1. Apakah tujuan kerajaan membuat pilihan apabila melaksanakan sesuatu projek? - EKONOMI ASAS

Gratis

0
9
14
1 year ago
Preview
Full text

  SOALAN LATIH TUBI EKONOMI ASAS

  1. Apakah tujuan kerajaan membuat pilihan apabila melaksanakan sesuatu projek? A Meminimumkan kos pengeluaran B Memaksimumkan kepuasan pengguna C Memaksimumkan kebajikan masyarakat D Mengikut keutamaan dan dilaksanakan apabila diperlukan 2. Gambar di bawah ialah iklan promosi jualan kereta.

  Apakah jenis barang dalam iklan itu?

  Kereta Telefon Bimbit

  A Barang ekonomi Barang ekonomi B Barang ekonomi Barang percuma C Barang awam Barang ekonomi D Barang awam Barang percuma

  3. Antara berikut, yang manakah menerangkan ciri-ciri barang ekonomi?

  A Kos lepas sifar B Penawarannya terhad C Disediakan oleh kerajaan D Digunakan oleh semua orang 4. Gambar di bawah menunjukkan dua contoh barang dalam ekonomi.

  Apakah persamaan ciri kedua-dua barang tersebut?

  I Penawaran terhad

  II Melibatkan kos lepas

  III Disediakan oleh kerajaan

  IV Ada pengecualiaan penggunaan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 5. Gambar di bawah menunjukkan satu contoh kumpulan barang dalam ekonomi.

  Pernyataan yang manakah berkaitan dengan ciri kumpulan barang tersebut? A Kos lepas sifar B Penawaran tidak terhad C Dikeluarkan oleh kerajaan D Dikenakan bayaran

  6. Encik Zahari menanam 300 batang pokok rambutan di atas tanah seluas 10 hektar dengan menggunakan teknik pertanian moden. Dalam situasi di atas beliau dapat menyelesaikan masalah I apa yang hendak dikeluarkan

  II berapa yang hendak dikeluarkan

  III bagaimana hendak dikeluarkan

  IV untuk siapa hendak dikeluarkan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

  7. Apakah sistem ekonomi yang menggunakan mekanisme harga untuk menentukan jenis barang yang dikeluarkan?

  I Sistem Ekonomi Kapitalis

  II Sistem Ekonomi Perancangan Pusat

  III Sistem Ekonomi Campuran

  IV Sistem Ekonomi Islam A I, II dan III C I, III dan Iv B I, II dan IV D II, III dan IV

  8. Antara berikut, yang manakah upah benar? A Upah yang diterima dalam bentuk wang B Upah yang diterima pada suatu tempoh tertentu C Kemampuan menghasilkan barang dan perkhidmatan D Kemampuan upah wang untuk membeli barang dan perkhidmatan

  9 . Berikut adalah pernyataan mengenai sejenis pendapatan Pendapatan yang diterima tanpa menyumbang tenaga dalam proses pengeluaran.

  Antara berikut, maklumat yang manakah berkaitan dengan jenis pendapatan tersebut?

  I Keuntungan peniaga restoran

  II Biasiswa pelajar universiti

  III Bonus tahunan kerani firma guaman

  IV Pencen pesara polis A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 10. Berikut adalah maklumat mengenai Puan Ani.

  

Puan Ani seorang ibu tunggal yang mempunyai 3 orang anak. Seorang anak beliau

belajar di un iversiti tempatan, manakala 2 lagi masih belajar di sekolah menengah

menengah. Pendapatan tahunan beliau ialah RM20000. Daropada jumlah itu, Rm2200 dicarumkan kepada KWSP, RM300 untuk potongan cukai pendapatan dan RM250 untuk

  bayaran zakat harta benda.

  Hitungkan perbeklanjaaan penggunaan Puan Ani jika tabungan tahunan ialah RM3800. A RM13450 C RM16200 B RM13700 D RM17250 11. Rajah di bawah menunjukkan pendapatan boleh guna.

  Jumlah Pendapatan Individu –A Tabungan + B Pendapatan Boleh Guna

  Apakah A dan B?

  

A B

  A Caruman KWSP Membayar zakat B Potong Tabung Haji Membayar cukai pendapatan C Caruman Perkeso Membayar sewa rumah D Potongan pinjaman koperasi Membayar cukai tanah 12. Pilih langkah penyediaan belanjawan peribadi yang baik.

