Penilaian ciri ciri morfo fisiologi titi

Gratis

0
0
121
1 year ago
Preview
Full text

PENILAIAN CIRI-CIRI MORFO-FISIOLOGI TITISAN-TITISAN PIRAMID MRQ74 DENGAN LOKUS-LOKUS CIRI KUANTITATIF

  Analisiskelas qDTY dalam RS menunjukkan PL dengan qDTY 3.1 + qDTY 2.2 adalah yang terbaik 12 .1bagi keseluruhan ciri-ciri morfologi manakala qDTY adalah yang terbaik bagi ciri- ciri fisiologi berbanding kelas-kelas yang lain. Kehadiran qDTY 12.1 sama ada secara sendiri atau 2.2kombinasi dengan qDTY pada PL memberikan kesan yang besar bagi GY dalam 12.1 12.1 2.2 kemarau iaitu 1521.77 kg ha (qDTY ) dan 1092.30 kg ha (qDTY + qDTY ).

SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI)

  Analisiskelas qDTY dalam RS menunjukkan PL dengan qDTY 3.1 + qDTY 2.2 adalah yang terbaik 12 .1bagi keseluruhan ciri-ciri morfologi manakala qDTY adalah yang terbaik bagi ciri- ciri fisiologi berbanding kelas-kelas yang lain. Kehadiran qDTY 12.1 sama ada secara sendiri atau 2.2kombinasi dengan qDTY pada PL memberikan kesan yang besar bagi GY dalam 12.1 12.1 2.2 kemarau iaitu 1521.77 kg ha (qDTY ) dan 1092.30 kg ha (qDTY + qDTY ).

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

2.2 Ekosistem penanaman padi

2.4.1 Definisi kemarau 2.2.5 Ekosistem penanaman padi di Malaysia 15 2.3 Tekanan biotik dan abiotik 15 2.4 Kemarau sebagai tekanan biotik 16 2.4.3 Kesan kemarau kepada padi 17 2.4.2 Jenis-jenis kemarau 17 2.2.4 Kawasan cenderung banjir 18 2.4.4 Mekanisme kerintangan kemarau 19 21 15 14 ABSTRAKiv 2.1 Penanaman padi ABSTRACTv KANDUNGANvi ix xi SENARAI SIMBOLxii xiii 1.1 Pengenalan 1 1.2 Objektif 4 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 5 2.2.3 Ekosistem padi sawah 2.1.1 Sejarah dan asal usul 5 2.1.2 Penanaman, penggunaan, import dan eksport padi global 6 2.1.3 Penanaman, penggunaan dan import padi Malaysia 6 13 2.2.1 Ekosistem padi huma 14 2.2.2 Ekosistem padi sawah berpengairan 14

2.5 Pembiakbakaan padi

3.1 Bahan

3.2 Kerja lapangan dan kajian makmal

3.3 Penilaian ciri-ciri morfo-fisiologi dan agronomi

vii 4.1 Penyediaan plot tekanan kemarau 4.2.1 Tempoh 50% berbunga (DTF) 41 4.2 Penilaian ciri-ciri morfologi 39 37 37 BAB IV HASIL DAN PERBINCANGAN 3.5 Analisis kelas qDTY 4.2.2 Ketinggian pokok (PH) 3.4 Analisis statistik 36 3.3.3 Ciri-ciri agronomi 41 45 43 4.2.3 Bilangan tiler (NT) 3.3.2 Ciri-ciri fisiologi 47 4.3.1 Kandungan klorofil 47 4.3.2 Panjang akar 48 4.3.3 Berat akar 51 4.3.4 Penggulungan daun 53 4.3.5 Kandungan air relatif (RWC) 55 35 34 2.6 Lokus-lokus ciri kuantitatif bagi hasil bijian dalam kemarau 3.2.2 Penyediaan plot kajian dengan kemarau dan tanpa kemarau 29 23 2.7 Pembiakbakaan berbantu penanda (MAS) 24 25 BAB III BAHAN DAN KAEDAH 26 3.1.1 Genotip padi 26 3.1.2 Kawasan kajian 26 3.1.3 Tempoh kajian 26 28 3.2.1 Percambahan dan penyemaian biji benih 28 3.2.3 Pengukuran status air tanah 3.3.1 Ciri-ciri morfologi 29 3.2.4 Amalan pembajaan dan aplikasi racun 30 3.2.5 Pengekstrakan DNA 30 3.2.6 Kuantifikasi DNA 31 3.2.7 Tindak balas berantai polimerasi (PCR) 31 3.2.8 Dokumentasi gel 33 3.2.9 Penskoran DNA alel 34 34

4.3 Penilaian ciri-ciri fisiologi

4.4 Penilaian ciri-ciri agronomi

viii 57 4.4.1 Berat 100 biji (100GW) 57 4.4.2 Panjang biji (GL) 59 4.4.3 Berat hasil (GY) 61

4.5 Keterwarisan dan korelasi ciri-ciri yang dicerap

65 4.6 Pengesahan qDTY pada genotip-genotip yang diuji 69 4.6.1 Dokumentasi hasil PCR 69 4.6.2 Pengisihan genotip mengikut kelas qDTY 70

