MK Nhan vien Tong Hop Thong Ke

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

M

M

Ô

Ô

T

T

C

C

Ô

Ô

N

N

G

G

V

V

I

I

C

C

NHAN VIEN TONG HOP

THONG KE

I/ YÊU CẦU:

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Trung cấp thống kê hoặc tương đương

2. Đào tạo:

- Đã qua lớp nhận thức cơ bản về ISO 9001:2000.

3. Kỹ năng:

- Khả năng phân tích tình hình chất lượng sản phẩm

- Tố chất nhạy bén, cẩn trọng, tỉ mỉ và năng động trong công việc.

- Có tinh thần cầu tiến ; Khả năng phối hợp tốt với các cá nhân, đơn vị liên quan

giúp hoàn thành nhiệm vụ chung.

- Thành thạo vi tính văn phòng và các chương trình phần mềm liên quan đến lĩnh

vực thống kê tổng hợp.

II/ NHIỆM VỤ:

1. Cập nhật các kết quả kiểm tra kiểm soát chất lượng sản phẩm vào hồ sơ của

Phong QA, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định

Công ty

2. Thống kê, phân tích tổng hợp tình hình chất lượng theo định kỳ, thông tin

cho các CB-NV có liên quan

3. Tiếp nhận, phân loại, cập nhật, lưu trữ chuyển giao các thông tin, tài liệu nội

bộ và các đơn vị bên ngoài cho trưởng đơn vị và CBCNV trong Phong,

4. Thực hiện các nhiệm vụ chấm công, theo dõi áp dụng chế độ quyền lợi chính

sách cho CB-NV Phong QA theo đúng quy định Cty.

5. Tiếp nhận Vật tư –VPP Phong QA và chuyển các CB-NV liên quan.

6. Quản lý hồ sơ tài liệu Phong QA theo đúng quy định Công ty.

7. Báo cáo cấplãnh đạo về lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách.

III/ QUYỀN HẠN:

1. Được quyền tham dự các buổi họp của Phong. Yêu cầu các CB-NV cung cấp

kịp thời, đầy đủ các dữ liệu, văn bản, hồ sơ, thông tin giúp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Được quyền kiểm tra việc ghi nhận hồ sơ kiểm tra kiểm soát chất lượng sản

phẩm

3. Chủ động giải quyết các phát sinh trong lãnh vực được giao.

4. Tham mưu cho Trưởng Phòng những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công

5. Báo cáo vượt cấp nếu khó khăn không được lãnh đạo trực tiếp giải quyết

thỏa đáng.

IV/ CẤP BÁO CÁO: To trưởng va Truong phòng.

SOẠN THẢO SOẠN THẢO PHÊ DUYỆT

Figure

Updating...

References

Related subjects : MK Nhan vien Tong Hop Thong Ke