PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

253 

Full text

(1)
(2)

i

(3)
(4)

ii i

(5)

v i

N A H A B M E S R E P Sk irpsii n iakupersembahkankepada:

b

a

p

a

k

d

a

n

i

b

u

k

u

(

a

n

t

o

n

i

u

s

w

i

j

o

n

o

d

a

n

n

a

d

g

n

a

y

a

s

a

y

a

s

t

a

g

n

a

s

g

n

a

y

)

i

t

a

i

j

d

u

p

i

a

t

n

i

c

,

s

e

l

a

l

u

m

e

n

d

o

a

k

a

n

s

a

y

a

,

m

e

m

b

e

r

i

n

a

g

n

u

k

u

d

,

m

e

m

b

i

m

b

i

n

g

,

m

e

n

j

a

d

i

t

e

m

p

a

t

r

u

c

h

a

t

,

s

e

l

a

l

u

m

e

m

b

e

r

i

k

a

n

k

a

s

i

h

s

a

y

a

n

g

,

u

k

i

a

y

a

i

b

m

e

m

n

a

d

t

a

w

a

r

e

m

d

a

r

i

k

e

c

i

l

a

r

a

k

e

s

i

a

p

m

a

s

n

g

s

e

r

t

a

b

a

n

y

a

k

h

a

l

y

a

n

g

n

a

g

n

e

d

n

a

k

p

a

k

g

n

u

i

d

s

i

b

a

h

a

s

i

b

k

a

d

i

t

a

t

a

k

-

k

a

t

a

.

k

a

k

a

k

k

u

t

e

r

s

a

y

a

n

g

(

v

e

r

o

n

i

k

a

j

u

n

i

e

.

d

i

r

e

b

m

e

m

u

l

a

l

e

s

g

n

a

y

)

s

.

n

i

t

n

a

t

a

i

l

i

c

e

c

n

a

d

r

e

b

m

e

m

n

a

d

n

a

g

n

u

k

u

d

i

s

e

m

a

n

g

a

t

d

a

l

a

m

.

q

p

u

d

i

h

k

e

l

u

a

r

g

a

b

e

s

a

r

y

a

n

g

s

e

l

a

l

u

m

e

n

d

u

k

u

n

g

.

a

y

a

s

o

r

a

n

g

y

a

n

g

s

a

y

a

s

a

y

a

n

g

d

a

n

c

i

n

t

a

i

y

a

n

g

u

t

a

s

r

e

p

u

t

a

s

n

a

k

t

u

b

e

s

a

s

i

b

k

a

d

i

(6)

v

t

e

m

a

n

-

t

e

m

a

n

m

a

h

a

s

i

s

w

a

s

1

p

g

s

d

s

a

t

a

h

i

s

a

k

h

a

m

i

r

e

t

7

0

0

2

n

a

t

a

k

g

n

a

a

y

n

a

u

m

e

s

.

p

e

m

b

a

c

a

y

a

n

g

b

u

d

i

m

a

n

.

(7)

i v

O T T O M

n

a

g

n

a

j

u

m

n

a

n

a

k

n

a

g

n

a

t

n

a

k

u

k

a

l

i

d

g

n

a

y

a

p

a

a

p

m

a

s

i

d

i

k

e

t

a

h

u

i

o

l

e

h

t

a

n

g

a

n

k

i

r

i

m

u

.

n

a

d

k

i

a

b

h

i

b

e

l

u

m

i

r

i

d

a

n

e

r

a

k

u

m

i

r

i

d

h

a

l

i

a

g

r

a

h

.

a

r

i

k

u

m

a

k

g

n

a

y

i

r

a

d

a

g

r

a

h

r

e

b

t

a

h

i

l

e

m

a

d

a

p

i

r

a

d

t

i

k

a

s

g

n

a

y

a

t

i

k

k

i

a

b

h

i

b

e

l

i

t

i

k

a

s

r

e

t

i

g

n

a

y

a

s

a

t

i

k

g

n

a

y

g

n

a

r

o

o

l

e

h

d

i

r

i

a

t

i

k

s

e

n

d

i

r

i

.

n

a

k

a

h

e

l

o

r

e

p

a

t

i

k

g

n

a

y

n

a

u

h

a

t

e

g

n

e

p

u

m

l

i

n

a

g

n

e

d

a

y

n

i

g

a

b

m

e

m

a

t

i

k

a

k

i

j

a

g

r

a

h

r

e

b

h

i

b

e

l

(8)

ii v

A Y R A K N A I L S A E K N A A T A Y N R E P

k a d it i n i s il u t a y a s g n a y i s p ir k s a w h a b a y n h u g g n u s e s n a g n e d n a k a t a y n e m a y a S

n i a l g n a r o a y r a k n a i g a b u a t a a y r a k t a u m e

m ,kecual iyangt elah disebutkan dalam .

h a i m li a y r a k a y n k a y a l i a g a b e s , a k a t s u p r a tf a d u a t a n a p it u k

a tr a k a y g o

Y ,24J anuar i2012 s

il u n e P

N . P o t n a ir f a S s u k s i s n a r F

(9)
(10)

x

(11)
(12)
(13)
(14)

ii i x

I S I R A T F A D

n a m a l a H L

U P M A S N A M A L A

H ... i N

A U J U T E S R E P N A M A L A

H ... ii N

A H A S E G N E P N A M A L A

H ... iii N

A H A B M E S R E P N A M A L A

H ... v.... i

O T T O M N A M A L A

H ... vi

A Y R A K N A I L S A E K N A A T A Y N R E

P ... iiv P

N A U J U T E S R E P N A A T A Y N R E

P UBLIKASI ... iiv i

K A R T S B

A ... x.. i T

C A R A T S B

A ... x

R A T N A G N E P A T A

K ... ix

I S I R A T F A

D ... x iii L

E B A T R A T F A

D ... vx N

A R I P M A L R A T F A

D ... xvi I

B A

B PENDAHULUAN .

A Lata rBelakangMasalah ... 1 .

B Pembatasanmasalah ... 4 .

C Rumusanmalasah ... 5 .. .

D Pemecahanmasalah ... 5 .

E Batasanpengeritan ... 5 .

F Tujuanpeneilitan ... 6 .. .

(15)

v i x I

R O E T N A I J A K I I B A B

.

A Belajar .

1 PengeritanBelajar ... 8 .

2 Jenis-jeni sBelajar ... 11 .

B Prestas iBelajar .

1 PengeritanPrestas iBelajar ... 31 .

2 Faktor-fakto rPrestas iBelajar ... 41 .

C TeknikPembelajaranm pindma .

1 TeknikPembelajaran ... 22 .

2 Mindmap .

a PengeritanMindMap .................................................. 2 3 .

b TujuanMindmap ... 32 .

c Manfaa tMindmap ... 2 4 .

d Aturan/PembuatanMindMap .................................. .... 2 4 .

D PendidikanKewarganegaraanSD .

1 Hakeka tPKnSD ... 52 .

2 RuangLingkupPKn ... 72 .

3 Tujuan PKn ... 72 .

4 Kompetens iDasa rPKnSD ... 82 .

5 PembelajaranPKndenganMindMap... 82 .

E KerangkaBerpikri ... 03 .