4.7 Analisis kelas qDTY

71 4.7.1 Kesan kombinasi-kombinasi qDTY terhadap ciri-ciri 71 morfologi 4.7.2 Kesan kombinasi-kombinasi qDTY terhadap ciri-ciri 73 fisiologi 4.7.3 Kesan kombinasi-kombinasi qDTY terhadap ciri-ciri 74 agronomi 4.7.4 Kelas qDTY terbaik secara keseluruhan 75 BAB V KESIMPULAN RUJUKAN 80 LAMPIRAN 89 A Senarai penanda SSR yang berkait rapat dengan qDTYB Keadaan plot kajian RS mengikut peringkat pertumbuhan C Pemilihan PL oleh Jabatan PertanianD Penskoran bagi setiap genotip bagi penanda-penanda berkait 12.1rapat qDTY E Penskoran bagi setiap genotip bagi penanda-penanda berkaitrapat qDTY 3.1 F Penskoran bagi setiap genotip bagi penanda-penanda berkaitrapat qDTY 2.2 G Hasil PCR bagi setiap penanda yang digunakan SENARAI JADUAL No. JadualHalaman 50 Jadual 4.6 Min RW genotip yang diuji dalam RS dan NS 67 Jadual 4.15 Korelasi genotip bagi setiap ciri yang dinilai dalam NS 66 Jadual 4.14 Korelasi genotip bagi setiap ciri yang dinilai dalam RS 64 Jadual 4.13 Nilai keterwarisan setiap ciri 62 Jadual 4.12 Perbandingan ciri-ciri morfo-fisiologi bagi MRQ74 dan PL 60 Jadual 4.11 Min GY genotip yang diuji dalam RS dan NS 58 Jadual 4.10 Min GL genotip yang diuji dalam RS dan NS 56 Jadual 4.9 Min 100GW genotip yang diuji dalam RS dan NS 54 Jadual 4.8 Min RWC genotip yang diuji dalam RS dan NS 52 Jadual 4.7 Min LR genotip yang diuji dalam RS dan NS 48 Jadual 4.5 Min RL genotip yang diuji dalam RS dan NS Jadual 3.1 Senarai genotip yang digunakan dalam kajian 46 Jadual 4.4 Min CC genotip yang diuji dalam RS dan NS 44 Jadual 4.3 Min NT genotip yang diuji dalam RS dan NS 42 Jadual 4.2 Min PH genotip yang diuji dalam RS dan NS 33 Jadual 4.1 Min DTF genotip yang diuji dalam RS dan NS 32 Jadual 3.6 Komponen penyediaan gel poliakrilamida 8% 32 Jadual 3.5 Senarai penanda SSR 31 Jadual 3.4 Profil kitaran PCR 28 Jadual 3.3 Komponen campuran bagi setiap proses PCR 27 Jadual 3.2 Maklumat NILs sebagai penderma qDTY kepada MRQ74 67 68 Jadual 4.17 Korelasi Fenotip bagi setiap ciri yang dinilai dalam NS 68 Jadual 4.18 Label kelas qDTY 70 Jadual 4.19 Senarai genotip mengikut kelas qDTY 71 Jadual 4.20 Min setiap kelas qDTY berdasarkan ciri morfologi 76 Jadual 4.21 Min setiap kelas qDTY berdasarkan ciri agronomi 76 Jadual 4.22 Min setiap kelas qDTY berdasarkan ciri fisiologi 77 60 13 Rajah 2.10 Jumlah keluasan yang musnah dan sebab-sebabnya pada 2013 59 Rajah 4.6 Bentuk biji MRQ74 berbanding PL 50 Rajah 4.5 Panjang biji MRQ74 berbanding PL 41 Rajah 4.4 Panjang akar genotip yang diuji dalam RS 40 Rajah 4.3 Graf kandungan air tanah (%) pada pada peringkat pertumbuhan 39 Rajah 4.2 Graf paras air tanah (cm) pada fasa reproduktif 36 Rajah 4.1 Graf taburan hujan bagi kawasan Bangi pada Oktober 2015 16 Rajah 3.1 Skala penskoran penggulungan daun 12 Rajah 2.9 Jumlah populasi Malaysia pada 2000-2015 SENARAI RAJAH No. RajahHalaman 11 Rajah 2.8 Pengeluaran dan purata hasil padi pada 2009-2014 10 Rajah 2.7 Peratusan beras import di Malaysia pada 2013 9 Rajah 2.6 Sepuluh negara pengeksport padi teratas dunia pada 2012 9 Rajah 2.5 Sepuluh negara pengimport padi teratas pada 2012 8 Rajah 2.4 Pengeluaran padi negara-negara pengeluar pada 2012 7 Rajah 2.3 Purata hasil padi dunia pada 1960-2012 7 Rajah 2.2 Perbandingan pengeluaran padi bagi lima kawasan utama dunia Rajah 2.1 Pengeluaran tiga bijirin utama dunia pada 1960-2012

SENARAI SIMBOL

C darjah selsius rpm revolusi per minitkg ha cm sentimeter g gramng nanogram µL mikroliterµM mikroMol mM miliMolmL mililiter % peratuso kilogram per hektarλlambda V voltan 100GW Berat 100 biji CC Kandungan klorofilddH

2 O Air dua sulingan

DNA Asid deoksiribonukleik DTF Tempoh 50% berbungaFAO Food and Agricultural Organisation GL Panjang bijianGY Hasil bijian IRRI Institut Penyelidikan Padi Antarabangsa LR Penggulungan daunMARDI Institut Kemajuan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia MNA Agensi Nuklear MalaysiaNT Bilangan tiler PAGE Elektroforesis gel poliakrilamidapb Pasangan bes PCR Tindak balas berantai polimerasePH Ketinggian pokok PL Titisan piramidqDTY Lokus-lokus ciri kuantitatif bagi hasil bijian dalam kemarauQTL Lokus-lokus ciri kuantitatif RL Panjang akarRW Berat akar RWC Kandungan air relatifSSR Ulangan jujukan ringkas TAE Tris-acetate EDTATE Tris-EDTA TSD Tahap sara diriUSDA United State Department of Agriculture

1.1 PENGENALAN

  Sabah dan Sarawak adalah lebih mudah terkesan sekiranya tiada adalah lebih luas iaitu 134 260 hektar berbanding negeri Perak yang hanya 81 636 hektar, pengeluaran padi bagi negeri Perak adalah lebih tinggi berbanding Sarawakkerana kewujudan jelapang padi yang mempunyai sistem pengairan yang baik di Perak (Jabatan Pertanian 2014). 2.2,QTL bagi hasil bijian dalam kemarau atau ringkasnya qDTY seperti qDTYqDTY 3.1 dan qDTY 12.1 telah dipindahkan ke dalam MRQ74 untuk menjadikannya lebihtoleran kepada kemarau dan memberikan pulangan hasil yang tinggi sama ada ketika kemarau atau dalam keadaan normal.

1.2 OBJEKTIF KAJIAN

  2.mengenal pasti ciri-ciri morfo-fisiologi padi yang berhubungkait dengan kombinasi-kombinasi qDTY yang berbeza. 3.mengenal pasti kombinasi-kombinasi qDTY yang paling efektif dalam menstabilkan hasil dalam tekanan kemarau.

BAB II ULASAN KEPUSTAKAAN

2.1 PENANAMAN PADI

2.1.1 Sejarah dan asal usul

  Padi (Oryza sativa L.) adalah sumber primer bagi makanan, nutrien, tenaga dan peluang pekerjaan kepada lebih daripada 3.5 bilion manusia di sepanjang Asia, Afrikadan Amerika Latin, di mana kebanyakan mereka yang miskin tinggal (Swamy & Kumar 2013). Subspesies japonica mempunyai jangka hayat yang panjang,postur yang tinggi, biji berbentuk bulat dan tekstur nasi yang melekit manakala indica mempunyai jang hayat yang pendek, postur lebih kecil dan biji berbentuk bujur (Kurnia Najihah 2015).

2.1.2 Penanaman, penggunaan, import dan eksport padi global

  Pengeluaran padi di Asia adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran kawasanutama dunia yang lain (Rajah 2.2) seperti yang dinyatakan dalam FAOSTAT (2015). Indonesia dan Filipina yang merupakan negara pengeluar padi utama juga menjadi negara yang terkelompok dalam sepuluh teratas jumlah import untuk memenuhikeperluan populasi negaranya yang tinggi.

2.1.3 Penanaman, penggunaan dan import padi di Malaysia

  Jumlah import ini adalah termasuk import beras wangi dan beras berkualiti tinggi yang kini menjadi kegemaran dan mendapatpermintaan yang tinggi dalam kalangan penduduk. Purata hasil padi padasetiap tahun juga semakin meningkat dengan anggaran sebanyak 3835 kg per hektar Rajah 2.8 Pengeluaran dan purata hasil padi pada 2009-2014Sumber: Jabatan Pertanian 2015 Jelapang padi memberikan purata hasil padi yang lebih tinggi berbanding luar jelapang di mana salah satu faktor utamanya adalah sistem pengairan yang baik yangterdapat di jelapang padi.

2.2 EKOSISTEM PENANAMAN PADI

  Padi huma sangat mudah terdedah kepada kemarau kerana kekurangan pengumpulan air di dalam sawah oleh sebab topojujukan atas yang tidak sekata,ketiadaan batas dan tanah yang mempunyai keupayaan menampung air yang rendah (Serraj et al. 2009). Hanya varieti moden yang ditanam di ekosistem ini yang mana secara puratanya memberikan hasil sebanyak 4000 hingga 10 000 kg ha Selain itu, bahan-bahan kimia seperti baja dan racun serangga juga digunakan dalamkuantiti yang banyak di ekosistem ini.

2.3 TEKANAN BIOTIK DAN ABIOTIK PADI

  Tekanan biotik seperti penyakit karah padi yang disebabkan oleh kulat Magnaportheoryzae dan penyakit hawar seludang yang disebabkan oleh kulat Rhizoctonia solanimampu memberikan kesan kepada penghasilan padi jika varieti padi yang rentan digunakan. Sabah dan Sarawak yang tiada jelapang padi dan taburan hujanyang rendah akan lebih berisiko untuk menerima ancaman tekanan abiotik seperti kemarau dan banjir.

2.4 KEMARAU SEBAGAI TEKANAN ABIOTIK Kemarau kebiasaannya terjadi di kawasan yang menerima hujan yang sedikit

  Di Amerika Syarikat, ukuran untuk kemarau meteorologi yang digunakan adalah kurang daripada2.5 mm hujan dalam 48 jam (Blumenstock 1942) manakala di Bali ukuran yang digunakan adalah tempoh enam hari tanpa hujan (Hudson & Hazen 1964). Kemarau pertanian adalah kekurangan ketersediaan air atau tempoh tiada hujan atau pengairan yang menyebabkan ketidakcukupan lembapan tanah,demikiannya mengganggu tanaman untuk mencapai pertumbuhan dan hasil yang maksimum (Ariffin, Tengku Ariff & Mohd 2002; Blum 2011).

2.4.3 Kesan kemarau kepada padi

  Disebabkan kerintangan kemarau merupakan ciri yang kompleks dan melibatkan pelbagai gerak balas, adalah sukaruntuk mentafsirkan bagaimana tumbuhan mengumpulkan, mengabungkan dan memaparkan proses fisiologi yang sentiasa berubah-ubah sepanjang kitar hiduptumbuhan tersebut (Farooq et al. 2009). Menurut Fisher dan Fukai (2003), pertumbuhan daun dan pemanjangan batang adalah sangat sensitif kepada status air tumbuhan dan merupakan proses yang paling awalakan terkesan dalam tumbuhan padi.

