PENGGUNAAN SISTEM E LEARNING DI FAKULTI

 0  0  94  2018-09-16 21:55:55 Laporkan dokumen yang dilanggar

PENGGUNAAN SISTEM E-LEARNING DI FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MOHD AZIZOL BIN MOHAMED

  Persoalan kajian adalah untuk mengenalpasti faktor kemudahan dari segi infrastruktur di asrama dan di luar asrama, dan faktor sifatkendiri pelajar dan juga memberi cadangan penambahbaikan terhadap sistem yang sedia ada. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik yang menpunyai dua bahagian utama iaitu bahagian Aadalah maklumat demografik responden, manakala bahagian B terbahagi kepada tiga bahagian kecil iaitu B(I) infrastruktur di asrama, B(II) infrastruktur di luar asrama danB(III) sifat kendiri pelajar.

NENAS, 21030 KUALA TERENGGANU, TERANGGANU

  Persoalan kajian adalah untuk mengenalpasti faktor kemudahan dari segi infrastruktur di asrama dan di luar asrama, dan faktor sifatkendiri pelajar dan juga memberi cadangan penambahbaikan terhadap sistem yang sedia ada. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik yang menpunyai dua bahagian utama iaitu bahagian Aadalah maklumat demografik responden, manakala bahagian B terbahagi kepada tiga bahagian kecil iaitu B(I) infrastruktur di asrama, B(II) infrastruktur di luar asrama danB(III) sifat kendiri pelajar.

SENARAI SINGKATAN

  Menurut Stockley (2003), E-Learning boleh didefinisikan sebagai program pembelajaran, latihan dan pendidikan yang menggunakan kaedah elektronik yangmembabitkan penggunaan alatan elektronik seperti komputer dan telefon mudah alih Definisi E-Learning ini seringkali berubah-ubah selaras dengan kemajuan teknologi pada masa kini. Dimana sistem pengajaran dan pembelajaran di Malaysia terarah kepada pembelajaran jarak jauh dan „on-line‟ E-Learning juga telah diperkenalkan di sekolah-sekolah di bandar dan luar bandar selaras dengan perkembangan E-Learning di Malaysia.

1.2 Latar Belakang Masalah

  1.4 Pernyataan Masalah Seperti yang dinyatakan sebelum ini SEL di FP UTM adalah yang terbaik yang ada di UTM namun begitu terdapat permasalahan yang dihadapi oleh penggunadalam mengakses kemudahan ini sepertimana halangan-halangan yang telah dinyatakan di dalam kajian oleh Mohd Sukri Saud, et al. Halangan dari segiteknologikal terutamanya dikalangan pelajar seperti kemudahan internet yang ada di asrama tidak begitu memuaskan, dan juga halangan personaliti iaitu sikap pelajar itusendiri yang lebih cenderung kepada membuka laman yang bukan E-Learning dan juga pengaruh lain.

1.8 Susunatur Bab

Kajian yang akan dijalankan merangkumi lima bab dan berikut merupakan ringkasan bagi setiap bab:

i) Bab Satu

  iii) Bab Tiga Bab Tiga memberi penerangan mengenai kaedah kajian di mana penulis akan menerangkan secara terperinci berkenaan dengan instrument kajian yang akandigunakan dan juga bakal responden yang terlibat dalam kajian ini. 2.2 Penubuhan E-Learning Selaras dengan berkembangnya kemajuan penggunaan E-Learning di dalam sistem pendidikan di Malaysia, UTM dan FP UTM khasnya telah membangunkanSEL dengan tujuan untuk memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran bagi pensyarah dan pelajar UTM.

2.2.1 Tahap Pertama

  Antara maklumatyang boleh diperoleh ialah maklumat mengenai pensyarah yang mengajar (termasuk nombor bilik, sambungan telefon dan alamat e-mail), jam pertemuan, prasyarat,objektif mata pelajaran, sinopsis mata pelajaran, perancangan mingguan yang lengkap sepanjang sesi persekolahan, polisi, pembahagian markah untuk penilaian,senarai buku teks dan rujukan. Tujuan bengkel tersebut adalah untuk memberi pendedahan dan kemahiran kepada peserta untukmelakasanakan P&P melalui internet dan seterusnya membina dan mengendalikan laman web mata pelajaran serta profil peribadi menggunakan perisian Moodle, satusistem pengurusan pembelajaran (Su Lih Teng, 2007).

2.3 Penggunaan SEL

  Daripada kajian ini dapat dilihatbahawa sistem maklumat pengurusan yang digunakan di UUM adalah hampir sama dengan SEL dan AIMS (Academic Informatian and Management System) yang adadi Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Jika sistem yang dilaksanakan tidak mendapat sambutan ataupun pengguna tidak tahu dan tidak berminat untukmenggunakan sistem maka sistem tersebut perlulah dikaji semula keberkesanannya dengan mengambil kira setiap skop permasalahan yang dihadapi oleh pengguna.

