ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

19  28  Download (0)

Full text

(1)

B TÀI CHÍNHỘ

TRƯỜNG CAO Đ NG TÀI CHÍNH H I QUANẲ

Đ ÁN

QU N TR NHÂN S

Ngành:

QU N TR KINH DOANH T NG H P

Chuyên ngành:

QU N TR KINH DOANH

Gi ng viên hả ướng d n: Tr n Th siêmẫ ầ ị

Sinh viên th c hi n: Nguy n Thành Chánhự ệ ễ MSSV: 1630303006 L p: Q2C3ớ

(2)

NH N XÉT C A GI NG VIÊN H

ƯỚ

NG D N

H và tên sinh viên: NGUY N THÀNH CHÁNHọ MSSV: 1630303006

Khoá : C16Q2C3

Th i gian ki n t p ế ậ : 18/03 – 23/05/2017

Đ n v ki n t p: ơ ị ế ậ Công ty TRÁCH NHI M H U H N FR.MEYER’S SOHN

Đ a ch đ n v ki n t p: ị ỉ ơ ị ế ậ S 17, Lê Du n, Phố ẩ ường B n Nghé, Qu n 1, Tp H Chí ế ậ ồ Minh.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tp. H Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 Gi ng viên hả ướng d nẫ

B TÀI CHÍNHỘ

TRƯỜNG CAO Đ NG TÀI CHÍNH H I QUANẲ

Đ ÁN

QU N TR NHÂN S

Ngành:

QU N TR KINH DOANH T NG H P

Chuyên ngành:

QU N TR KINH DOANH

Gi ng viên hả ướng d n: Tr n Th Siêmẫ ầ ị

Sinh viên th c hi n: Nguy n Thành Chánhự ệ ễ MSSV: 1630303006 L p: Q2C3ớ

(3)
(4)

L I C M N

Ơ

Đ hoàn thành đ t th c t này, em nh n để ợ ự ế ậ ượ ấc r t nhi u giúp đ t các Th y,ề ỡ ừ ầ Cô, nhà trường, Công TNHH FR.MEYER’ SOHN VI T NAM.Ệ

Em xin chân thành g i l i c m n đ n Giám đ c Công ty TNHH FR.MEYER’ử ờ ả ơ ế ố SOHN VI T NAM anh Nguy n Khánh Hoàng đã cho em c h i đ n th c t t i CôngỆ ễ ơ ộ ế ự ế ạ ty. C m n ch Võ Thu Thanh Tuy n, trả ơ ị ỵ ề ưởng phòng Nhân s đã ti p nh n và hự ế ậ ướng d n em r t nhi t tình trong lúc th c t t i Phòng. C m n các anh/ch đang công tácẫ ấ ệ ự ế ạ ả ơ ị t i Phòng nhân s đã h tr và d n d t em trong 20 ngày th c t .ạ ự ỗ ợ ẫ ắ ự ế

Em xin chân thành g i l i c m n đ n Ban Giám hi u đã t ch c nh ng đ tử ờ ả ơ ế ệ ổ ứ ữ ợ th c t , giúp chúng em có thêm đ ng l c đ ti p thu ki n th c th c t .ự ế ộ ự ể ế ế ứ ự ế

Em xin c m n Th y Ngô Hoài S n, gi ng viên môn Qu n tr Nhân s , đãả ơ ầ ơ ả ả ị ự cung c p cho chúng em nh ng n i dung lý thuy t liên quan tr ng đ n v n đ nhânấ ữ ộ ế ọ ế ấ ề s , trong đó có v n đ ti n lự ấ ề ề ương, thưởng đ em có c h i so sánh, đ i chi u v iể ơ ộ ố ế ớ th c t .ự ế

Em xin chân thành c m n Cô Tr n Th Siêm đã hả ơ ầ ị ướng d n em trong su t đ tẫ ố ợ th c t , đã đ a ra nh ng góp ý, hự ế ư ữ ướng d n nhi t tình, k p th i khi chúng em g p khóẫ ệ ị ờ ặ khăn vướng m c trong su t quá trình th c t .ắ ố ự ế