(16)

v x N A I T I L E N E P E D O T E M I I I B A B

.

A Jeni sPeneilitan ... 13 .

B SetitngPeneilitan ... 4.. 3 .

C RencanaTindakan ... 63 .

D PengumpulanDatadanI nsrtumennya ... 9.... 3 .

1 PengumpulanData ... 93 .

2 Insrtumen tpeneilitan ... 04 .

E AnailsaData ... 34 N

A S A H A B M E P N A D N A I T I L E N E P L I S A H V I B A B

.

A Hasi lPeneilitan ... 54 .

B Pembahasan ... 55 P

U T U N E P V B A B

.

A Kesimpulan ... 06 .

B Saran ... 06 A

K A T S U P R A T F A

D ... 26 N

A R I P M A

(17)

i v x R A T F A

D GAMBAR

n a m a l a h r

a b m a

G 1contohmindmap ... 9.... 2 n

a it il e n e p s u l k i s 2 r a b m a

(18)

ii v x

L E B A T R A T F A D

n a m a l a h n

a it il e n e p u t k a w 1 . 3 l e b a

T ... 53

s a ti d il a v i s a k if il a u k 2 . 3 l e b a

T ... 34

M K K e s a t n e s r e p 3 . 3 l e b a

T ... 44

I s u l k i s n a g n a l u i a li n 1 . 4 l e b a

T ... 64 a

li n 2 . 4 l e b a

T iulangans iklusI I ... 15

n a s a t n u t e k l i s a h n a h e l o r e p 3 . 4 l e b a

(19)

ii i v x

N A R I P M A L R A T F A D

n a m a l a H

s u b a li S : 1 n a ri p m a

L ... 66

I s u l k i s n a r a j a l e b m e P a a n a s k a l e P a n a c n e R : 2 n a ri p m a

L ... 6 9

a m a tr e p n a u m e tr e p S K L : 3 n a ri p m a

L ... 7 1 a

G : 4 n a ri p m a

L mba rmindmap ... 7 3 5

n a ri p m a

L :Lemba rObservas i ... 7 4 6

n a ri p m a

L :RencanaPelaksanaa Pembelajarans iklusI ... 7 6 7

n a ri p m a

L :LKSpetremuankedua ... 7 8 8

n a ri p m a

L :Lemba rObservasi ... 7 9 n

a ri p m a

L 9 :RencanaPelaksanaa Pembelajarans iklusI I ... 8 1 i

p m a

L ran10 :LKSpetremuankeitga... 8 4 n

a ri p m a

L 11 :Lemba rObservasi ... 8 6 2

1 n a ri p m a

L :RencanaPelaksanaa Pembelajarans iklusI I ... 8 8 3

1 n a ri p m a

L :LKSpetremuankeempat ... 9 1 n

a ri p m a

L 41 :Lemba rObservasi ... 9 3 n

a ri p m a

L 1 :5 Datfa rnlia ikondid iawal ... 9 5 6

1 n a ri p m a

L :Kisi-kisis oa luj icobas iklusI ... 9 7 7

1 n a ri p m a

L :Soa lUj iCobas iklu s I... 9 9 8

1 n a ri p m a

L :Kuncij awaba n ... 1 02 9

1 n a ri p m a

L :Kisi-kisis oa luj icobas iklusI I... 1 03 0

2 n a ri p m a

L :Soa lUj iCoba s iklusI I ... 1 05 1

2 n a ri p m a

(20)
(21)

x x a

w s i s i s n e s b A : 5 4 n a ri p m a

L ... .. 2 22 n

a ri p m a

L 4 6 :Surati ijndar ikampus ... 2 25 7

4 n a ri p m a

L :Sura tketeranganS D ... 2 26 8

4 n a ri p m a

L :Datfa r irwaya thidup ... 2 27 n

a it il e n e p n a t a i g e k o t o F : 9 4 n a ri p m a

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

5

(27)

.

F Tujuan

h a k a p a h a l a d a i n i n a it il e n e p n a u j u

T penggunaan teknik ep mbelajaran

p a M d n i

M dapa tmeningkatkan prestas ibelaja rsiswa pada pokok bahasan

s a l e k a w s i s i g a b t a s u p t a k g n it n a h a t n ir e m e p m e t s i

s IVB SDN Kadipaten I

o r o g e n o j o

B tahunpelajaran2010/2011.

.

G Manfaa tPeneilitan

t a p a d n a k p a r a h i d i n i n a it il e n e p n a k a d a g n e m s il u n e p d u s k a m n u p a d A

i a g a b e s a n u g r e

b beirkut:

.

1 Bag ipenuils:

.

a Peneilitan in i untuk memenuh i tuga s akhi r sk irps i yang

r e

m upakans yara tkelulusanS1

.

b Menambah pengetahun dan wawasan peneilit tentang peranan

u r u

g P Kndalammeningkatkanpemahamans iswabelajar nP . K

.

c Memiilk i pengalaman dalam prose s pembelajaran yang

v r e

b a iras.i

.

2 Bag iguru:

.

a Sumbangan pemikrian bag i guru P Kn dalam mengaja rdan

me inngkatkanpemahamans iswabelaja rP . Kn

.

b Prose sbelaja rmengaja rP Kn itdak lag imenganggap siswa

bu nk a objek.

.

c Dtiemukannya srtateg i pembelajaran yang tepat , itdak

e v n o

(28)

7

.

3 Bagis iswa:

.

a Keaktfian siswa dalam mengejrakan tuga smand ri imaupun

kelompokmeningka.t

.

b Kualtia spembelajaranP Knmeningka.t

.

c Prestas ibelaja runtukP Knmeningka.t

.

4 Bagis ekolah:

.

a Menambah koleks ikarya limiah yang dapa tmenjad ibahan

bacaand iperpustakaan.

(29)
(30)

9

(31)
(32)
(33)
(34)

3

(35)
(36)

5

(37)
(38)

7

(39)
(40)

9

(41)
(42)

1

(43)
(44)

3

(45)
(46)

5

(47)
(48)

7

(49)
(50)

9

(51)

k i n k e

t Mind Map in i menuntun siswa untuk berpiki r dan beritndak secara

m e t s i

s aits ,dengan berawal dar ipikrian utama setramengembangkan kesub-sub

a y n n i a l n a s a h a

b yangl ebih l ua sdanl ebih irnc isehinggaakanmempermudahdan

d n a g n e d n a d a y n ir a j a l e p i d g n a y l a h i m a h a m e m s a l e jr e p m e

m emikian mode l

. a w s i s r a j a l e b i s a t s e r p n a t a k g n i n e m t a p a d i n i n a r a j a l e b m e p

.

F Hipotesi s

l e d o

M pembelajaran yatiu teknik pembelajaran Mind Map dapa t

n i n e

m gkatkan prestas ibelaja rpada mata pelajaran PKn khususnya pada mater i

a g a b m e

l -lembaga negara itngka tpusat bag isiswa kela sIVB SDN Kadipaten 1

o r o g e n o j o

B ,s emeste rgenapt ahunpelajaran2010/2011.

(52)
(53)
(54)

3

(55)
(56)

5

(57)

.

C RencanaPeneilitan

.

