakinkan

  0.8 Kaedahh/teknik/ perkakasanmelaksanakan projek digunakan dengan betul dan memenuhi piawaian.

  Mencukupi Menyatakan latarbelakang projek yang minimum.

  Cuba menyatakan latarbelakang projek tetapi tidak berjaya.

  Tiada kaitan dengan teori/konsep

  0.2

  2.4 Metodologi (10%)

  Menerangkan rekabentuk dan pendekatan pelaksanaan projek.

  Amat berkesan dan diterangkan dengan amat baik.

  Kaedah yang logikal dan perancangan yang jelas dan terperinci.

  Kurang teratur. Tidak teratur.

  Kaedah pelaksanaan tidak boleh difahami.

  0.4

2.6 Perbincangan (10%)

  Mengandungi kesimpulan yang memenuhi objektif projek

  Mengikut tatabahasa dan pemilihan perkataan dan struktur ayat yang terhad

  0.4

  2.8 Format Penulisan (5%)

  Mengikut Panduan Penulisan Laporan Projek Kejuruteraan Elektrik

  Tiada ralat dan tepat Mengandungi beberapa ralat dan berkesan

  Mengandungi ralat tetapi tidak mengganggu keberkesanan keseluruhanlaporan

  Mengandungi banyak ralat yang merosakkan makna atau tujuan ayat

  Mengandungi ralat yang besar dan berulang yang mengganggu bacaan

  0.6 Ditulis dengan tatabahasa dan struktur ayat yang betul

  Tepat dan mengikut tatabahasa dan pemilihan perkataan dan struktur ayat yang pelbagai

  Agak tepat dan mengikut tatabahasa dan pemilihan perkataan dan struktur ayat yang pelbagai

  Tidak mengikut tatabahasa dan pemilihan perkataan yang terhad

  Cadangan yang tidak jelas.

  Tidak mengikut tatabahasa dan pemilihan perkataan yang tidak sesuai

  0.4

  2.9 Rujukan (5%)

  Rujukan bersesuaian dengan tajuk projek yang dijalankan. Rujukan dalam laporan selari dengan senarai rujukan. Minima rujukan adalah 6.

  Rujukan tepat dan bersesuaian dengan projek yang dijalankan. Rujukan dalam laporan selari dengan senarai rujukan. Rujukan lebih dari

  6 Rujukan agak tepat dan bersesuaian dengan projek yang dijalankan.

  Rujukan dalam laporan selari dengan senarai rujukan. Rujukan 6

  Rujukan bersesuaian dengan projek yang dijalankan. Rujukan 6

  Rujukan kurang tepat dan kurang bersesuaian dengan projek yang dijalankan.

  Rujukan tidak tepat dan tidak bersesuaian dengan projek yang dijalankan.

  Cadangan yang tidak sesuai. Tiada cadangan.

  Cadangan yang berguna.

  Memenuhi semua objektif projek.

  0.6 Turutan logik yang jelas Turutan idea yang berkesan.

  Memenuhi sebahagian besar objektif projek.

  Memenuhi sebahagian objektif projek.

  Memenuhi sedikit objektif projek.

  Hasil perbincangan tiada kaitan dengan objektif projek.

  0.8 Dapat memberikan sokongan dan hujah menggunakan bukti yang diperolehi

  Padat, logik dan kukuh.

  Kukuh tetapi kekurangan hujah untuk menyokong.

  Hujah diberikan terlalu umum.

  Terlalu ringkas, lemah atau mengelirukan.

  Tiada kaitan atau menyimpang .dari tajuk projek secara amnya. Salah anggapan.

  Turutan idea yang baik.

  0.6 Dari kesimpulan,cadangan dan langkah-langkah penambahbaikan dapat diberikan secara logikal Cadangan yang bernas.

  Turutan idea yang lemah.

  Turutan idea yang tidak menentu.

  Tidak jelas dan tidak berkaitan dengan projek.

  0.6

  2.7Kesimpulan dan Cadangan (5%)

  Kesimpulan yang kukuh dan jelas kepada pembaca

  Kesimpulan yang padat dan jelas.

  Kesimpulan yang memuaskan.

  Kesimpulan yang lemah Kesimpulan tidak jelas.

  Tiada rumusan, pernyataan yang berulang

  1

JUMLAH SKOR

3.0 RUBRIK PENILAIAN BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 5%

  Tahap Penilaian Kriteria(K)

  5

  4

  3

  2

  1 Pemberat Kurang Tidak Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana Memuaskan Memuaskan

  Tidak

  3.1 Menunjukkan sifat ingin tahu dan Menunjukkan sifat Menunjukkan sifat ingin menunjukkan sifat pemindahan pengetahuan. ingin tahu dan Menunjukkan sifat ingin Pemindahan tahu dan pemindahan ingin tahu dan

  0.2 pemindahan tahu. pengetahuan. pengetahuan yang jelas pemindahan pengetahuan. pengetahuan.

