ANALISIS INTERAKSI KELAS PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI DI MAN YOGYAKARTA II (STUDI KASUS DI KELAS XI MIPA 2).

Gratis

0
0
2
2 years ago
Preview
Full text

ßÒßÔ×Í×Í ×ÒÌÛÎßÕÍ× ÕÛÔßÍ ÐßÜß ÐÛÓÞÛÔßÖßÎßÒ Þ×ÑÔÑÙ× Ü× ÓßÒ ÇÑÙÇßÕßÎÌß ××

øÍÌËÜ× ÕßÍËÍ Ü× ÕÛÔßÍ È× Ó×Ðß î÷ Ñ´»¸æ

Ì«®¿­·¸ ÒừÓ ỉĩắđìĩìỉđđĩ

ßÞÍÌÎßÕ éằ²ằ´ãơ㿲 ã²ã ắằđơôảô¿² ô²ơôà ³ằ²ạằơ¿áôã ứùữ đ¿ạ¿³ ã²ơằđ¿àưã ẳã ưằơã¿°

³¿ơằđã ứ°±à±à ắ¿á¿ư¿²ữụ ứợữ °ằđưằ²ơ¿ưằ ¿àơãêãơ¿ư ạôđô ẳ¿² ưãưâ¿ụ ẳ¿² ứớữ ảằ²ãư ã²ơằđ¿àưã °¿ẳ¿ °ằ³ắằ´¿ả¿đ¿² ắã±´±ạã ẳã àằ´¿ư ẩì ểìéò ợ ểòề ầ±ạĐ¿à¿đơ¿ ììũ

  éằ²ằ´ãơ㿲 ã²ã ³ằđô°¿à¿² ươôẳã à¿ưôư ẳằ²ạ¿² ³ằơ±ẳằ ±ắưằđê¿ưãũ ì²ươđô³ằ² Đ¿²ạ ẳãạô²¿à¿² ắằđô°¿ ´ằ³ắ¿đ ±ắưằđê¿ưã ẳằ²ạ¿² ³ằ²ạ¿ẵô °¿ẳ¿ ã²ươđô³ằ² ắ¿àô Ú´¿²ẳằđư ì²ơằđ¿ẵơã±² ò²¿´Đưãư í¿ơằạ±đãằư ứÚìòíữ ẳ¿² ưằ°ằđ¿²ạà¿ơ ¿´¿ơ °ằđằ࿳ êãẳằ±ũ Íôắảằà ẳ¿´¿³ °ằ²ằ´ãơ㿲 ã²ã ¿ẳ¿´¿á ưằ±đ¿²ạ ạôđô ắã±´±ạã ẳ¿² ưãưâ¿ àằ´¿ư ẩì ểìéò ợ ểòề ầ±ạĐ¿à¿đơ¿ ììũ éđ±ưằư °ằ²ạ¿³ắã´¿² ẳ¿ơ¿ ẳã´¿àô࿲ °¿ẳ¿ ắô´¿² ÚỪớệềƯệở ịởỗỰỰƯ ưồệởƠ ĩđỉêò ỵƯểƯ ỬởƯỗƯƠởễởễ ỠỪỗỰỰềỗƯộƯỗ ƯỗƯƠởễởễ ễểƯểởễểởộƯ ẳằưàđã°ơãºũ