1 Persiapan

.

a Meminta izin kepada kepala sekolah SDN Kadipaten IBojonegoro

untukmelaksanakanpeneilitan.

.

b Melakukan wawancara dengan guru kela sIVB tentang keadaan atau

a tr e s a y n s a i s u t n a n a d n a t a b il r e t e k m a l a d a w s i s i s i d n o k n a r a b m a g

e

k ndala atau masalah yang tejrad idalam mengikut imata pelajaran

.t a s u p n a h a t n ir e m e p a g a b m e l ir e t a m a d a p n K P

.

c Mengiden itifkas imasalah.

.

d Anailsi smasalah.

.

e Perumusanmasalah.

.f Menyusunr encanas iklu s

.

g Menyusunr encanapembelajaran.

.

h Menyusunsliabu ,sRencanaPelaksanaanPembelajaran( RPP) ,Lemba r

) S K L ( a w s i S a jr e

K nya gakandigunak an.

.i Menyusuns oa levaluasi.

.j Menyusuninsrtumenpeneilitan.

.

2 RencanaTindakanSeitapSiklus

i ri d r e t s u l k i s p a i T . s u l k i s a u d k a y n a b e s n a k a n a c n e ri d n a it il e n e p a d a P

i r a

d 2 petremuan ,masing-masing petremuan beralokas iwaktu 2 x 35

meni t(2 j am pelajaran) .Siklu s Isiswa mengis idan mewarna imind map

(58)

7 3

t a u b m e m k u t n u k o p m o l e k a p a r e b e

b mind map secara mandri idengan

t a h r e p m e

m ikanl emba rpanduanyangdibua tpeneilit .

i r a d n a a n a s k a l e

P seitaps iklu sadalahs ebaga ibeirkut:

.

a SiklusI

)

1 RencanaTindakan

n a k a d n it a n a c n e r n a n u s u y n e p p a h a t h a l a d a n a a n a c n e r e p p a h a T

:i t u p il e m g n a y

)

a Menyusunr encanapelaksanaanpembelajaran.

)

b Menyusunl emba rkejras iswa.

)

c Menyusuns oa levaluasi.

)

d Menyusunl emba rpengamatan.

)

2 Pelaksanaan

)

a Siswa memperhaitkan penjelasan guru tentang bertia yang

a g a b m e l a d a p i d a jr e t g n a d e

s -lembaganegara.

)

b Siswadimintaguru untuk membaca tentang l embaga-lembaga

. u k u b i r a d a y n s a g u t a tr e s e b a r a g e n

)

c Siswa diajak memperhaitkan penjelasan dar i guru tentang

a g a b m e

l -lembaganegaradengant eknikmindmap.

)

d Siswadibeirkankesempatanuntukbetranya.

)

e Siswa mengejrakan soa l yang berbentuk mind map sesua i

n a k ir e b i d g n a y n a s a l e j n e p n a g n e

d .

)

f Siswamengumpulkanhasi lkejrakepadaguru.

(59)

)

3 Observasi

)

a Mencatatt emu -an temuanyangadas elamaprose spembelajaran

i s a v r e s b o r a b m e l i s i g n e m n a g n e

d .

)

b Mencata tkeaktfianmasing-masings iswa.

)

4 Relfeksi

)

a Mengidenit ifkas ikesultian , hambatan ,dan kejadian-kejadian

s u s u h

k .

)

b Merancangdanmemodiifkasis iklu sbe irkutnya.

)

c Menairkkesimpulant entangpenggunaant eknikmindmap.

)

d Membentukkelompok.

.

b SiklusI I

i s i v e ri d h a d u s g n a y I s u l k i s i r a d n a t u j n a l n a k a p u r e m i n i s u l k i s a d a P

. u r u g h e l o n a k u k a li d g n a y i s a u l a v e n a g n e d i a u s e s

)

1 RencanaTindakan

)

a Menyusunr encanapelaksanaanpembelajaran.

)

b Menyusunl emba rkejras iswa.

)

c Menyusuns oa levaluasi.

n a t a m a g n e p r a b m e l n u s u y n e M )

e .

)

2 Pelaksanaan

)

a Siswamenjawabpetranyaangurus ecara ilsan.

)

(60)

9 3

)

c Siswa dalam kelompok membua tsusunan dan tuga slembaga

a r a g e

n denganpetakonsep( mindmap)

)

d Tiapkelompokmenjelaskanmindmapyangdibua.t

)

e Siswamengumpulkanhaslinyakepadaguru.

)

3 Observasi

)

a Mencatatt emuan-temuanyangadas elamaprose spembelajaran

i s a v r e s b o r a b m e l i s i g n e m n a g n e

d .

)

b Mencata tkeaktfians iswakeitkamengejrakant uga skelompok.

)

4 Relfeksi

)

a Mengidenit ifkas ikesultian , hambatan ,dan kejadian-kejadian

a d a g n a y s u s u h

k .

)

b Melakukanpetremuan dengan gurukela suntukmendiskusikan

n a u m e t g n a t n e

t -temuan yang diperoleh dalam prose sbelaja r

r a j a g n e

m .

)

c Membandingkanhasi lanailsi sbelajars iswa.

)

d Menairkkesimpulant entangpenggunaant eknikmindmap.

.

D PengumpulanDatadanI nstrumennya

.

1 Pengumpulandata

.

a Peubah

h a l e t e s a w s i s r a j a l e b i s a t s e r

P menggunakan teknik mind map pada

m r a s a d i s n e t e p m o

k engena l lembaga-lembaga negara dalam susunan

pemeirntahan itngka tpusat ,seperit MPR ,DPR ,Presiden ,MA ,MK ,BPK ,

.l a i s i d u Y i s i m o K , D P D

(61)
(62)

1

(63)
(64)

3

(65)

. 3 l e b a

T 3 Tabe lKKM

r o t a k i d n

I Kondis iAwal Siklus

1 2

i a p a c n e m g n a y a w s i s e s a t n e s r e P

M K

K 40,91 % 60 % 70 %

.

2 Penliaianhasi lbelajar

 Untukmenghtiungprestas ibelaja r

Sko r=

 Untuk menghtiung keberhaslian prestas isiswa secara keseluruhan

: t u k ir e b i a g a b e s g n u ti h i d t a p a d

Keberhaslianprestasis iswa= x100%

Untukmenghtiungr ata-ratakela syatiu:

a t a

R -ratakela s= x100%

.