2.4.4 Mekanisme kerintangan kemarau

  Mekanisme ini merupakan antara mekanisme yang palingefektif untuk mengurangkan kesan buruk kemarau dan kebiasaannya digunakan oleh tumbuhan yang mempunyai kita hidup yang pendek (Noraziyah 2014). Mekanisme yang terakhir iaitu pemulihan kemarau merupakan keupayaan tumbuhan untuk meneruskan pertumbuhan dan memberikan hasil bijian selepasterdedah kepada kemarau yang teruk yang menyebabkan kehilangan tekanan segah dan penyahidratan daun (Levitt 1980).

2.5 PEMBIAKBAKAAN PADI

  Malaysia tidak ketinggalan dalam menghasilkan kultivar padi wangi dan berkualiti tinggi yang setanding dengan kultivar padi wangi dan berkualiti tinggidaripada negara-negara pengeluar lain seperti India, Thailand dan Vietnam. Walaupun kultivar ini dicadangkan untuk penanaman di luar jelapang untuk meningkatkan pendapatan petani, namun petani kurang menggemarinya kerana potensi hasilnya yang rendah berbanding kultivar padi yang lain seperti MR219 dan MR220.

2.5.1 Padi toleran kemarau

  Antara varieti padi tersebut adalahseperti Sahod Ulan di Filipina pada 2009, Sahbhagi dhan di India pada 2010, BRRI dhan56 di Bangladesh dan Sookha dhan 1, Sookha dhan 2 dan Sookha dhan 3 diNepal pada 2011, Inpagi LIPI Go 1 dan Inpago LIPI Go 2 di Indonesia pada 2011 (Kumar 2014). Padi yang dinamakan MRIA1 telah dihasilkan sebelum ini yang mana padi ini mampu untuk hidup subur dengan penggunaan air yang minimum sehingga 50%kurang berbanding keperluan air untuk tanaman padi secara biasa di sawah.

2.6 LOKUS-LOKUS CIRI KUANTITATIF BAGI HASIL BIJIAN DALAM KEMARAU

  Hasil kajian sebelum ini telah melaporkan penemuan qDTY dalam populasi pemetaan padi yang diperoleh dari Vandana dan Way Rarem (Bernier et al. 2007) yang memberikan kadar varians fenotip sebanyak 33% dan varians genetik sebanyak 51%. (2009) pula telah mengesan dua qDTY dengan kesan major, 3.1 2.1qDTY dan qDTY dalam populasi Apo/2*Swarna masing-masing dengan varian genetik 16 dan 31% yang mana kedua-duanya ditemui dalam ekosistem padi sawah.kesan major bagi hasil bijian, qDTY 1.1 telah dikenal pasti menunjukkan kesan dalam 1.1beberapa populasi (Swamy & Kumar 2013; Vikram et al.

1 F 3:4

  Secara amnya, kesemua qDTY kesan major yang telah ditemui mempunyai dapatan genetik sebanyak 10 hingga 30% dengan kelebihan hasil 150 hingga 500 kg ha dalam kemarau (Noraziyah et al. 2016a). Namun, sekurang-kurangnya kelebihan hasil sebanyak 1000 kg ha diperlukan untuk memberikan kesan ekonomi yang lebih baik kepada para petani (Swamy & Kumar 2013).

2.7 PEMBIAKBAKAAN BERBANTU PENANDA (MAS)

  Swamy dan Kumar (2012) melaporkan sebanyak empat qDTY telah berjaya 2.2 4.1 9.1 10.1dipiramidkan (qDTY , qDTY , qDTY dan qDTY ) dan menghasilkan titisan- titisan yang mempunyai dua, tiga atau empat qDTY yang berlatar belakang IR64. (2016b), sebanyak tiga qDTY dipiramidkan kepada MR219 yang merupakan padi yang sangat rentan kemarau tetapi mempunyai potensihasil yang tinggi untuk menambahbaik hasilnya dalam kemarau.

BAB II I BAHAN DAN KAEDAH

3.1 BAHAN

  3.1.1 Genotip padiDalam kajian ini, sebanyak 48 genotip padi digunakan yang terdiri daripada 39 titisan piramid MRQ74, tiga induk penderma qDTY, induk penerima iaitu MRQ74 dan limatitisan semakan. ...sambungan IR 98010-202-274-1-2-1PL IR 98010-202-64-1-2-1PL IR 98010-202-64-2-2-1PL IR 98010-202-68-B-1-1PL IR 99616-44-145-2-1-1PL IR 99616-44-16-3-1-1PL IR 99616-44-94-1-1-1PL IR 99616-44-94-1-2-1PL IR 99618-5-2-1-1PL MR219-4Semakan SirajSemakan MRQ74Induk penerima Penderma qDTY kepada MRQ74 yang digunakan dalam kajian ini merupakan titisan hampir isogen (NILs) yang telah dihasilkan di IRRI.

3.2 KERJA LAPANGAN DAN KAJIAN MAKMAL

3.2.1 Percambahan dan penyemaian benih padi

  3.2.2 Penyediaan plot kajian dengan kemarau dan tanpa kemarauKajian yang dijalankan menggunakan reka bentuk Alpha Lattice dengan dua replikasi bagi setiap plot kawalan (NS) dan plot tekanan kemarau (RS). Selepas pengemparan, isopropanol dikeluarkan daritiub dan palet DNA yang terdapat pada tiub dibersihkan dengan etanol 70% yang kemudiannya dibiarkan kering pada suhu bilik.