  Ø¿­·´ °»²»´·¬·¿² ³»²«²¶«µµ¿² ¾¿¸©¿æ øï÷ ®¿¹¿³ ·²¬»®¿µ­· °¿¼¿ ­»¬·¿° ³¿ơằđã ứ°±à±à ắ¿á¿ư¿²ữ ắã±´±ạã ¿ẳ¿´¿á òÚụ éÛụ ìÍụ òẽụ ễụ Ùĩụ íệụ Íẻụ Íìụ ẳ¿² Ííũ òàơãêãơ¿ư ưãưâ¿ Đ¿²ạ ẳ±³ã²¿² °¿ẳ¿ ưằơã¿° °±à±à ắ¿á¿ư¿² ¿ẳ¿´¿á đằư°±² ưãưâ¿ ứÍẻủ Íơôẳằ²ơ ẻằư°±²ưằữụ ưằẳ¿²ạ࿲ ¿àơãêãơ¿ư ạôđô Đ¿²ạ ẳ±³ã²¿² ắằđắằẳ¿úắằẳ¿ụ ắằđạ¿²ơô²ạ °¿ẳ¿ ³ằơ±ẳằ ẳ¿² ảằ²ãư àằạã¿ơ¿² °ằ³ắằ´¿ả¿đ¿²ụ ứợữ °ằđưằ²ơ¿ưằ ¿àơãêãơ¿ư Đ¿²ạ ơằđơã²ạạã ¿ẳ¿´¿á ¿àơãêãơ¿ư ưãưâ¿ụ ẳ¿² ứớữ ảằ²ãư ã²ơằđ¿àưã ³ằ´ã°ôơã ã²ơằđ¿àưã ạôđô ẳằ²ạ¿² ưãưâ¿ụ ã²ơằđ¿àưã ưãưâ¿ ẳằ²ạ¿² ưãưâ¿ụ ẳ¿² ã²ơằđ¿àưã ưãưâ¿ ẳằ²ạ¿² ±ắảằà ắằ´¿ả¿đũ ệằ²ãư ã²ơằđ¿àưã Đ¿²ạ °¿´ã²ạ ẳ±³ã²¿² ¿ẳ¿´¿á ã²ơằđ¿àưã ạôđô ẳằ²ạ¿² ­·­©¿ò Õ¿¬¿ µ«²½·æ ¿²¿´·­·­ô ·²¬»®¿µ­· µ»´¿­ô °»³¾»´¿¶¿®¿² ¾·±´±¹·

ª··

Dokumen baru

Tags

Dokumen yang terkait

Latihan uas produktif kelas xi
0
5
7
ANALISIS PENGGUNAAN BENTUK MUBAZIR KATA PADA KARANGAN SISWA KELAS XI MIPA 2 DI SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA Analisis Penggunaan Bentuk Mubazir Kata Pada Karangan Siswa Kelas Xi Mipa 2 Di Sma Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016.
0
5
11
ANALISIS PENGGUNAAN BENTUK MUBAZIR PADA KARANGAN SISWA KELAS XI MIPA 2 DI SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA Analisis Penggunaan Bentuk Mubazir Kata Pada Karangan Siswa Kelas Xi Mipa 2 Di Sma Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016.
0
4
13
PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN TAFSIR DAN SOLUSINYA PADA KELAS XI PROGRAM AGAMA DI MAN 2 Problematika Pembelajaran Mata Pelajaran Tafsir Dan Solusinya Pada Kelas XI Program Agama Di MAN 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012.
0
2
13
PELAKSANAAN EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AKHLAK (Studi Kasus pada Kelas XI MAN 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011) Pelaksanaan Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Akhlak (Studi Kasus pada Kelas XI MAN 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011
0
0
13
PENDAHULUAN Pelaksanaan Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Akhlak (Studi Kasus pada Kelas XI MAN 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011).
0
0
18
Perangkat Pembelajaran BIOLOGI SMA Kelas XI Semester 2 Biologi 11
6
31
30
Analisis Pembelajaran Sejarah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta (Studi Kasus di Kelas X ) BAB 0
0
0
13
ANALISIS MISKONSEPSI SISTEM GERAK PADA BUKU BIOLOGI KELAS XI SMA DI KOTA YOGYAKARTA.
0
0
4
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SASTRA INDONESIA DI KELAS XI BAHASA MAN YOGYAKARTA II.
0
0
194
Biologi SMA Kelas XI
0
1
2
ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA DITINJAU DARI KEMAMPUAN MATEMATIKA PADA MATERI TERMOKIMIA DI KELAS XI MIPA MAN 1 PONTIANAK
0
0
8
Silabus Biologi Kelas XII MIPA
2
14
30
PENGARUH PENYULUHAN TENTANG NAPZA TERHADAP SIKAP DAN PENGETAHUAN REMAJA KELAS XI DI MAN YOGYAKARTA II NASKAH PUBLIKASI - PENGARUH PENYULUHAN TENTANG NAPZA TERHADAP SIKAP DAN PENGETAHUAN REMAJA KELAS XI DI MAN YOGYAKARTA II - DIGILIB UNISAYOGYA
0
0
17
ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN BIOLOGI DI KELAS XI MIA MAN PANGKEP
0
0
140
Show more