Holemaking catalogue 2012 VN

Gratis

0
1
499
2 years ago
Preview
Full text

GIA CÔNG L

  203 GIA CÔNG LT i Seco chúng tôi n l c đ đem đ n cho quý khách hàng nh ng đi u t t nh t trong gia công khoan, doa và móc l . Ph m vi đầy đ các d ng c gia công l c a chúng tôi không kém b t k ỳ nhà cung c p nào Chúng tôi có nhi ều năm kinh nghi m trong vi c Seco Tools s ẽ có trách nhi m h trợ khách hàng 'thách th c' các ng d trong phụng gia công l .

1. M t sau vát

  X ử lý l ỡi cắt, vát mép V t li u b (mm) n phôi Đ ờng kính mũi Đ ờng kính mũi khoan khoan >10 (mm) 10 (mm)Thép 0,05 0,05Thép không g ỉ 0,05 0,05Gang 0,05 0,05 Seco Feedmax™ - H ng d n mài l iH ng d n mài l i cho m ũi khoan cacbit nguyên kh i v i hình học SD212A - SD230A 1. Mòn m t sau cho phép t i Các đ c tính(Đ c tính dự tính c a các bánh mài kim cương: Góc sauđỉnh: hình dạng bánh mài 11V9 Cỡ hạt mài D54 (hình 1).

CFRP/GFRP

  Để xem t t cả loại vật li u cho m i nhóm xin xem trang 499 . Mòn m t sau cho phép t i Các đ c tínhĐ c tính dự tính c a bánh mài kim cương: Khe h hình côn: Hình d ạng bánh mài 12A2 Cỡ hạt mài D54 (hình 1).

SD265A

  42 SD265A-03122-165-0315R1** 16 Đ ờng kính m ũi khoan D c (mm) Đ ờng kính m ũi khoan D c (inch) Chi u sâu khoan max l 4 (mm) Mã s n ph m Kích th c theo mm l 2 l 1 l c l 6 dm m h 6 635 1/4 35 SD265A-02497-138-0315R1** 91 55 36 53 87,938 5/16 91 48 10 127 1/2 Cán tr DIN 6537A  A=Dung dịch làm nguội "xuyên" bên trong.  Để biết chế độ cắt và thông s máy xin xem trang 102. Không ph .

SD22-0.97-1.94-3R1

SD22-1.58-3.16-3R1

Seco Feedmax - SD26 Mũi khoan c c nhSeco Feedmax - SD26 Mũi khoan cực nh Đ ờng kính m ũi khoan D c (mm) Chi u sâu khoan max l 4 (mm) Mã s n ph m Kích th c theo mm Đ ờng kính m ũi khoan D c (mm) Chi u sâu khoan max l 4 (mm) Mã s n ph m Kích th c theo mm l 2 l 1 dm m h6 l 2 l 1 dm m h6 010 040 SD26-0.10-0.40-3R1 3800 070 300 052 320 SD26-0.52-3.20-3R1 3800 400 300 011 040 SD26-0.11-0.40-3R1 3800 070 300 053 320 SD26-0.53-3.20-3R1 3800 400 300012 040 SD26-0.12-0.40-3R1 3800 070 300 054 360 SD26-0.54-3.60-3R1 3800 450 300 013 065 SD26-0.13-0.65-3R1 3800 100 300 055 360 SD26-0.55-3.60-3R1 3800 450 300014 065 SD26-0.14-0.65-3R1 3800 100 300 056 360 SD26-0.56-3.60-3R1 3800 450 300 015 065 SD26-0.15-0.65-3R1 3800 100 300 057 360 SD26-0.57-3.60-3R1 3800 450 300016 09 SD26-0.16-0.90-3R1 3800 140 300 058 360 SD26-0.58-3.60-3R1 3800 450 300017 09 SD26-0.17-0.90-3R1 3800 140 300 059 360 SD26-0.59-3.60-3R1 3800 450 300018 09 SD26-0.18-0.90-3R1 3800 140 300 060 360 SD26-0.60-3.60-3R1 3800 450 300019 09 SD26-0.19-0.90-3R1 3800 140 300 061 390 SD26-0.61-3.90-3R1 3800 450 300 020 125 SD26-0.20-1.25-3R1 3800 180 300 062 390 SD26-0.62-3.90-3R1 3800 500 300021 125 SD26-0.21-1.25-3R1 3800 180 300 063 390 SD26-0.63-3.90-3R1 3800 500 300 022 125 SD26-0.22-1.25-3R1 3800 180 300 064 390 SD26-0.64-3.90-3R1 3800 500 300023 125 SD26-0.23-1.25-3R1 3800 180 300 065 390 SD26-0.65-3.90-3R1 3800 500 300 024 125 SD26-0.24-1.25-3R1 3800 180 300 066 390 SD26-0.66-3.90-3R1 3800 500 300025 155 SD26-0.25-1.55-3R1 3800 220 300 067 390 SD26-0.67-3.90-3R1 3800 500 300 026 155 SD26-0.26-1.55-3R1 3800 220 300 068 450 SD26-0.68-4.50-3R1 3800 560 300027 155 SD26-0.27-1.55-3R1 3800 220 300 069 450 SD26-0.69-4.50-3R1 3800 560 300 028 155 SD26-0.28-1.55-3R1 3800 220 300 070 450 SD26-0.70-4.50-3R1 3800 560 300029 155 SD26-0.29-1.55-3R1 3800 220 300 071 450 SD26-0.71-4.50-3R1 3800 560 300 030 180 SD26-0.30-1.80-3R1 3800 240 300 072 450 SD26-0.72-4.50-3R1 3800 560 300031 180 SD26-0.31-1.80-3R1 3800 240 300 073 450 SD26-0.73-4.50-3R1 3800 560 300 032 180 SD26-0.32-1.80-3R1 3800 240 300 074 450 SD26-0.74-4.50-3R1 3800 560 300033 180 SD26-0.33-1.80-3R1 3800 240 300 075 450 SD26-0.75-4.50-3R1 3800 560 300 034 180 SD26-0.34-1.80-3R1 3800 240 300 076 500 SD26-0.76-5.00-3R1 3800 630 300035 220 SD26-0.35-2.20-3R1 3800 280 300 077 500 SD26-0.77-5.00-3R1 3800 630 300 036 220 SD26-0.36-2.20-3R1 3800 280 300 078 500 SD26-0.78-5.00-3R1 3800 630 300037 220 SD26-0.37-2.20-3R1 3800 280 300 079 500 SD26-0.79-5.00-3R1 3800 630 300 038 220 SD26-0.38-2.20-3R1 3800 280 300 080 500 SD26-0.80-5.00-3R1 3800 630 300039 270 SD26-0.39-2.70-3R1 3800 360 300 081 500 SD26-0.81-5.00-3R1 3800 630 300 040 270 SD26-0.40-2.70-3R1 3800 360 300 082 500 SD26-0.82-5.00-3R1 3800 630 300041 270 SD26-0.41-2.70-3R1 3800 360 300 083 500 SD26-0.83-5.00-3R1 3800 630 300 042 270 SD26-0.42-2.70-3R1 3800 360 300 084 500 SD26-0.84-5.00-3R1 3800 630 300043 270 SD26-0.43-2.70-3R1 3800 360 300 085 500 SD26-0.85-5.00-3R1 3800 630 300 044 270 SD26-0.44-2.70-3R1 3800 360 300 086 570 SD26-0.86-5.70-3R1 3800 710 300045 270 SD26-0.45-2.70-3R1 3800 360 300 087 570 SD26-0.87-5.70-3R1 3800 710 300 046 270 SD26-0.46-2.70-3R1 3800 360 300 088 570 SD26-0.88-5.70-3R1 3800 710 300047 270 SD26-0.47-2.70-3R1 3800 360 300 089 570 SD26-0.89-5.70-3R1 3800 710 300 048 270 SD26-0.48-2.70-3R1 3800 360 300 090 570 SD26-0.90-5.70-3R1 3800 710 300049 320 SD26-0.49-3.20-3R1 3800 400 300 091 570 SD26-0.91-5.70-3R1 3800 710 300 050 320 SD26-0.50-3.20-3R1 3800 400 300 092 570 SD26-0.92-5.70-3R1 3800 710 300051 320 SD26-0.51-3.20-3R1 3800 400 300 093 570 SD26-0.93-5.70-3R1 3800 710 300 Chi u sâu khoan ~6xD  Tưới nguội ngoài.  Để biết chế độ cắt và thông s máy xin xem trang 102. Không ph . Seco Feedmax - SD26 Mũi khoan c c nh Đ ờng kính m ũi khoan D c (mm) Chi u sâu khoan max l 4 (mm) Mã s n ph m Kích th c theo mm Đ ờng kính m ũi khoan D c (mm) Chi u sâu khoan max l 4 (mm) Mã s n ph m Kích th c theo mm l 2 l 1 dm m h6 l 2 l 1 dm m h6 094 570 SD26-0.94-5.70-3R1 3800 710 300 155 1120 SD26-1.55-11.20-3R1 3800 1340 300 095 570 SD26-0.95-5.70-3R1 3800 710 300 156 1120 SD26-1.56-11.20-3R1 3800 1340 300096 650 SD26-0.96-6.50-3R1 3800 800 300 157 1120 SD26-1.57-11.20-3R1 3800 1340 300 097 650 3800 800 300 158 1120 3800 1340 300 098 650 SD26-0.98-6.50-3R1 3800 800 300 159 1120 SD26-1.59-11.20-3R1 3800 1340 300099 650 SD26-0.99-6.50-3R1 3800 800 300 160 1120 SD26-1.60-11.20-3R1 3800 1340 300 100 650 SD26-1.00-6.50-3R1 3800 800 300 161 1120 SD26-1.61-11.20-3R1 3800 1340 300101 650 SD26-1.01-6.50-3R1 3800 800 300 162 1120 SD26-1.62-11.20-3R1 3800 1340 300 102 650 SD26-1.02-6.50-3R1 3800 800 300 163 1120 SD26-1.63-11.20-3R1 3800 1340 300103 650 SD26-1.03-6.50-3R1 3800 800 300 164 1120 SD26-1.64-11.20-3R1 3800 1340 300 104 650 SD26-1.04-6.50-3R1 3800 800 300 165 1120 SD26-1.65-11.20-3R1 3800 1340 300105 650 SD26-1.05-6.50-3R1 3800 800 300 166 1120 SD26-1.66-11.20-3R1 3800 1340 300 106 730 SD26-1.06-7.30-3R1 3800 900 300 167 1120 SD26-1.67-11.20-3R1 3800 1340 300107 730 SD26-1.07-7.30-3R1 3800 900 300 168 1120 SD26-1.68-11.20-3R1 3800 1340 300 108 730 SD26-1.08-7.30-3R1 3800 900 300 169 1120 SD26-1.69-11.20-3R1 3800 1340 300109 730 SD26-1.09-7.30-3R1 3800 900 300 170 1120 SD26-1.70-11.20-3R1 3800 1340 300 110 730 SD26-1.10-7.30-3R1 3800 900 300 171 1120 SD26-1.71-11.20-3R1 3800 1340 300 111 730 SD26-1.11-7.30-3R1 3800 900 300 172 1120 SD26-1.72-11.20-3R1 3800 1340 300 112 730 SD26-1.12-7.30-3R1 3800 900 300 173 1120 SD26-1.73-11.20-3R1 3800 1340 300113 730 SD26-1.13-7.30-3R1 3800 900 300 174 1120 SD26-1.74-11.20-3R1 3800 1340 300 114 730 SD26-1.14-7.30-3R1 3800 900 300 175 1120 SD26-1.75-11.20-3R1 3800 1340 300115 730 SD26-1.15-7.30-3R1 3800 900 300 176 1120 SD26-1.76-11.20-3R1 3800 1340 300 116 820 SD26-1.16-8.20-3R1 3800 1000 300 177 1120 SD26-1.77-11.20-3R1 3800 1340 300117 820 SD26-1.17-8.20-3R1 3800 1000 300 178 1120 SD26-1.78-11.20-3R1 3800 1340 300 118 820 SD26-1.18-8.20-3R1 3800 1000 300 179 1120 SD26-1.79-11.20-3R1 3800 1340 300119 820 SD26-1.19-8.20-3R1 3800 1000 300 180 1120 SD26-1.80-11.20-3R1 3800 1340 300 120 820 SD26-1.20-8.20-3R1 3800 1000 300 181 1120 SD26-1.81-11.20-3R1 3800 1340 300121 820 SD26-1.21-8.20-3R1 3800 1000 300 182 1120 SD26-1.82-11.20-3R1 3800 1340 300 122 820 SD26-1.22-8.20-3R1 3800 1000 300 183 1120 SD26-1.83-11.20-3R1 3800 1340 300123 820 SD26-1.23-8.20-3R1 3800 1000 300 184 1120 SD26-1.84-11.20-3R1 3800 1340 300 124 820 SD26-1.24-8.20-3R1 3800 1000 300 185 1120 SD26-1.85-11.20-3R1 3800 1340 300125 820 SD26-1.25-8.20-3R1 3800 1000 300 186 1120 SD26-1.86-11.20-3R1 3800 1340 300 126 820 SD26-1.26-8.20-3R1 3800 1000 300 187 1120 SD26-1.87-11.20-3R1 3800 1340 300127 820 SD26-1.27-8.20-3R1 3800 1000 300 188 1120 SD26-1.88-11.20-3R1 3800 1340 300 128 820 SD26-1.28-8.20-3R1 3800 1000 300 189 1120 SD26-1.89-11.20-3R1 3800 1340 300129 820 SD26-1.29-8.20-3R1 3800 1000 300 190 1120 SD26-1.90-11.20-3R1 3800 1340 300 130 820 SD26-1.30-8.20-3R1 3800 1000 300 191 1120 SD26-1.91-11.20-3R1 3800 1340 300131 920 SD26-1.31-9.20-3R1 3800 1120 300 192 1120 SD26-1.92-11.20-3R1 3800 1340 300 132 920 SD26-1.32-9.20-3R1 3800 1120 300 193 1120 SD26-1.93-11.20-3R1 3800 1340 300133 920 SD26-1.33-9.20-3R1 3800 1120 300 194 1120 SD26-1.94-11.20-3R1 3800 1340 300 134 920 SD26-1.34-9.20-3R1 3800 1120 300 195 1120 SD26-1.95-11.20-3R1 3800 1340 300135 920 SD26-1.35-9.20-3R1 3800 1120 300 196 1120 SD26-1.96-11.20-3R1 3800 1340 300 136 920 SD26-1.36-9.20-3R1 3800 1120 300 197 1120 SD26-1.97-11.20-3R1 3800 1340 300137 920 SD26-1.37-9.20-3R1 3800 1120 300 198 1120 SD26-1.98-11.20-3R1 3800 1340 300 138 920 SD26-1.38-9.20-3R1 3800 1120 300 199 1120 SD26-1.99-11.20-3R1 3800 1340 300139 920 SD26-1.39-9.20-3R1 3800 1120 300 200 1120 SD26-2.00-11.20-3R1 3800 1340 300 140 920 SD26-1.40-9.20-3R1 3800 1120 300141 920 SD26-1.41-9.20-3R1 3800 1120 300 142 920 SD26-1.42-9.20-3R1 3800 1120 300143 920 SD26-1.43-9.20-3R1 3800 1120 300 144 920 SD26-1.44-9.20-3R1 3800 1120 300145 920 SD26-1.45-9.20-3R1 3800 1120 300 146 920 SD26-1.46-9.20-3R1 3800 1120 300147 920 SD26-1.47-9.20-3R1 3800 1120 300 148 920 SD26-1.48-9.20-3R1 3800 1120 300149 920 SD26-1.49-9.20-3R1 3800 1120 300 150 920 SD26-1.50-9.20-3R1 3800 1120 300151 1120 SD26-1.51-11.20-3R1 3800 1340 300 152 1120 SD26-1.52-11.20-3R1 3800 1340 300153 1120 SD26-1.53-11.20-3R1 3800 1340 300 154 1120 SD26-1.54-11.20-3R1 3800 1340 300 Chi u sâu khoan ~6xD