(5)

M C L C

L I C M NỜ Ơ ...5

M C L CỤ ...6

L I M Đ UỜ Ở Ầ ...7

PH N N I DUNGẦ ...8

1. Gi i thi u t ng quan v công ty FR.MEYER’S SOHNớ ệ ổ ề ...8

2. Mô t công vi c th c tả ệ ự ế...10

PH N SO SÁNH VÀ Đ NH HẦ ƯỚNG ...19

3. So sánh th c t t i doanh nghi p và lý thuy t đã h cự ế ạ ệ ế ọ ...19

4. Đ nh hị ướng h c t p và ngh nghi p trong th i gian t iọ ậ ề ệ ờ ớ...20

(6)

L I M Đ U

Ở Ầ

Qu n tr nhân s là y u t then ch t t o nên thành công c a m t công ty, tả ị ự ế ố ố ạ ủ ộ ổ ch c. Qu n tr nhân s liên quan đ n nhi u y u t nh k ho ch nhân s , tuy nứ ả ị ự ế ề ế ố ư ế ạ ự ể d ng, đào t o, b i dụ ạ ồ ưỡng, lương thưởng, và duy trì người lao đ ng, t o nên s g nộ ạ ự ắ bó gi a h v i công ty. Trong nh ng v n đ trên, lữ ọ ớ ữ ấ ề ương thưởng được xem là y u tế ố quan tr ng đ i v i c ngọ ố ớ ả ười lao đ ng và ngộ ườ ử ụi s d ng lao đ ng. Đ i v i ngộ ố ớ ười lao đ ng, đó là ngu n thu chính giúp tái s n xu t s c lao đ ng và ph c v cho các nhuộ ồ ả ấ ứ ộ ụ ụ c u v v t ch t và tinh th n c a h . Đ i v i ngầ ề ậ ấ ầ ủ ọ ố ớ ườ ử ụi s d ng lao đ ng, lộ ương, thưởng không nh ng là y u t t o đ ng l c cho ngữ ế ố ạ ộ ự ười lao đ ng làm vi c, giúp hộ ệ ọ g n bó v i t ch c, mà đó còn là ngu n tài chính r t l n mà nhi u doanh nghi p xemắ ớ ổ ứ ồ ấ ớ ề ệ đó là chi phí đ u vào c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh.ầ ủ ạ ộ ả ấ

(7)

PH N N I DUNG

1. Gi i thi u t ng quan v công ty FR.MEYER’S SOHN

ệ ổ

1.1. M t s nét chính v công tyộ ố

Tên Công ty: TNHH FR.MEYER’S SOHN VI T NAMỆ Mã s thu : 0313839347ố ế

Tr s chính: s 17 Lê Du n, Phụ ở ố ẩ ường B n Nghé, Qu n 1, TP HCMế ậ Giám đ c: Nguy n Khánh Hoàng.ố ễ

Ngày ho t đ ng: 01/06/2016.ạ ộ

1.2. Quá trình hình thành và phát tri nể

Công ty được thành l p vào: 01/06/2016ậ

Trong th i gian đ u, Công ty g p nhi u khó khăn v nhi u v n đ nh tài ờ ầ ặ ề ề ề ấ ề ư chính, và nhân s . Tuy nhiên v i tinh th n t tin, c u ti n, ban lãnh đ o cùng toàn thự ớ ầ ự ầ ế ạ ể nhân viên công ty đã n l c c ng c các m i quan h v i đ i tác, t ng bổ ự ủ ố ố ệ ớ ố ừ ước hoàn thi n b máy t ch c s n xu t kinh doanh và xây d ng đ i ngũ nhân s . Nh đó đã ệ ộ ổ ứ ả ấ ự ộ ự ờ t o nên s phát tri n c a công ty FR.MEYER’S SOHN Vi t Nam nh ngày hôm nay.ạ ự ể ủ ệ ư

