De thi HSG mon tin 9

 0  0  1  2018-02-09 08:02:03 Laporkan dokumen yang dilanggar
UBND thµnh phè huÕ Phßng Gi¸o dôc thi häc sinh giái m«n tin häc cÊp thµnh phè Líp 9 -N¨m häc 2006-2007 Thêi gian: 120 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Yªu cÇu: Mçi thÝ sinh t¹o mét Folder mang tªn lµ: K9-chøa trong D:\vµ lu c¸c file sau vµo ®óng Folder võa t¹o. C©u 1 (3 ®iÓm) T¹o file mang tªn BAI1.PAS thùc hiÖn ch¬ng tr×nh sau :KÕt qu¶ thi cña häc sinh gåm nh÷ng th«ng tin sau: Hä tªn, líp, iÓm to¸n (DT),iÓm v¨n(DV),iÓm trung b×nh (DTB),xÕp lo¹i(XL).Trong ®ã: iÓm trung b×nh ®îc tÝnh nh sau: DTB=(DT*2+DV)/3 XÕp lo¹i dùa trªn ®iÓm trung b×nh nh sau: NÕu NÕu NÕu Cßn DTB>=8.0, xÕp lo¹i giái 8.0>DTB>=6.5, xÕp lo¹i kh¸.6.5>DTB>=5.0, xÕp lo¹i trung b×nh l¹i xÕp lo¹i cha ®¹t H·y viÕt ch¬ng tr×nh díi d¹ng c¸c ch¬ng tr×nh con thùc hiÖn viÖc in ra mµn h×nh danh s¸ch häc sinh theo thø tù gi¶m dÇn cña ®iÓm trung b×nh kÌm theo c¸c th«ng tin: Hä tªn, líp, iÓm trung b×nh, xÕp lo¹i. C©u 2 (3 ®iÓm) T¹o file mang tªn BAI2.PAS thùc hiÖn ch¬ng tr×nh sau :ViÕt ch¬ng tr×nh theo yªu cÇu sau: Khi nhÊn phÝm “n” hoÆc “N”:ch¬ng tr×nh thùc hiÖn ®æi mét sè thËp ph©n sang d·y sè nhÞ ph©n. Khi nhÊn phÝm “t” hoÆc “T”:ch¬ng tr×nh thùc hiÖn ®æi d·y sè nhÞ ph©n sang sè thËp ph©n. C©u 3 (4 ®iÓm) T¹o file mang tªn BAI3.PAS thùc hiÖn ch¬ng tr×nh sau: Hai file SN1.TXT, SN2.TXT chøa c¸c sè nguyªn bÊt k×.H·y viÕt ch¬ng tr×nh t¹o file KQ.OUT chøa c¸c sè nguyªn ®îc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn, mçi sè trong file KQ.OUT lµ tæng cña hai sè nguyªn lÊy tõ file SN1.TXT vµ SN2.TXT. VÝ dô: File SN1.TXT chøa c¸c sè nguyªn: 1 9 7 12; SN2.TXT chøa c¸c sè nguyªn: 31 5 2 1 th× file KQ.OUT cã kÕt qu¶:9 13 14 32. ThÝ sinh kh«ng ®îc sö dông tµi liÖu Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ®p ¸n 9 Bµi 1: type HS=record ht:string; lop:string[10];dt,dv,dtb:real; xl:string[10];end; hs1=array[1.20] of hs; var hss:hs1; i,j,n:integer; procedure nhap(var hss:hs1);begin writeln('nhap thong tin cho hoc sinh:'for i:=1 to n do begin with hss[i] do begin writeln('nhap ho ten')readln(ht);writeln('nhap lop')readln(lop);writeln('nhap diem toan')readln(dt);writeln('nhap diem van')readln(dv);dtb:=dt*2+dv)/3; if dtb>=8.0 then xl:=loai gioi' else if dtb>=6.5 then xl:=loai kha' else if dtb>=5.0 then xl:=loai trung binh' else xl:=loai chua dat';end; end; end; procedure sx(var hss:hs1);var tam:hs; begin for i:=1 to n-1 do for j:=i+1 to n do if hss[i].dtb
Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis
123dok avatar

Berpartisipasi : 2017-04-22

De thi HSG mon tin 9

Gratis

Feedback