SD26-0.97-6.50-3R1

SD26-1.58-11.20-3R1

  Gãy trên m t ti p xúc/ t i đáy l Giảm bước tiến khi vào l /thoát l . Cán dao khuyên dùng Đ n địnhĐộ n định c a ng dụng là quan trọng để đạt tu i thọ dụng cụ Để đạt kết quả t t nh t, dùng đầu c p dao loại DIN 1835 B/DIN 6535 HB và (Weldon) ho c DIN 1835 E/DIN 6535 HE (Whistle Notch).độ chính xác l t t nh t.

VCGX 090202-D1

  Crownloc® – Môđun vát mép H ng d n gá l ắp/đ t môđun Lắp môđun vào mũi khoan mà không cần gắn hạt dao vát mép ho c chóp m ũi khoan vào. Chi u sâu vát mép max max D c max (mm) (inch) (mm) (inch) 12-13 .472-.512 1,5 .05914-19 .551-.748 2 .079 Crownloc® - Thi t k theo yêu cầu Không c ần đ i báo giá.

1 P

  Giảm t c độ cắt Tăng sự tập trung c a dung dịch làm nguội.Nếu khoan xuyên những bề m t thô, c ng ho c nghiêng, gi ảm bước tiến xu ng 30%–50% khi vào và thoát l . Dung sai đ ờng kính không đ t yêu cầu Nếu khoan xuyên những bề m t thô, c ng và nghiêng, gi ảm bước tiến xu ng 30%–50% khi vào l và thoát l .

6 P 90-70-40 0,15-0,20-0,2 0,1-0,21-0,27 0,1-0,22-0,28 0,17-0,23-0,29

  Nếu khoan xuyên những bề m t thô ho c c ng, gi ảm bước tiến xu ng 30%–50% khi vào và thoát l . Perfomax® – SD502Ph ki n thay th , Thiết bị phụ giao kèm với hàng Chi u sâu khoan ~ 2 x DCán chu n ISO 9766, -7 4 (mm) Mã s n ph m Kích th c theo mm Lo i h t dao Đi u chỉnh h ng kính l 2 l 1s l c l 3s dm m D 5m H t dao tâm H t dao biên - + 52 104 SD502-52-104-40R7[ 202 134 68 109 40 59 SPGX 1904-C1 SCGX 150512..

SD502-55-110-40R7

  0,25 0,5 31 93 SD503-31-93-32R7[ 183 123 60 98 99 69 SD503-23-69-25R7[ 4 (mm) Mã s n ph m Kích th c theo mm Lo i h t dao Đi u chỉnh h ng kính l 58 17 51 SD503-17-51-25R7[ 137 81 56 56 25 35 SPGX 0502-C1 SCGX 050204.. Perfomax® – SD503Ph ki n thay th , Thiết bị phụ giao kèm với hàng Chi u sâu khoan ~ 3 x DCán chu n ISO 9766, -7 4 (mm) Mã s n ph m Kích th c theo mm Lo i h t dao Đi u chỉnh h ng kính l 2 l 1s l cl 3s dm m D 5m H t dao tâm H t dao biên - + 38 114 SD503-38-114-40R7-SP12 [ 212 144 68 119 40 50 SPGX 12T3-C1 SCGX 120408..

SD503-41-123-40R7

  0,35 0,5024,00 4 (mm) Mã s n ph m Kích th c theo mm Lo i h t dao Đi u chỉnh h ng kính l 1s l 3s D 5m H t dao tâm H t dao biên - + 88 93 54 SD503-18-54-C5[ 50 SPGX 0602-C1 SCGX 050204.. 0,35 0,5024,00 4 (mm) Mã s n ph m Kích th c theo mm Lo i h t dao Đi u chỉnh h ng kính l 1s l 3s D 5m H t dao tâm H t dao biên - + 90 95 54 SD503-18-54-C6[ 63 SPGX 0602-C1 SCGX 050204..

SD504-57-228-40R7

  Ki ểm tra kỹ vi c siết vít khóaCác mômen xo ắn khóa k t n i Graflex khuyên dùng Kích c ỡ Vít đỉnh cầu (A) & (B) Vít khóa then (C) Graflex d mm D mm l mm 4 22 40 24 20 Nm 0,7 Nm 5 28 50 30 25 Nm 2 Nm 6 36 63 40 35 Nm 4 Nm 7 46 90 50 60 Nm 8 Nm Perfomax® - H ng d n mài l iH ng d n mài l i cho SD600 1. Đầu khoan (không dùng m ũi khoan d n h ng) Perfomax® - Các c pđ ph h t dao Tính n ng: L i ích:4 lưỡi cắt m i hạt dao Kinh tếHạt dao vuông kh e Độ tin cậy Năng su tChi phí cho m i l th p H t dao biênC p độ ph dành cho gia công t c độ cao trong điều ki n t t khi cần chịu mòn t i đa.

WCMX-86 SPGX-C1 T3000D

  C p độ ph chịu mòn t t hơn T400D cho gia công t c độ cao trong điều ki n t t Được ph MTCVD.Ti (C, N) + Al 2 O 3 1. Góc thoát c nh c a h t dao C P 4.

3. Dung sai C p đ dung sai Dung sai +/- mm Cho d, kích th c theo mm 5.556 6,35 7.937

  Đ dày 02 = 2,38 mm 03 = 3,18 mmT3 = 3,97 mm 04 = 4,76 mm 05 = 5,56 mm 7. H t dao v i m t vát góc/bán kính m ũi 04 = 0,4 mm 08 = 0,8 mm12 = 1,2 mm v.v.

SCGX 050204W-P2

  [ 060204W-P2 [ 070308W-P2 [ 09T308W-P2 [ 120408W-P2 [ 150512W-P2 * Hình h ọc cho b c ti n cao mà v n duy trì đ bóng b m t t t. H t dao biên, lo i C1 cho, SD502, SD503, SD504, SD505, SD542 Kích th c theo mm Dung sai: l s l = ±0,025 Kích c ỡ s = ±0,13 05 5.556 2,38 06 6,35 2,38 07 7.937 3,18 09 9.525 3,18 11 11.509 3,9712 12,7 3,97 15 15.875 4,7619 19,05 4,76 C p đ ph 2000 P H t dao Mã s n ph m D T250D T400D T1000D T2000D T3000D SPGX-C1T3000D đ c khuyên dùng khi cần đ t tính chịu [ [ mòn t i đa trên h t dao tâm.

7 T1000D T250D

  Tu i th ọ d ng c Không nên dùng các hạt dao với độ mòn m t sau vượt quá 0,2-0,4 mm đo tại điểm lớn nh t. Tu i th ọ d ng c Không nên dùng các hạt dao với độ mòn m t sau vượt quá 0,2-0,4 mm đo tại điểm lớn nh t.

1 T2000D 300 -85

  0,11 T2000D 0,19 6-7 0,13 0,18 0,12 0,16 0,14 100-150 0,09 0,12 0,08 0,10 T400D -860,07 150-200 140-190 0,08 T400D -860,05 0,13 0,03 T400D -86 0,09 170-220 T2000D 0,17 8–9 0,16 T3000D 0,12 0,14 0,10 0,12 0,08 0,10 0,07 180-230 0,15 4–5 T2000D 0,05 0,10 Perfomax® – Chđ cắt L ựa chọn đầu tiên khuyên dùng cho các ng dụng t ng quát được tô đ m. Tu i th ọ d ng c Không nên dùng các hạt dao với độ mòn m t sau vượt quá 0,2-0,4 mm đo tại điểm lớn nh t.

T3000D 130-180 0,07-0,10-0,12 0,07-0,10-0,12 0,08-0,11-0,13 0,08-0,12-0,14 0,08-0,11-0,13

  Thi t l p Các khuy n ngh ị v đi u chỉnh đ ờng kính l và cách thi t l p Quay Các m ũi khoan gắn hạt dao có thể được dịch chuyển ra kh i tâm để đạt một Đầu dao có thể điều chỉnh c a Seco được khuyên dùng cho vi c thiết lập đư ng đư ng kính l nh hơn ho c lớn hơn l thực. (SCGX-P1) h S c v tu i th ọ d ng c ẻ h t MMòn m t sau quá nhanh Giảm bước tiến vào l .

1 Kích c ỡ mm cán khoan mm inch Mã s n ph m L D d l

  Áp su t S vòng/ Kích d ng k p dt i đa phút 5m 1 c ỡ mm đàn h i mm Mã s n ph m L B D d L l bar t i đa 2 2 1 3 ại D 29 5 28 Lo 1-20 BSM0515872293A0 106,3 112,5 60 42 65 43,3 20 6000 2,3 5 28 Lo ại D 29 1-20 BSM0515872295A0 106,3 127,5 60 42 80 43,3 20 6000 2,4 ng k p lo ại D 29 được li t kê trên trang 225. Cán Graflex Kích th c theo mm Kích c ỡÁp su t Kích d ng k p dt i đa Vòng/phút 5m 1 c ỡ mm đàn h i mm Mã s n ph m L D d l bar t i đa 2 2 3 ại D 29 5 28 Lo 1-20 BSM051587229100 106,3 75 42 43,3 20 6000 1,8 ng k p lo ại D 29 được li t kê trên trang 225.

BIFIX PRECIFIX PRECIMASTER

  20 6 26,499-38,499 – PM50-XX-XXX- 11 PM11-XX] ] ] ] ] ] ] ] 16 6 21,500-26,499 – PM50-XX-XXX- 8 PM08-XX] ] ] ] ] ] ] ] 6 20 15,500-21,499 – PM50-XX-XXX- 7 PM07-XX] ] ] ] ] ] ] ] 12 4 11,500-15,499 – PM50-XX-XXX- 6 PM06-XX] ] ] ] ] ] ] ] 9 4 9,520-11,499 – PM50-XX-XXX- Đ ờng kính trung gian 15 PM15-XX[ [ ] ] [ ] ] ] 11 PM11-XX[ [ ] ] [ ] ] ] 24 23,813/23,9 PM50-24H7-EB.. 6 Đầu dùng cho l su t (cũng có th đ c dùng cho l c n: Chi u sâu doa t i đa 1 x D, Vc gi m 50-80 %) Đầu Đ ờng kính D c (mm) Kích c ỡ mũi khoan* Mã s n ph m a d Kích c ỡ thân Hình h ọc C p đ ph E B 4 12 4 7 PM07-XX[ [ ] ] [ ] ] ] 13 12,8/12,9 PM50-13H7-EB..

1 EB45 5-25-30 70-40-80 90-80-230 20-60-200 20-220-300 0,20-0,30-0,60 0,25-0,50-0,90

2 EB45 15-5-30 70-140-180 90-180-30 10-160-00 10-0-300 0,0-0,30-0,60 0,5-0,50-0,90

  Nanofix™- Hình học l ỡi và c p đ phng d ng EB45 Kiểm soát phoi +++ 0,8 - 1,2) a Độ bóng bề m t + (RĐa năngEB845Kiểm soát phoi ++ 0,2 - 0,8) a Độ bóng bề m t +++ (REB25Năng su t bước tiến +++ 0,4 - 0,8) a Độ bóng bề m t ++ (RKiểm soát phoi + C p đ ph H15 Không phLo ại hạt cực mịn dẻo cho t t cả các loại vật li u. Ví d đ t hàng: NF10-10,187/10,213-EB845, RX2000 6 60 4 Đ ờng kính D c (mm) Mã s n ph m Kích th c theo mm Hình h ọc C p đ ph l 3s dm m l 2 Kích c ỡ thân dao E B 45 E B 845 E B 25 R X 2000 H 15 11,98 11,98 H7 11,980 / 11,998 .4717 / .4724 11,8 NF10-11.98 H7-EB..

NFQF06-11811-0625N1 5/8 0,6299 1,1811 3,1496 4,9015

0.1201-0.2382 NFQF06-14567-0375N1 3/8 0,6299 1,4567 3,1496 5,689 NFQF06-12992-0500N1 1/2 0,6299 1,2992 3,1496 5,689

NFQF06-11811-0625N1 5/8 0,6299 1,1811 3,1496 5,689

0.2383-0.3169 Nanofix™ -Đầu c p dao

NFQF10-18504-0750N1 3/4 0,9055 1,8504 3,9370 7,4606

0.3170-0.3956 NFQF10-20472-0500N1 1/2 0,9055 2,0472 3,9370 7,8543 NFQF10-19291-0625N1 5/8 0,9055 1,9291 3,9370 7,8543

NFQF10-18504-0750N1 3/4 0,9055 1,8504 3,9370 7,8543

  Gi đây bạn có thể tự báo giá dao doa  trung gian và điều chỉnh đầu c p dao Precimaster theo ý c a bạn bằng vi c dùngph ần mềm Thiết kế theo yêu cầu c a Seco. M ột chương trình d sử dụng: Chỉ cần xác định  chi tiết t i thiểu/t i đa ho c dùng h th ng ISO có sẵn trong phần mềm.