3.2.6 Kuantifikasi DNA

  Gel agaros 1% digunakan untuk menentukan kepekatan DNA yang telah diekstrak dengan membandingkan jalur DNA dengan penanda piawai λHindIII (NewEngland Biology). Berikut merupakan formula yang digunakan untuk pencairan DNA.

1 M = Kepekatan asal stok DNA

2 V = Isipadu akhir sampel DNA

V 1 = Isipadubsampel DNA M2 = Kepekatan DNA yang diperlukan

3.2.7 Tindak balas berantai polimerase (PCR)

  Tindak balas berantai polimerase (PCR) dilakukan dengan kaedah seperti yang diterangkan Panaud et al. Pangkalan data(http://www.gramene.org) diakses untuk mendapatkan rujukan tentang motif ulangan, kedudukan pada kromosom dan anggaran saiz produk PCR dalam pasangan bes (pb)bagi setiap penanda SSR.

3.1 RM28048 qDTY

12.1 93 55 RM28076 qDTY 12.1 289 55 RM28099 qDTY 12.1 120 55 INDEL8 qDTY 100 55 12.1 RM28130 qDTY 12.1 175 55 RM511 qDTY 12.1 130 55 RM1261 qDTY 12.1 167 50 RM28172 qDTY 171 55 12.1 RM236 qDTY 2.2 191 55 RM279 qDTY 2.2 174 55 RM416 qDTY 3.1 114 55 RM28166 qDTY 194 55 12.1

3.2.8 Dokumentasi gel

  Gasket dipasang pada plat kaca yang mempunyai sudut bawah yang bulat dan peruang dimasukkan diantara plat kaca padabahagian tepi. Bahan- bahan yang telah dicampurkan dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam plat kacadan seterusnya penyikat dimasukkan.

2 Jumlah

61.268 mL

3.2.9 Penskoran DNA alel

  Nombor yang sama seperti induk pendermadiberikan kepada genotip yang diuji jika saiz DNA alel adalah sama. Setiap genotip diisihkan ke dalam kumpulan-kumpulan kelas qDTY yang berbeza.

3.3 PENILAIAN CIRI-CIRI MORFO-FISIOLOGI DAN AGRONOMI

3.3.1 Ciri-ciri morfologi

  Bilangan tiler (NT)Dijalankan sebelum proses penuaian dengan menghitung jumlah tiler yang dihasilakan bagi setiap genotip. Berat akar (RW)Untuk pengukuran berat akar, akar akan dikeringkan di dalam ketuhar udara panas selama dua hari pada suhu 70°C dan berat kering ditimbang dan direkodkan dalamunit gram (Shashidhar et al.

3.3.2 Ciri-ciri fisiologi

  Setiap genotip diberikan skor menggunakan skala yang diterangkan dalam Rajah 3.1 berdasarkan O’Toole dan Cruz (1980). Tiga pokok daripada setiap genotip dicerap denganmengambil tiga daun yang telah matang dan setiap daun diambil bacaan sebanyak tiga kawasan iaitu hujung, tengah dan pangkal daun.

3.3.3 Ciri-ciri agronomi

  Tuaian ditimbang dan dibahagikanmengikut luas kawasan berdasarkan jumlah pokok yang dituai untuk mendapatkan hasil bijian dalam unit kg haBerat 100 biji (100GW)Sebanyak 100 biji diambil bagi setiap genotip dan dikeringkan kepada kandungan lembapan 14% sebelum ditimbang dalam unit gram. Model yang digunakan adalah seperti berikut:y r b r q g q e     ( )   ( ) ijkl k kl i ij ijklr Di mana  adalah min populasi, adalah kesan replikasi ke-k, b(r) kl adalahkkesan blok ke-l dalam replikasi ke-k, q i pula adalah kesan qDTY ke-i, g(q) ij adalah kesan genotip ke-j tersarang dalam qDTY ke-i dan e ijkl adalah ralat.

BAB IV HASIL DAN PERBINCANGAN

4.1 PENYEDIAAN PLOT TEKANAN KEMARAU

  Tahap tekanan kemarau yang dikenakan ke atas genotip padi dalam plot kajian diukur dengan merekodkan jumlah taburan hujan bagi kawasan Bangi berdasarkan data yangdikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia (Rajah 4.1). Hujan yang berlaku sedikit sebanyak menjejaskan tekanan kemarau yang dikenakan.

4.2 PENILAIAN CIRI-CIRI MORFOLOGI

4.2.1 Tempoh 50% berbunga (DTF)

  DTF yang lebih awalseringkali dikaitkan dengan GY yang lebih rendah berbanding tumbuhan yang mempunyai tempoh DTF yang lebih lewat (Romyen et al. 1998). Kebanyakan genotip yang mempunyai DTF yang lebih awal dalam RS memberikan GY yang lebih tinggi berbanding genotip dengan DTF yang lebih lewatwalaupun terdapat juga beberapa genotip dengan DTF yang lebih lewat mempunyai GY yang lebih tinggi.

4.2.2 Ketinggian pokok (PH) Tiada corak perbezaan ketinggian yang nyata bagi keseluruhan PL yang diuji

  Terdapat PL yang mengalami pengurangan ketinggian dan terdapat juga yang lebih tinggi dalam RS berbanding NS. Kesemua titisan semakan juga tidak mengalami pengurangan atau penambahan ketinggian yang nyata dalam NS berbanding RS kecuali MR219-4 yang mengalamipengurangan ketinggian yang bererti berdasarkan ujian-t.