Công ty ho t đ ng theo mô hình công ty m - công ty con v i Công ty m ạ ộ ẹ ớ ẹ ở Đ c. Công ty ho t đ ng xu t nh p kh u trên các lĩnh v c nh mứ ạ ộ ấ ậ ẩ ự ư ua bán phân bón, v t t nông nghi p, hóa ch t c b n, s n ph m hóa ch t, bao bì;ậ ư ệ ấ ơ ả ả ẩ ấ mua bán thi t b , ế ị ph tùng, s n ph m đi n, đi n t , và hàng tiêu dùng;ụ ả ẩ ệ ệ ử mua bán phương ti n v n t i, ệ ậ ả thi t b c khí dân d ng, thi t b v t t ngành in;ế ị ơ ụ ế ị ậ ư mua bán nông, lâm s n, ch bi n: ả ế ế h t đi u, cà phê, tiêu, đ u, cao su, lạ ề ậ ương th c, th c ph m;ự ự ẩ mua bán dược li u, hàng ệ may m c, d t, nhu m;ặ ệ ộ thi công xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p;ự ụ ệ thi công xây d ng các công trình công c ng, giao thông.ự ộ

2. C c u t ch cơ ấ ổ

Công ty FR.MEYES’S SOHN có s đ t ch c nh sau:ơ ồ ổ ứ ư

Ban Giám đ cố

Phòng Xu t nh p ấ ậ

kh uẩ

Phòng Hành chính -Nhân sự

(8)

Đ ng đ u Công ty là Ban Giám đ c g m có 01 Giám đ c ph trách chung và 01ứ ầ ố ồ ố ụ Phó Giám đ c. Phó Giám đ c đố ố ược phân công ph trách m ng xu t nh p kh u. Dụ ả ấ ậ ẩ ưới Ban Giám đ c là 03 phòng ban g m: Phòng K toán, Phòng Hành chính - Nhân s ,ố ồ ế ự Phòng Xu t nh p kh u. Đ ng đ u m i phòng là m t Trấ ậ ẩ ứ ầ ỗ ộ ưởng phòng ph trách nh ngụ ữ công vi c liên quan đ n ch c năng, nhi m v c a Phòng do Ban Giám đ c giao. ệ ế ứ ệ ụ ủ ố 3. Gi i thi u v phòng hành chính – nhân sớ

Phòng Hành chính-Nhân s có hai ch c năng chính là qu n lý và phát tri n đ iự ứ ả ể ộ ngũ nhân viên trong Công ty và ph trách nh ng công vi c liên quan đ n h u c n,ụ ữ ệ ế ậ ầ hành chính.

Nhóm ch c năng v nhân s bao g m: xây d ng chi n lứ ề ự ồ ự ế ược, k ho ch phátế ạ tri n ngu n nhân l c, ngân sách và các ch đ chính sách nhân s ; tuy n d ng; đàoể ồ ự ế ộ ự ể ụ t o và phát tri n; đánh giá thành tích, đánh giá năng l c; qu n lý m i quan h nhânạ ể ự ả ố ệ s ; lự ương thưởng và phúc l i; và qu n lý th t c hành chính nhân s . ợ ả ủ ụ ự

Nhóm ch c năng hành chính bao g m: ứ ồ

- Qu n lý vi c s d ng và b o v các lo i tài s n hành chính văn phòng, đ mả ệ ử ụ ả ệ ạ ả ả b o an ninh tr t t , an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng và phòng ch ng cháy n trongả ậ ự ộ ệ ộ ố ổ công ty;

- Nh ng công vi c gi y t hành chính nh gi y công tác, gi y gi i thi u; banữ ệ ấ ờ ư ấ ấ ớ ệ hành, theo dõi và l u các văn b n – g m c văn b n pháp lý c a Công ty; ti p nh n,ư ả ồ ả ả ủ ế ậ x lý các văn b n, th t đ n, … nh m ph c v h u hi u ho t đ ng c a Công tyử ả ư ừ ế ằ ụ ụ ữ ệ ạ ộ ủ luôn thông su t, chính xác, k p th i. ố ị ờ

- Xây d ng h th ng các qui ch , qui trình, qui đ nh cho Công ty và giám sátự ệ ố ế ị vi c ch p hành các n i qui đó. ệ ấ ộ

- Đ m b o công tác ti p tân ph c v , các cu c h p, h i ngh và ti p khách c aả ả ế ụ ụ ộ ọ ộ ị ế ủ Công ty.