2 Quan tr ọng

  SF-100Ch t n i cho đ ng h so,dao doa 6–20 mm . SF-620 Ch t n i chođ ng h so, dao doa 20–36 mm .

15 C P

P0 -EN1-0

P1 -EN1-0

] [ ] ] ] [ ] [ ] ] ] ] [ ] [ ] ] ] [ ] [ ] ] ] ] [ ] [ ] ] [ ] ] ] [ Kích c ỡ Kích th c theo mm W l sP00 1,5 11 1,0 P0 2,5 20 1,2 P1 3,0 20 1,5 P2 4,5 20 2,0 P4 7,0 25 2,3[ Tiêu chu n có tr kho, ] Tiêu chu n không tr kho Tùy vào s thay đ i v đơn giá hi n t i và danh sách hàng trong kho ] [ ] ] [ ] ] ] [ ] Bifix® – Lỡi cắtBifix® – L ưỡi cắt L ỡi cắt Mã s n ph m C p đ ph H 20 C F P00 -EN1-0 ] ] ] [ ] ] [ ] ] ] [ ] ] [ ] ] ] [ ] [ ] [ ] ] ] [ ] [ ] ] ] ] [ ] [ ] ] ] ] ] ] [ ] ] ] [ ] [ ] ] ] [ ] [ ]

P2 -EN1-0

P4 -EN1-0

  Gi đây bạn có thể tự báo giá dao doa  trung gian và điều chỉnh đầu c p dao Bifix theo ý c a bạn bằng vi c dùng phần mềmThi ết kế theo yêu cầu c a Seco. Bifix® – Chđ cắt Các khuy n ngh ị v l ỡi và ch đ cắtÁp d ụng bảng khuyến nghị về lưỡi và chế độ cắt để chọn t c độ cắt vàb ước tiến.

7 CP15-CP20–H15-CF

  Bifix® – H ng d nđi u chỉnh H ng d n đi u chỉnhCh ỉnh phần sau c a lưỡi tạom ột đư ng kính để đạt được phần côn sau 0,01 mm/10 mm c a chiều dài l ưỡi (xem hình 2). Tính chính xác:IT 6H th ng k p n định Precifix™ - T ng quan ph m viPh m vi Chi u sâu Dung sai Đ ờng kính Đ bóng Precifix™doa l trung gian b m t PF84 11,750– 2–10 x D IT 6–7 X R 0,4–0,8 a m 17,499 Trang 290-291.

IT 6-7

  Yêu c ầu v t i ngu i Để đạt tu i thọ dụng cụ t i đa và ch t lượng l , nên lưu ý những yêu cầu tưới nguội như sau. Đ gá lắp đ t M ũi ch ng tâm động chịu tải Mã s n ph m Thi ết bị điều chỉnh hoàn thi n ………………SFPF-1 Ph ki n thay th M ũi ch ng tâm chịu tải cho đầu Precifix.……SSCPF-2000  Để biết khuyến nghị về chế độ cắt, xem trang 302.

LNEG0702-EN1-12

LNEG1003-EN1-06

LNEG1003-EN1-12

  a 10 10 5,5 3,5 EN1 – ng d ng t ng quát C p đ ph và góc tr c chínhSử dụng bảng tra c u trên trang để xác định xem vật li u phôi thu ộc nhóm vật li u nào c a Seco. C p đ ph T100R Đ c phC p độ ph hạt mịn c ng được ph công ngh PVD, thích hợp cho hầu hết các vật li u.(Ti, Al) N 10 5,5 3,5 CM G m kimC p độ ph chịu mòn cao.

RNAX1005-EN1-12

  Gi đây bạn có thể tự báo giá dao doa trung gian và điều chỉnh đầu c p dao Precifix theo ý c a bạn bằng vi c dùng phần mềm Thiết kế theo yêuc ầu c a Seco. Precifix™ - Chđ cắt Các khuy n ngh ị v l ỡi và ch đ cắt Áp d ụng bản khuyến nghị về lưỡi và chế độ cắt để chọn t c độ cắt và bước tiến.

T100R-H02

  Mã s n ph m A mm Thi t k theo yêu c ầu D ng côn D Vít k p t i đa A t i thi u A t i đa Đầu c p dao doa HF32-050-G3 [ 50 Graflex 3 32 4 miếng Chc M3X160,3 HF32-.... Mã s n ph m A mm Thi t k theo yêu c ầu D ng côn D Vít k p t i đa A t i thi u A t i đa Đầu c p dao doa HF100-100-G7 [ 100 Graflex 7 1004 mi ếng Chc M8X30 5 HF100-....

SFH-GV3BC25MJJ ER32

25 80,5-77 60 62 50 35-31,5 1/4 0,3

SFH-GV3BC25JJ ER32 25,4 80,5-77

60 62 50 35-31,5 1/4 0,3

SFH-GV4BC31JJ ER40 31,75 94,5-91

80 72 63 39,5-36 3/8 0,3 Dòng s n ph m t c đ cao k t c u gọn GV v i ng k p đàn h i ng k p và chìa v n không kèm theo v ới các mâm c p.

SFH-GV4BC32JJ ER40

10 5880 4020 ER40 32 94,5-91 80 72 63 39,5-36 3/8 0,3 Mã s n ph m Kích c ỡ ng k p Kích c ỡ Chìa v n dm t D 1 l 41 46 – – 26 ER40 5880 4026 41 46 – – 25 5880 4025 ER40 41 46 – – 20 41 46 – – 33 16 5880 4016 ER40 33 40 – – 20 ER32 5880 3220 03B587540 25880 3210 ER32 33 16 5880 3216 ER32 03B587532 40 ER32 40 ER40 Đầu c p đ ngDòng s n ph m k t c u g ọn Kích th c theo mm Mã s n ph m dm dm l l D d l l d H Dt m 1 cm 1 9 3 ct th thSFH-C01019JJ 10 19,05 44,5 40 38,5 30 11 25 1/8 6 M6 1 0.575 SFH-C01020JJ 10 20 44,5 40 38,5 30 11 25 1/8 6 M6 1 0.590 SFH-C01019JJL 10 19,05 62 60 38,5 30 11 25 1/8 6 M6 1 0.575 SFH-C01020JJL 10 20 62 60 38,5 30 11 25 1/8 6 M6 1 0.590 SFH-C21619CJJ 16 19,05 67,5 50 51,5 34 17 40 1/4 8 M6 1,5 0.970 SFH-C21620CJJ 16 20 67,5 50 51,5 34 17 40 1/4 8 M6 1,5 0.970 SFH-C21619JJL 16 19,05 87 60 51,5 34 17 40 1/4 8 M6 1,5 1.100 SFH-C21620JJL 16 20 87 60 51,5 34 17 40 1/4 8 M6 1,5 1.100 SFH-C22019CJJ 20 19,05 77,5 50 51,5 44 27 50 1/4 8 M8 1,5 0.970 SFH-C22020CJJ 20 20 77,5 50 51,5 44 27 50 1/4 8 M8 1,5 1.000 SFH-C22019JJL 20 19,05 97 60 51,5 44 27 50 1/4 8 M8 1,5 1.100 SFH-C22020JJL 20 20 97 60 51,5 44 27 50 1/4 8 M8 1,5 1.100 SFH-C32525MJJ 25 25 90 110 59,5 50 31 60 3/8 11 M8 1,5 1.700 SFH-C32525JJ 25 25,4 90 110 59,5 50 31 60 3/8 11 M8 1,5 1.700 25 25 125 70 59,5 50 31 60 – SFH-C32525MJJL 11 M8 1,5 1.980 SFH-C32525JJL 25 25,4 125 70 – 59,5 50 31 60 11 M8 1,5 1.980 Linh ki n Vòng thu nh Mã s n ph m dm t dm m SRR-BR11016 10 16 SRR-BR21620 16 20 SRR-BR31625 16 25 SRR-BR32025 20 25 Các ti ếp hợp ng mềm không kèm theo hàng. Đầu c p đ ngCác dòng s n ph m k t c u g ọn v i ng k p đàn h i Kích th c theo mm Mã s n ph m dm dm l l D d l l d t m 1 cm 1 9 3 ct th

SFH-C65BC25CJJ ER32 25,4

94 50 64,5 50 33 42 3/8 1,5

SFH-C65BC25MCJJ ER32

  Đầu móc l thô EPB - T ng quanMóc l đ i x ng: 2 đ t a h t dao lo i A chu n Móc l so le: 1 đ t a h t dao mở r ng lo i B và 1 đ t a h t dao chu n lo i A Đầu móc l thô EPB - Đ c tính 8 đầu móc l thô cho các l t  18 đ n 205 mm S ự lắp ráp một đầu móc l thô là sự kết hợp giữa 1 thân (đầu) với 2 đế tựa hạt dao. Đầu cân bằng tinh cho phép t c độ cao hơn, Thích hợp cho cắt va đập.c ải thi n hình học l và giảm ng su t Đầu tưới nguội trong, xuyên su t ho c dọc tr ục chính máy.theo d ụng cụ và bộ n i đa ch c năng.Có mư i bộ dụng cụ bao ph rộng các phạm vi móc l .

5) S = thép (cán ng ắn)

  D ụng cụ móc l Ph ạm vi đư ng ® lo ại Axiabore kính móc l (6) Đầu móc l tinh EPB, Axiabore®Lo i A760 0x – không cân bĐầu móc l tinh EPB, Axiabore® Đầu lo i Axiabore® ằng  Với sự điều chỉnh vi c p (khoảng tăng 0.01 mm và vécnê 2.5 m, trên đư ng kính). Cán Graflex Kích th c theo mm T c đ v n hành t i đa** Ph m vi C Kích c ỡ d Mã s n ph m Mô t A D d RPM t i đa m/phút t i đa  mm 1 2 14 0,3-8 A760 01 Nanobore - 25 25 6 30 000 0,100 18 2-20 A760 02 Axiabore 32 36,5 12 12 000 0,250 5 28 6-108*** A760 03 Plus 45 54 16 8 000**** 1 000 0,810 V ề dụng cụ, xem trang 382- 384.

2 A760 01

  Đầu móc l tinh EPB, Axiabore®Lo i A760 1x – Đầu lo i Axiabore®, cân bằng đ c  LibraOne được lắp trên h th ng cân bằng dựa vào vòng thi ết lập cân bằng đơn. Với sự điều chỉnh vi c p (khoảng tăng 0.01 mm và vécnê 2.5 m, trên đư ng kính). Cán Graflex Kích th c theo mm T c đ v n hành t i đa** Ph m vi C Kích c ỡ d Mã s n ph m Mô t A D d RPM t i đa m/phút t i đa  mm 1 3 18 2-20 A760 12 Axialibrabore 50 36,5 12 24 000 1 500 0,380 5 28 6-33*** A760 13 Axialibrabore Plus 65 54 16 20 000 1 500 1,150 V ề dụng cụ, xem trang 382- 384.

2 S A760 1

  2 0,057 E21 2 2 …02/…12 10-13 12 A762 202 Cho kích c ỡ h t dao Chìa v n Torx cho vít khóa h t dao Vít khóa h t dao (1) Torx Plus Torx Plus Ki u 1 Ki u 2 ** +0,2 mm có th ể đạt phạm vi b sung. 1 0,005 -…02/...12 6-8 …01 6-8 1 r Thép, lo i h t dao ghép m nh Kích c ỡ h t dao phù h p Ki u Mã cân L b ằng l a f  1 mm Mã s n ph m Kích th c theo mm Góc nghiêng d 12 A763 002 2 90 WB..0301..

WB..0301.. T06P-3

  07 Đ t a h t dao, cho cán móc l tinh môđun Kích cỡ lắp đơn thích hợp cho t t cả cán móc l (và OD-ti n). 1 f l  Kích th c theo mm Kích c ỡh t dao phù h p Góc nghiêng Bi u đ chọn: D ng c và đ t a h t dao móc l thích h p cho đầu Axiabore ® V ề các đư ng kính lớn hơn, xin xem phần bộ n i Đa ch c năng (MPA).

A760 02/ A760 12

  Cán cacbit v ới đế tựa hạt dao 60 A760 E20 A765 R3 12 CC..0602.. Cacbit, lo ại hạt dao13-15,5 10 A761 442 – 4 – Cacbit kh i4,5-6,2 55 A765 202 – 12 CC..0602..

A760 03/ A760 13

  Cán thép v ới đế tựa hạt dao13-15,5 Đầu móc l tinh EPB, Axiabore®B n i đa ch c n ng (MPA) ® Plus - ch ỉ có đầu A760 03*.  Thích hợp cho - Axiabore  Được thiết kế để giữ một cán và một đ i trọng (cho móc l ho c OD-ti n) ho c hai cán chít rãnh (cho chít rãnh m t đầu). Tưới nguội xuyên có đầu phun điều chỉnh được (3).

1 Cho móc l Cho OD-ti n Cho chít rãnh mm Mã s n ph m L l A

  Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n cho vít khóa Vít khóa (1) Vòng đ m (2) Cho S BDA16 BS25100 03HL05 5 950D0618 940ZC06 Vui lòng ki m tra tính hi u l c c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i.  Cán có thể được sử dụng cho móc l ho c OD-ti n ngoài. Dùng các đế tựa hạt dao gi ng nhau như các cán móc l mô đun.

1 Lo i móc l OD-ti n mm mm Mã s n ph m L L l l f Ki u

1 2 3 2 Cán* 53-108 2-57 16 25 BAS25 MH 1660 57 48,5 40 4 1 - 0,093 Đ i trọng 16 25 BAS25 CW 1660 56,5 48,5 - 2-57 2 0,100Đ t mua đế tựa hạt dao riêng, xem trang 385. ** Các phạm vi móc l và OD-ti n liên quan đến đế tựa hạt dao đã chọn và vị trí thiết lập Linh ki n Ph ki n thay th Chìa v n Torx cho vít Vít khóa đ t a h t dao (1) khóa đ t a h t dao Cho Torx Plus Torx Plus

BAS25 MH1660 T15P-3

  15 C04008-T15P 15 Vui lòng ki m tra tính hi u l c c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. 6 34 0,100 đầu trên MPA  Để lắp trên MPA.

BAS25 FGI35 T15P-3

  17 16 25 58,5 1 A765 R1  mm* Mã đ t a h t dao V ị trí cán Kích th c theo mm Góc nghiêng  Kích c ỡ h t dao phù h p d d 1 L l a L u ý: M t b d ng c móc l yêu c ầu g m : - m t đầu Axiabore ® Plus (A760 03) - m t MPA (BDA16BS25100) - m t cán (BAS25MH1660) - m t đ i trọng (BAS25CW1660). 19,5-22 1 Mã đ t a h t dao V ị trí thi t l p Kích th c theo mm Góc nghiêng  Kích c ỡ h t dao phù h p d d 1 L l a L u ý: M t b d ng c móc l yêu c ầu g m : - m t đầu Axiabore ® Plus (A760 03) - m t MPA (BDA16BS25100) - m t cán (BAS25MH1660) - thi t b ị đ i trọng (BAS25CW1660).

A760 13A

30 A765 R5A765 203 10-13 Cacbit 30 A765 R3 T07P-3 ***A760 S30 13-18 Thép, mô đun 40 A765 R4 T15P-3 ***A760 S31 18-33 Thép, mô đun 50 A765 R5 A765 R6 Axialibrabore™ Plus - B A ph m vi  6-63 mm A760 13 A762 003 6-8 Thép 16 A765 R1 H04-4 *** 4,300A762 203 6-8 Cacbit 27 A765 R2 T06P-3 ***A763 003 8-10 Thép 22 A765 R3 T07P-3 ***A763 203 8-10 Cacbit 37 A765 R4 T15P-3 ***A765 003 10-13 Thép 55 A765 R6A760 S30 13-18 Thép, mô đun 16 A765 R1 H04-4 *** 2,900A763 003 8-10 Thép 40 A760 E30 13-18 Cacbit, mô đun 70 A760 S31 18-33 Thép, mô đun 50 A760 E31 18-33 Cacbit, mô đun 80 A760 A32 33-48 Nhôm, mô đun 60 A760 A33 48-63 Nhôm, mô đun 80 B d ng c chít rãnh m t đầu & ti n CA760 03C – BDA16 BS25100 MPA A765 R1 T15P-3 *** 1,500 BAS25 MH1660 Cán A765 R2 T07P-2 ***BAS25 CW1660 Đ i trọng 03HL05 ***BAS25 FGI35 Cán chít rãnh BAS25 FGE35 Cán chít rãnh Vui lòng ki m tra tính hi u l c c a danh sách hàng t n và đơn giá hi n t i. 22 A765 R2 T06P-3 ***A765 003 10-13 Thép A760 13 A762 003 6-8 Thép  mm 16 A765 R1 H04-4 *** 4,000A762 203 6-8 Cacbit V t li u l mm Axiabore ® Plus-B A ph m vi  6-33 mm A760 03A A760 03 A762 003 6-8 Thép 16 A765 R1 H04-4 *** 2,600A763 003 8-10 Thép 22 A765 R2 T06P-3 ***A765 003 10-13 Thép 30 A765 R3 T07P-3 ***A760 S30 13-18 Thép, mô đun 40 A765 R4 T15P-3 ***A760 S31 18-33 Thép, mô đun 50 A765 R5 A765 R6 Axiabore ® Plus - B B ph m vi  6-63 mm A760 03B A760 03 A762 003 6-8 Thép 27 A765 R2 T06P-3 ***A763 003 8-10 Thép  6-33 mm 22 A765 R3 T07P-3 ***A763 203 8-10 Cacbit 27 A765 R4 T15P-3 ***A765 003 10-13 Thép 30 A765 R5A765 203 10-13 Cacbit 55 A765 R6A760 S30 13-18 Thép, mô đun 40 A760 E30 13-18 Cacbit, mô đun 70 A760 S31 18-33 Thép, mô đun 50 A760 E31 18-33 Cacbit, mô đun 80 A760 A32 33-48 Nhôm, mô đun 60 A760 A33 48-63 Nhôm, mô đun 80 Axialibrabore™ Plus - B A ph m vi

A760 13B

  Vít k p có một mũi ch ng tâm động chịu tải được thiết kế để chịu tải trước m t bích c a dụng cụ dựa vào m t đầu dao móc l . Hình 3 Đầu móc l tinh EPB, Axiabore® –H ng d nQuy trình cân b ằng Đầu móc Axialibrabore™ (A760 12) và Axialibrabore™ Plus - (A760 13) đ c tính c a h th ng LibraOne: chỉ m t vòng cân bằng, v i chỉ s tr c ti p trên vòng, không cần bi u đ .

A785 02 10-17

40 5,00 9,5 16 CC..0602.. 0,2013,5-17 175 16,5-20,5 250

A785 04 16,5-24,5

65 8,75 16 16 CC..0602.. 0,3020,5-24,5 175 24-28 250

A785 06 24-32

70 12,5 20,25 16 CC..0602.. 0,4028-32 175 Ph ki n thay th Cán móc l Vít khóa h t dao (1) Chìa v n Torx cho vít Vít ch n cán móc Vít khóa khoang (3) Chìa v n cho khóa h t dao l (2) thi t l p đầu (2) (3) (4) S Cho b d ng c A785 02

A78000B

  D cho ng ời sử d ng Đ tin c y® , v ới vi c thiết lậpVòng cân bằng Libraflex Đế tựa hạt dao tiếp xúc với thân đầu móc đảm trb ực tiếp, không cần biểu đ . Cân b ằng được thực hi n b i vi c thiết lập cả hai vòng chia độ tương ng với đư ng kính cầnmóc l .

A780 08 960D30050S

  Hình 3H ng d n móc l ng c (Hình 4) 1 Khi s ử dụng đế tựa hạt dao móc l ngược, vui lòng ghi chú đư ng kính tiếp cận nh nh t (D t i thi ểu)* và yêu cầu cắt ngược chiều kim đ ng h . X ử lý s c® Vui lòng tham kh , trang 405.ảo l i khuyên về xử lý sự c khi móc l tinh, trong chương Axiabore T c đ t i đa c a đầu móc l tinh, lo i h ng kínhB ảng dưới đây thể hi n s vòng/phút t i đa c a đầu móc l được trang bị với đế tựa hạt dao móc l ho c đế tựa hạt dao vát mép.

3 Thanh Bridge dùng cho móc l

  L ời khuyên chọn linh ki n 't i ngu i su t' Thô (Thanh Bridge v i 2 kh i móc l thô):Cho ngu n t ưới nguội trực tiếp lên cả hai lưỡi cắt, dùng 2 ng n i dung dịch làm nguội(Mã s ản phẩm AU731S00700), được gắn lên thanh Bridge, và 2 bộ ng phun cho ngu n tưới nguội trực tiếp (Mã sản phẩm AU731S40700), được gắn lên m i kh i móc l Thô. ng n i dung d B ịch làm ngu i đầu phun dung dịch làm ngu i tr c ti p(Mã s n ph m AU731S00700) (Mã s n ph m AU731S40700) Đầu móc l thanh Bridge EPB - Đ c tínhS ơ đ chọn thanh Bridge, đ đ t đ ờng kính MÓC L Móc l thô: với hai kh i móc l thô (2x A731S 400) có các b đỡ.

1 A l L

  Kích th c theo mm Ph m vi  C mm Mã s n ph m d A l l l L D 1 1 2 1 1 654-1105 A731 001 60 63 180 77 46 640 135 20,251104-1630 A731 002 60 50 200 80 46 1090 135 34,501629-2155 A731 003 60 50 200 80 46 1615 135 58,00 Vòng/phút t i đa, xem trang 438. Linh ki n Ph ki n thay th Tr c định Vít l ắp Bridge (1) Vít khóa Jumbo (2) Vòng và vít nâng tâmCho S S S l M S S 3 A731 001/002/003 E447153960 950D1240 10 8 950D1670 14 70 16 4 90AS03 2 Vui lòng ki m tra tính hi u l c c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i.

A731S 600

  Ki u 1 Ki u 2 Ki u 3 Ki u 4 Vui lòng ki m tra tính hi u l c c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Thi t l p và v n hành các chi ti t ho c l p trình máy không phù h p (s vòng/phút mong đ i) có th gây ra h h ng không bi t tr c đ c.

1. L ắp ghép thanh Bridge trên đầu k p

® 1.1 Thanh Bridge có th .ể gắn trực tiếp trên đầu k p c a thanh Bridge ho c trên bộ n i Graflex 1.2 V ị trí góc xoay c a thanh Bridge là 30 trên đầu c p, để t i ưu hóa không gian ch a. 1.3 Khóa thanh Bridge Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.34 x 80 Nm

2. L ắp ghép, thi t l p và khóa kh i móc l trên thanh Bridge ®

  V n và gi ữ cam dẫn động c a ch t (D) khoảng ½ vòng (cùng chiều kim đ ng h ho c ngược chiều) từ vị trí giữa để rút ch t giữ (C) r i kh ikh i móc l , do đó có thể trượt kh i móc l ra ngoài từ thanh Bridge. Trong khi ch t được rút ra, hãy duy trì sự kiểm soát kh i đang trượt ra ngoài,để tránh sự c .

2.3 Thi t l p đ ờng kính kh i móc l

  2.3.1 Thi ết lập kh i móc l theo đư ng kính yêu cầu bằng cách sử dụng vít thiết lập đư ng kính. 2.3.2 Thi ết lập đ i x ng (chia độ gi ng nhau).

2.4 Khóa kh i móc l

  L ưu ý: trước khi khóa, đảm bảo ch t giữ đã ăn khớp. Si ết ch t ba vít khóa bắt đầu bằng vít đĩa ch n (bậc 1, 2, 3, xem Hình 2.4).

3. L ắp ghép móc l thô (hai kh i móc l thô)

3.1 G ắn b đỡ

  G ắn b đỡ vào kh i móc l thô để chiều dài (L) từ lưỡi cắt c a hạt dao đến bề m t trong kh i được thiết lập 81,5 mm (điều này sẽ cho phép bạn kiểm soát đư ng kính lưỡi cắt sử dụng thước chia độ trên thanh Bridge). Đ i với móc l so le với b đỡ góc nghiêng 90, sự tăng lên c a b đỡ dẫn hướng (ví dụ 0.5 đến 1 mm) có thể đạt được b i vít điều ch ỉnh độ cao b đỡ ho c thiết lập một miếng chêm dưới nó.

4. L ắp ghép móc l tinh (m t móc l tinh và m t kh i đ i trọng)

4.1 G ắn đế tựa hạt dao

4.2 Thi ết lập tinh đư ng kính (sau khi kh i móc l gần đạt đư ng kính thiết lập thì khóa lại)

  Thi ết lập trước đế tựa hạt dao để chiều dài (L) từ lưỡi cắt c a hạt dao đến bề m t trong kh i được lập 81,5 mm (điều này sẽ cho phép bạn kiểmsoát đư ng kính lưỡi cắt dùng tỷ l từ từ trên thanh Bridge). Thi ết lập trước và khóa kh i móc l theo đư ng kính móc l yêu cầu, xem 2.3 và 2.4.

5. L ắp ghép kh i Graflex cho OD-ti n ho c móc l ng c (hai kh i Graflex được gắn với một đầu móc l Graflex và m ột kh i đ i trọng)

  L ưu ý: Nhớ rằng OD-ti n đòi h i phải quay trục ngược chiều kim đ ng h . Đ ầ u m ó c l t h a n h B r i d g e E P B - H n g d nĐầu móc l thanh Bridge, quy trình lắp ráp và thi t l p, tóm tắt (ti p t c) 6.

6.1 L ắp ghép hai thanh Bridge chuẩn lên một Jumbo

  6.1.1 Định vị hai thanh Bridge gi ng nhau lên một Jumbo bằng cách gắn 4 vít khóa vào các hàng thích hợp được thể hi n trong sơ đ trên bản đi kèm theo thanh Jumbo Bridge. Hai thanh Bridge gi ng nhau nằm vị trí đ i x ng.

6.2 Gi ữ thanh Jumbo Bridge

  Thanh Jumbo Bridge có hai kh ả năng gắn hai trục: 6.2.1 L ắp lên đầu dao phay (gắn m t bích Loại 569, trục định vị 60 mm). 6.2.2 L ắp trực tiếp lên trục máy: DIN2079/50 đầu trục (1) với trục định vị tâm được sản xu t trong phần linh ki n (2) (Mã sản phẩm E447153960).

6.3 X ử lý/Vận chuyển

  V ới đầu trước kết n i Graflex V ới đầu sau kết n i Graflex® Các kh p trung gian c a Liteline™ ** Kh p n i dài và kh p gi m kích th c Graflex ® Liteline™: đ c làm t nhôm đ b n cao Các đ t a h t dao thích h p đ c đ t hàng riêng. Đầu c p EPB và đầu móc l tinh, Liteline™ - Đ c tínhĐầu móc l tinh Liteline™ Đầu móc l tinh lo i h ng kính Graflex ® Liteline™: đ c làm t nhôm đ b n cao tr ọng l ng nh .

DIN50 ADB

  15 36 100 70 151,7 45 2 3,66G7A EM3471 401 46A60 60 40,9 25 46 120 70 161,7 65 2 4,24 70 70 146,7 – 2 2,96G6B EM3471 401 36B50 50 30,9 36 50 80 141,7 – 1 2,85G6A EM3471 401 36A45 45 25,9 – G5* EM3471 401 2840 40 20,9 – Vui lòng ki m tra tính hi u l c c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Vui lòng ki m tra tính hi u l c c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i.

BT50 ADB

  Đầu c p EPB, Liteline™D ng côn Ph ần đầu tr c c a Graflex Mã s n ph m Kích th c theo h inch 1 1 1,76G6A EM2502 401 36A60 2,36 1,02 0,98 1,42 2,75 1,75 5,05 – ® G. Ki u 1 Ki u 2 Vui lòng ki m tra tính hi u l c c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i.