3 Membandingkan sko rrata-rata kela s(% )dengan kondis iawa ldan

u a t a n a t a k g n i n e p i d a jr e t h a k a p a n a l u p m i s e k k ir a n e m k u t n u t e g r a t

k a d it u a t a n a k t u j n a li d u lr e p s u l k i s h a k a p A . k a d

(66)

5

(67)

.

b Hasi lpeneil itan

a a d a p i s a u l a v e s e t n a k u k a li d h a l e t e

S khi rsiklu s1 diperoleh data

b e

s aga ibeirku:t

I s u l k i S i a li N n a h e l o r e P 1 . 4 l e b a T

o

N Nama Nlia i

n a s a t n u t e K

a

Y Tidak

1 AFR 6 0

2 A F 7 3

3 A K 8 0

4 A KS 4 7

5 A N 5 3

6 A D 7 3

7 A Z 6 0

8 A FS 6 7

9 A S 8 0

0

1 A A 4 7

1

1 B SA 3 3

2

1 C N 9 3

3

1 DDH 8 7

4

1 D L 6 0

5

1 D H 6 7

6

1 DHG 7 3

7

1 D S 8 0

8

1 D A 8 7

9

(68)

7 4

0

2 D R 3 3

1

2 F P 6 0

2

2 H M 6 7

3

2 HMN 1 00

4

2 I R 5 3

5

2 J AS 5 3

6

2 J K 9 3

7

2 KDT 6 7

8

2 K W 6 0

9

2 MAR 8 0

0

3 MBA 4 0

1

3 M GF 4 7

2

3 MND 8 7

3

3 M PA 8 7

4

3 M R 3 3

5

3 M M 4 7

6

3 N S 9 3

7

3 N A 8 0

8

3 NAK 5 3

9

3 OAAF 6 7

0

4 O FA 6 0

1

4 P R 1 00

2

4 P A 7 3

3

4 R F 6 7

4

4 RGA 8 7

5

4 R K 7 3

(69)

6

4 SQL 9 3

7

4 S D 6 0

8

4 S R 9 3

9

4 S H 5 3

0

5 S M 1 00

1

5 T I 8 7

2

5 AEA 5 3

3

5 E A 4 7

4

5 F Y 4 7

5

5 I M 4 0

6

5 A F 6 7

h a l m u

J 3767

R aa - at rat 67.27 s

a t n u

T 2 4

s a t n u t k a d i

T 3 2

s a t n u t e s a t n e s r e

P 42,86

s a t n u t k a d it e s a t n e s r e

P 57,14

i g g n it r e t i a li

N 1 00

h a d n e r e t i a li

N 3 3

i s a u l a v e s e t u ti a y s a t a i d l e b a t r a s a d r e

B siklu s Idiperoleh r ata-rata

n a h a t n ir m e p a g a b m e l i r e t a m n K P n a r a j a l e p a t a m a d a p B V I s a l e k i a li n

pusa tmencapai 67,27. Nliait eritngg iyangdidapa tsiswaadalah100nlia i

4 2 i r a d i ri d r e t M K K i a p a c n e m / s a t n u t g n a y a w s i s h a l m u J . 3 3 h a d n e r e t

8 , 2 4 u a t a a w s i

(70)
(71)
(72)

1 5

.

b Hasi lpeneilitan

h e l o r e p i d I I s u l k i s r i h k a a d a p i s a u l a v e s e t n a k u k a li d h a l e t e S

:t u k ir e b i a g a b e s a t a d

I I s u l k i S i a li N n a h e l o r e P 2 . 4 l e b a T

o

N Nama Nlia i

n a s a t n u t e K

a

Y Tidak

1 AFR 8 0

2 A F 7 3

3 A K 1 00

4 A SK 6 0

5 A N 7 3

6 A D 7 3

7 A Z 6 0

8 A FS 8 0

9 A S 8 0

0

1 A A 6 0

1

1 B SA 6 7

2

1 C N 1 00

3

1 DDH 8 7

4

1 D L 6 0

5

1 D H 6 7

6

1 DHG 7 3

7

1 D S 8 0

8

1 D A 8 7

9

1 DGH 6 7

(73)

0

2 D R 5 3

1

2 F P 6 0

2

2 H M 8 7

3

2 HMN 9 3

4

2 RI 8 0

5

2 AJ S 6 7

6

2 KJ 9 3

7

2 KDT 9 3

8

2 K W 8 7

9

2 MAR 8 0

0

3 MBA 8 0

1

3 M GF 6 0

2

3 MND 8 7

3

3 M PA 8 7

4

3 M R 6 0

5

3 M M 7 3

6

3 N S 9 3

7

3 N A 8 0

8

3 NAK 6 7

9

3 OAAF 7 3

0

4 O FA 8 0

1

4 P R 1 00

2

4 P A 7 3

3

4 R F 6 7

4

4 RGA 8 7

5

(74)

3

(75)
(76)

5

(77)
(78)
(79)
(80)

9

(81)
(82)

1 6

.

3 Dibutuhkanpewarnayangbermacam-macamuntukmembua tmindma p.

.

4 Dipelrukan persiapan yang matang dan tepa tuntuk melakukan teknik

n a r a j a l e b m e

p mind map aga r itdak ada salah konsep dar i yang

n a c n e ri

d ak an.

.

5 Jika dikehendak iada kelompok dalam penggunaan teknik pembelajarn

p a m d n i

m , sehendaknya dtientukan sebelum pembelajaran dimula i

n i h e

s gga itdakmembuangwaktu.

.

6 Perhaitan yang dibeirkan hendaknya dibeirkan secara menyeluruh atau

obyek it fsehingga pembelajaran dengan teknik pembelajaran mind map

. a w s i s a u m e s h e l o i m a h a p i d n a d i tr e g n e m i d t a p a d

(83)
(84)
(85)
(86)

5 6

. 4 8 9 1 .i d a m u S , a t a r b a y r u

S Psikolog ipendidikan.J akatra: CVRajawal.i

. 0 9 9 1 . m i

T Kamu sBesa rBahasaI ndone isa .Jakatra: Bala iPustaka.

2 0 0 2 . z i z A l u d b A , b a h a

W .Pendidikan Pancaslia Dan Kewarganegaraan .

g n u d n a

B : CV .Maulana.

. 6 8 9 1 . n o tr u B . tl a W . H . W d n a . C . H . n o t g n ir e h t e

W Teknik-teknikBelaja rdan

.r a j a g n e

M (terjemahan )Bandung:J emmars.

6 0 0 2 . a y a j n a S , a n i

W .Srtateg iPembelajaran.J akatra :KencnaPrenadaMedia

. 9 8 9 1 . S . W , l e k n i

W Psikolog iPengajaranJ.akatra :PTGramedia

. 3 8 9 1 . S . W , l e k n i

W Psikolog iPendidikan dan Evaluas iBelaja r .Jakatra :PT

a i d e m a r G

. 5 0 0 2 , n it r a M , n i m a

Y Srtateg iPemebelajaran Berbasi sKompetensi .Jakatra :

.s s r e P a d a s r e P g n u a G

(87)

N

A

R

I

P

M

A

(88)

6

(89)
(90)

8

(91)
(92)

0 7

t a u b m e m a r a c u r u

g mindmap

- Siswadimintamembaca l a g a b m e l g n a t n e

t egislait fdar i

a d a g n a y r e b m u s u k u b

- Siswadibeirkankesempatan n a y l a h a y n a tr e b k u t n

u g

it r e g n e m i d m u l e b

- Siswamengis iLKSyang u

r u d n a k ir e b i d

- Perwaklians iswa i d a y n li s a h n a k a c a b m e m

s a l e k n a p e d

.

3K ge iatanAkhir( 5menti)

-Siswadidamping iguru p m i s e k t a u b m e

m ulan.

