Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 6 Semester 1

Gratis

302
7850
2
2 years ago
Preview
Full text

LATIHAN SOAL MANDIRI

  Alamat : Bukupaket.com Soal Ulangan Tengah Semester Bahasa Sunda Kelas VI Semester 1

  MATA PELAJARAN : Bahasa Sunda KELAS : VI (ENAM) NAMA :

  Nilai : I . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener ! 1. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna . . . .

  A. informasi

  B. warta

  C. amanat

  D. piwuruk 2. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . .

  A. koran

  B. jangkar

  C. piwuruk

  D. kar 3. Nu lain babagean dina biantara nyaeta . . . .

  A. udur

  B. gering

  C. teu walakaya

  D. teu damang 4. Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . . .

  A. ngadongeng

  B. pangumuman

  C. bewara

  D. biantara 5. Alusna mah teks biantara teh ku urang kudu . . . .

  A. ditalar

  B. dibaca

  C. diapalkeun

  D. diinget-inget 6. Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . . .

  A. hese dititah

  B. babari dititah

  C. eraan

  D. sieunan

  7. Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ?

  A. di

  B. ka

  C. ti

  D. na 8. Papatah tinu jadi kolot teh urang kudu . . . .

  A. diregepkeun

  B. ngaregepkeun

  C. ragepan

  D. karegepkeun 9. Nu kaasup kecap rajekan dwipurwa, contona . . . .

  A. sumpang

  C. sesepak

  • – simpang

  B. cas

  D. guna

  • – ces – cos – guna 10. Aya jalan komo meuntas, hartina . . . .

  A. mupuas kanu keur cilaka

  B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak C. tenang taya kasieun.

  D. jauh

  • – jauh teu beubeunangan 11. Gaganti kolot urang di sakola teh . . . .

  A. ketua murid B. guru

  C. penjaga sakola

  D. babaturan sakola 12. Kuring teh . . . amanat ku Ema keur ka Santi.

  A. katitipan

  B. katitipkeun

  C. titipan

  D. titipkeun 13. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan.

  A. bantal

  B. kasur

  C. kapas

  D. keretas 14. Conto kalimah nu eusina nasehat . . . .

  A. “Cing Ujang pangmeulikeun cengek ka warung” !

  B. “Budak et amah musuhna meuni loba”

  D. “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur”

  15. Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas . . . .

  A. monyet jeung kuya

  C. ucing jeung anjing

  B. peucang jeung buhaya

  D. sendok jeung garpu

II. Eusian titik

  • – titik di handap ieu ku jawaban nu merenah !

    1. Dina ngaran patukangan, tukang moro sasatoan disebut . . . .

  2. Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . . . .

  3. Para siswa kudu baris heula samemeh asup ka sakola, para siswa = . . . .

  4. Awakna jangkung badag siga . . . pangisina.

  5. Sinonimna gede hulu nyaeta . . . .

  6. Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku . . . sabab teu sopan.

  7. Abus sakola teh jam 07.15 jadi datangna kudu isuk keneh.

  Kalimah diluhur lamun disalin kana basa lemes jadi . . . .

  8. Anak anjing kirik, ari anak buhaya nyaeta . . . .

9. Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas . . . .

  10. Salah sahiji wangun ibing sunda nu asalna ti Jawa Barat nyaeta . . . .

  11. Bakat ku sieun digegel ku anjing, . . . lumpat tarik pisan.

  12. Tukang nyieun parabot tina taneuh, disebut . . . .

  13. Jadi jalmi teh kudu leuleus jeujeur liat . . . .

  14.

  “Ah, abdi mah gaduh rorompok oge saung butut !" Kalimah diluhur ngagunakeun gaya basa . . . .

  15. Nu kaasup istilah kadaharan diantarana . . . .

Dokumen baru