SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KULIT AKIBAT INFEKSI JAMUR

Gratis

0
0
17
5 months ago
Preview
Full text

  SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KULIT AKIBAT INFEKSI JAMUR SKRIPSI diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer DINI AGUSTINA 1103040077 PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO AGUSTUS, 2016

HALAMAN PERSEMBAHAN

  Dengan segala kerendahan hati, serta rasa syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul

  “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit Akibat Infeksi Jamur”. Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

  1. Bapak Satoto Rusmadi dan Ibu Gatin Muji Susilowati sebagai orang tua saya yang telah memberikan semangat, motivasi, nasihat, bimbing, dan do‟a yang selalu mengiringi setiap langkah serta kasih sayang dan segala fasilitas yang diberikan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dan semoga bisa menjadi suatu kebanggaan bagi bapak dan ibu.

  2. Kakak saya Riski Apriliana dan adik saya Titi Mariana yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

  3. Ibu Hindayati Mustafidah selaku dosen pembimbing I dan ibu Mustika Ratnaningsih selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan laporan Tugas Akhir ini.

  4. Seluruh Dosen dan Karyawan UMP, khususnya Prodi Teknik Informatika yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengalamannya.

  5. Teman-teman Teknik Informatika angkatan 2011, 2010, 2012, serta teman- teman dari fakultas lain. Terima kasih telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada saya.

  6. Alfa Dhias Pertiwi Herliani, terima kasih banyak untuk semangat, motivasi, dukungan, dan kesabarannya yang telah mendampingi dan berjuang bersama untuk masa depan.

HALAMAN MOTTO

  Cintailah dirimu dan segala yang ada di sekelilingmu, kebahagiaan dan

  kesuksesan yang kita peroleh adalah kebahagiaan dan kesuksesan mereka juga”

KATA PENGANTAR

  Alhamdulillahirobbil‟alamin, puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga saya diberi kemudahan dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit Infeksi Jamur”. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan kurikulum pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

  Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak mungkin menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

  1. Bapak Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H. Selaku Rektor Universitas Muhammadiayah Purwokerto.

  2. Bapak Harjono, S.T. M.Eng. Selaku Ketua Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

  3. Ibu Hindayati Mustafidah, S.Si., M.Kom. sebagai dosen pembimbing I.

  4. Ibu dr. Mustika Ratnaningsih P., Mm. sebagai dosen pembimbing II.

  5. Segenap dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis masih dalam masa perkuliahan.

  6. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

  Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dalam bentuk materi, tata tulis maupun sistematika penyusunannya. Oleh karena itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat menjadikannya lebih baik dikemudian hari.

  Semoga apa yang telah dikerjakan dalam Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan pengguna aplikasi.

  Purwokerto, 11 Agustus 2016 Dini Agustina

  

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................................ i HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................................. iii HALAMAN PERNYATAAN ...................................................................................................iv HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................................................v HALAMAN MOTTO ............................................................................................................ vii KATA PENGANTAR ............................................................................................................ viii DAFTAR ISI ........................................................................................................................... x DAFTAR TABEL ................................................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. xiii DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................................... xiv

  INTISARI ............................................................................................................................ xvi ABSTRACT ........................................................................................................................ xvii

  BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG ..................................................................................................... 1

B. PERUMUSAN MASALAH ........................................................................................... 3

C.

BATASAN MASALAH ................................................................................................. 3

BAB II. KAJIAN PUSTAKA .................................................................................................... 4 A.

SISTEM PAKAR .......................................................................................................... 4

B. PENYAKIT KULIT ........................................................................................................ 7

C. PHP ......................................................................................................................... 33

D. My SQL .................................................................................................................... 33

E.