CAT50 ADB

  Các kh p trung gian EPB, Liteline™Ph ần đầu sau Graflex Ph ần đầu tr c Graflex Mã s n ph m Kích th c theo mm 36 75 26 46 120 28 55 33 2 1,86G7A G6A M403 7A6A 085L 85 32 46 120 70 70 51 2 2,08G7A G6B M403 7A6B 095L 95 32 46 120 36 100 74 2 2,83 Lo i M403 – Kh p gi m kích th c Graflex ® Liteline™  Khớp giảm kích thước trọng lượng nh . H t dao dùng cho móc l - H ng d nL a ch ọn h t dao cho móc lĐây là bộ chọn lọc hạt dao từ phạm vi hoàn chỉnh c a Seco, đ c bi t thích hợp cho gia công móc l .

3 TP2500 TP2500 dành cho m

  ®Ti (C, N) + Al O DURATOMIC 2 3 TP3500 TP3500 dành cho các nguyên công móc l khi yêu c ầu ch yếu là độ c ng và và s ự tin cậy trong gia công thép và thép không gỉ. C p độ ph r t dẻo cho các nguyên công yêu c ầu thép đúc và dập, và t t cả loại thép không gỉ.

3 TK2000 L ựa chọn cơ bản cho gia công gang xám và gang dẻo. C p độ ph bền hơn TK1000 được dùng

  TP1030 G m kim loại được ph PVD có tính chịu mòn r t cao dùng cho những yêu cầu độ bóng bề m t t t và đạt năng su t có th ể dự đoán và kiểm soát ch yếu trong gia công thép và thép không gỉ. O .

PCD20 91 (EPB)

PCD, kim cương đa tinh thể, dùng cho móc l tinh nhôm và hợp kim nhôm, đ ng đ , đ ng thau, đ ng đen và vật li u t ng hợp (Nhóm 16 – 17) CPGT CCMT-F1 CCMT-F2 CCGT-UX CCGT-AL SCGX-P2 SCMT-F1 SCMT-F2 TCMT-F1 TCMT-F2 TCGT-AL TCMT 16T308-F1 CCGT 120408F-AL [5 0,15-0,4 SCGX 050204-P2 [ [ 2 0,05-0,2 SCMT 060204-F2 [ [2,5 0,05-0,25 SCMT 09T308-F1 [ [ [2,5 0,1-0,3 SCMT 09T308-F2 [ [ [ [ [ 4 0,1-0,3 SCMT 120408-F1 [ [ [ 4 0,15-0,4 SCMT 120408-F2 [ [ [ [ [ 5 0,15-0,4 [ [ [ [ [ 5 0,15-0,4 CCGT 120408 SCMT 150512-F2 Vui lòng ki m tra tính hi u l c c a đơn giá và danh sách hàng trong kho. [ [ [ 7 0,2-0,5 TCMT 220408-F2 [ [ 7 0,2-0,5 SCGX 150512-P2 [ 7 0,2-0,5 [ [ 7 0,2-0,5 TCMT 16T308-F2 CCMT 160512-F2 [ [ [ [ 7 0,2-0,5 CCMT 160508-F2 [4 0,15-0,4 TCGT 16T308F-AL [ [ [ [ [ 4 0,15-0,4 [ 5 0,15-0,4 [ [ [ [ [ 5 0,15-0,4 H t dao dùng cho móc lH t dao, khuyên dùng cho móc l thô Mã s n ph m [ [ [ [ [2,5 0,05-0,25 Ví d ụ:CPGT050204 03D3 Cacbit không ph Cacbit có ph Ch ế độ cắt*M t sau mài và hìnhh ọc bẻ phoi ép M t sau mài và hìnhh ọc bẻ phoi ép Góc b ẻ phoi hình dậpM t sau mài và hìnhh ọc b ẻ phoitr ực tiếp, c ắth ướng trái Chi ều sâu c ắtt i đa a p (mm)B ước tiến f z (mm/r ăng) KX 03D3 TP2500 TP3500 TP40 TM4000 T3000D 25C4 TP200 T2000D TK2000 L-UX CP500 CPGT 050204 [ [ 2 0,05-0,2 CCMT 060204-F1 CCMT 060204-F2 CCMT 120408-F2 [ [ [ [ [ 4 0,1-0,3 [ [ [ 4 0,15-0,4 CCMT 120408-F1 [4 0,1-0,3 CCGT 09T308F-AL [ 4 0,1-0,3 CCGT 09T304 CCMT 09T308-F2 [ [ [ [ [2,5 0,05-0,25 [ [ [ [ [ 4 0,1-0,3 CCMT 09T308-F1 [2,5 0,05-0,25 CCGT 060204F-AL [2,5 0,05-0,25 CCGT 060204 H t dao dùng cho móc lH t dao, khuyên dùng cho móc l tinh CacbitCacbit có ph không ph G m kim CBN PCD Ch ế độ cắt** M t sau M t sau M t sau M t sau và hình và hình và hình Không có vàChi ều h ọc h ọc M t sau mài h ọc M t sau tr ực tiếp* hình h ọc hình h ọcsâu c ắt B ước tiến b ẻ phoi b ẻ phoi và hình h ọc b ẻ phoi ho c mài, hình Không có b ẻ phoi, b ẻ phoi Mã s n ph m a f (mm/ được mài, Hình h ọc bẻ phoi được mài, b ẻ phoi trực được mài, h ọc bẻ phoi được hình h ọc bẻ phoi, m t sau được pc ắt trái được ép c ắt trái ti ếp, cắt trái c ắt trái mài m t sau được mài được mài mài (mm) vòng) Ví d ụ:CCGT060200 03G3 03G3 TP1500 TS2000 CP500 26G6 L-UX CP500 51G1 TP1020 TP1030 CBN10 CBN200 81B1 82B2 PCD20 91J3 [ [ CCGT 060200 [ CCGT 0602005-F1 [ CCGT 060201-F1 [ [ [ CCGT 060202 [ [ [ [ CCGT 060204 [ [ [ [ [ CCMT 060202-F1 [ [ [ [ [ CCMT 060204-F1 [ CCMW 060202 [ CCMW 060202F-L1 [ CCMW 060204F-L1 [ CCMW 060204E-L0 [ CCMW 060204E-L0-B [ CCGW 060202S-01020-LF [ [ CCGW 060204S-01020-LF [ CCGT 09T301-F1 [ [ [ CCGT 09T302 [ [ [ [ CCGT 09T304 [ [ [ [ CCMT 09T302-F1 [ [ [ [ [ CCMT 09T304-F1 [ [ [ [ CCMT 09T308-F1 [ CCMW 09T304F-L1 [ CCMW 09T308F-L1 [ CCMW 09T304E-L0 [ CCMW 09T308E-L0 0,01- 0,03-[ CCMW 09T304E-L0-B 0,3 0,15[ CCMW 09T308E-L0-B [ CCMW 09T304E-L1-B [ CCMW 09T308E-L1-B [ CCGW 09T304S-01020- [ CCGW 09T308S-01020- [ [ [ [ TCGT 110202 [ [ [ [ TCGT 110204 [ TCGT 110201-F1 [ TCMT 110202-F1 [ [ TCMT 110204-F1 [ [ TCMT 110208-F1 [ TCMW 110204E-L0 [ TCMW 110208E-L0 [ TCMW 110204E-L0-C [ TCMW 110208E-L0-C [ TCMW 110204S-L1-C [ TCMW 110208S-L1-C [ [ TCGW 110204S-01020-LF [ [ TCGW 110208S-01020-LF [ TCMW 110202F-L1 [ TCMW 110204F-L1 [ [ WBGT 030100 [ [ WBGT 030102 [ [ [ WBGW 030102 [ WBGT 030102L ** Vui lòng ki m tra tính hi u l c c a danh sách hàng trong kho và giá hi n t i. Để biết chế độ cắt khuyên dùng, xem trang 463. CCGT CCGT-UX CCMT-F1/CCGT-F1 CCMW-L0 CCMW-L0-B/L1-B CCGW-LF TCGT/TCGT-UX TCMW-L0 TCMW-L0-C/L1-C TCGW-LF WBGT WBGW H t dao dùng cho móc l - Chđ cắt T c đ cắt khuyên dùng cho móc l (liên quan đ n v t li u phôi và c p đ ph h t dao) C p đ ph /T c đ cắt v (m/phút)* c Không ph Cacbit có ph G m kim PCBN PCD TP3500 T2000D TP1020 V t li u phôi KX TP40 TP200 CP500 TP1030 CBN10 CBN200 PCD20 (nhóm v t li u Seco)

03 T3000D TM4000 TP1500 TP2500

  T15P-2 15 C05012-T15P 15 Ph ki n thay th Chìa v n Torx cho vít khóa h t dao Vít khóa h t dao Cho đ t a h t dao móc l tinh, đ t a h t dao vát mép và đ t a h t dao móc l ng c Cho kích c ỡ h t dao Mã s n ph m Torx Plus Mã s n ph m Torx Plus WB...0301... T06P-3 H t dao dùng cho móc l - Khóa h t daoChìa v n khóa h t dao và vít c a t t c đ t a h t dao móc l , d ng c và b đỡ (bộ k p cho hạt dao CN.. được thể hi n trongtrang s ản phẩm đế tựa hạt dao loại CN..).

G5A

  28 55 30 17 Nm 4,5 Nm G6A 36 70 40 23 Nm 5 Nm G6B36 100 40 23 Nm 5 Nm G7A46 120 50 40 Nm 5 Nm® Ph ki n thay th và linh ki n cho kh p n i Graflex lo i G. B Linh ki n (chìa v n khóa) và ph ụ ki n thay thế (bộ vít hai đỉnh cầu ho c bộ then) được thể hi n trên trang 469.

37.50 Ti n ren tarô - Phay ren - Ren tinh

  Để tránh t n thương hãy sử dụng những bi n pháp an toàn phù hợp và thiết bị bảo v . Những ngư i bị dị ng với Niken được khuyên đeo găng tay bảo v khi làm vi c với các b đỡ hạt dao được ph .