  I Mencatat semua perbelanjaan yang dilakukan

  II Menyusun perbelanjaan mengikut keutamaan

  III Mengenal pasti punca pendapatan dan potongan wajib

  IV Mengimbangkan pendapatan boleh guna dengan perbelanjaan A I, II, III dan IV C III, I, II dan IV B II, III dan IV dan I D IV, I, II dan III 13. Maklumat berikut merujuk kepada suatu unit ekonomi.

  • Membekalkan faktor-faktor pengeluaran
  • Bersama-sama membuat keputusan ekonomi
  • Menggunakan barang dan perkhidmatan Unit ekonomi itu ialah A buruh B individu C isi rumah D pengguna

  14. Antara yang berikut, ciri yang manakah membezakan barang ekonomi dengan barang awam?

  I Bayaran

  II Kos lepas

  III Kuantiti penawaran

  IV Pihak yang mengeluarkan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 15. Berikut adalah ciri satu jenis barang.

  Penawaran terhad

   Mempunyai kos lepas

  

  Boleh digunakan oleh semua orang

   Apakah contoh barang itu? A Air terjun B Air mineral C Lampu jalan D Lampu meja

  16. Antara yang berikut, yang manakah merujuk kepada ‘untuk siapa hendak dikeluarkan’ dalam penyelesaian masalah asas ekonomi?

  I Agihan pendapatan

  II Penentuan kualiti

  III Agihan barangan

  IV Jenis barangan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 17. Berikut adalah maklumat tentang Syarikat Kasturi.

  

Syarikat Kasturi mengeluarkan 1000 bungkus rempah sehari dengan menggunakan

mesin yang diimport dari India.

  Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh Syarikat Kasturi?

  I Apa yang hendak dikeluarkan

  II Bagaimana hendak dikeluarkan

  III Untuk siapa hendak dikeluarkan

  IV Berapa yang hendak dikeluarkan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

  18. Apakah kebaikan sistem ekonomi kapitalis? A Kebajikan rakyat terjamin B Wujud persaingan yang adil C Individu bebas membuat pilihan D Harga barang keperluan terkawal

  19. Ilmu ekonomi mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber ekonomi yang A terhad untuk memenuhi kehendak yang terhad B tidak terhad untuk memenuhi kehendak yang terhad C terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad D tidak terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad 20. Pernyataan berikut berkaitan dengan satu masalah ekonomi.

  Kekurangan faktor pengeluaran mewujudkan pilihan.

  Matlamat pilihan tersebut dibuat untuk memaksimumkan

  A keluaran B kepuasan C kebajikan D keuntungan 21. Maklumat berikut berkaitan dengan suatu situasi dalam ekonomi.

  

Penternak-penternak ayam telah menambahkan bilangan pekerja untuk meningkatkan

pengeluaran pada musim perayaan bagi memenuhi permintaan orang ramai.

  Apakah masalah asas ekonomi yang telah dapat diatasi dalam situasi tersebut?

  I Apakah barang yang hendak dikeluarkan

  II Berapakah barang yang hendak dikeluarkan

  III Bagaimanakah hendak dikeluarkan

  IV Untuk siapakah barang dikeluarkan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

  Negara A Negara B Firma bebas membuat pilihan Firma bebas membuat pilihan tetapi

   

  mengeluarkan output dikawal oleh peraturan dan undang- undang Firma memaksimumkan keuntungan

   Firma memaksimumkan keuntungan manakala kerajaan memaksimumkan

   kebajikan

  Apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara A dan Negara B?

  Negara A Negara B

  A Sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi Islam B Sistem ekonomi perancangan Sistem ekonomi kapitalis pusat C Sistem ekonomi kapitalis Sistem ekonomi campuran D Sistem ekonomi Islam Sistem ekonomi perancangan pusat

  23. Apakah tujuan individu membuat pilihan dalam menyelesaikan masalah ekonomi? A Mengutamakan barang kehendak B Memaksimumkan perbelanjaan C Memaksimumkan kepuasan D Mengutamakan keselesaan

  24. Usahawan menerima ganjaran untung kerana I membenarkan orang lain menguruskan untungnya

  II menangguhkan perbelanjaannya pada masa sekarang

  III kecekapannya menyelaraskan sumber ekonomi

  IV sanggup menanggung risiko A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

  25. Golongan kaya berupaya memperoleh lebih banyak barangan dalam system ekonomi kapitalis berbanding golongan miskin. Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan? A Apa barangan yang dikeluarkan

