Full text

(1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Báo cáo môn

Phát triển ứng dụng trên các thiết bị di động

Đề tài Xây dựng ứng dụng xem dự báo thời tiết

trên hệ điều hành Android

Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Phi MSSV: 20156227 Nguyễn Anh Tuấn MSSV: 20156760

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

CH

ƯƠ

NG 3 CÀI

ĐẶ

T CH

ƯƠ

NG TRÌNH

3.1. C u hình các API và th vi n s d ng

ư

ử ụ

3.1.1. C u hình API OpenWeatherMap

i t i

Đ ớ https://openweathermap.org/ và n nút sign up đ đ ng kí tài kho nấ ể ă ả

Giao di n đ ng ký tài kho n ệ ă ả

(10)

Sau khi đ ng nh p chúng ta vào tab API keys đ t o key truy c p API choă ậ ể ạ ậ ng d ng.

ứ ụ

Figure 3 giao di n t o api key c a OpenWeatherMapệ

3.1.2. C u hình API GoogleMap

i t i

(11)

Figure 4 giao di n t o project m i trong google cloud platformệ

Ch n tab API & Services > Dashboard, sau đó click ch n Enable APIs andọ ọ Services

Figure 5 giao di n APIs & Servicesệ

(12)

Figure 6 giao di n enable map sdk cho androidệ

Ti p t c ch n tab API & Services > Credentials, click "Create credentials"ế ụ ọ > "API key" đ t o m i m t API key cho ng d ng. Ho c ta có th s d ngể ạ ớ ộ ứ ụ ặ ể ử ụ luôn link đã được t o trong google_maps_api.xml đ t o API key.ạ ể ạ

Figure 7 giao di n t o API key trong credentialsệ

(13)

Figure 8 n i dung file google_maps_api.xmlộ

3.2. Activity home

3.3. Activity thêm v trí theo dõi

3.3.1. Giao di n

(14)

3.3.2. Code các b

ướ

c x lý

Bước 1: tìm l i các view trong activityạ

Bước 2: xây d ng m t l p adapter m i cho autoCompleteTextViewự ộ ớ ớ

(15)

Bước 4: xây d ng m t l p adapter m i cho listView, l y d li u danh sách ự ộ ớ ớ ấ ữ ệ đã có t c s d li uừ ơ ở ữ ệ

(16)
(17)

3.4. Activity xem th i ti t trên map

ế

3.4.1. Giao di n

3.4.2. L y v trí thi t b Android location

ế

(18)

 LocationManager.GPS_PROVIDER - nguồn này xác định vị trí dựa trên vệ tinh.

 LocationManager.NETWORK_PROVIDER - nguồn này xác định vị trí dựa trên cột thu phát sóng của mạng di động và các điểm truy cập WIFI.

 LocationManager.PASSIVE_PROVIDER - nguồn này trả về vị trí sinh ra bởi các nguồn khác. Ví dụ bạn nhận được vị trí cập nhật một cách thụ động khi mà các ứng dụng khác hoặc dịch vụ khác yêu cầu mà không phải bạn thực sự yêu cầu điều này.

(19)

Bước 2: Ki m tra thi t b có h tr Google play servicesể ế ị ỗ ợ

if(GoogleApiAvailability.getInstance().isGooglePlayServicesAvailable(this)== ConnectionResult.SUCCESS)

return true;

(20)
(21)
(22)

3.4.3. Code x lý các s ki n ng

ườ

i dùng t

ươ

ng tác trên b n đ

(23)
(24)

3.5. Demo ng d ng

Dưới đây là các sreenshot demo c a ng d ngủ ứ ụ

(25)

3.5.2. Activity thêm v trí

Khi người dùng nh p ký t b t kì vào ô tìm ki m, ng d ng s hi n th m tậ ự ấ ế ứ ụ ẽ ể ị ộ danh sách các v tríị

Figure 9 ch c n ng thêm v trí theo dõi m iứ ă

Khi người dùng n ch n m t v trí, v trí đó s đấ ọ ộ ị ị ẽ ược thêm vào c s d li u ơ ở ữ ệ và hi n th lên danh sách đang theo dõi c a ng d ngể ị ủ ứ ụ

(26)

Khi người dùng n gi m t v trí s có m t dialog hi n th tùy ch n có ấ ữ ộ ị ẽ ộ ể ị ọ mu n xóa v trí kh i danh sách theo dõi không.ố ị ỏ

Figure 11 h p tho i xác nh n xóa v trí kh i danh sách theo dõiộ

(27)

Figure 12 thông báo yêu c u ngầ ười dùng m k t n i internetở ế

ng d ng s yêu c u ng i dùng c p quy n truy c p v trí đ có th s

Ứ ụ ẽ ầ ườ ấ ề ậ ị ể ể ử

d ng ch c n ng myLocationụ ứ ă

Figure 13 ng d ng yêu c u quy n truy c p v tríứ

(28)