2.4 Masalah Penggunaan SEL

  Melihat kepada kajian oleh Visscher, Fung dan Wild (1999), dapatan kajian mendapati bahawa pemasangan sistem maklumat „School Administration and Management System ‟ (SAMS) di semua sekolah di Hong Kong didapati tidak mendatangkan banyak manfaat kepada pengguna mahupun organisasi. Hasil menunjukan hanya 661 orang responden pernah cuba menggunakan SAMS manakala Menurut Eastin & LaRose (2000), seseorang yang memiliki tahap kecekapan diri terhadap e-pembelajaran yang rendah akan kurang yakin terhadap kebolehansendiri mengakses e-pembelajaran dan tidak cekap dalam menggunakan kemahiran tersebut dalam kehidupan beliau.

2.5 Kejayaan Penggunaan SEL

  King & Sabherwal(1992) telah mengkaji ciri utama sistem maklumat strategik dan hubungannya dengan faktor-faktor konstektual untuk mewakili persekitaran industri, strukuturorganisasi dan fungsi sistem maklumat itu dan mendapati dan hasilnya kejayaan sistem ini adalah dalam pengurangan kos dan menyediakan suatu kelainnan dalamorganisasi. Hasil kajian merekamendapati penggabungan dua buah organisasi yang mempunyai sistem maklumat masing-masing boleh mendatangkan kesan yang positif dan boleh memanfaatkanorganisasi yang bergabung dengan syarat, kawalan dibuat terhadap bahan, sumber dan budaya organisasi yang bergabung itu.

3.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan ialah kaedah soal selidik

  Bahagian B pula merupakan soalan kajian utama yang yang dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu infrastruktur yang berkaitan dengan kemudahan internet diasrama untuk bahagian B (I), infrastruktur di fakulti, perpustakaan, WifiUTMHotspot dan lain-lain untuk bahagian B (II) dan akhir sekali sifat kendiri pengguna untuk bahagian B (III). Skala Likert lima mata yang digunakan adalah seperi berikut: Jadual 3.2 : Skala Likert yang digunakan untuk pengukuran tahapPenilaian Markah Sangat Setuju 5 Setuju 4 Tidak Pasti 3 Tidak Setuju 2 Sangat Tidak Setuju 1 3.8 Penutup Dalam bab in telah dibincangkan kaedah-kaedah kajian yang akan dijalankan dengan menerangkan rekabentuk kajian, kawasan kajian, responden, persampelandan populasi kajian, skop serta kajian rintis.

4.3 Analisis bahagian A: Maklumat Demografik Responden

  Analisis bahagian A iaitu maklumat demografik responden melibatkan soalan-soalan yang meliputi aspek jantina, kursus, kekerapan penggunaan E-Learning dalam seminggu dan lain-lain soalan asas berkaitan dengan penggunaan E-Learning oleh responden. Nilai kekerapan dan peratusan bagi setiap aspek adalah dinyatakan.

4.3.1 Taburan Dan Peratusan Responden Berdasarkan Jantina

Jadual 4.1 Taburan Dan Peratusan Responden Berdasarkan JantinaJantina Kekerapan PeratusLelaki 52 47.7 Perempuan 57 52.3 Jumlah 109 100.0

4.3.2 Taburan Dan Peratusan Responden Berdasarkan Kursus

  Manakala terdapat dua responden yang memberimaklum balas bahawa selain meggunakan E-Learning untuk melihat markah, mereka juga menggunakan E-Learning untuk mengikuti perkembangan kuliah dan membuatlatihan dengan masing-masing terdapat satu responden bagi setiap satu pernyataan. 4.3.6 Taburan responden berdasarkan laman sesawang utama yang dibuka apabila mengakses internet Graf 4.1 Taburan responden berdasarkan tiga laman sesawang utama yang dibuka apabila mengakses internet 70 60 50 40pertama kedua 30ketiga 20 10 e-learning laman sosial enjin carian hiburan blog lain-lain Graf 4.1 menunjukkan taburan responden berdasarkan tiga laman sesawang utama yang akan dibuka apabila mereka mengakses internet.