4.2.3 Bilangan tiler (NT)

  Sebanyak 19 genotip mempunyai NT yang lebih banyak dalam NS manakala yang lain mempunyaiNT yang lebih sedikit dalam NS. Terdapat juga PL yang mempunyai NT yang sama bagi kedua-dua NS dan RS yang menunjukkan PL tersebut tidak terjejas walaupunmenerima tekanan.

4.3 PENILAIAN CIRI-CIRI FISIOLOGI

4.3.1 Kandungan klorofil (CC)

  Walaupun Blum (1998) menyatakan CC tidak memberikan kesan kepada GY, keadaan daun yang sentiasa hijau adalah berkaitandengan GY dan kecekapan transpirasi yang lebih baik dalam keadaan kekurangan air dalam sorgum, gandum dan jagung (Haussman et al. Pengurangan CC telah dilaporkan dalam beberapa kajian lepas terhadap padi dalam RS (Maisura et al. 2014; Pirdashti, Sarvestani & Bahmanyar 2009; Sikuku, Onyango& Netondo 2012) yang mungkin disebabkan oleh ketaksempurnaan laluan biosintesis pigmen yang disebabkan tekanan atau degradasi pigmen, kehilangan membrankloroplas dan peningkatan peroksidaan lipid (Pandey & Shukla 2015).

4.3.2 Panjang akar Sebanyak 35 PL mempunyai akar yang lebih panjang dalam RS berbanding NS

  Walaupun pemerhatian visual menunjukkan panjang akar yang tidak berbeza antara genotip,panjang akar masih menjadi ciri yang akan menyumbang kepada toleransi kemarau kerana dengan akar yang lebih panjang, tumbuhan akan mudah untuk mendapatkansumber air. Namun, akar yang lebih panjang adalah lebih baik untuk sesuatu genotip mempunyai kesan kerintangan kemarau yang lebih besar (Fukai et al. 1999) kerana mampu menyerap air pada kedalaman yang lebih dalam.

4.3.3 Berat akar

  Panjang akar danberat akar yang direkodkan boleh menjadi penanda aras kepada pemilihan padi yang toleran kepada kemarau kerana peranan sistem akar yang menentukan pertumbuhandan gerak balas tumbuhan kepada kemarau. LR adalah hidronasti yang menyebabkan pengurangan tampanan cahaya, transpirasi dan dehidrasi daun (Kodiaglu & Terzi 2007) yang membantu tumbuhanuntuk mengekalkan status air dalaman tumbuhan (Ha 2014).

4.3.4 Penggulungan daun

a a 0.5 IR 98010-126-846-1-2-1 2.0 b 1.5 a 0.5 IR 98010-126-846-2-2-1 2.0 b 2.5 IR 98010-134-4-1-1-1 b 2.0 b 3.0 a IR 98010-134-4-1-2-1 1.0 b 1.5 a IR 98010-202-173-1-2-1 1.5 2.0 a 2.5 1.5 a 0.5 IR 98010-126-821-1-1-1 1.0 b 1.5 a IR 98010-126-840-1-4-1 3.0 a a IR 98010-126-846-1-1-1 0.5 IR 98010-126-840-1-5-1 4.0 b 1.0 b 3.0 IR 98010-126-840-1-7-1 2.0 b 3.0 a 3.0 2.5 2.0 b b 1.5 a 0.5 IR 98010-202-68-B-1-1 1.0 b 2.5 a IR 99616-44-145-2-1-1 2.0 2.0 1.5 IR 98010-202-64-2-2-1 a 0.0 IR 99616-44-16-3-1-1 1.0 b 1.0 b 0.0 IR 99616-44-94-1-1-1 1.0 b 3.0 2.0 a a 0.0 IR 98010-202-223-1-1-1 0.5 IR 98010-202-173-2-1-1 1.0 b 2.0 a IR 98010-202-213-1-1-1 2.0 b 2.0 a 1.0 1.5 b 1.5 a IR 98010-202-274-1-2-1 1.0 b 1.5 a IR 98010-202-64-1-2-1 3.0 a b 1.5 IR 98010-126-77-1-5-1 a a a IR 98010-112-2-1-2-1 2.0 b 2.0 a 0.0 IR 98010-126-18-4-1-1 1.0 b 2.0 IR 98010-126-18-5-2-1 b 1.0 b 1.0 b 0.0 IR 98010-126-24-1-1-1 2.0 b 1.0 b 1.0 IR 98010-126-307-1-8-1 1.5 1.0 b 2.0 Jadual 4.7 Min skor penggulungan daun genotip yang diuji dalam NS dan RS Genotip Persekitaran Perbezaan Nilai-P NS RS skor Basmati 370 3.0 a 1.0 b 2.0 IR 77298-14-1-2-10-1 2.0 b a 0.0 IR 98008-103-77-1-4-1 0.0 IR 81896-B-B-195 1.0 b 2.0 a IR 84984-83-15-18-B 1.0 b 1.0 b 2.0 2.0 a b b 2.5 a IR 98010-126-708-1-2-1 1.0 b 1.0 b 0.0 IR 98010-126-708-1-3-1 1.0 2.0 1.5 IR 98010-126-621-1 a IR 98010-126-77-1-1-1 2.0 b 2.0 a 0.0 IR 98010-126-77-1-2-1 3.0 a 1.5 2.0 a a 0.0 IR 98010-126-309-2-2-1 0.0 IR 98010-126-309-1-3-1 1.0 b 1.5 a IR 98010-126-309-2-1-1 1.0 b 1.0 b 1.0 1.5 b 1.0 b 0.0 IR 98010-126-376-1-1-1 1.0 b 1.0 b 0.0 IR 98010-126-376-1-8-1 3.0 a …sambungan b a IR 99616-44-94-1-2-1 2.0 2.0 0.0 b b IR 99618-5-2-1-1 2.0 1.0 1.0 b a MR219-4 2.0 2.0 0.0 a a MRQ74 3.0 3.0 0.0b a Nagina 22 1.0 1.5 -0.5 b a Siraj 2.5 2.0 0.5 a a Vandana 3.0 2.0 1.0 Min 1.8 1.8 0.0 SED ±0.1021 ±0.5303Min dengan abjad berbeza pada lajur yang sama menunjukkan terdapat perbezaan bererti pada kebarangkalian 95% (p < 0.05) di antara genotip dengan genotip kawalan, MRQ74.Nilai-P dengan ** pada baris yang sama menunjukkan perbezaan bererti pada kebarangkalian 95% (p < 0.05).