-Relfeks.i -Salampenutup

1 1 0 2 i r a u n a J 0 1 , o r o g e n o j o B ,i

u h a t e g n e M

s a l e k u r u

G Calonguru

d P . S , i m a y it e S k i n

A Fransisku sSafiranto

3 0 0 2 0 9 7 9 1 7 1 9 0 0 6 9 1 . p i N

(93)

n a k i d i d n e P n a u t a

S :SDNeger iKadipaten 1 MataPelajaran :PendidikanKewarganegaraan

k o k o P i r e t a

M :PemeirntahanPusat r

e t s e m e S / s a l e

K :I VB I / I u

t k a W i s a k o l

A :2x35Menti

e k n a u m e tr e

P : 1

.I Indikator

- Siswadapa tmenjelaskanpengeitanpemerintahdansitempemerintah

- Siswadapa tmengidenitifkasikanl embaga-lembaga itngka tpusat

- Siswadapa tmenjelaskanl embagal egislatfi

- Siswadapa tmenyebutkancontohl embagal egislatfi

- Siswadapa tmenyebutkant ugasl embagal egislatfi .I

I Petunjukuntuks iswa

i n i h a w a b i d r a j a l e b n a t a i g e k h a l n a k a jr e

K !

.I I

I KegiatanBela jar .

a Kegiatanbelajar1

.i ti l e n e p h e l o n a k a i a p m a s i d g n a y a ti r e c n a k r a g n e d n e M .

b Kegiatanbelajar2

- Simaklahpenjelasangurutentangcaramembua tmindmap

- Bacalaht entangl embagal egisla it fdar ibukusumberyangada

- Bacakanhaslimud idepankelas .

c Kegiatan3 .

1 LembagaLegislatfit erdir idari ... .

2 Masaj abatanl embagal egisla it f...t ahun. .

3 Sebutkant ugasMPRdanDPR!( 2saja) .

V

I REFLEKSI .

1 Apayangkamur asakans etelahmempelajar imateiri n i?beirkanalasanmu!

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … …

… ………....

.

2 Kesultianapayangkamualam isaa tmengikut ikegiatan?Usahaapayangkamu u

m n a ti l u s e k i s a t a g n e m k u t n u n a k u k a

(94)

71

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. ...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

. ...

.

3 Kesanapayangdapa tkamuambi luntukkehidupanmus etelahbelaja rhairi ni? ..

.. .. .. .. .. .. ..

. ... ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

. ... ....

b a w a j i c n u K

.

1 MPR ,DPRdanDPD .

2 5t ahun .

3 MPR :mengubahdanmenetapkanUUD ,melanitkpresidendanwak linya , n a g n e d i a u s e s n a t a b a j a s a m m a l a d a y n li k a w n a d n e d i s e r p n a k it n e h r e p m e m

. D U U

2 7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(95)
(96)

71

U R U G I S A V R E S B O R A B M E L

l a g g n a T /i r a

H :Senin ,10J anuar i2011 r

e t s e m e S / s a l e

K :I V /2

n a r a j a l e P a t a

M :PendidikanKewarganegaraan :

n a i s i g n e P k u j n u t e P

( a d n a t n a k ir e

B √ )padas alahs atukolomyangt ersediadanbeirkandesk irpsis ingka tmengena i .

n a k u k a li d h a l e t g n a y n a t a m a g n e p l i s a h

o

N Aspekpembelajaran Penliaian

g n a r u

K Cukup B aik

1 Kesiapangurudalammengajar

2 Gurumemeirksakesiapans iswamengikut ipembelajaran 3 Gurumengusahakankegiatanapresepsi

4 Gurumembangktikanmoitvas ikepadas iswa 5 Membeirkankesempatans iswauntukbetranya 6 Kejelasandalampenyampaianmateir( Tidakt ejrad i

)i s p e s n o k s i m

7 Perhaitangurumenyelur uh 8 Penguasaanmater ipembelajaran 9 Guru itdakt erpakudis atut empats aja

0

1 Menumbuhkankeceiraandanantusiass iswadalambelajar 1

1 Menunjukkans ikapt erbukat erhadapr espons iswa 2

1 Penguasaans tiuas ikelas 3

1 Melaksanakanpembelajarans esua idengankompetens i )i

a p a c r e t n a k a g n a y n a u j u

t(

4

1 Pembeirancontohdalampemahamankonsep

5

1 Melaksanakanpembelajarans esua idenganwaktuyang n

a k i s a k o l a i d 6

1 Member ipetranyaanpadas iswa

7

1 Penggunaanbahasadalammengaj ar

8

1 Kesesuaianmater idengankompetens iyangakandicapai 9

1 Menyampaikanmater idenganr untut

0

2 Kesesuaianmater idengans oalt es/evaluasi

Bojonegoro ,10J anuar i2011 t

a m a g n e P

` AnikSeityami ,S.Pd

NIP .19600917197902003 5

n a r i p m a L

4 7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(97)
(98)

6

(99)

o r o g e n o j o

B , 17J anuar i2011 ,i

u h a t e g n e M

s a l e k u r u

G Calonguru

d P . S , i m a y it e S k i n

A Fransisku sSaf iranto

3 0 0 2 0 9 7 9 1 7 1 9 0 0 6 9 1 . p i N

a d a g n a y

- Siswadibagikanketra skosong )

3 A (

- Siswamembua tmindmap n a g n e d n a g n e d i a u s e s

g n i s a m s a ti v it a e r

k -masing

- Perwaklians iswa l i s a h n a k a c a b m e

m mind

p a

m nyad idepankelas - Siswamengumpulkan

a y n n a a jr e k e p

.

3 K ge iatanAkhir( 30 )

ti n e m

(100)
(101)

l a g g n a T /i r a

H :Senin,! 7J anuar i2011 r

e t s e m e S / s a l e

K :I V /2

n a r a j a l e P a t a

M :PendidikanKewarganegaraan :

n a i s i g n e P k u j n u t e P

( a d n a t n a k ir e

B √ )padas alahs atukolomyangt ersediadanbeirkandesk irpsis ingka tmengena i .

n a k u k a li d h a l e t g n a y n a t a m a g n e p l i s a h

o

N Aspekpembelajaran Penliaian

g n a r u

K Cukup B aik

1 Kesiapangurudalammengajar

2 Gurumemeirksakesiapans iswamengikut ipembelajaran 3 Gurumengusahakankegiatanapresepsi

4 Gurumembangktikanmoitvas ikepadas iswa 5 Membeirkankesempatans iswauntukbetranya 6 Kejelasandalampenyampaianmateir( Tidakt ejrad i

)i s p e s n o k s i m

7 Perhaitangurumenyeluruh 8 Penguasaanmater ipembelajaran 9 Guru itdakt erpakudis atut empa ts aja

0

1 Menumbuhkankeceiraandanantusiass iswadalambelajar 1

1 Menunjukkans ikapt erbukat erhadapr espons iswa 2

1 Penguasaans tiuas ikelas 3

1 Melaksanakanpembelajarans esua idengankompetens i )i

a p a c r e t n a k a g n a y n a u j u t( 4

1 Pembeirancontohdalampemahamankonsep 5

1 Melaksanakanpembelajarans esua idenganwaktuyang n

a k i s a k o l a i d 6

1 Member ipetranyaanpadas iswa 7

1 Penggunaanbahasadalammengajar 8

1 Kesesuaianmater idengankompetens iyangakandicapai 9

1 Menyampaikanmater idenganr untut 0

2 Kesesuaianmater idengans oalt es/evaluasi

Bojonegoro ,17J anuar i2011 Pengamat

AnikSeityami ,S.Pd

Nip .19600917197902003

(102)

A

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(103)
(104)

2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(105)

- Salampenutup.

o r o g e n o j o

B , 24J anuar i2011

,i u h a t e g n e M

s a l e k u r u

G Calonguru

d P . S , i m a y it e S k i n

A Fransisku sSaf iranto

(106)

4

(107)

u m n a ti l u s e k i s a t a g n e m k u t n u n a k u k a l u m a k g n a

y ?

