Teks penuh

(1)

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ

*********

H P Đ NG NGUYÊN T C MUA BÁN HÀNG

S : 01SST/DMT

- Căn c Lu t Thứ ậ ương M i s 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 cu nạ ố ả ước C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam.ộ ộ ủ ệ

Hôm nay, ngày 12 tháng 03 năm 2013, chúng tôi g m:

Bên Mua Hàng (G i t t là Bên A): CÔNG TY TNHH B C Đ N SST VI T NAMọ ắ - Đ a ch : S 6-8 VSIP II-A, đị ỉ ố ương s 12, KCN Vi t Nam - Singapore II-A, Huy n Tânố ệ ệ Uyên, t nh Binh Dỉ ương.

- Đi n tho i: 0650 388 0069 Fax: 0650 388 0096 ệ ạ

- Tài kho n s : 651.10.00.0886038 M t i ngân hàng: BIDV – CN Nam Binh Dả ố ở ạ ương. - Đ i di n là Ông: ạ ệ Larry Brian Jones Ch c v : Giám Đ c mua hàngứ ụ ố

Bên Bán Hàng (G i t c là Bên B): CÔNG TY TNHH Đ NG M U T N.ọ ắ

- Đ a ch : 1/6/5 - Đị ỉ ương TMT16 - T 23 – KP1- Phổ ương Trung M Tây – Q12 –ỹ TPHCM . - Đi n tho i: 08.7300.1444 Fax: 08.371.53247 ệ ạ

- Mã s Thu : 0309862590.ố ế

- Tài kho n s : 82343869 M t i ngân hàng: ACB – PGD Tân Chánh Hi p – TPHCM .ả ố ở ạ ệ - Đ i di n là Ông: ạ ệ Đ NG M U T NẶ Ch c v : Giám Đ c.ứ ụ ố

Hai bên th ng nh t th a thu n n i dung h p đ ng nh sau:ố ư

Đi u 1: TH T C Đ T HÀNG:ề Ủ U

1. Bên A s g i cho bên B b n yêu c u báo giá thi t b (bao g m yêu c u k thu t thi te ư ả â ế ị ồ â ỹ ậ ế b ).ị

2. Bên B s g i cho bên A b n báo giá theo yêu c u.e ư ả â

3. Bên A s g i cho bên B đ n đ t hàng (ho c ky xác nh n vào b n báo giá thay choe ư ơ ă ă ậ ả đ n đ t hàng).ơ ă

4. T t c th t c, văn b n ph i đâ ả ủ ụ ả ả ươc nh ng ngư ươi co th m quy n c a hai bên ky xácâ ê ủ nh n và đong d u ro ràng.ậ â

5. Các văn b n, th t c đả ủ ụ ươc chuy n tr c ti p ho c fax ho c g i b ng email (sau khiê ư ế ă ă ư ă scan b n g c).ả ố

Đi u 2: HÀNG HOÁ, S Lề Ố ƯỢNG VÀ GIÁ C :Ả

1. Hàng hoá mua bán là: Cán dao ti n, phay; M nh dao ti n, phay; d ng c c t g t vàệ ả ệ ụ ụ ă o các thi t b trong linh v c gia công CNC…ế ị ư

2. Hàng hoá mua bán và s lố ương c th s đụ ê e ươc th hi n cho t ng đ n đ t hàng riêngê ệ ừ ơ ă bi t.ệ

3. Giá c c a hàng hoá s đả ủ e ươc hai bên xác đ nh sau khi bên B trao cho bên A m t b nị ộ ả báo giá đ cùng tham kh o.ê ả

4. Khi co s thay đ i v giá c bên B s thông báo k p th i b ng văn b n cho bên A đư ổ ê ả e ị ơ ă ả ê hai bên cùng th ng nh t th c hi n.ố â ư ệ

Đi u 3: CH T Lề ƯỢNG HÀNG HOÁ.