XAMPP .................................................................................................................... 34

F. DREAMWEAVER ...................................................................................................... 34

G. BOOTSTRAP ............................................................................................................ 35

H. HASIL PENELITIAN SEJENIS ..................................................................................... 35

  BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT ..................................................................................... 37 A. TUJUAN ................................................................................................................... 37

B. MANFAAT ............................................................................................................... 37

BAB IV. METODE PENELITIAN .......................................................................................... 38 A. JENIS PENELITIAN ................................................................................................... 38

B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN ......................................................................... 38

C. PENGUMPULAN DATA ............................................................................................ 38

D. LANGKAH PENGEMBANGAN SISTEM ..................................................................... 39

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................................... 47 A. DATA PENELITIAN ................................................................................................... 47

B. PERANCANGAN SISTEM .......................................................................................... 51

C. HASIL APLIKASI........................................................................................................ 56

D. PENGUJIAN APLIKASI .............................................................................................. 66

BAB VI. PENUTUP ............................................................................................................. 67 A. KESIMPULAN ........................................................................................................... 67

B. SARAN ..................................................................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 68 LAMPIRAN ........................................................................................................................ 70

  

DAFTAR TABEL

  Tabel 1. Definisi Aktor .......................................................................................... 43 Tabel 2. Definisi Use Case .................................................................................... 44 Tabel 3. Data Penyakit Kulit Infeksi Jamur .......................................................... 47 Tabel 4. Data Gejala .............................................................................................. 48 Tabel 5. Tabel Keputusan Penyakit Kulit Infeksi Jamur ...................................... 49 Tabel 6. Tabel Aturan ........................................................................................... 49 Tabel 7. Tabel Admin ............................................................................................ 51 Tabel 8. Tabel User ............................................................................................... 52 Tabel 9. Tabel Penyakit ......................................................................................... 52 Tabel 10. Tabel Gejala .......................................................................................... 52 Tabel 11. Tabel Aturan ......................................................................................... 53 Tabel 12. Tabel Detail Diagnosa ........................................................................... 53 Tabel 13. Tabel Diagnosa ..................................................................................... 53 Tabel 14. Tabel Hasil ............................................................................................ 54 Tabel 15. Tabel Pengujian Aplikasi ...................................................................... 66

  

DAFTAR GAMBAR

  Gambar 1. Struktur Sistem Pakar ............................................................................. 6 Gambar 2. Runut Maju ............................................................................................ 7 Gambar 3. Runut Balik ........................................................................................... 7 Gambar 4. Model Waterfall .................................................................................. 39 Gambar 5. Flowchart Pengembangan Sistem Pakar ............................................. 41 Gambar 6. Use Case Diagram .............................................................................. 43 Gambar 7. Relasi Tabel ......................................................................................... 54 Gambar 8. Rancangan Antar Muka Halaman User ............................................... 55 Gambar 9. Rancangan Antar Muka Halaman Admin ........................................... 55 Gambar 10. Tampilan Halaman Utama Sistem ..................................................... 56 Gambar 11. Tampilan Halaman Login User ......................................................... 57 Gambar 12. Tampilan Halaman Pendaftaran ........................................................ 57 Gambar 13. Tampilan Halaman Penyakit ............................................................. 58 Gambar 14. Tampilan Halaman Awal Menu Diagnosa ........................................ 58 Gambar 15. Tampilan Halaman Pertanyaan Diagnosa ......................................... 59 Gambar 16. Tampilan Halaman Hasil Diagnosa ................................................... 59 Gambar 17. Tampilan Halaman Diagnosa untuk Gejala yang Tidak Sesuai ........ 60 Gambar 18. Tampilan Halaman Login Admin ...................................................... 60 Gambar 19. Tampilan Halaman Utama Admin .................................................... 61 Gambar 20. Tampilan Halaman Data Penyakit ..................................................... 62 Gambar 21. Tampilan Halaman Tambah Penyakit ............................................... 62 Gambar 22. Tampilan Halaman Lanjutan Tambah Penyakit ................................ 63 Gambar 23. Halaman Tabel Keputusan ................................................................. 63 Gambar 24. Halaman Cetak Data Penyakit............................................................ 64 Gambar 25. Tampilan Halaman Data Gejala ........................................................ 64 Gambar 26. Tampilan Halaman Tambah Gejala.................................................... 65 Gambar 27. Tampilan Halaman Data User ........................................................... 65

Dokumen baru

Download (17 Halaman)
Gratis

Tags