Session 16 25Mar11 Vietnamese Dec27)

20  Download (0)

Full text

(1)

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc10.

Quản lý rác thải tổng hợp

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc10.

(2)
(3)

Đổ rác thải

4.7 Tương ứng tiêu chí :(chủ chốt), 10.5

4.7 (chủ chốt), 10.5

(4)

Thu gom rác thải

Tương ứng tiêu chí :

10.5

Tương ứng tiêu chí :

10.5

(5)
(6)

Trộn lẫn rác thải

Tương ứng tiêu chí :

10.1

Tương ứng tiêu chí :

10.1

(7)

Phân loại và tái chế

Tương ứng tiêu chí :

10.1

Tương ứng tiêu chí :

10.1

(8)

Làm phân trộn

Tương ứng tiêu chí :

10.1

Tương ứng tiêu chí :

10.1

(9)

Tái sử dụng

Tương ứng tiêu chí :

10.1

Tương ứng tiêu chí :

10.1

Rác thải sẽ có ích nếu bạn tìm cách sử dụng chúng.

Các bao chứa rác làm từ vỏ bao phân bón

Rác thải trên nông trại của bạn

(10)

©2009 Rainforest Alliance

Làm phân trộn

Tương ứng tiêu chí :10.110.1

10

Lựa chọn videos

Bạn có thể lựa chọn các video “ Đính kèm” theo tài liệu này.

Làm phân trộn từ vỏ quả ca cao (bằng tiếng Anh)

(11)

Cá nhân/công ty quản lý rác thải

Tương ứng tiêu chí :

10.4

Tương ứng tiêu chí :

10.4

Kiểm tra liệu rác có ném xả ra môi trường

Kiểm tra liệu rác thải có thiêu đốt một cách bất

hợp pháp

Kiểm tra liệu các vỏ chứa hóa chất không sử dụng

lại vào mục đích khác

(12)

Không đốt hoặc

vất ném ra ngoài

Giặt rửa ba lần

Vỏ chứa rỗng và hóa chất hết hạn sử dụng

Tương ứng tiêu chí:

6.10

Tương ứng tiêu chí:

(13)

Cố gắng càng nhiều càng tốt để giao trả lại cho nhà

Thu nhậnvỏ chứa từ HTX,vàgiao tận tay nhà cung cấp

(14)

Lưu giữ an toàn trong kho chứa cho đến khi giao

lại chúng

Vỏ chứa rỗng và hóa chất hết hạn sử dụng

Tương ứng tiêu chí :

6.9

Tương ứng tiêu chí :

(15)

Đốt rác thải

Tương ứng tiêu chí :

10.2

Tương ứng tiêu chí :

10.2

(16)

Bên trong

Lò đốt rác

Tương ứng tiêu chí

10.2

Tương ứng tiêu chí

10.2

Bạn có thể sử dụng lò đốt rác chỉ khi:

Các nghiên cứu kỷ thuật chứng minh rằng không làm

nhiễm bẩn

Vị trí thích hợp

(17)

Làm giảm khí ga nhà kính

Tương ứng tiêu chí:

10.6

Tương ứng tiêu chí:

10.6

Bạn có thể làm giảm carbon dioxide và khí ga nhà kính khác thông qua:

Sử dụng rác thải làm nhiên liệu (cụ thể là vỏ cà phê)

Sản xuấ khí gas sinh học từ rác thải hữu cơ

Làm phân trộn từ rác thải hữu cơ Không đốt rác thải

(18)

Nâng cao nhận thức

Tương ứng tiêu chí:

10.5

Tương ứng tiêu chí:

10.5

Trao đổi thông tin với công nhân và gia đình của họ

về quản lý rác thải

(19)

19

Tóm tắt

Collection, classification and recycling

Reuse

Reduction of greenhouse

gases

Awareness raising Thu gom, phân

(20)

Figure

Updating...

References