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

. ...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

. ... .

3 Maknaapayangdapatkamuambi luntukkehidupanmusetelahbelajarharii ni? ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

. ... ..

(108)

6 8

U R U G I S A V R E S B O R A B M E L

l a g g n a T /i r a

H :Senin ,24J anuar i2011 r

e t s e m e S / s a l e

K :I V /2

n a r a j a l e P a t a

M :PendidikanKewarganegaraan :

n a i s i g n e P k u j n u t e P

( a d n a t n a k ir e

B √ ) pada salah satu kolom yang tersedia dan beirkan desk irps i singka t .

n a k u k a li d h a l e t g n a y n a t a m a g n e p l i s a h i a n e g n e m

o

N Aspekpembelajaran Penliaian

g n a r u

K Cukup B aik

1 Kesiapangurudalammengajar

2 Gurumemeirksakesiapans iswamengikut ipembelajaran 3 Gurumengusahakankegiatanapresepsi

4 Gurumembangktikanmoitvas ikepadas iswa 5 Membeirkankesempatans iswauntukbetranya 6 Kejelasandalampenyampaianmateir( Tidakt ejrad i

)i s p e s n o k s i m

7 Perhaitangurumenyeluruh 8 Penguasaanmater ipembelajaran 9 Guru itdakt erpakudis atut empats aja

0

1 Menumbuhkankeceiraandanantusiass iswadalambelajar 1

1 Menunjukkans ikapt erbukat erhadapr espons iswa 2

1 Penguasaans tiuas ikelas 3

1 Melaksanakanpembelajarans esua idengankompetens i )i

a p a c r e t n a k a g n a y n a u j u t( 4

1 Pembeirancontohdalampemahamankonsep 5

1 Melaksanakanpembelajarans esua idenganwaktuyang n

a k i s a k o l a i d 6

1 Member ipetranyaanpadas iswa 7

1 Penggunaanbahasadalammengajar 8

1 Kesesuaianmater idengankompetens iyangakandicapai 9

1 Menyampaikanmater idenganr untut 0

2 Kesesuaianmater idengans oalt es/evaluasi

Bojonegoro ,24J anuar i2011 Pengamat

AnikSeityami ,S.Pd

Nip .19600917197902003

1 1 n a r i p m a L

(109)

l a g g n a T /i r a

H :Senin24J anuar i2011 r

e t s e m e S / s a l e

K :I V /2

n a r a j a l e P a t a

M :PendidikanKewarganegaraan k

u j n u t e

P Pengisian: ( a d n a t n a k ir e

B √ ) pada salah satu kolom yang tersedia dan beirkan desk irps i singka t .

n a k u k a li d h a l e t g n a y n a t a m a g n e p l i s a h i a n e g n e m

o

N Aspekyangdiama it Nliai deskripsi

1 2 3

1 Siswas iapmengikut ipembelajaran 2 Siswakurangbersemanga tdalam

mengikut ipelajaran

3 Siswamenjawabpe tranyaandar iguru. 4 Siswaakit fmengajukanpetranyaan

. n a r a j a l e b m e p s e s o r p a d a p

5 Siswa tenang / memperhaitkan u

r u g i r a d n a s a l e j n e p

6 Siswa antusia s dan seiru s dalam .

k o p m o l e k a jr e k i t u k i g n e m

7 Siswa sailng membantu dan bekejra .

k o p m o l e k m a l a d a m a s

8 Siswamelakukanevaluas ikelompok. 9 Siswa memanfaatkan media dengan

k i a b 0

1 Ketekunan siswa dalam mengejrakan .i

s a u l a v e l a o s

: n a i a li n e P n a g n a r e t e K

) 1

( :kurang )

2

( :cuku p )

3

( :baik

Bojonegoro ,24J anuar i2011 Pengamat

AnikSeityami ,S.Pd

(110)

8

(111)
(112)

0 9

- Siswamenginga tmater i r i h k a i a p m a s l a w a i r a d

u r u g n a u t n a b n a g n e d

- Salampenutup.

o r o g e n o j o

B , 31J anuar i2011

,i u h a t e g n e M

s a l e k u r u

G Calonguru

d P . S , i m a y it e S k i n

A Fransisku sSaf iranto

3 0 0 2 0 9 7 9 1 7 1 9 0 0 6 9 1 . p i N

(113)

n a k i d i d n e P n a u t a

S :SDNeger iKadipaten 1 n

a r a j a l e P a t a

M :PendidikanKewarganegaraan k

o k o P i r e t a

M :PemeirntahanPusat r

e t s e m e S / s a l e

K :I VB I / I

u t k a W i s a k o l

A :2x35Men ti

e k n a u m e tr e

P : 4

.I Indikator

- Siswadapa tmenyebutkannamadepartemendalamkementrian

- Siswadapa tmenjelaskanbadanpemeriksakeuangan

- Siswadapa tmenyebutkant ugasdanwewenangBPK

- Siswadapa tmenjelaskankomis ipemiilhanumum

- Siswadapa tmenyebutkant ugasdanwewenangKPU

- Siswadapa tmenjelaskanbanksentral

- Siswadapa tmenyebutkant ugasdanwewenangbanksentral .I

I Petunjukuntuks iswa

n a g n e d i a u s e s u m n a m e t n a g n e d a m a s r e b i n i h a w a b i d r a j a l e b n a t a i g e k h a l n a k a jr e K

. a y n h a t n ir e p .I I

I KegiatanBelaja r .

1 Kegiatanbelajar1

- Duduklahs esua idengankelompokmu

- Bacalahmater idairs umbe ryangkailanbawa - Diskusliahdengant emankelompokmu

- Tu ilslahhal-ha lyangpenitngbersamakelompokmu .

2 Kegiatanbelajar2

- Bualtahmindmapbersamadengant emankelompokmu - Warnaliahmindmapyangt elahdibuat

. V

I REFLEKSI .

1 Apayangkamur asakansetelahmempelajar imaterii n i?berikanalasanmu! ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. ... ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(114)

.

2 Kesultianapayangkamualam isaa tmengikut ikegiatan?Usahaapayangkamu u

m n a ti l u s e k i s a t a g n e m k u t n u n a k u k a

l ?

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. ... ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. ... .

3 Maanfaa tapayangdapa tkamuamblis etelahbelaja rmateiri ni? ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. ... ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. ...