4 X 12 Cr 13 1,006 1,006 X 10 Cr 13 Z 12 C 13 10 S 21 X 12 Cr 13

5 55 WC 20 40 NiCrMo 6 311-Type 6 41 CrAlMo 7 10 1,8509 1,8509 41 CrAlMo 7 40 CAD 6.12 905 M 39 41 CrAlMo 71,2542 45 WCrV 7 BS 1 45 WCrV 8 KU1,2721 50 NiCr 131,8161 58 CrV 41,2826 60 MnSiCr 41,2550 60 WCrV 7 55 WCrV 8 KU1,7103 40 NCD 2 311-Type 7 67 SiCr 51,2108 90 CrSi 51,1273 90 Mn 4 90 MnCrV 8 1,2842 1,2842 90 MnCrV 8 90 MV 8 BO 2 90 MnVCr 8 KUC 105U 1,1545 1,1545 C 105 W1 Y1 105 C 100 KU 1,1645 C 105 W2 Y1 105 C 100 KU1,1654 C 110 W1,1663 C 125 W Y2 120 C 120 KU1,1673 C 135 W Y2 140 C 140 KU C 100S 1,1274 1,1274 Ck 101 060 A 961,2887 GS-34 CoCrMoV 19 121,2392 G-X 28 CrMoV 5 11,2606 G-X 37 CrMoW 5 1 X 18 CrN 28 1,4749 1,4749 X 18 CrN 28 Z 18 C 251,2764 X 19 NiCrMo 4 X 20 Cr 13 1,4021 1,4021 X 20 Cr 13 Z 20 C 13 420 S 37 X 20 Cr 13X 20 CrMoWV 12 1 1,4935 1,4935 X 20 CrMoWV 12 1X 20 CrNi 17 2 1,4057 1,4057 X 20 CrNi 17 2 Z 15 CN 16.02 431 S 29 X 16 CrNi 16X 22 CrMoV 12 1 1,4923 1,4923 X 22 CrMoV 12 1 Z 21 CDV 12 762 X22 CrMoV 12 1X 30 Cr 13 1,4028 1,4028 X 30 Cr 13 Z 30 C 13 420 S 45 X 30 Cr 13X 38 CrMo 16 1,2316 1,2316 X 36 CrMo 17 Z 35CD17 X 38 CrMo 16 1 KUX 4 CrNiMo 16 5 1,4418 1,4418 X 4 CrNiMo 16 5 Z 6 CND 16.05.01X 39 Cr 13 1,4031 1,4031 X 40 Cr 13 Z 40 C 14 (420 S 45) X 40 Cr 14 40 NiCrMo 2 (KB)1,6565 40 NiCrMo 2 2 10 CrMo 9 10 1,7380 1,7380 32 NiCrMo 14 5 10 CrMo 9 10 10 CD 9.10 1501-622 Gr. 31; 45 12 CrMo 9 10 100 Cr 6 1,3505 1,3505 100 Cr 6 100 C 6 534 A 99 100 Cr 61,2510 100 MnCrW 4 90 MWCV 5 BO 1 95 MnWCr 5 KU1,2833 100 V 1 Y1 105 V BW 2 102 V 2 KU 105 WCr 6 1,2419 1,2419 105 WCr 6 105 WC 13 107 WCr 5 KU 107 CrV 3 1,2210 1,2210 115 CrV 3 100 C 3 107 CrV 3 KU1,2516 120 WV 4 110 WC 20 BF 1 110 W 4 KU 14 CrMoV 6 9 1,7735 1,7735 14 CrMoV 6 9 20 CDV 5.071,5860 14 NiCr 181,7709 21 CrMoV 5 71,6746 35 NCD 14 830 M 31 X 10 CrAl 13 1,4724 1,4724 X 10 CrAl 13 Z 10 C 13 BH 12 X 10 CrAl 12X 10 CrAl 24 1,4762 1,4762 X 10 CrAl 24 Z 10 CAS 24 X 16 Cr 26X 12 Cr 13 1,4006 1,4006 X 12 Cr 13 410 S 21X 14 CrMoS 17 1,4104 1,4104 X 12 CrMoS 17 Z 10 CF 17 441 S 29 X 10 CrS 17X 12 CrS 13 1,4005 1,4005 X 12 CrS 13 Z 12 CF 13 416 S 21 X 12 CrS 13X 12 Cr 13 1,4024 1,4024 X 15 Cr 13 Z 12 C 13 420 S 29X 2 CrMoTi18 2 1,4521 1,4521 X 2 CrMoTi18 2X 2 CrMoTi18 2 1,4521 1,4521 X 2 CrMoTi18 2X 2 CrNi 13 1,4003 1,4003 X 2 CrNi 12X 3 CrNIMo 13 3 1,4313 1,4313 X 5 CrNi 13 4 Z 5 CN 13.4 425 C 11 X 6 CrNi 13 04X 5 CrTi 12 1,4512 1,4512 X 5 CrTi 12 Z 6 CT 12 409 S 19 X 6 CrTi 12X 6 Cr 13 1,4000 1,4000 X 6 Cr 13 Z 6 C 12 403 S 17 X 6 Cr 13X 6 Cr 17 1,4016 1,4016 X 6 Cr 17 Z 8 C 17 430 S 15 X 8 Cr 17X 6 CrAl 13 1,4002 1,4002 X 6 CrAl 13 Z 6 CA 13 405 S 17 X 6 CrAl 13X 6 CrMo 4 1,2341 1,2341 X 6 CrMo 4X 6 CrTi 17 1,4510 1,4510 X 6 CrTi 17 Z 8 CT 17 X 6 CrTi 17X 3 CrNb 17 1,4511 1,4511 X 8 CrNb 17 Z 8 CNb 17 X 6 CrNb 17 34 CrAl 6 1,8504 1,8504 34 CrAl 61,8507 34 CrAlMo 5 30 CAD 6.12 905 M 31 34 CrAlMo 7 34 CrAlNi 7 1,8550 1,8550 34 CrAlNi 7 34 CAND 71,8506 34 CrAlS 5 34 CrNiMo 6 1,6582 1,6582 34 CrNiMo 6 35 NCD 6 817 M 40 35 NiCrMo 6 (KW)1,6546 SMGSMG K 23545 A 355 Cl. DK 52440 K 23745 SNCM 447 2541 4340 SNCM 240 G87400 8740 SNCM 439 4340 MactensitSUS 420 2304,2314 S40280 420 Mactensit422 2387 – MactensitSUS 420 J 2 2304 J91153 420 Mactensit2317 MactensitSUS 431 2321-03 S43100 431 MactensitS42200 FeritSUS 420 J 1 2303 S42000 420 SACM 645 2940 K 24065 A 355 Cl. A 2710 T41901 S1T31502 O2 1880 W 110 SK 3 SK 2 W 112 SK 1 SUP 4 1870 G10950 1095 2322 S44600 446 FerriteSUS 430 LX S43036 430 Ti FerriteSUS 430 LX 430 Nb Ferrite 2218 J 21890 A 182-F22SUJ 2 2258 G51986 52100 SKS 3 2140 T31501 O1 SKS 43 T 72302 W 210 SKS 31 T61202 L2 JIS Thép không g ỉ UNS AISI/ASTM Các tên khác Đi u ki n Hình d ng C u trúc FerriteSUS 405 S40500 405 FerriteSUS 430 2320 S43000 430 SCS 5 2385 S41500 F6NM MactensitSUH 409 S40900 409 L FeritSUS 403 2301 S41008 403 S40977 309Ferit Mactensit 2326 444Ferit 2326 444Ferit MactensitSUS 410 J 1 J91201 FeritSUS 410 2302 S41000 410 S MactensitSUS 430 F 2383 S43020 430 F FeritSUS 416 2380 S41600 416 FeritSUH 442 S44600 446 SUS 410 2302 S41000 410; CA-15 MactensitSUS 405 S40500 405 Mactensit SMGSMG SMG EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI 81 CrMov 42 161,2880 G-X 165 CrCoMo 121,2601 G-X 165 CrMoV 121,2201 G-X 165 CrV 12 9 X 5 CrNiMoNb 19 11 2 1,4583 1,4583 X 10 CrNiMoNb 18 12 Z 6 CNDNb 17.13 318 C 17 X 6 CrNiMoNb 17 13 X 9 CrNi 18 8 1,4310 1,4310 X 12 CrNi 17 7 Z 12 CN 17.07 301 S 21 X 12 CrNi 17 07X 12 CrNi 18 8 1,4300 1,4300 X 12 CrNi 18 8 Z 12 CN 18 302 S 25X 5 CrNiNb 18 10 1,4546 1,4546 X 5 CrNiNb 18 10 347 S 31 X 6 CrNiNb 18 11X 5 CrNi 18 9 1,4301 1,4301 X 6 CrNi 18 10 Z 6 CN 18.09 304 S 31 X 5 CrNi 18 11X 6 CrNi 18 11 1,4948 1,4948 X 6 CrNi 18 11 Z 6 CN 18.09 304 S 51 X 5 CrNi 18 10 KWX 4 CrNi 18 11 1,4303 1,4303 X 6 CrNi 18 12 Z 8 CN 18.11 FF 305 S 19 X 7 CrNi 18 10X 6 CrNiNb 18 10 1,4550 1,4550 X 6 CrNiNb 18 10 Z 6 CNNb 18.10 347 S 31 X 6 CrNiNb 18 11 8 X 8 CrNiS 18 9 1,4305 1,4305 X 10 CrNiS 18 9 Z 10 CNF 18.09 303 S 31 X 10 CrNi 18 09 7 X 120 Mn 12 1,3401 1,3401 X 120 Mn 12 Z 120 M 12 BW 10 X 40 CrMoV 5 1 1,2344 1,2344 X 40 CrMoV 5 1 Z 40 CDV 5 BH 13 X 40 CrMo 5 1 1 KU 30 CrMoV 12 27 KU1,2343 X 38 CrMoV 5 1 Z 38 CDV 5 BH 11 X 37 CrMoV 5 1 KU1,2367 X 38 CrMoV 5 3 32 DCV 28 BH 10 X 210 Cr 12 1,2080 1,2080 X 210 Cr 12 Z 200 C 12 BD 3 X 210 Cr 13 KU1,2436 X 210 CrW 12 X 215 CrW 12 1 KU1,2706 X 3 NiCrMo 18 8 5 E-Z 2 NKD 181,2567 X 30 WCrV 5 3 Z 32 WCV 5 X 30 WCrV 5 3 KU1,2581 X 30 WCrV 9 3 Z 30 WCV 9 BH 21 X 30 WCrV 9 3 KU1,2885 X 32 CrMoCoV 3 3 31,2365 X 32 CrMoV 3 3 1,2601 X 165 CrMoV 12 X 165 CrMoW 12 KU1,2709 X 2 NiCoMoTi 18 9 5 Z 2 NKD 19-09 1,3249 S 2-9-2-8 BM 34HS 3-3-2 1,3333 1,3333 S 3-3-2 HS 3-3-2HS 6-5-2 1,3343 1,3343 S 6-5-2 Z 85 WDCV 06-05-04-0 BM 2 HS 6-5-2HS 6-5-2-5 1,3243 1,3243 S 6-5-2-5 Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02 HS 6-5-2-5HS 6-5-3 1,3344 1,3344 S 6-5-3 Z 120 WDCV 06-05-04- BM 4 HS 6-5-3S-6-5-3C 1,3345 1,3345 S 6-5-3CHS 7-4-2-5 1,3246 1,3246 S 7-4-2-5 Z 110 WKCDV 07-05-04 HS 7-4-2-5X 100 CrMoV 5 1,2363 1,2363 X 100 CrMoV 5 1 Z 100 CDV 5 BA 2 X 100 CrMoV 5 1 KUX 105 CrMo 17 1,4125 1,4125 X 105 CrMo 17 Z 100 CD 17 X 105 CrMo 17X 155 CrVMo 12 1 1,2379 X 155 CrVMo 12 1 Z 160 CDV 12 BD 2 X 155 CrVMo 12 1 KU HS 10-4-3-10 1,3207 1,3207 S 10-4-3-10 Z 130 WKCDV 10-4-3-10 BT 42 HS 10-4-3-10HS 12-1-2 1,3318 1,3318 S 12-1-2HS 12-1-4 1,3302 1,3302 S 12-1-4HS 12-1-4-5 1,3202 1,3202 S 12-1-4-5HS 18-0-1 1,3355 1,3355 S 18-0-1 Z 80 WCV 18-04-01 BT 1 HS 18-0-1HS 18-1-2-10 1,3265 1,3265 S 18-1-2-10 BT 5 HS 18-0-1-10HS 18-1-2-15 1,3257 1,3257 S 18-1-2-15HS 18-1-2-5 1,3255 1,3255 S 18-1-2-5 Z 80 WKCV 18-05-04-0 BT 4 HS 18-1-1-5HS 2-10-1-8 1,3247 1,3247 S 2-10-1-8 Z 110 DKCWV 09-08-04 BM 42 HS 2-9-1-8HS 2-9-1 1,3346 1,3346 S 2-9-1 Z 85 DCWV 08-04-02-0 BM 1 HS 1-8-1HS 2-9-2 1,3348 1,3348 S 2-9-2 Z 100 DCWV 09-04-02- HS 2-9-2 75 CrMoNiW 6 71,2369 5 X 45 Cr 13 1,4034 1,4034 X 45 Cr 13 Z 40 C 14 (420 S 45) 57 NiCrMoV 7 71,2762 55 NCDV 71,2744 55 NiCrMoV 6 55 NCDV 6 BH 2241,2713 54 NiCrMoV 6 54 NiCrMoV 6 1,2711 1,2711 6 X CrTi 12 42 NiCrMo 15 7X 70 CrMo 15 1,4109 1,4109 X 65 CrMo 14 Z 70 D 14X 80 CrNiSi 20 1,4747 1,4747 X 80 CrNiSi 20 Z 80 CSN 20.02 443 S 65 X 80 CrSiNi 20X 90 CrMoV 18 1,4112 1,4112 X 90 CrMoV 18 Z 2 CND 18 05 409 S 19 45 NCD 17 EN 20B X 45 CrNiW 18 9 1,4873 1,4873 X 45 CrNiW 18 9 Z 35 CNWS 18.09 331 S 40 X 45 CrNiW 18 9X 45 NiCrMo 4 1,2767 1,2767 X 45 NiCrMo 4 X 12 CrNi 25 21 1,4335 1,4335 X 12 CrNi 25 21 Z 12 CN 25.20 310 S24 X 6 CrNi 26 20X 6 CrNiTi 18 10 1,4878 1,4541 X 12 CrNiTi 18 9 Z 6 CNT 18.12 321 S 51 X 6 CrNiTi 18 11X 12 CrNiWTi 16 3 1,4962 1,4962 X 12 CrNiWTi 16 3 Z 6 CNNb 18.10X 15 CrNiSi 20 12 1,4828 1,4828 X 15 CrNiSi 20 12 Z 17 CNS 20.12 309 S 24X 2 CrNi 19 11 1,4306 1,4306 X 2 CrNi 19 11 Z 2 CN 18.10 304 S 12 X 3 Cr Ni 18 11X 2 CrNiMo 17 12 2 1,4404 1,4404 X 2 CrNiMo 17 13 2 Z 2 CND 17.12.02 316 S 11 X 2 CrNiMo 17 12 2X 3 CrNiMo 18 14 3 1,4435 1,4435 X 2 CrNiMo 18 14 3 Z 2 CND 17.13 316 S 12 X 2 CrNiMo 17 13 2X 2 CrNiMo 18 15 4 1,4438 1,4438 X 2 CrNiMo 18 16 4 Z 2 CND 19.15.4 317 S 12 X 2 CrNiMo 18 16 SMGSMG JIS Thép không g ỉ UNS AISI/ASTM Các tên khác Đi u ki n Hình d ng C u trúc [2304] –Mactensit SUH 31 SAE HNV 3 Mactensit 6F7SUS 440 A S44002 440 A MactensitSUH 4 S65006 SAE HNV 6 đã xử lý PHSUS 440 B 2327 S44003 440 B Mactensit 6F2 SKT 4 T61206 L6 SKH 57 T12015 T15 SKH 2 T12001 T1 SKH 4 A T12005 T5 SKH 3 T12004 T4 SKH 51 T11342 M42T 11301 H41; M1 2782 T11307 M7T11333 M33; M34 SKH 9; SKH 51 2722 T 11302 M2SKH 53 2723 M35SKH 52; SKH 53 T11323 M3 Cl. 2SKH 55 T11323 M3 T11341 M41 SKD 12 2260 T30102 A2SUS 440 C S44004 440 C MactensitSKD 11 T30402 D2 2310 18 MAR 300 SKD 1 T30403 D3 SKD 2 2312 K 93120 SKD 4 SKD 5 T20821 H21 SKD 7 T20810 H10 SKD 6 T20811 H11 SKD 61 2242 T20813 H13SC MnH 1 2183 A128 Lo ại ASUS 303 2346 S30300 303 AustenitSUS 301 (2331) S30100 301 AustenitSUS 302 2331 S30200 302 Austenit S34800 348 AustenitSUS 304 2333 S30400 304; 304 H AustenitSUS 304 H 2333 S30480 304 H AustenitSUS 305 2333 S30500 308; 305 AustenitSUS 347 2338 S34700 347 AustenitSCS 22 318 AustenitSUH 310; SUS 310 S 2361 S31008 310 S AustenitSUS 321 2337 S32100 321; 321 H Austenit S34700 347 H AustenitSUH 309 S30900 309 AustenitSUS 304 L 2352 S30403 304 L AustenitSUS 316 L 2348 S31603 316 L AustenitSCS 16; SUS 316 L 2353 S 31603 316 L AustenitSUS 317 L 2367 S31703 317 L Austenit

9 X 2 CrNiN 18 10 1,4311 1,4311 X 2 CrNiN 1 11 Z 2 CN 18 .10 Az 304 S 62 X 2 CrNiN 18 11

10 X 15 CrNiSi 25 20 1,4841 1,4841 X 15 CrNiSi 25 20 Z 15 CNS 25.20 314 S 25 X 16 CrNiSi 25 20

11 X 1 CrNiMoN 20 18 7 1,4547 1,4547 X 1 CrNiMoN 20 18 7 X 1 CrNiMoN 20 18 7 X 1 CrNiMoN 20 18 7

EN-GJS-700-2 0,7070 0,7070 GGG-70 FGS 700-2 Grade 700/2 GS 700-2EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2 0,6655 0,6655 GGL-NiCuCr 15 6 2 FGL Ni15 Cu6 Cr2 Lo ại F1EN-GJLA-XNiCuCr15-6-3 0,6656 0,6656 GGL-NiCuCr 15 6 3 FGL Ni15 Cu6 Cr3EN-GJMB-700-2 0,8170 GTS-70-02 P 690/2 P 690/2 P 70-02 1B/1050A 1C/1200AW-1050A Al99.5 3,0255 Al99.5 A-5/1050A 16 AW-1200 Al99 3,0205 Al99 A-4/1200 EN-GJSA-XNiCr35-3 0,7683 0,7683 GGG-NiCr 35 3 FGS Ni35 Cr3EN-GJSA-XNiMn23-4 0,7673 0,7673 GGG-NiMn 23 4 FGS Ni23 Mn4 Lo ại S2MEN-GJSA-XNiSiCr20-5-2 0,7665 0,7665 GGG-NiSiCr 20 5 2 FGS Ni20 Si5 Cr2EN-GJSA-XNiSiCr30-5-5 0,7680 0,7680 GGG-NiSiCr 30 5 5 FGS Ni30 Si5 Cr5EN-GJLA-XNiCr 30-3 0,6676 0,6676 GGL-NiCr 30 3 FGL Ni30 Cr3 Lo ại F3EN-GJLA-XNiSiCr20-5-3 0,6667 0,6667 GGL-NiSiCr 20 5 3 FGL Ni20 Si5 Cr3 15 EN-GJL-350 0,6350 0,6350 GG-35 Ft 35 D Grade 350 G35 14 EN-GJL-300 0,6300 0,6300 GG-30 Ft 30 D Grade 300 G30 SMGSMG SMG EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI EN-GJL-250 0,6250 0,6250 GG-25 Ft 25 D Grade 260 G25EN-GJS-500-7 0,7050 0,7050 GGG-50 FGS 500-7 Grade 500/7 GS 500-7EN-GJS-600-3 0,7060 0,7060 GGG-60 FGS 600-3 Grade 600/3 GS 600-3EN-GJSA-XNiCr20-2 0,7660 0,7660 GGG-NiCr 20 2 FGS Ni20 Cr2 Lo ại S2EN-GJSA-XNiCr20-3 0,7661 0,7661 GGG-NiCr 20 3 FGS Ni20 Cr3 Lo ại S2BEN-GJSA-XNiMn13-7 0,7652 0,7652 GGG-NiMn 13 7 FGS Ni13 Mn7 Lo ại S6EN-GJLA-XNiCr 20-2 0,6660 0,6660 GGL-NiCr 20 2 FGL Ni20 Cr2 Lo ại F2EN-GJLA-XNiCr20-3 0,6661 0,6661 GGL-NiCr 20 3 FGL Ni20 Cr3EN-GJMB-600-3 0,8165 GTS-65-02 P 570/3 P 570/3 P 65-02 13 EN-GJL-200 0,6200 0,6200 GG-20 Ft 20 D Grade 220 G20 EN-GJL-150 0,6150 0,6150 GG-15 Ft 15 D Grade 150 G15EN-GJS-350-22 0,7033 0,7033 GGG-35.3 FGS 370-17 Grade 350/22EN-GJS-400-15 0,7040 0,7040 GGG-40 FGS 400-12 Grade 420/12 GS 400-12EN-GJS-400-18 0,7043 0,7043 GGG-40.3 FGS-370-17 Grade 370/17 GSO 42/17EN-GJMB-350-10 0,8135 GTS-35-10 B 340/12 B 340/12 B 35-12EN-GJMB-450-6 0,8145 GTS-45-06 P 440/7 P 440/7 P 45-06EN-GJMB-550-4 0,8155 GTS-55-04 P 540/5 P 540/5 P 55-04 12 EN-GJL-100 0,6100 0,6100 GG-10 Ft 10 D Grade 100 G10 X 1 NiCrMoCuN 31 27 4 1,4563 1,4563 X 1 NiCrMoCuN 31 27 4X 10 NiCrAlTi 32 20 1,4876 1,4876 X 10 NiCrAlTi 32 20 Incoloy 800 Z 10 NC 32.21X 12 NiCrSi 35 16 1,4864 1,4864 X 12 NiCrSi 36 16 Z 20 NCS 33.16 NA 17X 2 CrMoNiCuN 25 6 3 1,4507 1,4507 X 2 CrMoNiCuN 25 6 3X 2 CrNiMoCuWN25 7 4 1,4501 1,4501 X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4 Z 3 CND 25.06 AzX 2 CrNiMoN 17 11 2 1,4406 1,4406 X 2 CrNiMoN 17 12 2 Z 2 CND 17.12 Az 316 S 61 X 2 CrNiMoN 17 12X 2 CrNiMoN 17 13 3 1,4429 1,4429 X 2 CrNiMoN 17 13 3 Z 2 CND 17.13 Az 316 S 62 X 2 CrNiMoN 17 13 3X 2 CrNiMoN 17 13 5 1,4439 1,4439 X 2 CrNiMoN 17 13 3 Z 3 CND 18.14.05 Az (316 S 63)X 2 CrNiMoN 22 5 3 1,4462 1,4462 X 2 CrNiMoN 22 5 Z 2 CND 22.05 Az 332 S 15 X 2 CrNiMoN 22 5X 2 CrNiMoN 22 5 1,4462 1,4462 X 2 CrNiMoN 22 5 Z 2 CND 22.05 Az 318 S 13 X 2 CrNiMoN 22 5X 1 CrNiMoN 25 22 8 1,4652 1,4652 X 2 CrNiMoN 25 22 7X 2 CrNiN 23 4 1,4362 1,4362 X 2 CrNiN 23 4X 2 NiCrMoCu 25 20 5 1,4539 1,4539 X 2 NiCrMoCu 25 20 5 Z 2 NCDU 25 20 904 S 13X 1 NiCrMoCu 25 20 5 1,4539 1,4539 X 2 NiCrMoCu 25 20 5X 4 CrNiCuNb 16 4 1,4540 1,4540 X 4 CrNiCuNb 16 4 Z 4 CNUNb 16.4 MX 3 CrNiMo 27 5 2 1,4460 1,4460 X 4 CrNiMo 27 5 2 Z 3 CND 25.7 Az X 3 CrNiMo 27 5 2X 5 CrNiCuNb 16 4 1,4548 1,4542 X 5 CrNiCuNb 17 4 Z 6 CNU 17.4 X 2 CrNiMoN 25 7 4 1,4410 1,4410 X 2 CrNiMoN 25 7 4 Z 3 CND 25.07 Az X 2 CrNiMoN 25 7 4X 5 CrNiMo 17 12 2 1,4401 1,4401 X 5 CrNiMo 18 10 Z 3 CND 17.11.1 316 S 31 X 5 CrNiMo 17 12 X 5 CrNiMo 17 13 3 1,4436 1,4436 X 5 CrNiMo 17 13 3 Z 6 CND 18.12.03 316 S 33 X 5 CrNiMo 17 13 2X 5 CrNi 19 10 1,4308 1,4308 X 6 CrNi 18 9 Z 6 CN 18.10M 304 C 15X 6 CrNiMoNb 17 12 2 1,4580 1,4580 X 6 CrNiMoNb 17 12 2 Z 6 CNDNb 17.12 318 S 17 X 6 CrNiMoNb 17 12X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1,4571 1,4571 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 Z 6 CNDT 17.12 320 S 31 X 6 CrNiMoTi 17 12 A436 Lo ại D-4 AustenitA1200 4010 AA1200(A1050) 4007 AA1050A GCIFCD 700-2 07 37-01 F34800 A536 100-70-03 DCI FCMB35-10 08 15-00 F22200 A47 32510 MactensitPCMP45-06 08 52-00 F23130 A220 45008 MactensitPCMP55-04 08 54-00 F24130 A220 60004 MactensitFC 200 01 20-00 F12101 A48 30 B GCIFC 250 01 25-00 F12401 A48 35 B GCIFCD 500-7 07 27-02 F33800 A536 80-55-6 DCIFCD 600-3 07 32-03 F34100 A476 80-60-03 DCI F43000 A436 Type D-2 AustenitF43001 A436 Type D-2B Austenit 07 72-00 – – Austenit 05 23-00 F41002 A436 Loại 2 AustenitF41003 A436 Lo ại 2b Austenit PCMP60-03 08 56-00 F24830 A220 70003 MactensitFC 300 01 30-00 F13101 A48 45 B F41000 A436 Lo ại 1 AustenitF41001 A436 Lo ại 1b DCIFCD 400-18L 07 17-02 F32800 60-40-18 AustenitPCMP70-02 08 62-00 F26230 A220 90001 MactensitFC 350 01 35-00 F13502 A48 50 B GCI 01 40-00 F14102 A278 60 B GCIFCD 800-2 F36200 A536 120-90-02 Mactensit A439 Lo ại D-2B AustenitF43006 A439 Lo ại D-5 AustenitF43004 A436 Lo ại D-3A AustenitF43003 A436 Lo ại D-3 AustenitF43007 A436 Lo ại D-5B AustenitF43010 A439 Lo ại D-2M Austenit AustenitF41004 A436 Lo ại 3 Austenit NicrosilalAustenit DCI 07 17-12 F32800 60-40-18DCI GCIFCD 350-22L 07 17-15 SMGSMG JIS Thép không g ỉ UNS AISI/ASTM Các tên khác Đi u ki n Hình d ng C u trúc N08028 Sanicro 28 Super austeniteNCF 800 N08800 Alloy 800 đã xử lý PHSUH 330 N08330 330 Incoloy DS Austenit SUS 304 LN 2371 S30453 304 LNAustenit SUS 316 2343 S31600 316Austenit SCS 13 2333 CF8Austenit S31640 316 CbAustenit SUS 316 Ti 2350 316 TiAustenit SUH 310 S31000 314; 310Austenit 2328 S32750 F 53 SAF 2507 Super duplex SUS 316 2347 S31600 316Austenit 2778 S31254 254 SMO Super austenite S32550 255 Ferralium Super duplexS32760 F 55 Zeron 100 Super duplex GCIFC 150 01 15-00 F11601 A48 25 B SUS 316 LN S 31653 316 LNAustenit SUS 316 LN 2375 S31653 316 LNAustenit (SUS 316LN) (S31653) (316LN)Austenit 2377 S31803 329 LN SAF 2205 Duplex SUS 329 J 3L 2377 S32205 318 SAF 2205 DuplexS32654 654 SMO Super austenite 2327 S32304 – SAF 2304 Duplex 2562 N08904 904LSuper austenite 2564 CN7MSuper austenite S15500 XM-12 15-5-PH đã xử lý PHSUS 329 J 1 2324 S32900 329 DuplexSCS 24; SUS 630 S17400 630 17-4-PH đã xử lý Super austeniteFC 100 01 10-00 F11401 A18 20 B SMGSMG SMG EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI 2L91/92AC-51100 AlMg3 3,3541 G-AlMg3 A-G3T 18 CW004A Cu AlSi17Cu5 AC-44200 AlSi12 3,2382 GD-AlSi12AC-46100 AlSi11Cu2(Fe) LM9AC-47100 AlSi12Cu1(Fe) 17 AC-43200 AlSi10Mg(Cu) 3,2383 G-AlSi10Mg(Cu) 3,5105 G-MgTh3Zn2Zr1 3,5200 G-MgMn2 G-M2 MAG-E-101MB 65110 MgSe3Zn2Zr1 3,5103 G-MgSe3Zn2Zr1 ZRE1 MAG6-TE 3,5106 G-MgAg3Se2Zr1MG-P-62 MgAl3Zn 3,5314 G-MgAl3Zn G-A3-Z1 MAG-E-111MC 21230 MgAl6Mn 3,5662 G-MgAl6MnMG-P-63 MgAl6Zn 3,5612 G-MgAl6Zn G-A6-Z1 MAG-E-121MG-P-61 MgAl8Zn 3,5812 G-MgAl8Zn G-A9 MAG1-MMC 21110 MgAl8Zn1 3,5812 G-MgAl8Zn1 G-A92 A82MC 21120 MgAl9Zn1 3,5912 G-MgAl9Zn1 G-A92 MAG3 2L99AC-46200 AlSi8Cu3(Si) 3,2161 G-AlSi8Cu3AC-43200 AlSi9Mg 3,2373 G-AlSi9Mg A-S10G 3,3241 G-AlMg3SiAC-51400 AlMg5(Si) 3,3261 G-AlMg5AC-51400 AlMg5 3,3555 G-AlMg5 LM5AC-51200 AlMg9 3,3292 G-AlMg9AC-43400 AlSi10Mg(Fe) 3,2381 G-AlSi10Mg A-S10G LM9AC-42000 3,2341 G-AlSi5Mg A-S7G LM25AC-45000 AlSi6Cu4 3,2151 G-AlSi6Cu4AC-42100 AlSi7Mg 3,2371 G-AlSi7Mg A-S7GO3 2L95/96AC-21100 AlCu4Ti 3,1841 G-AlCu4TiAC-21000 AlCu4TiMg 3,1371 G-AlCu4TiMg A-U5GT 16 AW-1070 Al99.7 3,0275 Al99.7 A-7/1070 3,4345 AlZnMgCu0.5 A-Z4GUAW-7075 3,4365 AlZnMgCu1.5 A-Z5GU/7075 3,0615 AlMgSiPb A-SGPbAW-3105 AlMn0.5Mg0.5 3,0505 AlMn0.5Mg0.5 N31AW-3005 AlMn0.5Mg0.5 3,0525 AlMn0.5Mg0.5 A-MG0.5/3005AW-3103 AlMn1 3,0515 AlMn1 N3/3103AW-3003 AlMn1Cu 3,0517 AlMn1Cu A-M1/3003AW-3004 AlMn1Mg1 3,0526 AlMn1Mg1 A-M1G/3004AW-7020 AlZn4.5Mg1 3,4335 AlZn4.5Mg1 A-Z5G/7020 H17/7020 3,3345 AlMg4.5AW-5083 AlMg4.5Mn 3,3547 AlMg4.5Mn A-G4.5MC N8/5083AW-5086 AlMg4Mn 3,3545 AlMg4Mn A-G4MC/5086 (N5/6)AW-6060 AlMgSi0.5 3,3206 AlMgSi0.5 A-GS/6060 (H9)/(6060)AW-6063 AlMgSi0.7 3,3210 AlMgSi0.7 A-GSUC/6061 (H10)AW-6082 AlMgSi1 3,2315 AlMgSi1 A-SGM0.7/6082 H30/6082 3,3316 AlMg1.5 A-G1.5AW-6061 AlMg1SiCu 3,3211 AlMg1SiCu (6061) H20AW-5052 AlMg2.5 3,3523 AlMg2.5 A-G2.5C/5052 (N4)AW-5454 AlMg2.7Mn 3,3537 AlMg2.7Mn A-G2.5MC/5454 N51/5454AW-5251 AlMg2Mn0.3 3,3525 AlMg2Mn0.3 A-G2M N4 /5251AW-5049 AlMg2Mn0.8 3,3527 AlMg2Mn0.8 A-G2Mn0.8AW-5754 AlMg3 3,3535 AlMg3 A-G3M 2L97/98AW-2014 AlCuSiMn 3,1255 AlCuSiMn A-U4SG/2014 H15/2014AW-5005A AlMg1 3,3315 AlMg1 A-G0.6 N41/5005 3,1355 AlCuMg2 A-U4G1 2L69AW-2011 AlCuBiPb 3,1655 AlCuBiPb A-U5PbBi/2011 FC1/2011AW-2024 AlCuMg1 3,1325 AlCuMg1 A-U4G/2024 H14 1A3,1305 AlCu2.5Mg0.5 A-U2G AW-1080 Al99.8 3,0285 Al99.8 A-8/1080 CW013A CuAg0.1 2,1203 CuAg0.1 Cu-Ag-4CC331G 2.0940.01 CuAl10Fe CuAl10Fe AB1CC333G-GZ CuAl10Fe5Ni5CC333G 2.0975.01 CuAl10Ni CuAl10Ni5Fe5 AB2CW307G CuAl10Ni5Fe4 2,0966 CuAl10Ni5Fe4 CuAl10Ni CA104CW308G CuAl11Ni6Fe6 2,0978 CuAl11Ni6Fe5 SMGSMG JIS Thép không g ỉ UNS AISI/ASTM Các tên khác Đi u ki n Hình d ng C u trúc 4005 AA1070A 4004 AA1080A AA2117 A2011 4355 AA2011 A2017 AA2017A AA2024 4338 AA2014 4106 AA5005A AA5050B A6061 AA6061 A5052 4120 AA5052 A5454 AA5454 AA5251 4115 AA5049 4125 AA5754 A5082 AA5082 4140 AA5083 AA5086 4103 AA6060(A6063 4104,4107 AA6005 4212 AA6082 AA6012 AA3105 A3003 AA3003 AA7022 A7075 AA7075 4337 A02040 204 A05140 5140 5056A4163 4253 A13600 B854244 B26 4245 A13560 4251 A380 359,24418 AZ31B 4633 AM60A AZ61A AZ80A 4637 AZ81A4635 AZ91A/B 4437 M1A B80 4442 B80 A413.2 ADC12 A384.0 AA384 ADC14 B390.05015 5030 C116005710 C95200 CA952 5716 C95500 CA955 C6301 C62730 SMGSMG SMG EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI CW351H CuNi9Sn2 2,0875 CuNi9Sn2CW352H 2,1176 CuPb10Sn CuSn10Pb10 LB2CC496K-GZ 2,1183 CuPb15SnCW113C CuPb1P 2,1160 CuPb1P CuZn30AlFeMn CuZn30AlFeMnCW708R CuZn31Si1 2,0490 CuZn31Si1CW506L CuZn33 2,0280 CuZn33 CZ107CC765S 2.0592.01 CuZn35Al1 CuZn30AlFeMn HTB1CW710R CuZn35Ni2 2,0540 CuZn35Ni2CW507L CuZn36 2,0335 CuZn36 CuZn36 CZ108CW601N CuZn35Pb2 2,0331 CuZn36Pb1.5 CuZn35Pb2 CZ131CW602N CuZn36Pb3 2,0375 CuZn36Pb3 CuZn36Pb3 CZ124CW508L CuZn37 2,0321 CuZn37 CuZn37 CZ108CW604N CuZn37Pb0.5 2,0332 CuZn37Pb0.5 CZ118CW607N CuZn38Pb1.5 2,0371 CuZn38Pb1.5 (CuZn38Pb2) CZ119CW717R CuZn38Sn1 2,0530 CuZn38Sn1CW715R CuZn38SnAl 2,0525 CuZn38SnAl CuZn25Al15CW504L CuZn28 2,0261 CuZn28 CZ105CW706R CuZn28Sn1 2,0470 CuZn28Sn1 CuZn29Sn1CW505L CuZn30 2,0265 CuZn30 CuZn30 CZ106 CC493K-GZ 2.1090.03 CuSn7ZnPbCW453K CuSn8 2,1030 CuSn8 CuSn8P PB104CW501L CuZn10 2,0230 CuZn10 CuZn10 CZ101CW502L CuZn15 2,0240 CuZn15 CuZn15 CZ102CW503L CuZn20 2,0250 CuZn20 CZ103CW702R CuZn20Al2 2,0460 CuZn20Al2 CuZn22Al2 CZ110 2,1080 CuSn6Zn6CuSn7 CuSn7 CW451K CuSn5CW452K CuSn6 2,1020 CuSn6 CuSn6 PB103 CuSn14 CuSn14CW450K CuSn4 2,1016 CuSn4 CuSn4P PB101 2,1087 CuSn10ZnCC483K 2.1051.01 CuSn12 CuSn12 PB2 2,1189 CuPb20SnCC480K 2.1050.01 CuSn10 CuSn10 CT1 2,0842 CuNi44Mn1 CuNi44MnCuNi5Fe1Mn CuNi5Fe1Mn 18 CuNi30FeMnCW354H CuNi30Mn1Fe 2,0882 CuNi30Mn1Fe CuNi30Mn1Fe CN107CW112C CuNi3Si 2,0857 CuNi3Si 2,0822 CuNi202,0830 CuNi25 CuNi25 CN1052,0835 CuNi30 CuNi302,0883 CuNi30Fe2Mn2 CW408J CuNi18Zn19Pb1 2,0790 CuNi18Zn19Pb1 CuNi18Zn19Pb1CW409J CuNi18Zn20 2,0740 CuNi18Zn20 CuNi18Zn20 NS106CW410J CuNi18Zn27 2,0742 CuNi18Zn27 NS107 CW406J CuNi12Zn30Pb1 2,0780 CuNi12Zn30Pb1CW408J 2,0790 CuNi18Zn19Pb CuNi18Zn19Pb1 CuNi10Fe1Mn 2,0872 CuNi10Fe1Mn CuNi10Fe1Mn CN102CuNi10Zn45 CW107C CuFe2P 2,1310 CuFe2PCW109C CuNi1Si 2,0853 CuNi1.5Si 2,0932 CuAl8 Fe32,1291 CuCr 2,0916 CuAl5CW300G CuAl5As 2,0918 CuAl5As CuZn39AlFeMnCW610N CuZn39Pb0.5 2,0372 CuZn39Pb0.5 CuZn39Pb0.8 CZ123CW612N CuZn39Pb2 2,0380 CuZn39Pb2 CZ128CW614N CuZn39Pb3 2,0401 CuZn39Pb3 CuZn39Pb3 CZ121CW509 CuZn40 2,0360 CuZn40 CuZn40 CZ109CW713R 2,0550 CuZn40Al2 SMGSMG JIS Thép không g ỉ UNS AISI/ASTM Các tên khác Đi u ki n Hình d ng C u trúc C60800 C6140 C18400 C19400 5667 C70600 C79300 C76300 C76300 C7451 C75200 C77000 C71300 C71580 5682 C70600 C70250 C72150 C72500 5640 C93700 CA937 C93800 C19000 C94100 5443 C90700 5458 C90500 5465 CA907 5475 C91000 C5111 C51100 C51000 C5191 5428 C51900 C93200 C83600 C5210 C52100 C2200 C22000 C2300 5112 C23000 C2400 C24000 5217 C68700 C86300 C4430 C25600 5220 C44300 C2600 5122 C26000 C2680 C26800 5256 C96500 CA865 C2720 C27200 C34200 C36000 5150 C27200 C33500 5165 C35300 C46400 C47000 C36500 C37700 5170 C38500 C2800 C28000 C67410 SMGSMG SMG EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI 18 CW723R CuZn40Mn1 2,0572 CuZn40Mn1 CW720R CuZn40Mn1Pb 2,0580 CuZn40Mn1Pb CZ136CW612N CuZn40Pb2 2,0402 CuZn40Pb2 CuZn39Pb2 CZ120CW622N CuZn44Pb2 2,0410 CuZn44Pb2 CZ104CW500L CuZn5 2,0220 CuZn5 CZ125 19 X2NiCrAITi3220 1,4876 20 21 NiMo30 2,4810 NiMo30 2,48102,4602 NiMo16Cr15W 2,4819NiMo16Cr16Ti 2,4610 2,4619NiCr21Fe18Mo9 2,4665 SMGSMG JIS Thép không g ỉ UNS AISI/ASTM Các tên khác Đi u ki n Hình d ng C u trúc 5168 C37800 5272 C68700 C2100 C21000 AMPCO 15 AMPCO 18 AMPCO 18.136 AMPCO 18.22 AMPCO 18.23 AMPCO 21 AMPCO 22 AMPCO 25 AMPCO 26 AMPCO 45 AMPCO 483 AMPCO 642 AMPCO 673 AMPCO 674 AMPCO 8 AMPCO 863 AMPCO M4S66286 A286 bi ến c ngS35000 AM350 đúcS35000 AM350 Đã xử lý nhi tS35500 AM355S45500 Custom 455 DiscalloyN08800 Incoloy 800 Incoloy 801N19909 Incoloy 909 LapelloyM-308 R30155 N-155 thanh, dập, vòng R30155 N-155L ực cản không khí 13FSX-414H531Haynes 188 thanh, d ập, vòngHaynes 188 ngHaynes 25Mar-M-302Mar-M-509 R30195 MP159 MP35N Hợp kim Stelit 21 H ợp kim Stelit 30H ợp kim Stelit 31W152 W162Astroloy t t c ả loạiGTD222 N10665 Hastelloy B-2N10002 Hastelloy C mi ếngN10002 Hastelloy C đúc Hastelloy C-22N10276 Hastelloy C-276N06455 Hastelloy C-4N06007 Hastelloy GN06985 Hastelloy G-3N10003 Hastelloy N thanh, d ập, vòngN10003 Hastelloy N đúcN06635 Hastelloy S t t c ả loạiN10004 Hastelloy WN06002 Hastelloy X t t c ả loại SMGSMG SMG EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI

21 NiCr15Fe 2,4816

  Trang 87, 131, 145, 210, 248, 263, 282, 302, 337, 404 và 463. SMG H p kim Hình d ng/ Đi u ki n Kh n ng gia công Ti 6AI-4V (ELI) 1,00Ti 6AI-4V (bi ến c ng) 0,94Ti (thu ần) - ( ng) 1,88Ti 3AI-2.5V ( ng được ) 1,88Ti Ti 6AI-4V ( đ c ) 1,00 Ti 6AI-4V ( sau khi đúc) 1,09Ti 6AI-4V ( đùn) 1,09 22 Hợp k imT itan 0,71Mod.

Dokumen baru

Dokumen yang terkait

PERAN PERAWAT DALAM IMPLEMENTASI KOLABORATIF PEMBERIAN TERAPI INSULIN SEBAGAI TINDAKAN DALAM PENURUNAN KADAR GULA DALAM DARAH PADA KLIEN DENGAN HIPERGLIKEMI DI RUANG AIRLANGGA RSUD KANJURUHAN KEPANJEN TAHUN 2012
1
53
23
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KOTA BATU (Studi Kasus Tim Pemenangan Pemilu Eddy Rumpoko-Punjul Santoso)
119
454
25
ANALISIS YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENATAAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
2
63
102
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ETNIS RAKHINE DAN ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2012
4
99
18
KAJIAN YURIDIS PENGAWASAN OLEH PANWASLU TERHADAP PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KOTA MOJOKERTO MENURUT PERATURAN BAWASLU NO 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1
68
95
Dampak konsensus Washington dan ratifikasi gats terhadap kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia studi kasus : undang- undang pendidikan tinggi no. 12 tahun 2012
0
61
212
Perilaku Konsumsi Serat pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Tahun 2012
18
158
166
Pengaruh pemahaman fiqh muamalat mahasiswa terhadap keputusan membeli produk fashion palsu (study pada mahasiswa angkatan 2011 & 2012 prodi muamalat fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
0
22
0
Perilaku Kesehatan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UIN Syarif Hidayatullah Jakrta Angkatan 2012 pada tahun2015
8
88
81
kisi kisi un sma ma th 2012 2013
2
84
31
Kunci Jawaban SEMUA KODE SOAL SNMPTN 2012 Kemampuan TPA, Dasar, IPA dan IPS (Selasa Rabu 12 13 Juni 2012)
0
39
46
PENGARUH KONFLIK PEREBUTAN LAHAN TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA NIPAH KUNING KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI LAMPUNG TAHUN 2012
9
59
54
KESESUAIAN PERESEPAN OBAT PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUALTERHADAP STANDAR PENGOBATAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL DI PUSKESMAS PANJANG BANDAR LAMPUNG PERIODE JANUARI-JUNI 2012
2
36
33
HUBUNGAN PARITAS DAN USIA IBU HAMIL DENGAN BERAT BAYI LAHIR DI PUSKESMAS RAWAT INAP KOTA KARANG BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012
1
16
54
Uji Efek Antibakteri Minyak Jintan Hitam (Nigella Sativa) Dalam Kapsul yang Dijual Bebas Selama Tahun 2012 di Kota Padang Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli Secara In Vitro
0
7
5
Show more