- Th c hi n các công vi c đ a đón, mua vé máy bay, làm vi sa, … ph c v choự ệ ệ ư ụ ụ các đoàn khách và ph c v cán b – nhân viên đi công tác. ụ ụ ộ

- L u gi , b o m t tài li u, b o v tài s n hành chính văn phòng Công ty. ư ữ ả ậ ệ ả ệ ả - Ti p nh n các lo i công văn vào s công văn đi và đ n. ế ậ ạ ổ ế

- Phân lo i và phân ph i công văn cho các b ph n, tra c u, cung c p tài li u hạ ố ộ ậ ứ ấ ệ ồ s theo yêu c u. ơ ầ

- Chuy n giao công văn tài li u, báo chí, báo cáo đ n các b ph n liên quan. ể ệ ế ộ ậ - Đánh máy, photocopy các văn b n, công văn gi y t thu c ph n vi c đả ấ ờ ộ ầ ệ ược giao.

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

và đ a ư t ng giám ổ đ c ký.ố

Người vi t nh t kýế

Nguy n Thành Chánhễ

PH N SO SÁNH VÀ Đ NH H

ƯỚ

NG

3. So sánh th c t t i doanh nghi p và lý thuy t đã h c

ự ế ạ

ế

V v n đ ti n lu ng, thề ấ ề ề ơ ưởng Công ty FR.MEYER’S SHON có nh ng đi mữ ể gi ng v i lý thuy t đã h c môn Qu n tr nhân s đ ng th i cũng có nh ng đi mố ớ ế ọ ở ả ị ự ồ ờ ữ ể khác bi t, c th b ng sau:ệ ụ ể ở ả

Lý thuy tế Th c t t i Công ty FR.MEYER’Sự ế ạ

SOHN

Có nhi u căn c và phề ứ ương th c trứ ả lương: tr lả ương theo ng ch b c c đ nh,ạ ậ ố ị tr lả ương theo doanh s , tr lố ả ương theo

(18)
(19)

Th nh tứ ấ, h c t p và n m v ng nh ng v n đ lý thuy t liên quan đ n qu n trọ ậ ắ ữ ữ ấ ề ế ế ả ị kinh doanh, trong đó t p trung vào nh ng chuyên ngành yêu thích nh qu n tr nhânậ ữ ư ả ị s , marketing.ự

Th haiứ , c n hoàn thi n nh ng k năng m m đ có th d dàng tìm vi c làmầ ệ ữ ỹ ề ể ể ễ ệ cũng nh d dàng hoà nh p khi vào c quan m i. Quá trình th c t p cho th y nh ngư ễ ậ ơ ớ ự ậ ấ ữ k năng c n ph i đỹ ầ ả ược hình thành và rèn luy n nh : k năng giao ti p, k năng gi iệ ư ỹ ế ỹ ả quy t xung đ t, k năng làm vi c v i nhi u b ph n khác nhau trong t ch c, cế ộ ỹ ệ ớ ề ộ ậ ổ ứ ơ quan, công ty, k năng so n th o văn b n, k năng đánh máy, k năng ti p xúc v iỹ ạ ả ả ỹ ỹ ế ớ khách hàng đ tăng doanh thu, k năng vi tính, k năng s d ng nh ng thi t b vănể ỹ ỹ ử ụ ữ ế ị phòng nh máy in, máy photo .v.v. đ ti t ki m th i gian trong công vi c.ư ể ế ệ ờ ệ

Th baứ , trong th i gian t i em c n tìm ki m và t n d ng c h i đ ti p c nờ ờ ầ ế ậ ụ ơ ộ ể ế ậ th c t , đ làm cho ki n th c trong nhà trự ế ể ế ứ ường th c s h u ích h n so vi c nâng caoự ự ữ ơ ệ năng l c b n thân, tăng kh năng có vi c làm sau khi ra trự ả ả ệ ường.

K T LU N

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in