Bên B ch u trách nhi m đ m b o ch t lị ệ ả ả â ương theo đúng yêu c u k thu t và m u s nâ ỹ ậ ẫ ả ph m đã cung c p.â â

T t c các hàng hoa, thi t b ph i co ngu n g c, xu t x ro ràng.â ả ế ị ả ồ ố â ứ

(2)

Đi u 4: GIAO NH N HÀNG HÓA.ề

1.Khi nh n hàng c a bên B, bên A ki m tra s lậ ủ ê ố ương và ky vào biên b n giao hàng c aả ủ bên B, bên A gi l i m t liên đ đ i chi u.ư ạ ộ ê ố ế

2.Đ a đi m giao hàng: Hàng hoa s giao t i Công ty TNHH B C Đ N SST VI T NAMị ê e ạ Ạ Ạ Ệ

Đi u 5: TH I GIAN VÀ PHề ƯƠNG TH C THANH TOÁN:Ứ

1. Th i gian thanh toán: Bên A s thanh toán cho bên B m t l n trong th i gian 14 ngàyơ e ộ â ơ k t ngày bên A nh n đ hàng hoa và hoa đ n, ch ng t liên quan. ê ừ ậ ủ ơ ứ ừ

2. Hinh th c thanh toán: Chuy n kho n vào tài kho n c a bên B nh đã nêu trên.ứ ê ả ả ủ ư 3. Đ ng ti n thanh toán: VNĐ (Vi t Nam Đ ng).ồ ê ệ ồ

Đi u 6: TRÁCH NHI M M I BÊN:ề

Bên A:

- Th c hi n thanh toán đúng th i h n cho bên B nh đi u 5.ư ệ ơ ạ ư ê

- H p tác v i bên B trong vi c ki m tra quy cách, ch t lơ ớ ệ ê â ương nh đ n đ t hàng c aư ơ ă ủ bên A.

Bên B:

- Giao hàng đúng th i gian, quy cách, ch t lơ â ương, s lố ương nh đ n đ t hàng c a bênư ơ ă ủ A.

- N u co phát sinh làm nh hế ả ưởng đ n th i gian giao hàng ph i k p th i thông báo choế ơ ả ị ơ bên A đ x ly.ê ư

Đi u 7: ĐI U KHO N CHUNG:ề

1. H p đ ng nguyên t c mua bán hàng này s xác đ nh nh ng đi u ki n và đi uơ ồ ă e ị ư ê ệ ê kho n chung cho vi c mua bán hàng hoá.ả ệ

Các đi u kho n c a h p đ ng nguyên t c mua bán hàng hoá này s đê ả ủ ơ ồ ă e ươc áp d ngụ cho m i đ n đ t hàng theo t ng th i đi m mà hai bên ky phù h p v i đi u 2 c aỗ ơ ă ừ ơ ê ơ ớ ê ủ h p đ ng nguyên t c này.ơ ồ ă

2. Hai bên cam k t th c hi n đ y đ các đi u kho n ky trong h p đ ng. M i b sung,ế ư ệ â ủ ê ả ơ ồ o ổ đi u ch nh ph i đê ỉ ả ươc hai bên th ng nh t b ng văn b n m i co giá tr th c hi n .ố â ă ả ớ ị ư ệ 3. M i tranh ch p h p đ ng n u x y ra , không t gi i quy t đo â ơ ồ ế ả ư ả ế ươc , s đ ngh Tòa áne ê ị

kinh t TPHCM gi i quy t , quy t đ nh cu Tòa án kinh t TPHCM là chung th m .ế ả ế ế ị ả ế â 4. Trong quá trinh th c hi n h p đ ng , n u m t bên đ n phư ệ ơ ồ ế ộ ơ ương ch m d t h p đ ngâ ứ ơ ồ

ho c gây kho khăn cho bên kia s ph i b i thă e ả ồ ương thi t h i phát sinh (n u co).ệ ạ ế

Đi u 8: HI U L C H P Đ NG:ề

1. H p đ ng co hi u l c t ngày ky đ n h t ngày 31/12/2013.ơ ồ ệ ư ừ ế ế

2. Sau khi h p đ ng h t hi u l c, n u hai bên th c hi n đ y đ nghia v c a minh vàơ ồ ế ệ ư ế ư ệ â ủ ụ ủ không co tranh ch p gi thi coi nh h p đ ng đã đâ ư ơ ồ ươc thanh ly.

3. H p đ ng đơ ồ ươc thành l p 2 b n co giá tr pháp ly nh nhau, m i bên gi m t b nậ ả ị ư ỗ ư ộ ả đ th c hi n.ê ư ệ

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :