90 cấu trúc với Ving thichtienganh.com

Download (1)

Full text

(1)

1. to admit + Ving : thừa nhận đã làm gì 17. to look forward + Ving : trông mong

(2)

45. to be grateful to sb for Ving : biết ơn ai vì đã làm gì 46. to be interested in + Ving : thích, quan tâm

47. to be keen on + Ving : đam mê 48. to be nervous of + Ving :….. lo lắng

(3)

89. would you mind + Ving: có làm phiền không 90. to be/ get accustomed to (dần quen với)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in