MK Truong phong QA

Download (0)

Teks penuh

(1)

M

 Thông qua khóa huấn luyện Lead Auditor

 Thông qua các khóa huấn luyện về quản trị chất lượng, ISO 9000:2000, TQM và các tiêu chuẩn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong doanh nghiệp.

(2)

3. Trực tiếp làm việc với các xí nghiệp, đơn vị trong công ty về mọi vấn đề liên quan đến chất lượng hệ thống hoặc chất lượng sản phẩm của Công ty.

4. Được quyền yêu cầu hoặc đôn đốc các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ các chứng từ, tài liệu, hồ sơ …. khi cần thiết.

5. Được quyền đề nghị Giám đốc Xí nghiệp đình chỉ sản xuất khi phát hiện các vấn đề gây ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm cuối cùng

6. Giải quyết các phát sinh trong phạm vi trách nhiệm được giao.

7. Đề xuất tham mưu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khen thưởng –kỷ luật –nâng lương –đào tạo - bổ nhiệm –bãi nhiệm - điều chuyển –sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng lao động CB-NV để nâng cao hiệu quả hoạt động của Phong QA.

8. Ký duyệt các tài liệu , chứng tư, văn bản…… trong phạm vi trách nhiệm được giao 9. Tham dự các buổi họp của Phong và của Công ty theo lãnh vực được phân công

10. Đề xuất huy động các đơn vị trong Cty tham gia giải quyết sự cố chất lượng. Đề xuất Cơ quan Tổng Giám Đốc và các đơn vị liên quan hỗ trợ khi gặp khó khăn ngoài phạm vi giải quyết.

IV. CẤP BÁO CÁO :

 Báo cáo Cơ quan Tổng Giám Đốc về việc thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :