Contract Mau Tan

Gratis

0
4
2
2 years ago
Preview
Full text

  C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ

 • *********

  H P Đ NG NGUYÊN T C MUA BÁN HÀNG

  Ợ Ồ Ắ

  ố

S : 01SST/DMT

 • - Căn c Lu t Th ứ ậ ươ ng M i s 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 cu n ạ ố

  ả ướ c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. ộ ộ ủ ệ

  Hôm nay, ngày 12 tháng 03 năm 2013, chúng tôi g m:

  ồ

Bên Mua Hàng (G i t t là Bên A): CÔNG TY TNHH B C Đ N SST VI T NAM ọ ắ Ạ Ạ Ệ

 • Đ a ch : S 6-8 VSIP II-A, đ ng s 12, KCN Vi t Nam - Singapore II-A, Huy n Tân ị ỉ ố ươ ố ệ ệ Uyên, t nh Binh D ng.

  ỉ ươ

 • Đi n tho i: 0650 388 0069 Fax: 0650 388 0096 ệ ạ - Tài kho n s : 651.10.00.0886038 M t i ngân hàng: BIDV – CN Nam Binh D ng.

  ả ố ở ạ ươ

 • Đ i di n là Ông: Larry Brian Jones Ch c v : Giám Đ c mua hàng ạ ệ ứ ụ ố Bên Bán Hàng (G i t c là Bên B): CÔNG TY TNHH Đ NG M U T N.

  ọ ắ Ặ Ậ Ấ

 • Đ a ch : 1/6/5 - Đ ng TMT16 - T 23 – KP1- Ph ng Trung M Tây – Q12 – ị ỉ ươ ổ ươ ỹ

  TPHCM . - Đi n tho i: 08.7300.1444 Fax: 08.371.53247 ệ ạ - Mã s Thu : 0309862590. ố ế - Tài kho n s : 82343869 M t i ngân hàng: ACB – PGD Tân Chánh Hi p – TPHCM . ả ố ở ạ ệ

 • Đ i di n là Ông: Đ NG M U T N ạ ệ Ch c v : Giám Đ c. ứ ụ ố

  Hai bên th ng nh t th a thu n n i dung h p đ ng nh sau:

  ố ấ ỏ ậ ộ ợ ồ ư Đi u 1: TH T C Đ T HÀNG: ề Ủ U Ặ

  1. Bên A s g i cho bên B b n yêu c u báo giá thi t b (bao g m yêu c u k thu t thi t e ư ả â ế ị ồ â ỹ ậ ế b ). ị 2. Bên B s g i cho bên A b n báo giá theo yêu c u. e ư ả â

  3. Bên A s g i cho bên B đ n đ t hàng (ho c ky xác nh n vào b n báo giá thay cho e ư ơ ă ă ậ ả đ n đ t hàng). ơ ă

  4. T t c th t c, văn b n ph i đ c nh ng ng i co th m quy n c a hai bên ky xác â ả ủ ụ ả ả ươ ư ươ â ê ủ nh n và đong d u ro ràng.

  ậ â

  5. Các văn b n, th t c đ c chuy n tr c ti p ho c fax ho c g i b ng email (sau khi ả ủ ụ ươ ê ư ế ă ă ư ă scan b n g c). ả ố

  Đi u 2: HÀNG HOÁ, S L ề Ố ƯỢ NG VÀ GIÁ C : Ả

  1. Hàng hoá mua bán là: Cán dao ti n, phay; M nh dao ti n, phay; d ng c c t g t và ệ ả ệ ụ ụ ă o các thi t b trong linh v c gia công CNC… ế ị ư

  2. Hàng hoá mua bán và s l ng c th s đ c th hi n cho t ng đ n đ t hàng riêng ố ươ ụ ê e ươ ê ệ ừ ơ ă bi t. ệ

  3. Giá c c a hàng hoá s đ ả ủ e ươ c hai bên xác đ nh sau khi bên B trao cho bên A m t b n ị ộ ả báo giá đ cùng tham kh o.

  ê ả

  4. Khi co s thay đ i v giá c bên B s thông báo k p th i b ng văn b n cho bên A đ ư ổ ê ả e ị ơ ă ả ê hai bên cùng th ng nh t th c hi n. ố â ư ệ Đi u 3: CH T L NG HÀNG HOÁ.

  ề Ấ ƯỢ

  Bên B ch u trách nhi m đ m b o ch t l ị ệ ả ả â ươ ng theo đúng yêu c u k thu t và m u s n â ỹ ậ ẫ ả ph m đã cung c p.

  â â T t c các hàng hoa, thi t b ph i co ngu n g c, xu t x ro ràng. â ả ế ị ả ồ ố â ứ Bên B ph i cung c p đ y đ ch ng t xu t x hàng hoa khi bên A co yêu c u.

  Đi u 4: GIAO NH N HÀNG HÓA. ề Ậ

  1.Khi nh n hàng c a bên B, bên A ki m tra s l ng và ky vào biên b n giao hàng c a ậ ủ ê ố ươ ả ủ bên B, bên A gi l i m t liên đ đ i chi u. ư ạ ộ ê ố ế

  2.Đ a đi m giao hàng: Hàng hoa s giao t i Công ty TNHH B C Đ N SST VI T NAM ị ê e ạ Ạ Ạ Ệ

Đi u 5: TH I GIAN VÀ PH NG TH C THANH TOÁN: ề Ờ ƯƠ Ứ

  1. Th i gian thanh toán: Bên A s thanh toán cho bên B m t l n trong th i gian 14 ngày ơ e ộ â ơ k t ngày bên A nh n đ hàng hoa và hoa đ n, ch ng t liên quan. ê ừ ậ ủ ơ ứ ừ 2. Hinh th c thanh toán: Chuy n kho n vào tài kho n c a bên B nh đã nêu trên. ứ ê ả ả ủ ư 3. Đ ng ti n thanh toán: VNĐ (Vi t Nam Đ ng). ồ ê ệ ồ

Đi u 6: TRÁCH NHI M M I BÊN: ề Ệ Ỗ Bên A:

 • Th c hi n thanh toán đúng th i h n cho bên B nh đi u 5. ư ệ ơ ạ ư ê
 • H p tác v i bên B trong vi c ki m tra quy cách, ch t l ng nh đ n đ t hàng c a ơ ớ ệ ê â ươ ư ơ ă ủ bên A.

   Bên B:

 • Giao hàng đúng th i gian, quy cách, ch t l ng, s l ng nh đ n đ t hàng c a bên ơ â ươ ố ươ ư ơ ă ủ A.
 • N u co phát sinh làm nh h ng đ n th i gian giao hàng ph i k p th i thông báo cho ế ả ưở ế ơ ả ị ơ bên A đ x ly.

  ê ư

Đi u 7: ĐI U KHO N CHUNG: ề Ề Ả

  2. Hai bên cam k t th c hi n đ y đ các đi u kho n ky trong h p đ ng. M i b sung, ế ư ệ â ủ ê ả ơ ồ o ổ đi u ch nh ph i đ c hai bên th ng nh t b ng văn b n m i co giá tr th c hi n . ê ỉ ả ươ ố â ă ả ớ ị ư ệ

  4. Trong quá trinh th c hi n h p đ ng , n u m t bên đ n ph ng ch m d t h p đ ng ư ệ ơ ồ ế ộ ơ ươ â ứ ơ ồ ho c gây kho khăn cho bên kia s ph i b i th ng thi t h i phát sinh (n u co). ă e ả ồ ươ ệ ạ ế

  Đi u 8: HI U L C H P Đ NG: ề Ệ Ự Ợ Ồ 1. H p đ ng co hi u l c t ngày ky đ n h t ngày 31/12/2013.

  ơ ồ ệ ư ừ ế ế

  2. Sau khi h p đ ng h t hi u l c, n u hai bên th c hi n đ y đ nghia v c a minh và ơ ồ ế ệ ư ế ư ệ â ủ ụ ủ không co tranh ch p gi thi coi nh h p đ ng đã đ c thanh ly.

  â ư ơ ồ ươ

  3. H p đ ng đ c thành l p 2 b n co giá tr pháp ly nh nhau, m i bên gi m t b n ơ ồ ươ ậ ả ị ư ỗ ư ộ ả đ th c hi n. ê ư ệ

  Đ I DI N BÊN A Đ I DI N BÊN B

  Ạ Ệ Ạ Ệ

  ê ả ủ ơ ồ ă e ươ ụ cho m i đ n đ t hàng theo t ng th i đi m mà hai bên ky phù h p v i đi u 2 c a ỗ ơ ă ừ ơ ê ơ ớ ê ủ h p đ ng nguyên t c này. ơ ồ ă

  1. H p đ ng nguyên t c mua bán hàng này s xác đ nh nh ng đi u ki n và đi u ơ ồ ă e ị ư ê ệ ê kho n chung cho vi c mua bán hàng hoá. ả ệ Các đi u kho n c a h p đ ng nguyên t c mua bán hàng hoá này s đ c áp d ng

  3. M i tranh ch p h p đ ng n u x y ra , không t gi i quy t đ c , s đ ngh Tòa án o â ơ ồ ế ả ư ả ế ươ e ê ị kinh t TPHCM gi i quy t , quy t đ nh cu Tòa án kinh t TPHCM là chung th m . ế ả ế ế ị ả ế â

Dokumen baru

Dokumen yang terkait

Sistem Informasi Persediaan Produk Kerajinan Tangan di Usaha Kecil Menengah Tan Collection
3
90
87
Strategi Kampanye PDI Perjuangan dalam Pemilukada Kota Medan pada Putaran Pertama Tahun 2010 (Mengusung Pasangan Calon dr. Sofyan Tan dan Nelly Armayanti, SP, MSP)
3
42
118
Perlindungan Terhadap Investor dari Penerapan Ketentuan Pidana pada Perbuatan Wanprestasi Kontrak Bagi Hasil/Production Sharing Contract (Studi Kasus Pada PT Chevron Pacific Indonesia)
2
52
145
Pemikiran Tan Malaka Tentang Konsep Negara
1
78
99
Pemikiran Politik Tan Malaka Tentang Konsep Kemerdekaan Indonesia
8
66
110
Penerapan Pasal 916 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Oleh Balai Harta Peninggalan Bagi Perlindungan Hak Mewaris Anak Di Bawah Umur Bagi Golongan Tionghoa (Studi Kasus Harta Peninggalan Tan Tjoen Kiah)
0
40
157
Zulkifli Hasan : Kalau Mau Politik Kita Bagus, Tiru Muhammadiyah
0
6
2
Din, Mau Maju Kuasai Iptek
0
20
1
Determinan Lamanya Kontrak Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Kembali Keluar Negeri Di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi (Determinant Of Contract Duration Indonesian Labor To Work Abroad Country In Cluring Sub-District Banyuwangi Regency)
0
18
4
Determinasi Perpanjangan Kontrak Tenaga Kerja Harian Lepas Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi (Determination Contract Extensions Labor Daily Off On Cleanliness Department and Park District Banyuwangi)
0
26
4
Perancangan Bumper Program Anak "Shabat Mau Tau?" Di PT. MQTV
0
9
24
Sistem informasi penjualan dan pembelian ikan hias di Toko Tan Karawang
21
110
144
Various Business Contract Templates in Telecommunication Industry
0
5
35
Pengaruh Kepercayaan dan Kenyamanan Terhadap Keputusan Pembelian Ikan Hias Secara Online Di Facebook Sebagai Media Promosi (Studi pada konsumen Tan Aquarium Bandung)
10
65
75
Contract Management Take Home Case Quest
0
9
1
Show more