Figure 14 thông báo khi người dùng không c p truy nấ

Khi người dùng n nút myLocation s đấ ẽ ược yêu c u b t GPS n u GPS ch a ầ ậ ế ư được b t, và đ a giao di n đ n menu setting GPSậ ư ệ ế

(29)

Figure 16 menu cài đ t b t GPSặ

Khi GPS đã được b t, ng d ng s chuy n t i v trí hi n t i c a ngậ ứ ụ ẽ ể ớ ị ệ ạ ủ ười dùng và hi n th thông tin th i ti t t i đóệ ị ờ ế ạ

(30)

Khi người dùng click vào v trí b t kì trên b n đ , ng d ng s hi n th ị ấ ả ồ ứ ụ ẽ ể ị thông tin th i ti t c b n t i v trí đó.ờ ế ơ ả ạ ị

(31)
(32)

CH

ƯƠ

NG 4 K T LU N

4.1. K t qu đ t đế ả ạ ược

Trên đây là toàn b nh ng phân tích và thi t k h th ng ng d ng "Xem d báo ộ ữ ế ế ệ ố ứ ụ ự th i ti t" trên android v i m c đích giúp m i ngờ ế ớ ụ ọ ười có th theo dõi tình hình th i ể ờ ti t m i lúc, m i n i v i chi c smartphone c a mình. V c b n ng d ng đã đáp ế ọ ọ ơ ớ ế ủ ề ơ ả ứ ụ

ng đ y đ yêu c u c a bài toán nhóm đã đ t ra ban đ u, giao di n đ n gi n, d

ứ ầ ủ ầ ủ ặ ầ ệ ơ ả ễ

s d ng, các ch c n ng có th s d ng n đ nh, không có l i nghiêm tr ng nào ử ụ ứ ă ể ử ụ ổ ị ỗ ọ x y ra…..ả

(33)

Figure

Figure 1 ng d ng th i ti t trên đi n tho iứụờếệạ

Figure 1

ng d ng th i ti t trên đi n tho iứụờếệạ p.4
Figure 2 giao di n đ ng ký tài kho n OpenWeatherMapệăả

Figure 2

giao di n đ ng ký tài kho n OpenWeatherMapệăả p.9
Figure 3 giao di n t o api key c a OpenWeatherMapệạủ

Figure 3

giao di n t o api key c a OpenWeatherMapệạủ p.10
Figure 4 giao di n t o project m i trong google cloud platformệạớ

Figure 4

giao di n t o project m i trong google cloud platformệạớ p.11
Figure 5 giao di n APIs & Servicesệ

Figure 5

giao di n APIs & Servicesệ p.11
Figure 6 giao di n enable map sdk cho androidệ

Figure 6

giao di n enable map sdk cho androidệ p.12
Figure 7 giao di n t o API key trong credentialsệạ

Figure 7

giao di n t o API key trong credentialsệạ p.12
Figure 8 n i dung file google_maps_api.xmlộ

Figure 8

n i dung file google_maps_api.xmlộ p.13
Figure 9 ch c n ng thêm v  trí theo dõi m iứăịớ

Figure 9

ch c n ng thêm v trí theo dõi m iứăịớ p.25
Figure 10 danh sách hi n th  các v  trí đang theo dõiểịị

Figure 10

danh sách hi n th các v trí đang theo dõiểịị p.25
Figure 11 h p tho i xác nh n xóa v  trí kh i danh sách theo dõiộạậịỏ

Figure 11

h p tho i xác nh n xóa v trí kh i danh sách theo dõiộạậịỏ p.26
Figure 12 thông báo yêu c u ngầười dùng m  k t n i internetởếố

Figure 12

thông báo yêu c u ngầười dùng m k t n i internetởếố p.27
Figure 13 ng d ng yêu c u quy n truy c p v  tríứụầềậị

Figure 13

ng d ng yêu c u quy n truy c p v tríứụầềậị p.27
Figure 14 thông báo khi người dùng không c p truy nấề

Figure 14

thông báo khi người dùng không c p truy nấề p.28
Figure 15 yêu c u b t GPSầậ

Figure 15

yêu c u b t GPSầậ p.28
Figure 16 menu cài đ t b t GPSặậ

Figure 16

menu cài đ t b t GPSặậ p.29
Figure 17 hi n th  thông tin th i ti t t i v  trí hi n t iểịờếạịệạ

Figure 17

hi n th thông tin th i ti t t i v trí hi n t iểịờếạịệạ p.29
Figure 18 hi n th  thông tin t i v  trí b t kểịạịấỳ

Figure 18

hi n th thông tin t i v trí b t kểịạịấỳ p.30

References

Related subjects :
Other : Report

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in