4.3.5 Kandungan air relatif (RWC)

  Sesetengah PL mempunyai RWC yang lebih tinggi dalam RS manakala sesetengah yang lain mencatatkan nilai yangsebaliknya. Kajian yang dijalankan adalah menggunakan daun untuk mengukur RWC kerana lebih mudah dan tidak memerlukan peralatan yang mahal.

4.4 PENILAIAN CIRI-CIRI AGRONOMI

4.4.1 Berat 100 biji (100GW)

  Terdapat kepelbagaian dalam nilai 100GW yang dicatatkan PL yang diuji di mana terdapat PL yang lebih berat dalam RS dan terdapat juga PL yang lebih ringan dalamRS. Antara 39 PL yang diuji, hanya lima yang mencatatkan nilai100GW yang berbeza pada ujian-t antara RS dan NS.

4.4.2 Panjang biji (GL)

  Ujian-t yang dijalankan menunjukkan hanya satu PL yang merekodkan perbezaan bererti antara RS dan NS. GY yang tertinggi dalam NS adalah 0.00 SED ±0.5229 ±0.1052Min dengan abjad berbeza pada lajur yang sama menunjukkan terdapat perbezaan bererti pada kebarangkalian 95% (p < 0.05) di antara genotip dengan genotip kawalan, MRQ74.

4.4.3 Berat hasil (GY)

  Pemilihan secara visual yang dijalankan oleh Jabatan Pertanian juga telah memilih genotip yangmempunyai GY yang tinggi bertepatan dengan hasil penilaian ciri agronomi yang telah dijalankan. Genotip yang mempunyai GY yang tinggi dalam kajian ini juga menunjukkan ciri-ciri fisiologi yangoptimum seperti CC yang tinggi, RWC yang tinggi, RL dan RW yang lebih panjang dan berat.

4.5 KETERWARISAN DAN KORELASI CIRI-CIRI YANG DICERAP

  Pembiakbaka akan memilih ciri yang mempunyai nilai H yang tinggi untuk memastikan ciri yang dipilih dapat dilihat pada genotip yangdipilih walaupun ditanam dalam persekitaran yang berbeza. Nilai H yang tinggi bagi GY menandakan GY bagi genotip adalah hasilsumbangan genetik dan genotip akan mempunyai potensi hasil yang tinggi alan mengekalkan ciri tersebut walaupun ditanam dalam persekitaran yang berbeza.

NS RS

  GY direkodkan mempunyai korelasi positif yang bererti dengan beberapa ciri lain iaitu PH, NT, RL dan RW yang mana ciri ini boleh dipilih dalamproses pemilihan. Korelasi fenotip pula adalah nilai yang menunjukkan perkaitan bagi dua ciri yang berbeza pada genotip yang sama.

4.6.1 Dokumentasi hasil PCR

  Kesemua genotip yang diuji telah dijalankan proses pengekstrakan DNA dan seterusnya PCR yang diikuti dengan PAGE. Daripada 39 PL yang diuji pula, 273.1 daripadanya mempunyai qDTY .qDTY terakhir yang diuji kehadirannya iaitu qDTY 12.1 disahkan kehadirannyadengan menggunakan sembilan penanda yang berkait rapat.

4.6.2 Pengisihan genotip mengikut kelas qDTY

  Kesemua genotip yang diuji diisih ke dalam kelas-kelas qDTY yang berbeza berdasarkan hasil amplifikasi PCR yang telah diskor. Sebanyak 14 genotip termasuk dalam kelas A, dua dalam kelas B, lima dalam kelas C, lapan dalam kelas D, lima dalam kelas E, tujuh dalam kelas F, tiga dalamkelas G dan empat dalam kelas X termasuk induk MRQ74.

4.7 ANALISIS KELAS qDTY

4.7.1 Kesan kombinasi-kombinasi qDTY terhadap ciri-ciri morfologi

  Walaupun perbezaan DTF ini tidak bererti antara beberapa kelas yang lain berdasarkan ujian perbezaan keertian terkecil (LSD), tempoh DTF yang awal adalahlebih baik sebagai salah satu mekanisme tumbuhan dalam kerintangan terhadap kemarau di mana genotip tersebut mampu melepasi kemarau teruk yang berlakuketika peringkat kritikal pertumbuhan dalam perkembangan fenologi (Chang, Somrith & O’Toole 1979). Dua kelas qDTY dengan kombinasi dua qDTY (qDTY 12.1 + qDTY 2.2 dan 3.1 2.2 qDTY + qDTY ) mempunyai NT yang lebih rendah dalam RS berbanding NS.