2 9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(115)

l a g g n a T /i r a

H :Senin ,31J anuar i2011 r

e t s e m e S / s a l e

K :I V /2

n a r a j a l e P a t a

M :PendidikanKewarganegaraan :

n a i s i g n e P k u j n u t e P

( a d n a t n a k ir e

B √ )padas alahs atukolomyangt ersediadanbeirkandesk irpsis ingka tmengena i .

n a k u k a li d h a l e t g n a y n a t a m a g n e p l i s a h

o

N Aspekpembelajaran Penliaian

g n a r u

K Cukup B aik

1 Kesiapangurudalammengajar

2 Gurumemeirksakesiapans iswamengikut ipembelajaran 3 Gurumengusahakankegiatanapresepsi

4 Gurumembangktikanmoitvas ikepadas iswa 5 Membeirkankesempatans iswauntukbetranya 6 Kejelasandalampenyampaianmateir( Tidakt ejrad i

)i s p e s n o k s i m

7 Perhaitangurumenyeluruh 8 Penguasaanmater ipembelajaran 9 Guru itdakt erpakudis atut empats aja

0

1 Menumbuhkankeceiraandanantusiass iswadalambelajar 1

1 Menunjukkans ikapt erbukat erhadapr espons iswa 2

1 Penguasaans tiuas ikelas 3

1 Melaksanakanpembelajarans esua idengankompetens i j

u

t( uanyangakant ercapa)i 4

1 Pembeirancontohdalampemahamankonsep 5

1 Melaksanakanpembelajarans esua idenganwaktuyang n

a k i s a k o l a i d 6

1 Member ipetranyaanpadas iswa 7

1 Penggunaanbahasadalammengajar 8

1 Kesesuaianmater idengankompetens iyangakandicapai 9

1 Menyampaikanmater idenganr untut 0

2 Kesesuaianmater idengans oalt es/evaluasi

Bojonegoro ,31J anuar i2011 Pengamat

AnikSeityami ,S.Pd

(116)

A W S I S I S A V R E S B O R A B M E L

l a g g n a T /i r a

H :Senin ,31J anuar i2011 r

e t s e m e S / s a l e

K :I V /2

n a r a j a l e P a t a

M :PendidikanKewarganegaraan :

n a i s i g n e P k u j n u t e P

( a d n a t n a k ir e

B √ )padas alahs atukolomyangt ersediadanbeirkandesk irpsis ingka tmengena i .

n a k u k a li d h a l e t g n a y n a t a m a g n e p l i s a h

o

N Aspekyangdiama it Nliai deskripsi

1 2 3

1 Siswas iapmengikut ipembelajaran 2 Siswakurangbersemanga tdalam

mengikut ipelajaran

3 Siswamenjawabpe tranyaandar iguru. 4 Siswaakit fmengajukanpetranyaan

. n a r a j a l e b m e p s e s o r p a d a p

5 Siswa tenang / memperhaitkan u

r u g i r a d n a s a l e j n e p

6 Siswa antusia s dan seiru s dalam .

k o p m o l e k a jr e k i t u k i g n e m

7 Siswa sailng membantu dan bekejra .

k o p m o l e k m a l a d a m a s

8 Siswamelakukanevaluas ikelompok. 9 Siswa memanfaatkan media dengan

k i a b 0

1 Ketekunan siswa dalam menge jrakan .i

s a u l a v e l a o s

: n a i a li n e P n a g n a r e t e K

) 1

( :kurang )

2

( :cuku p )

3

( :baik

Bojonegoro ,31J anuar i2011 Pengamat

AnikSeityami ,S.Pd

Nip .19600917197902003

4 9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(117)

n a r a j a l e p a t a

M :PKn

s a l e

K :I VB

r e t s e m e

S : 2

n a r a j a l e p n u h a

T :2009/2010

a w s i

S N liai Y a Ketuntasan Tidak

1 4 4 √

2 9 2 √

3 8 8 √

4 5 6 √

5 6 4 √

6 4 0 √

7 7 6 √

8 6 0 √

9 5 6 √

0

1 8 4 √

1

1 4 0 √

2

1 5 6 √

3

1 6 0 √

4

1 8 8 √

5

1 7 6 √

6

1 9 2 √

7

1 - √

8

1 6 0 √

9

1 8 8 √

0

2 4 8 √

1

2 8 0 √

2

2 8 4 √

3

2 - √

4

2 8 0 √

5

2 - √

6

2 5 6 √

7

2 5 2 √

8

2 88 √

9

2 4 0 √

0

3 8 0 √

1

3 4 4 √

2

3 4 8 √

3

3 3 6 √

4

(118)

5

3 8 8 √

6

3 7 2 √

7

3 6 0 √

8

3 5 6 √

9

3 6 4 √

0

4 6 0 √

1

4 7 6 √

2

4 5 6 √

3

4 8 8 √

4

4 6 4 √

a t a

R -ratakelas 61.91 Siswat unta s( %) 40.91 Siswa itdakt unta s( %) 59.09

M K

K 6 8

6 9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(119)

i s i

K -Kisis oa levaluas i isklu s1

r o t a k i d n

I BentukSoal AspekNomo rSoal Tingka tKesukaran JuS moalalh Nomo rSoal

S /

B P G C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 Mudah Sedang Sukar

.

1 Siswadapa tmenjelaskan n a d h a t n ir e m e p n a it e g n e p

m e ti

s pemeirntah √ √ √ 2

4 , 2

.

2 Siswadapa t

n a k i s a k if it n e d i g n e m

a g a b m e

l -lembaga itngka t t

a s u p

√ √ √ √

3 1 ,3 ,11

.

3 Siswadapa tmenjelaskan fi t a l s i g e l a g a b m e

l 3 5 ,12 ,18

.

4 Siswadapa tmenyebutkan fi t a l s i g e l a g a b m e l h o t n o

c 4

5 2 , 9 1 , 3 1 , 6

(120)

8 9

.

5 Siswadapa tmenjelaskan fi t u k e s k e a g a b m e

l 3 7 ,14 ,20

.

6 Siswadapa tmenyebutkan fi t u k e s k e a g a b m e l h o t n o

c

4 8 ,15 ,21 ,26

.

7 Siswadapa tmejelaskan

fi t a k i d u y a g a b m e

l √ √ 3 9 ,16 ,22

.

8 Siswadapa tmenyebutkan fi t a k i d u y a g a b m e l h o t n o

c

√ √ 4 10 ,12 78 ,23 ,

.

9 Siswadapa tmenyebutkan m a l a d n e m e tr a p e d a m a n

n a ir t n e m e

k √ √ √ √ 4

, 5 2 , 7 2 , 4 2

0 3 , 9 2

(121)

n e s b a . o

N :...

.I Piilhlahs alahs atuj awabanyangbenar! .

1 Bentukpeme irntahanI ndonesiaberbentuk... .

a Repubilk .

b Terpimpim .

c Diktaktor .

d Musyawarah .

2 Peme irntahanI ndonesiamenerapkans istempembagiankekuasaanaritnya... .

a Kekuasaandipegangs atuorang .

b Kekuasaandipegangs atugolongan .

c Kekuasaandipegangs atul embaga .

d Kekuasaandipegangbeberapal embaga .

3 Beirkuti n iyangbukant ermasukpemeirntah itngka tpusa tadalah... .

a D PD c. Gubernur .

b M PR d. Presiden .

4 Salahs atul embagad iitngka tpusa.t.. .

a Lembagaeksekutfi .

b Lembagal ua rnegeir .

c Lembagadalamnegeir .

d Lembagapeme irntahan .

5 Lembagal egislait fadalah... .

a Lembagayangmemimpinnegara .

b Lembagayangmemimpinr akyat .

c Lembagayangmembentukundang-undang .

d Lembagayangmembentukpancaslia .

6 Yangt ermasukl embagal egislait.f.. .

a K PU c. Presiden .

b M PR d. Menteir .

7 Lembaga itngg inegarabeirkuti n iyang itdakt ermasukl embagal egislait fadalah… .

a M PR c. DPR .

b K PU d. DPD .

8 MPRs ingkatandar.i.. .

a Majeil sPerwak lianRakyat .

b Majeil sPerhukumanRepubilk .

c Majeil sPermusyawaratanRakyat .

d Majeil sPerilndunganRakyat .

9 Lembagayangmemiilk ikewenanganmengamandemenUUD1945adalah… .

a M PR c. DPD .

b D PR d. MA

. 0

1 Kewenanganyangdimiilk iolehDPRuntukmengadakandanmengesahkanundang-undang .

… i s g n u f t u b e s i d

.

a pengawasan .

b anggaran .

c pen liaian .

d legislasi .

1

1 LembagaDPDadas ejakpemliut ahun... .

a 2000 c. 2008 .

(122)

0 0 1

. 2

1 Wakli-waki ldaerahprovins iyangdipiilhmelalu ipemiilhanumums ecaral angsungoleh …

h a l a d a t a y k a r

.

a D PR c .MPR .

b D PD d .BPK .

3

1 JumlahanggotaDPDdar iitap-itappovins iadalah… .orang. .

a 2 c . 4 .

b 3 d . 5 .

4

1 Lembagayudikait fadalahl embagayangberkuasad ibidang... .

a Pe tranian c. Perpajakan .

b Indusrt i d. Hukum .

5

1 Yangt ermasukl embagayudikait.f.. .

a Presiden .

b Komis iYudisial .

c M PR .

d Menteir .

6

1 Badanyangmelaksanakankekuasaankehakimant eritngg iadalah…. .

a MahkamahAgung .

b MahkamahKonsttiusi .

c Komis iYudisi al .

d Kejaksaan .

7

1 Pengangkatanhakimagungdliakukanoleh…. .

a D PR .

b Komis iYudisial .

c Presiden .

d Waki lpresiden .

8

1 Lembagakehakimanyangmenanganit untutanmasyaraka tata skelayakans uatuundang -.

… h a l a d a n a r u t a r e p u a t a g n a d n u

.

a MahkamahAgung .

b MahkamahKonsttiusi .

c PengadilanUmum .

d Komis iYudisial .

9

1 MahkamahKonsttius imemiilk ikewenanganuntuk…. .

a Menetapkanundang-undang .

b Mengangka tpresidendanwaki lpresiden .

c Memutuskanpembubaranpatra ipoilitk .

d Memutuskanpermohonankasasi .

0

2 Komis iYudisia ldiangka tdandiberhenitkanoleh…. .

a Presidenata spersetujuanDPR .

b Waki lpresidenata spersetujuanDPR .

c Presidenata spersetujuanMahkamahAgung .

d MahkamahAgungata spersetujuanMahkamahKonsttiusi .

1

2 KepanjanganMKadalah... .

a Majeil sKonsttiusi .

b MahkamahKonsutlasi .

c MahkamahKonsttiusi .

d Majeil sKonsult asi .

2

2 MKmenguj iUUt ehadap… .

a UUD1945 .

b Pancaslia .

c Keputusanpresiden( Kepres)

(123)

. 3

2 Lembagayangmemegangkekuasaand ibidangkehakimangunamenegakkanhukumdan …

a g a b m e l t u b e s i d u k a lr e b g n a y n a r u t a r e p

.

a eksekuit f c .l egislait f .

b federait f d. yudikatfi .

4

2 Lembagapemeirntahanyangmelaksanakankekuasaannegarad ibidangpenuntutanadalah…. .

a kehakiman .

b kepoilsian .

c kejaksaan .

d MahkamahAgung .

5

2 Beirkuti n iyangbukant ermasukbadanperad liand ibawahMahkamahAgung... .

a peradlianumun .

b peradlianmlitier .

c peradlianagama .

d peraliannegara .

6

2 Salahs atut uga sMahkamahKonsttius iadalah… .

a menanganis engketakewenanganl embaganegara .

b menanganis engketat anah .

c mengawas ihakimpengadlian .

d menanganil aporan itndakpidanadanperdata .

7

2 Lembagakehakimanyangbe truga smengawas iperliakuhakimdisebu t…. .

a MahkamahAgung( MA) .

b Komis iYudisial( KY) .

c MahkamahKonsttiusi( MK) .

d Kejaksaanagung( KA) .

8

2 Tuga smahkamahagungadalah…. .

a menanganis engketakewenanganantarnl embaganegara .

b tempa tmencar ikeadlian .

c melaksanakanprogrampembangunan .

d menuntu tpelakukejahatankemukapengad lian .

9

2 KetuaMahkamahAgungdipiilholeh…. .

a anggotacabinet .

b anggotaMPR .

c anggotaHakimAgung .

d anggotaDPR .

0

3 Tuga sutamakejaksaanadalah…. .

a mengawas imenter iyangt erkenakasu shokum .

b mengadli ipelakukejahatand ipengadlian .

c membelaparapelakukejahatand imukapengadlian .

(124)

2 0 1

I S U L K I S N A B A W A J I C N U K

. 1 A

. 2 D

. 3 C

. 4 A

. 5 C

. 6 B

. 7 B

. 8 C

. 9 A

. 0 1 D

. 1 1 B

. 2 1 B

. 3 1 C

. 4 1 D

. 5 1 B

. 6 1 A

. 7 1 A

. 8 1 B

. 9 1 C

. 0 2 A

. 1 2 C

. 2 2 A

. 3 2 D

. 4 2 C

. 5 2 D

. 6 2 A

. 7 2 B

. 8 2 D

. 9 2 C

. 0 3 D

8 1 n a r i p m a L

(125)

i s i

K -kis iSoa lSiklu s2

r o t a k i d n I

s e T k u t n e

B AspekNomorS oal Tingka tKesukaran

h a l m u J

l a o

S Nomo rSoal S

/

B P G C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 M dh. S dg. S k .r

.

1 Siswadapa tmenyebutkan n

a d i r e t n e m s a g u t

i a g a b e s n e m e tr a p e d

n e d i s e r p u t n a b m e

p √

√ √ √ 2 1 ,10

.

2 Siswadapa tmenyebutkan , R P M g n a n e w e w n a d s a g u t

R P

D danDPD

√ √ 3 2,11 ,19

.

3 Siswadapa tmenyebutkan g n a n e w e w n a d s a g u t

a l a p e k u k a l e s n e d i s e r p

a r a g e

n √ √

√ √ 3 3 ,12 ,20

Gambar

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Download now (253 pages)