  B Bagaimana barangan dikeluarkan C Berapa barangan yang dikeluarkan D Untuk siapa barangan dikeluarkan

  Sistem Ekonomi Ciri-ciri

  A Sistem ekonomi perancangan pusat Pengguna bebas membuat pilihan

   Kebajikan masyarakat diutamakan

   B Sistem ekonomi kapitalis Harga ditentukan oleh mekanisme harga

   Sumber ekonomi dikawal sepenuhnya oleh

   kerajaan

  C Sistem ekonomi campuran Harga ditentukan oleh mekanisme harga

   dan dikawal oleh kerajaan Sumber ekonomi dimiliki sepenuhnya oleh

   firma

  D Sistem ekonomi Islam Wujud persaingan sihat

   Kebajikan masyarakat dititikberatkan

   27. Jadual di bawah menunjukkan ciri dua jenis barang dalam ekonomi.

  Barang X Barang Y Penawaran terhad Penawaran terhad

   

  Tiada pengecualian penggunaan Ada pengecualiaan penggunaan

    Apakah jenis Barang X dan Barang Y ?

  Barang X Barang Y

  A Barang awam Barang ekonomi B Barang percuma Barang ekonomi C Barang percuma Barang awam

  D Barang ekonomi Barang awam

  28. Maklumat berikut berkaitan dengan Syarikat Sutera Sendirian Berhad.

  Syarikat menggunakan 100 orang buruh untuk mengeluarkan kain songket.

  Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan?

  I Apa yang hendak dikeluarkan

  II Bagaimana hendak dikeluarkan

  III Berapa hendak dikeluarkan

  IV Untuk siapa dikeluarkan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

  29. Antara yang berikut, yang manakah ciri sistem ekonomi kapitalis?

  I Individu, swasta dan kerajaan memiliki faktor pengeluaran

  II Individu dan swasta bebas menggunakan faktor pengeluaran

  III Kuasa permintaan dan penawaran menentukan harga sesuatu barang

  IV Motif firma adalah memaksimumkan keuntungan di samping menjaga kebajikan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

  30. Pernyataan manakah yang menerangkan maksud kos lepas bagi firma? A Kos yang dibayar walaupun proses pengeluaran tidak dijalankan B Perbelanjaan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan C Keluaran kedua terbaik yang dilepaskan bagi mendapatkan keluaran terbaik D Input yang ditambah dalam proses pengeluaran bagi meningkatkan output

Dokumen baru

Dokumen yang terkait

4. Dokumen-dokumen: a. RKPD provinsi dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renja SKPD provinsi; b. RKPD kabupaten/kota dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renja kabupaten/kota; c. Hasil evaluasi Renja SKPD periode lalu. - Permen No.54-20
1
12
72
BAB 9 MENGANALISIS DAN MENGINTERPRETASIKAN DATA-DATA PENELITIAN KUALITATIF - Bab 9 ANALISIS
0
5
37
1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. - RPS Pendidikan Pancasila
2
4
7
1. Mahasiswa dapat memahami Pengantar Perilaku Keorganisasian Dapat menjelaskan pengertian organisasi, perilaku organisasional, Dapat menjelaskan tingkatan analisis dalam perilaku organisasional Dapat menjelaskan sumbangan beberapa disiplin ilmu terhadap
1
4
17
AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR BUKU IIIA BORANG PROGRAM STUDI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009 DAFTAR ISI - BUKU 3A-BORANG AKREDITASI PS S3
0
0
32
DAFTAR ISI - BUKU 5-PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI PS S3
0
2
54
DAFTAR ISI - BUKU 5-Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi
0
3
63
Soal SBMPTN 2017 - Fisika - Kode Soal 121
3
29
7
AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU BUKU IIIB BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM PPG BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2010 DAFTAR ISI - Buku IIIB Borang Unit Pengelola Program PPG
1
4
18
DAFTAR ISI - Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program PPG
0
3
44
MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH - PROGRAM SARJANA
0
6
21
BAB I PENDAHULUAN - Makalah Pengetahuan Ilmu dan Filsafat
0
1
9
BAB I PENDAHULUAN - Makalah Proses Pencemaran Air
0
2
7
A. Muslimin, Lc., M.H.I - Usul Fiqh 1
0
0
89
PENGARUH KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK (BERAS) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI Lilik Indrawati (100231100071) Hindun (100231100077) R. Hajar Sutrisno (100231100079) ABSTRAK - Pengaruh Kenaikan
0
1
7
Show more