4.7.2 Kesan kombinasi-kombinasi

  Walaupun Ha (2014) menyatakan LR membantu tumbuhan untuk mengekalkan status air tumbuhan, namun skor LR yang tinggi menunjukkantumbuhan telah mengalami kekurangan air dan telah menerima kesan tekanan kemarau yang lebih cepat berbanding skor LR yang rendah. MRQ74 adalah tidak rintang kepada tekanan kemarau dan skor yang tinggi menunjukkanbahawa MRQ74 telah mengalami kesan tekanan kemarau yang lebih cepat berbanding PL.

4.7.3 Kesan kombinasi-kombinasi qDTY terhadap ciri-ciri agronomi

  Kombinasi tiga qDTY tidak menunjukkan prestasi yang baik apabila dipiramidkan ke dalam MRQ74 yang menandakan tiada perkaitan selanjar antaraqDTY berganda dan kehadiran hubungan sinergistik antara kombinasi qDTY (Dixit etal. 2013) yang mungkin disebabkan saiz qDTY yang besar dan membawa pelbagai ciri yang tidak diingini untuk pertumbuhan daripada indukpenderma.

4.7.4 Kelas qDTY terbaik secara keseluruhan

  Ujian yang dilakukan ke atas titisan hampir isogen (NIL)yang dihasilkan daripada latar belakang Vandana dan Way Rarem (penderma 12.1 12.1qDTY ) bagi ciri akar menunjukkan NIL dengan qDTY mempunyai pencabangan akar yang lebih baik berbanding kedua-dua induk yang digunakan (Dixit et al. Oleh itu, kajian yang telah dijalankan ke atas PL ini adalah seiring dengan kajian- 12.1kajian yang telah dilakukan sebelum ini yang mengesahkan qDTY bertindak balas kepada ciri akar yang lebih baik berbanding genotip tanpa qDTY 12.1 dalam kemarau.

BAB V KESIMPULAN Sejumlah lapan ciri morfo-fisiologi telah dicerap dalam kajian yang dijalankan yang

  Walaupun kesemua ciri fisiologi tidak menunjukkan perbezaan bererti antara PL dan MRQ74, ciri-ciri seperti RL, RW dan LR yang dilihat sesuai untuk dijadikankriteria pemilihan genotip yang toleran kemarau. Padi sememangnya akan melaras tahap setiap ciri fisiologi yang dicerap dalam kajian ini namun genotip dengan LRyang rendah, RL dan RW yang lebih panjang dan lebih berat mempunyai potensi untuk mempunyai tahap toleransi kemarau yang lebih baik dan memberikan GY yanglebih tinggi berdasarkan korelasi genotip.

A. 1998. Improving wheat grain filling under stress by stem reserve mobilization. Euphytica 100: 77-83

  Perbandingan ciri-ciri morfologi dan agronomi beberapa genotip padi dalam tekanan kemarau dan pengesahan kehadiran lokus-lokusciri kuantitatif bagi hasil bijian. Uji daya tembus akar untuk seleksi somaklon toleran kekeringan pada padi Gajahmungkur, Towuti dan IR64.

Dokumen baru

Tags

Identifikasi Penilaian Iklan Berdasarkan Ciri Ciri Ciri Bahasa Jurnalistik Ciri Ciri Tachypleus Gigas Bagaimana Ciri Ciri Sipilis Ciri Ciri Kuri Tersirat Ciri Ciri Mahluk Hidup Ciri Ciri Jamur Beracun Ciri Ciri Kepemimpinan Dalam Organisasi Pengertian Dan Ciri Ciri Remaja Analisis Pengaruh Ciri Ciri Sosioekonomi
Show more

Dokumen yang terkait

Analisis Penilaian Intensitas Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) Berbasis ISR (Islamic Social Reporting) (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)
1
9
21
Penilaian kelola teknologi informasi pada aplikasi CSBO dengan menggunakan framework cobit 4.0 domain po dan AI (studi kasus: Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Wakalumi Ciputat)
4
46
235
Pengembangan Instrumen Penilaian Aspek Psikomotor Siswa Pada Praktikum Kimia Materi Termokimia
3
41
0
Analisis Penilaian Tingkat Risiko Ergonomi Pada Pekerja Konstruksi Proyek Ruko Graha Depok Tahun 2015
8
61
228
Tinjauan Atas Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pada DISPENDA Bandung
1
11
37
Sistem Informasi Pendaftaran, Pembagian Kelas dan Penilaian pada Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sugema College Garut Berbasis Web
1
9
1
Penilaian prestasi kerja karyawan PT.Pupuk Kujang (persero) Cikampek : laporan kerja praktek
0
11
49
Membangun SIstem Absensi dan Informasi Penilaian Perilaku Kinerja Setiap Karyawan di PD. Kebersihan Kota Bandung
0
5
47
Peningkatan Kepuasaan Kerja Karyawan Melalui Penilaian Prestasi kerja Dan Promosi Karyawan Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Bandung (Studi Kasus Pada Human Capital Center)
0
18
1
04. A. Salinan Permendikbud No. 66 th 2013 ttg Standar Penilaian
0
36
3
Sistem Penilaian Kinerja Pegawai di PT. Daya Adicipta Mustika Menggunakan Metode Personal Balanced Scorecard
0
12
1
Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT. Kimia Farma (Persero), Tbk. Plant Bandung - Penyunting
1
7
4
Prinsip Penilaian Menurut Kurikulum 2013
0
8
4
Analisis Penilaian Citra Perusahaan Oleh Konsumen Pada Restauran Bumbu Desa Cabang Laswi Bandung
1
9
98
Pelaksanaan Program Penilaian Kinerja Berbasis Kompetisi Pada perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung
0
4
41
Show more