  3.2 Perjumpaan dengan penyelia.

  Berjumpa penyelia Berjumpa dengan Berjumpa penyelia 6 Berjumpa penyelia dari Berjumpa penyelia hanya sekali

  0.2 penyelia lebih dari 6 kali kali sahaja. 5 kali. 3-4 kali sahaja. sahaja.

  3.3 Perancangan langkah-langkah proses. Perancangan langkah- Tiada Perancangan langkah- Perancangan langkah- Perancangan langkah proses yang perancangan langkah proses yang langkah proses tidak langkah-langkah

  0.2 jelas tetapi tiada langkah-langkah jelas dan terperinci jelas tetapi diperincikan. proses tidak jelas. perincian. proses.

  Satu kemahiran Dua kemahiran

  Lima kemahiran yang Empat kemahiran Tiga kemahiran yang sahaja yang yang digunakan

  3.4 Kemahiran yang digunakan ketika aktiviti digunakan ketika aktiviti yang digunakan ketika digunakan ketika aktiviti digunakan ketika ketika aktiviti proses 0.2 proses perlaksanaan projek. proses perlaksanaan aktiviti proses proses perlaksanaan aktiviti proses perlaksanaan projek. perlaksanaan projek. projek. perlaksanaan projek. projek.

  Menggunakan Menggunakan dua Mengunakan Menggunakan pelbagai pelbagai elemen Menggunakan dua elemen hanya satu

  3.5 Penyelesaian masalah elemen penyelesaian penyelesaian masalah elemen penyelesaian penyelesaian elemen

  0.2 masalah. dengan bantuan orang masalah. masalah dengan penyelesaian lain. bantuan orang lain. masalah sahaja.

JUMLAH SKOR

4.0 RUBRIK PEMBENTANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 25%

TAHAP PENILAIAN

  5

  4

  3

  2

  1 Pemberat Kriteria(K) Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan 4 .1 Pembentangan (15%)

  Persembahan slide yang 0.6 baik.

  Personaliti (Kemas dan 0.6 yakin).

  Kandungan PTA dinyatakan 0.6 dengan jelas.

  Maklumat dinyatakan Menyatakan terlalu Menyatakan terlalu Tiada maklumat yang dapat

  Aturan persembahan dengan terperinci dan banyak maklumat dan Maklumat tidak jelas. sedikit maklumat membantu jangkaan pembaca. penyampaian yang menarik. berbentuk ringkasan.

  0.4 tersusun. Penyampaian yang jelas &

  0.6 berkesan. Masa dipatuhi

  0.2

4.2 Soal Jawab Pembentangan (10%)

  Perkaitan dengan Kemahiran mendengar Jelas dan berpadanan Kurang jelas tetapi

  Agak berpadanan pernyataan masalah Tidak berkaitan dengan tinggi. dengan pernyataan berpadanan dengan 0.6 pernyataan masalah adalah kurang jelas/tidak pernyataan masalah. masalah. pernyataan masalah tepat. Jawapan tepat & nyata.

  Menggabungkan maklumat yang baik dari pelbagai sumber.

  Dapat mengumpulkan maklumat dengan baik tetapi dari sumber yang terhad.

  Maklumat tidak mencukupi kerana mengabaikan sumber maklumat sedia ada.

  Mendapatkan maklumat dari sumber-sumber yang diragui/tidak sahih.

  Sumber maklumat tidak dinyatakan.

  0.6 Pengetahuan calon adalah tinggi. Dibincangkan dengan jelas dan menyakinkan

  Mencukupi Menyatakan latarbelakang projek yang minimum.

  Cuba menyatakan latarbelakang projek tetapi tidak berjaya.

  Tiada kaitan dengan teori/konsep

  0.8 JUMLAH SKOR

Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis
123dok avatar

Berpartisipasi : 2018-08-08

Dokumen yang terkait
Tags

Contoh Projek Tahun Akhir

New Buku Panduan Projek Tahun Akhir Edit

Ssf3022 Projek Tahun Akhir Konflik Scarb

Rubrik Penilaian Rubrik Penilaian Tema 4 Rubrik Penilaian Kognitif Rubrik Penilaian Akreditasi Pkbm

Panduan Penyediaan Laporan Projek Tahun

Rubrik Penilaian Afektif Psikomotor Kognitif

Contoh Rubrik Penilaian Non Tes

RUBRIK PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 PT

Gratis

Feedback