MK To truong Chat Luong NL

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

M

Ô

T

T

C

C

ÔN

Ô

N

G

G

V

V

I

I

C

C

TỔ TRƯỞNG TỔ

CH T LƯỢNG NGUYÊN LIỆU

I. YÊU C U

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học.

2. Đào tạo:

 Thông qua các khóa huấn luyện về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, TQM và khóa huấn luyện do Công Ty tổ chức.

3. Kỹ Năng:

 Khả năng làm việc tốtdưới cường độ áp lực cao.

 Khả năng phối hợp tốt với các đơn vị để hoàn thành niệm vụ chung  Năng lực quản lý nhân sự và quyết đoán trong giải quyết công việc.  Năng lực đào tạo cán bộ kế thừa.

 Thành thạo vi tính văn phòng

4. Kinh nghiệm :

 Am hiểu về công tác quản lý chất lượng sản phẩm.  Kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 02 năm.

II. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức quản lý điều hành nhân sự To chất lượng Nguyên Liệu và chịu trách nhiệm

trước Truong Phong về kết quả hoạt động của To.

2. Nắm vững tình trạng kỹ thuật–chất lượng sản phẩm, tham gia giải quyết các khiếu nại

chất lượng tại các Xí nghiệp hoặc khách hàng bên ngoài Công ty. Xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục phù hợp.

3. Theo dõi và tổng hợp tình hình khiếu nại khách hàng, thông tin kịp thời đến các đơn vị

liên quan.

4. Giải quyết các thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách

5. Báo cáo các khó khăn và đề xuất các biện pháp giải quyết liên quan đến công việc để

hoàn thành tốt các công việc được giao

6. Thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền do Truong phong chỉ định khi Truong phong vắng

mặt.

7. Báo cáo Truong Phong về các lĩnh vực trách nhiệm được giao

III QUYỀN HẠN :

1. Phân công điều động nhân sự của To thực hiện các công tác nhằm đạt hiệu quả trong

nhiệm vụ được giao.

2. Đề nghị các đơn vị cung cấp các dữ liệu, thông tin, văn bản, chứng từ……… giúp hoàn

thành nhiệm vụ của To.

3. Được quyền tham gia các buổi họp của Phong QA. Huy động nhân viên To chất lượng

NL tăng ca để giải quyết công việc của To

4. Được quyền tổ chức cáccuộc họp nội bộ To để truyền đạt thông tin chất lượng nhằm

rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong nhiệm vụ được giao.

5. Được quyền đề nghị khen thưởng, kỷ luật CB-NV thuộc To khi có thành tích hoặc vi

phạm kỷ luật theo các Quy định Công ty.

6. Đề xuất ý kiến nhằmcải tiến quy trình, qui định…. liên quan đến chất lượng sản phẩm,

góp phần tăng cường hiệu qủa của hệ thống và sự phát triển chung của Công ty.

7. Đề nghị Truong Ban hỗ trợ các khó khăn vướng mắc nếu ngoài phạm vi giải quyết .

Báo cáo vượt cấp nếu các khó khăn không được lãnh đạo trực tiếp giải quyết thỏa đáng.

IV- C P BÁO CÁO :

 Truong phong QA

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di