ANALISIS INTERAKSI KELAS PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI DI MAN YOGYAKARTA II (STUDI KASUS DI KELAS XI MIPA 2).

Gratis

0
0
2
2 years ago
Preview
Full text

ßÒßÔ×Í×Í ×ÒÌÛÎßÕÍ× ÕÛÔßÍ ÐßÜß ÐÛÓÞÛÔßÖßÎßÒ Þ×ÑÔÑÙ× Ü× ÓßÒ ÇÑÙÇßÕßÎÌß ××

øÍÌËÜ× ÕßÍËÍ Ü× ÕÛÔßÍ È× Ó×Ðß î÷ Ñ´»¸æ

Ì«®¿­·¸ ÒừÓ ỉĩắđìĩìỉđđĩ

ßÞÍÌÎßÕ éằ²ằ´ãơ㿲 ã²ã ắằđơôảô¿² ô²ơôà ³ằ²ạằơ¿áôã ứùữ đ¿ạ¿³ ã²ơằđ¿àưã ẳã ưằơã¿°

³¿ơằđã ứ°±à±à ắ¿á¿ư¿²ữụ ứợữ °ằđưằ²ơ¿ưằ ¿àơãêãơ¿ư ạôđô ẳ¿² ưãưâ¿ụ ẳ¿² ứớữ ảằ²ãư ã²ơằđ¿àưã °¿ẳ¿ °ằ³ắằ´¿ả¿đ¿² ắã±´±ạã ẳã àằ´¿ư ẩì ểìéò ợ ểòề ầ±ạĐ¿à¿đơ¿ ììũ

  éằ²ằ´ãơ㿲 ã²ã ³ằđô°¿à¿² ươôẳã à¿ưôư ẳằ²ạ¿² ³ằơ±ẳằ ±ắưằđê¿ưãũ ì²ươđô³ằ² Đ¿²ạ ẳãạô²¿à¿² ắằđô°¿ ´ằ³ắ¿đ ±ắưằđê¿ưã ẳằ²ạ¿² ³ằ²ạ¿ẵô °¿ẳ¿ ã²ươđô³ằ² ắ¿àô Ú´¿²ẳằđư ì²ơằđ¿ẵơã±² ò²¿´Đưãư í¿ơằạ±đãằư ứÚìòíữ ẳ¿² ưằ°ằđ¿²ạà¿ơ ¿´¿ơ °ằđằ࿳ êãẳằ±ũ Íôắảằà ẳ¿´¿³ °ằ²ằ´ãơ㿲 ã²ã ¿ẳ¿´¿á ưằ±đ¿²ạ ạôđô ắã±´±ạã ẳ¿² ưãưâ¿ àằ´¿ư ẩì ểìéò ợ ểòề ầ±ạĐ¿à¿đơ¿ ììũ éđ±ưằư °ằ²ạ¿³ắã´¿² ẳ¿ơ¿ ẳã´¿àô࿲ °¿ẳ¿ ắô´¿² ÚỪớệềƯệở ịởỗỰỰƯ ưồệởƠ ĩđỉêò ỵƯểƯ ỬởƯỗƯƠởễởễ ỠỪỗỰỰềỗƯộƯỗ ƯỗƯƠởễởễ ễểƯểởễểởộƯ ẳằưàđã°ơãºũ

  Ø¿­·´ °»²»´·¬·¿² ³»²«²¶«µµ¿² ¾¿¸©¿æ øï÷ ®¿¹¿³ ·²¬»®¿µ­· °¿¼¿ ­»¬·¿° ³¿ơằđã ứ°±à±à ắ¿á¿ư¿²ữ ắã±´±ạã ¿ẳ¿´¿á òÚụ éÛụ ìÍụ òẽụ ễụ Ùĩụ íệụ Íẻụ Íìụ ẳ¿² Ííũ òàơãêãơ¿ư ưãưâ¿ Đ¿²ạ ẳ±³ã²¿² °¿ẳ¿ ưằơã¿° °±à±à ắ¿á¿ư¿² ¿ẳ¿´¿á đằư°±² ưãưâ¿ ứÍẻủ Íơôẳằ²ơ ẻằư°±²ưằữụ ưằẳ¿²ạ࿲ ¿àơãêãơ¿ư ạôđô Đ¿²ạ ẳ±³ã²¿² ắằđắằẳ¿úắằẳ¿ụ ắằđạ¿²ơô²ạ °¿ẳ¿ ³ằơ±ẳằ ẳ¿² ảằ²ãư àằạã¿ơ¿² °ằ³ắằ´¿ả¿đ¿²ụ ứợữ °ằđưằ²ơ¿ưằ ¿àơãêãơ¿ư Đ¿²ạ ơằđơã²ạạã ¿ẳ¿´¿á ¿àơãêãơ¿ư ưãưâ¿ụ ẳ¿² ứớữ ảằ²ãư ã²ơằđ¿àưã ³ằ´ã°ôơã ã²ơằđ¿àưã ạôđô ẳằ²ạ¿² ưãưâ¿ụ ã²ơằđ¿àưã ưãưâ¿ ẳằ²ạ¿² ưãưâ¿ụ ẳ¿² ã²ơằđ¿àưã ưãưâ¿ ẳằ²ạ¿² ±ắảằà ắằ´¿ả¿đũ ệằ²ãư ã²ơằđ¿àưã Đ¿²ạ °¿´ã²ạ ẳ±³ã²¿² ¿ẳ¿´¿á ã²ơằđ¿àưã ạôđô ẳằ²ạ¿² ­·­©¿ò Õ¿¬¿ µ«²½·æ ¿²¿´·­·­ô ·²¬»®¿µ­· µ»´¿­ô °»³¾»´¿¶¿®¿² ¾·±´±¹·

ª··

Dokumen baru

Tags

Dokumen yang terkait

FREKUENSI KEMUNCULAN TOKOH KARAKTER ANTAGONIS DAN PROTAGONIS PADA SINETRON (Analisis Isi Pada Sinetron Munajah Cinta di RCTI dan Sinetron Cinta Fitri di SCTV)
27
211
2
DEKONSTRUKSI HOST DALAM TALK SHOW DI TELEVISI (Analisis Semiotik Talk Show Empat Mata di Trans 7)
21
190
1
MANAJEMEN PEMROGRAMAN PADA STASIUN RADIO SWASTA (Studi Deskriptif Program Acara Garus di Radio VIS FM Banyuwangi)
29
201
2
ANALISIS ISI LIRIK LAGU-LAGU BIP DALAM ALBUM TURUN DARI LANGIT
22
189
2
APRESIASI IBU RUMAH TANGGA TERHADAP TAYANGAN CERIWIS DI TRANS TV (Studi Pada Ibu Rumah Tangga RW 6 Kelurahan Lemah Putro Sidoarjo)
8
114
2
SENSUALITAS DALAM FILM HOROR DI INDONESIA(Analisis Isi pada Film Tali Pocong Perawan karya Arie Azis)
33
235
2
MOTIF MAHASISWA BANYUMASAN MENYAKSIKAN TAYANGAN POJOK KAMPUNG DI JAWA POS TELEVISI (JTV)Studi Pada Anggota Paguyuban Mahasiswa Banyumasan di Malang
20
178
2
PENYESUAIAN SOSIAL SISWA REGULER DENGAN ADANYA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD INKLUSI GUGUS 4 SUMBERSARI MALANG
60
433
26
PENGEMBANGAN TARI SEMUT BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER DI SD MUHAMMADIYAH 8 DAU MALANG
54
403
20
ANALISIS PROSPEKTIF SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA PT MUSTIKA RATU Tbk
257
1163
22
PENERIMAAN ATLET SILAT TENTANG ADEGAN PENCAK SILAT INDONESIA PADA FILM THE RAID REDEMPTION (STUDI RESEPSI PADA IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA MALANG)
43
319
21
PROSES KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM SITUASI PERTEMUAN ANTAR BUDAYA STUDI DI RUANG TUNGGU TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA
97
584
2
PENERAPAN MEDIA LITERASI DI KALANGAN JURNALIS KAMPUS (Studi pada Jurnalis Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa (UKPM) Kavling 10, Koran Bestari, dan Unit Kegitan Pers Mahasiswa (UKPM) Civitas)
105
430
24
PEMAKNAAN BERITA PERKEMBANGAN KOMODITI BERJANGKA PADA PROGRAM ACARA KABAR PASAR DI TV ONE (Analisis Resepsi Pada Karyawan PT Victory International Futures Malang)
18
208
45
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KOTA BATU (Studi Kasus Tim Pemenangan Pemilu Eddy Rumpoko-Punjul Santoso)
119
449
25
Show more