4.4 Analisis Bahagian B

  Min keseluruhan bagi analisis infrastruktur di asrama ialah 2.86 dan daripada ini dapat disimpulkan bahawa infrastruktur di asrama memberi kesan terhadap tahappenggunaan E-Learning dikalangan pelajar dan ini menunjukkan bahawa terdapatnya pelajar yang dapat mengakses E-Learning di asrama dan ada yang tidak dapatmengaksesnya. Jadual 4.10 Analisis item cadangan penambahbaikan bagi infrastruktur di asramaBil Cadangan-cadangan KekerapanItem 1 Tingkatkan kualiti WifiUTM 47 2 WifiUTM perlu dipantau lebih kerap 1 3 Penggunaan komputer di bilik komputer kolej seharusnya tiada 1 batasan waktu dan tidak perlu dikenakan bayaranJadual 4.10 menunjukkan analisis terhadap item sembilan yang melibatkan cadangan pelajar bagi penambahbaikan infrastruktur di asrama.

4.5 Analisis keseluruhan

3.5 Min

  Nilai min yang hampir sekata bagi item satu, dua, lima dan enam iaitu 2.68,2.51, 2.37 dan 2.83 masing-masing menunjukkan bahawa kemudahan internet yang ada berada pada tahap sederhana dan tidak begitu memuaskan. Soalan item tujuh adalah „E-Learning adalah laman pertama yang saya akan akses apabila menggunakan internet‟ dan dengan nilai min yang diperolehi menunjukkan bahawa kurang separuh daripada pelajar yang memilih E-Learning sebagai lama sesawang utama yang akan mereka akses apabila menggunakan internet.

4.6 Kesimpulan

  Penganalisisan data ini dibuat tertumpu kepada persoalankajian untuk mengenalpasti apakah faktor penggunaan SEL dan cadangan-cadangan penambahbaikan bagi menjadikan SEL sebagai suatu aplikasi utama yang menjadipilihan setiap pelajar ketika melayari internet. Perbincangan ditumpukan kepada tiga pengaruh yang dapat dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi penggunaan E-Learning dikalangan pelajar.

5.3.1 Infrastruktur di asrama

  Sepertimana yang diketahui majoriti pelajar banyak menghabiskan masa di 5.2.2 Infrastruktur di luar asrama Nilai min purata yang diperolehi ialah 3.19 dan daripada jumlah ini dapat dikatakan bahawa infrastruktur di luar asrama menjadi faktor utama untuk pelajarmenggunakan E-Learning. Namun terdapat beberapa perkara masih perlu diperbaiki lagi berdasarkan kepada cadangan responden bagi penambahbaikan terhadap jumlah dan perisian komputeryang ada di dalam perpustakaan dan di bilik komputer dan juga WifiUTM yang perlu dipertingkatkan lagi kelajuannya.

5.4 Cadangan penambahbaikan

  Cadangan akan dikemukakan di bahagian ini adalah berdasarkan kepada pendapat yang diberikan oleh responden dalam item kesembilan di bahagian B(I)Infrastruktur Di Asrama, item ke-11 di bahagian B (II) Infrastruktur Di Luar Asrama dan item ke-12 di bahagian B (III) Sifat Kendiri. Selain itu juga responden mencadangkan agar bilangan komputer dan bilik komputer di FakultiPendidikan agar di tambahkan; penambahan bilangan komputer di perpustakaan; komputer di perpustakaan perlu di install perisian antivirus, perisian asas yangdiperlukan pelajar dan lain-lain cadangan.

5.5 Rumusan

  Faktor yang mempengaruhi penggunaan E-Learning di kalangan pelajar ialah faktor kemudahan infrastruktur di luar asrama dan sifat kendiri pelajar itu 2. Cadangan yang majoritinya menjadi pilihan responden berdasarkan infrstruktur di asrama dan di luar asrama adalah perkhidmatan internet perludiperbaikpulih dan perlu dipertingkatkan lagi dari segi kawasan liputan, kelajuan dan bilangan pemancar.

5.6 Cadangan Kajian Lanjut

  Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat beberapa faktor iaitu dari segi infrastruktur di asrama dan luar asrama dan juga sifat kendiri pengguna E-Learningyang banyak mempengaruhi kadar penggunaan E-Learning di kalangan pelajar. Cadangan kajian lanjut yang difikirkan adalah dengan menjalankan kajian keseluruhan terhadap setiap pelajar di seluruhUTM untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat.

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SOAL SELIDIK: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJAYAAN PENGGUNAAN

  Segala kerjasama yang anda berikan amatlah di hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Saya menggunakan E-Learning untuk (boleh tandakan lebih daripada satu)Tidak pernah gunaMemuat turun notaBerbincang dengan rakan berkenaan subjekMenyertai forum yang diadakan oleh pensyarahLain-lain, sila nyatakan _____________________________________________________________________________________________ 5.

Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis
123dok avatar

Berpartisipasi : 2018-08-08

Dokumen yang terkait

PENGGUNAAN SISTEM E LEARNING DI FAKULTI

Gratis

Feedback