Session 1 14Mar11 Vietnamese ( Dec27)

23  Download (0)

Full text

(1)

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 8.

Quản lý Cây trồng Tổng hợp

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 8.

(2)

2 Đa dạng sinh học trên nông trại của bạn

Động vật

Thực vật

Cây lấy gỗ

Các sinh vật

(3)

3 Đa dạng sinh học và Cây trồng của bạn

Trung lập

Có lợi

Gây hại

Ăn loài gây hại

(4)

Khi bạn phun xịt thuốc bảo vệ thực vật….

Trung tính

Có lợi

(5)

5 Hậu quả khi mất cân bằng sinh học

 Sự phá hoại của côn trùng

rủi ro cao hơn

 Làm mất độ phì

(6)

©2009 Rainforest Alliance

Bảo tồn đa dạng sinh học trên nông trại của bạn

(7)

©2009 Rainforest Alliance

Bảo tồn đa dạng sinh học trên nông trại của bạn

(8)

8 Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học trên nông trại của bạn? Tương ứng tiêu chí:8.4 (chủ

chốt)

Tương ứng tiêu chí:

8.4 (chủ chốt)

(9)
(10)

10 Làm thế nào đê bảo vệ đa dạng sinh học trên nông trại của bạn? Tương ứng tiêu chí:

8.5

Tương ứng tiêu chí:

8.5

(11)
(12)

©2009 Rainforest Alliance

Làm thế nào đê bảo vệ đa dạng sinh học trên

nông trại của bạn? Tương ứng tiêu chí :

8.1

Tương ứng tiêu chí :

8.1

3. IPM (Quản lý Dịch hại Tổng hợp)

(13)

13 thành phần tự nhiên

Làm đa dạng thiên địch loài gây hại

Sử dụng lửa để kiểm soát một số loài gây hại

(14)

©2009 Rainforest Alliance

Lựa chọn Videos

(15)

15 Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học trên nông trại của bạn? Tương ứng tiêu chí:

8.2

Tương ứng tiêu chí:

8.2

(16)

16 Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học trên nông trại của bạn? Tương ứng tiêu chí:

8.3

Tương ứng tiêu chí:

8.3

5. Kiểm tra và bảo trì thiết bị

(17)
(18)

18 Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học trên nông trại của bạn? Tương ứng tiêu chí:

8.3

Tương ứng tiêu chí:

8.3

(19)
(20)

20 Làm thế nào để bảo vệ đa dạng sinh học trên nông trại của bạn? Tương ứng tiêu chí:

8.7

Tương ứng tiêu chí:

8.7

(21)

21

Calibration - Maintenance of equipments

No cultivation of transgenic

crop

No cultivation of transgenic

crop Duy trì sổ

(22)

©2009 Rainforest Alliance

Tiếp tục nổ lực sau một vài năm…

(23)

The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior. The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods

Figure

Updating...

References