Session 18 16May11 Vietnamese (Dec27)

20  Download (0)

Full text

(1)

©2009 Rainforest Alliance chứng nhận nhóm

(Tháng 3 2011)

Tương ứng Bộ tiêu chuẩn

Bộ tiêu chuẩn chứng nhận nhóm

(2)

2

Tại sao tiến hành chứng nhận nhóm?

Chi phí thấp hơn trên một nông trại

Ví dụ:

Nhóm gồm16 nông trại  sẽ kiểm kiểm toán 4 mẫu

nông trại.

(3)

Các loại hình nhóm

Hiệp hội sản xuất, liên hiệp, hợp tác xã

Một nông trại lớn bao gồm nhiều nông trại nhỏMột công ty điều hành nhiều nông trại

(4)

Nhà quản lý nhóm

(5)

Hệ thống Quản lý Nội bộ (IMS)

Nhà quản lý tập đoàn Các huấn viên

Các thanh tra nội bộ

Tổ chức khác (các ủy ban, phòng ban, ban tư vấn chung v.v)

Tương ứng tiêu chí:

3.1 (chủ chốt)

Tương ứng tiêu chí:

(6)

Sơ đồ tổ chức

Tương ứng tiêu chí:3.1 a (chủ chốt)

(7)

Trách nhiệm và Năng lực

Tương ứng tiêu chí:3.1 b (chủ chốt)

Tương ứng tiêu chí:

(8)

Đào tạo đội ngũ quản lý nội bộ

Tương ứng tiêu chí:

1.2

Tương ứng tiêu chí:

1.2

Các huấn viên

Các thanh tra nội bộ

Đào

(9)

Đào tạo các thành viên

Tương ứng tiiêu chí :

1.1

Tương ứng tiiêu chí :

1.1

(10)

Tài liệu hóa công tác đào tạo

Tương ứng tiêu chí:

1.3

Tương ứng tiêu chí:

1.3

Ngày thángĐịa điểm

Tóm tắt nội dung

Tên và chữ ký (hoặc dấu

vân tay) của đại biểu

Tên và năng lực của huấn

(11)
(12)

Lưu giữ các ghi chép

Tương ứng tiêu chí:

3.7

Tương ứng tiêu chí:

3.7

(13)

Các thanh tra nội bộ

Tương ứng tiêu chí:

3.5 (chủ chốt)

Tương ứng tiêu chí:

3.5 (chủ chốt)

(14)
(15)

Hình thức phạt

Tương ứng tiêu chí: khỏi chương trình chứng nhận)

(16)

Thông báo các thành viên

Tương ứng tiêu chí:

Phối hợp giữa các thanh tra nội bộ (internal inspections) và

kiểm toán bên ngoài (external audits)

Thông báo nhà quản lý nhóm về những lỗi không tuân thủNếu họ không thực hiện các hành động sửa lỗi, họ sẽ chịu

hình thức phạt.

(17)

Ký kết hợp đồng

Tương ứng tiêu chí

3.2, 3.8

Tương ứng tiêu chí

3.2, 3.8

(18)

Nguồn nhân lực

Tương ứng tiêu chí:

3.3

Tương ứng tiêu chí:

3.3

Hoạt động của một hệ thống Quản lý nội bộ cần có:

(19)

Group administrator and its team

Nhà quản lý nhóm

TrainingĐào tạo

Internal

(20)

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in